OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, December 31, 1958, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-12-31/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
Koncerti
Piknici
Proslave
Zabava na Novu Godinu
Odsjeka (99 i 813 HBZ
V o o u a n a o k e s a
"Požega" iz Youngstown, O.,
zabavljati će sve prisutne pje
vanjem i svirkom do mile vo
lje. Odbor obih odsjeka se bri
ne za sve potrebito, da svega
bude obiljno i u redu, da se
možemo, uz dobru kapljicu i
zagrizak, i opet na pm dan
Nove Godine prijateljski po
zdraviti i zaželjeti sretnu
i veselu Novu Godinu.
Zabava će početi u 7:30 u
večer. Ulaznina umjerena za
odrasle, a djeca ispod 14 go
dina bezplatno.
Braćo, sestre i prijatelji,
članovi i nečlanovi H.B.Z., u
ljudno i bratski vas se po
ziva. da proslavite prvu ve
čer 1959. godine na zabavi o
vih naših dvaju odsjeka.
Svi nam dobro došli i do
veselog sastanka na Novu Go
dinu. Priredjivački Odbor
Prijateljska Večera
Chicago, 111. Odbor prija
telja i čitatelja Matice Iselje
nika Hrvatske, održati će pri
jateljsku večeru u subotu. 10.
januara 1959.. u Hrvatskom
Sokolskom Domu na 1903 So.
Racine Avenue, točno u 7 sa
ti u večer, uz doprinos od $2
po osobi za večera.
Poželjno je, da svi oni, koji
mi dobili pozive, pa i oni koji
nisu dobili, a žele doći na ve
čeru, treba da nam jave naj
kasnije do 3. januara 1959.,
tako da možemo dostatno
hrane naručiti. Večeru će pri
premiti naše iskusne kuhari
ce sve po domaćem, a biti će
i
domaćih kolača na zadovolj
stvo. Naravski ne će ni do
brih govornika faliti, a uz do
bru večeru i svježu kapljicu
svi ćete uživati kraj dobro
poznatog tamburaškog zbora
"Ruža Harmony".
Za dobru večeru i zabavu
jamči odbor prijatelja Matice.
Joa. Pavelka, tajnik.
Članstvu odsjeka 235
Svaki član, koji oboli, mo
lim da se meni prijavi odmah
na moju slijedeću adresu:
Cleveland, Ohio. Ovime ljive članice obećaju najfiniju
dajem do znanja sveukupnom hranu biti će svakome jesti
članstvu našega odsjeka 235 i koliko može, purana, šunke,
H.B.Z.. da sam opet na godiš-1 sarme i domaćih kolača, a bi
njoi sjednici izabran za pred
sjednika odbora bolesti. To je
dakle treća godina što sam
biran za ovu cast u našem od
sjeku, pa vam se svima ovim
putem zahavljujem na povje
renju ove važne dužnosti.
Ja ću nastojati da moju po
vjerenu dužnost vršim točno
i na vrijeme u suglasju naših
pravila. Tako isto od vas svi
ju tražim suradnju, da čim
oboli te da se meni odmah pri
javite i pošaljete svoju točnu
adresu, tako da znam gdje i
mam pohoditi člana. Liječnič
ke svjedočbe nemojte tražiti
preko pošte, jer time se po
većavaju troškovi za sve nas,
i molim vas da ovo uvažite.
S bolesničkim svjedoč a a
Hrvatska Bratska Zajedalea
FAMILY
l»L\
MIRNA SAVJEST
Jedan certifikat pokriva sr«
Važno za odsjek 351
Detroit, Mich. Ovime
pozivamo sveukupno članstvo
našeg odsjeka "Zora" br. 351
HBZ. na iduću redovitu sjed
nicu, koja će se održavati u
nedjelju, 4. januara, 1959., u
1:30 poslije podne, u našem
novom Domu na 1721 East
McNichols Road.
Poslije redovitog rada oba
vit će se uži izbori, koji će
početi od 3 do 6 sati poslije
podne. U uže izbore idu 4 čla
na, izmedju kojih se bira dva
u nadzorni odbor odsjeka. Do
sada je izabran cijeli odbor
osim dvoje, to^ jest'pet ih je
izabrano a treba ih sedam .u
nadzorni odbor.
Stoga se mole svi članovi,
da dodju na sjednicu i izbore
i s time riješe stvari, koje su
važne za naš rad i odsjek.
Ta kod jer nam je najaviti
da je godišnja sjednica za
ključila. da se članske sjed
nice održavaju svaku prvu
nedjelju u mjesecu, u 3 sata
poslije podne, kroz zimsku i
proljetnu sezonu, a za mje
sece jun, jul, august i sep
tembar, da se sjednice održa
vaju svaku prvu subotu u
mjesecu, u 7 sati u večer, isto
u našem novom Domu. Po
željno je da Članstvo ovo u
pamti i po tome se u buduće
ravna.
Mark Kramarlch, perov.
Zabava na Staru Godinu
Ovime se
zivaju svi Hrvati i ostali
goslaveni, da dodju na za
bavu na Staru Godinu, koju
priredju je Yugoslav American
Social Qub, aa skupa završi
mo staru i u veselju dočeka
mo Novu Godinu.
Zabava će početi u 7 sati u
večer na 194y W. Flegler St.,
Miami. Naše vrijedne i mar-
ti će i dobre muzike, i to sve
za $2.50 po osobi.
Stoga vas molimo da una
prijed kupite ulaznice, to jest
naručite, koje možete dobiti
kod S. Lučić, 2492 S. W. 16
Ter., Miami. Florida, telefon:
HI 8-1431, lii kod ostalih čla
nova.
Naš klub je aktivan u sva
kom pogledu i teško radimo
da dodjemo do naše£ cilja, te
da jednom možemo i mi ima
ti naš dom. Sjednice se održa
vaju svake 3. srijede u mje
secu na gore naznačenoj a
dresi. Dodjite i pristupite, da
radite skupa s nama
Sve vas očekujemo na Sta
ru Godinu u večer.
Stevo Lučić, izvj.
OCA, MAJKU, RODJENU I NEROĐJENU DJECU
BSDAVA SE U DIONICAMA
PO PET TISUĆA DOLARA
U dobi od 20 do godina
Vidite svoga odsječnog tajnika za potenje
informacije
piAite ml
Hrvatsku Bratska Zajednica a Americi
Glavnog tajnika odjeljenje
Zabava na Stara 6odlna
St. Catharine«, On
t..
Can.
Odsjek br. 951 H.B.Z. pri
redju ie kućnu zabavu na sta
ru i kao doček nove godine,
a ujedno kao neke vrste pro
slavu 15-te godišnjice osnut
ka našeg odsjeka.
Ova priredba održat će se
u kući obitelji Pancić, 5 Ted
Street, St Catharines, a po
četi će u 7 sati u večer. Sto
ga pozivlje se na istu sve
članstvo našega odsjeka, kao
i sve ostale naše prijatelje, a
izvanredno ćemo biti zahval
ni na posjeti članstva od ne
kog drugog odsjeka.
Da bude sve najbolje i ve
seo doček nove godine brine
Priredjivački Odbor.
nemojte čekati po dva mje
seca, nego iste u suglasju na
ših zajedničkih pravila treba
ispuniti svaki mjesec i to pri
je odsječne sjednice, jer se
nemogu poslati na glavni u-j Jt
red naše Zajednice prije, ne-j £9NVd MdlU uOdlfHI
go ih sjednica odobri.
Jo«. Ružić, tajnik.
Chicago, 111. Kako svake
godine, tako će i ove Klub
Jugoslaven održati Silvester
ovu večeru i zabavu na Sta
ru Godinu, 31. decembra 1958
u svojoj Dvorani na 5540 So.
Narragansett Ave. Početak u
8 sati u večer.
Pozivi jemo članstvo Kluba,
kao i ostali naš narod i prija
telje grada Chicago i okolice,
da nas posjete u što većem
broju, da se bratski zabavi
mo te u veselju i zabavi spro
vedemo staru i dočekamo No
vu Godinu 1959.
Za ples i zabavu svirati će
dobro poznati tamburaški
zbor "Jadran", pak se nada
mo da će razveseliti naše go
ste sa tamburicom i pjesmom.
Kličemo svima: Dobro nam
došli! BI. Stepusin, taj.
Večera na Staru Godinu
Mihvaukee, Wis—Ovime se
pića biti će i zagrizaka. Tako
djer ne zaboravite dovesti so
bom vaše prijatelje, jer što
nas bude više, veseliji ćemo
biti i jedan drugom nazdra
viti. Svi ste nam dobro do
šli Odbor
Zabava na Staru Godinu
Detroit, Mich. Po za
ključku članske sjednice, Sil
vestrov©, Stara Godina i do
ček Nove Godine će se održa-!
ti kao svake godine po od
sjeku "Zora" broj 351 HBZ.,
sa promjenom cijene aa cover
charge, ili donation, gdje će
se računati $2.50 po stolici,
tako da će svaki imati osigu-
ŽIVOTNA OSIOURACUA
Isplata im tO godini
Za oba odjeljenja
Pomladak IH odrasle
(Nova IM povMeaa Mig«racija)
Svota
Novae
Oiiffuracije
500
rano mjesto,
pozivlje cijenjeno općinstvo. JaviliemTu "novom
prpa ova Milwniilrpp i
Wwst Al-'
IM, te prijatelje bližnjih raje-
sta na New Year Party (Ve-j'v\,
čerinku), koja će se održati a
Dakle, s ovime svraćamo
pažnju osobito članovima od
sjeka i korporacije Doma, da
se na vrijeme obrate na bra
ta Frank Matak, upravitelja
31. decembra 195$., u Juneau
Hall, 1709 So. 6th Street.
Imati ćemo purane za ve
čeru uz mjerenu cijenu, kao
i lani piva ide uz večeru ko
liko želite, a imati ćemo i do
bru muziku.
Pozivaju se članovi i prija
telji da nas posjete i da se
prije toga pobrinu za tikete,
a ako nemate tiketa mi ćemo
vam ga na vratima dodati.
Do vidjenja na večeri 31.
decembra!
Anton F. Srok, tajnik.
Vrijednost
Točkica
Gotovima
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
»52.50
60.00
67.50
75.00
150.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
"ZAjnmteAB"
vrijeme u nuvviu
I krasnom Hrvatskom Narod-
mi E McNi
Doma ili kod tajnika odsjeka,
brata M. Matkovića za rezer
vaciju. Apeliramo da se ovo
uvaži, jer od 10 sati na ve
čer ne će se nikoga dulje če
kati, tko ne plati svoje rezer
vacije. Ove godine više nego
ikada, treba da nam dom bu
de prepun od članstva i prija
telja, jer imademo gdje da
poslužimo goste i sprovede-
it imo staru i dočekamo Novu
ZdD9¥9 na Maru Godinu Godinu u drugčijim prilika
ji Ima nego ikada prije, uz do
Indiana Harbor, Ind. 0-,bru muziku tamburice i svo
vime se pozivlje članstvo U
druge Hrvatskog Doma i sav
naš narod u mjestu i iz oko
lice, da nam pomože prosla
viti staru i dočekati Novu
Godinu. Pošto je ovo samo
jedan dan u cijeloj godini, da
se onako bratski sastanemo,
razgovorimo, zapjevamo, za
grlimo i zaplešemo.
ie prijatelje, i dobru podvor
eni u jelu i svježem piću, za
koje se brine odbor odsjeka
i Doma.
Za odbor,
M. Kramacih, izvj.
Zabava na Staru Godinu
Goste će zabavljati naš do-| Cokeburg, Pa. Odsjek
bro poznati "Cavaliers Tam- br. 354 H.B.Z. priredjUje ve
buritza". Osim raznovrsnog. selu zabavu, koja će se održa-
ti na Staru Godinu, 31. de
cembra u večer, u Hrvatskom
Domu na Victor Street. Ove
godine kao i prošlih godina,
naš vrlo dobro poznati i po
pularni tamburaški zbor
Plavi Orao" će nas veselo
zabavljati poč am od 10:30 u
večer pa do sitnih sati drugo
jutro u Novoj Godini.
Pozivljemo sve naše čla
nove, redovite i socijalne, da
dodju na ovu zabavu u što
broju, na kojoj će i-
ve6®m
mati svi priliku da u šali i
veselju sprovedu staru i za
počnu novu godinu.
Svi nam dobro došli!
Bernard M. Luketich,
predsjednik.
Svi putovi vode buduće 2 godine do 1960 u posjet Jugoslaviji!
Svota
Otifuraoija
I 500
15
22
30
37
45
52
60
67
75
150
Gotovina
$ 5.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
42.00
48.00
54.00
60.00
120.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
DRUGE OMGURACUK
pretskeifs Novmc
Novi plan bolna potpora »..«....„«.....„...$5.00
Pomladak CSO Term 1.00
potpora
—»m
OMeta IH operacija
Prela* aa starog na nov! plan ošteti !.. 1.00
GLAVNA UPRAVA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
ZAMJENICI: John RMkovac, Michael Golub
UREDNICI ZAJEDNIČARA
VRHOVNI LIJEČNIK
DJEČJI DOM
Dr. W. F. Jakopić, liječnik. 1817 So. Loomis Street, Chicago. Illinois
Doživotni počasni predsjednik Glavne Porote: Ivan Klarić
Doživotni počasni članovi: Rev. Bosiljko Beka vac, Mato Depeder
kOIIZUlata
81
Sare^raU°-
N. F. R. Jugoslavije
New York, N. Y.
Opaska. Molimo naše či
tatelje, da si gornji adresar
konzulata Jugoslavije izrežu
i spreme u slučaju da im po
treba, a da ne pišu i ne tra
že od nas da im ga pošalje
mo. jer to je posebni posao
1 gubljenje vremena aa nas
Tko znade ako će bogovi
dodati sjutra našem sadaš
njem satu? Horace
Kampanjska glavna nagrada u čast 65-te obljetnice Hrv. Bratske Zajednice
MVOTNA OSIGURAČIJ A
20-godišnje uplaćivanjs
Za oba odjeljenja
Pomladak ili odrasle
(Nova Hi povišena osigaradja)
Novae
Vrifidnoit
Točkica
5
12
18
24
30
36
42
48
54
60
120
MVOTNA OSIGURAČU A
Isplata iza 65 godina
Samo aa odrasle
Isplata iza 85 godina
(Nova IM poviieaa osigoradja)
Svota
Novac
Osigurači}*
$ 500
Vrijednost
Točkica
4
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
Gotovina
I 4.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
100.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
I
,1*00
1.00
1
VAŽNA OPOMENA ONIMA
KOJI NAM SAUU OBJAVE
NaM Oanovf I odsječni od
bornici šalju nam objave aa
svoje piknike, zabave I pro
slave, što je na svom jurtu.
Ml takove objave douoslino I
drage nade narodne or
ganizacije. AH medjti rasnim
objavama dobivamo I takove,
a kojhna se oglasiva Oftrd i
Bunco Party, kao i Btngo
igre I slično, a vezi 4ega se
dajn i novčane nagrade.
Ovo posljednje se kosi aa
poštanskim zakonima Sjedi
njenih Država, a mislimo da
Js Isto tako 1 n Kanadi.
8 drugim riječima ove stvari
se nesmlju oglašivati kroa o
ne novine, koje idu s poštan
skim kanalima, a med ja tako
vima je I naš službeni organ
"Zajedničar".
Stoga molimo sve članove I
odbornike naših odsjeka, kao
I gnijezda Pomlatka I drugih
naflh narodnih organizacija,
koji nam šalju dvakve I §116
ne objave da ovo ovale. Ob
jave se mogu slati, all a n£
ma ne treba reći što 6e se sve
na takvim zabavama tarnati
Dosta je reči da će se imati
aabavnl party s kavom, ko
lačima I drugim zanimljivim
ras on od ama. Uredništvo.
"Dag je nemio đrag^l
flfcto naetojte podmiriti svoja
dugovinu flm prije
ođlaUte sa drugi put, jar to
rjek nikada nezna kad ga
može stići.
Tko želi da živi za dobro
roda svoga neka najprije te
ži za istinom. Platon
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Za školovanje
Samo za Pomladak
Isplativ iza 18 godina
(Nova iH povišena osiguracija)
Svota
Novac
Osiguracije
500
SPECIJALNI
Vrtia protekcija
Family
Plan, $5,000.00 Dionica
Family Plan, $10,000.00 Dionica
Vrijednost
Točkica
6
15
22
30
37
45
*2
60
«7
75
150
Gotovina
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
46.00
82.50
60.00
67.50
75.00
150.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
PLANOVI
Gotovina
...$30.00
... 60.00
Single Preminm aa $1,000.00 20.00
GLAVNA NAGRADA
Na labor telet i Jugoslavija ili na Caribbean Otočje
Točkice
30
60
S6
Izvještaj s godišnjeg zasjedanja
New England Fraternal Kongresa
New England Fraternal Kongres održao je svoje go
dišnje zasjedanje dana 13. decembra, 1958. u Cambridge,
Mass. Te nakon običajnog svečanog i ceremonijalnog otvo
renja prešlo se na izvještaje raznih odbora o radu i rezul
tatima postignutim po tim odborima. Tako izmedju raznih
postignuća na polju fraternalizma, a za ovaj puta jesu naj
važnija postignuća da je nastojanjem naših odbora uspjelo
u svih šest država uzakoniti, da se mnogo povisio maksi
mum osiguracije za djecu i odrasle, što je prije bilo dosta
skučeno.
Drugo, što toe je takodjer uspjelo uzakoniti tako-zvani
"Uniform Code", a što dozvoljava nekoje prenašanje fon
dova nakon izvjesne solventnosti, a bez kojeg bilo je vrlo
teško za nekoje organizacije poslovati. Dakle, tu je 1 očiti
dokaz od kakve su koristi Fraternal Kongresi, jer bez nji
hovih organiziranih nastupa ne bi se to postiglo.
Napokon slijedio je forum govornika raznih organiza
cija, uključujući i Hrvatsku Bratsku Zajednicu. Zatim
je priseglo odbornike i Kongres je bio zaključen. Iza toga
slijedio je banket, te pozdravi i govori Insurance Commia
sionera ili njihovih zastupnika. Matthew R. Belanle
POVIJEST HRVATSKIH
DOSELJENIKA U AMERIKU
O povijesti hrvatskih do
seljenika imademo vrlo malo
pisanih podataka. Zadnje vri
jeme gosp. Stjepan Gaži na
pisao je knjigu na engleski
"Croatian Immigration to
Allegheny County" 1882 do
1914. Ova knjiga je lijepi i
vjerni prikaz povjesnice na
ših starih doseljenika u Pitts
burgh i okolicu, zapravo u
zapadnu Pennsylvaniju. Pi
sana je iskreno i pošteno i
provjerena sa dokumentima.
Tu se zrcali rad i aktivnosti
naših starih doseljenika, koji
su udarali temelj Hrvatskoj
Bratskoj Zajednici i hrvat
skoj rimo-katoličkoj crkvi i
župi. Tu se zrcale tegobe pr
vih dana doseljenika i nji
o v o z a a a n e i o a z a
svoja društvena, kulturna i
vjerska društva i ustanove.
Vrijedno je ovu knjigu i
mati u svom domu radi se
be, svoje djece, pak i za bo
lje tumačenje svojim prija
teljima Amerikancima, da i
oni ispravno znadu ftto smo
i tko smo.
Cijena je knjigi jedan do­
Razumije se, da glavni ured šalje samo ova dva (Uma
projector, screen i operatora treba si sam odsjek ili gnlja»
do nabaviti.
Budući kad se ovi filmovi šalju iz Sjedinjenih Driava
u Kanadu, ili opet nazad iz Kanade u Sjedinjene Driav%
uzme nešto vremena dok isti slobodno prodju kroa earta*
ske urede na granicama jedne i druge države.
Stoga, ako želite imati ove filmove za prikazivanje
vašoj naseobini, pišite na Odjeljenje Sporta i Prosvjete Hr
vatske Bratske Zajednice. Pa da se ne gubi vrijeme a m*
potrebnom dopisivanju, javite odmah u prvom pismo, koji
datum želite filmove imati, a za bolju sigurnost naveđitt
i drugi datum, jer se lako dogodi da je koji drugi odsjek val
naručio film za taj dan.
SI. prosinca tili.
lar. Možete je naručiti kod
naše Zajednice ili pošaljite a
koverti jedan dolar sa ozna
kom da želite povjest Hrvat
skih Doseljenika. Naručbu ša
ljite na: Mr. Philip Vnketteh.
8441 Forbes St, Plttsborgh
18, Pa.
NARODNA GOSPODA
One, koji i ada knltnra
srca i duše, te narod naziva
pravom narodnom gospodom
u njih vjeruje, prema njima
imade neograničeno povjere
nje i ljubav, i s tima je na
rod uvijek spreman da ra
di konstruktivno, protiveči
svakoj destrukciji i anarhiji.
No narod nikada ne će da bo
de "masom", jer narod zna*
de, da je osnov cjelokupnog
narodnog života I da je on
izvor sve vitalnosti život
nosti velike narodne skup
nosa. Ivo Sarlnić.
Genijalan čovjek nikada ne
može prezirati rad. Abel
Stevens
Genij može slobodno disati
samo tamo gdje postoji slo
boda. John Stuart Mill
FILMOVI HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
NA RASPOLAGANJU NAŠIM ODSJECIMA
Pittsburgh, Pa. Hrvatska Bra taka Zajednica poejs
duje dva 16 mm. filma, koje posudjuje svojim odsjecima I
gnijezdima u Sjedinjenim Državama Amerike i Kanadi.
Filmovi jesu jedan originalni "Ovo Je Vaša Hrvatska
Bratska Zajednica", koji traje 55 minuta i naknadni ftha
"60-godišnjioa Hrvatske Bratske Zajedniee", koji traja
minuta.
Wank Brakfie, npra«Mal|.
Hrvatske Bratske Zajednice
LIBERALNI DOBITAK
KAMATI OD PRVOG DANA
POTPUNA ŽIVOTNA PROTEKCIJA
UPLATA NA JEDANPUT
Za informacije pitajte svoga tajnika
pišite aa
Hrvatska Bratska Zajednica
Tajričko Odjeljenja

Akron. O. Odsjeci 699
i 813 H.B.Z. zajednički pri
redjuju plesnu zabavu 1. ja
nuara 1959., u German Ame
rican Hali na 834 Grant St.,
Akron, Ohio.
Joseph Podnar,
15316 Ridpath
Cleveland 10, Ohio
Miami, Fla. Ovime se po
i Ju-
Mil IMes Street Pittsburgh IS, Penna.
Ote ini Ured: 3441 Forbes Street, Pittsburgh IS, Pennsylvania
Telephone: MUseum 2-4470 2-4471
GLAVNI ODBOR
V. MMMtieh, glavni predsjednik, 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pennsylvania
Joseph N. BMdarić, glavni prvi podpredsjednik, 1907 So. Racine Ave., Chicago 8, 111.
Milan Vrane*, glavni drugi podpredsjednik, P. O. Box 415, New Castle, Pennsylvania
-Math Kovačevich, glavni treći podpredsjednik, 5137 West Boulevard, Los Angeles 43, Calif.
ioAcph Bella, glavni tajnik, 3441 Forbes Street Pittsburgh 13, Pennsylvania
fbhn Ovca rich, tajnik O. B. P., 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Mfartin Kraairh. glavni blagajnik. 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Michael Grasha, upravitelj Pomlatka, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Milan ftkrttf, predsjednik Nadzornog Odbora, 147—16th Street, Campbell, Ohio
Sylvia Nikulc, tajnica Nadzornog Odbora, 3396 Massachusetts Street. Gary, Indiana
John 4. Vertoos, Clan Nadzornog Odbora, 842 So. Second Street, Steelton, Pennsylvania
Jnlla* MajefcW, član Nadsornog Odbora. 18037 Greeley, Detroit 3, Michigan
Nikola Borić, član Nadzornog Odbora, 538 Slocum Street, Luzerne, Pennsylvania
John R. Mikan, član Nadsornog Odbora, Maple Street. S. Rochester, Pennsylvania
Nikola Hinieh. član Nadzornog Odbora, 1222 E. Crawford Avenue. Milwaukee 7. Wisconsin
ZAMJENICI: Ivan Babich, Paul Perisich, Peter Glavota
GLAVNA POROTA
John Badovinac, predsjednik, 111 East 214th Street, Euclid 23, Ohio
Stjepan Li pak. tajnik, 30928 Caledonia, Hazel Pork, Michigan
Matthew Zvonar, 1381 Garfield Street, Denver 8, Colorado
Joseph Zalae, 4420 Third Street. Versailles, Pennsylvania
Ivan Bujan, 729 W. 36th Avenue, Gary. Indiana
Lawrence Delost, 2955 Brevard Street, Pittsburgh 27, Pennsylvania
Matthew Belanic, 9 Lincoln Avenue. Branford. Connecticut
Filip Vukelič, hrvatski urednik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 18, Pennsylvania
Stephen F. Brki eh, engleski urednik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
PRAVNI SAVJETNIK
Edward B. Servov, 6th Avenue and Sinclair Street McKeesport, Pennsylvania
Dr. F. J. Areh, 816 Chestnut Street, Pittsburgh 12, Pennsylvania
PROSVJETNO-SPORTSKO ODJELJENJE
Frank Braidie, upravitelj, 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pensylvania
Nick D. Sarich, upravitelj, 1901 Potter Road. Des Plaines, Illinois
ODBOR DJEČJEG DOMA
Tomo ftipui£, predsjednik. 4509 Connecticut Street. Gary, Indiana
Frank Krasieh. tajnik. 3619 So. Rockwell, Chicago 32, Illinois
Josip .ftaban. Box 1, Crystal Lake, Illinois
Josephine Oibolt, 913 North Clement Street. Joliet, Illinois
Luka Biondić, 3746 W. 56th Street. Chicago. 111.
ZAMJENICI: Filip Paulin, Joe Horvath, Fabian Markovich
N«*r York:
Consulate General
of Yugoslavia
816 5th Ave.,
Pittsburgh:
Consulate General
of Yugoslavia
Farmers Bank Building
301 Fifth Avenue
Room 306
Pittsburgh 22, Penna.
Telefon: GRant 1-6191
Jurisdikcija Gen. Konzula
ta F.N.R. Jugoslavije u Pitts
burghu proteže se na: Ala
bama, Kentucky, Missisippi,
Ohio, Pennsylvania i W. Vir
ginia.
Chicago:
Consulate. General
of Yugoslavia
188 W. Randolph St.,
Chicago, 111.
San Francisco:
Consulate General
of Yugoslavia
461 Market St.,
San Francisco, Calif.
Ambasada:
Yugoslav Embassy,
1520 16th St N. W.,
Washington, D. C.
SINGLE PREMIUM
NAJBOLJI INVESTMENT
KOD
8441 Forbes Street Pittsburgh 13, Penna.

xml | txt