OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, August 27, 1958, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-08-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Man
U
ODGODJENA JE PROSLAVA CROATIAN
CENTRA ZA NEDJELJU 14. SEPTEMBRA
Radi velike kiše nedjelju 24. augusta nije se mogla pro
vesta proslava 4-obljetnice Croatian Centra, to će se ista
održati nedjelju 14. septembra na istom mjestu i sa istim
programom.
Te nedjelje će se izigrivati i automobil. Kruniti će se
Kraljica Croatian Centra. Sve djevojke u natječaju trebaju
da su prisutne.
Molimo da se gornje uvaži!
Za Odbor Ujedinjenih Odsjeka, TAJNIK.
DOPRINOSI ZA CROATIAN CENTER
Osoblje Glavnog Ureda na djelu
Sabrao naš vrijedni činovnik, brat Božidar Vučković
Odazvavši se. rodoljubnom pozivu za pomoć Hrvatskom
Centru, časnici i činovnici u Glavnom Uredu Hrv. Bratske
Zajednice doprinjeli su svoj obol, kako slijedi:
Philip Vukelich $10.00 Mary Louise Pecak 1.00
I
Bronich 5.00
Ukupno, $58.00
Zrno do zrna pogača, a kamen do kamena palača ili:
Kad se bratska srca slože i olovo plivat može. Sve su ovo
divne izreke našeg hrvatskog seljačkog naroda, koje neka
nam budu na pameti i u ovoj izvanrednoj prigodi, kad Od
bor Croatian Center-a treba izvanredna sredstva da bi se
uklonile posljedice silnih kiša, koje su prouzrokovale velike
nanose zemlje u nizini.
Lijepi primjer braće i sestara iz Glavnog Ureda neka
bude putokazom i drugima. Hvala darovateljima. F. V.
DOPRINOSI ZA CROATIAN CENTER
PRIMLJENI OD SVIJETA DOBRA SRCA
Pittsburgh. Na naš apel za pomoć Croatian Centra,
radi elementarne nesreće uslijed velikih kiša, pretrpili smo
veliku štetu, koja će nas šteta koštati nekoliko tisuća do
lara, da kvar popravimo, a novaca nemamo, pak smo pri
siljeni apelirati na naš dobri svijet za pomoć da bismo šte
tu mogli popraviti. Ovdje donosimo imena dobrih ljudi i že
na redom kako su nam doprinosi stigli. Evo ih:
Edward B. Servov, pravni savjetnik Zajednice $ 25.00
Mato Prstac, član odsjeka broj 6 10.00
Bartol Matešić, član odsjeka broj 20 10.00
Jedna članica 5.00
Lodge 633, Mather, Pa 25.00
Officers and employees of the C.F.U, 58.00
Mr. & Mrs. Matt Spelich, Etna, Pa 10.00
Marija Grgurich, Brentwood, Pa. 2.00
Veronica Bosiljevac, Etna, Pa 5.00
Johanna Krasevac, Etna, Pa 5.00
Marie Sekel 5.00
Mr. & Mrs. Steve Devunic 10.00
A friend
1.00
Bernard Luketich, Cokeburg, Ba. ..., 5.00
N. Cvjetkovich, Lilly, Pa ............ 5.00
John Francic, Lodge 20 5.00
10.00
Ukupno sakupljeno do utorka, 26. augusta ,...,.$216.00
Braćo i sestre hvala na plemenitoj pomoći za našu rodo
ljubnu stvar. F. V.
Godišnja Sjednica Federacije Odsjeka
Hrvatske Bratske Zajednice u Minnesoti
St. Paul, Minnesota. Ove godine godišnja sjednica
Federacije Odsjeka Hrvatske Bratske Zajednice u Minne
soti održaje se u St. Paul, Minn., i to u Hrvatskom Domu,
445—Second Ave., So., kako je već u ovom listu bilo objav
ljeno.
Budući naš glavni tajnik brat Joseph Bella dolazi ovamo
dan prije sjednice, stoga je priredjivački odbor riješio, da
u subotu, 30. augusta, održimo školu o Zajednici, u prosto
rijama Hrvatskog doma. Škola poč ima u 2 sata poslije po
ldne. Tečaj i predavanje održati će brat Bella. Molimo sve
delegate, koji mogu da ovoj školi prisustvuju, a slobodni
pristup imadu odsječni odbornici i članovi, koji se zanimaju
da upoznaju što bolje rad i značaj naše Zajednice.
Kao goste očekujemo na sjednicu, nedjelju,
10.00
5.00
a
BROJ (NUMBER) 35 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 27. KOLOVOZA (WEDNESDAY, AUGUST 27th), 1958.
Novi moderni Dom Korporacije odsjeka 351 u De
troitu, koga se otvorenje slavi ma, tri dana subotu, ne­
Velika proslava i otvorenje novog
Narodnog Hrvatskog Doma u Detroitu
Naša braća zajedničari u Detroit, Mich, već preko 20
godina su sanjali o gradnji svog novog društvenog Doma,
koji san evo sada su i ostvarili u djelo. Sagradili su svoj
novi Narodni Hrvatski Dom, koji se nalazi na 1731 East
McNichols. Istog će otvoriti s veličanstvenom proslavom,
koja će trajati tri dana i to u subotu, 30. augusta, nedjelju,
31. augusta i ponedjeljak na Labor Day, 1. septembra ove
godine.
Prije službenog otvorenja svoga novog Doma, oni će
održati zadnji sastanak sa zabavom u svom starom Domu
na 1735 East McNichols u petak večer, 29. augusta. Na ovom
svom zadnjem rastanku iz svog starog Doma održati će li
jepu zabavu s glazbom i pjesmama, a uz to će biti ukusnih
zagrizaka i svježih napitaka svima dosta. To će biti njiho
va zadnja večer u starom Domu, koji će za njih ostati kao
spomen iz prošlosti, a drugi dan će preći u svoj novi Dom.
Dugo očekivani čas
Veličanstvena proslava i otvorenje će početi u subotu
30. augusta. Blagoslov novog Doma biti će točno u 5 sati po
slije podne, a nakon toga će kum i kuma novog Doma pre
sjeći tradicionalnu vrbeu i time će biti službeno otvorene sve
prostorije nove zgrade.
Iza toga će gosti imati ukusnu večeru, koju će servirati
članice Majčinog Kluba od gnijezda broj 318 HBZ.
Kroz cijelu večer prisutni će biti zabavljani po tambu
raškom zbdru, pjevačkoj grupi, harmonikašu i drugim glaz
benim talentima, a uz to će biti i šaljivih stvari za zabavu
i razanodu prisutnima. Prisutni će biti posluživani sa jelom
i pićem od 5 sati poslije podne pa do zatvorenja.
i subotu, braću iz Chicage. Tajnika Ujedinjenih Odsjeka u
So. Chicago, brata Josipa Vučića, Upravitelja Dječjeg Doma
brata Nikolu Šarića i odbornika istog brata Josipa šabana.
Našim delegatima i gostima želimo dobru došlicu na ovu
važnu sjednicu i u školu.
Frank Juričić, predsjednik
AUTOMATSKA DADILJA
Jedna britanska firma u
Manchesteru usavršila je tele
vizijske uredjaje, koji omo
gućuju majkama da paze na
svoju djecu i kad nisu u istoj
sobi sa njima. Radi se o po
kretnom televizijskom ekra
nu, koji one mogu nositi sa
sobom svuda po kući. Osim
toga, po čitavom stanu insta
liran je uredjaj nazvan "tele
5.00 vizijsko oko", pomoću koga
majka u svakom trenutku
može na ekranu vidjeti šta
joj rade djeca u drugoj pro
storiji.
POZDRAVLJAMO GLAV
NE ODBORNIKE I DELE
GATE KONVENCIJE MUŠ
KIH I ŽENSKIH HRVAT
SKIH SELJAČKIH ORGA
NIZACIJA U KANADI, KO
JI ĆE VJECATI 30.1 31. KO
LOVOZA I 1. RUJNA U TO
RONTU, CANADA.
ŽELIMO GLAVNOJ SKUP
ŠTINI USPJEŠAN RAD II
O N O E N E K O I S N I
ZAKLJUČAKA KAKO U PO
GLEDU ISELJENE HRVAT
SKE TAKO I STARE DO
MOVINE.
Vino viče, a rakija trie.
Kosti goluba teže
šego njegovo per je.
moguće
manje
i
VELIKA SLAVA U DETROITU OTVORENJE NOVOG DOMA
Anton F. Spraitz, tajnik
OSTAVIO 200 POTOMAKA
Venezuelski farmer Markos
Ramon Gonzales nedavno je
umro u 120. godini života. On
je ostavio za sobom 200 po
tomaka, od kojih njegov naj
stariji sin već ima 100 godina.
man koka.
CROATIAN DAY godišnja velika
proslava, koja se svake godine obdržaje
isti dan u lijepom Kennywood Parku kraj
Pittsburgha subotu pred Labor Day, kad
se ovaj park zatv&ra za godišnju, naime*
ljetnu sezonu. Ove godine ova proslavi*
održati će se sada u subotu 30. augusta.
Biti će priredjen lijepi program, koji po«
čima 5 sati poslije podne. Na programu
nastupa i naša Pittsburgh Junior Tambu*
ritzans, jedna grupa gore na slici, kako je
uzeta na pozornici Croatian Centera, gdje
su nastupili a* Hrvatsko« Zajedničar-
V
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GUŠILO HRVATSKE BBATSKE ZAJEDNCE U AMfiMCI
djelju i ponedjeljak 30. i 31. augusta i 1. septembra
na Labor Day.
Nacionalni i državni vodje
Drugi dan u nedjelju, 31. augusta, biti će veliki banket
i program, koji će početi točno u 1:30 poslije podne. Na
ovom banketu prisustvovati će odlični gosti, koji će govoriti
prisutnima.
Izmedju počasnih gostiju i govornika biti će i V. I. Man
dić, glavni predsjednik Hrvatske Bratske Zajednice James
M. Hare, secretary of the State of Michigan i Mary Beck,
predsjednica od Detroit Common Council.
Drugi odbornici i časnici od glavnog ureda HBZ iz Pitts
burgha, koji namjeravaju doći na banket 31-og augusta
jesu slijedeći: Milan Vraneš, treći glavni potpredsjednik
John Ovcarich, tajnik Odjela Bolne Potpore Michael Grasha,
upravtielj Pomlatka Stephen F. Brkich, urednik engleskog
dijela Zajedničara i John Mikan, član Nadzornog Odbora.
Za vrijeme banketa i programa, kao i poslije toga, na
stupiti će Detroit Junior Tamburitza Orchestra, kao i mnogi
drugi talenti, koji se već dugo pripreamju za ovu prigodu.
U ponedjeljak na Labor Day, 1. septembra, biti će lijepi
program, koji će sve iznenaditi, a koji se strogo drži u taj
nosti.
Na ovom zadnjem danu proslave, izmedju ostaloga, ta
kodjer će se krunisati Kralja i Kraljicu novog Narodnog Hr
vatskog Doma. Za ovaj položaj se natječu šest kandidata,
a koji su kako slijedi: Barbara Pavkovich, Charles "Buddy"
Morgan, Helen Galovich, Rose Ann Marelieh, Rose Ann Ko
lakovich i Ivan Kokotovich. Svi ovi, izuzev mladog brata
Kokotovich, koji je nedavno prešao u odsjek "Zora" broj
351, jesu članovi Pomlatka gnijezda broj 318 HBZ.
Kroz sva tri ova dana proslave, biti će glazbe, pjevanja
i plesanja svima do mile volje. Jela i pića biti .će svima do
sta u novom Domu. Zato svi u Detroit na proslavu novog
Narodnog Hrvatskog Doma!
RODOLJUBNI I PLIMENiTI LJUDI ŽRTVUJU
SE ZA NAŠ CROATIAN CENTS
Vrijedno je i nama je drago zabilježiti, a što može po
služiti za lijepi uzor drugima, naime, ovdje je odraz velike
rodoljubne svijesti medju našim članstvom u požrtvovnosti
za ono što je lijepo naše, narodno i hrvatsko.
Riječ je o našem Croatian Centru u Pittsburghu. Kad
smo minule godine zaključili i poduzeli podhvat da sagradi
mo i podignemo u Croatian Centru dostojno pozorište sa
lijepom pozornicom, a financijalnih sredstava nismo imali,
taj plan zasnovan je na dobrovoljnim doprinosima i u nov
cu i u radu. Taj podhvat priveden je skoro kraju, koji stoji
oko $8,000.00. I to je utrošeno za gradjevni materijal i što
je plaćeno za sravnjivanje i odvoz zemlje s jednoga brda,
gdje je pozorište podignuto. Rad i radna snaga bila je na
Uredništvo
skom Danu.
Glavna atrakcija na programu jest naš
proslavljeni pjevač Guy Mitchel, koga svi
želimo čuti, vidjeti i lično upoznati. Nje
govo ime je proslavljeno po čitavoj Ameri
ci i izvan nje, pa se Hrvati sa svojim
umjetnikom ponose. On je naše gore list.
Proslavu Croatian Day srdačno pre
poručamo, drugi dan nedjelju zabavu i kon
cerat u Hrvatskom Domu u Rankinu, a
ponedjeljak na Labor Day piknik u Croa
tian Center. Neka bude lijepo vrijeme za
ova tri dana i bilo srateol Uredništvo.
U
RADU JE SPAS
GODINA (YEAR) LIO
GUY MITCHELL NA HRVATSKOM DANU
Pittsburgh, Pa. Ovogodišnji, 27-mi po redu Hrvatski
I)an u Kennywood Parku održati će se u subotu, dne 30-og
augusta (kolovoza).
Priređjivačima uspjelo je osigurati nastup Guy Mit
chell-a, poznatog i priznatog pjevača i umjetnika hrvatskog
porijekla, kojega se često čuje na radiju i vidi a televizij
skim prenosima.
Kao što je poznato Guy Mitchell sada nastupa dva pu
ta dnevnć) u South Parku na priredbama Allegheny County
Fair, što znači da je vrlo zaposlen, ali uprava sajma pri
stala je da se umjetnik na 30. augusta, kad se održava
Hrvatski Dan, pojavi medju prijateljima, kojih je na tisuće.
U muzičkom i umjetničkom programu, koji će se od
vijati u Music Plaza, a početi će točno u 5 sati poslije po
dne, sudjelovati će: Pittsburgh Junior Tamburitzans (po
znati mladi tamburaški umjetnici) pod vodstvom njihovog
učitelja John Gregurioh-a Andrea Birczak, talentirani vio
linist iz Braddock-a Kolo, skupina mladih plesača, članom
odsjeka 354 H.B.Z. iz Cokeburg-a pod vodstvom Bernarda'
Luketića. U posebnoj točci programa nastupiti će popular
ni tamburaški zbor iz Chieaga, kao i Muselin Continentals
s njihovom soprano solistkinjom Lucille Muselin.
Istoga dana u večer, od 8:45 do 11:30, plesati će se I
za to vrijeme održati će se polu-finalno natjecanje kola s ti
me da će se konačni izbor "Kralja" i "Kraljice" obaviti slije
dećeg dana u večer u Hrvatskom Domu u Rankinu. Kon
certni program u Rankinu početi će u 8 sati na večer, a na
istome će sudjelovati poznata skupina Midwest tamburitzans
kao i Muselin Continentals. S programom izmjenjivati će se
plesna muzika i time uzveličati ovu večernju zabavu.
Trećega dana dugog praznika, to jest na Labor Day,
1. septembra, održati će se bratski i sestrinski hrvatski za
jedli irarski sastanak u našem Hrvatskom Centru, koji se na
lazi iznad Babcock bulevara u Millvale. I tamo će biti svir
ke i plesa uz sudjelovanje Don Knezevich Polka skupine is
McKeesporta.
Zato braćo i sestre Hrvati i Hrvatice, članovi Hrvat
ske Bratske Zajednice, i drugi naši prijatelji, pohrlite svi
na 27-mi Hrvatski Dan u Kennywood Park u subotu, 30-og
augusta. Dodjite- svi i slijedećeg dana na večer u Hrvatski
Dom u Rankin, i dakako neka nitko ne izostane
a našeg
ve
likog zajedničarskog sastanka u ponedjeljak. 1. septembra
na Labor Day u našem divnom Hrvatskom Centru u Mili*
vale-u.
Uredite sve što je potrebno da se za ta tri dana
stanete s mnogim vašim prijateljima i da se svi skupa na
uživamo slatke nam hrvatske riječi i milozvučnih melodija
naše pjesme kao i hirovitih pokreta hrvatskih narodnih ple
sova, koje će izvadjati naš mladji naraštaj budućnost
Hrvatske Bratske Zajednice.
Svi nam dobro došli! Anthony Brajdic, izvršni taj.
dobrovoljnoj bazi, naši vrijedni ljudi pa i žene, sa svojiNI
požrtvovnim radom pomogoše i učiniše da smo ovaj pod
hvat častno izveli.
Ovim požrtvovnim i dobrim ljudima ipak treba priznati
njihov rodoljubni rad iako to oni neće i netraže. Medju nji
ma je i takove braće, koji su dali na desetke i desetke rad
nih dana u tom poslu, a možemo se pohvaliti da smo imali
vrijednih i vrlo sposobnih majstora, koji su s poslom ruko
vodili i živo radili. To su naši zaista vrijedni i sposobni maj
stori u gradnji i konstrukciji da se s njma ponosimo.
Naši odlični majstori i prvi medju njima, koji je ij&»
gradio pozornicu, jest brat George Loekmer, pak Anton Tr»»
har, Nick Matijaca, Josip Migalich, John Cerenich i Edward
Kranjcich. Ovi majstori darovaše svoju radnu snagu, svoje
znanje i iskustvo posve badava bez ikakove naplate. Njinaa
čast i hvala gdje čuli i nečuli!
Tako smo imali medju radnicima odličnih ljudi, nal*
braće, da su se živo zalagali, a neki tjedne i mjesece da
ostvarimo našu ideju i da Croatian Center podignemo na
takovi stupanj da može odgovarati našim društvenim po
trebama.
Ovdje donosimo imena ovih vrijednih i požrtvovnih ljit»
di i nadamo se da nikoga nismo zaboravili. Evo ih bra^o
moja:
4
KUHARI
Philip Vukelich
Jedna članica Odbora I
Mary Spudich
Kad ova imena pogledamo nemožemo da ne usklikne
mo Kapa Vam dolje, braćo moja! I neka govori tko što
hoće, ali mi ipak tvrdimo uz sav ološ što ga nažalost ima
ne«, da je dobar moj narod. Vaš Philip Vuketich.

E I A Y O o o s s
C£ I NfJ-
John Ovcarich 5.00
Martin Krasich 5.00
Matt Furjanic 3.00
Prank Braidic .. 3.00
Joseph Chesarek 2.00
Anton B. Gregurich .... 2.00
Rita Cvetas „... 1.00 Joseph Spehar
Emilie Lisanski ........
Charles M. Furjanic
Lenore Zvonkovich 1.00
Johanna Zvonkovich .... 1.00
Tony Abranovich 1.00
Mary Abranovich 1.00
Carolyn Sklopan 1.00
Connie Pichler 1.00
Catherine Leppold ........ 1.00
Edward Bubanovich .... 2.001 Marie Sekel 1.00
Božidar Vučković 2.00 Barbara Simunovlc 1.00
Francis Matijaca 1.001 John Suhajda 1.00
Tony Braidich 1.001 Ann Pavlic 1.00
....... 1.00
1.00 Nick Kulaj 1.00
1.001
Mrs. Catherine Frketic, N. S. Pittsburh, Pa.
Mrs. Mary Pavlakovic, N. S. Pittsburgh, Pa,
Joe Dzapo, Farrell, Pa .*
John Ninkovich, Cortland, Ohio
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OfflCiAL ORGAN Of THE C1CW1AW FMtONM. UNION
Program na Labor Day
George Loekmer
Antun Truhar
Theodore Bernardi
Nick Matijaca
Joseph Migalich
John Ceranich
John Hunkele
John Young
Antun škvarić
Louis Filetić
John Vukmanić
John Pintar
Martin Krasić
John Ovčarić
Nikola Kelic
Matt Petruša Mateša
Anton Kratofil
Fritz Kranjcich
Edward Kranjcich
Joe Lucas
Andy Fundurulić
Thomas Lukich
Joseph Jaksich
Ivan Jaksich
8. Devunic
Nick Spudich
Tony Abranovich
Joe Johović
Frank Valendić
John Parilac
Frank Sladić j»
Vjekoslav Florijai
Matt Frketich
Pete Lončarich
Joe Katarinčić
Michael Božić
George Belaa
Joseph Rukavina
Jbhn Rukavina
Joe Grubich
John Bronich
Frank PastorkovWi

xml | txt