OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, June 18, 1958, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-06-18/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 4.
pours.
It
It
is warm.
LAKI NAČIN
ENGLESKI
BEZ UČITELJA
VJEŽBE I RAZGOVORI
za
U KRATKO VRIJEME NAUČITI, RAZUMIJEVATI
I GOVORITI ENGLESKI, TAKODJISR I
HRVATSKI
Priredio
POPRAVLENO IZDANJE
Ova knjiga, "Laki način Engleski bez učitelja" dobije
se tvrdo vezana na lijepom papiru za $3.00 kod gornje naše
firme Palanđeeh's Publishing House, 705 So. Wells Street,
Chicago 7, Illinois.
Pišite neka vam pošalju cijenik knjiga. Kod njih mo
žete dobiti prosvjetnih knjiga i raznih riječnika, kao i za
bavnih i drugih knjiga. Pišite u svom materinskom jeziku
hrvatski ili engleski. Mi ovu firmu lijepo preporučujemo.
(Nastavak)
a z o v o
hau iz di ued'er?
huot kajnd ov ued'er
iz it tu-de?
It iz ver'i
it
iz ni'der tu kold
nor tu uorm.
di
ued'er kud not bi
faj'ner.
di
skaj iz klir.
di
san šajnz brajt'li.
a
fine
day.
north,
It
The
It
VI.
Kako je vrijeme?
Kakvo je vrijeme
(koja vrsta vreme'
na) je danas?
Vrlo je lijepo vrijeme.
fajn ued'er.
it iz plen-did ued'er.
It
iz plez'ent ued'er.
Ugodno je vrijeme.
Krasno je vrijeme.
Niti je odviše studeno
niti odviSe toplo.
Vrijeme ne bi moglo
biti ljepSe.
Nebo je vedro.
Sunce sila jasno.
ili 8el hev e fajn de. Imat ćemo lijep dan.
Vjetar je od sjevera,
zapada, juga.
Vjetar puše sa istoka.
OdviSe je lijepo (za
trajati) a da bi tra
jalo dugo.
Vrijeme će se nasko
ro promijeniti.
Vidi, kako kifli?
Kiši vrlo jako.
Lijeva.
Grmi i sijeva.
du ju si di ren'bo.
a
Imat ćeiAo oluju.
Oblaci su crni kao
noć.
Počinje tuča padati.
Grom je udario.
Toplo je.
Vrlo je vruće.
Sparno je.
Oblačno je.
Nebo je naoblačeno.
Naskoro će se raz
vedriti.
Vidite li dugu?
Oluja je prošla.
Sunce počinje opet
sijati.
Imat ćemo ugodnu
večer.
Dani postaju kraći.
Noći su već vrlo
hladne.
Maglovito je.
Imali smo gustu
maglu jutros.
Zima dolazi.
Smrzava se.
Kako sni ježi!
Snijeg se topi.
Počinje se tofliti.
Zrak postaje blaži.
Naskoro će biti pro
ljeće.
O VREMENU I O URI
Glavni brojevi
ter'tin
for'tin'
fif'tin*
siks'tin'
sev'ntin'
e'tin'
najn'tin'
tuen'tl
tuen'ti-uan
tuen'ti-tu
ter'ti
for'ti
-fif'tl
siks'ti
sev'nti
e'ti
najn'ti
e
han'drtd
tri
trinaest
četrnaest
petnaest
šesnaest
sedamnaest
o^mnaest
devetnaest
dvadeset
dvadeset i
han'dred
tli
jedan
dvadeset i dva
trideset
četrdeset
pedeset
šezdeset
sedamdeset
osamdeset
devetdeset
sto
sto i jedan
han'dred
han'dred end uaw
han'dred en ta sto 1 dva
tu
dvije stotine
tri stotine
tri stotine i deset
han'dred end ten
tau'zend
e tau'zend end uan
hiljada (tisuća)
hiljada i jedan
.(Nastavit će se)
ZAPISNIK
Sjednice Izvršnog Odbora, održavane na 28. maja, 1958. godine
Glavni predsjednik, brat Mandich, otvara sjednicu sa služ
benim pozdravom. Prisutni su svi članovi Izvršnog Odbora.
Zapisnik sjednice od 14. maja primljen je kako je pročitan.
Odsjek 20. Josip Vuković je iscrpio rezervnu vrijednost
svoga certifikata i traži pomoć kroz svoj odsjek. Izvršni Odbor
je odobrio, da mu se izda certifikat za $400.00, koji će glasiti za
pogrebne troškove i biti u krijeposti od 1. juna, 1958. godine.
Svota od $276.55 za kupnju ovog certifikata, ima se isplatiti iz
Narodne Zaklade, kao i buduće pristojbe člana.
Braća Brkić i Vukelić su odredjeni, da kao gosti-govornici
prisustvuju godišnjem pikniku odsjeka 194, koji će se održavati
u počast njihovih članova, koji su u Zajednici 50 godina.
Molba odsjeka 893 u Duparquet, Quebec, Canada, za prenos
sjedišta odsjeka u Elliot Lake,, Ontario, od 1. juna, 1958. godine,
radi ekonomskih razloga, odobren je po Izvršnom Odboru.
Primljen je list od brata Ilije Gugića, člana odsjeka broj 248,
u kojem apelira na Izvršni Odbor, da se u službenom glasilu tiska
njegov članak "O smiješnom diktatu jednog izbjeglice", budući
urednik hrvatskog dijela Zajedničara nije to učinio. Izvršni Od
bor se je jednoglasno složio, da se dotični članak ne tiska, budući
je sporne i političke naravi.
Brat Brkich je podnio izvještaj o "Canadian 5 pin tourney"
HBZ., kojemu je prisustvovao na 25. i 26. aprila u Torontu. On
veli, da je Sudbury po prvi put bio zastupan sa 15 kuglača, i da
je ovogodišnji pristup sudionika u turneji bio jedan od najvećih,
koji su održavani u Kanadi. Pobjednički banket je takodjer bio
dobro posjećen. Njegovi potrošci u svoti od $138.10 odobreni su za
isplatu.
Brat Mandich je podnio izvještaj o "Ten-pin Tourney'' HBZ.,
kojemu je prisustvovao u St. Louisu. Njegovi potrošci u iznosu od
$201.15 odobreni su za isplatu. On je takodjer izvjestio o zasjeda
nju Canadian Fraternal Congress-a, koje je održavano u Alpine
Inn u Montreal-u, i o priredbi u Welland-u, kojoj je prisustvovao
na svomu povratku. Njegovi potrošci u iznosu od $248.41 odobreni
su za isplatu. Potankosti o gornjem biti će objelodanjene u služ
benom glasilu.
Na predlog brata Ovčarića, poduprt po bratu Belli, Izvršni
Odbor je zaključio, da braća Mandich, Krasić i Servov prisustvuju
potpisivanju proglasa za "Fraternal Week" po governeru Leader-u
u Harrisburgu na 4. juna.
Brate Braidić je podnio ozvještaj o "Ten-pin Tourney" HBZ.
On izvješćuje, da je odsjek broj 32 u Chicagi dobio pokroviteljstvo
turnamenta za godinu 1960, a odsjek broj 351 za godinu 1961.
Potankosti o turneji biti će objelodanic:ie u službenom glasilu.
Njegovi potrošci u svoti od $198.50 odo'^eni su za isplatu.
Braća Mandich i Servov su odredjeni, da prisustvuju "mid
year" zasjedanju National Association of Commissioners koje
će se održavati u Chicagi od uključivo 9. do 13. juna.
Slijedeći računi odobreni su za isplatu:
Naplata odboru, koji je pomogao našem upravitelju športa
"Ten-pin Tourney" u St. Louisu kako Blijedi: Robert Potoč
njak $48.00 John Muich $36.00 Jack Juras $36.00 Walter
Grbich $12.00 Steve Horvat $85.71 George Lisjak $85.71 Ed
ward Shaginaw $85.71.
Youth Counsellor's Section od National Fraternal Congress-a,
za pristojbe, $5.00.
Dunne's Insurance Reports, za 6,000 primjeraka dotičnog iz
vještaja za razdiobu našim odsjecima, $294.20.
Hosack, Specht, Muetzel & Wood, za pregledavanje knjiga
za godinu 1957., $1,500.
Gnijezdu broj 190, povratak za 9 kuglača Pomlatka, $38.70.
Gnijezdu broj 635, povrateak za 2 kuglača Pomlatka, $8.70.
Charles Vlasić, za 1 sliku snimljenu od "men's dux champs"
za godinu 1958., $6.00.
CFU. Montana State Tourney Committee, povratak za kugla
nje "18 Junior Teams" po 45 centi po liniji, $121.50 takodjer je
isplaćeno $287.50 kao doprinos za 23 "teama odraslih, svakom po
$12.50.
Medju-odsječnom odboru turnament u Los Angelesu do
prinos za "CFU California State Bowling Tourney" za godinu
1958., što se temelji na 33 "teama", svakom po $12.50, ukupno
$412.50.
Arena Bolwing Lanes za "Junior Ten-pin bolwing" pristojbe
za 216 linija kuglanja, $72.00.
Brat Ovčarić podnaša za riješenje slijedeće slučajeve:
Odsjek 13. Brat Andrew Trulac, certifikat broj C-85631,
podvrgao se je "oral surgery". Na preporuku brata Ovčarića i
Dr. Arch-a, Izvršni Odbor je odobrio isplatu za tu operaciju.
Odsjek 304. Brat Nikola Modrak, certifikat 47854, je ne
moćan i nalazi se u bolnici zadnje dvije godine, pa stoga Izvršni
Odbor odobrava isplatu bolesničke potpore njegovom sinu, Nikoli,
u suglasju sa Točkom 265 naših Pravila.
Odsjek 616. Sestra Catherine Pirnat, certifikat C-60016,
podvrgla se je operaciji, koja nije predvidjena u našim Pravilima
za plaćanje. Na preporuku brata Ovčarića, Izvršni Odbor joj je
odobrio doprinos od $25.00 iz Narodne Zaklade.
Budući na dnevnom redu nije bilo drugih stvari za rijeSavati,
glavni predsjednik zaključuje sjednicu.
Joseph Bella, glavni tajnik HBZ.
Za crkvu u Mrzloj Vodici
Najljepše se zahvaljujemo svi
ma, koji su pružili pomoć za po
pravak gore rečene crkve. Ujed
no se apelira na sve Mrzlo Vo
dičane, koji još nisu dali, a ima
ih priličan broj u Americi, da se
po mogućnosti odazovu. Svaki i
ako maleni dar dobro će doći, a
time ćemo pokazati našem na
paćenom narodu da ih nismo
zaboravili, a tako i one naše ma
le crkvice, u koju smo hodili
prije nego smo ostavili naš rod
ni kraj.
Za novinu sam prepisao ova
ko, a liste koje sam primio sve
ću kako u njima stoji poslati na
našeg svećenika Smolkovića, a
tako i novac do danas sakupljen.
Na domu nas poznadu koji smo
od koje familije, a za ovdje
glavna su točna imena. Drugo
sve što stigne naknadno će se
javiti kroz Zajedničar. Sabirači
i darovatelji su slijedeći:
"EAJEDNICAir
Nick Sertić, Natalija Čopp, Mil
ka Cencić, Thomas Stiglić Jr.,
Mr. i Mrs. Anton Stiglić po 50c:
Mrs. Juraj Gešel. Na ovoj listi je
$42.50.
Sabrao Frane i Slava Vičević
u Schumacher, Ont. od ovih:
Po $20..00: Obitelj Vičević po
$5.00: Prijatelj iz Hrvatskog
Primorja, Mr. i Mrs. Miha Luke
tić, Mr. i Mrs. Božo Štimac, Mr.
i Mrs. Matija Skender, Rude O
žanić, Mr. i Mrs. Josip Kukanić,
Val E. Kukanić, August Draga
vich, Mr. i Mrs. Josip Kufner
po $2.00: Katarina Pecanić.
Ukupno na ovu listu sakup
ljeno $67.00.
Sve vas od srca pozdravlja
vaš Mrzlovodičan, Frank Viče
vić, Box 558, Schumacher, Ont.,
Canada.
Molba iz Krivog Puta za
Popravak crkve M.B.S.
Hibbing, Minn. Cijenjeni
naši Krivopućani u Sjedinjenim
Državama i u Kanadi, ovime
vam dajem znati, da sam dobio
molbu od našeg župnika Ivana
Cepereć iz Krivog Puta, za po
pravak crkve Majke Božje Sni
ježne. On kaže da je pomoć jako
potrebna i ako ikako možemo da
što saberemo da mogu popraviti
crkvu, jer da će se krov srušiti,
da kada kiša pada da sve curi
unutra i da se ne može unutra
biti. Veli da je sav krov gnjil, da
daske nemogu čavle držati, da
su nešto popravljali ali sve ba
dava, jer da, se cijeli krov mora
promijeniti.
Zato apeliram na sve naše
Krivopućane, da se dade koliko
je moguće, nešto mi stariji, a
imamo svi djecu pa neka nešto
i oni dadu, pa da se sabere bar
toliko, da mogu crkvu pokriti.
Ja znam da mi svi imamo dosta
svojih poteškoća i da smo već i
ostarili, i da će nas se mali broj
povratiti tamo. Može biti ako
komu bude moguće, da otidje i
da vidi svoje rodno mjesto, pa
da se opet ovamo povrati. Mis
lim da se mi svi sjećamo onih
naših mladih dana, gdje smo se
sastajali i veselili. Ono je bio naš
najljepši i najveseliji sastanak,
pa neka onda ostane našima ta
mo, gdje će se sastajati kao što
smo i mi kada smo bili tamo.
Svaki neka pošalje po moguć
nosti, jer i najmanji dar dobro
će doći, koji je vrlo potreban.
Naših Krivopućana imade u
Detroit, Mich., u Sault Ste. Ma
rie, Canada, Port Arthur, Cana
da i u Crosby i Ironton, Minn.,
a ove blizu Hibbinga ja ću sam
posjetiti. Sve milodare možete
slati na mene. Moja adresa je
John
W., Hibbing, Minn. Oni koji bu
du slali i pisali, neka napisu toč
no svoja imena, ili nadimak.
Sve vas skupa pozdravlja,
Vaš John Pavelich
Molba na $ve Hvarane,
Bračane i Višane
Nazad nekoliko vremena sam
stavila u "Zajedničar" apel na
sve domoroce da je potrebno sa
kupljati novac, milodare, za po
pravak Biskupije Katedrale na
Hvaru. Grede na krovu1 su trule,
te je opasno da se ne sruše dolje.
Već smo bili sakupili 549 dolara.
Imena svih darovatelja Sam pri
javila, a sada prijavljam slijede
ća kako sam vam obećala.
Nazad nekoliko dana prynila
sam pismo od poznatog prijate
lja Anton Zaninovich iz New
York, koji je čitao apel u Zajed
ničaru te sakupio prijatelje i po
znate BraČane, Hvarane i Višane
domorodce u New Yorku i saku
pio 350 dolara. Imena darovate
lja su: Roko Bracanovich $100.
00: George Roić $50.00. Po $25.
00: George Buratović, Anton Za
ninovich Plancic. Po $20.00:
Jac Novak. Po $15.00: John Bro
dasić. Po $10.00: Mary Bracano
vic, Frances Bracanovic i Vera
Bracanovic, Nick Lučić, John
Milicic, Jerka Plenkovic, Mary
Pinjic, Nick Slavić i Cvite Vuče
tić. Po $5.00: Kate Loncan, Bo
ris Plenkovic, John Franetovic,
Viško Filipi i Viško Sulić.
Ukupno se sakupilo $1,135.00.
Dragi naši ovo je vrlo lijepa
svota, ali tek je ovo četvrti dio
od potrebite svote. 2elila bih da
je još netko u drugim krajevima
U. S. A. i Kanade čitao apel i
išao za stopama Antona Zanino
vicha i ostalih iz New Yorka.
Ako jeste daj nam da Čujemo,
ako još niste dajte se posla i
Božja vam pomoć.
Srdačna Vam hvala. Da ste
nam svi zdravo.
Sava Hure, tajnica odsjeka
730 HBZ.
Doprinosi za crkvu
Sv. Ilije u Upniku
Val D'Or, Que., Can. Sab
rano u Val D'Or za popravak
crkve Sveti Ilija u Lipnik, opći
na Ribnik, Hrvatska. Darovate
lji su kako slijedi:
U Sault Ste, Marie, sabrao
Josip Sambol od ovih darovate
'lja: Po $10.00: Josip Sambol
Svima darovateljima najljepša
hvala u ime crkve Sv. Ilije kao
i u ime moje, a napose hvala
mojem susjedu Josipu Sambol
iz Sault Ste. Marie, kao i mojoj
zemljakinji Dragica Crnić iz Ha
milt. Svima darovateljima kao
i ostalim prijateljima još jed
nom najljepša hvala.
Steve Furlić, izvj.
Za crkvu u Bribiru
Great Falls i Black Eagle,
Mont. Mi Bribirci u Montani,
kao i naša braća diljem Amerike
i Canade, zagrijani ljubavlju na
šeg Bribira i crkve, svijesni smo
da je našima potrebita crkva kao
i svima nama, i zato smo im
voljni pomoći.
Doprinosi sabiru se po svim
Bribirskim naseljima u Americi
i Canadi, jer smo svi po župniku
velečasnom V. Sušiću i crkve
nom odboru zamoljeni za pomoć.
Bribirac je blag, haran i Boga
bojazan, ma gdje on bio nije i
neće zaboraviti svoje rodno mje
sto, pogotovo ne svoju crkvu.
Ovdje u ova dva mjesta zau
zeli se da dobiju svoj narod Ma
te Antonić, Anton i Toma Pan
cić, doprinosi lijepo se odvijali,
narod udahnut ljubavlju za Bri
bir i crkvu dao je, dali su i ne
koja njihova djeca, što služi na
čast roditeljima.
Ovom ljepom činu k nama se
pridružili naši prijatelji i dobri
Bribirci iz Skopane, Wash, i po
slali nam njihove doprinose da
zajedno s našima za odredjenu
svrhu pošaljemo.
Doprinose poslali smo na žup
nika V. Sušica, i crkvenog od
bornika Josipa Plovanića $331J
00.
Darovali su po $15.00: Toma
i Marija Pancić, sin Frank, kćer
ka Anica Antonić Milanova, Ma
te i Štefanija Antonić.
Po $10.00: Anton i Mare Pan
cić, Andre i Anica Mazor, Anton
i Anica Špalj, Mihovil Dražić,
Karlo i Ljuba Antonić, Toma i
Božica Tomić, Mate i Kate An
tonić.
Darovatelji iz Spokane, Wash,
po $10.00: Mate i Lucija Marin
čić, Petar i Jelena Suđen, Franjo
i Margaret Konbol, Grga i Luce
Konbol po $5.00: Kate Dorić
po $3.00: Anica Mršan po $2.
00: Johu Vlastelić. Vincent i
Marija Arbanas iz Jakima Wash.
$5.00.
U ime naše crkve u Bribiru i
u moje ime svima darovateljima
iz Great Falls i Black Eagle,
Montana se najljepše zahvalju
jem, a naročito se zahvaljujem
darovateljima iz Spokane, Wash.
Još jednom svima vam hvala i
od Boga plaća.
Toma Pancić, izvjestitelj.
Za critve u Lovincu
North Chicago, IU. Miloda
ri za tri crkve u općini Lovinac,
Lika, i to Sv Mihovil, Sv. Roko
i Sv. Marija Mandalina. Ovo je
sakupio i na mene poslao naš
Svetoračan Dane Balen iz Cana
de i to iz Provincije Quebec,
Ont., mjesta Val D'Or, Malartic
i Schumacher. Hvala vam braćo
na vašem daru. Isto želim da se
zahvalim i uredniku Zajedničara
brateu Filipu Vukeliću na uvri
tenju naših dopisa za ovu svrhu.
Imena i svote darovatelja su o
vako:
Po $20.00: Dane (Dakija)
Sulentić po $15.00: Dane Balen,
Jure Balen po $10.00: Frane
Japunčić, Štipan Japunčić, Ivan
Balen, Maćo Despot, Luka Bu
dak, Ivan Japunčić po $5.00:
Odsjek 960 HBZ., Org. HSS,
Marko Balen, Mile Butković, Jo
so Prpić, Ante Budak, Dujo Ba
bic po $.400: Ivan Došen po
$3.00: Nikola Sulentić, Nikola
Vučić po $2.00: Stjepan Furlić,
Nikola Tomljenović, Frane Br
i kič* Tomo Krakart Frane Koste
IZVJEŠĆE GLAVNOGA BLAGAJNIKA ZA MARC 1958
Odsjeci uplatili na račun rasporeza $177,794.63
Kanadski odsjeci uplatili na račun rasporeza 20,466.86
Primito za kamati na bondove 104,075.15
Na račun dugovine na certifikate 3,857.45
Na račun zajmova na certifikate 1,961.50
Primito za rasno 1,820.98
Ukupno $309,876.57
Gnijezda uplatila u mar ču, 1958
Gnijezda uplatila na račun rasporeza $ 27,384.55
Kanadska gnijezda uplatila 3,285.36
Primito za kamate 6,968.60
Primito za rano 25.31
Ukupno $ 37,663.82
Tiskara H. B. Z.
Ukupni primitak tiskare .". $ 15,428.29
Dječji Dom H. B. Z.
Ukupni primitak Dječjeg Doma $ 1,205 45
Zaklada za malodobne baštinike
Ukupni primitak $ 2,629.42
Sveukupni primitak u Marču 1958 $366,903.55
Martin Krasich. gl. blagajnik.
IZVJEŠĆE GLAVNOGA BLAGAJNIKA ZA APRIL 1958
Odsjeci uplatili na račun rasporeza $169,692.45
Kanadski odsjeci uplatili na račun rasporeza 21,531.62
Primito za kamati na bondove 80,144.53
Na račun dugovine na certifikate 2,875.93
Na račun zajmova na certifikate 1,414.00
Primito za razno 2,288.91
Ukupno $277,947.44
Gnijezda uplatila u aprilu, 1958
Gnijezda uplatila na račun rasporeza .....f 21,594.11
Kanadska gnijezda uplatila 3,355.48
Primito za kamate 5,172.60
Primito za razno 6.08
Ukupno ,.y $ 30,128.27
Tiskara H. B. Z.
Ukupni primitak Tiskare $ 8,961.
40
Dječji Dom H. B. Z.
Ukupni primitak Dječjeg Doma $ 1,729.40
Zaklada za malodobne baštinike
Ukupni primitak $ 1,137.50
Sveukupni primitak u Aprilu 1958 $319,904.21
Martin Krasich. gl. blagajnik.
Isto sam primio od našeg čes
titog Lovinčana, gosp. Josipa
Račić, tajnika odsjeka 298 H.
B. Z., Lead So. Dakota, $10.00,
u ime odsjeka.
Još jednom vam svima skupa
hvala od odbora.
Steve Miletić, predsj.
Za crkvu u Tounju
Pittsburgh, Pa. Ovdje do
nosimo svote i imena darovate
lja, koji su darovali za crkvu
Sv. Ivana Krstitelja u Tounju, a
to su slijedeći prijatelji:
U Zanesville, Ohio, Ivan Ma
tešić, $25.00.
U Ambriđge, Pa., Franjo Sko
čić, $10.00 Franjo Katić, $2.00.
U Barberton, Ohio, Josip i
Marija Skočić, $10.00.
U Akron, N. Y., sakupio i
nama poslao Josip Capan. Daro
vali slijedeći: Po $10.00: Josip
18. lipnja 19§8.
Capan Zgankov, Franjo Vukma
nić (Lukac) po $5.00: Josip
Ostarčević, Tomo Rebrović, Ma
to Rebrović, Franjo Skočić, Kata
Cvitanović.
U Le Roy, N. Y., sakupio Ni
kola Cvitanović. Po $10.00: Bar
bara Mihalić po $5.00: Nikola
Cvitanović. Franjo Crnković.
U Bridgeville, Pa., A n e s
Magdić, $1.00.
Ukupno sakupljeno $403.00.
Braćo i sestre svima vam hva
la, koji ste darovali za našu crk
vu u staroj domovini. Sabira
telji:
Večera odsjeka 310
Columbus, Ohio. U su
botu večer, 21. juna 1958., od
sjek broj 310 HBZ prirediti
će "Sarma Večeru" u Hrvat
skom Domu, 377 Reeb Ave
nue, Columbus, Ohio. Večera
će početi u 7:30 u večer. Ci
jena je $1.00 za odrasle, a
za djecu 50 centi. Dakle, biti
će večera, pića, muzika, ple
sanje i "door prizes".
Pisma su poslana na sve
članstvo, na kojem ćete naći
ime člana našeg odbora. Ja
vite ovome članu što prije mo
žete, prije 15. juna. Ako ste
možda izgubili dotično pismo,
ili ga niste primili, onda ja
vite odmah jednom od slije
dećih članova, na telefon:
HI 3-8263
"GOLD MEDAL" BRAŠNO
a NASE ZALIHE NA RIJECI
nudimo as cijena
100 LIS. DO RIJEKE....&00 -DO ZADNJE STANICE. J1100
{•tratite procjeno u pakete po oarndtbt, kao I nai uovt e^taifc
PA&KTA SLOBODU IB OD GAJULNE JUOOttLAVUI!
taljemo na zahtjev naš novi eijenik radio aparata,
frigidera, mašina za pranje, bicikala kao i ostalih
kućnih potrebština.
A I A I I N
1

How is the weather?
What kind of weather
la It today?
It is very fine weath
er.
It is pleasant weath
er.
It is splendid weather
It is neither too cold
nor too warm.
The weather could
not be finer.
The sky is clear.
The sun shine«
brightly.
We shall have
thunders and light
ens.
We shall have a thun
der-storm.
The clouds are black
as night.
It begins to hail.
The lightning has
struck.
It is very hot.
It is sultry (clOM).
It is cloudy.
The sky is overcast.
It will soon clear up.
Do you see the rain
bow?
The storm is over.
The sun begin« to
shine again.
We shall have
Pirof ALEXANDER LOCHMER
Published by
PALANDECH'S PUBLISHING HOUSE
705 South Wells Street
Chicago 7, Illinois
The wind Is
west, south.
The wind blows from
the east.
is too fine to last
long.
weather will
soon change.
See, how it rains!
It rains very hard.
dl uind is nort, uest,
saut.
dl uind bloz from di
1st.
it is tu fajn tu last
long.
di ued'er uil sun
ćendž.
Si, hau it renz!
it renz ver'i hard,
it porz.
it tan'derz end lajt
anz.
ui Sel hev tan'đer
storm.
dl klaudz ar blek ez
najt.
it beginz tu hel.
di lajt'ning hez strak.
it iz uorm.
it iz ver'i hot.
it iz sal'tri (klos).
it iz klau'di.
di skaj iz o'verkast.
it uil sun klir ap.
di storm iz over,
di san beginz tu šajn
egen'.
Ui šel hev e plez'ent
iv'ning.
di dez ar get'ing Sor'
ter.
di najc ar olred'i ver'i
kul.
it lz fog'l.
ui hed e hev-i (dens)
for dis mor'ning.
pleasant evening.
The days are getting
shorter.
The nights are al
ready very cool.
It is foggy.
We had a heavy
(dense) for this
morning.
Winter is coming on.
It freezes.
How it snows!
The snow melts.
It begins to thaw.
The air is getting
milder.
It will soon be spring.
uin'ter is kam'ing on.
it fri'ziz.
hau it snoz!
di sno mele.
it begins tu to.
dl er is get'ing majl
der.
it ui'l sun bi spring.
1 on« uan jedan
2 two tu dva
3 thms tri tri
4 four for četiri
5 five fajv pet
6 six siks šest
7 seven Bev'n sedam
8 eight et osam
9 nine najn devet
10 ten ten deset
11 eleven ilev'n jedanaest
12 twelve tuelv dvanaest
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 hundred
101 a hundred and
one
102 a hundred and
two
J00 two hundred
300 three hundred
810 three hundred
and ten
1.000 a thousand
1.001 a thousand and
one
Sabrao Stipe i Anka Jakovac
u Keewatin, Minn, od ovih: Po
$10.00: Mr. i Mrs. Josip Oianić,
Mr. i Mrs. Franjo Crnjar, Mr. i
Mrs. Stjepan Jakovac po $5.00:
Mr. i Mrs. Ivan Grgurić, Mr. i
Mrs. Josip Poje, Mrs. Katarina
Ožanić po $3.00: Mr. i Mrs.
Kuzma Stiglić, Mr. i Mrs. Juraj
Mihelčić po $2.00: Lojze Perić,
Mr. i Mrs. Slave Kalan, Anton
Mudrovčić, Anton Širola, Anton
Kukić. Antonija Kukić, Ana
Preshiren, Marija Matasić, Ma
rija Marold. Na ovoj je listi
$67.00.
Sabrao Blaž Marjanić u Calu
met, Mich, od slijedećih: Po
$15.00: Mr. i Mrs. Roko Dragi
Čević po $4.00: Josip Mihelčić
po $3.00: Mr. i Mrs. Blaž Majna
rić, Sv. Hrv. Crkve Rev. Fidelis
Fajt po $2.00: Lucija Žalac, Mr.
i Mrs. Frank Gregurić, Mr. i
Mrs. Lojzo Butković po $1.00:
Mrs. Louise Bolf, Mike Šute,
Onil Vikstron, Ludvik Mihelčić,
John B, Pićutins, John Sitar,
Sabrano na sjednici "Sv. Rok"
broj 908 HBZ. u Calumet, Mich,
od ovih: Po $2.00: Lawrence
Kajfeš, po $1.00: Thomas Stig
lić, Sr., Grga Jakovac, Edward
Ožanić, John Grgurić, Kristo
Mihelčić, Julius Ožanić, Stevo
Jakovac po 50c: John Majnarić,
Thomas Mihelčić. Ukupno sab
rano $10.00.
Pavelich, 3833 2nd Avenue
Vinccnt Zaninovich Gornji i
Marko Zaninovich dali su $50.00
Po $25.00: Anton Caratan, Ste
ve Pandol i George Zaninovich
iz Delana. Po $10.00: Nick Bra
canovich, Reedley Vincent Za
ninovicvh Alviža, Delano. Po
$6.00: dala je Mandica Papac iz
Del REY. Po $5.00 Lucy Kova
cevich i Matt Kovaeevich, Reed
ley, Dan Zaninovich, Marin Bar
bich, Delano, Marko Livar, San
ger, Prosper Pušich, Fresno. Po
$2.00: su dali Katherine Taylor,
Reedley Pera Pavlovich, Fres
no. Po $1.00: Kate Marovich,
Fresno.
Po $15.00: Obitelj Petrusich
po $10.00: Steve Furlich Martin
Suljada, Petar Andrisević, Grgi
nić i Penić po $5.00: Org. H. S
S., odsjek 960 HBZ., Josip Ba
ron, Bernadette McNutly, Jay
Mare Store, Capital Theatre, M.
Hecimovich po $3.00: Marko
Ferderber po $2.00: M. Vunich,
Dan Balen, Mike Butkovich, Mr.
i Mrs. D. Semper, Jos. Zunac,
Koncevich, Fred Jurcich ili Jur
vich, Paul Kunder, John Gerdin,
Droled Racine Motors, Lamaque
S. Station, John Sadowski.
Po $1.00: Frank Kostelac S
Bakvich, P. Ivanich, N. Sulen
tic, Albert Ferris, M. Barsuk, F.
Sicota. D. Urzegrela, M. Domit
rovich, M. Balen, S. Stankovich,
Geo. Zalovich, S. Hatowski, J.
Jakob, M. Thoma, M. Zelenich,
Jos. Sečen, T. Domjanić, John
Jankovich. Mr. Gauthier, Mar
tin NagUch, George Russeff, I
van Budacki, John Ballan,
Ursich, R. Preradovich, John
Mazik, Roger Bouchard, Ivan
Hribar, Jos. Raiter, J. Jovano
vich, J. Golodko, Frank# Ravich,
Jack Jokale, A. Rycsratch, Ivan
Dominko, Geo. Kovacević, Val
D'Or Shoe & Repair Shop Steve
Stolaruk 25c.
Vinko Milković po $5.00: Mato
Sambol, Josip Krstulić, Ivan
Milković, Silvio Saltar, Emilio
Searfoni po $2.00: Paval Pand
zić po $1.00: Ivan Prpić, Ivan
Smukanić, M. Ivicić, Steve Kolić,
Sophia Rahlja, E. N. Boich, Ste
ve Sviacich.
U Hemiltonu sabrala Dragica
Crnić od slijedećih: Po $5.00:
Dragica Crnić, Mike Kolesh, Ana
a s e v a i k e u e n i o
$2.00: Ivan Grusck, Jr., Milan
Secan, A. Blazevich po $1.00:
Ed. Crnich, Ivan Crnich, Peter
Stepić, Anton Petrusić, Geo. Ju
ranić, Marko Duralia.
Po $5.00: Ivan i Štefanija Kr
šul, Matt Mureta, Božica Pipinić,
Steve Suđen, Ivan i Mica Jurko,
Marija Kalafat (Did), Josip i
Helen Crnković, Mary Krajačić,
Anton i Sofija Antonić, Josip i
Lucija Ugrin, Jelena TUB i sin
John, Ana Olgard rodjena An
tonić, Franjo Dorić, Nikola Kra
jačić, Charles Pancić, Mate Pan
cić, Riči Vukašin, Steve Kalafat,
Mate Kalafat, Ana Jevet rodje
na Pancić, Mary Bek rodjena
Pancić, Kate Antonić Petrova,
Edie Ugrin.
Po $7.00: Beta Pancić po
$3.00: Vlado Pancić, Vlado i Ma
ry Čor Po $2.00: Kuzma i Zora
Velačić, Vlado Velačić, Juraj
Kalafat, Mary Stanić, Mile Ro
paić po $1.00: John Antonić,
Ana Bauer rodj. Antonić.
lac, Joso Bogelić, Nikola Budak,
Mile Krmpotić.
Po $1.00: Jure Kovačević, Jo
so Barun, Mijo Grginčić, Mike
Tomković, Ana Ovas, Nikola Be
nić, Ivan Kikić, Stjepan Ivančić,
Ivan Jurjević, Joso Obžetić, John
RomČek, Martin Klobučar.
Petar Šikić, tajnik,
John Budak, blagajnik,
1629 Lincoln St., North
Chicago, 111.
Rev. Cecil Nally, $100.00: I
van Domitrović i obitelj, $35.00:
Ivan Capan Kordovan i obitelj,
$30.00: Rev. Don Nally, $20.00:.
Po $5.00: Rev. Albert Žagar,
Franjo Drasković, Ivan Matija
šić, Josip Capan (2icar), Anka
Ban, Marija Vukmanić, Marija
Capan i djeca, Josip Jakšić po
$3.00: Marija Pribanić, Anka
Tutek po 2.00: Mirko Matešić
po $1.00: Barbara Turković, Bar
bara Šegina, Nikola Belavić.
U Trafford, Pa., po $5.00: Jo
sip Ljubanović, Ivan Stanišić,
Josip Capan, Franjo i Ana Pri
banić po $2.00: Katarina Kra
mar po $1.00: Marija Matešić.
U Akron, Ohio, sakupio Ivan
Capan ovako: Po $5.00: Ivan
Capan, Ruža Vidoš. Simon Brn
čić^. Ivan Pribanić, Franjo Reb
rović, Marija Juraić po $1.00:
Marija Erić.
Ivan Capan Kordovan i
Ivan Domitrović.
Eugen Crocco HI 3-7537
Sam Dabo AM 3-8397
Donna Domijanovieli
Ruby Zubovich
HI 3-3997
Velma Rumom
BR 9-5047
Velma Rumora, izvj.
357 West tea 8t FE: 6-89S5 New fork 1, N. T.

xml | txt