OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, August 27, 1958, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-08-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

tirana 6.
Milan škrtić.
Maleckar.
sfif ab
Koncerti
i k n i i
Proslave
Zajedničarski Dan u Clevelanđu
Održat će se u nedjelju, 31. aug.
Cleveland, Ohio. Ujedinjeni Ođsjr
ške Zajednice grada Clevelanda, priredjuju se da proslave
Naravno da ćemo imati na
ražnju pečene janjetine i
a n o i a k a o i o u
glazbu.
Mi sa ovime završujemo o
vu sezonu sa izletima, pak
vas odbor očekuje i do vidje
nja na pikniku!
Anton F. Srok, tajnik.
Zabava Balkan Serenaders
Youngstown, O. U po
nedjeljak, 1. septembra pri
redjuje Joe Marmilich i nje
gova Balkan Serenaders Or
chestra godišnji Labor Day
piknik. Isti će se održati na
zemljištu Srbske Pravoslavne
Crkve "Svete Trojice" (Holy
Trinity), koje se nalazi na
Laird Ave. u Youngstownu.
U slučaju nevremena, pri
redba će se održati u crkve
noj dvorani.
Biti će janjetine s ražnja,
koja će se prodavati po u
običajenoj cijeni $1.25 funta.
Osim toga biti će i drugih
jela, pa svakovrsnih pića i
sladoleda.
U 4 poslije podne početi će
svirati mladi tamburaši druš
tva "Sloga" iz Farrell-a, pod
ravnanjem F. C. Koss-a. Sku
pina odjevena u šarolikim na
rodnim nošnjama pjevati će,
svirati će i plesati će.
Pozivlju se članovi Hrvat
ske Bratske Zajednice, kao i
svi ostali prijatelji Balkan
Serenaders da dodju na ovu
lijepu priredbu.
Poziv na piknik
Monessen, Pa. Gnijezdo
broj 87 H.B.Z. priredjuje svoj
drugi ovogodišnji piknik, koji
će se održavati u nedjelju, 14.
septembra, na krasno uredje
nome zemljištu društva Slo
ga, samo dvije milje udaljeno
od grada Monessen.
Piknik počima u podne pa
do kasno u večer. Biti će do
sta sa ražnja pečene janje
tine i prasetine kao i drugih
tečnih zagrizaka i svježih na-
na jedan lijepi i dostojan način svoj 22-godišnji Zajedničar- rodjeni ovdje od hrvatskih i
•Iti Dan s piknikom i programom u nedjelju, 31. augusta
ove god., u lijepom Puritas Springs Parku, to jest na istom
mjestu gdje smo naše priredbe održavali i prijašnjih godina.
Program će početi u 4 sata poslije podne ovim ras
poredom
1. Američku i Hrvatsku Himnu pjeva Miss Shirley Jtufrin
uz pratnju symphony.
t. Symphony Tamburitza svira i pjeva pod vodstvom Jim
Kovaeević.
Program otvara potpredsjednik Steve Kasunić, a sa pro
gramom će upravljati predsjednik Zajedničarskog Da
na, John Herak, Jr., koji će održati I pozdravni govor.
4. Miss Shirley Kufrin pjeva solo.
5. Plesači Kolo Aces.
6. Pozdravni govor Councilman John F. Kovacic.
7. Pozdravni govor Councilman Wilson M. LatkovM.
8. Symphony Tamburitza svira i pjeva nekoliko pjesama.
0. Mrs. Maria Procer pjeva solo.
10. Eucliđ Kolo Kids, pod vodstvom Mrs. Jean Robich Russ.
11. Pozdrav po upravitelju Radio Sata Mr. John Birek.
12. Pozdravni govor John Kovač.
18. Symphony Tamburitza svira nekoliko komada.
14. Govori predsjednik Nadzornog Odbora H. Zajednice,
15. Kolo Grupa gnijezda broj 55, pod vodstvom Mrs. Anna
Reščić.
18. Pjevački Zbor "B a 1 k a n", pod vodstvom Mr. Vladimir
17. Svira mladi zbor Tamburitza "Zagreb".
18. Glavni govornik, Martin Krasio, glavni blagajnik HBZ.
19. Krunenje Kraljice ovogodišnjeg Zajedničarskog Dana.
Iz gornjega se vidi da ćemo imati lijepi i bogati pro
gram, koji će zadovoljiti stare i mlade. Priredjivački Od
bor se brine da vas lijepo dočeka i pogosti sa svojom po
dvorbom. Imati ćemo dovoljno s ražnja mlade pečene ja
njetine i prasetine, kao i osvježujućih napitaka po našem
običaju.
Stoga pozivlju se svi članovi naših Ujedinjenih Odsjeka,
te članovi naše Zajednice i prijatelji iz bliza i daleka, da nas
posjete na našem 22-om Zajedničarskom Danu u što većem
broju u nedjelju, 31. augusta.
Svi nam dobro došli! Frank M. Movrich, tajnik.
Poziv na piknik
Milwaukee, Wis. Ovime
se poziva cijenjeno općinstvo1
ove naše okolice na posljed
nji piknik ove sezone, kojeg
priredjuje Američko-Hrvatski
Klub na Labor Day u pone
djeljak, 1. septembra 1958., u
Cteboy's Grove na 9047 West
Greenfield Avenue.
pitaka. Za ples će svirati
prisutne veseliti tamburaški
zbor društva Sloga.
Stoga pozivamo sveukupno
članstvo našeg odsjeka 194,
kao i svu braću grada i oko
lice da posjete ovaj veliki
piknik.
Onima, kojima nije još po
znato ovo mjesto, neka pita
ju za Croatian Park u blizini
bivše Victoria Mine, i odmah
će dobiti upute.
Svi nam dobro došli i do
vidjenja na pikniku Pomlatka
u nedjelju, 14. septembra.
Kuzma Jezerinac, perov.
Piknik u Uniontowmi
Uniontown, Pa. Majčin
Klub Pomlatka gnijezda broj
32 H.B.Z. priredjuje svoj pr
vi ovogodišnji piknik, koji će
se održati u nedjelju, 31. au
gusta, u St. Cecelia Picnic
Grounds, u Lemont Furnace,
Pa., sjeverno od Uniontowna.
Piknik će početi u podne
pa do kasno u večer. Na i
stom će svirati dobro poznati
i popularni tamburaški zbor
"S e 1 o", pod vodstvom Pete
Bacan iz Versailles, Pa. Biti
će dovoljno s ražnja pečene
janjetine, te drugih tečnih za
grizaka i svježih napitaka za
a e i o a s e U z o će
majke pripremiti domaćeg pe
civa, kolaca, orahnjače, štrud
le, kave, i t. d.
Pozivlju se svi članovi na
šeg gnijezda, njihovi roditelji,
te članovi odsjeka 72, pod či
jim okriljem naše gnijezdo se
nalazi, te ostali članovi H. B.
Z. i svi prijatelji mjesta i o
kolice, da dodju na ovaj pik
nik Majčinog Kluba u nedje
lju, 31. augusta. Za sve će bi
ti dosta zabave i druge razo
node.
Dobro nam došli!
Catherine M. Francis,
predsjednica.
Piknik u Youngstownu
BiH će na Labor Day
Youngstown, Ohio. Hr
v a s k o e v a k o u v o
"Strossmayer" i njegova ple
sačka Kolo Grupa priredjuje
svoj zadnji ovogodišnji pik
nik, koji ce se održati u po
nedjeljak na Labor Day, 1.
septembra, na svom vlastitom
lijepom zemljištu zvanom Hr-I
vaiaknm Crnini, off West'
Na pikniku ćemo imati do
voljno pečene janjetine i sva
kovrsnih napitaka od podne
pa dalje, a za djecu će biti
slatkiša i mekanih pića. Toga
dana sve će nas zabavljati do
bro poznati i popularni tam
buraški zbor "Jadran" iz Ali
quippa, Pa., koji će takodjer
i za ples svirati.
Takodjer nemojte zabora
viti zapisati u svoju knjižicu
ovaj datum, nedjelju, 14. sep
tembra, na koji dan će se o
držati po prvi put u ovoj ko
loniji "Grape Festival" i to
u Hrvatskom Centru, a koji
se priredjuje po odsjecima i
Federaciji Slovenske Narodne
Potporne Jednote. Na ovom
Festivalu će se prikazati na-
u o rodna nošnja iz Slovenije, što
Hrvatske Brat-
negto
lijepog za vid je­
naročito za one koji su
a
slovenskih roditelja
Svi nam dobro došli na pik
nik na Labor Day, 1. septem
bra
Stella Toplek, tajnica.
Važno za Aliquippa
Aliquippa, Pa. Iz Ali
quippe imati ćemo chartered
Bus za Hrvatski Dan, koji će
se održati u iduću subotu, 30.
augusta u Kennywood Parku.
Bus će polaziti u 1 sat poslije
podne (*1 H. A. Social Kluba
na 203 Franklin Avenue.
Bus je iznajmljen po dru
štvu Hrvatska Žena H.R.S.S.
Aktivne članice društva ima
du besplatan podvoz, a ne
članovi bez razlike narodno
sti, koji žele da s nama pu
tuju, za njih je podvoz tamo
i natrag $2.00 po osobi.
Svi koji žele putovati s o
vim Busom neka se jave čim
prije kod bartendera u Hr
vatskom Socijalnom Klubu,
ili neka zovu na telefon izme
dju 7 i 11 sati, i to: ES 5-2631
ili 5161.
Toliko do znanja i ravna
nja našem narodu mjesta i
okolice.
Mrs. N. 8. Plodlnec, Sr.
Piknik Kuglačke Lige
Versailles, Pa. Ženska
Kuglačka Liga priredjuje svoj
prvi piknik ove sezone, koji će
se održati u nedjelju, 7. sep
tembra, na dobro poznatom
mjestu Kossuth Park, Ver
sailles, Pa., Long Run Road
broj 48.
Vruće sa ražnja pečene ja
njetine biti će za podne i ci
jeli dan, te drugog zagriska
i svakovrsnog pica.
Svirati će vrlo dobra orkes
tra "Star Lighters", koja
će ugodno zadovoljiti staro i
mlado.
Poziv na piknik
Kluba "Jugoslaven*
Chicago, 111. Zabavni i
Prosvjetni Klub "Jugoslaven"
održati će svoj treći izlet u
svojoj bašči na 5540 So. Nar
ragansett Ave.
Ovime uljudno pozivljemo
članstvo Kluba "Jugoslaven"
kao i sav naš narod grada
Chicago i okolice da nas po
sjete u što većem broju.
Po našem običaju biti će na
ražjnu pečene janjetine, a čla
nice Kluba "Jugoslaven" po
brinut će se da bude i doma
ćih kolača uz napitak raznog
pića.
Za zabavu i ples svirati će
dobra glazba. Ne zaboravite
nedjelju 7-og septembra biti
će izlet Kluba Jugoslaven. U
laz je svima slobodan. Kliče
mo svima, dobro nam došli!
BI. Stepu&in, tajnik.
Zabava odsjeka 307
W. Brownsville, Pa. Od
sjek broj 307 HBZ održati će
svoju prvu ovogodišnju zaba
vu, ili bolje reći piknik, u ne
djelju, 31. augusta, u svojem
vlastitom preuredjenom Klu
bu, koja počima odmah posli
je jpodne i traje do kasno u
noći.
Na zabavi i pikniku imati
ćemo jednu od najboljih or
kestara što se može dobiti, i
to "Mello Star" pod vodstvom
našega člana, Frank Grahek.
Orkestar počima svirati od 3
sata poslije podne pa do? Uz
to ćemo imati na ražnju peče
ne janjetine i prasetine naj
bolje kvalitete, kako to znadu
prirediti brownsvillski Hrvati.
Dakle, nemojte zaboraviti
nedjelju, 31. augusta, jedan
dan prije Labor Day, na koji
dan svi putevi vode u West
Brownsville na odsječnu za
bavu, na kojoj ćemo se moći
lijepo pozabaviti i proveseliti
uz toplu pečenku i svježi na
pitak, kao i dobru muziku.
Svi nam dobro došli!
vatskom Centra, off West1 Mu Jandrokovieh, pndij.
"ZAJEDNIČAR"
Piknik odsjeka 66 H. B. Z. sa programom
Youngstown, Ohio. Društvo "Sveti Juraj", odsjek 66
H. B. Z. priredjuje veliki piknik sa programom, koji će se
održati u nedjelju, 31. augusta o. g., na krasnom zemljištu
pjevačkog društva "Strossmayer", zvanom Hrvatskom Cen
tru, koje je nedavno otvoreno za piknike.
Ovo je zemljište lako naći. Uzmite Road broj 90 i idi
te sjeverno po Belmont Avenue Extention dok dodjete do
West Smith-Stewart Road, i tu krenute na lijevo i kada
prodjete četvrtu kuću na lijevu stranu puta okrenute opet
na lijevo po Strossmayer Drive ravno na piknik. Pazite na
plakate, na kojima će biti znakovi za putokaz.
Piknik će početi u 12 sati o podne i trajati do kasno
u večer. Sa ražnja pečene janjetine i prasetine biti će go
tove za objed u podne pa dalje, a tako isto i svakovrsnih
napitaka svima dosta. Prema tomu nitko ne treba pripre
mati jelo kod kuće za objed u podne, nego dodjite na naš
piknik i pečenke će biti u obilju za svakoga.
Na našem pikniku imati ćemo bogati program, koji će
početi u 6 sati poslije podne. Na pikniku i programu na
stupiti će dobro poznati i popularni omladinski tamburaški
zbor "Sloga" iz Farrell, Pa. Ovaj zbor sa svojim programi
ma u zadnjih par godina stekao je mnogo simpatija od na
šeg naroda Youngstowna i okolice, jer oni ne samo da svira
ju našu milu tamburicu, nego pjevaju naše narodne pjesme
i plešu narodna kola u krasnim narodnim nošnjama.
Govornici će biti članovi našega odsjeka od gradske u
prave, a to su Mayor Frank X. Kryzan i S. Polanski, kao
i neki drugi, a naš počasni gost i glavni govornik biti će
urednik Zajedničara, brat Filip Vukelić.
Stoga pozivlju se svi članovi našega odsjeka, te čla
novi H.B.Z. iz Youngstowna i okolice i svi prijatelji bližih
i daljih mjesta, da nas posjete na ovom pikniku u što većem
broju, pa da se na istom zajednički proveselimo gledajući
lijepi program i slušajući dobre govornike, uz sve drugo što
ćemo toga dana imati.
Piknik će se održati bez razlike vremena, bilo kiša ili
sunce sijalo, pošto na zemljištu piknika imade lijepi i veliki
pavilijon za zaklonište od kiše.
Svi nam dobro došli i do vidjenja u nedjelju, 31. Au
gusta. Frank Turkovich, predsjednik odsjeka i®.
Pittsburgh, Pa. Kao i prošlih godina, tako će se i
ove održati poznati sajam Allegheny County Fair. Trajati
će pet dana, to jest od 28. augusta do 1. septembra. U div
nom South Parku tih dana nastupiti će predstavnici raznih
etničkih skupina i izvadjati će muzičke i plesne točke. Mi
Hrvati, i ove ćemo godine nastojati pokazati svoje, a za to
će se pobrinuti naši mladji, sve od reda članice i članovi
Hrv. Bratske Zajednice. Izabrane su dvije skupine: McKees
port Junior Tamburitzans i Kolo Dancers, Cokeburg.
Mladi tamburaški umjetnici iz McKeesporta pojaviti će
se na programu u petak, dne 29. ov. mj., u 7:15, a plesači
iz Cokeburg-a u nedjelju, dne 31. ov. mj., u 7:30 na večer.
Televizijska stanica WQED Chanel 13, prenositi će
program kroz svih pet dana, tako da će kod svakog pre
nosa učestvovati po dvije narodnosne skupine. Kao posebna
ovogodišnja atrakcija biti će natjecanje za najbolji par ple
sača polke, koje će se održavati svake večeri u 10 sati u
Buffalo Inn. Kroz prva četiri dana svake će večeri biti iza
brana dva para, a na Labor Day izmedju polufinalista biti
će izabran najbolji par. Nagrade biti će podjeljene osmo
rici polufinalista i dakako pobjednicima. U ovom natjeca
nju mogu sudjelovati svi ljubitelji popularne polke.
Anthony J. Brajdic, Nacionalni Direktor.
Proslava Otvorena Novoa N. H. Doma
Detroit, Mich. članstvo Korporacije Narodnog Hr
vatskog Doma u Detroit, Mich., održat će tri-dnevnu pro
slavu otvorenja novog izgradjenog Doma za vrijeme radnič
kih praznika, to jest 30. i 31. augusta, i 1. septembra o. g.
Uspored mnogih poteškoća u samoj izgradnji Doma,
koji se nalazi na 1721 E. McNichols Road, sada je dovršen.
Nama nije želja da zauzimamo previše mjesta u ovom
članku, i da citiramo sve kako i na koji način je došlo do o
vog uspjeha, tek želimo objaviti da priredjivaški odbor mar
ljivo radi, da ova proslava bude obavljena što ljepše i sve
čanije.
Raspored programa jest kako slijedi:
Subotu, 30-og augusta, biti će svečano otvorenje 5
sati poslije podne, zabava sa programom i plesom.
Nedjelju, 31. augusta, biti će svečani banket u 1:30 po
slije podne, a naknadno program, zabava i ples.
Ponedjeljak (Labor Day), 1-vog septembra, domaća za
bava i ples.
Što se tiče programa, svaki prisutan može biti uvjeren
da će se sastojati od vrlo iskusnog talenta naše kolonije i
članova odsjeka "Zora" broj 351 H. B. Zajednice.
Biti će prisutni od države Michigan Secretary of State,
James M. Hare Detroit Council President, Mary V. Beck
izvršni odbornici Hrv. Bratske Zajednice, sa predsjednikom
Mandićem na čelu, te obadva urednika Zajedničara i mnoge
druge važne ličnosti države Michigan i grada Đetroita.
Zato ovime najuljudnije pozivamo sve čitaoce da za
jedno s nama proslave ovaj rijetki slučaj, i svakako na
stojte biti prisutni makar na jedan od gore označenih dana.
Što se tiče svega što je potrebno za dobru zabavu, bri
ne se Priredjivački Odbor.
Poziv na piknik odsieka
"Sv. Rok" broj 131 HBZ
Pittsburgh, Pa. Naš po
znati odsjek "Sv. Rok" br. 131
koji bratski suradjuje i po
maže sve naše odsjeke Pitts
burgha i okolice, održaje svo
ju zabavu i piknik u Croatian
Center u nedjelju, 31-og au
gusta. Ova zabava i piknik se
održaje u čast 64-godišnjice
Hrvatske Bratske Zajednice,
pak pozivljemo braću i sestre
zajedničare, da posjete ovaj
piknik i da svi zajednički u
duhu bratske ljubavi izkaže
mo poštovanje svojoj lijepoj
i velikoj Zajednici.
Ovom zgodom imati ćemo
dovoljno svega za užitak, ka
ko to obično na našim pik
nicima uvijek imamo, a odbor
se brine da sve goste bratski
dočeka i pogosti Odbor
Piknik Hrvatsko-Amer.
Demokratskog Kluba
Tamburaški zbor "Jadran
zabavljati će posjetnike svi
ranjem naših omiljenih na-
rodnih pjesama, kao i sa
Ovo Hrvatsko kolo će igrati na 7. sept.
1958. na 35. god. proslave H. S. S. u Hr-
PRIPREMA SE VELIKO HRVATSKO
SLAVLJE U LOS AHGELESI), CAUF.
Hrvatski Republikanski Klub u zajednici s društvom
Hrvatska Žena u Los Angeles-u, Calif., sprema veliku ovo
godišnju ljetnu priredbu, koja će se održati u nedjelju, da
na 7. rujna (September) u prostranom Hrvatskom Centru
(Croatian Recreation Center), 11625 So. Budlong Avenue.
Program će se sastojati od muzičkog i plesnog dijela
uz sudjelovanje solista, Ernestine Ivankovich iz San Pedra,
Stephen Coppi iz Monterey^
Parka, Zorke Jurkovich, Long godišnjicu obstanka i uspješ-
Beach, koja će otpjevati "Dal
matinski šajkaš", te Oscar
Pospisil iz Monrovia, kao i
tra, i to: Hayduk Tamburitza
za kola Tomasin Bros., spe
cialisti za polku i valcer, dok
će z a o e n e e s o v e i i Hrvatska Žena.
pri ruci Ray King sa svojom
skupinom.
Program predvidja otvare
nje centra već u 10 sati u
jutro. Od podna do 2 sata bi
ti će ručak, a od 4—7 večera.
Moći će se dobiti svih mogu
ćih hrvatskih specijaliteta, a
za vrijeme jela Hayduk Tam
buritza razveseljavati će svi
jet izvadjanjem popular n i
skladbi, kao što su kola, na
rodne pjesme i slično.
Narodne pjesme pjevati će
A e i a n- S o v e n i a n o a
Group iz Fontane, a Narodno
Hrvatsko kolo izvesti će Ko
lo skupina Dunav iz Los An
gelesa.
a v n i govornik na pro
slavi biti će Dr. Juraj Krnje
vić, generalni tajnik Hrvat
ske Seljačke Stranke, koji sa
da posjećuje kanadske organi
zacije Hrv. seljačkog pokreta.
Neka se svaki Hrvat i Hr
vatica Los Angelesa i oko
lice 7. septembra nadje u Hr
vatskom Centru i uzveliča o
vu velebnu manifestaciju.
7. rujna 1958 Hrvatski
Republikanski Dan
Ove godine Hrvatski Re
publikanski Klub u Los An-
su-|ražnja
vremenom plesnom muzikom. 'tine
?l}K6e janjetine s ražnja, a
n
i dobrog pica, vec što u ova- jjeart Crkvom, a tako isto i
kovoj zgodi biva pn ruci.
John Buban, izvj.
Piknik Ceravničana
McKeesport, Pa. Klub
Cerovnik "Sveti Križ" prire
djuje svoj ovogodišnji piknik,
koji će se održati u nedjelju,
31. augusta na dobro pozna
tom zemljištu—Kosuth Park,
Long Run Road, nedaleko od
Walnut Street.
Na pikniku ćemo imati sa
mlade pečene janje-! ,ji0"
biti servirana u
koia
zemljištu piknika. Imati
na
Pozivljemo sve prijatelje iz ćemo i drugih raznih zagriza
mjesta i okolice da dodiu- ka- ka, a moguće da bude i giba
ko bi zajednički proveli par nica i drugih domaćih kolača,
ugodnih sati. jgto naše dobre članice obično
Tony P. Brasich, predaj, priprave za ovakove prigod«.
nog djelovanja na narodnoj
njivi, šireći hrvatsku misao i
kulturu medju našim svije-
Frank Politea, koji će bitij tom u Kaliforniji. Nije bilo
ravnatelj programa.
Sudjelovati će i tri orkes-
U znak priznanja rodoljub
nim, slobodarskim i demo
kratskim načelima Hrvatskog
Republikanskog Kluba, a pri­
Hrvati Kalifornije u počast
Dr. J. Krnjevića
Od Hrvatskog Republikan
skog Kluba i društva Hrvat
ska Žena u Los Angelesu pri
mili smo i rado objavljujemo
nekoliko obavijesti.
Želja je obih društava da
što ljepše dočekaju i za hr
vatsku stvar korisnijim učine
boravak glavnog tajnika H.
gelesu, Calif., navršava 35-tu S. S.-a u Los Angelesu i juž-
Poziv na piknik
Chicago, 111. Klub Fu
žine poziva sve svoje prijate
lje da nas posjete na našem
pikniku, koji će se održati na
31. augusta 1958., u Yugo
slav Grove, 5540 Narrangan
sett Avenue.
Biti će dosta pečene janje
tine i roast beef sandwiches,
te hladnog i toplog pića za
stare i mlade.
Goste će zabavljati tambu
raški zbor "Sloboda".
Svi nam dobro došli!
Uz to će biti i dobre kapljice
i vesele muzike.
Stoga pozivamo sve čla
nove našega Kluba, te zem
ljake i prijatelje iz bliza i
daleka, sve zajedničare i za
jedničarke kao i ostale Hr
vate i Slavene mjesta i oko
lice, da nas posjete na ovom
našem pikniku u što većem
broju u nedjelju, 31. augusta,
pa da se na istom sastanemo,
porazgovorimo i proveselimo,
a mi ćemo to znati cijeniti i
svima milo za drago uzvratiti.
Ivan Pavlić, izvj.
Zarekla se
Jedna goepodja, koja je bi
la predstavljena starom dok
toru filozofije, koji je bio i
sveučilišni profesor, nije zna
la, kako bi ga titulirala.
"Hoću li vas zvati 'doktor'
ili 'profesor'?*', ona je zapita
la.
"Kakogod hoćete, gosp-o-
odeovori na nrido-
on
gati ujutro pod Sacred mjeti, smiješeći se: "N*iri ma
27. kolovoza 1958.
S
vatskoj Narodnoj Udrugi. Hajduk Tam
buritza Orchestra će svirati.
noj Kaliforniji. U tom cilju,
društva su povjerila agenciji
"Communications Dinamics"
u Los Angelesu propagandu
u vezi s velikom proslavom,
kao i drugim priredbama za
vrijeme boravka Dra. Krnje
vića. Odnosna agencija pobri
nuti će se da štampa, radio
i TV stanice od San Diego do
Santa Barbara objavljuju i
propagiraju priredbe Kluba«,
U čast Dr. Krnjevića biti
će održan svečani banket 4.
septembra u 7 P.M. u fran
cuskoj sali hotela Ambas
sador. Slijedećeg dana, to jest
5. septembra, zaslugom Mr.
Jos. J. Micciche, Ass. Direc
tor of Civil Defense, grada
rodoljubne hrvatske djelat
nosti kroz minulih tri i pol
desetljeća kojemu se nije o- Angelesa, Dr. Krnjević će
dazvao Hrvatski Republikan
ski Klub zajedno sa društvom
govoriti pred posebnim sluša
teljstvom nekih klubova u
gradu. Izvršene su pripreme
i za njegov susret s predstav
nicima novinstva, nastup na
radio i TV postojama. 8. sep
tembra biti će održana sve-
godom trideset-pete godišnji-. čana, oproštajna večera u po
če osnutka kluba, gradona- znatom hotelu Flamingo, 130
čelnik Los Angelesa, Norris West Huntington Drive, Ar-
Poulson, izvolio je proglasiti
nedjelju, 7. rujna "Hrvatskim
Republikanskim Danom", i o
tome je poslao i službeno sa
općenje dne 19. kolovoza ove
godine Mati Gabriću, tajniku
Hrv. Republikanskog Kluba.
Kao što je već običaj u o
vakovim zgodama, imenova
nog dana vijati će se naša mi
la crven bjeli plavi trobojnica
na standardu Gradske Vjeć
nice u Los Angeles-u i svje
dočiti o našem udjelu u iz
gradnji Sjedinjenih Država i
»rada Los Angelesa.
cađia, čiji je vlasnik naš čo
vjek Tony Juricev-Babin.
Na proslavu 4. septembra,
kao i na svečane bankete, Hr
vatski Republikanski Klub 1
društvo Hrvatska Žena po
zvali su guvernera Knighta i
gradonačelnika Poulsona.
B. V.
ISTINA 0 JUGOSLAVIJI
O našoj staroj domovini i
Jugoslaviji često se čuje u a
meričkoj javnosti. Važno je
da se svijet u Americi upo
znava s našom starom zem
ljom i s Jugoslavijom, tako
i naši mladji ljudi, rodjent
Amerikanci, da znadu otkud
su porijeklom kad dodju
razgovor s Amerikancima
Jugoslaviji.
Naš vrijedni suradnik, P.
D. Ostović, koji dobro pozna
povijest našega naroda, na
pisao je zanimljivu i vrlo po
učnu knjigu engleski "The
Truth About Yugoslavia" (li
stina o Jugoslaviji. Knjiga ji
pisana lakim engleskim j#»
zikom i prožeta dokumenti
ma i historičkim činjenicama,
lijepo tvrdo vezana, pisana je
iskreno i pošteno bez ikako
ve izvratanja istine i zlobe,
što naši najbolji ljudi potvr
djuju.
Svaki bi naš čovjek treba#
da u svom domu imade ov§l
knjigu radi sebe, svoje djeot
i samih Amerikanaca da iflt
može reći istinu o Jugoslaviji
i svojoj staroj domovini.
pna
Neki me
nazivaju dapače i starim idio
tom".
"Zbilja", fcwt reče, slatko,
"ali to će valjda biti ljudi, ko
ji vm bplje posnaju".
Ovu važnu knjigu motets
dobiti uz sniženu cijenu
samo $3. Novac možete po
slati jednostavno u kuferti
s naručbom na urednika Za
jedničara Philip Vukelich,
3441 Forbes St., Pittsburgh
13, Pa.
Naručite Hm prije!
MALIGNOLIPIN
Japanskim istraživ a 2 i a
pošlo je za rukom, da otkri
ju jednu kemijsku *supstan
cu, koja se pojavljuje samo
u kanceroznim (oboljelim ođ
raka) tkivima. Ova sups tan
ca, nazvana malignolipin, ni
kada se ne pojavljuje u nor*
malnint i adravim tkivima.

Smith-Stewart Road, blizu
Route 99 (Belmont Avenue
Extention).
Svi nam dobro došli!
Helen Ferketić, predsj.
Nastup mladih Ta'edničara na Allegheny
County Fair
Gary, Ind. U nedjelju,
dne 31. augusta, na Buncich's
Picnic Grove, East 49th Ave.
u Gary, održati će se godiš
nji izlet Hrvatsko-Američkog
e o k a s k o K u a e
Croatian Amer. Democratic
Club).

xml | txt