OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, April 23, 1958, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-04-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

23. travnja 1958.
KAMPANJA H.B.Z.
Kao uvijek prije, tako i ovaj puta da doprinesem ono
što se po skromnosti može i za ovu kampanju, ako ne više
barem ne ni manje od prošlih.
Pošto sam odpusten privremeno sa posla još prije Bo
žića i tako je bila pritisla studen i nekako sc evo proljeće
primaklo tako brzo neopaženo, a da baš se nije moglo učini
ti mnogo za napredak našeg odsjeka. Naravno sprovadjalo
se studene dane u zapećku i^
dosadjivalo se supruzi u pri
pravi za svako podne obrok,
ali se nije spavalo više nego
i za vrijeme tvorničkog rada,
se nije znalo i moglo ustano-
grada pripadaju, pošto nove
ulice mjesečno rastu izvan
grada. Gore navedene brojke
se odnose samo na članstvo
odsjeka 423, u što se može
biti sigurno.
Da predjemo na nečlanove
H.B.Z., jer sam ispuštao ime
na za koje sam mogao pri
bližno znati da su u E.S.L.,
pa ako sam pogrešio može bi
ti za desetinu, držim da to
nije naumno učinjeno greška,
već naprotiv može biti ra
di nepoznavanja izkrivljenih
prezimena (a toga ima mno
go). Čudim se i sam zašto ne
koji izkrivljuju svoja prez
imena, kao da su nešto po
stigli sa preinakom, bolje po
zicije mjesta ili bolji način
života, a na koncu svejedno
kao da su u pravom rodje
nom preizmenu kojega su sa
mi ili njihovi roditelji donije
li sa sobom iz stare domo
vine.
Dakle, imade 627 telefona,
za koje sam stalan da nisu
članovi H.B.Z. i od ovih sam
siguran da više od polovice
ne pripada u ni jednu bratsku
potpornu organizaciju, a niti
u bilo koju inšurinc kompa
niju. Jedno oni kbji rade kod
J. & L. pripadaju u group in
šurinc i kada izgube posao iz
gube i ovaj inšurinc. Ako je
doživio za mirovinu i prijavi
ili podje u mirovinu onda pra
ma C.I.O. ugovoru dobije is
plaćen certifikat za $1,350.00
bez razlike za koliku je svo
tu uplaćivao, dočim ako želi
da bude i nadalje osiguran u
slučaju bolesti i da mu plaća
ju bolnicu za 21 dan, kao i
operaciju, mora da plaća pre
ko $6.00 mjesečno.
Nedavno pade mi u ruke
jedna knjižica iz koje se mog
lo ustanoviti točno naša hr
v a s k a e i z e n a i n a k o n
brojenja ustanovilo se da i
made 366 koji su doprinašali
50 centi ili više u rimsko-ka
toličku crkvu, pak od istih
polovica nisu članovi HBZ.
Naravno kada bih se sve
skupa zbrojilo dosta visoki
broj dolazi, jer sam siguran
da nema pet telefona da su
samci već mora da bude po
množena obitelj, te na koncu
vjerujem da nas nema jedna
četvrtina učlanjeno u redovi
ma HBZ. Dakle, kako je kod
nas nije ni u drugim mjesti
ma bolje, a to najbolje znadu
oni tamošnji naseljenici i ako
će se pustiti u bezplatno gub
ljenje vremena kao i niže
potpisani osvjedočiti će se
da sam bio u pravo.
Takodjer mi doSlo pod ru
ke od The Lincoln National
Life Insurance Co. oglas za
Family plan, i nakon sam
proučio i promislio te uspo
redio sa našim Family pla
nom, nitko me nemože uvje
riti da će tamo kod dotične
inšurinc dobiti- više ili bolje
pogodnostai, nego li kod nas.
Samo ne izdaju kolike su nji
hove uplate, i na to nemogu
odgovoriti gdje je jeftinije.
Sada s e n a e e i a n e
članstvu našeg odsjeka, a na-
pose onima koji se biju u pr
sa i viču da treba Hrvatima
pomoći, i da nigdje nas nema
(odnosno za politiku). Šta su
čitalo se, promišljalo a na po- radili kroz godine i šta rade
sljedku desna ruka bila za-j sada kod ovakovih brojki, da
poslena. Stoga iznašam u
kratko ali dugi posao što se
je obavljao (ako netko ne
vjeruje neka oproba vršiti).
Uzeo sam telefon knjigu i iz
vadio imena naših članova i
stavio u razne predjele gra
da, po prilici što se je moglo
najbolje znati, gdje se koji
nalazi, u Aliquippa Boro 491
član sa telefon 236, Hopewel
Twp. (općina) 134 člana sa
68 telefona, Center Twp. 33
člana sa 22 telefona, Am
bridge 11 članova sa 8 tele
fona, u okolici 8 članova si
8 telefona, dakle 677 članova
sa 338 telefona. Prama broj
kama ostaje kao izgubljeno
nešto preko 100 članova, jer
se neprivede one koji nisu u
član jeni u naše redove, (n?
biti s nama a tražiti glasove),
jerbo sam više nego siguran
da je ovo jedna naša dobro
tvorna i potporna ustanova,
koja stoji u pomoći svojem
članstvu bez razlike kako se
tko krstio i u što vjerovao.
Kažem i ovom zgodom pre
više nas je za tri delegata i
duće godine a fali nam samo
10 članova da bi mogli birati
4 delegata, pak opet sporne-J
nuti se mora šta oni čine i
šta su činili koji se natječu
za svaku konvenciju, a da
njihovi najbliži nisu članovi?
Kampanja H.B.Z. je u to
ku ovu i iduću godinu za put
^aru domovinu. Dakle, me
u s
viti po prilici u koji predjel
jma da pospješimo
ne zan
naš broj i da naš odsjek mo
že poslati prvi puta 4 dele
gata na iduću konvenciju, jer
bo nitko nemože dokazati da
nema našeg naroda koji nisu
članovi H.B.Z. i to nije nitko
u stanju da može pobijati iz
nešene brojke u ovom opisu.
Sve što se je do sada činilo,
bilo je krparenje da se ne-
opada ispi broja već g^ji- 521^»
nama, ali toliko se nije mog
lo naprijed, jer nas je bilo
premalo u radu i sada ako se
već manje dana radi u tvor
nici, ima svaki više vremena
da utroši u privadjanju no
vih članova, uzto će zaraditi
i neku svoticu u novcu od
nosno točkicama. Slučajno da
nekoji od članova nebi znao
razjašnjivati u tančine po
godnosti bilo koje vrsti certi
fikata, neka z o v n e na žicu
potpisanoga, koji će drage vo
lje biti na ruku svakom na
šem članu samo da nas je vi
še na broju, uzto i od koristi
onom koji će pristupiti me
dju nas i postati našim bra
tom, sestrom i primati iste
pogodnosti kao i mi ostali.
Tko ižpovijeda vanjsku za
povijed, jest kao čovjek, koji
stoji u svjetlosti svjetiljke,
koja visi o jednom stupu. On
stoji u svjetlu te svjetiljke,
njemu je svjetlo i netreba da
lje ići. Tko izpovjeda Isu
sovu nauku, naliči čovje
ku, koji na više manje du
gačkom prutu nosi svjetiljku
izpred sebe svjetlo je uvjek
pred njim, onoga vazda ma
mi, da ide za njim i pokazuje
ono onomu, koji naprijed gle
da, vazda opet jednu novu,
privlačivu, razsvijetljenu po
vršinu.
Ovako bi trebali mnogi na
ši članovi da se drže i rade
svagdje i na svakom mjestu,
da razjašnjuju naša pravila
(jerbo je ovo naše svijetlo)
i upućuju i nagovaraju one,
koji nisu članovi da postanu
čim prije. Ovo je naša organi
zacija gdje je dosta mjesta
ne samo Hrvatima, već i o
stalim Slavenima, i u kojoj
smo sigurni dobiti sve zašto
uplaćujemo, ako nas stigne i
snadje nesreća. Priznati se
mora da članstvo dobiva mno
go više nego i sama naša pra
vila (svjetiljka) nam pruža
ju, a to sve opet postoji ka
kovo je članstvo te kakove
odbore bira i da li će ti od
bornici biti požrtvovni i lo
jalni svojem članstvu, koje
ttiu je povjerilo dotične časti.
Ivan Babich, tajnik
fisjeka 423 H. B. Z.
Aliquippa, Pa.
Liječnička naredba
Domaćica: Čujete li vi, dra
gi čovječe, zašto vi stalno do
lazite prositi jelo od mene
Propalica: Po liječn i k o
naredbi, gospodjo.
Domaćica: Po liječni k o
naredbi?
Propalica: On mi reče, da
kad nad jem hranu koja mi
prija nje da se trebam i dr
ža1'
50-godišnjica bračnog živeta
San Francisco, Calif.— Na tajniku našega odsjeka i
rr,~1 1J—
2. marča 1958. navršila se je i dobrom zajedničaru, a tako
50-godišnjica bračnog života i isto i njegovoj dobroj su
naših dobrih zajedničara, Mr. prugi, želimo sve najljepše u
i Mrs. George Bertičević, či-1 daljnjem bračnom životu,
ju sliku ovdje donosimo. I Naš brat G. Bertičević bio
Brat George Bertičević je je pristupio u društvo prvi
dugogodišnji tajnik našeg]puta što se je zvalo "Klub
društva "Zvonimir a 1 a
cija", odsjeka broj 876 HBZ,
koji svoj posao vrši na za
dovoljstvo svima članovima
v
1903. sa otoka Brača, Dalma
cija, u Santa Cruz, Calif., a
njegova supruga je došla go
dine 1904. sa otoka Visa, Dal
macija, u San Francisco
no
9
ciju. Takodjer tamo su od
gojili i svoje tri kćeri, koje
su sada udate.
Na dan 4. marča ove go
dine održala se je svečanost
za naše svečare. Ovoj sveča
nosti prisustvovali su kćeri
sa djecom i svojim muževi
ma, kao i mnogi poznati nji
hovi prijatelji, i tako su pro
slavili 50-godišnjicu svoga u
zornoga bračnog života. Mi
našem bratu Bertičsviću, kao
?[kroviteljstvom
"ZAJEDNlĆAJR"
#v
Dalmatinske Omladine", što
je bilo osnovano godine 1904.
*u San Francisco, Calif., i bio
je članom toga Kluba sve dok
On je došao u Ameriku god. se nije ujedinilo s Hrvatskom
Svezom na Pacifiku, i bio je
tajnik toga. društva. Ali naš
brat Bertičević nije prestao
sa radom kada se je to druš
tvo ujedinilo, nego je nasta-
Naši svečari su se vjenčali vio i dalje i primio se za taj-! Hr!l°
«QnfQ Prii7
marpfl nikfl Hrvatske
u Santa Cruz na 2. marča, nika. Hrvatske Sveze na Pa
1908., pošto je brat George cifiku. Kada se jc Hrvatska
sjedovao je svoju restaura- sa Hrvatskom Bratskom Za
Sveze na Pa-
jednicom godine 1939., on se
je primio tajničke dužnosti u
našem odsjeku, koju čast još
i danas obnaša.
Stoga ovom prilikom, u i
me svega članstva odsjeka
broj 876 H.B.Z. želim bratu
Georgu i sestri Bertičević, da
još dugi niz godina poživu u
zadovoljstvu i veselju uz svo
ju obitelj.
George Ivančan, P.O.B.
odsjeka broj 876 HBZ.
Mary Molnar, članica gnijezda broj 24,
Kraljica u natjecanju u Santa Ana, Cal.
Los Angeles, Calif. Gor- unuka brata Paje Pavelića,
nja slika prikazuje nam če
štitu i vrijednu obitelj na
Brat Pajo Pavelić živi sa
svojom suprugom u lijepom
Gs
adu, Santa Ana, koji je od
Angelesa udaljen oko 40
milja, i tamo uspješno vodi
restauraciju (gostionu). Nji
hov zet, Aleksandar Molnar,
i kćerka, Katherine, članovi
su našeg odsjeka broj 177, a
njihova mala kćerka, Mary,
članica jc gnijezda broj 24
našeg Pomlatka, koje .je pod
odsjeka 177.
akodjer je članica našeg
gnijezda njezina tek tri mje
seca stara sestrica, Catherine
koja ali nije na gornjoj slici.
Kako se oa slici vidj, ipal*,
,1
Mary, okrunjena je za kra
ljicu-ljepoticu toga dana u
šeg zemljaka, Paje Pavelića, i natjecanju u gradu Santa A
i njegove vrijedne supruge, na, Calif., pa se s tim postig
Mande, koji su rodom iz Lo
vinca u Lici njihovu kćerku,
Katherine, i zeta Aleksandra
Molnara, te njihovu malu
kćerkicu, Mary, unuku brata
Paje i sestre Mande Pavelić.
nućem ponosi brat Pajo, nje
gova supruga Manda i rodi
telji male Mary.
Grad Santa Ana svake go
dine održava natjecanje na
kraljicu ljepote za male dje
vojčice, i tako, eto sreća
je kao najljepšoj maloj dje
vojčici u tomu natjecanju bi
la sklona maloj Mary, unuki
našeg kršnog Ličanina, Paje
Pavelića, koja je odnijela po
bjedu u natjecanju kao naj
ljepša djevojčica u tom gra
du toga dana, pa se naš Pajo
s tim diči i želi, da putem na
šeg Zajedničara i ostali naš
narod znade o tomu dogodja
ju i s njim se ponosi.
Treba samo pogledati sliku
male Mary, pa će svakom biti
lako razumljivo, koji razlozi
su vodili suce, koji su odredji
v&li* fcpja djevojčica je naj­
[ljepša, jer mala Mary je div
ina i ljepušasta djevojčica i
»/'izgleda nebeski andjelak.
i to da ici
Pajo baš prava ljudina,
a i roditelji male Mary su
vrlo dopadni, pa koje čudo,
da je mala Marv odnijela po-
P_ri.iateljima
ce biti drago
ti ovu vijest, da su Mr. i Mrs.
Matt Bujan proslavili 40-go
dišnjicu svoga uzornog brač
nog života dana 9. februara,
1958. Oni su oboje dugogodiš
nji i aktivni članovi odsjeka
"Abraham Lincoln" broj 85
H.B.Z., a tako isto dobro po
znati ne samo ovdje i ovoj
okolici, nego i po mnogim
Brat Bujan je došao u A
meriku g. 1920. Nakon krat
kog boravka u New Yorku
otišao je u Farrell, Pa., a o
datle u Rochester. Njegova
supruga je došla u Sjedinjene
Države godine 1929. Oni sa
da žive na Mt. Route 10 bli
zo New Brightona.
Brat Bujan je ranije ob
našao blagajničku čast u od
sjeku broj 85, a zaposlen jc
kao welder kod St. Joseph
Lead Co. u Josephtown, Pa.
Svečari su proslavili 40-tu
godišnjicu svoga vjenčanja
sa svetom misom, koja je o
držana u 10 sati u jutro na
Glasajmo za Tom Begg
U sabor države Penna.
Rankin, Pa. Pred par
godina opažih da i naš narod
se je probudio iz 50-og i više
godišnjeg dugog "Sna", jer
pokraj društvenog posla po
čeo je misliti o sebi i da se
natječe i na političkom polju
za razne općinske kao i dr
žavne položaje, koji položaji
nam kao poštenim gradjani
ma i pripadaju. Osobito mi
je drago da naša omladina,
koja ie rodjena ovdje, je pro
gledala i raznim obećanjima
v i e n e v e u e o o e
mišljenju ovo je dobar korak
našeg naroda, koji će ga vo
diti boljoj budućnosti, te da
ga se prizna kao narod koji
misli svojom glavom.
Odsjek br. 6 H.B.Z. u Ran
kin, Pa., sa ponosom može ja
viti, da i naš dugogodišnji
član i sve vrsti odbornik na
šeg odsjeka brat Thomas
Begg se natječe za Legisla
tor (Zastupnika) 16-og di
strikta zapadne države Penn
sylvanije i to na listi Demo
kratske Stranke, i njegovo i
me je treće na glasovnici.
Naš Tomo jest rodjeni A
merikanac i rodjen je u u
bavom coal minerskom mje
stu Brier Hill, Pa., gdje mu
je otac radio u coal mine
(u ugljenim rudokopima). No
sudbina što čovjeku nosi to
čovjek prosuditi nemože, i ta
ko roditelji njegovi odlučiše
da se povrate u staru domo
vinu Hrvatsku, u svoj 2um
berak sa Tomom, koji je bio
5 godina star. U starom kra
ju Tomo je svršio pučku ško
lu sa odlikom, no roditelji vi
deći da budućnosti za sina ta
mo nema to odlučiše da se po
vrate u Ameriku, Tojpinu rod­
njegovoj suprugi Mandi česti
tamo. što su našoj Zajednici
u ovo kratko vrijeme dali če
tiri nova mlada člana: kćer
ku i zeta Katherine i Alek
sandra Molnar, u odsjeku 177
a unuke Mary i Catherine,
bjedu u natjecanju za naj-j je sam sve četvero imao u
ljepšu djevojčicu u starosti godnučast privesti u redove
od samo tri godine.
Roditelji male Mary, Ka
therine i Aleksandar, dobili
Mi našem kršnom Ličaninu,
Lovinčanu, a i Paveliću i
kaO|
U
gnijezdu br. 24 Pomlatka, ko-
naše Zajednice. Ovim našim
mladim članovima, roditelji
ma i njihovim kćerkama, že-
su pred nekoliko mjeseci još! limo mnogo sreće, zdravlja i
jednu kćerkicu, Catherine, ko- zadovoljstva u naišm redovi
ja je takodjer članica našeg
gnijezda broj 24 Pomlatka, i
tako je cijela ta mlada obi
telj začlanjena u našoj Zajed
nici, što može poslužiti za pri
mjer i drugima, da ga slijede.
ma u budućnosti, a isto tako
i bratu Paji i njegovoj su
prugi, Mandi, koji se sa svo
jom kćerkom, zetom i unu
čadi punim pravom ponose.
Živjeli i vazda sretni bili!
Mato Kovačević, treći
gl. podpređsjednik HBZ.
Mr. i Mrs. Matt Bujan proslavili su
40-goflišniicu bračnog života 9. feb.
9. februara u rimo-kaloličkoj
liki broj prijatelja i rodbine,
koji su neki došli iz Cleve
landa i Youngstown, Ohio.
Večera u počast naših sve
čara se održala u New Brigh
tonu, kojoj .je prisustvovalo
preko 50 osoba, koji su došli
da im čestitaju na njihovoj
drugim našim kolonijama di- 40-godišnjici bračnog života i
ljem ove zemlje. Njihovu sli
ku ovdje donosimo, da ih vi
de njihovi mnogi prijatelji u
drugim mjestima.
Oni su se vjenčali u Draga
niću. Hrvatska, Jugoslavija,
na 10. februara. 1918., u ko
jem sretnom braku su imali
jednog sina i dvije kćeri. Ta
kodjer imaju četvero unu
čadi, snahu Margie i zeta Do
nald Blackburn.
da im zažele dobro zdravlje
i svaku sreću u budućem ži
votu. Iz daljega su bili pri
sutni Mr. i Mrs. Frank Jur-
Kao tvornički radnik, koji
poznaje situaciju i probleme
radnika, te bude li izabran
zastupati će interese radnika
na potpuno zadovoljstvo nji
hovo. Kao demokratu vi ga
možete prosuditi po njego
vom govoru, jer ga čujemo
svake nedjelje preko radio
postaje WAMO, Homestead^
Pa., u 12 sati u podne.
Jest, nominacija za izbori
je 20. maja, i ja molim sav
naš narod i ostale Slavene, da
tog dana idu glasovati te svo
joj obitelji i ostalim prijate
ljima preporuče, da glasuju
za Tomu Begga, na čemu se
svima unapred zahvaljujem u
ime Tome Begga.
Stjepan Cubako\ić
čić, rodjaci, iz Clevelanda. i uredna i manjkava. Osim to
njihova djeca iz Youngstown, ga postoje i drugi razni u
Ohio. zroci, koji mogu dovesti do
Brat i sestra Bujan su malokrvnosti, ali je ipak ve-
prilikom, a naročito Mr. i Mrs.! dica slabe jednolične i nere
Anthony Zabčić na njihovoj dovne ishrane.
lijeP°j suradnji. Blijedilo je vrlo često znak
malokrvnosti. Osim toga, ma
lokrvni bolesnici imaju upad
ljivo slab apetit, a malokrvna
djeca su naroičto mrljava u
ishrani. Pospanost, odsutnost
volje, nezainteresiranost i že
lja za odmorom su takodjer
česti znaci malokrvnosti. Ne
ki malokrvni bolesnici pate
od neuredne probave, imaju
česte proljeve, ili zatvor, dru
gi se žale na lupanje srca,
šumljenje u ušima, na česte
nesvjestice i zamagljivanja i
spred očiju, a naročito kada
naglo ustanu iz sjedećeg ili
čučećeg stava. Malokrvni bo
lesnici se veoma brzo zama
raju na poslu, nesposobni su
za teže fizičke radove.
Takodjer želimo napomenu
ti, da brat Matt Bujan ima
brata, koji ie član Glavne Po
rote Hrv. Bratske Zajednice,
a to je Ivan Bujan, koji žive
u Gary. Indiana.
N a i s v e ča i a i
Mrs. Matt Bujan, želimo o
vim putem čestitati na nji
hovoj 40-godišnjici uzornog
bračnog života, te želimo da
još dugi niz godina zajedno
poživu u najboljem zdravlju,
sreći i veselju u krugu svoje
drage obitelji.
John R. Mikan, tajnik.
nu grudu kad mu je bilo 16
godina, i došavši sa roditelji
ma zaposlio se jc skupa sa
ocem u coal mine, gdje je ra
dio punu godinu. Nakon toga
došao je u Rankin, Pa. i za
radio se kod U. S. Steel Corp.
pred 32 godine, gdje i danas
pošteno služi koru kruha se
bi i svojoj obitelji.
Po dolasku u Rankin Tomo
je išao dvije godine u Greer
Business College u Braddock,
Pa., gdje se je usavršavao u
engleskom jeziku i knjigo
vodstvu. Svršio je course u
glasovitoj "Dale Carnegie"
školi u efektivnosti govora i
u vježbanju vodstva u govo
ru, što je upravo sada vrlo
važno za one koji uzimaju u
češća u javnom životu, kao
što upravo sada čini naš brat
T. Begg. U našem pionirskom
odsjeku broj 6 H.B.Z. je vr
šio sve časti doli blagajnika
i baš za to on zaslužuje da
naše članstvo zapadne Penn
sylvanije, distrikta broj 16
glasuje za njega, jer je to
kao pošten član od nas i za
služio.
NARODNO ZDRAVLJE I MEDICINA
it* KAKO LIJEČITI MALOKRVNOST
Mnoge osobe u proljetnim mjesecima osjećaju razne te
gobe, kao veliku malaksalost, tromost, pospanost i nedovolj
nu sposobnost bilo za umni ili fizički rad. Isto tako su kod
nekih osoba česte glavobolje, upadljivo slab apetit, nezain
teresiranost i bezvoljnost, kao i mnoge teškoće u probavi.
Sve te tegobe mogu da osjećaju i potpuno zdravi ljudi, ali
ipak to su najčešće patnje?
malokrvnih bolesnika. ročito suhe, smokve i kaj-
A što je ustvari malokrv- sije.
nost?, U ishrani malokrvnih bo
Kada se za nekoga kaže da'lesnika jetra je veoma važna
je malokrvan, onda to znači hrana kao i ostale iznutrice:
da u krvi takvog bolesnika! mozak, bubrezi, slezena, srce,
nedostaje dovoljan broj cr-, jer u svima njima ima dosta
venih krvnih zrnaca, ili nema i gvoždja, a i drugih važnih
dovoljno gvoždja, koje je o-1 elemenata. Pored toga. malo
snovni sastojak crvenih zrna-i krvni bolesnici treba da uai
ca, a zrnca i gvoždje zajedno maju razna mesa. sir. mlijeko
su neobično važni za norma- i jaja. Isto tako dosta masla,
lan život i rad čovječjeg or- kajmaka. Voće i razno po
ganizma. Čovjek ima jedan vrće, voćni sokovi, kompoti,
odred jen normalan broj cr- slatko, sve to osvježava hra
venih krvnih tjelešaca (muš
karci oko 5 milijuna, a žene
oko 4.5 milijuna), koji se ot-
Uzroci malokrvnosti mogu
crkvi Sv. Cecilije u Rochester, ste u crijevima naročito kod
a S v e o i s i s u i s u s v o-
e e i o a k o s u a z o
AOA.
malokrvnosti, jer takve oso
be obično nemaju apetita, nji
hova ishrana je obično ne
uredna i manjkava. Ubrzani
rast kod djece jc često raz
log za malokrvnost, dok kod
žena njene posebne funkcije
medju kojima trudnoće i do
jenje znatno potpomažu na
stanak malokrvnosti, a pogo
tovo ako je ishrana žene ne-
Ishrana i uredan život svih
malokrvnih bolesnika je od
ogromne važnosti, jer se do
brom ishranom i urednim ži
votom može postići brz i pot
pun oporavak, i često puta je
samo to dovoljno da se izlije
či malokrvnost. Hrana malo
krvnih bolesnika treba uglav
nom da se sastoji od onih sa
stojaka, koje sadrže u sebi
dosta gvoždja, to su razna
variva, kao: pasulj, suhi gra
šak, žitarice, povrće naročito
špinat, mrkva i zeleni kupus,
zatim mesa, jaja i voće na-
Odlazak: $325.30 £££,:
Strana 3.
nu. krijepi i jača organizam
malokrvnog bolesnika. Žene
u drugom stanju, kao i one
prilike u normalnim uslovima koje doje, moraju posebno
stalno održava na toj visini, voditi računa da njihova is-
a ukoliko se smanji, onda
takve osobe osjećaju razne te
gobe, karakteristične za malo
krvnog bolesnika.
hrana bude bogata sa gore
pomenutim namirnicama. Ma
loj djeci takodjer treba po
svetiti dosta pažnje.
MaJokrvni bolesnici, a na­
biti veoma različiti. Nekada ročito djeca su veoma osjet«
su u pitanju osebne bolesti Ijiva na promjenu vremena,
krvi, kao i naglo ili
stalnoj
hronično krvarenje. Isto tako
razlog za malokrvnost mogu
biti razne druge zarazne bo
lesti, bolesti jetre, srca. čir
u želucu, slaba probava, česti
pa su medju njima i česte
prehlade. Zbog toga roditelji
moraju voditi računa, s ob
zirom da prehlade za djecu,
a naročito za malokrvnu mo
gu biti opasne, kao što smo
proljevi itd. Razni crvi i gli-|Već pisali. Isto tako uredan
život, dovoljno i redovno spa
vanje mnogo znače.
.U pogledu uzimanja lije
kova, liječnik obično u sva
kom pojedinom slučaju, već
prema uzroku i težini malo
krvnosti odredi što bolesnik
treba da uzima. Najčešće sc
daju razni preparati gvoždja,
vitamin B, itd.
I na kraju treba znati, da
je samo na osnovu liječnič
kog pregleda, pregleda krvi i
slično, moguće ustanoviti da
li se radi o malokrvnosti, pa
je prema tome preporučljivo
uvijek tražiti savjet svog
liječnika.
"ELIKSIR MLADOSTI"?
U izvještaju koji su pod
nijeli francuskoj Akademiji
nauka fizioloza dr. Leon Bi
net (Leon Bine) i dr. Colette
Jeremec Tchernia (Zeremek
Černija) tvrde da su pronašli
"eliksir mladosti". Oni su jed
noj grupi starijih pacijenata
pariške bolnice Necker (Ne
ker) davali injekcije ekstrak
ta kravljih embriona i kon
statirali su znatno fizičko i
psihičko poboljšanje kod tre
tiranih osoba.
Kako kažu ova dva učenja
ka, oni su bili prosto zapre
pašćeni efektom ovog eks
trakta na duševno stanje, mi
šićnu snagu i ubrzano ozdrav
ljenje. Prema njihovom refe
ratu, ekstrakt ustvari utječe
na povišenje metabolizma kod
starih osoba, a to znači da
im on pomaže da brže sa
gorijevaju u organizam une
sene kalorije, dajući im na
taj način veću energiju.
Nemaju neprilike
"Da li su vas ikada uzne
mirivali kakvi potepuhi?"
"Nikada. Imadem ispisano
krupnim slovima nad vrati
ma: "Mi smo vegeterijanci
(ne jedu meso), ali naš pas
jede meso" ."
Leti t« sa SWISSAIR-om
DC-7C Avioni, bez zaustavljanja do
Švicarske, ie Zurieha direktna veza u
Zoiffteb
NOVE EKONOMSKE CIJENE
ZA6TEDITE $118.40
$586.60
iz New Torka
KrtrUJTE SAD, PLATITE KASNIJE. 10% odmah
ostatak u 20 mjeseci.
Posjetite Vašeg Putničkog Agenta 11
®SWISSAIR
Svi DC-7C snabdjeveni RCA Radarom
I

Mr. i Mrs. 6eorge Berticevici^trc!,akao
i,riznatilička
y a I n v n A a i a n n
v a n u o v e o i e e e i v e-
1SI So. Broad Street Philadelphia
PEnny packer 5-9871

xml | txt