OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, December 24, 1958, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-12-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ftrana 6.
Koncerti
Piknici
Proslave
BOŽIČNO RASPOLOŽENJE U BOLNICAMA
Pittsburgh, Pa. Moglo bi se reći, da je pravo "Hrvat
sko Veče" bilo održano kad su Duquesne University Tam
buri tzan Alumni i kolo plesačice Lillian Vinski, Ann Simu
novic, Nadine Dvorak, Nancy Rita, Neva Usmiani, Barbara
Simunovic i Violet Ruparcic pjevanjem božičnih pjesama,
narodnim pjesmama i igrama zabavljali bolesnike u Child
ren's Hospital u Oaklandu.
Glavni ured H.B.Z. je darovao dva radio aparata, je
dan pomični film i razne druge prigodne darove, dok su či
novnice Glavnog Ureda Rita Cvetas, Anna Page i Frances
Matyaca posluživale bolesnike sa slatkišima i sladoledom i
dijelile darove. Dobrotom upravitelja Pomladka, brata Gra
she oko stotinjak ukusnih božičnih pjesmarica bilo je tako
djer podjeljeno bolesnim mališanima.
Uprava bolnice bila je upravo zadivljena ne samo činom
nego i načinom kako je bila organizirana i izvedena ova bo
žična zabava i nije bilo riječi da se zahvali svima onima
koji su bilo na koji način doprinjeli uspjehu ove zabave.
Johnny Gregurich i njegova tamburaška grupa, Don
Knezevich i njegova Polka Tams skupina i plesači zabav
ljali su bolesnike u John J. Kane Hospital i u Veteran's
Hospital u Aspinwall-u.
U ime bolesnih veterana i dijece zahvaljujemo svakom
pojedincu i svima skupa, koji su dobrovoljno i dakako bes
platno svirkom, pjesmom, igrom i darivanjem božično ras
položenje donijeli i našim bolesnim sugradjanima.
Sretan Božič i Nova Godina svima! Tony Brajdic
Večera na Staru Godinu Poziv na banket
Milwaukee, Wis.—Ovime se
pozivlje cijenjeno općinstvo
gradova Milwaukee i West Al
lis, te prijatelje bližnjih mje
sta na New Year Party (Ve
čerinku), koja će se održati
31. decembra 1958., u Juneau
Hall, 1709 So. 6th Street.
Imati ćemo purane za ve
čeru uz mjerenu cijenu, kao
i lani piva ide uz večeru ko
liko želite, a imati ćemo i do
bru muziku.
Pozivaju se članovi i prija
telji da nas posjete i aa se
prije toga pobrinu za tikete,
a ako nemate tiketa mi ćemo
vam ga na vratima dodati.
Do vidjenja na večeri 31.
decembra!
Anton F. Srok, tajnik.
Zabava na Staru Godinu
Indiana Harbor, Ind. O
vime se pozivlje članstvo U
druge Hrvatskog Doma i sav
naš narod u mjestu i iz oko
lice, da nam pomože prosla
viti staru i dočekati Novu
Godinu. Pošto je ovo samo
jedan dan u cijeloj godini, da
se onako bratski sastanemo,
razgovorimo, zapjevamo, za
grlimo i zaplešemo.
Goste će zabavljati naš do
bro poznati "Cavaliers Tam
buri tza". Osim raznovrsnog
pića biti će i zagrizaka. Tako
djer ne zaboravite dovesti so
bom vaše prijatelje, jer što
nas bude više, veseliji ćemo
biti i jedan drugom nazdra
viti. Svi ste nam dobro do
šli! Odbor
Zabava na Staru Godinu
8t. Catherines, Ont., Can.
Odsjek br. 951 H.B.Z. pri
redjuje kućnu zabavu na sta
ru i kao doček nove godine,
a ujedno kao neke vrste pro
slavu 15-te godišnjice osnut
ka našeg odsjeka.
Ova priredba održat će se
U kući obitelji Pancić, 5 Ted
Street, St. Catharines, a po
četi će u 7 sati u večer. Sto
ga pozivlje se na istu sve
članstvo našega odsjeka, kao
i sve ostale naše prijatelje, a
izvanredno ćemo biti zahval
ni na posjeti članstva od ne
kog drugog odsjeka.
Da bude sve najbolje i ve
«eo doček nove godine brine
4§ Priredjivački Odbor.
Jos. Ružić, tajnik.
Hrvatski Radio Program
Održati će se na Božić
Pittsburgh, Pa. Hrvat
ski Radio Klub u Pittsburghu
dati će specijalni božični pro
gram na dan Božića, u 11:30
sati prije podne preko Radio
Stanice WAMO, 860 na vaš
radio.
Svi se pozivaju, koji mogu
čuti ovu radio stanicu, da na
vinu svoj radio i slušaju o
vaj program na Božić. 25-og
decembra.
Razumije se, naš redoviti
tjedni program takodjer ćete
čuti nedjelju, 12 sati v
podne.
Mark VlnsU, uprav,
Sheboygan, Wis. Hrvat
ski Narodni Dom u Sheboy
ganu priredjuje i ove godine,
kao i u prošlosti svoj godiš
nji banket, koji će se održati
u subotu, 27. decembra, u
svojim vlastitim prostorijama
na 733 Broadway Ave., She
boygan.
Večera će početi u 8 sati u
večer, a iza toga slijedi pro
gram sa svirkom i pjesmom.
Imati ćemo i par dobrih go
vornika. Na programu će svi
rati naši domaći tamburaši
"Balkan Serenaders". Poslije
programa biti će ples sve do
kasno doba noći. Ulaznica za
sve to jest $2.50 po osobi.
Stoga molimo i pozivljemo
naše prijatelje iz Milwaukee,
West AUis i drugih bližnjih
mjesta, da nas posjete i da
nam uzveličaju našu slavu sa
svojim posjetom, a mi ćemo
im zato biti mnogo zahvalni.
Sa vrlim pozdravom za Hr
vatski Narodni DOTU U She
boygan, Wis.,
Matt Muienić, taj. Doma.
Zabava Hrvatskog Doma
Stoga pozivamo naš narod
Los Angelesa i okolice, da do
dju na ovu zabavu i zajednič
ki u bratskoj ljubavi sprove
demo zadnje momente ove go
dine i dočekamo Novu Go
dinu mira, sloge i jedinstva,
za trajni mir cijeloga čovje
čanstva.
Ples počima u 8 sati u ve
čer, za kojeg će svirati nama
svima dobro poznata i popu
larna muzika (Melody Men).
Takodjer zagriska i pića biti
će dovoljno, a ne će faliti ki
selog kupusa i kobasica. Svr
šetak zabave stoji do prisut
nih? Svi nam dobro došli!
Za odbor,
Vinko An toni ch, izvj.
Poziv na zabavu
Los Angeles, Calif. Hr
vatska Narodna Udruga je
iznajmila svoju dvoranu za
31-og decembra 1958., jednoj
glasovitoj i modernoj slaven
skoj orkestri, koja je pred
dvije godine za Udrugu bes
platno svirala i time materi
jalno svoj dio doprinesla.
Stoga pozivamo sve člano
ve naših organizacija, koje su
začlanjene u Udrugi, a kojih
je sada 19 na broju, kao i
prijatelje naše Udruge, da do
dju na ovu zabavu u što ve
ćem broju, pošto. Udruga će
imati od iste koristi, a aa ne
ćemo ništa morati raditi, ne
go doći i uživati.
Do vidjenja na ovoj sabavi
i svi nam dobro došli!
Blaž A. Rasteh,
tajnik Udruga.
Zabava na Stara Godinu1 Zabava na Stara Godinu
Chicago, I1L Kako svake
Jugoslaven
od ine. tako će i ove Klub
održati Silvester
ovu večeru i zabavu na Sta
ru Godinu, 31. decembra 1958
u svojoj Dvorani na 5540 So.
Narragansett Ave. Početak u
8 sati u večer.
Pozivi jemo članstvo Kluba,
kao i ostali naš narod i prija
telje grada Chicago i okolice,
da nas posjete u što većem
broju, da se bratski zabavi
mo te u veselju i zabavi spro
vedemo staru i dočekamo No
vu Godinu 1959.
Za ples i zabavu svirati će
dobro poznati tamburaški
zbor "Jadran", pak se nada
mo da će razveseliti naše go-,
ste sa tamburicom i pjesmom.
Kličemo svima: Dobro nam
došli! BI. Stepusin, taj.
Zabava na Staru Godinu
Cokeburg, Pa. Odsjek
br. 354 H.B.Z. priredjuje ve
selu zabavu, koja će se održa
ti na Staru Godinu, 31. de
cembra u večer, u Hrvatskom
Domu na Victor Street. Ove
godine kao i prošlih godina,
nas vrlo dobro poznati i po
pularni tamburaški zbor
"Plavi Orao" će nas veselo
zabavljati počam od 10:30 u
večer pa. do sitnih sati drugo
jutro u Novoj Godini.
Pozivljemo sve naše čla
nove, redovite i socijalne, da
dodju na ovu zabavu u što
većem broju, na kojoj će i
mati svi priliku da u šali i
veselju sprovedu staru i za
počnu novu godinu.
Svi nam dobro došli!
Bernard M. Luketich,
predsjednik.
Zabava Narodnog Doma
Verona, Pa. Narodni
Dom na 312 Arch St. prire
djuje božičnu zabavu za svo
je članove, koji se sastoje od
odsjeka 602 i 770 H.B.Z. te
od odsjeka 216 S.N.P.J.
Zabava će se održati u ne
djelju, 28. decembra 1958. Ti
keti će se davati članovima
do 2 sata poslije podne. Or
kestru ćemo imati od 6 pa
do 11 sati u večer. Hrane će
biti za sve izobila, i to s raž
nja pečene janjetine, prase
tine i kobasa.
Odbor se brine za vaš do
ček i sve ostalo, koji vam u
naprijed kliče: Dobro nam
došli!
Josip Stefan&ć, tajnik.
Predobjava "Vile"
St. Louis, Mo. Ovime se
daje do znanja svim našim
društvima u mjestu i okolici,
da će hrvatski pjevački zbor
'Vila", hrvatskog Sokola Dal
macija, održati lijepu dramu
"Polet na Mjesec na 26. a
prila, 1959., u Hrvatskoj Dvo
rani na 12 i Russell Boule
vard, u hrvatskom i engle
skom jeziku.
Stoga umoljavaju se sve
naše organizacije u mjestu i
okolici, da ovaj dan imaju na
umu i da od svoje strane ni
šta ne priredjuju toga dana,
nego da njihovi članovi dodju
vidjeti ovu lijepu dramu i za
bavu.
Toliko za sada, a kad do
dje vrijeme, onda ćemo još
reći o ovoj priredbi.
Za pjevački zbor "Vila",
S. Vukovich, izvj.
Cokeburg, Pa. U nedje
lju, 27. decembra održati će
se počasni Christmas Party
za članove odsjeka broj 354
H.B.Z. i članove njihova klu
ba, u vlastitoj dvorani.
Party će početi od 8 do 10
sati u večer. Cijena nekom
piću biti će snižena, a drugo
piće će se posluživati besplat
no.
Pečenih purana i druge teč
ne hrane biti će izobila.
Pozivaju se redoviti i so
cijalni članovi, da posjete o
vaj Party u što većem broju,
koji se priredjuje u njihovu
počast.
Bernard Luketich, predsj.
Zabava na Staru Godinu
Phoenix, Ariz. Hrvatsko
Američki Klub održati će svo
ju godišnju zabavu sa plesom
na Staru Godinu u večer, u
Odd Fellows Hall na 1325
14th Street i Walletta.
Pozivljemo sav naš narod
iz mjesta i okolice, da nas
što bolje posjete, pa da se
skupa kao braća razveselimo
i zagrlimo kao i svake godine
onaj čas, kada 12 sati za
zvoni. Ovo je lijepa prilika,
da jedan drugome nazovemo
Sretna Nova Godina".8
Svirati će naš tamburaški
zbor "Yugoslav", a biti će do
bre posluge kao i uvijek, do
maćih kobasa i kolača.
Dakle, svi nam dobro doili
i do vidjenja.
Jelka B«al taj.
"ZAJEDNIČAB*
Miami, Fla. Ovime se po
zivaju svi Hrvati i ostali Ju
»gofilaveni, da dodju na za
bavu na Staru Godinu, koju
priredjuje Yugoslav American
Social Club, aa skupa završi
mo staru i u veselju dočeka
mo Novu Godinu.
Zabava će početi u 7 sati u
večer na 1947 W. Flegler St.,
Miami. Naše vrijedne i mar
ljive članice obećaju najfiniju
hranu biti će svakome jesti
koliko m#že, purana, šunke,
sarme i domaćih kolača, a bi
ti će i dobre muzike, i to sve
za $2.50 po osobi.
Stoga vas molimo da una
prijed kupite ulaznice, to jest
naručite, koje možete dobiti
kod S. Lučić, 2492 S. W. 16
Ter., Miami, Florida, telefon:
HI 8-1431, lii kod ostalih čla
nova.
Naš klub je aktivan u sva
kom pogledu i teško radimo
da dodjemo do našeg cilja, te
da jednom možemo i mi ima
ti naš dom. Sjednice se održa
vaju svake 3. srijede u mje
secu na gore naznačenoj a
dresi. Dodjite i pristupite, da
radite skupa s nama.
Sve vas očekujemo na Sta
ru Godinu u večer.
Stevo Lučić, izvj.
Zabava na Staru Godinu
Detroit, Mich. Po za
ključku članske sjednice, Sil
vestrovo, Stara Godina i do
ček Nove Godine će se održa
ti kao svake godine po od
sjeku "Zora" broj 351 HBZ.,
sa promjenom cijene za cover
charge, ili donation, gdje će
se računati $2.50 po stolici,
tako da će svaki imati osigu
rano mjesto. Samo se mora
svaki javiti i rezervirati si
mjesto na vrijeme u novom
krasnom Hrvatskom Narod
nom Domu, 1721 East McNi
chols Road.
Dakle, s ovime svraćamo
pažnju osobito članovima od
sjeka i korporacije Doma, da
se na vrijeme obrate na bra
ta Frank Matak, upravitelja
Doma ili kod tajnika odsjeka,
brata M. Matkovića za rezer
vaciju. Apeliramo da se ovo
uvaži, jer od 10 sati na ve
čer ne će se nikoga dulje če
kati, tko ne plati svoje rezer
vacije. Ove godine više nego
ikada, treba da nam dom bu
de prepun od članstva i prija
telja, jer imademo gdje da
poslužimo goste i sprovede
mo staru i dočekamo Novu
Godinu u drugčijim prilika
ma nego ikada prije, uz do
bru muziku tamburice i svo
je prijatelje, i dobru podvor-
DU
u jelu i svježem piću, za
koie se brine odbor odsjeka
i Doma.
Za odbor,
M. Kramacih, izvj.
Za crkvu Svetog Mihal'a
U Kalju, Zumberak, Hrv.
St. Catharines, Out., Can.
Dobio sam molbu iz domovine od
upravitelja svoje fare i župe. Ve
leč. gospodina Matka Livajušića,
da kolektam za svoju farnu crk
vu u Kalju, 2umberak. Dok sam
istu primio počeo sam da kolek
tam u mom mjestu i okolici, te
poslao pisma na naše krajane po
drugim mjestima Kanade i Sje
dinjenih Država, da i oni kolek
taju u svojim mjestima i okoli
cama za istu stvar, što su i uči
nili, čija imena i svote ovdje do
nosim.
U Kirkland Lake, Ont., Can.,
sabrao Franjo Delišimunović
$33.00 od slijedećih: Po $5.00:
Franjo Delišimunović po $2.00:
Familija Kuzmanović, Familiji
oj i h, Familija Obradovich,
Makso Mitrovich. Ivan Ban, Mrs.
Marušić, Janko Hrbolić, Franjo
Ifrbolić po $1.00: Drago Kordiš,
Drago Pavlinić, Slavko Rožić,
Andro Golešić, Franjo Kuzmano
vić, Slavko Domitrović, Ante
Potković ili Petković, Nikola
Krajačić, Ivan Mavrinać, Nevujo
Višković, Janko Malić.
U Hamilton, Ont., Can., sabra
li Makso Petretić i Miho Gundić
$61.00 od ovih: Po $10.00: Mak
so Petretić, Mijo Gundić po $5.
00: Rev. Stjepan Šprajc, Franjo
Dragozet po $2.00: Mijo Penić
familija, Andrija Puškarić fami
lija, Josip Vuković, Ivan Lonča
rić, Marko čorić, Ivan Bermari
ja, Anton Krčel familija po
$1.00: Stjepan Ratajić, Ragulja
Josip i Franjo familija, Stjepan
Svačič, Josip Povrženić, Drago
Povrženić. Filip Zebić. Stjepan
Josip Školan. Mato Ha-
Gosp. S. Torbar, sin Dr. Josipa
Torbara is Veneuzele, Južne A
merike, darovao $30.00 Juraj
Sintić $25.00 po $10.00: Josip
Belanich iz B. C., August Cvit
ković i* Torala po $5.00: Franjo
Šinković, Josip Belanić, Juraj i
Anka Juratovac, Tomo Marduš
iz Wellanda, Janko Cvitković iz
Windsora, Franjo i Mara Toma
sević iz Wellanda po $2.00: Ed
ward i Ljuba šimanović, Ivan i
Milica Dupin, Ivan i Evka Sele
braj, Tomo i Margareta Hills,
Ivan Zadravac, Mijo Imprić, Stje
pan i Julijana Vauk po 50c:
Veronika Vauk, Nikola Hudak
po 30c: Slavko Ljubanović.
Sabrao Juraj Šintić iz St. Ca
therines i okolice Niagara Falls,
Toral i Welland ukupno $120.30.
Svega ukupno iznosi svotu od
$293.30.
Svima darovateljima i sabira
čima najljepša hvala u ime naše
crkve sv. Mihajla u Kalju, 2um
berak, kao i tamošnjeg svećeni
ka i svih župljana.
Za crkvu u Perušiću
Granite City, III. Za po
pravak rrkve sv. Križa u Peru
šiću u Lici darovali su ovi kako
slijedi:
Vrli hrvatski rodoljub Mike
Krunić sakupio je usve $20 .00 u
Akronu. Ohio. Velika mu hvala
kao i svima darovateljima.
Takodjer primio sam od Mrs.
Katarina Crnkovich iz SI. Louis,
Mo. svotu od $25.50, a darovali
su slijedeći: Odsjek 33 H. K. Z.
iz svoje blagajne $10.00. a tajni
ca Crnkovich sakupila na sjedni
ci $15.50, što ukupno iznaša
$25.50. Primio sam od moga pr
voga susjeda iz starog kraja.
Tome Jurisić iz Kansas City,
Kan., $31.00., a on je to sakupio
od slijedećih: Tomo Jurisić $6.
00 po $5.00: Jure Jurisich.
seph Pavlich Jura Juratović,
$3.00 po $2.00: Mate Grišnik.
Štipan Gunja. Matt Skradski,
Martin Mitz, John Vrbanac: po
$1.00: Mirko. Gunja, Jedna o
soba.
VII. Juraj Petrovič, Župnik
zahvaljuje se svim darovateljima
i piše, da je vrlo veseo, što je
postao župnikom župe sv. Križa.
Dragi moji Ličani i Mrkopolj
ci, i ja vam se svima zahvalju
jem, koji ste se odazvali i poslali
svoje darove. Bit će nam svima
na spasenje, a potomstvu našem
na spominjanje. Molim ovom zgo
dom sve one, koji još nijesu pri
donijeli svog dara, da to učine,
što prije, ako im je ikako mogu
će. Mogu, ako žele, direktno po
slati svo jdar na vlč. župnika, či
ja je adresa: Rev. Juraj Petro
vič, No. 143, zp. Perušić, Lika,
Jugoslavija. Tko Seli, može po
slati svoj dar na vlč. župnika, či
adresu, pa ću ja onda proslijediti
vlč. župniku. Još jednom svima
velika hvala, a Bog dragi napla
tio u obilju svojih milosti i daro
va svima.
ZMIJSKI "DOKTOR"
Fadil Jahić, dijete je siro
mašnog seljaka iz sela Celić,
kotar Brčko. Čuvajući ovce
Fadil je često čuo psikanje
zmija. To ga je zabavljalo.
Cim bi ovce stjerao zajedno,
i i i a o i s i k a n e z i a
polako im se primicao, a za
tim ih počeo i hvatati. Sve
je to činio golim rukama.
Najprije je hvatao neopasne
zmije, a onda 1 poskoke. Is
početka su ga zmije i ujeda
le, ali je kasnije postao imun
protiv zmijskog otrova. Do
sad je uhvatio bezbroj obič
nih i otrovnih zmija. Mnoge
je otrovnice prodao Medicin
skom fakultetu u Zagrebu.
Kasnije je sa zmijama pri
redjivao predstave u okolnim
selima, a zatim i u udaljeni
jim mjestima na i« zemlje.
Zijao se 1 "našaliti** s doma
ćicama na tržnici u Brčkom.
Jednom ja donio pun kovčeg
otrovnica. Kad su ih doma
ćice ugledale, bea traga su se
nabjeftakt
Fadil se jednom u Zagrebu
pridružio nekoj cirkuskoj
družini i nastupao u progra
mu obavijao je zmije oko
pojasa, vrata i po čitavom
tijelu, a zatim se ljubio s nji
ma. Predprošle godine zapa
zili su ga neki poslovni ljudi
iz Beča i odmah ga pozvali
k sebi. U bečkom cirkusu na
pravio je čitavu senzaciju
poljubio je udava i kobru, ko
ja je prethodno usmrtila če
tiri čovjeka. Najprije zapre
paštenje kod gledalaca, a za
tim dugotrajan aplauz tisuća
osoba. Sutradan su ga bečke
novine pod krupnim naslo
vom nazvale zmijski "doktor"
i "Tarzan u Beču". Poslije
Beča proputovao je Italiju i
još neke jemlje, a zatim se
vratio u domovinu, gdje opet
daje predstave. Sada se spre
ma u e lg i u, odakle će
s jednom skupinom stručnja
ka krenuti u Afriku u lov na
opasne zmije. (M.M.)
JO-
Iseljenici darovali za
Elektrifikaciju Ruda
Naša zemljakinja Barbara
Smetfco. koja živi u Americi Ci
cero 50, Illinois, skupila je me
dju svojim prijatejlima, a našim
zemljacima 63 dolara, kao pomoć
za elektrifikaciju sela Rude..
Ova plemenita gesta naše zem
ljakinje i ostalih darovatelja u
godno se dojmila naših gradja
na, dok je primljeni novac utro
šen u namjenjenu svrhu. Na tom
daru, koji ujedno dokazuje lju
bav naših iseljenika za svoj sta
ri kraj, selo Rude najtoplije za
hvaljuje.
Odbor sela Rude u ime cijelog
sela.
Za crkvu a Krivomputu
Hibbing, Minn. Ovdje ielim
reći par riječi našim darovate
ljima, da sam primio pismo od
našeg župnika iz Krivog Puta, u
kojem mi je odgovorio na prim
ljen novac, što smo odavle po
slali tamo. Darovatelji su kako
slijedi:
GLAVNA UPRAVA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
ZAMJENICI: Ivan Babich, Paul Perisich, Peter Glavota
GLAVNA POROTA
ZAMJENICI: John Reikovae, Michael Golub
UREDNICI ZAJEDNIČARA
VRHOVNI LIJEČNIK
DJEČJI DOM
DV. W. F. Jakopić, liječnik, 1817 So. Loomis Street, Chicago, Illinois
Doživotni počasni predsjednik Glavne Porote: Ivan Klarlć
Doživotni počasni članovi: Rev. Bosiljko Bekavac, Mato Depeder
Svega sabrano $127.00.
Najljepša hvala svima darova
teljima.
Pismo od svećenika, kojeg do
nosimo djelomično radi prostora,
glasi ovako:
Ovim pismom ja Vam se u
svoje ime i u cijelog naroda /A
srca zahvaljujem, i ne samo Va
ma nego svima koji su Vam dali
za takvu svetu i plemenitu svr
hu. Novcem koji ste nam poslali
bilo Vi bilo drugi iz Amerike i
Kanade mi smo do sada izveli na
crkvi prilično posla i popravka.
Svi popravci koje smo dosada iz
veli su od manje važnosti od po
pravka koji nas još čeka, a koji
iziskuje oveću svotu novaca. Kad
još i to popravimo onda će crk
va biti u potpunom dobrom sta
nju. Taj popravak koji nas još
čeka to je plafon i sve plafonske
grede, koje su posve gnjile i tro
šne, te ih treba čim prije izmije
niti sa novim, jer će inače same
pasti i mogle bi koga ubiti. Na
dam se da ćete se još odazvati i
pomoći nam ovo urediti. Sva i
mena darovatelja će se u crkvi
čitati i Boga sa njih moliti.
Sve vas pozdravlja, i ostajem
odani vam iupnik a Krivom
putu,
Ivan Ceperić.
Molba na Rukavčane
Hibbs, Pa. Ovim dajem do
znanja svim našim Rukavčani
ma, Kastavčanima i ostalim na
šim krajanima iz Hrvatskog Pri
morja, koji se nalaze u ovoj zem
lji ili Kanadi, da sam bila u sta
rom kraju i tamo provela 5
mjeseci, te se nazad vratila u
mjesecu oktobru 1958. Dok sam
tamo bila vidilla sam crkvu sv.
Luke Evandjeljiste u Rukavcu,
koja je teško stradala u prošlom
ratu, i od tada služe misu u ma
loj crkvici na groblju sv. Luke.
Oni su me molili dok sam tamo
bila, da bi ja ovdje apelirala na
sve naše župljane, da bi nešto
darovali makar da postave zvono
na toranj, koje jedino ostalo
cijelo nakon rata.
Od moje strane, dok sam tamo
bila dala sam priličnu svotu za
tu svrhu. Takodjer sam apelirala
na moju susjedu, Mrs. Ivana Jor
dana iz Windbera, Pa., koja je
pak dobila Mrs. Josip Juračić iz
East McKeesport, Pa., tako da
mi je poslala svotu od 5,120 din.,
koju sam dala župniku dok sam
se nalazila u domovini.
Stoga apeliram na sve naše
župljane gore spomenute crkve,
da se odazovu ovoj molbi. Sve
doprinose moists slati na mans I
94. prodno«. INK
ili na župnika u staru domovinu.
Josephine Brajan, Box 67,
Hibbs, Pa.
Pismo od župnika glasi ovako:
Molba plemenitim darovateljima,
Za vrijeme prošlog svjetskog
rata teško je stradala naša žup
na crkva sv. Luke Evandjeljiste
u Rukavcu: bila je potpuno spa
ljena, da nije ostalo ništa osim
golih zidova. U takvom stanju
stoji još i danas opustošena od
rata, a da se nije mogla obno
viti.
2upljani iupe Rukavca silne
žele, da bi opet imali svoju crkvu
obnovljenu. Ali za taj posao tre
ba ogroman novac do kojega ns
mogu sami doći. Zato se u ime
svoje i svih župljana obraćam
svim plemenitim darovateljima u
Americi, osobito onima koji su
po porijeklu iz Jugoslavije, da
nam svojim doprinosima pomog
nu barem toliko, da zasad može
mo popraviti zvonik i očuvati
zvono, koje je još jedino ostalo
sačuvano od požara.
Svim plemenitim darovatelji
ma unaprijed se zahvaljujemo i
molimo svake nedjelje, da im po
rukama Blažene Djevice Marije
naplati svojim blagoslovom na
plemenitoj velikodušnosti.
Rukavac, dne 15. septembra
1958. god.
Franjo Pavalee, upr. iupe.
Zahvalan sam što sam
član Hrv. B. Zajednice
Ne samo da sam zahvalan,
nego sam i ponosan što sam
član naše Hrv. Bratske Za
jednice. Ponosan sam i
s
u-
pravom naše Zajednice, koja
Čini sve što je njezinoj moći,
di nam Zajednica napreduje
i svakim danom postaje
sve
veća i jača. Ne samo da na*
ša dobra uprava radi na na
pretku Zajednice, nego radi
i sve ono što je za aobrobit
našega naroda ovdje u ovoj
novoj i u staroj domovini!
Mnogi naši dobri članovi po
mažu upravi u tome radu, a
to su pokazali prijašnje i ta
danja kampanja.
Stoga apeliram na sve čla
nove, da porade što mogu vi
še na širenju i jačanju svoje
Zajednice, kao i na one koii
još nisu njeni članovi, da pn
stupe čim prije u njezine ra
dove, da zaštite setie i svoju
familiju u slučaju smrti ili
bolesti. Kod naše Zajednice
možete dobiti bolje pogod
nosti nego igdje drugdje aa
iste uplate. Zato je mjesto
svakom Hrvatu i Hrvatici u
našoj Zajednici, zbog toga
što je nasa i što je najbolja.
To nam je već svima poznato,
pa zato se dičimo i ponosimo
s njome, ne samo mi članovi,
nego i svi oni koji znadu cije
niti njezina dobra djela, ov
dje i u staroj domovini.
Želim našoj Zajednici da tt
spije u ovoj sadanjoj kam
panji, kao i onim dobrim čla
novima, koji na tome rade
da uspiju u svome radu, koji
je dosta teški posao sa mno
§obre
o hoda i govora. Ove naše
radnike, te našu dobru
i marljivu upravu, kao i sve
članstvo Zajednice u ime
članstva moga odsjeka 583 n
Benton Harbor, Mich., iz du
bine moga srca pozdravljani
i ielim im veseo Božić i sret
nu Novu Godinu 1959.
Ilija Badovinac,
član odsjeka US.

Los Angeles, Calif. Cro
atian American Hall (Inc.)
priredjuje godišnju zabavu na
Staru Godinu, 31. decembra,
na 330 So. Ford Blvd.
Dakle, zabava ce se održa
ti 31. decembra u večer, u
Croatian Recreation Center,
11625 So. Budlong Avenue,
Los Angeles.
Christmas Party odsjeka
Brpj 3S4 i Kluba
U Cleveland, Ohio, sabrao To
mo Stinčić $52.00 od slijedećih:
Po $20.00: Tomo i Matilda
Stinčić, Simina Gundich po
$5.00: Elizabet Martich po $3.
00: Stjepan Cavić po $2.00: Ju
raj Bučić. Barbara Rack.
U Temiskamingu, Que., Cana
da, sabrao Mijo Delišimunović
$27.50 od ovih: po $10.00: Mijo
Delišimunović po $5.00: Josip
Delišimunović. Stjepan Šinković
po $3.00: Franjo Milić po $2.00:
Franjo Berdik po $1.00: Stje
pan Fecko, Jakob Palsak pd
50c: Mihajlo Gramata.
luga, Ivaa Mirosla^M, Josip Ma
radin, Juraj Golešić, Franjo Zon
ka, Vida Vrane, Valentin Golu
bić, Mijo Bradica, Josip Mirosla
rić.
George Sintich, 56 Welland
Avenue, St. Catharines,
Ont., Canada.
Po $20- George Murgić i obi
telj po 0: Mr. i Mrs. Mike
Krunić po $5: Manda Grivičić:
po $2: Josephine Sede j, Slavo
Crnković, Nikola Jadrić, Matt
Štimac Sr. po $1: August Poisl,
Miško Holer, Josipi Mary Holje
vić, Toni Sinović, Tali Tomljano
vić. Matt štimac Jr., George
Kries, Roza Barić, Mr. i Mrs.
Josip Vargović, Mr. i Mrs. Petar
Ptrlić, Mr. i Mrs. Mike Hemli,
Mr. i Mrs. Zimerman, Mr. i Mrs.
Kozarević, Ana Patrić, Mr. i Mrs.
Ivan Pribanić, Martha Joice: po
50c: Mr. i Mrs. Ivan Felkl i Mr.
i Mrs. Rudv Gatsie.
George Murgich, 1438 Grand
Ave., Granite City, IH.
S radošću iznosimo imena da
rovatelja:
Po 5 dolara: Ivan Vlašić, Mi
chael i Barbara Smetko, Lojzika
Vukičević, Anton i Ljubica Vule
tič, Fanika Oslaković, Katica i
Paul Košćica po 3 dolara:
Charli i Antonija Krkač, Berry
Smetko po 2 dolara: Valter
i Barbara Gale, Štefica Bišćan,
Mr. i Mrs. Josephine Gorge,
Frank Lacković, Magdalena Pa
li aš, Ana Skender, Mr. i Mrs.
Ivan Peršin, Anton Šutey po
1.50' dolara: Magdalena Pulig
po 1 dolar: Barbara Novosel,
Ignae Karabel, John Kozlovac,
Maksa Cepak, Michael Skvorc,
Marko Vuković, Mihael Musija,
Petar Badovinac, Charli i Marija
Tudjan, Slava i Louis Ivšac
po 0.50 dolara: Stela Miletić,
Rose Kirin, Marko Kirin, Josip
Kozlovac, Ana Matas.
Po $10.00: Mr. i Mrs. George
Krmpotich, Mr. i Mrs. Tom Krm
potich, Dr. i Mrs. Rudy Perpieh,
Dr. Tony Perpieh.
Po $5.00: Mr, i Mrs. Mile Per
pieh, Mr. i Mm. Teny Perpieh,
Glavni Ured: 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Telephone: MUseam 2-4470 2-4471
GLAVNI ODBOR
?. Maadleh, glavni predsjednik. 3441 Forbes Street, Pittsburgh 18. Pennsylvania
Joseph JN. Bazdarte, glavni prvi podpredsjednik, 1907 So. Račine Ave., Chicago 8, 111.
Milan Vranei, glavni drugi podpredsjednik, P. O. Box 415, New Castle, Pennsylvania
Math Kovacevich, glavni treći podpredsjednik, 5137 West Boulevard, Los Angeles 48, Calif.
Joseph Bella, glavni tajnik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Jfohn Ovcarich, tajnik O. B. P., 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Martin Krasich, glavni blagajnik. 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Michael Grasha, upravitelj Pomlatka, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Milan £krtić, predsjednik Nadzornog Odbora. 147—16th Street, Campbell, Ohio
flylvia Nlksic, tajnica Nadzornog Odbora, 3396 Massachusetts Street, Gary, Indiana
John J. Verbos, član Nadzornog Odbora, 842 So. Second Street, Steelton, Pennsylvania
iulius Majetić, član Nadzornog Odbora, 18037 Greeley, Detroit 8, Michigan
Nikola Borić, član Nadzornog Odbora, 538 Slocum Street, Luzerne, Pennsylvania
John R. Mi k an, član Nadzornog Odbora, Maple Street, E. Rochester. Pennsylvania
Nikola Hinlch, član Nadzornog Odbora, 1222 E. Crawford Avenue, Milwaukee 7, Wisoo&flta
#ohn Badovinac, predsjednik. Ill East 214th Street, Euclid 33, Oluo
Stjepan Li pak, tajnik, 20923 Caledonia, Hazel Park, Michigan
Matthew Zvonar, 1381 Garfield Street, Denver 6, Colorado
Joseph Zalac. 4420 Third Street, Versailles, Pennsylvania
Ivan Bujan, 729 W. 36th Avenue, Gary, Indiana
Lawrence Delost, 2955 Brevard Street, Pittsburgh 27, Pennsylvania
Matthew Belanic, 9 Lincoln Avenue, Branford, Connecticut
Filip Vukelić, hrvatski urednik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 18, Pennsylvania
Stephen F. Brkich, engleski urednik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 18, Pennsylvania
PRAVNI SAVJETNIK
Edward B. Servav, 8th.Avenue and Sinclair street, McKeesport, Pennsylvania
Dr. F. J. Arch, 616 Chestnut Street, Pittsburgh 12, Pennsylvania
PROSVJETNO-SPORTSKO ODJELJENJE
Frank Braidic, upravitelj, 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, FensylvtAia
Nick D. Sarleh, upravitelj, 1901 Potter Road, Des Plains«, Illinois
ODBOR DJEČJEG DOMA
Tomo Sipušič, predsjednik, 4509 Connecticut Street, Gary, Indiana
Frank Krasich. tajnik, 3619 So. Rockwell, Chicago 32, Illinois
Jbsip Saban, Box 1, Crystal Lake, Illinois
IfosephiTke Ozbolt. 913 North Clement Street, Joliet, Illinois
ituka Biondić, 3746 W. 56th Street, Chicago, 111.
ZAMJENICI: Filip Paulin, Joe Horvath, Fabian Markovlch
Mr. i Mrs. Jura Perpieh, Mr. i
Mrs. Rudv Perpieh, Mr.- i Mrs.
John Pavelich.
Po $2.00: MrT i Mrs. Walter
Lotick, Mr. i Mrs. James March,
Mr. i Mrs. D. J. Krpatrik, Mrs.
Ivka Krmpotich, Mr, i Mrs. Ge
orge Unkovich.
Iz Seattle, Wash, po $5.00:
Mrs. Mary Vukelich, Mr. 'i Mrs.
Frank Shalloe.
Iz Crosby Iron ton, Minn, po
$5.00: Mr. i Mrs. Anton Krmpo
tich, Mr. i Mrs. Blaž Tomljan
ović, Mr. i Mrs. Tom Spalj, Mr. i
Mrs. Tony Mudrovich po $2.00:
Mr. i Mrs. Frank Vukelich.
Iz Sault Ste Marie. Canada po
$10.00: Mr. i Mrs. Martin Krm
potich po $5.00: Mr. i Mrs. Da
ve Hrop, Mr. Matt Pavelich.
John Pavelich, 3833 2nd
Av. W., Hibbing, Minn.

xml | txt