OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, February 19, 1958, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-02-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
E A N E A i
W S N 0 1 2
OBJAŠNJENJE "SINGLE PREMIUM" IU
UPLATA OSIGURACIJE NA JEDNOM
Naš glavni tajnik brat Joseph Bella tumači poslovanje
i pojedine vrsti osiguracija kod Zajednice u svom "Priruč
niku", koji je Priručnik razaslao na odsječne tajnike. Za
širu informaciju i općenito tumačenje svemu članstvu, koji
čitaju "Zajedničar" ovdje donosimo njegovo tumačenje.
Prije rekosmo, da je danas životna osiguracija kod Za
jednice dobar investment (uložak) novca i ujedno životna
protekcija, a što je korisnije nego uložen novac u banci,
ako se ozbiljno uzme. U tu svrhu nas sada zanima nova
vrsta životne osiguracije t. zv. "Single Premium". Drugim
riječima uplata čitave svote na jednom i to unaprijed. Po
ovom planu se može osigurati na svaki pojedini naš certi
fikat. Stvar je u tome, da se članarina plati na jedanput.
S time se postizava dvije pogodnosti. Prva, čovjek pa i že
na, koji se osigurava i uplati svoju članarinu unaprijed,
više neplaća nikakovu članarinu ni odsjeku niti Zajednici,
osiguran je i više nema brige za svoju životnu osiguraciju.
Druga je pogodnost, što uplatom unaprijed plaća mnogo
manje, nego kad otplaćuje mjesečno. Ako se pak osigurava
po ovom planu na veću svotu: dvije, tri ili^više tisuća do
lara, time on dobiva na svoj uložak veću korist.
Ovdje donosimo tumačenje te vrsti osiguracije, kako je
to objasnio naš glavni tajnik, brat Joseph Bella. Tko se za
nima za dobar uložak neka ovo ne samo jednostavno pro
čita, nego i dobro pranji.
Tumačenje slijedi:
OBJAŠNJENJE "SINGLE PREMIUM"
(Uplate u jednom obroku)
Hrvatska Bratska Zajednica imade sada potpuno novu
i modernu metodu prodavanja osiguracije, prema kojoj će
se učiniti velika uštednja onima, koji su za ovo interesirani.
Mi, naime, imamo u vidu naš novi "Single Premium"
(Uplata u jednom obroku) plan, koji je usvojen po Glav
nom Odboru i stavljen u krijepost godine 19^7.
U jednostavnim riječima, za "Single Premium" plan
plaćaju se pristojbe u jednom obroku, i to odmah kada se
učini molbenica za ovaj plan, i poslije toga u buduće, pre
staju sve brige za pristojbe. Još k tomu, članice učiniti ve
liku uštednju, ako uloži svoj novac na' ovakovi način, na
ime, kada kupi nešto što je od velike važnosti životnu
osiguraciju koja je zaštita njegove budućnosti, kao i za
štita njegovih milih.
Iz uplate ovoga "Single Premium" plana, svota od 10
centi mjesečno plaća se godišnje odsjeku za odsječne pri
stojbe, što znači da odsjek dobiva $1.20 godišnje.
Da dokažemo vrijednost ovoga plana, mi ćemo niže u
činiti jednu aktualnu ilustraciju:
Uzmimo na primjer, da je osoba stara 20 godina, te že
li da kupi "Single Premium" 20 Year Endowment certi
fikat za $1,000.00, -a odsječne pristojbe da stoje 15 centi
mjesečno.
Starost 20 CSO 20 Year Endowment $1,000.00
certifikat Single Premium Odsječne pristojbe 15 centi
mjesečno:
"SINGLE PREMIUM'*
NAČIN
$665.40 Single Premium u
plata
57.00 dividendi za 19 go
dina
$608.40 čista uplata člana
933.60 cijena prema mjeseč
nom načinu
608.40 cijena prema "S. P."
načinu
$325.20 uštednja članu
MJECEĆNE UPLATE
NAČIN
$3.81 mjesečne u 1 a e za
osmrtninu
C.F.U. uplate
.15 odsječne pristoji«
$4.28 mjesečne pristojfckf
240 (20 godina)
171.20
856
1027.20 plaćeno u 20 godina
©3.60 dividendi za 18 god.
$933.60 čiste uplate člana
Nakon certifikat dozrije poslije 20 godina, i ako član
izabere Option 1, on bi primio uplaćeni certifikat za $1,000,
i još k tome u novcu $556.10. Prema tome, ako bi nadalje
računali i oduzeli ovih $556.10, pod Option 1, od čiste uplate
od $608.40, mi dolazimo do brojke $52.30, koja svota je ak
tualna cijena za $1,000 osiguracije prema Single Premium
(uplata u jednom obroku).
Za svaku naknadnu osiguraciju od $1,000.00, može se
učiniti uštednja članu oko $100.00.
P. S. Ako vam nije što jasno, pišite na tajničko
odjeljenje za razjašnjenje.
POZIV NA GODIŠNJU KONFERENCI)
UJEDINJENIH ODSJHA ZAJEDNICE
Zadnjih dana poslali smo pozive na predstavnike naših
odsjeka u Zapadnoj Pennsylvaniji, kojih imademo imena i
adrese, a budući vjerujemo da imena delegata sviju odsjeka
nismo dobili, pak ovime javno pozivljemo sve delegate, koji
zastupaju svoje odsjeke, da dodju na Godišnju Konferencu
Ujedinjenih Odsjeka Hrvatske Bratske Zajednice Zapadne
Pennsylvanije.
Konferenca počima u nedjelju 3 sata poslije podne, na
23. februara, koja se održaje u Dvorani odsjeka broj 1, na
1546,East Ohio Street, N. S. Pittsburgh.
Molimo sestre i braću, da u vrijeme dodju. Tajnik.
ST. LOUIS, MO. Na gornjoj slici su članovi glai
Oni se pripremaju /.a svoj veliki proljetni pfti
Sa godišnje sjednice
Pjevačkog Zbora "Vila
Pjevački
St. Louis, Mo.
zbor "Vila" održao
glavnu godišnju s
27. januara, 1958
odbora za g. 1957. primio se'rektor pozornice i programa
sa zahvalnošću od sveg pri-'jest opet primio brat Larry
sutnog članstva. Nakon raz-1 Bogdan. Ovaj naš mladi brat
nih rasprava za budući rad
o je svoju
J!
1
t-
BROJ (NUMBER) 8 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA, 19. VELJAČE (WEDNESDAY, FEBRUARY 19th), 1958. GODINA (YEAR) LIĐ
Osiguracija kod Zajednice jest dobar investment
U ljetu ćemo o e održ
svoj piknik po običaju.
i
se mnogo žrtvuje u radu oko
večere biti će plesna zabava,, to sve besplatno. Rijetko se
za koju će se ubirati 50 cen- može naći takvih ljudi, koji
ti od onih, koji ne budu na se toliko žrtvuju za svoj na
večeri. To će dakle biti (St.'.rod, kao što je brat Lušičić.
Pat's House Party) to je!Vjerujemo da on to radi iz
(Irish Day), koji dolazi dan ljrbavi napram mladjima, jer
Za pjevački zbor "Vila"
Hravlskog Sokola Dalmacija,
S. Vukovich, izvj.
DACHAU- LOGOR SPOMENIK
GROZNE USPOMENE NA FAŠIZAM
Za vrijeme Drugog svjetskog rata Hitlerova Njemačka
je po najnižoj ocjeni otjerala u smrt 20 milijuna ljudi, žena1 j£,7
i djece iz osvojenih i okupiranih područja. Po najblažoj o-L,
cjeni, 8 milijuna ljudi izgubilo je živote u koncentracionim'
logorima. Ubistva su vršena kao neka masovna industrij-,
ska proizvodnja u gasmm komorama i krematorijskim peci-11
ma Auswitza, Dachaua, Buchenwalda, Mathausena
logore dovedeni su milijuni^
ni su u koncentracione logore
u cilju likvidacije. Oni su "ži
vjeli" u tim logorima u uslo-
Neki zato što su bili Jevreji, predovanju Saveznika i izne- j7
neki su deportirani kao rop- nadnom propašću Njemačke,
ska radna snaga, pa postav- ti planovi, nisu ostvareni. A
5i nesposobni za rad dovede-' logori smrti ostali su kao je-1
zivi svjedoci jedne strašne
istine.
Dachau, jedan od prvih
vima krajnje nečistoće i po-, koncentracionih logora u Hit
nižavanja, bili su zlostavlja- Icrovoj Njemačkoj, nije, na
ni, tučeni, mučeni gladju i na žalost, poznat samo po gas
kraju uništavani radom ili
jednostavno "uklanjani"
kao što su to Nijemci naziva
li masovnim umorstvima
u gasnim komorama.
Da njemački neprijatelji ni
kada ne bi došli do pravih
dokaza o zločinima počinje
nim u koncentracionim logo
rima, Hitler je bio planirao
da se oni svi unište, a svi
preživjeli zatočenici likvidira­
Pređsjednik, Williaw Bin-^ prijed ne plaća sa klišeje (cuts) za slike naših pokojnika
r: potoredsiednik. G%rg:e &A li uli 17Kotiram crloailii To Wln!/tA
der potpredsjednik, Ctorge ^to se donašaju u službenom glasilu Zajednice, u "Zajedni-A^7
jednieu omipft jterov., 'ja"c za koje snio slike do sada računali po jedan dolar.
Izviestai
računovodja, Joe Vukelic di-trr,
v
u ovoj godini zaključeno je našeg programa i mi mu o
slijedećc: sta jemo duboko od srca za
Prvo, zaključeno je da seihvalni. Takodjer je opet pri
održi kućna zabava, odnosno mio za učitelja brat Ivan Lu
večerao, koja će biti u nedje-' šičić. Njegov požrtvovni rad
Iju, 16. marča 1958. na 12 i mi mnogo cijenimo, koji je
Russell Blvd. Večera će po-j već 15 godina s nama, žrtvu
četi u 5 sati
će se sastojati od "Corned i širi našu nrvatsku pjesmu
Beef and Čabbage". Cijenai glazbu. Već dugi niz godina
je za odrasle $1.00 po osobi,!on radi medju nama na kul- nici iz S. S. trupa i studenti!su ljudi izvadjeni iz vode, vr
a za djecu 50 centi. Poslije turnom polju u St^Louisu, i medicine. Eksperimenti u po-!šeni su pokušaji da se ožive
i .. Novac uz slike mora se poslati zajedno na uredništvo
i u večer, a ista je se koliko god moze, da uci
jati od "Corned i širi našu hrvatsku pjesmu i
/iaJedn,cara
prije naše zabave i večere. I kaže da, na mladjima svijet. jgnih uzročnika. Druge eks- tima s intravenoznim injek
Drugo, nemojte zaboraviti: ostaje. Mi mu članovi od pje
na proljetni program, koji ćejvačkog zbora "Vila" ostaje
biti 13. aprila 1958. u istoj mo duboko od srca zahvalni.
dvorani, točno u 6:30 na ve
čcr. Za obje gore spomenute
zabave svirati će Continental
Tamburitza, naša braća. Pro
gram za 13. aprila jest (pre
ko ljeta za 80 minuta) hrvat
ski i engleski, tako da se u
dovolji mladjima i starijima.
Bog Vas poživio brate Ivane
Lušičić.
Za sve gore spomenute za
bave briga se Priredjivački
Odbor.
žrtvama posmatra djelovanje
velike visine ili naglog spuš
tanja padobranom. Mnogi za
točenici podvrgnuti ovim eks
perimentima umrli su od u
nutrašnjeg krvarenja u plu
ćima ili u mozgu. Ovaj "liječ
i
-e
vršio
V/
SVI 7A JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNCE U
pjevačkog zbora "Vila" Hrvatskog Sokola Dalmacija.
run kojeg će održati na 13. aprila ove godine.
SLUŽBENA OBAVIJEST ČLANSTVU
IZVRŠNI ODBOR HRV. BRATSKE ZAJEDNICE.
Na svojoj redovnoj sjednici, dne 13. novembra 1957. nas
Treće, nakon dovršenih $ir
ključaka. izabran je odbor fea
godinu 1958., a to tu slijfc
deei: ^vršni Odbor jednoglasno je riješio da.se od sada pa una-
opjte u yezi
jem
djelovan
drŽM njcj dok nijo ravaju
u njoj sve
svijest. Pri
izgubio
e a n e e n v a e n a u e n a i s 1 k
vra
AMERICI
S1
v
I To je učinjeno u počast umrlu članu.
Ovime se izvješćuje odsječne tajnike 1 naše članove, da
u buduće uz slike pokojnika nešalju novac. Ako tko po
šalje, taj novac neće biti vraćen natrag, nego predan u ko
rist klišeja u glavnu blagajnu.
Za ženidbene slike računa se od sada vise. Na dva stup
ca potpune veličine za ženidbeni par računa se $7.00. Za
druge slike kod prelaza iz Pomladka I slično za jedan stu
pac- se računa kao i do sada, jedan dolar, a za veće $3.00.
gledu malarije vršeni su na umjetnim sunčanim zracima,
nekih 1,200 zatočenika. Žrtve toplom vodom ili živptinj
ovih eksperimenata bile su skom toplotom,
izložene ujedima komaraca ili Veliki broj Poljaka i Čeha
su im davane injekcije mala-1 bio je podvrgnut eksperimen-
perimente je vršio dr. Sig- cijama gnoja, dok je jedna
u n Rascher. Dvadeset i velika grupa Madjara i Ciga
pet ljudi bilo je stavljeno u na podvrgnuta eksperimenti
jedan specijalno konstruirani ma sa slanom vodom.
vagon u kome se moglo poj Dachau je danas pretvoren
volji povećati i snižavati pri- u jedinstveni spomenik đe
tisak. Svrha eksperimenta sa-! setine hiljada žrtava, koje su
stojala se u tome da re nad ovdje spaljivane u kremato-
rijskim pećima ili likvidirane
putem "liječničkih eksperi
menata". Svojim strahotama
Dachau ostaje nijemi svjedok
jednog užasnog perioda hi
storije čovječanstva. I upra
vo danas, kada u javnost do
piru vijesti da bivši pripad
nici SS organizacije upra
vo oni za čije su ime vezani
«,.
dugog bavl
zatočenik,
ja u hladnoj vodj
,jen
,edenu
b| bjo stav
u
iločini
vodu najgnu8niji
organizirati
nije ravaju
svakom skup u Hannoveru, dobro je
a u e e a u e i e a z a s v e s k u a v n o s o s e i i n a
i
ta ispitivana. Kađ! podnožju spomenika podignu-1
nim komorama i krematorij
skim pećima, već i po tome
što su u njemu vršeni t. zv.
medicinski eksperimenti nad
stotinama zatočenika, koji su
tako postajali zamorci u ljud
skom obliku. Tako, na pr., iz
medju 1941. i 1942. godine
izvršeno je nekih 500 opera
cija nad potpuno zdravim o
sobama. Cilj ovih operacija
bio je da se uvježbavaju lije&- JEZERO BLED, CAR SLOVENIJE OTOK BLEDSKI KINC NEBESKI
I.
Uzimljemo s priznanjem i
poštovanjem ne samo tko ka
če, već što kaže u dobroj vo
lji i promicanju naše Hrvat
ske Bratske Zajednice, da se
Siri i jača. Ona je svih Hr
vata u iseljeništvu i pravo bi
bilo da ju kao takovi svi po-
namje- mažu.
e 1 i k i1 Svaki list, koji će propagi-
k a e n o
e s a n u
log na ularu u Dachau: "U
spomen mrtvima, a kao opo
mina živima!"
U RADU JE SPAS!
TKAHPANJA U PUNOM JEKU U PRIPREMI I
NOVOM LETU RODNOJ GRUDI U POSJETU
Kako je prije rečeno postigli smo novi rekord prvog
mjeseca kampanje, naime, mjeseca januara, kakovi rekord
prije nismo imali. Nadajmo se da će kampanja tako pro
slijediti. a trebalo bi da proslijedi. Ovo je predkonvencijska
godina, pak ljudi i žene, koji žele da se pokažu i žele da se
:a njih čuje i zna pred konvenciju, koja će se održati na
redne godine, treba da pokažu djelom koliko ljube svoju
Hrvatsku Bratsku Zajednicu.t
Zato jp posebice važna ovo-' rati uspjeh ove naše kam
godišnja članska kampanja, i panje, zaslužuje s naše stra-
Tražiti, dlaku u jajetu, da ne zahvalu i mi ćemo to iskre
ne samo kritizira bez ikakove no učiniti.
podloge i smisla, znači igra Jest, braćo moja. u kultur
praznih riječi i razbacivanje nim i .".ajedniearskim stvari
frazama. Tako se n* gradi• ma trebamo svi suradjivati
Zajednicu, nego treba zasuka-, iz narodnog i rodoljubnog o
ti rukave i pokazpti djelom, sjećaja prema eno i: "Ruka
jer kako mudra američka po
slovica veli C'in govori ja
če nego rijef.
Ovdje smo dužni napome
nuti jo« jedan hrvatski list u
iseljeništvu uz "Jedinstvo",
koji preporučuje našu kam-
ruku mije a obraz obadvije!"
Trebamo, dakle u duhu brat
ske ljubavi i čovječnosti da
3e svi izmedju sebe pomaže
mo u koliko to možemo.
Vidimo, naš svijet voli da
posjećuje svoj rodni savieaj
it
i
4*
Naft bijeli Zagreb kulturni center Jugoslavije
panju i obeća je da će tako! i svoju star u domovinu, da
proslijediti, a to je "Narodni upoznava prirodne ljepote i
Glasnik", koji on asa naš bogatstvo svoje rodne grude
proglas o kampanji i u po
retku veli:
"Svi Hrvati u Sjedinjenim
Državama i Kanadi trebaju
puno m. snagom poduprijeti
dvogodišnju kampanju H. B.
Z., koja traje od 1. januara
1958. do 31. decembra 1959".
da se upozna sa življenjem
svoga naroda u Starom Kra
ju. Nitko pametan i pošten
ne može to svijetu da krati.
Mi i naša Zajednica u tome
r.eli biti na ruku svojim čla
novima i pomoći im da po
sjete svoj očinski prag, pa u
tu svrhu dajemo svojim gra
diteljima i požrtvovnim čla
novima glavnu nagradu da bi
:-a svojom zaradom u kam
panji mogli učiniti taj posjet
::a koji bi im put tamo i
natrag platila Hrvatskia
Bratska Zajednica.
U ovoj kampanji neće
primati goste, kao u prijaš
njoj, već samo one članov«,
koji to zasluže s dobivanjem
novoga članstva i nove život
ne osiguracije. s
Svaki naš Član imade do
bre uvjete za dobiti glavnu
nagradu, jer Zajednica pla*
liberalne nagrade svojim vri
jednim članovima. Nitko qi
mora da ide na posjetu
Jugoslaviju, ako to ne želi,
jer svaki će dobiti svoje na.
grade, koje je zaslužio u go
tovu novcu, koji novac mole
koristiti po svojoj volji.
Zato, sestre i braćo, radite
živo, tražite i upisujte no\jj|
članove, da n a ni Zajeđnicj|
raste i cvate, a svaki od vtifc
od toga da imade što bolju
ličnu korist i da dolazite da
rekord kao vjerni i požrtvov
ni graditelji Hrvat&ke 4ka£*
dke Zajednica.
., i*
O

E I A Y O
O E S S I N O E A A
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL ORGAN Of THE CROWIAN FRATBtfW. UNO*
u i i z o k u i a n i o a s i u Z a v a u u i z o n a-

xml | txt