OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, April 09, 1958, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-04-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

&. travnja 1958.
Sv/eži Grobovi Naših Dragih Pokojniki
Bara Rogi na
JOSIP DOLINAH
East Chicago, Ind. Društvo
"Sveto Trojstvo", odsjek broj 154
HBZ. ovime javlja žalosnu vijest,
da je iz svojih redova sa smrću
izgubio jednog svoga najstarijeg
člana
i pionh\-\ koji je bio 57 go­
dina članom naše Zajednice, a to
je brat Josip Dolinar, koji jc svoje
trudne oči zauvijek zaklopio dana
4. februara 1958.. čiju sliku ovdje
donosimo.
Pokojni brat Dolinar bio je uzor
čovjek, koji je neumorno radio ka
ko na zajedničarskom. tako i na
svakom drugom društvenom po
lju u ovoj našoj koloniji, pa svi
oni koji su ga poznavali kao tako
vog. sjećati će ga se cijelog svog
života kao dobrog čovjeka. Uz to
sve uzgojio je i lijepu svoju fami
liju.
Pokojnik je bio rodjen godine
1875. u selu Novaki, Ribnik blizu
Karlovca. Hrvatska. U ovu zemlju
je došao u svojim mladim godina
ma. i to najprije u Kansas Citv,
gdje je radio u tamošnjim klaoni
cama. Iza kratkog vremena došao
je u East Chicago, gdje se je za
stalno nastanio. Godine 1900. se je
vjenčao s Marijom Nastav u kato
ličkoj crkvi St. John u Whiting,
Tnd. Radio je razne poslove u Con
tinental Rolling Mill, prodavao led
za 20 godina, radio za grad East
Chicago za 8 godina, te konačno
završio s težim radom kao čistilac
i poslužitelj u mjesnoj višoj školi
godine 1946.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u Fife Funeral
Home. te bilo okićeno brojnim
vijencima cvijeća od roda i prija
telja, medju kojima je bio i krasni
vijenac našeg odsjeka u znak zad
nje počasti. Na 7. februara u ju
tro krenula je žalosna povorka od
kuće žalosti do hrvatske katoličke
crkve Sv. Trojstvo u East Chicago,
gdje je odslužena misa zadušnica,
a zatim do St. John Cemetery u
Hammond. Ind., gdje je predan
majci zemlji na vječni počinak.
Pokojnom bratu Josipu Dolinar
neka je lahka gruda zemlje u ko
joj već počiva, a njegovoj suprugi
i djeci, zetovima, unučadi 1 pra
unučađi. kao i ostaloj rodbini na
še duboko bratsko saučešće.
Michael Novosel, tajnik.
MATE KIRINAC
Warren, Ohio. Odsjek broj
593 ovime daje do znanja cjelo
kupnom članstvu HBZ., da smo iz
gubili iz naše sredine jednog du
gogodišnjeg člana i pionira naše
organizacije, a to je brata Matu
Kirinac, koji je svoje trudne oči
zauvijek zaklopio dana 12. febru
ara 1958. Pred dvije godine pokoj
nik je dobio lijepi znak od HBZ.
kao 50 godišnji član, kojeg je sa
sobom u hladni grob odnesao.
Pokojni brat bio je rodjen go
dine 1876. u Jugoslaviji. U ovu
zemlju je došao u svojim mladim
godinama, kao i mi mnogi drugi,
da si pravi bolji život. Najprije je
došao u Pittsburgh, Pa., a pred 32
godine došao u Warren, Ohio. Tu
je radio u tvornici, a u isto vri
jeme imao je i svoju farmu, pa
je tako radio na dvije strane, tako
da si lakše prehrani svoju fami­
\x
\v
UMRLI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 28. MARČA DO 4. APRILA, 1958
i
8 John Shafar
14 Mati ja Tomac
29 Marija Vlakaricić
Kata Zaniarija
192 Nikola Sečen
[202 Juraj Gostinski
1223 Tom Besich
'309 Mara Simončić
463 Mirko Lacković
Martin Rudan
liju. P« kada je sve pripravio do-!
šla je smrt i prekinula mu nit ži
vota. Umro je u 81 godini.
Iza sebe ostavlja svoju staru
suprugu Anu, s kojom se oženio
pred 55 godina, te jednog sina
Stjepana i jednu kćerku Cila Fi
lipovich, i šest unučadi.
Mrtvo tijelo pokojnog brata bi
lo je položeno na odar kod pogreb
nika Simchak Volskv. te bilo oki
ćeno lijepim brojem vijenaca cvi
jeća od roda i prijatelja, medju
kojima se je isticao i krasni vije
nac našeg odsjeka u znak zadnje
počasti.
Na 14. februara u 9 sati u ju
tro, povorka je krenula od pogreb
nog zavoda do St. Joseph Crkve,
gdje je odslužena misa zadušnica,
a zatin) na St. Mary's Groblje,
gdje je predan majci zemlji na
vječni počinak. Tu nad otvorenim
grobom, u ime članstva našeg od
sjeka od njega se je oprostio i
pročitao nadgrobno slovo odsječni
potpredsjednik, brat John Boich.
Pa iako je toga dana bila dosta
jaka zima. mnogi članovi i prija
telji došli su u sprovod.
Tebi brate Mate neka bude la
hka zemlja u kojoj već počivaš,
a tvojim milim i dragim naše is
kreno saučešće.
NIKOLA KOVAČEVU'
McKeesport, Pa. Odsjeli 44.
Javljamo žalosnu vijest članstvu
HBZ i prijateljima, da smo sa
smrću iz naše sredine izgubili du
gogodišnjeg člana, brata Nikolu
rak, koja
Charles Kratofil, tajnik.
je
6.
Na 7. februara, drugi dan po
slije njezine smrti, odslužena je
sveta krunica po svećeniku uz ve
liki broj prisutnih, za pokoj njene
plemenite duše, u kapeli pogreb
nika Jenkis Murray. Drugi dan u
jutro odslužena je pjevana sveta
misa uz prigodnu propovijed u cr
kvi sv. Thcrese. a nakon toga nje
zini zemni ostanci bili su preve
zeni na katoličko groblje Mt.
Calvary. Pokraj njezinog otvore
nog groba s njome su se oprostili
članovi našeg odsjeka, prijatelji i
znanci, a nadgrobno slovo je pro-,
čitao naš odsječni predsjednik.
brat Steve Borovatz. koji se je ta
kodjer zahvalio svima prisutnima
i u ime njezinih sinova i kćeri, i
druge svojte. Zatim je pokopana
uz svoga supmga. s kojim je kroz
godine dijelila dobro i zlo.
Dragi moj bi-ate Daniele, sine
pokojnice i našega društva tajni
če. mi smo sa simpatijama i sa-1
žaljenjem promatrali tvoje suzne
oči i tvoje supruge Thereze za vri
jeme povorke, za tvojom dragom
majkom Marijom. Vi ste pokazali
pravu dječju ljubav napram svo
joj majci i dok jc.bila zdrava, i za
vrijeme njezine bolesti, što vam
svale priznaje i na tome se zahva
ljuje. Majka je majka i nitko ju
ne može zamijeniti.
Neka joj jc miran počinak u
njezinom hladnom grobu i neka
joj svijetli svijetlost vječna, a nje
zinim milim i dragim naše duboko
i iskreno saučešće.
feb.
i
Bio je zaposlen kod National
Tube Division. U. S. Steel Corp.
Bio je član Sacred Heart Catholic
Church, dugogodišnji član Hrvat
ske Bratske Zajednice odsjeka 44,
isto je bio član Kluba Dobrotvor.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo kod Check's Funeral Home,
gdje je došlo mnoštvo naroda da
ga vide i iskažu mu zadnju po
čast. Odar mu je bio iskićen s
mnogobrojnim vijencima, medju su umrli Anna i Nikola.
kojima1 je bio i našega odsjeka vi
jenac poklonjen.
Bio jc sahranit po vjerskim ob
redima, koji su održani u crkvi
Sacred Heart, po Rev. Bruno Ni
žić, a pokopan je u Hrvatskom
Groblju Sacred Heart. Nad otvo
renim grobom, u ime našeg odsje
ka pročitao je nadgrobno slovo
naš odsječni predsjednik, u kome
je zaželio mir i pokoj vječni, a
njegovoj ožalošćenoj suprugi, dje
ci 1 unučadi iskreno saučešće.
Milan Belanelć, perov.
v
Zahvala. Sa ovim se zahva
ljujemo svim prijateljima i rodbi
ni. koji su darovali cvijeće i tje
šili nas u našoj velikoj žalosti, ili
bilo u čemu nam pomagali, kao
i odsjeku, koji je položio lijepi
vijenac i dao nosače.
Ožalošćena i rastužena supruga
Anna, sinovi i kćeri Kovačević.
MARIJA OORAK
Odsjek 388. Midvate. Uteh.
Ovime javljamo tužnu vijest, da
je smrtna kosa pogodila i naš od
sjek 388 "Svi Slavejii" 1 odstra
nila izmedju nas zauvijek dobru
majku i članicu našeg odsjeka, ta
kodjer i utemeljiteljicu, koja je
bila u redovima kada se je naš od
sjek ustrajao 29. januara godine
1909., a to je sestra Marija čo-
Ustanovi to godine 1911 Phone: FEderal 1-0526
Ako želite jeftiniji ili trajan spomenik, obratite se
na nas!
Članovi smo Hn Bratske Zajednice
Obavljamo sav posao za nadgrobne
spomenike.
umri« dana 6. febru- nicu ispratile na vječni počinak,
ara 1958. I Mnogo hvala našem pogrebniku
Pokojna naša sestra bila je ro- Jakov J. Goli«?, koji jc sve učinio
cijena godine 1881. u Smiljan. Lika,' na naše zadovoljstvo. Još jednom
Hrvatska, od roditelja Bože i Man- svima vam najljepša hvala.
dal ine Pavičić-Tomljenović. Došl?.
jc i7. stare domovin* godine 1906.
Stupila je u brak i stekla svoga
druga u isto vrijeme, Stjepana Ćo
rak. s kojim je Sivila u ljubavi 1
slogi sve do njegove smrti. 17. li
stopada godine 1929.
a 0
Stjepan Kosovijft, član odsje
ka 388.
Zahvala. Ovime se želimo za
hvaliti svim našim prijateljima,
rodbini, kumovima, susjedima, kao
i članstvu odsjeka 388 HBZ. i svi
ma onima, koji su poklonili vijence
cvijeća na odar naše pokojne maj
ke. Još jednom svima hvala, pa
i onima iz susjednih sela, te rod
bini iz Wyo.. koji su posjetili sve
tu krunicu i svetu misu u velikom
broju. Hvala vam i od Boga na
plata.
2alujući sin i snaha.
JEKA HEOIMOVIO
Chicago. III. Društvo
Jelr.čić".
Kovačevića. koji je zauvjek za- javlja tužnu vijest, da smo i*gu
tvorio svoje trudne oči na
bili
1958.
Pokojni^ brat I£ovačević bio je
rodjen 15. sept. 1877 u Tisovcu,
općina Kalje, žumberak. Hrvat
ska. Ostavio je svoju rodnu grudu
kao mladić i došavši ovamo u A
meriku 1897. i tako se smjestio
ovdje u McKcesportu gdje je pre
živio nekih šezdeset godina.
17
"Ban
odsjek 440 HBZ. ovime
s-edine sestru Jeku
Hećimcjvič, koja jc p'-emirtila 1.
siječnja 1958. Bolovala je više od
tri godine i sve liječničke znano
sti nisu joj mogle da pomognu, te
na koncu se jc morala od nas ra
stati zauvijek. Njezinu sliku ovdje
donosimo, da ju još jednom vide
članovi i prijatelji.
Pokojnica je bila rodjena godi
ne 1885. u selu Konjsko Brdo. op
ćina Perušić, Lika. Ovamo je do
šla godine 1913. u Indiana Harbor.
Ind. k svome bratu Mati., a 1915.
oženila se sa Ivanom Hećimović,
koji su imali sedmero djece, dvoje
Pokojnica je stupila u HBZ. .'io
dine 1916. u Indiana Harbor, Ind.
i bila je dobra članica sve do svo
je smrti. U našem odsjeku ostav
lja svoga supruga Ivana, i sva
njezina djeca i troje unučadi su u
HBZ.
Njezino mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u pogrebnoj kapeli
Jakov J. Golić, gdje ju je došlo po
gledati mnogo našeg naroda, a ka
pela je bila puna krasna cvijeća,
što je krasilo njezino mrtvo tije
lo, medju kojima je bio i krasni
vijenac cvijeća od našeg odsjeka
u znak zadnje počasti.
žalosna povorka krenula je iz
pogrebnog zavoda u crkvu Presve
to Srce Isusovo, gdje je odslužena
sveta misa zadušnica, a zatim na
groblje Sveti Križ u Calumet City.
Svećenik od crkve Sveto Srce Isu
sovo odslužio je svetu misu i bla
goslovio crnu zemlju u kojoj ona
počiva. Nadgrobno slovo izrekao
je predsjednik. Petar Brunski, u
ime odsjeka 440. a u ime Oltar
skog Društva Majka Božja Lurd
ska predsjednica. Mrs. Ashenbre
ner, oprostila se s pokojnicom
pročitala nadgrobno slovo.
Pokojna sestra ostavlja ožalo
šćenog supruga Ivana 1 sinove:
Danu, Josipa, Thomas i John, Jr.,
i kćerku Mariju udatu Golubović.
te petero unučadi i jedno praunu
če, a u starom kraju brata Nikolu
Stimac i sestru Maricu.
Neka ti j* sestro Jeko lahka
crna zemlja, a tvpmu suprugu i
djeci naše iskreno saučešće.
Prijatelj familije.
Zahvala. Ovime se zahvalju
jemo svima našim prijateljima, ko
ji su nas tješili prigodom naše
najveće žalosti za vrijeme smrti
naše drage i nikad zaboravne su
pruge, majke i bake. Svima vam
hvala na krasnjm cvijeću, kojeg
ste položili na njezin odar 1 onima
koji su platili svete mise. Tako
isto mnogo hvala odsjeku 440 H.
B. Z„ kao i ženskom društvu Maj-
ka Božja Lurdska, koje *u pokoj
"ZAJEDMCAK* *v-
Rastuženi suprug Ivan sinovi
Dane. Josip. Thomas i John,
Jr., kćerka Ala riju, i praunuče.
JOSIP BARTOIJG
Mili vale. Pa. Odsjek 41. Za-
Sestra ćorak ostavlja iza sebe greb, javlja, žalosnu vijest da smo
tri sina i dvije kćeri, Daniel, John
i Anton. Mandalina i Matilda, te
osmero unučadi, jedno praunuče,
I i jednu sestru u Superior, \Yyo.
iz naših redova izgubili brata Jo
sipa Bartolića. koji je bio puno
godina perovodja u odsjeku 41 u
Millvale. 10. februara 1958. Pokoj
ni brat bio je rodjen u Pisarovina
godine 1879., iza sebe ostavlja 9
djece, sinovi i kćerke i isto i unu
čadi u Millvale, Pa.
Na 14. februara povorka je kre
nula iz Funeral Home u Millvale
do crkve Sv. Nikole, gdje je slu
žena velika misa po Rev. Albert
Žagar a iza. toga na groblje Sv.
Nikole u Millvale, gdje su njegovi
zadnji ostanci predani materi zem
lji na vječiti počinak.
Brate Josipe neka ti je lahka
crna zemlja u kojoj već počivaš.
ia,oWenoj djeci i ostaloj
rodbini i prijateljima od odsjeka
41 Zagreb, naše iskreno bratsko
i duboko saučešće.
Paul
Ceh,
South Gate, Calif. Mrs. Zigmond
Rutchasky, u Hibbingu Miss Mil
dred Gerbich u Pennsylvaniji. Če
tiri brata. Antona, Marina. Ivana
i Jakova i jednu sestru Mandale
nu, svi u Jugoslaviji. Takodjer o
stavlja deset unućađi.
Sprovod jc obavljen s pjevanom
velikom svetom misom u crkvi
Svete Ane u Kelly Lake, po Reve
rend Carl Prile.v. a zatim povorka
je krenula do Mapel Hill Cemetery,
u Hibbing. Minn., gdje su njegovi
mrtvi ostanci predani majci zem
lji na v^sčni počinak. Naš odsjek
u sporazumu s njegovom famili
jom. učestvovao je oko sprovoda
i pokopa.
Neka je pokojnom bratu Marku
Kranciću lahka crna zemlja u ko
joj već počiva, a njegovoj starici
majki i suprugi, djcci i pastorčadi.
unučadi i ostaloj rodbini naše is
kreno saučešće.
Philip Yukicli, tajnik.
IANKO PREDOVIĆ
Cleveland. Ohio. Odsjek 403
javlja žalosnu vijest članstvu HBZ
i prijateljima, da smo u kratko
vrijeme iz svojih redova sa smrću
izgubili slijedeća četiri člana:
Prvi je brat Janko Predović.
dugogodišnji član našeg odsjeka,
koji je i ?a kratke bolesti premi
nuo dana 18. decembra 1957., čiju
sliku ovdje donosimo.
Bio je rodjen godine 1884. u
selu Liešće, žumberak, Hrvatska,
odakle je u Ameriku došao,godine
1901. kao mladić od 17 godina. U
odsjek 403 je pristupio godine
1909. u kojem je bio dobar član
sve do svoje smrti. Uvijek je po
magao kod zabava, piknika i sli
čno za napredak odsjeka i HBZ.
Radio je kod American Steel Wire
Co. za 40 godina, a u mirovinu
prošao godine 1953.
Mrtvo tijelo pokojnog brata
Janka ležalo je na odru u L. Fer
folia pogrebnom zavodu, te bilo
okićeno mnogobrojnim vijencima
cvijeća od roda i prijatelja, medju
kojima je bio i vijenac našeg od
sjeka u znak zadnje počasti. U po
grebnom zavodu dan prije spro
voda i pokopa u petak na večer.
20. decembra, u ime članstva i od
sjeka s pokojnikom se oprostio s
prigodnim govorom njegov brat i
predsjednik odsjeka 403, brat Ely
Predović, koji drugi dan nije nvo
gao prisustvovati sprovodu radi
bolesti.
Na 21. decembra u 8:30 u jutro
krenula je žalosna povorka od po
grebnog zavoda u g. k. crkvu sv.
Nikole, gdje je odslužena sveta
misa po Monsg. Tomislav Firis.
a potom na Calvary Groblje, gdje
je njegovo mrtvo tijelo predano
majci zemlji na vječni počinak.
Kad otvorenim grobom, u ime
članstva i prisutnih izmolio
tajnik.
MARKO KRANCIĆ
Letoriia Townsite, Minn. Dru
štvo "Bratska Sloga", odsjek broj
8 ovime javlja žalosnu vijest član
stvu HBZ. i prijp.tsJjlinr.. je iz
V?
svojih redova sa smrću izgubio
svog dobrog i dugogodišnjeg člana,
brata Mrrka Krancića, koji jc svo
je trudne oči zauvijek r.aklopio
dana 2*. januara 1958., čiju sliku
ovdje donosimo.
Pokojni brat Marko je rodjen
pred 65 godina u Jugoslaviji, a
boravio je u okolici Hibbing, Minn.
:a 45 godina. Bio je članom od
sjeka broj 8 HBZ. i United Mine
Workers unije lokala broj 1663.
Iza sebe ostavlja staricu maj
ku. JOJ godinu staru u Jugoslaviji
ovdje svoju suprugu Jennie: sina
i William M. u Hibbingu pastorka
I Nick Gerbich u Hibbingu tri pa
storke. Miss Sophie Gerbich u
je
mo­
litvu Monsg. T. Firis.
Iza sebe ostavlja svoju bolesnu
suprugu Mariju, sina John, Jr..
dvije udate kćeri, Martha Popo
vić i Anna Andexler, te sedam
unučadi, jednog praunuka, dva
brata, Ely u Cleveland. Ohio i Ni
kolu u Dcvenport. Iowa, a u sta
roj domovini sestre Mariju i Ma
ričku, i mnogo druge rodbine ov
dje i u staroj domovini.
U ime članstva našeg odsjeka,
neka ti je brate Janko lahka crna
zemlja u kojoj počivaš, a tvojim
milim i dragima izražavamo naše
iskreno saučešće.
Zahvala. Ovime se od srca a
hvaljujemo svoj našoj rodbini,
znancima i prijateljima, kao i
članstvu odsjeka 40" HBZ, koji
su nam bilo u čemu pomogli u na
šoj najvećoj žalosti, te svima ko
ji su položili vijence na njegov
odar i koji su prisustvovali u spro
vodu našeg nezaboravnog supruga
i oca.
Tugujuća supruga Marija Pre
dović i djeca.
ANA PR EDO VIO
Druga je sestra Ana Predović,
koja. je umrla 24. decembra 1957.
Rodjena je 7. augusta 1917. u
Cleveland. Ohio. Bila je članica
Pomlatka gnijezda broj 191. iz ko
jeg jc prešla u odsjek 403 na 19.
augusta 1935. U gnijezdu je vršila
ođborničke časti i mnogo radila
za napredak istoga. Bila je blage
i mirne naravi, ali je oboljela već
pred više godina i tražila na sve
strane lijeka, i sve bilo uzalud.
Njezino mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u pogrebnom za
vodu Louis L. Ferfolio, gdje se je
najbolje vidjelo koliko je pokojna
sestra bila cijenjena i poštivana,
jer tu su je došli pogledati članovi
našeg odsjeka, rodbina i mnogi
drugi znanci i prijatelji iz bliza i
daleka, da joj iskažu zadnju po
čast. Tsti su okitili njezin odar s
mnogobrojnim vijencima cvijeća,
medju kojima je bio i vijenac na
šeg odsjeka u znak zadnje počasti.
Na 27. decembra u 9:30 u Ju
tro, krenula je žalosna povorka
od pogrebnog zavoda do Holv
Name Church, gdje je odslužena
sveta misa po Fatheru D. Norman
Riley, a nakon toga na Interment
Calvary Cemetery, gdje je isti sve-
Pokojnica iza sebe ostavlja oža
lošćenoga supruga Emila braću
Mitchell, George, Peter. Paul. Da
niel i James: sestre Rose Rainer,
Marv Cujlović i Mildred Bricker,
te mnogo druge rodbine i prija
telja ovdje u Clevelandu.
Tebi sestro Ane neka bude la
hka crna zemlja u kojoj prerano
počivaš, a tvojim milim i dragima
izrazujemo naše duboko saučešće.
Zahvala. Ovim putem se od
srca najljepše zahvaljujemo svoj
našoj rodbini, susjedima, prijate
ljima iz bliza i daleka i članstvu
odsjeka 403 HBZ. koji su nas tje
šili u velikoj žalosti prigodom smr
ti naše drage supruge i sestre Ane
Predović. Svima hvala koji su oki
tili njezin odar s vijencima cvijeća
i koji su platili za svete mise, kao
i onima koji su poklonili svoje au
tomobile i ispratili ju na vječni po
činak.
Rastuženi suprug Emil, i braća
i sestre.
MARIJA GlINDIC
Treća jc sestra Marija Gundić
(Colorićt, koja je umrla 3t. de
cembra 1957. Bila je rodjena go
dine 1892. u selu Gosinje, žumbe
rak. Hrvatska. Došla je u Ameriku
godine 1907. kao mlada djevojka
od 15 godina i godine 1910. se u
dala za Janka Gundića, koji je u
niro 15. augusta 1936. Bila je "la
nica odsjeka 403 HBZ od godine
1927.
Pokojnica je iza sebe ostavila
sinove George i Thomas, i kćer
Anna Horvath. te unučadi i pra
unučađi, i više druge rodbine ov
dje i u staroj domovini.
Njezino mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Louis
Ferfolio, te bilo okićeno mnogo
brojnim vijencima cvijeća od roda
i prijatelja, medju kojima je bio
i vijenac našeg odsjeka u znak po
sljednje počasti. Na 3. januara
1958.. u 8:30 ti jutro povorka je
krenula od pogrebnog zavoda do
St. Lawrence crkve, gdje je odslu
žena misa zadušnica po Monsg.
Oman. a potom na Calvary Ceme
tery, gdje je nad otvorenim gro
bom izmolio molitvu Rev. Slopšek,
a zatim mrtvo tijelo predano maj
ci zemlji na vječni počinak.
U ime članstva našeg odsjekk
kličemo ti sestro Marija: Neka ti
bude lahka gruda zemlje u kojoj
počivaš, a tvojim sinovima i kćeri,
unučadi i ostaloj rodbini izražava
mo iskreno saučešće.
GEORGE GRDIĆ
četvrti je brat George Grdić,
koji je boloyao par godina i umro
dana 29. januara 1958. LT naš od
sjek i HBZ. je pristupio godine
1936. i bio je dobar član i mirne
ćudi, te uvijek dolazio na odsje
čne sjednice i zabave, i volio raditi
za odsjek i napredak HBZ.
Pokojni brat Grdić bio je rodjen
godine 1893. u selu Zagorje kod
Ogulina, Jugoslavija. Došao je u
Ameriku godine 1909. kod svog
brata Thomas u Fridricktown, Pa...
a u Cleveland došao 1934.. 1 najzad
vadio kod Jones & Loughlin Steel
Co. 15 godina, sve do svoje smrti.
Njegovo mrtvo' tijelo je ležalo
u pogrebnom zavodu Louis A. Bod
nar. gdje mu je odar bio iskićen
lijepim vijencima cvijeća, medju
kojima je bio i vijenac našeg ođ
Jsjeka 403. Na 1. februara ovršeni
su vjerski obredi u pogrebnom sa-
vodu po Rev. Walter Klein, a za
tim je povorka krenula na Mon
roe Cemetery, gdje je isti svećenik
izmolio molitvu nad otvorenim gro
bom. a za njim je u ime našeg od
sjeka pročitao nadgrobno slovo u
engleskom jeziku brat John Pre
dović.
Pokojni brat iza ::ebe ostavlja
razžalošćcmi suprugu Barbaru ov
dje i brata Thomas u Fridrick
town. Pa., te više rodbine ovdje
i u staroj domovini.
U ime članstva našeg odsjeka,
neka tebi brate George bude lahka
gruda zemlje u kojoj počivaš, a
tvojoj suprugi i bratu, te ostaloj
rodbini izražavam naše duboko sa
učešće.
Andy Tumbri, izvj.
LENIIARD MAUZER
Chicago, 111. Odsjek 785. Jav
ljamo članstvu našeg odsjeka, Za
jednice i svima prijateljima, ža
losnu viic£t. da su::m iz na­
ših društvenih mk\ i i^uani vrlo
poštovanog i dugogodišnjeg člana,
brata Lenhard Mauzer, čiju sliku
ovdje donosimo.
Pokojni brat Mauzer bio je ro
djen godine 1888. u selu Sokolo
vae. Jugoslaviju. IT familiji bila
su još 4 brata i 1 sestra. Kao se
ljački sin, poslije škole pomagao
je ocu na polju, ali još kao mladić
uvidio je, da je život tamo težak,
te je odlučio tražiti nešto bolje.
Tako, kad je bio 15 godina star,
odlučio je. da ide u Ameriku. U
Ameriku je stigao još godine 190".
i odmah se zaposlio kod Schlitz
Brewing Co. u Milwaukee, Wis.
Nakon par godina potražio je sre
ću u Chicago, 111., gdje je dobio
posla kod International Harvester
Co. kao kovač. Za istu tvornicu
radio je punih 18 godina, sve do
ćenik izmolio molitvu nad otvore-! godine 1953. kad je išao u miro-
nim grobom. Dočim u pogrebnom
zavodu, prije nego je povorka kre
nula. od pokojnice se je oprostio
naš odsječni blagajnik, brat Wil
liam Predović. Isti je rastumačio
što znači biti članom HBZ, naro
čito u ovakvim slučajevima, te
svima prisutnima je natjerao su
ze na oči sa svojim lijepim govo
rom
vinu. a svršio je tamo kao poslo
vodja u njegovom odjeljenju
Kad mu je bilo 19 godina, ože
nio se je sa mladom djevojkom
Mary Novogradić. koja mu je ro
dila 4 sina i 3 kćeri i to: Stephen.
Eduard, George. John. Wilma,
Anna i Mary. Od njih nasljedio je
11 unučadi. Godine 1944.
kratke bolesti, umrla mu
pruga Marv, što j? na njega teško
djelovalo. Te kad se je već n alo
smirio, oženio se ponovno godine
1916, sa još iz mladih dana po
znatom gospodjoni Elizabeth, s ko
jom ic sve do smrti skladno živio.
U Zajednicu i naš odsjek stupio
je godine 1933. i uvjek aktivno su
djelovao u njemu.
On je uživao u svojoj mirovini
bez da je bio mnogo bolestan, alf
na 29. januara dobio je srčanu kap,
od koje je već na 5. februara 1958
umro. Mrtvo tijelo pokojnog brata
Mauzera, bilo jc položeno na mr
tvačkom odru u pogrebnom zavo
du Linhar J. & Sons. okićeno sa
mnogobrojnim vijencima cvijeća,
a medju ostalim vijencima, bio je
i lijepi vijenac našeg odsjeka u
znak zadnje počasti svome za
služnom pokojnom članu.
U subotu 8. februara ove godi
ne. u 1:30 poslije podne, nakon
prigodnih govora, žalobna povorka
sa mnogo automobila, krenula je
iz pogrebnog zavoda na Wood
lawn groblje, gdje je njegovo mr
tvo tijelo, nakon kratkog govora,
položeno u grob.
Ovime u ime svega članstva na
šeg odsjeka, izražujemo najiskre
nije saučešće pokojnikovoj supru
gi Elizabeth, njegovim sinovima i
kćerima i njihovim obiteljima, kao
i ostaloj rodbini, a tebi brate Len
hard, neka bude lahka gruda zem
lje u kojoj počivaš.
Josip Horvath. Pob.'
MARIJA KOV At 10
Homer City, Pa. Društvo
"Sveti Josip", odsjek broj 274 H.
B. Z. javlja žalosnu vijest, da smo
izgubili iz naše ređine dugogodiš
nju članicu, sestru Mariju Kovačić,
rodjenu Erdeljac, koja je umrla
naglom smrću 6. februara 1958.,
čiju sliku ovdje donosimo.
Mrtvo tijelo pokojne Marije bilo
je izloženo u pogrebnom zavodu
J. Freeman Ferguson, u Blairs
ville, Pa., gdje je njezin odar bio
okićen mnogobrojnim vijencima
počasti. log članstva oprostio
Pokojna sestra Marija iza se-j trom
DRUŠTVENI
-VIJESNIK-
Odsjek 134. Kansas City. Kani.
Pozivaju se svi članovi našeg
odsjeka na iduću sjednicu, koja će
ve održavati u nedjelju. 13. aprila
1958.. na kojoj imamo vrlo važni
stvari za riješiti.
Takodjer na ovoj sjcdnici ćete
ćuti, da se naš odsjek u buduće
kani ujediniti sa, drugim odsjeci
ma u Kansas City, Kans.. ako to
zaključimo putem većine glasova,
jer kako većina odluči onako će
i biti. Imamo još mnogo važnih
pitanja da riješimo na ovoj sjedni
ci. Baš iz tih razloga prisutno
članstvo na prošloj sjednici je za
ključilo, da vas kroz Zajedničar
pozovem na ovu iduću sjednicu u
nedjelju, 13. aprila.
Ivan Kurelac, perov.
S
ovime se pozivlje članstvo
našeg odsjeka da prisustvuje tro
mjesečnoj sjednici, koja će se odr
žavati u nedjelju, 20. aprila 1958..
točno u 1:30 poslije podne, u Cr
kvenoj Dvorani. 714 Alpine Street.
Dužnost Je svakog člana da pri
sustvuje i sasluša izvještaj nad
zornog odbora o napretku našeg
odsjeka.
Uz bratski pozdrav.
Martin Barda
rić,
Sjednica će početi kao i obično
u 2 sata poslije podne, na kojoj će
se izmedju redovitih stvari tako
djer dati i tromjesečno izvješće
o stanju našeg odsjeka. Isto ćete
čuti kako se je do sada radilo i
kako se misli u buduće raditi.
Takodjer se umoljavaju oni na
ši članovi, koji su zaostali sa svo
jim uplatama, da svoju đugovinu
čim prije podmire odsjeku, tako
da odsjek može podmiriti svoju
dugovinu Glavnom Uredu HBZ.
Bratski vam pozdrav i do vidje
nja na sjednici,
»lovo Radujković, tajnik.
Odsjek 358. Hammond. Ind.
Ovim putem pozivljemo sve člano
ve našeg odsjeka, da nefaljeno
prisustvuju idućoj redovitoj sjed
nici. koja će se održavati u nedje
lju, 13. aprila, u 2 sata poslije po
dne. u Brooks House, na uglu Con
key 1 Howard Streets.
Bratski vam pozdrav do vidje-
naknn nja ha sjednici.
je su- ,!o«t. Kružić. predaj.
Tressa R. Wars hol, perov.
Odsjek 42S. Aliquippa. Pa.
Poziva se članstvo odsjeka 423 na
redovitu sjednicu 13. travnja 1958.,
točno u 2 sata poslije podne u is
tim prostorijama. Na sjednicu do
lazi više raznih predmeta za ri
ješavati, za to bi bila dužnost sa
mog članstva da istoj sjednici pri
sustvuje. takodjer da sasluša iz
vješće za. prvi četvrt ove godine
i da se uvjeri da li se ide napri
jed u članstvu kao i samoj blagaj
ni. te ako nešto zaustavlja napre
dak treba istu grešku ispravljati
što prije to bolje. Nitko nema iz
govora da mu se ne dozvoljava pri
lika izraziti mišljenje za boljitak
našeg društva.
Ne volim stavljati na papir, ali
sam prisiljen od one osmine član
stva. koji su primili opomene za
svoje uplate prošli mjesec. Bilo je
oponienjeno 87 članova što su du
govali prama godišnjem zaklju
čku i u suglasju pravila, i prama
tome se je moralo neke suspendi
rati i stavljati na rezervu, pa a
da se prelazi broj četvrt stotine
to je malo previše. Za ovo nije
krivo zastoj u tvornici već ne
mar ovog dijela članstva, i radi
samog nemara troši se nepotre
bno na papir i poštarinu, a na kon
cu svejedno će se morati uplatiti
ako se želi biti osiguran i ne gu
biti već do sada stečeno pravo.
Jer ćim člf"a se St&VliVL?l*V
vu, on gubi pravo na bolnu pot
poru i odštete (odnosno operacije)
i ako se ne uspostavi na vrijeme
biti će prisiljen, i to ako nije pre
koračio 50 godina života, ponovno
ispuniti molbu za bolnu potporu
i odštete kao novi član i opet če
kati svoje pravo u suglasju pra
vila. Nije dovoljno reći tajniku
znadeš da ću uplatiti, jer tajnik
imadc odredjeno vrijeme za poče
kati člana, a član ako nemože do
tog odredjenog vremena uplatiti,
neka dodje na prvu redovitu sjed
nicu i zatraži članstvo da ga pri
čeka koji mjesec dulje. Siguran
sam da će to naše članstvo učiniti,
dočim tajnik nije članstvo odsje
ka niti može davati naloge bilo
kojem članu što treba ili mora či
niti, i ako želi koga pričekati du
lje, onda mora da se uhvati za svoj
džep i uplati za dotično čekanje.
Dvogodišnja je kampanja za
HBZ u toku. Našeg naroda imaae
da ne pripada u nijednu bratsku
organizaciju, uz to bi trebalo da
se namiri dovoljan broj u odsjeku
U naš odsjek je došla sa pre
vj i lit o uuajcrv jc uuam .u i pic-j
stupnom listom iz odsjeka broj ji°& .iec*no£ delegata iduće go
213. Rodjena je godine 1882. u se- I dine. pak sada je prilika da se po
lu Prilišću, Hrvatska. Došla je u stigne broj do budućeg ožujka
ovu novu domovinu godine 1899., a
udala se za Jakoba Kovaćića go
dine 1900., koji je isto bio dugo
godišnji član HBZ. Živili su dugi
niz godina u mjestu Blairsville,
Pa., te nakon smrti njezina su
pruga Jakoba, 27. juna 1942.. se
stra Marija se preselila u Altoona.
Pa., gdje je živila sa svojom kćer
kom Anom do svojeg zadnjeg časa.
Već par godina stojimo na sastna
malenom broju do odredjenog bro
ja i ako ne postignemo to. onda
nemojmo slati na iduću konven
ciju nikoga.
u Harrisburg, Pa. Rose Carnicella
u Altoona. Pa., neudata kći An
na Kovačić, s kojom je pokojnica
živjela, te šest unučadi i troje
praunučađi.
Pokopana je na 10. februara po
katoličkim obredima, na rimoka
toličkom groblju u Blairsville. Pa.
Nadgrobno slovo je pročitao od-
cvijeća, medju kojima je bio i vi- sjećni predsjednik, brat Albert
jenac našeg odsjeka u znak zadnje Petrosky,
i
be je ostavila jednog sina i četiri I bude lahka gruda zemlje u kojoj
kćeri: sin Mike Kovačić u Blairs-! počivaš, a tvojoj djeci i ostaloj
ville. Pa.: kćeri Mary Sostarich u 1 rodbini naše iskreno saučešće.
u ime odsjeka i osta-
se
s
sa ses-
riječima: Tebi sestro neka
Strana fj.
Na posao barem oni koji obeća
vaju već dulje vremena, imaden*
toliko i toliko i sigurni su da će sc
postići dotični broj. ali broja nema
i teško je vjerovati da će se Is
puniti obećanje.
Ivan Babich, tajnik.
Odsjek 54H. Slovan. Pa. Po
življe se sve članstvo našeg odsje
ka na redovitu sjednicu, koja ćo
se održavati u nedjelju, 13. aprila
1958.. u 2 sata poslije podne, u na
šem Društvenom Domu.
Ovo će dakle biti vrlo važn
sjednica, pošto uz redoviti rati
imati ćemo priliku da saslušamo
tromjesečno izvješće nadzornog
odbora, a tako isto i izvješće od
bora društvenog kluba. Takodjer
na ovoj sjednici imađemo da iza
beremo domskog poslovodju, koji
će imati dužnost da podvara s pi
ćem i sve oko doma predvodi pod
svojim nadzorom i da zajednički
suradjuje sa odsječnim odborom
Zato je braćo i sestre potrebno,
da dodjete na ovu sjednicu u što
većem broju, da nešto dobroga n
ješinio za bolju budućnost našeg
odsjeka 1 kluba.
Do viđjenja
na
aprila!
perov.
Odsjek 2+8, Clairton, Pa. O
vinie se pozivlju svi članovi našeg
odsjeka, da nefaljeno prisustvuju
idućoj redovitoj sjednici, koja će
se održavati u dolazeću nedjelju,
13. aprila, u svom Domu na Maple
Avenue.
sjednici 18-og
A. Medved, predaj.
Oils jek 908. Calumet, Mich.
Naše društvo poziva svoje član
stvo da u što većem broju dodje
na redovitu sjednicu, koja će
održavati u nedjelju, 20. aprila o
g., točno u 1 sat poslije podne.
Braćo i sestre, pošto je ovo ve
oma važna sjednica, pa se radi
toga umoljavate da prisustvujete
istoj u što većem .broju. Na ovoj
sjednici davati će se tromjesečno
izvješće o radu odsjeka za profila
tri mjeseca, pak je poželjno da
svi članovi dođju i da čuju stanje
kao i rad našeg odsjeka za pn i
četvrt ove godine.
Dužnost je svakog člana da češ
će polazi na sjeđnicc, makar je
danput na tri mjeseca, pa da se
upozna s društvenim radom i time
olakša tajniku posao, jer članovi
koji neznaju društveni rad, zadnju
velike neprilike tajniku.
Lawrence Kaifesli, tajnik.
Odsjek 975. Toronto. Ont., Can.
Ovime se daje do znanja sve
ukupnom članstvu našeg odsjeka,
da smo promijenili mjesto za odr
žavanje odsječnih sjednica. Naše
odsječne sjednice se više ne će
održavati na starom mjestu 577
Jarvis Street, već na 676 Bay
Street, u 2 sata poslije podne kao
i do sada i to svake treće nedje
lje u mjsecu, pa se svi umoljavate
da ovo uvažite.
Dalje opominjem sve naše čla
nove, da točno i na vrijeme upla
ćuju moju članarinu. Pogledajte u
svoju uplatnu knjižicu i vidite da
li ste uplatili? Ako niste uplatili
onda uplatite čim prije. Neka ovo
bude zadnja opomena onima, koji
zanemaruju svoju članstvu duž
nost. pošto se dalje ne može ovakq.
Michael Mijatovich, tajnik.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga, n kojoj
se trati znanca ili prijatelja,
za svaku uvrstbu $1.0®
Tko trati radnike, po inći.. 2.U0
Tko prodaje kuću, zemlja,
trgovinu ili slično, po inći.. 3.00
Za tri uvrstbe 5.00
ženidbeni oglasi i ponude ne
primaju se.
KUĆA ZA PRODATI
Prodajem kuću sa 2 stana na
Rijeci. Jugoslavija. Kuća je prav
ljena 1936, u kući je voda, elektri
čna rasvjeta, pod od parketa. Ku
hinja ima stakleni tile pod. Garala
za 2 automobila. Cijena je $6.000,
00. Ovo je vrlo niska cijena u mor
skom gjadu, posjed ima uvjek do
bru vrijednost, te to je vrlo dobar
uložak (Investment i. Tko se inte
resira neka piše na: Milan župan,
željka Marča 9, Sušak, Jugoslavi
ja, Europa. (13-14-15-16-17-18»
POTRAGA. Rado bi znati za
svoga bratića, Antuna Cizmić,
po zanatu brijač ili barber. God.
1926. se nalazio neko vrijeme u
Chicago. IH., I otišao odavde i
poslije mi se nije javio. Pošto
polazim u staru domovinu Jugo
slaviju na posjet na 2. maja. pa
ako je još živ i vidi ovu potragu,
molim ga neka mi se javi na đol
nju adresu. Isto umoljavam bra
ću i sestre, ako koji o njemu ne
što znade da li je živ ili mrtav,
da mi jave i biti ću im vrlo za
hvalan.
Mijenja se način ishrane
U posljednjih 20 godina
kako tvrdi Medjunarodni in
stitut za higijenu, znatno se
izmijenio način ishrane u
svijetu. Tako je 1956. godine
znatno povišena potrošnja ri
be, masnih tvari, zelenja i*
svježeg mesa, u odnosu na
1936. godinu. Nasuprot tome
je potražnja kruha pala za
oko 100 grama dnevno po o
sobi. I kalorijski se hrana po
boljšala. U istom razdoblju Je
hrana porasla od 2,870 ua
3,064 kalorije. Ljudi se sve
više hrane u jeftinim resto
ranima sa samoposluživa
njem. Samo je u Parizu u tom
razdoblju porastao promet u
takvim ugostiteljskim objek
tima sa 257.000 obroka dnev
no na 1,100,000 dakle pre
ko četvorostruko!

Iza sebe je ostavio svoju supru
gu, Mary pet kćeri, Mrs. Veronica
Martin, Mrs. Anna Sambol, Mrs.
Albina Kotter u Hammond, Ind.,
Mrs. Katherine Smatlik u New
Lenox, Hl., Mrs. Margaret Cuculić
u Santa Ana, Calif. tri sina, Steve
u Gary, Ind., Frank i Thomas u
Kast Chicago, Ind., te jedanaeste
ro unučadi i osam praunučađi.
VIZ SINGER AVENIJE
39 Ana Lulić
60 Franjo Kovacevie
94 Martin Miočić
101 Pava« Puškareć
141 Franjo Barčić
185 Mirko Dvorneković
540 Anton Grgić
1591 Josip Spinčić
Iza sebe ostavlja ožalošćenu su
prugu, Anna Kovačević dva si
na, Stephen u Port Vue i Daniel
u West Mifflin šest kćeri, Mrs.
Pauline Maturkanic. Mrs. Julia
Hemminger, Mrs. Helen Smocer,
svi u McKeesportu, Mrs. Georgine
Waskowitz u Liberty, Mrs. Anna
I\raljic u New York City i Mrs.
Mary Eppley u Harrisburgu 13
unučadi i dvoje praunučađi.
West Park Monumental Works
FRANK LOUSHIL i SON
McKEES ROCKS. PA.
Mr. i Mrs. Daniel Ćorak.
Odsjek 177. Los Angeles. Calif.
firnest, Pa, Josephine Mazzoitti* Stepan Sostarich, isvj.
Vid Vuksanović, 5724 W.
64th St., Chicago 38, 111.
(14-15»

xml | txt