OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 14, 1958, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-05-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

14. svibnja 1958.
Svježi Grobovi Naših Dragih Pokojnika
UMRU ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVU ENI OD 2. DO 9. MAJA, 1958
JOHN OSIPENKO
Kirkland Lake. Ont., Can.
Odsjek 648 javlja žalosnu vijest
članstvu HBZ., te svim rodjacima
i prijateljima, da smo naglom
smrću izgubili iz naše sredine do­
brog člana. brntn .Inim U.vipcnlso,
koji jc umro na 1. februara 1958.,
čiju sliku ovdje donosimo.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Sy
mington. gdje mu je odar bio is
kićen mnogobrojnim vijencima cvi
jeća od obitelji, rodbine i prijate
lja. gdje se je nalazio i vijenac
našeg odsjeka u znak zadnje po
časti svomu članu.
Na 3. februara vi 2 sata poslije
podne krenula je žalosna povorka
od pogrebnog zavoda do crkve sv.
Petra, gdje su bili odsluženi vjer
ski obredi, a iza toga na mjesno
groblje gdje su njegovi mrtvi o
stanci predani majci zemlji na
vječno počivalište. Nad otvorenim
grobom je odsječni predsjednik,
brat M. Hrbolić pročitao nadgro
bno slovo.
Pokojni br^il ostavlja iza sebe
ožalošćenu suprugu, te tri kćeri,
tri zeta i šest unučadi.
Članstvo našeg odsjeka broj 648
kliče bratu Johnu Osipcnko: La
hka ti bila ova zemlja u kojoj već
počivaš, a tvojima iskreno sauče
šće.
Božo Godler, tajnik.
Zahvala. Ovime se zahvalju
jemo odsjeku 648 i njegovu član
stvu, kao i odsječnim nosačima i
svemu rodu i prijateljima, koji su
nas tješili u našoj najvećoj tugi
i žalosti. Hvala svemu našem do
brom narodu, koji su njemu okitili
odar s vijencima cvijeća. A ti
dragi suprug i otac počivaju miru
Božjem, i neka ti svijetli vječna
svijetlost za uvijek.
Mary Osipenko, supruga, kće
ri. zetovi i unučad.
OLGA BARIC
Indiana Harbor, Ind. Javlja
mo žalosnu vijest, da je odsjek
broj 83 HBZ izgubio dugogodiš
nju članicu, sestru Olga Barić,
Hr
koja jo preminula na 29. ožujka
1958 u svome milom zavičaju Za
grebu, u 83ćoj godini starosti, čiju
sliku ovdje donosimo.
Pokojnica bila je članicom H.
K. Z. preko 52 godine, i.- pred par
godina primila je od H. B. Z. po
časni znak kao 50 godišnja čla
nica. Poslije prvog svjetskog ra
ta vratila se u domovinu, da udo
volji svome sada pokojnom supru
gu Josipu Bariću. Ona je posve
tila cijeli svoj život na prosvjet
nom i gospodarskom napretku hr
vatskog naroda, osobito seljaštvu.
Bila je jedna od najužih saradnica
pok. Stjepana Radića. U ženskim
granama Hrvatske Seljačke Stran
ke zauzimala je vodeće položaje.
Ir.a sebe ostavlja ožalošćene ne
ćake. Milan Mulle, Ante Mulle, Ru
dolf i Helen Barić, koji se nalaze
u Americi.
Ja niže potpisani, veliki prijatelj
njezinih nećaka, bila mi je želja
da posjetim njihovu tetu kad sam
sa grupom 1956. nalazio se u Za
grebu. Akoprem je ona bila u od
maklim godinama, ali ona nije ža
lila truda, da me što bolje pogosti
u svojoj onako lijepoj palači, a o
kolo palače krasna bašča u kojoj
s« nalazilo raznog mirisavog cvi
jeća. U razgovoru u njezinoj bašči,
činilo mi se da ml je ona rodjena
sestra.
U ime njezinih nećaka, želim da
joj bude lahka gruda hrvatske
remije u kojoj ona već počiva,
a njezinim nećacima moje iskre
no saučeSće,
.... George Balich.
448 Petar Kolić
521 Ma hew Starce vic
581 Vid San tie
633 Tony Gusich
Mato Šepac
MARTIN LUKETIĆ
Tooele, lah. Ovime dajemo
do znanja prijateljima i znancima,
da je naš odsjek broj 406 počet
kom tekuće godine uslijed smrti
već tri člana izgubio. Ovaj put na
&. marča umro je naš dugogodišnji
član. brat Martin Luketić.
Brat Luketić je rodjen 26. feb
ruara, godine 1892. u selu Ribnik,
kod Gospića. Lika. U ovu zemlju
je došao godine 1909. neko vrije
me je sproveo ovdje u državi Utah,
a veći dio u Bend, Oregon.
Na 15. marča odsjek mu je po
ložio lijepi vijenac cvijeća, prire
dio dostojan pokop i po rimoka
toličkom obredu, kroz ovdašnju St.
Margaret Crkvu, otpratio ga na
vječni počinak. Pokopan je na ov
dašnjem mjesnom groblju, Tooele
City Cemetery.
Iza sebe ostavlja u ovoj zemlji
ucviljenu suprugu Ivicu, u Bend,
Oregon i brata Milu u Lyons. Illi
nois, a u starom kraju sestru Anu
Butković.
Nadgrobno slovo i posljednji o
proštaj u ime odsjeka izrekao je
brat John Ronkovich, Jr.
Brat Martin je znao zrelo mi
sliti. pa jc zato i postao članom
Hrvatske Bratske Zajednice. Bri
nio se za Zajednicu i izvršavao
svoje dužnosti naprama njoj za
punih 39 godina, a ova se je do
njegove smrti brinula i izvršavala
svoje dužnosti naprama njemu, i
konačno danas naprama njegovim
ba.štinicima.
Brate Martine, neka ti je la
hka crna zemlja i pokoj vječni,
a tvojim milim i dragim u ime
odsjeka naše iskreno saučešće.
Dan Elicli, izvjestitelj.
IVAN DOltlC
Versailles. Pa. U iine odsjeka
broj 146 HBZ. ovime donosimo par
riječi o pokojnom našem članu i
bratu Ivanu Dorić, koji je umro na
21. marča godine 1953., ali o če
mu nije nikad bilo ništa napisano
u našem Zajedničaru. Ovdje nje
govu sliku donosimo, da ga još
jednom vide njegovi mnogobrojni
prijatelji i znanci, te braća i se
stre. koji ga se uvijek sjećaju.
Pokojni brat Dorić rodjen je u
mjestu Bakarac. Hrvatsko Primor
je. Bio jc čelik Hrvat i rodoljub,
uvijek u borbi u prvim redovima,
kada se je radilo za hrvatski na
rod i njegove institucije.
Kada je naš odsjek godine 1917.
na sudu stavio molbu za incorpo
ration charter, nismo imali dovolj
no američkih gradjana da potpišu
molbu, i evo brata Dorića izvadi
prestupnu listu iz odsjeka 44. i pri
stupa u naš odsjek da mu pomo
gne. Danas njegovo ime nalazi se
na eharteru u našem klubu. Pokoj
ni Dorić je medju ustrojiteljima
kluba "Dobrotvor". Uvijek u radu
za hrvatsku školu i crkvu u Mc
Keesportu. Bio je ćlan i odsjeka
broj 7 HKZ.
Ovdje u McKeesportu nalazi se
njegova supruga Sofija, brat Pe
tar i njegova obitelj. U starome
kraju imade četiri sestre.
Brate Doriću nakon pet godina
tvoje smrti, tvoja braća, sestre i
prijatelji te se sjećaju i spomen
na tebe medju nama ostaje. Po
čivaj u miru. Slava i pokoj ti vje
čni.
MIRKO LACKOVIĆ
Racine, Wis. Odsjek "Abra
ham Lincoln" broj 463 HBZ javlja
žalosnu vijest, da je iz svojih re
dova kroz par dana sa smrću iz
gubio slijedeća dva člana:
Prvi jo naš dobri Član, brat Mir
ko Lacković, koji je umro od suši
ce u Sunny Rest Sanatoriumu, u
kojem se je nalazio preko 20 go
dina. Umro je 18. marča 1958. Bio
je član HBZ. od godine 1925. pa
sve do svoje smrti.
Rodjen je godine 1874. u selu
Mala Gorica, kotar Samobor. Ju
goslavija. Iza sebe ostavlja ses
tričnu. Mrs. Julius Kapudjia.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u Hanson Funeral
i Home, te bilo obloženo vijencima
cvijeća od rodbine i prijatelja, me
dju kojima se je nalazio i krasni
vijenac našega odsjeka 463 HBZ.
u znak sadnje fočagti. Sjjrqvpd 41
krenuo na 21. marca u 10 sati u
jutro, uz pratnju njegove rodbine
i prijatelja do Holy Cross Grob
gdje Je položeno njegovo mr
tvo tijelo na vječni počinak. Nad
otvorenim grobom, u ime našega
odsjeka, rodbine i prijatelja, pro
čitao je nadgrobno slovo brat
predsjednik. Emil Banadinovich.
Brate Mirko neka ti je lahka
crna zemlja u kojoj počivaS, a tvo
joj rodbini i prijateljima naše is
kreno i bratsko saučešće.
MARTIN RUDAN
Drugi je naš dugogodišnji dlan
i vrijedni odbornik, brat Martin
Rudan, koji je svoju dušu zauvi
jek ispustio na 19. marča 1958..
u Saint Mary's Hospital, u Racine,
Wis. Njegovo mrtvo tijelo bilo je
preveženo iz bolnice u Strouf
Funeral Home, gdje mu je odar
bio okićen brojnim vijencima cvi
jeća od njegove obitelji, rodbine
i mnogobrojnih prijatelja, medju
kojima je bio i krasni vijenac na
šega odsjeka broj 463 HBZ. u
znak posljednje počasti svom čla
nu i odborniku.
Pokojni brat Martin bio je ro
djen godine 1887. u mjestu Oraho
vica, Slavonija, Jugoslavija. Pri
stupio je u HBZ 1 naS odsjek go
dine 1922.
Sprovod je bio na 22. marča te
je tužna povorka krenula u 10 sa
ti u jutro do Graceland Groblja,
gdje je predan materi zemlji na
vječni počinak. Nad otvorenim
grobom, u ime članstva našega
odsjeka pročitao je nadgrobno slo
vo i s njime se zauvijek oprostio
naš odsječni predsjednik, brat
Emil Banadinovich.
Pokojni brat iza sebe ostavlja
rastuženu suprugu Rozu. dva si
na, dvije snahe i četiri unuka.
Neka ti je brate Martine lahka
gruda zemlje u kojoj počivaS, a
tvojim milim i dragima naše du
boko saučeSće. Slava ti i pokoj
vječni.
Frank PereUovich, Sr., P.O.B.
ANTON KI KETIC
Rockvale, Colo. Ovime javlja
mo žalosnu vijest članstvu i pri
jateljima, da je odsjek 62 HBZ
sa smrću izgubio svoga dugogo
dišnjeg člana, brata Antona Kure
tića. koji je nakon duge bolesti
umro dana 3. marča, 1958. Još na
20. maja 1952. dobio je strok, od
čega je bolovao 5 godina i 10 mje
seci i mnogo se napatio, tako da,
nije mogao ni govoriti niti s des-,
nom rukom micati.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Ceni
Canon Funeral Home. gdje mu je
odar bio okićen lijepim brojem vi
jenaca cvijeća od roda i prijate
lja. medju kojima je bio i vijenac
našeg odsjeka u znak zadnje po
časti.
Pokojni brat Anton bio je ro
djen godine 1876. u selu Male Dra
ge. općina Brod Moravice, kotar
Delnice, Jugoslavija. U Ameriku
je došao godine 1901. i radio je u
rudokopima, a uz to je znao i sa
tove popravljati. U naš odsjek je
došao sa prestupnom listom iz od
sjeka broj 26 još na 26. decembra
1926. živio je u Canon City pre
ko 31 godinu, i bio je dobar član
našeg odsjeka sve do svoje smrti.
Na 6. marča krenula je žalosna
povorka od pogrebnog zavoda do
St. Michael Crkve, gdje je odslu-1
žena misa zadušnica, a potom na'
Lakeside Cemetery u Canon City,
Colo., gdje smo njegove smrtne]
ostanke predali majci zemlji na
vječni počinak. U sprovodu je bilo
mnogo naroda i automobila.
Pokojnik iza sebe ostavlja oža
lošćenu suprugu i tri sina, Anton,
Andy i John. i dvije kćeri, Mary
i Josephine, i 18 unučadi.
Neka je tebi brate Anton lahka
gruda zemlje u kojoj već počivaš,
a tvojim milim i dragim koje iza
sebe ostavljaš naše iskreno sauče
Sće.
Jack Zidar, tajnik.
AN DRO LUKfclć:
Smoke Run. Pa. Odsjek 80.
Ovime javljamo tužnu vijest član
stvu HBZ., kao i svima prijatelji
ma i znancima, da smo izgubili iz
naše sredine dobrog starca i čla
na, brata Andru Lukšića, koji je
u svojoj dubokoj starosti od 85 go
dina, umro 17. februara 1958.
Pokojnik je bolovao od nesretne
paralize više godina, i mogao je
raditi svoj posao kod kuće sve do
pred godinu dana. kada mu se o
krenulo na gore. Liječnici su sve
pokušali da mu pomognu, ali po
moći mu se nije moglo. U bolnicu
se nije lao, pošto je vidio da neće
biti od koristi, pa je radje stao
kod kuće sa svojom suprugom, ko
ja ga je njegovala do zadnjega ča
sa života.
Na 21. februara otpjevana je
sveta misa za pokojnoga u crkvi
Holy Trinity, u Ramey. Pa., a mr
tvo tijelo je predano majci zemlji
na Sacred Heart Groblju, u Bris
bin, Pa.
Pokojnik se rodio godine 1872.
u selu Lukšić, fara i općina Ozalj,
kotar Karlovac, Hrvatska. Doselio
se u Ameriku godine 1900. i za
radio se u ugljokopima. gdje je
ostao dok ga nesretna bolest nije
shrvala.
Godine 1903. stupio je u bračni
život sa Julijom Plasaj, iz istoga
mjesta i u tom braku su imali i
odgojili veliku obitelj od 6 sinova
i 4 kćeri, koji su isto sada svi ože
nuti ili udati i imaju svoje obite
lji, i to Josip koji je dugogodišnji
tajnik odsjeka broj 80 HBZ., u
Smoke Run, Pa., te Franjo, Ivan.
George. Pauline udata Eberman,
Diana Bratelj u Cleveland, Ohio,
Andrew u Brooklyn, N. Y., Ljuba
udata Zupčić u Colver, Pa.. Char
les u Monroe, Ohio, te Katarina
udata Legan u Phoenix, Arizona,
pak 30 unučadi i 6 praunučadi. Da
je pokojnik bio dobar zajedničar
vidi se i po tome. što je cijela
obitelj upisana u redovima naše
Hrvatske Bratske Zajednice.
Pokojnom Andriji neka bude la
hka ova gruda zemlje, a njegovi
ma koje cstavlja iza sebe, naše is
kreno saućeSće.
"ZAJEDNIČAR"
NIKOLA MED U NIC
Indiana Harbor, Ind. Ovime
javljamo žalosnu vijest, da je naš
odsjek br. 288 HBZ izgubio dobrog I
člana, brata Nikolu Medunića, ko
ji je preminuo na 6. aprila 1958.
Pokojnik je bio rodjen godine
1894., 11 selu Bilaj, Gospić, Lika,
Hrvatska. U Ameriku je došao
1910. k svome ocu, koji se je na
lazio 11 državi Wyoming i tu je
radio par godina, a kasnije radio i
u Colorado. Gary, Ind. i u So. Chi
cago. Tli. Oko 1920. ili 1922, došao
je u Indiana Harbor, a 1921. po
vratio se u stari kraj, i oženio se
iste godine. Godine 1925. povra
tio se opet u Indiana Harbor, gdje
je radio do svoje smrti kod Gen
eral American Car Shop.
On je bio dugogodišnji član na
šeg odsjeka prije nesretne depre
sije, kad je bio prisiljen da napusti
ali on je dobro znao, da tko nije
član H. B. Z.. da ne može imati
dostojni sprovod, bez razlike za
koliku je svotu osjeguran kod In
surance Co. Bio je mnogo cijenjen
medju našim narodom i bio je ak
tivan kako u našem odsjeku, tako
i u Hrvatskom Domu, tome naj
bolje svjedoči veliki broj automo
bila u povorki, pa iako nije imao
ovdje nikoga od roda.
Iza sebe ostavlja rastuženu su
prugu Katu, jednu kćerku, jedno
unuče sestru Anu. ti Kanadi ses
tru Pepu i svaka Nikolu Brklja
čića, koji je prisustvovao sprovo
du svoga ujaka iz daljine oko 3
hiljade milja, u So. Chicago. Hl.
brata od strica Josipa Medunić,
sestru od strica Mariju Butković
i sestru Katu Kurević, u Pueblo,
Colo, dvije svasti Rose Elich i
Manda Medunić, u Tooele, Utah
tetku Manda Medunić.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo kod naših pogrebnika, Ju
lius i Raymond Prusiecki, gdje mu
je odar bio iskićen sa vijencima
cvijeća, medju kojima se je nala
zio i vijenac od našeg odsjeka u!
znak zadnje počasti. 9. aprila po*
vorka je krenula od kapele po
grebnika do hrvatske crkve Pre
sveto Trojstvo, gdje je odslužio
svetu misu naš Rev. Paul Bogo
vich. a nakon crkvenih obreda do
St. John groblja u Hammond. Ind.
Nad otvorenim grobom pročitao
je nadgrobno slovo naš društveni
predsjednik, brat Peter Penich.
Brate Nikola Medunić lahka ti
bila ova zemlja u kojoj već poči
vaš. a tvojim milim i dragim naše
iskreno saučešće.
George Balich, tajnik.
PETAR RIMAC
San Pedro. t'alif. Odsjek 588
"Dalmatinska Sloga" ovime jav
lja žalosnu vijest svojim prijate
ljima. kao i svemu članstvu HBZ..
da je iz svojih redova sa smrću
izgubio vrijednog i dobrog člana,
brata Petra Rimac, koji jc zauvi
jek zaklopio svoje trudne oči na
15. marča 1958.
Pokojni brat je rodjen 1885.^go
dine u Jugoslaviji. Došao je u ovu
zemlju u svojim mladim godina
ma, i to u Chicago. 111., a u Kali
forniju je došao i pristupio u naš
odsjek s prestupnom listom godine
1951.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odru u Halverson Lea vel
Mortuai" u Torrance, Calif., iski
ćeno brojnim vijencima cvijeća od
njegove obitelji, rodbine i prijate
lja, medju kojima je bio i vijenac
našeg odsjeka u znak posljednje
počasti svome članu. Sprovod je
obavljen na 18. marča uz vjerske
obrede rimokatoličke crkve Nati
vity u Torrance, Calif., a pokopan
na Holy Cross Cemetery u Los
Angeles, Calif. Nad otvorenim gro
bom izrekla je nadgrobno slovo
naša odsječna predsjednica, sestra
Katica Carevich.
Iza sebe ostavlja rastuženu su
prugu Mariju, i pet sinova. Floyd
i Peter u Torrance, Joseph u Palo
Alto, Calif., Thomas i Richard u
Chicago. Tli., te sedam unučadi ov
dje. a sestru Janu i brata Nikolu
u Jugoslaviji.
Dragi brate Petre, neka ti bude
lahka crna zemlja u kojoj već po
čivaš, a tvojoj suprugi, sinovima,
unučadi i ostaloj rodbini naše du
boko saučešće.
Marion Margetich, tajnica.
FRANK GRBAVAC
Odsjek 180 "Porod jen je Isuso
vo", Portland, Oregon. S naj
većom žalošću javljamo cjelokup
nom članstvu Hrvatske Bratske
Zajednice, znancima i prijateljima
da smo iz naše sredine dne 9. feb
ruara 1958 izgubili dugogodišnjeg
člana i brata, Franka Grbavac,
čiju sliku ovdje donosimo.
Pokojnik se je rodio u selu Klo-
buk, Ljubuški, Mostar, Hercegovi
na, Hrvatska, dne 20. januara
1891. godine. U svojoj mladosti do
šao Je u Ameriku i poslije nekoli
ko godina doveo je svoju djevojku
te su se oženili 1913. u St. Patrick
Church u Portlandu, gdje je živio
cijelo vrijeme do svoje smrti. U
Hrvatsku Bratsku Zajednicu upi
sao se je 1913. u januaru i bio je
jedan od osnivača Sveze na Paci
fiku, kao vrlo vrijedan član obna
šao je mnogo puta razne časti u
odsjeku".
Pokojnik Frank radio je od
1909 do 1922. za Union Pacifik, a
od 1922. do 1954. za Columbia
Steel kao moulder. Iza sebe ostav
lja svoju dragu rastuženu supru
gu Andju, sina Andriju i dvije
kćerka Milicu udatu Bruavich
Katherinu udatu Wollette i pet
unučadi, te dva brata u Hrvatskoj.
Vid i Svitan u Klobuku, a treći
brat Mijo u Ramond, Alberta, Can
ada, kao i mnogo ostale rodbine.
Mrtvo tijelo našeg pokojnog
brata bilo je izloženo u Hennessey
Goctsch & McGee Funeral Home.
gdje smo pre-ivečemje sprovoda
molili Rosary za njegovu plemeni
tu dušu. Dne 15. februara bio je
svečani Requiem u Blessed Sacra
ment Church, kojeg je služio
Father Henry A. Orth i po svrše
noj svečanosti Kather je održao
vrlo dirljivi govor 11 vezi pokojni
ka i njegove uzor obitelji, a odatle
smo pokojnika ispratili na Mt. Cal
vary katoličko groblje. Naš od
sječni predsjednik John Jadrešić
se sa pokojnim bratom oprostio u
ime odsjeka i američkog Hrv. Klu
ba sa vrlo dirljivim riječima pro
govorivši o njegovim vrlinama 1
njegovom radu za napredak našeg
odsjeka, te nm zaželivši miran i
lagan počinak u njegovom prera
nom grobu.
Koliko je naS pokojni brat bio
poštovan u našoj koloniji dokazali
su mu poštovanje nebrojni vijenci,
te nepregledna povorka automo
bila puna prijatelja, rodbine i zna
naca, koji su mu došli reći joS
zadnji zbogom i miran počinak.
Brata Franka Grbavca oplaku
je njegova draga žena. sin Andri
ja, kćerke Milica i Katharina, u
nučad i mnoga rodbina kao i svi
prijatelji. Nek Ti dragi brate da
de Svevišnji Gospodin milost da
počivaš u miru božjemu. Amen.
John Jadrešić. predsjednik
odsjeka 130 HBZ,
FRANK STANICH
Sacramento. Calif. Javljamo
žalosnu vijest sveukupnom član
stvu HBZ, i prijateljima, da je naš
odsjek broj 434 iz svojih redova sa
smrću izgubio dobrog člana, brata
Franka Stanich, koji je nakon če
tiri godine bolovanja preminuo da
na 29. januara 1958., čiju sliku ov
dje donosimo.
Pokojni brat Stanich rodjen je
1877. godine u selu Sustvan. Brač.
Dalmacija. Jugoslavija. Došao je
u ovu zemlju godine 1903. i to ov
dje u Sacramento. Calif., gdje se
je uvijek bavio trgovinom, najpri
je s groccrv store, a poslije posto
lar. U naše društvo "Sveta Vi-1
fCenca",
odsjek 434 i u Zajednicu je!
pristupio godine 1921. U odsjeku'
je obnašao za duže godine čast pe-1
rovodje, te je bio dobar i marljiv
član i odbornik.
Iza sebe ostavlja ožalošćenu su
prugu Ivaniću, te kćeri Mary i
Nelli, i jednog sina Vicent.
Njegovo mrtvo tijelo bilo Je po-
Neka ti je brate Frank lahka
crna zemlja u kojoj već počivaš, a
tvojim milim i dragim naše iskre
no saučeSće. Slava ti i pokoj vje
čni.
Jerko Rukavina, predsj.
VLAHO NJAVRO
Wliittier, Calif. Ovime javlja
mo svoj braći i sestrama HBZ.,
kao i svim prijateljima i prija
teljicama, da je brat VIalio Njav
ro ispustio svoju dušu na 6. marča
1958. u svojoj kući na 6413 So.
Danby Avenue, Whittier, Calif.,
kojeg sliku ovdje donosimo.
Sprovod mu je bio na U. marča
od Jones & Hamrock Mortuary.
Sveta misa je bila odslužena u cr
kvi Svetog Antuna po Don Petar
Bulum, a iza mise je bio pokopan
na Holy Cross Cemetery.
Brat Vlaho je rodjen godine
1882. u Cerovica. Hercegovina, a
došao je u Los Angeles. Calif, go
dine 1907. Bio je članom odsjeka
broj 177 HBZ više nego 50 go
dina. On je bio izmedju prvih što
su osnovali gnijezdo broj 24 HBZ
u Los Angeles. Calif.
Iza sebe ostavlja suprugu Ma
ricu i tri kćeri, Janja Mu to. Zori
ca Njavro i Luce Mardesich, te
dvoje unučadi, četiri brata u Ju
goslaviji i jednog brata u West
Covena. Calif.
Za crkvu u Bribiru
Anaconda, .Mont. Poštovani
urednice Zajedničara, brate Vu
keliću! Molim Vas da stavite u
Zajedničar imena i svote ovih
prijatelja, koji su iz Black
Eagle. Montane, a koji su da
rovali za pomoć popravka crkve
u Bribiru. Za istu stvar mi smo
ranije sakupljali i to već poslali
na odredjeno mjesto, a ova bra
ća i sestre takodjer su naknadno
sakupili i na mene poslali, pa
im se od moje strane najljepše
zahvaljujem, te sam uvjeren da
će im se zahvaliti i uprava župo
iz Bribira, kao što su se i na
ma zahvalili, koju zahvalu niže
donosimo.
Darovatelji su kako slijedi:
Josip i Marija Kraljić. $10.00
po $5.00: Andro i Milka Bro
žičević, Josip i Angela Tus, Jo
sip i Anica Cor, Ivan i Katarina
Plovanić.
Još jednom svima hvala,
John Jurcich iuftter, izvj.
Zahvalu od crkvenog odbora
i upravitelja župe iz Bribira ov
dje donosimo, koja glasi ovako:
Bribir, 15. veljače 1958.
Poštovani gospodin Ivan Jur
čič i Jure Vlastelić:
U nedjelju dne 9. II. 58. pre
dao mi je g. Josip Plovanić Vaš
list. od 29. I. 58. i u njemu ček
na 229 dol. i 50 centi. Ja niže
potpisani, kao upravitelj župe,
istog dana t. j. u nedjelju 9. TI.
58. pročitao sam Vaš list u cr
kvi i redom imena darovatelja.
Narod je bio vrlo radostan i
mnogima su se orosile oči, kad
su čuli kako Vi u dalekom svije
tu mislite na na« i na naše sve
tinje ...
Mislim da nije potrebno na
glasiti da je ovaj Vaš lijepi po
klon došao nama u pravi čas, pa
da ćemo, uz pomoć Božju i osta
lih dobrotvora u Americi a i kod
kuće. nastojati da uredimo ovaj
naš stari, a nekada tako lijepi
Božji i narodni hram.
Naročitu hvalu dugujemo Va
ma koji ste preuzeli na sebe ne
ugodan i težak posao sabiranja.
No Gospodin koji nagradjuje
svaki plemeniti čin. nagradit će
i Vas, Mi svake nedjeljo molimo
zajednički za sve dobrotvore na
še crkve. Primite i ovim riječima
toplu hvalu od mene i vjernog
naroda.
Hvaljen Isus i Marija!
Mnogo srdačnih pozdrava
zahvalnost šalju Vam.
Upravitelj Župe i Crkveni
Odbor (Imena nečitljiva)
Proizvodnja riže u
Porastu
Nedavno su objavljeni po
daci o svjetskoj produkciji ri
že. Ona je 1957. godine iz­
loženo na odar u pogrebnom zavo- nosila 199 milijuna tona. što
je za 4
du brata N. G. Cioljis. te okićeno
brojnim vijencima cvijeća od rod
bine i prijatelja, medju kojima se
je nalazio i vijenac od našeg od
sjeka u znak zadnje počasti. Spro
vod je obavljen uz crkvene obrede
na 2. februara, a pokopan je na
St. Mary's Cemetery. Nad otvore
nim grobom oprostio se i izrekao
nadgrobno slovo odsječni potpred
sjednik, brat Nikola Zanze.
rr
više nego 1956., a
19' više od prijeratne pro
izvodnje. Najjači producent je
Kina. Slijede Indija, Pakistan,
Japan, Indonezija, Tajland,
Burma i t. d.
MIRKO MARAS
N. S. Pittsburgh. Pa. Odsjek 19.
Na 23. septembra 1937. godine
zatvorio je svoje patničke oči za
uvijek član i brat Mirko Maras.
Naš pokojni brat Maras rodjen
je u selu Lič, Gorski Kotar, go
dine 1885. U ovu zemlju došao je
kao mladić od 16 godina, kao i
mnogi drugi za radom i boljim ži
votom. Uvijek je radio teške i o
pasne poslove u raznim rudnicima,
od Douglas, Alaska do Pitts
burglia.
U odsjeku broj 19 HBZ obnašao
je predsjedničku čast. te je bio dva
puta delegatom na konvencijama
HBZ. Bio je aktivan član i dobar
I Hrvat.
I Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Mr.
Paul Stephens iLovrenćići. Na
septembra povorka je krenula od
pogrebnog zavoda do crkve Sve
tog Nikole na East Ohio Street,
gijje je odslužena misa zadušnica,
a zatim na groblje u Millvale, Pa„
gdje je predano njegovo mrtvo ti
jelo na vječni počinak, uz njegovu
pokojnu suprugu Anu. rodjena
Starčević, koja je preminula pred
10 godina. Ona je takodjer bila
članica odsjeka broj 19 HBZ.
Njegovu smrt oplakuju dvije
kćerke, Anne Ferketish i Millie
Finnegan, te dva zeta i šest unu
čadi. U staroj domovini ostavlja
sestru Viktoriju Tomić i brata Jo
sipa.
Neka ti je brate Maras lahka
gruda zemlje u kojoj već počivaš,
i neka ti bude vječna slava, a tvo
joj djeci 1 rodbini nafte iskreno sa
učešće.
Mi se zahvaljujemo svim prija
teljima i prijateljicama, koji su
nam bili u pomoći u našim žalos
nim danima. Takodjer se zahva
ljujemo odsjeku 177 HBZ i Ujedi
njenom Hercegovačkom Društvu, burgh, koja nam je bila desna ni
koji su nam pomogli pokopati na- ka
u
Prijatelj.
Zalivala. Ovime .se od srca
zahvaljujemo svojoj rodbini, pri
jateljima i znancima, koji su nas
tješili 1 koji su za nas bilo što
učinili u našim tužnim časovima
prigodom smrti našeg oca Mirka
Marasa. Svima hvala koji su ga
došli pogledati 11 pogrebnom za
vodu i koji su mu okitili odar sa
vijencima cvijeća i sa karticama
za svete mise. i koji su nam dali
svoje automobile i koji su ga is
pratili na vječni počinak. Posebna
hvala gospodji Katherine Frketić
na 1608 E. Ohio Street. N. S. Pitts-
bolesti našeg blagopokojnog
šeg dragog supruga i oca, Vlaha 'oca. Svima vam mnogo hvala.
Njavro. Tućujuće kćerk, Milica Flnneganl
Sgpruj» Marica i djeca, i Anka Ferketish. setovi 1 unučad.
DRUŠTVENI
YIJESNIK
Odsjek 5, Johnstown, Pa. Po
zivlje se članstvo da nefaljeno do
dje na redovitu sjednicu, koja bu
de održavana u nedjelju. 18 svib
nja 1958., u dva sata poslije podne
u vlastitom Domu.
Sjednica je važna i stoga je vs
sa dužnost da dodjete. Isto da
uplatite svoje pristojbe na vrije
me.
Michael Raich, tajnik.
Odsjek 141, Emt Pittsburgh, Pa.
Ovime dajemo do znanja sve
ukupnom članstvu našega odsjeka,
da će naša iduća redovita sjedni
ca. koja će se održavati u nedje
lju. 18. maja početi u 3 sata po
slije podne. Do ovog zaključka
smo došli na prošloj našoj redo
vitoj sjednici, održanoj 20-og apri
la, 11a zamolbu bratskog odsjeka
od S. rc. P. J.. koji još *a Jednim
odsjekom biraju delegata za svoju
konvenciju i to u našoj dvorani ns
18. maja, od 1 do 3 sata poslije
podne.
Pa stog razloga naAa sjednica
će početi 11 3 sata poslije podne,
te molimo članove našega odsjeka
da imaju ovo na umu. i da ne do
laze u gornje prostorije do 3 sata,
tako da ne smetaju bratskom od
sjeku i njihovom radu.
Toliko vam do znanja uz brat
ski pozdrav.
John Mavrovirh, predsj.
Odsjek 146. Versailles. Pa.
Ovim putem želimo obavijestiti
članstvo'odsjeka broj 146 u Ver
sailles, Ps.. da će se odsječne re
dovite sjednice održavati kror.
ljetnu sezonu svake treće subote
u mjesecu, u 7:30 na večer, na
mjesto na nedjelju poslije podne.
Ova Je promjena učinjena s
razloga, pošto članstvo voli da
nedjelje imade kroz ljetnu sezonu
na raspolaganje za razonodu.
Sjednica če se održavati kroz
budućih pet mjeseci kako slijedi:
17. maja, 21. juna, 19. jula. 16.
augusta i 20. septembra, točno u
7:30 na večer. Molimo članstvo da
ovo uvaži i da se prema ovome
ravna.
Nadalje prema zaključku od
sječne sjednice svaki ćlan prisutan
na sjednici imade pravo na sta
novitu nagradu, to Jest ako nje
govo ime bude na izvučenoj sreć
ki. (Ovdje se razumjevaju muški
i e n s k i a n o v i
1
Sa bratskim i sestrinskim po
zdravom,
Margaret MahovUĆ, perovodja.
Odsjek 455. Pittsburgh. Pa.
Ovime sc pozivaju članice ovoga
odsjeka da dodju na redovitu sjed
nicu, koja će se održati u nedje
lju. 18. maja 1958.. u Javor Dvo
rani na 822 N. Canal Street, N.
S. Pittsburgh, točno u 2 sata po
slije podne.
Tatom se opominje one članice,
koje su zaostale sa uplatama svo
jih pristojba, da ih po mogućno
sti podmire čim prije.
Toliko do znanja.
Mlary Vldnlch, tajnica.
Odsjek 650. Toronto. Ont.. Can.
Ovime se poziva sve članove
našeg odsjeka, kao i one koji još
nisu naši članovi, da dodju 11a
iduću sjcdnicu našeg odsjeka u ne
djelju, 18. maja 1958., 11 2 sata
poslije podne, 11 prostorije Hrvat
skog Narodnog Doma, 1650 Du
pont Street.
Na sjednici irnademo važnih
stvari za riješavati, a kraj toga
dolazi vrijeme za ljetne izlete, ko
je se vrijeme brzo približava. Za
to je poželjno, da posjeti oveći
broj našeg članstva ovu važnu
sjednicu, kako bi se bolje za istog
mogli pripremiti.
Ne zaboravite braćo i sestre do
ći na sjednicu u nedjelju. 18. ma
ja. u 2 sata poslije podne.
Sa bratskim pozdravom i do vi
djenja na sjednici,
Juraj Bora*, predsjednik
Stanislav Laush, perovodja.
Odsjek 8*2, Des Moines, Iowa.
Ovime se daje do znanja sve
ukupnom članstvu našega odsjeka,
da će se naša redovita sjednica
u mjesccu maju održati u četvrtu
nedjelju, 25. maja, umjesto kao
obično u treću nedjelju.
Nadamo se, da ova promjena ne
če praviti nikakove neugodnosti
našim članovima.
Stoga, molimo vas da zapamti
te, da sjednica samo u mjesecu
maju će se održati Jedan tjedan
kasnije nego obi'Mio.
Marian Lesar, perov.
Odsjek 87S. Port Arthur, Ont.,
Can. Ovime se pozivlje sve
ukupno članstvo našeg odsjeka, da.
n e a e n o i s u s v u e o u o
sjednici, koja će se održavati u ne
djelju. 18. maja, u 1:30 poslije po
dne, u Hrvatskom Domu na 227
Pearl Street.
Braćo i sestre, ovime vam ta
kodjer želim javiti, da na 21. juna
nam dolazi naš glavni predsjednik,
brat V. I. Mandić, da nam održi
skupštinu i predavanje o dobrom
radu za članstvo HBZ. i za hrvat
ski narod uopće.
Prema tome prisutno članstvo
na prošloj sjednici je zaključilo,
da se učini sve što je u našoj mo
ći i za skladniji rad i doček našeg
glavnog predsjednika sa bratskim
odsjekom 679. za održati skupni
banket i plesnu zabavu. Ali još
uvijek je potrebno, da se sveukup
no članstvo sastane i porazgovori
za Sto bolji i skladniji rad i do
ček našeg glavnog predsjednika,
pa da poslije ne bude prigovora, da
niste znali ili ćuli za. ovo sve što
sam gore naveo.
Toliko za ovaj puta i do vid je
nja na sjednici!
M. Vlakovi«, tajnik.
Obično dobijemo za sigur
no i vrlo brzo ono za čime
mnogo ne žudimo.—Rousseau
Strana 5.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENUt
Obteaa mala potraga, n kojoj
se trati /.nanca Ui prijatelja.
/.a svaku uvrstbu 91.A0
Tko traži radnike, po Inći 2.00
Tko prodaje kuću, zemlju,
trgovinu ili slično, po Inći 2.00
Za tri uvrstbe 5.00
ženidbeni oglasi i ponude ne
primaju se.
PRODAJA ORFNTA KRAJU
Prodaje se kuća sa 4 sob« i dro
nšte. gar.ak izmedju soba, sa elek
tričnim svijetlom. U kući može bi
ti birtija ili dućan, veličina 360
hvati. To se nalazi u gradu Gos
piću. Zemljište se nalazi u blizini.
11 Cojluku, veliko 865 hvati. Za
oboje cijena je 51.800.00 ijednu
hiljadu i osam stotina dolara'•.
Tko se interesira da kupi. neka
se obrati na Mrs. Marija Gala«,
6031 So. 41 Avenue, Omaha T,
Nebraska. (19-20)
POTRAGA. Tražim Matu Ma
zalica. rodjen 11 ždralovima. Od
selio se u Ameriku 1907. godine,
u mjesto Milwaukee. Wis. Mo
lim čitatelje Zajedničara, ako
koji znadu što o njemu da nu
jave I biti ću im mnogo zahva
lan. Ako on sam vidi ovu po
tragu ili njegova djeca, da s»
Javi svome bratu Mišku preee
Ijen iz fcdralova u Brezovicu na
ovu adresu: Emil Mazallca, Bje
lovar, Ložionica. Hrvatska, Ju
goslavija. 119-20)
SJEDNICA H. V. DOMA
Vancouver. B. C.. Canada.
Po zaključku prošle godišnje sjed
nice, Izvršni i Gradjevinskl Odbo
ri, sazivlju poslovnu sjednicu H.
Doma. na kojoj će biti podnešeni
izvještaji po odborima, o do da
našnjem radu za Dom, kao I pre
poruke za daljnji rad.
Potrebno je da svi utemeljači
toj sjednici prisustvuju, gdje će
imati priliku, kad su prisutni na
sjednici, da u toku diskusije Iska
žu svoje mišljenje.
Sjednica će se održati u nedjelju,
25. maja, u
2
sata poslije podne,
u Jugoslavenskom Provjetnom Do
mu, 767 Keefcr St.
Za Izvršni Odbor
Marijan Draglcevlch. predsj.
PRODAJA STAROM KRAJU
Prodajem radi starosti jeftino
jednokatnu kuću sa bafičom, »po
sobno za svako poduzeće.
Marko Furman
Sunja 1 blizu Zagreba
Jugoslavia
(20-21
PRODAJA STAROM KRAJU
Prodajem zemljište za dvije ku
će na Rijeci-Kantrida krnj mora.
Fundamenat od kamena i zid iz
gradjen od vrta. Obratite se 11a
vlasnika: A. M. Con zalo ich, J056
S. Black-Horse Pike, Williams
town, N. J., U. S. A.
(20-21-22
PRODAJA STAROM KRAJI:
Kuća se prodaje na Rijeci-Kan
trida kraj mora te sastoji se od:
dvije sobe, kuhinja i sve potreb
štine. U kući je voda i elektrika.
Obratiti se na vlasnika: Ott*n«»
Conzalovirh, Via Rizato Bellin 15.
Onago-Vcnezia, Italy, Europe.
(20-21-22)
POTRAGA. Traže se braća Ra
da i Nikola Ftoknić, rodjeni u
soJu Donji Sjemićak. Srez Vr
gin Most, Hrvatska. U Americi
su od 1918. godine, a svojevre
meno živjeli su u Cliicagu. T.a
ži ih brat Marko Roknić, Srem.
Jugoslavija. Stoga uljudno mo
lim čitaoce "Zajedničara", ako
je kome poznato šta o njima, da
mi jave na niže označenu adre
su. a ja ću zatim javiti njiho
vom bratu. Unapred puno hvala.
Još za crkve u Lovincu
North Chicago, 111. Za po
pravak triju crkava u općini Lo
vinac, Lika, i to Sveti Mihovil,
Sveti Rok i Sveta Marija Mag
dalena.
Znam dragi darovatelji, da ste
već čitali u našem "Zajedničaru"
HBZ., u "Našoj Nadi" HKZ. i
"Hrvatskom Glasu* u Kanadi
imena darovatelja, ali nehotično
su neka imena ispuštena, te ih
ovdje donosimo.
Joliet. 111., po $5.00: Mr. i Mrs.
Dujo Babić.
Windsor. Ont.. Can., po $2.00:
Janko Stanišić od Karlovca, Ru
di Šego iz Hercegovine. Nikola
Rajak i familija iz Korduna: po
$1.00: jedno pogrešno ime treba
da stoji Franjo Vranić iz Brinja.
Hrvati i Hrvatice još nije kas
no. da se odazovete sa vašim
darom, a vama koji ste do sada
učinili svoju dužnost, neka je is
krena hvala.
VELIČINA NEUTRONA
Nedavno je u S.A.D. na
vodno uspjelo izračunati ve
ličinu jednog neutrona. Re
zultat je upravo fantastičan:
jedna sedamdeset milijuntina
milijarde jednog centimetra!

9 Alois Cioruick
14 Katlierinc Zeock
19 Josip Stajduhar
84 John Kaparich, Jr.
85 Pavao S. Fabijanić
2tO Marko Jotich
231 Ivan Breber
391 Joseph Supan
403 John Pavich
659 Tomo S. Jonovich
692 Anne Danijanovic
770 Helen Majcan
Margaret Mahovlić, perov.
Nick Radatovlć, 117 Taylor
Avenue, Kirkland Lake, Ont,
Canada.
Rock Springs, Wyo, po $10.00:
Mr. i Mrs. Simun šipleta Babić
po $5.00: Mr. i Mrs. Frane Zu
pan.
John Budak, blagajnik, 1629
Lincoln Street. North Chi
cago, m.

xml | txt