OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, July 30, 1958, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-07-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

30. srpnja 1958.
99 Mato Grginčić
129 Kata Močilar
131 Josip Jelačić
202 Anton Perišin
229 Božo Nišević
Tom Pleich
"_WCSt_
Svježi Grobovi Naših Dragih Pokojnika
4 Kata Kasunić
17 Ante Smoljan
83 Franjo Baricević
42 Roza Župon
66 Katarina Kočiš
Jack Hable
255 Terezija Kolesarić
^i4LI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 18. DO 25. JULA, 1958
PETAR DIVLJAKINJA
West Allis, Wis. Odsjek 392.
Ovime javljamo žalosnu vijest, da
smo izgubili iz naših redova na
šega člana, brata Petra Divlja
kinja, koji je preminuo nakon
kratke ali teške bolesti 10. maja
1958., čiju sliku ovdje donosimo.
Rodjen je" u selu Roviška, kotar
Glina, Jugoslavija, godine 1893.
A"iS":°^ar
na Good Hope Groblju, gdje se je
u ime odsjeka od pokojnika opro
stio naš perovodja, brat Mike Pa
pa.
Iza sebe ostavlja rastuženu su
prugu, te jednog brata u Fran
cuskoj, 1 jednog brata i jednu ses
tru 1 ujaka Dobrić u Jugoslaviji.
Dragi Petre, lahka ti bila ova
zemlja u kojoj počivaš, a tvojim
dragima i milima naše iskreno sa
učedće.
Clan odsjeka 392 HBZ.
Zahvala. Ovime se želim za
hvaliti prijateljima i znancima,
kao i svima onima, koji su okitili
njegov odar vijencima cvijeća,
koji su ga došli pogledati u po
grebnom zavodu, i koji su ga sa
svojim automobilima ispratili na
vječni počinak. Osobito hvala svi
ma onima koji su se s njime opro
stili u pogrebnom zavodu i na
groblju. Hvala članstvu odsjeka
392 HBZ., koji su mi bili u pomoći
kod svega. Još jednom hvala vam
svima za sve što ste za mene uči
nili i tješili me u mojoj žalosti.
Tuguj uća supruga.
*HA ŽfcPAN
Chicago, Hl. Odsjek 168. Ovi
me javljamo žalosnu vijest član
stvu HBZ., rodbini i prijateljima,
da smo izgubili iz svoje sredine
u prošloj i ovoj godini slijedeće
četiri članice:
Prva je naša dugogodišnja čla
nica, sestra Ana 2upan, koja je
preminula naglom smrću od sr
čane bolesti 10. septembra 1957.
Rodjena je 1890! u mjestu Ko
tari, kotar Jaska, Hrvatska. U
HBZ. je pristupila 1909., te bila
dobra članica i izvršavala svoje
dužnosti naprama svome odsjeku
i HBZ.
Njezino mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom Zavodu Jo
seph Pavlak i Sin. Odar joj je bio
okićen mnogobrojnim vijencima
cvijeća i karticama za svete mi
se od rodbine i prijatelja, medju
kojima se isticao 1 vijenac našeg
odsjeka u znak zadnje počasti.
Sprovod je bio 13. septembra.
Sestre članice su ju ispratile u po
vorci do crkve Sv. Trojstvo, gdje
je odslužena misa zadušnica po
mrtvo tijelo predali majci zemlji
na vječni počinak. U ime odsjeka
163 održala je govor sestra pred
sjednica Mary Mrnjec.
Tebi sestro Ana 2upan, neka ti
bude lahka ova zemlja u kojoj po
čivaš, a tvojim milima i dra
gima naše duboko saučešće.
Sestra iza sebe ostavlja ožalo-
Došao u Ameriku 1913. godine u §ćenog supruga Tomu župan, si
na Joseph Kelečić, dvije udate kće
ri Barbara i Rose, dva zeta, unu
čadi i druge bližnje rodbine.
Calumet, Mich., gdje je radio u
bakrenim rudnicima. Kada je ta
mo počelo slabije raditi, godine
1921. dodao je u West Allis, Wis.,
gdje je radio u raznim tvornica
ma, a od godine 1948. radio je za
grad West Allis sve do par mje
seci prije smrti.
Njegovo tijelo bilo je izloženo
u pogrebnom zavodu Slatery-Sku-,
MATEJA SARIĆ
Druga je sestra Mateja Sarić.
koja je isto od srčane bolesti pre
minula 18. septembra 1957.
Rodjena je 1880. u Dalmaciji.
Pristupila je u HBZ. godine 1924.
Ona je točno izvršavala svoje duž
nosti naprama odsjeku i HBZ.
Njezino mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Joseph
Pavlak i Sin. Odar joj je bio oki
ćen brojnim vijencima cvijeća i
karticama za svete mise od rod
bine i prijatelja, medju kojima se
isticao i vijenac našeg odsjeka u
znak posljednje počasti. Sprovod
je bio 21. septembra, a članice na
šeg odsjeka 163 su ju u povorci
ispratile do crkve Sveto Trojstvo,
gdje je odslužena sveta misa za
koj njezine duše po Rev Raba
i dan. Nakon crkvenih obreda po
I vorka je krenula na St. Mary's
I Cemetery, gdje smo njezino mrtvo
iskićen mnogobrojnim vijencima
cvijeća od obitelji, prijatelja i zna
naca, kao i od našega odsjeka.
Sprovod je obavljen na 15. maja
lz pogrebnog zavoda, gdje je u
ime crkvenih članova, u kojoj cr
kvi je bio i pokojni član, od njega
oprostio u engleskom jeziku,
Rev. Wannamacher, a na hrvat- ?eka Jbude:lahka ova zemlja u^ko
•kom Barbara Ferber. Pokopan je
tijelo predali materi zemlji na vje
čiti joj počinak. U ime našeg od
sjeka održala je govor blagajnica,
sestra Antonija Halambek.
Tebi draga sestro Mateja Sarić,
joj počivaš, a tvojim milima i dra
gima naše duboko saučešće.
Sestra iza sebe ostavlja ožaloš
ćenog supruga, dva sina, kćerku
i unučad.
PAULINA BANKOVIĆ
Treća je sestra Paulina Banko
vić, koja je preminula u bolnici
22. novembra 1957.
hodjena je 1892. u mjestu Kon
čica, kotar Samobor, Hrvatska.
Pristupila je u HBZ. godine 1911.,
kojoj je bila odana i vjerna cije
loga svoga života.
Njezino mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u pogrebnom "za
vodu Joseph Pavlak i Sin, te bilo
okićeno brojnim vijencima cvijeća
i karticama za svete mise od rod
bine i prijatelja, medju kojima se
je isticao i vijenac našeg odsjeka
163 u znak zadnje počasti. Spro
vod je bio 25. novembra. Sestre
članice su ispratile njezino mrtvo
tijelo do crkve Sveto Trojstvo,
gdje je odslužena misa zadušnica
po Rev. Bojanić. Iza toga povorka
je krenula na Resurrection Ceme
tery u Justic, Hl. gdje je njezino
mrtvo tijelo predano materi zemlji
na vječni joj počinak. U ime od
sjeka od nje se je oprostila pred
sjednica, sestra Mary Mrnjec.
Neka je tebi draga sestro Pau
lina lahka crna zemlja u kojoj po
čivaš, a tvojima milima i dragima,
koje iza sebe ostavljaš, naše du
boko saučešće.
Sestra Paulina Banković iza se
be ostavlja jedinca sina, Charlei
Banković i snahu, te više rodbin«
u ovoj zemlji i u staroj domovini.
HELEN BRAJE
Četvrta je sestra Helen Braje,
koja je preminula u bolnici 29. ma
ja 1958.
Rodjena je u mjestu Sekullć,
kotar Jaska, Hrvatska. Pristupila
je u HBZ. godine 1909. Bila je
dobra članica 1 radila j« za od
sjek i HBZ.
Njezino mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Ur
banik. Odar joj je bio okićen s
mnogobrojnim vijencima cvijeća
i karticama za svete mise od rod
bine, kumova i prijatelja, medju
kojima se isticao i vijenac našeg
odsjeka 163 u znak zadnje poča-
Rev. Bojanić. Iza t'oga povorka stl. Sprovod je bio 2. juna 1958.
Ustanovi to godine 1911 Phone: FEderal 1-05X6
Ako želite jeftiniji ili trajan spomenik, obratite at
na na«!
Članovi smo Hrv. Bratske Zajednice
Obavljamo sav posao aa nadgrotme
spomenike.
Sestre članice ispratile su njezino
mrtvo tijelo u povorci do crkve
Sveto Trojstvo, gdje je odslužena
sveta misa zadušnica po Rev. Bo
janić. Nakon toga povorka je kre
nula na Resurrection Cemetery u
Justic, 111., gdje smo njezino mr
tvo tijelo predali materi zemlji nai
vječni počinak. U ime našeg od
sjeka 163, oprostila se i održala
govor predsjednica, sestra Mary
Mrnjec.
Neka je tebi draga sestro Helen
Braje lahka crna zemlja u kojoj
počivaš, a tvojim milima i dragi
ma naše duboko saučešće.
Sestra iza sebe ostavlja ožalo-
ćakmja, unučad,, rodbine, kumo-,
va i prijatelja, ovdje i u starome
kraju.
Frances Drazan, tajnica.
SIMON DJAKULOVIĆ
Milwaukee, Wis. Društvo
"Nada", odsjek 255 HBZ. ovime
javlja svemu članstvu i prijate
ljima diljem U. S. A. i Kanade
žalosnu vijest, da smo izgubili iz
naše sredine dugogodišnjeg čla
na, brata Simona Djakulović, koji
je svoje trudne oči zauvijek za
tvorio dana 27. juna 1958.
Rodjen je godine 1894. u selu
Orvenik, Dalmacija, Jugoslavija.
U ovu zemlju je došao godine
1913., a u HBZ. je pristupio 1 "6.,
u kojoj je ostao dobrim članom
sve do svoje smrti.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz-
"Jv,u
tery u Justic, Hl., gdje smo njezino "Pogrebnom zavodu Johna
Schaff. Odar mu je bio ukras«!
hjepim vijencima cvijeća od rodbi-
sjeka u znak zadnje počasti. Prije
polaska na groblje, u ime član
stva odsjeka 255 oprostio se je
odsječni predsjednik, brat Vinko
Stajmiger, a nakon njega lični pri
jatelj pokojnika, Marko Golubić.
Zatim je povorka krenula na High
land Memorial Park Groblje, gdje
je predan materi zemlji na vječni
mu počinak.
Pokojni Simon Djakulović o
stavlja iza svoje smrti ožalošćenu
suprugu Francu, te kćerke Diana
Dović i Gerald Dović, i Janice Do
vić. "unuka, šogoricu Mary Staj-
miger i ostalu rodbinu U staroj
domovini os av ja eve la e
36
Tebi Trate Simune neka ie la-! °d£aJa
ED
»mune ne a. je la
Stoga činim ovim putem da ti
i
rečem zbogom. Bio si moj dobri i
i veseli prijatelj za mladjih dana-
Ali gle kuma smrt došla i otrgla |iia
te od tvoje supruge Mary, moje
Steeltonke rastavila te od tvogi
sina jedinca, Josipa Jr., kojeg si
volio. Ali smrt ne pita, nego kada
ravi, te dobar suprug i otac, a u
našem odsjeku je bio za dugo go
dina dobar 1 aktivan ćlan.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Sy
mington, gdje mu je odar bio o
kićen mnogobrojnim vijencima
cvijeća od obitelji i prijatelja, me
dju kojima su se isticali i vijenci
našeg odsjeka 648 i bratskog od
sjeka 798 HBZ., i vijenci odsjeka
broj 1 i 14 Slovenskog Potpornog
Društva Bled.
Naš pokojni brat Nikola bio je
rodjen godine 1893. u Otočac, Gor
nji Grad, Lika, Hrvatska, a u Ka
nadu je došao godine 1912., gdje
se je najviše zadržavao u Sjever
nom Ontario i radio u zlatnim Ru
dokopima.'
Ovdje je iza sebe ostavio oža
lošćenu suprugu Rozu Bogdanić 1
kćer Mary Bogdanić, te bratića
Miko Bogdanić u Timminsu i šur
I jaka Juru Grčević u Sudbury, a
u staroj domovini dvije udate ses
tre, Kata Tatalović i Joška fttr
i ković, kao i druge rodbine,
i Na 23. januara u 10 sati uju-
za
se u
1
zdvaja°, već
•ZAJEDNIČAR"
Njemu neka je slava i pokoj
vječni, a njegovim milima i dra
gima izražavamo u ime odsječnog
članstva naše bratsko saučešće.
Tomo Ostovlć, član odsjeka 648
Težak život ih nagoni da u
roku od 13-godina bježe u tudji
svijet, kao i mi ostali, u namjeri
da si olakšaju život. Glavna ali
želja im je bila, da se nasele u
neku zemlju u kojoj bi imali pri
like da svojoj djeci dadu naobraz
bu kako su oni to želili. Vjerujući,
da će to postići u Americi, odTu-
gu ge da oni traže tu u
greću kaQ
^vi
mi ostali
mal majstor
ne i prijatelja, med ju kojima se je
i i e n a u i v o A u s o u a s k o o
isticao i krasni vijenac našega od-1
a onoga vre-
narhiji, nije bio ništa lakši nego
i život jednog radnika.
No zbog iste radnje nisu odmah
skupa sa djecom u Ameriku mo
gli ići, to pokojni Luka šalje svo
ju, sada već pokojnu, suprugu, da
ona sama ode i ovdje izvidi sta
nje te da se tek onda konačno od
luče. Tako njegova supruga u o
vu zemlju dolazi sama i nakon
što je "izvidila" prilike ovdje, piše
svom suprugu, da sa djecom do
dje, što je to učinio 18. ožujka
1914. godine.
Prvo što je učinio, pristupa u
naš odsjek u kojem je bio članom
cijelog svog života 0vdje u De ma]
1!
obitelJ
nao
hka gruda zemlje u kojoj već domovini računali. I
K
odsjeka izražavam duboko sauče-,
iće.
MIlan
A PiidteJt rwrnv
JOSIP MUŠKOVAC
jedn°j nOV°j Zemlji'
Steelton, Pa. Jest, vidio sam
u našem Zajedničaru, da je umro mo
Josip Muškovac, član odsjeka 616 i Luka Tomičić,
"Radnička Sloga" u Stamford,
Conn., a dobio sam i telefon na
28. maja, da si zaklopio svoje tru
dne oči. Nisam mogao da ti do
djem na sprovod, jedno što je da
leki put, a drugo starost.
sastali se više puta, zajedno jeli', nastavlja i svjestan da je tu duž- te mome rodjaku Tomo Goldašić
pili i pjevali uz tvoju tamburicu.'nost
na
sebe
i
dodje, šalje kam se zauvijek gre!
Pa kada ista kuma (smrt) dodje!
i po mene, donesti ću tvoju tam
buricu, pa ćemo zapjevati onu tvo
ju staru: "Ti si Milka moja, a ja
sam tvoj"!
Tebi brate Josipe bila laka zem
lja u kojoj počivaš, a tvojoj su
prugi i sinu moje saučešće. A sa
da zbogom i ja ću za tobom.
Tvoj stari, I. Trulac.
NIKOLA BOGDANIĆ
Kirkland Lake, Ont., Can.
Javljamo žalosnu vijest članstvu
HBZ., rodbiiU i prijateljima, da je
član odsjeka%roj 648, brat Nikola
Bogdanić, nakon duge i teške bo
lesti preminuo 21. januara 1958.,
čiju sliku ovdje donosimo.
Pokojni brat Nikola bio je jako
dobar čovjek, blage i mirne na-
Na dan 14. lipnja, kada smo se
sastali kod pogrebnika Orlića, da
mu damo zadnju počast i na vje
čni počinak ispratimo. Nad odrom,
koji je bio izkićen mnogobrojnim
vijencima njegove djece i rodbine,
kao kojega je riješio i vijenac od
sjeka 351, brat Adam Sudetić
predsjednik odsjeka 519 oprašta
se sa njime te se tužna povorka,
praćena mnogobrojnim automobi
lima, kreće na Evergreen groblje.
Nad otvorenom grobu se njime o
prašta brat Stjepan Lipak, tajnik
glavne porote Hrvatske Bratske
Zajednice, koji je isto sa lijepim
govorom u kratko ocrtao život nas
iseljenika.
2elja mi je, da izrazim moje po
štovanje naprama pokojniku. Po
znavao sam ga od prvoga dana.
Luka Tomičić bio je izvanredna
ličnost. To je bio rijedak čovjek
hladan i razborit tip. Pokojni je
bio izvanredan posmatrač lokalnih
i svjetskih dogadjaja. Njegova
prozirna misao ulazila je u stvar
nost života na rijedak način. Biti
u njegovom društvu bila je prava
dobit. Nikada nije bio nasrtljiv,
ćini mi se, da ga je priroda po
sebnim darom nagradila. Nikada
se na Vas ne bi naljutio ili reagi
rao ako vi niste dijelili njegovo
mišljenje. Poštovao je vašu naklo
nost. Jednom riječju, Luka Tomi
čić je bio čovjek za kojega se mo
že reći: Nije zabadava živio.
Prateći ga na posljednji poči
nak, sa Lukom Tomičićem, otpra
tili smo u grob jednu epohu naše
kolonije. Devetdeset godišnjem ži
votu kojem je gradio život naše
kolonije, smrt najednom čini kraj.
Ali Luka Tomičić će živiti u na
šim srcima mnogo i mnogo godina.
Pisac ovih redaka, pridružuje
se članstvu odsjeka "Zora" 351, te
izrazuje njegovoj djeci, daljnoj
rodbini i prijateljima, saučešće.
tro, krenula je žalosna povorka1 dali svoje automobile na razpola
od pogrebnog zavoda do Holy ganje za vrijeme sprovoda. Pose
Name Crkve, gdje je odslužena bna hvala odbori^ Hrvatskog Do
misa zadufinica, a potom na grob- ma, što su nam ustupili dvoranu
Ije, gdje je predan materi zemlji za karminu. Svima onima koji su
I na vječni počinak. Nadgrobno slo- radili u kuhinji i pripremili sve
vo je pročitao odsječni tajnik, i što je bilo potrebno. JoA jednom,)
beat JMto Codler. hvala svima.
Ivan TankovlcH.
Zahvala. Ovime se od sveg
srca želimo zahvaliti rodbini i pri
jateljima, koji su nas(u našoj ve
likoj žalosti tješili. Neka je najpri
je hvala braći Adamu Sudetiću 1
bratu Stjepanu Lipaku na lijepim
govorima što su ih održali nad
odrom i nad otvorenim grobom.
Svim onima koji su nam došli u
susret i bili u pomoći. Odsjeku
"Zora" 351 na izloženom vijencu
i njegovim mnogim članovima ko
ji su prisustvovali sprovodu. Našoj
rodbini i prijateljima na vijenci-!
ma cvijeća, kao i onima koji su
Tugujuća djeca: Vladimir, Žar
ko, Tomislav i kćerka Danica.
KATA ŠKARJAK
Detroit. Mich. Odsjek 518. O
vime javljamo tužnu vijest sve
ukupnom članstvu HBZ., rodbini
1 prijateljima, da smo smrću iz
gubili sestru Katu škarjak, koja
je nakon dužeg bolovanja zatvo
rila svoje trudne oči zauvijek 7.
maja 1958., čiju sliku ovdje dono-
LUKA TOMIČIĆ
Detroit, Mich. Putem Zajed
ničara javljamo cjelokupnom član
stvu Hrvatske Bratske Zajednice,
da je odsjek "Zora" broj 351 iz
svoje sredine za uvijek izgubio
jednog od naših najstarijih člano- simo skupa sa njezinim suprugom
va odsjeka, kao i jednog od stari-, Tomom.
jih kolonista, brata Luka Tomičić. Gornja slika trebala je izaći u
Brat Luka izpustio je svoju ple- našem Zajedničaru za 50-godišnji-
,, .. menitu dušu 11. lipnja 1958. i pre- cu proslave njihovog bračnog ži
šćenog supruga Makao te više ne-
pokojnj rQdjen u gisku
prosinca 1868. godine. Porijeklom
Ličanin. Njegovi roditelji su ro
djeni u ličkom selu Ričice, općina
Lovinac i kao mladi svijet na
selili se u Sisak. Kao mladić izu
čio je limarski zanat i kao po-,
moćnik radio u Zagrebu. U istom
gradu upoznao se sa Rozalijom
Zadnik, koja je bila rodjena 1878.1
u Trstu. Tu u Zagrebu su se vjen
čali 1899. i nakon kratkog vre-1
mena odlaze u Petrinju gdje Luka
otvara limarsku radnju.
proslava trebala je bi-
ti juna o. g., ali sudbina je
htjela drugačije i ona je umrla je
dan mjesec dana ranije na 7. ma
ja.
Pokojna sestra Kata rodjena je
11890. u selu Dolnji Zavičaj, opći
I na Duga Resa. Hrvatska. Ona je
bila vrijedna članica., koja je
bila vjerna članica svomu odsjeku
sve do smrti, pa zato je i bila
mnogo cijenjena i poštovana od
sveukupnog članstva našeg od
sjeka.
Mrtvo tijelo ležalo je u pogreb-
zadnje počasti.
Na 10. maja u jutro krenula je
tužna povorka od pogrebnog zavo
da do hrvatske crkve sv. Jeroni
ma, gdje je odslužena sveta misa
zadušnica po Rev. Victor Rogulj,
a nakon toga na Mt. Olivete Ceme
tery, gdje je mrtvo tijelo predato
zemlji na vječni počinak.
ci
troitu on razvije porodični život.! Nad otvorenim grobom, oprostio
1
SV0J°J dJeci
daje se je u ime odsjeka odsječni pred-
brazbu onako kako su to oni sjednik, brat Charles Jaksich.
počivaš, a tvojim milim i dragim, .. osiavija. i at, učenog su
u ime sveukuDno2- članstva našee radosti i patnji toga života, pr,,^ Tomu škarjak, brata Petra
aU Jer aj 8ye rad(
Iza sebe osta
držim da nije potrebno mnogo pi- a.ležić sestru Roža Grahovac i
fstiK
SVaki stranac
a« ojaK, pe proiazi kroz jedan period u ko
jem se lome stari običaji uči se
nov način života u cijelosti. da
to nije lako, mi to svi dobro z.ia-
Pokraj svega toga pokojni
u svom životu je
uspio, svojoj djeci dao naobrazbu
i nastojao da ih postavi u društve- Zahvala.
nom životu na ugledno mjesto, ta
ko da su ta djeca danas na po
nos našem i američkom narodu.' moje drage
I ako ga je njegova supruga još pruge Kate
vlia rastuženog su-
1 Male2lC- sestru
u
I svaka Milan
dva sestrića,
Michael i Tomy Grahovac. Svima
u ime društva i društvenih člano
va naše iskreno saučešće, a našoj
dragoj pokojnici neka je lahka
crna zemlja i vječna slava.
škarjak. Naročito se
uvijek ostavila i preselila zahvaljujem njezinoj sestri i sva-
očinskom dužnošću hovim sinovima, Michael i Tomo,
zadovoljstvo svih izvršio, i i njegovoj suprugi, koji su došli
ostavlja sinove: Vladimi- čak iz East Chicago, Ind., a *-,-~
ra, žarkoljuba, Krešimira i dvije isto i John Brozović, prvom
kćerke, sada već pokojna Božica
Brkljačić i Danicu Karakaš. Je
danaest unučadi i deset praunu
čadi.
sjedu još iz starog kraja i dru
goj rodbini, koji su poslali sažal
nice i za svete mise za dušu moje
pokojnice kumovima i njihovim
familijama, te mnogim prijatelji
ma iz Detroita i susjednog nam
grada Windsora, Kanada. Mnogo
hvala našem odsjeku 518, kojeg
smo ustrojili pred 45 godina, član
stvu i odbornicima, koji su sve u
činili da sprovod bude ljepši i do
stojniji, te odsječnom predsjedni
ku, koji je na dan sprovoda ostao
od radnje, da s ostalim odborni
cima i članovima isprati svoju čla
nicu na vječni joj počinak. Isto
se tako zahvaljujem našim sveće
nicima od župe sv. Jeronima i po
grebniku John K. Orlich, koji su
sve učinili na naše zadovoljstvo.
Još jednom svima hvala.
Rastuženi suprug,
Tomo Akarjak.
Nije što ljudi jedu, nego
što probave, da ih čini jakim.
Nije što steku, nego što za
štede, da ih čini bogatim. Ni
je što čitaju, nego što za
pamte, da ih čini učenim.
H. W. Beecher
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 20 godina
Za oba odjeljenja
Pomladak Ili odrasle
(Nova ili poviSena osigurači ja)
Svota
Novac
Oaiguracije
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1
30.00
37.5®
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
10,000
150.00
ZAPISNIK
Sjednice Financija!nog Odbora održane 9. jula 1958.
Glavni predsjednik brat V. I. Manđich otvara sjednicu sa
bratskim pozdravom u prisutnosti svih članova Financijalnog
odbora.
Zatim poziva glavnog blagajnika brata Martina Krasića da
podnese svoje izvješće i eventualne preporuke. Brat Krasich pod
naša slijedeće izvješće:
Prema prijašnjem zaključku prodali smo "Canada 3^ due
February 1, 1962" po cijeni od 98.55 i tako za $133,500.00 par
vrijednosti primili smo za glavnicu svotu od $131,564.25 i za na
rasle kamate $1,525.19 ili ukupno $133,089.44. U isto vrijeme
kupili smo "Province of Ontario, Canada 414f^ due June 15,
1978" par vrijednost $135,000.00. Ove bondove smo platili po
cijeni od 98.25 i tako za glavnicu smo platili $132,300.00, na ra
čun kamata $47.16 i komišin $337.50 ili ukupno $132,684.66.
Kako vidite prodali smo bondove, koji su nosili Z' kupone
i kupili druge koji nose 4.25% i time ćemo povećati prihod na
kamatima. Kako oni bondovi koje smo prodali tako i ovi koje
smo kupili su u pohrani kod Receiver General u Ottawa, Canada.
Zatim brat Krasich čita preporuku savjetujuće firme u vezi
novog izdanja, naime, "United States Steel Corporation". Ovo
su više klase bondovi kaže brat Krasich i predvidja se da će izaći
na 3.97 bazi i imati će kupon od 4%. Nakon kraće rasprave brat
Ovčarich predlaže i brat Grasha podupire predlog da se uloži
$50,000 u ove bondove, ako izadju približno na bazi kako je to
iznio i objasnio brat Krasich. Predlog se usvaja jednoglasno.
Zatim brat Krasich objašnjuje drugo novo izdanje, koje tako
djer savjetujuća firma preporučuje, naime "Boeing Airplane
Company $60,000,000 Sinking Fund Debentures due 8-1-78". Ovi
bondovi će po svoj prilici izaći na 5'v ili bolje kaže brat Krasich.
Brat Mandich predlaže i brat Bella podupire predlog da se uloži
svojim suprugom Tomom "ustrojila $50.000 u ove bondove ako izadju na 5% ili na više. Predlog se
naš odsjek 1912. godine. Uvijek je usvaja jednoglasno.
Slijedeći bondovi su pozvani na naplatu:
Chicago Great Western Ry. Co., Collateral 3^8®. August 1.
1969, četiri bonda, slijedećih brojeva: 2S50-2853-2866 i 2867. Po
zvani su na par i tako će glavna zaklada biti kreditirana sa svo
tom od $4,000 jer bondovi pripadaju rečenoj zakladi.
lića, gdje joj je "odar bio okićen dujemo jedan bond od pozvanih bondova, broj 19416. Ovi bon
mnogobrojnim vijencima cvijeća dovi su pozvani po cijeni od 101 Vi* Ova svota će takodjer biti
od rodbine i prijatelja, medju ko-1 kreditirana glavnoj zakladi.
jima se je isticao i krasni vijenac Southern Pacific Company, Southern Pacific R. R. first 514S
našeg odsjeka svojoj dugogodiš- gerjes h, October 1, 1983. Od pozvanih bondova mi posjedujemo
njoj članici i ustroji tel jici u znak
jedan bond po(J brojem 2491g Qvi bondoyi
Primitak za ovaj bond biti će kreditiran zakladi Pomladka.
Sve ove pozvane bondove smo predali na isplatu.
Sa time je dnevni red iscrpljen to glavni predsjednik diže
ovu sjednicu sa bratskim pozdravom.
Iz Beleja na otoku Cresu
I Pittsburgh, Pa.
Dragi mo-
I ji Belejani i ostali Hrvati, ovi
me vam svima skupa javljam
diljem Amerike i Kanade, da
sam primio pismo od našeg sve
ćenika iz stare domovine, Don
Matija Soliš,
u
kojem mi piše
izmed ju ostaloga i ovo:
Dragi moj gospodine Marko
Marušić! Vjerujte mi da vam s
Thomas Katlch, tajnik, teškim srcem pišem ovo pismo,
jerbo vi tamo iz Amerike ste
Ovime se od srca nam dosta već pomogli, kao po-
zahvaljujem svima onima, koji su 1 praviti groblje, stavili ste elek-ISvete Marije Magdalene u Brod i
me tješili prigodom bolesti i smrti triku i vodu u župni stan i cr- na Kupi, Gorski Kotar, Hrvat-i
moje draee i nikad zaboravne su-
kv
kvu. Kada je bila krizma sve
vas je presvjetli biskup pohva
lio, jer veli da sada crkva lije
po izgleda, pošto nasred iste
imamo sada 12 lampa. On se ni
je mogao izčuđiti kako to sve sa
da lijepo izgleda i k tome sve
je plaćeno. Rekao mi je da smo
sretni, što imamo takve dobre
rodoljube u Americi. Sada nas
5pet prosi za pomoć, da bi im
pomogli da poprave Spilju Maj
ke Božje Lurdske (Groticu). O
ni su to mislili i sami učiniti,
ali da- im nije moguće, pošto
im treba cementa koji košta
1,700 dinara kvintal, a da nema
ju s čim kupiti. Oni to rade na
čast Majke Božje Lurdske za
100 godišnjicu njena ukazanja.
tako
su­
Stoga, braćo i sestre, svi naši
Belejani, ja vas prosim da se
odazovemo ovome pozivu, da vje
što izmedju sebe sakupimo i nji
ma tamo pošaljemo, da si mogu
kupiti ono što im treba i da ta
ko učine i poprave tu našu tamo
šnju svetinju. Ja sam star i na
lazim se u mirovini, ali ipak o
bećajem, da ću od moje strane
učiniti sve što mi bude moguće
za tu stvar. Trebamo se svi o
dazvati i zajednički im pomoći.
Oni će nam tamo biti zahvalni,
kao što su i na dosadašnjem da
ru. Novac možete poslati na rli
jedeću moju adresu:
Mike Marušić, 138
Vrijednost
Točkica
6
15
22
30
37
45
52
60
67
75
150
Gotovina
$ 6.00
15.00
22.50
Svota
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
Pomladak CSO Term
Bolna potpora
Ošteta Ili operacije
Prelaz sa starog na novi plan ošteta
Kennedy
Svi putovi vpde buduće 2 godine do 1960 u posjet Jugoslaviji!
su pozvani na par.
Joseph Bella, glavni tajnik.
Avenue, Pittsburgh 14, Pa. ili
ako želite izravno poslati na
svećenika u staru domovinu, či
ja je adresa: Don Matija Soliš, su članice od Ladies Auxi
Župni Ured Brloj, otok Cres, liary Club-a odsjeka broj 72
Istra, Jugoslavija. HBZ. Nas vrlo veseli da nas
Za crkvu Brod na Kupi
La Veta, Colo. Ovime se
mnogo zahvaljujem svima oni-
moc i dali za popravak crkve
tCaHo i* Vilo t-, i lliopo dočeka
To je cijela sabrana svota od
$13.00, koju sam poslao na žup
ni ured Brod na Kupi dana 4.
jula, 1958., na svećenika Frane
Rihtarić.
Puno vam hvala na vašem
plemenitom daru Čolnar i Her
nik.
Poziv na piknik
Chicago, 111. Ovime se
daje do znanja našem narodu
mjesta i okolice, da će Croa
tian Glee Club Harmony
o
držati svoj piknik
u
Kampanjska glavna nagrada u čast 65-te obljetnice Hrv. Bratske Zajednice
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
20-godišnje uplaćivanje
Za oba odjeljenja
Pomladak ili odrasle
(Nova ili poviSena osigurači ja)
Novac
Oaiguracije
$ 500
Vrijednost
Točkica
5
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Gotovina
$ 5.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
42.00
48.00
54.00
60.00
120.00
DRUGE OSIGURACIJE
Vrata protekcije
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 65 godina
Samo za odrasle
Itplata iza 85 godina
(Nova ili povišena osigurači ja)
Svota
Novac
Oaiguracije
$ 500
120
Strana S.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIIENIK
Obična mala potraga, kojoj
«e trati znanca U1 prijatelja,
za svaku uvntbu $1.00
Tko traži radnike, po tn4l. t.90
Tko prodaje kuću, zemlju,
trgovinu ili »lično, po inćl. 2.00
Za tri uvrsthe 3.09
Zenidbenl oglasi I ponad« na
primaju se.
POTRAGA. Tražim Matu Vuk
san. rodom iz Graćenice, Z. P.
Stankovac, Glina. Traži ga nje
gova sestrična da se javi ako
je na životu, ili ako tko zna što
o njemu moli se da javi na niže
navedenu adresu: Mrs. N. Keft
man Franko, selo Grft^eniea,
Z. P. Stankovac, Glina, Jugosla
vija. (31-32)
POSJED ZA PRODAJU
Koji se nalazi kod željezničke
stanice u Jaski, kotar Jaska, Hr
vatska, Jugoslavija.
Za daljnje upute obratite se na
Frank Bankovich, 311 Highland
Lane, SMgeworth, Sewickley, Pa.
(31-32-33)
TRAŽI SE ŽENSKA za društvo
i pripomoć staroj ženi koja je
polu-invalid. Mora znati hrvatski
jezik. Nema ništa drugo raditi.
Najbolji predjel u Whitehall,
Pittsburgh, Pa. Telefon TU
1 4 6 3 2 Z o v i e i z e u i
sati uveče.
Poziv na piknik
Gospojinski
Klub na St.
Clair Avenue održati će
Mike Marušić, izvj. toga dana bude što više na
ovom našem pikniku. Kad su
ove naše sestre iz Union
towna nedavno imale svoju
priredbu, nas lijepi broj i|
svoj
piknik ili ljetnu zabavu
sa
dinerom u nedjelju, 10-o$*
gusta, u
nom Domu
au­
Hrvatskom Društve­
Avenue, Cleveland. Diner će
početi u 1 sat poslije podne.
Na ovom našem pikniku,
kao što smo to objavili i pred
nekoliko tjedana, doći će k na
ma u goste toga dana i
naše
žene iz Uniontown, Pa., a
to
Clevelanđa smo istu posjetili
.. s autobusom, gdje su nas ta
ma. koj, su sa plemeni-. ^„Vlo lijepo do
hm darov,ma pnskocl, u po-:{ekalnje
imjIe
subotu,
2. augusta o. g.,
u Jugosla­
venskoj bašči.
Svirati
će
Vrijednoat
Točkica
4
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
Gotovina
$ 4.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
mm
100.00
.. 1.00 JL GLAVNA NAGRADA
po^e,
pl
lijepo dočekamo, pogostimo
i
o v e s e i o i i e i o
sretan put i dobrodošlicu
me
dju nas
ovdje u develandu.
Anna Thomas, tajnica.
Piknik u Los Angelesu
Los Angeles, Calif. So
cijalni i Atletski Klub odsjeka
br. 177 H.B.Z. priredjuje svoj
piknik, koji će se održati u
nedjelju, 3. augusta na 330
S. Ford Blvd., u korist sport
skog odjeljenja.
Biti će tečne hrane i pića
svima dosta. Za ples i vašu
zabavu svirati će Braća To
mašin iz Fontane.
Pozivljemo sve članove na
šega odsjeka, te prijatelje
mjesta i okolice i sve ljubi
telje sporta, da nas posjete u
što većem broju na ovom
našem pikniku u nedjelju, 3.
augusta.
tam­
buraški zbor Harmony.
Braćo i članovi, dodjite u
što većem broju, tako da se
svi skupa nauživamo naše
pjesme i svirke, a isto dobre
pečene janjetine. Janjetina će
biti gotova u šest sati, tako
da možete doći na večeru sa
vašim prijateljima mi vam
garantiramo dobru zabavu sa
našim članovima i prijatelji
ma.
Za veseli doček i dobru po
dvorbu jamči naš vrijedni od
bor za izlet.
Svi nam dobro došli do
vid jen ja na pikniku!
George Juretić, izvj.
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Za školovanje
Samo za Pomladak
Isplativ iza 18 godina
(Nova ili povišena osiguracija)
Svota
Novac
Oaiguracije
$ 500
Vnjednost
Točkica
6
15
22
30
37
45
52
60
67
75
150
Gotovina
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
150.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
SPECIJALNI PLANOVI j-
Novae ĆtMce Vrata protekcije Gotovina Točkice fx
5 Family Plan, $5,000.00 Dionica .$30.00 SO i|
1.00 'IV Family Plan, $10,000.00 Dionica
.. 1.00 1 Na izbor islet a Jugoslaviju ili na Caribbean Otočje
... 60.00 00 'i
20.0d J0
i
*1

275 Ivan Radoš
320 Tomo Mračin
325 Anton Ružić
395 Josip šarić
440 Josip Butković
539 George J. Vidović
588 Joseph Margetich
644 Anna Yazvac
699 Roman Perušić
710 Mirko Brebrich
920 Frank Blazina
984 Anton Antonić
je krenula na Resurrection Ceme-
West Park Monumental Works
FRANK LOUSHIL S SON
JO? SINGER AVENUE IfcKEES BOCKS. PA.
ge Qgt mira jR
vječnost, naš brat Luka, ni- ku Rose i Milan Grahovac i nji-
Case (J. I.) Co. Debenture 3 Va s February 1, 1978. Mi posje-
ska. Darovali su slijedeći:
Mike Persich, P. O. Box 158,
La Veta. Colorado, ovog puta
$10.00 Dragutin i Frances Čol
nar, Velike Drage, župa Brod
Mora vice, $2.00 Daniel Hernik,
1127 East 78 Street, Cleveland
3, Ohio, $1.00.
Mike Persich, P. O. Box 158,
La Veta, Colo.
Cleveland, Ohio. Hrvat
ski
na 6314 St. Clair
,. 1.00 •Ic Single Premium za $1,000.00
Svi nam dobro došli!
George Starcevich, izvj.

xml | txt