OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 28, 1959, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-01-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana
Sfoibeno gfo«k
HmM« Brfttnke ZajedniM
Americi
lsluć svake srijede. Izdaje pa
HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA
Naša postignuća
PROŠLE
Vjerujemo, da se sa izazivljanjem i boc
kanjem ne promiče dobra volja. Tko uživa
da sam sebe hvali prosto mu bilo, ali nemoj
mo od dobra stvarati negodovanje. Svak za
svoj doprinos treba da dobije priznanje.
Za kampanju, mislimo, da smo i mi ipak
nešto doprinjeli i sa živom riječi i sa pi
sanjem, tako i drugi, što ipak treba uvažiti.
Slogom i zajedničkim snagama se može mno
go postići i sagraditi. I zato stalno promiče
mo narodnu slogu i bratsku ljubav u Zajed
nici. Dobra volja je jedan takodjer od ve
likih naših uspjeha. Na dobroj volji postizi
vamo i sve ostale dobre rezultate.
Prošle godine prvi put u povijesti Zajed
nice ostvarismo škole tečajeva, koji su te
čajevi dobro poslužili u jačanju Zajednice
s Pomladkom i članske kampanje. S tečaje
vima i školama, kao i pisanjem i publicira
njem istih upoznali smo vodstvo naših od
sjeka i gnijezda uz ostalo članstvo s po
slovanjem Zajednice i njenim novim i unos
nim certifikatima, boljim i unosnijim pogod
nostima za životnu osiguraciju i protekciju
djece i odraslih članova. Na osnovi toga zna
nja i postignuća pomoženo je uspjehu kam
panje, česa prije nismo imali. Vodje prijaš
njih kampanja svega toga nisu imali. Zna
mo, da su i nagrade općenito bile mnogo
slabije u prošlosti, a nismo imali unosne i
privlačive glavne nagrade kao što ih danas
imamo. Medjutim prijašnje kampanje su do
bro služile Zakladi upravnih troškova, a da
nas dolazimo u poteškoću baš radi troškova
ove Zaklade, pak ćemo u skoroj budućnosti
biti suočeni, da nešto ozbiljna poduzmemo za
Zakladu upravnih troškova, ako nećemo, da
nametnemo članstvu posebni rasporez.
I to su stvari o čemu uprava mora da
vodi račun.
Nije dovoljno samo imati člana, već tre
ba paziti i nastojati, da i Zajednica od člana
ima korist u pitanju vod jen ja posla.
Veliki broj članova su svijesni i pošteni,
rade i žrtvuju se za svoju Zajednicu, a ima
i takovih, koji bi sve uzeli i nikad dosta
a ništa doprinjeli i učinili.
Rekosmo, sa tečajevima učinismo dobar
početak, ali to nije dovoljno, na tome ne mo
že ostati, već treba da provedemo u djelo
podhvata, kako bi došli do što većeg broja
članstva u svim dijelovima Sjedinjenih Dr
žava i Kanade, da ih podučimo i odgojimo
u duhu zajedničarstva i vrijednosti životne
osiguracije, protekcija, pa i unosnog uloška
kod Zajednice, tako da član može od toga
imati što bolju protekciju i zaštitu, a i Za
jednica korist za vodjenje svog£ posla.
Polučismo dobar uspjeh i s našim Cro
atian Centers, koja se ustanova širi u na
šim redovima i zahvaća sve jači zamah, te
služi za promicanje dobre volje u duhu brat
ske ljubavi i čovječnosti, kao i za slogu na
roda uopće.
Kako svi znakovi pokazuju, još i danas,
a biti će i u buduće važno i potrebno da pro
mičemo i jačamo naše odjeljenje bolesničke
potpore i ošteta. To je o čemu treba voditi
veću brigu i nastojati da i to dovedemo u do
bro stanje i na osnovi, da bismo s tim odje
ljenjima služili bolje članstvu i time pro
micali interese Zajednice.
Nama su jednako na srcu sva odjeljenja
Zajednice. Mi ne dijelimo jedno od drugoga.
Zajednica nije dualna organizacija, već je
dinstvena, tako mi mislimo, pak smo svi u
upravi jednako dužni da sve gradimo i iz
javljujemo do najboljega uspjeha.
Prošle godine smo mnogo dobra postigli
i Jfš toga mnogo ima da učinimo.
Danas imademo ili smo primili dobro
voljnih doprinosa u Zakladu školarine do bli
zu devet tisuća dolara, a i to je jedan po
sebni dobar uspjeh što do sada nismo imali.
Mi tako na stvari gledamo, a vi braćo,
sudite.
"Ljubav, sloga, Jedinstvo je Bog mm, pa
tko o ljubavi, slogi i jedinstvu ostaje, taj
ostaje u Bogu, Bog je u njemu. .*
Biskup štrosmajer 5. prosinca 1896
ujedinjenoj hrvatako-srpakoj 1wltBii
ZAJEDNIĆAIR
DapH vraćaja alkojeni iMaj«. MJa
GODINE 1958 polučili smo dobre
uspjehe u svim granama i podhvatima
djelovanja Hrvatske Bratske Zajednice. Me
juti uspjeli smo i s novim podhvatima,
koje smo imali na programu da ih ostvari
mo. Prvo i prije svega s kampanjom smo
minule godine lijepo uspjeli i moguće bolje
nego u prošlosti radi postojećih razloga. Mi
ovime ne želimo i nećemo, da bilo koga pod
cjenjujemo i zapostavljamo ili da gradimo
fiekog upravnika protiv drugoga. Svak je na
stojao učiniti što je bolje mogao i razumio.
mm wtrmmi
Pozitivnost
^NAK DOBRE VOLJE. Iskren i pošten
član pozitivno tumači svoju Zajednicu i
podupire njene podhvate. Članovi, koji su u
Zajednici samo za svoje lične interese, na
nju gledaju negativno. Ovi nisu da pomažu
već odmažu i koče svaki napredak. Hvala
Bo?u' t®kovih
J'e
maI*
broj i od njih se ne
može ništa stvarnog očekivati.
Ovdje ćemo se poslužiti s jednim svijet
lim primjerom. Naime, u prošlom broju je
izašao jedan člančić iz Kansas City, Kans.,
od blagajnika odsjeka 35, Johna Calovich-a!
Tu on kaže da njegov odsjek ima mršavu
blagajnu, ali članstvo hoće da ide na rekord
za Školsku Fondaciju, te je izmedju sebe sa
kupilo svotu od $10 u tu svrhu. Svjetli pri
mjer dobre volje i rodoljublja.
Brat Calovich, medju ostalim veli: "Po
kret Scholarship Foundation medju našim
hrvatskim narodom odnosno članstvom
H.B.Z. jest, treći značajni pokret u na
šoj organizaciji. Prvi je bio ustrojenje sa
me Zajednice, drugi je bio ustrojenje Po
mladka, a treći je ustrojenje Scholarship
Foundation.
"Zajednica u početku bila je mala i ne
moćna, Pomladak u početku je bio malen i
nemoćan, pa eto i pokret fonda za škola
rinu isto je malen i nejak.
Eto sada vidimo od one malene i ne
jake Zajednice jednu veliku i moćnu. Hrvat
sku Bratsku Zajednicu: od malenog i ne
jakog Pomladka danas sa ponosom gledamo
veliku i jaku rezervu i bolju budućnost sa
me Zajednice, a sada nam dolazi i Scholar
ship Foundation. Početak je malen i slab,
ali imajmo puno nade, da će isti biti velik
i jak u svojoj budućnosti, koji će donašati
koristi za one za koje je nam jen jen, preko
njih da će se okoristiti i sama naša velika
i danas jaka H. B. Zajednica.
"Uz pomoć Božju i našu neka napreduje
fond školarine, a preko njega neka napre
duju u školi i znanju i nauci oni, koji će do
bivati pomoć od istoga".
U malo riječi mnogo i pametno rečeno.
Ovako o svojoj Zajednici domišljaju i govo
re njeni pozitivni i iskreni članovi. Na tako
vima ona stoji i napreduje.
Ispravno rečeno, danas je Scholarship
Foundacija slaba i nejaka, a mi smo uvje
reni, da će u skoroj budućnosti biti moćna
i jaka, kao što je danas jaka Zajednica i
njen Pomladak.
Svaki početak je težak. Nova ideja se
teško probija. Danas je udaren čvrsti te
melj Scholarship Foundaciji. Treba strplje
nja i ustrajnosti. Hajde povuci, potegni i
udri! Treba živo uprijeti i izvući kola
na brdo! Svaki dan dobivamo sve veći broj
pozitivne braće da nam pomažu. Oni, koji
neće ili ne mogu, neka ipak budu dobri, pa
da ne odnemažu. Neka ne vuku kola na
trag niz brdo! U tom slučaju šutnja je
zlato.
VAKI POČETAK je težak, da nova ideja
uspije hoće se ustrajnosti, razumjevanja
i dobre volje. Scholarship Foundation, Inc.,
posve je nova organizacija Hrvatske Brat
ske Zajednice. Jedan novi, ali značajni pod
hvat, koji je organiziran na dobroj volji.
Svi prihodi za ovu Fondaciju osnivaju se na
dobrovoljnoj osnovici. Drugim riječima od
nikoga se ne traži da mora silom doprinaša
ti u ovaj vrijedan i značajan fond ili Za
kladu. Bolje rečeno, mi nećemo i posve smo
protiv toga da se za školarinu službeno po
konvenciji usvoji posebni rasporez za škola
rinu. Nama je draže jedan dolar dobiti do
brovoljno i od srca nego pet dolara prisilno.
Draže nam je da tisuću članova daruju po
dolar tisuću dolara, nego par pojedinaca,
iako mi uvažujemo i odlične pojedince i po
štujemo. To iz razloga, da se školarina o
sniva na dobroj volji i na dobrovoljnoj ba
zi, pomoći samog naroda.
Mi apeliramo na pošteno srce i veliku du
šu braće i sestara, a oni, koji nemogu ili ne
maju smisla za ovu rodoljubnu stvar, neka
nedaju, ali ipak neka drugima ne smetaju,
koji imadu ljudskog i dobrotvornog osjećaja
i plemenitosti.
Ružno je i nije lijepo, da neki članovi
propagiraju, da mi hoćemo članstvu namet
nuti rasporez za školarinu, jer to nije istina.
Pak tko tako govori, taj ili stvar ne razumi
je ili iz jala nastoji da plemeniti pokret u
bije. Ne tako, braćo moja!
U suprot smetnje, možemo već danas
reći, da smo sa ovim podhvatom uspjeli i
još ćemo bolje uspjeti.
nova
središta
Iskazanu
HBZ
U prošloj godini pristupilo
je u redove Hrvatske Brat
ske Zajednice 6095 novih čik*,
nova. koji su se osigurali za
5,350,200 dolara. Usporediv
ši ove brojeve s onima iz po
sljednjih 12 godina, prošla je
godina bila najuspješnija.
najviše našeg svijeta, kao što
Kao najznačajnije u kam
panji je bilo to, "da je član
upisao novog člana", što se
najbolje razabire iz činjenice
da je skoro 1300 članova uze
lo izravnog učešća u privadja
nju novih članova.
Izobrazba časnika i Hanstva
I kraj oduševljenja i lju
bavi našeg članstva da ono
samo posluži svojoj organiza
ciji u privadjanju novih u nje
ne redove, duh vremena, no
vi zahtjevi tržišta i napose
oštra kompeticija na polju
životnog i drugog osiguranja,
zahtjeva i nove metode rada,
i dakako temeljitiju spremu
svih onih koji bilo dobrovolj
no :li za nagradu sudjeluju u
ovoj vrsti privrede. Ođtuda i
potreba za izobrazbom, do
brim poanavanjem onoga, 9!
i
"BAJEDNICAR"
STO JE UČINJENO U GODIN11958?
KRATKI PREGLED RADA I USPJEHA
Božidar P. Vučković
Koncem poslovne godine svako uredno poduzeće zaklju
čuje knjige i sprema godišnje izvješće iz kojeg uprava pod
uzeća zaključuje kako poduzeće stoji, koliko se privredilo
ili izgubilo i koje su grane poslovanja bile vise a koje ma
nje uspješne. Ta izvješća se u glavnome sastoje od brojeva,
kojima se pridoda tu i tamo po koja riječ. Prepušta se cifra
ma da one "govore" same za sebe. Kod ovoga, najviše posla
imaju računarski stručnjaci
i knjigovodje. Takovu upravo čime se raspolaže u cilju da
vrstu izvještaja dogotovljuju se svakom potencijalnom kup
odredjeni činovnici u našem i cu najprije ponudi i zatim
Glavnom uredu. preda ono što je u obostra-
U ovom napisu, mi se, me- nom interesu .Riječ je o cer
djutim, nećemo pozabaviti s, tifikatima HBZ, kojih ima
brojevima, osim u vrlo maloj nekoliko i svaki od njih za
mjeri, već sa nekim činjeni-! htjeva posebni studij i tuma
cama ,koje možda više nego čenje i tome su eto poslužili
poslovni uspjeh iskazan u prošlogodišnji tečajevi (iko
brojevima .predstavljaju us- le). HBZ
pješno zaključenu godinu die- Prije svega izradjen je bio
lovanja Hrvatske Bratske Za-j priručnik i to dvojezično, pri
jednice. čemu su bili konzultirani bn^j-
Nanizati ćemo i ukratko ni izvori i iskustva pojedina
opisati ono što je već postig- ca, a auktor je glavni blagaj
nuto, kao i ono što je uči- nik brat Martin Krasić.
njeno, te bi poput pametno! Prvi, pokusni, tečaj održan
uloženog novca, imalo prije je bio Chicagu, pa zatim u
ili kasnije donijeti željene pio- Pittsburghu u Hrvatskom
dove. I Centru za časnike i članstvo
Nema dvojbe, da će 1958 odsjeka Zapadne Pennsylva
godina u povjesti Hrvatske nije, potom u Detroitu i isto
Bratske Zajednice ostati za- vremeno u Monessenu, Pa.,
bilježena zbog slijedećega: te u Hamiltonu, Ont., Cana-
Jer je kampanja za novo da. U planu su tečajevi u
članstvo naročito bila uspje- Youngstownu, Ohio i u sje
šna jvernoj i južnoj Kaliforniji.
Što se u minuloj godini oz- Svi izvršni odbornici i uz
biljnije poradilo u pravcu njih hrvatski urednik Zajed
društvene i poslovne izobraz- ničara bili su predavači na o
be časnika HBZ
|Vim
posebnu počast
I, konačno, nu ne i najma
nje značajno, općenito se ma
nifestirala dobra volja u re
dovima organizacije.
Kampanja
tečajevima. Iskustvom se
Jer je osnovana Zaklada za pokazalo, da su tečajevi ko
školarinu HBZ risni da narav posla iziskuje
Organizirana su i podignu- najmanje dvojicu predavača,
ta nova Hrvatska kulturna ne samo radi jezika već radi
pokazanog interesa slušate
lja. koji upravo "zmišljaju"
pitanja i očekuju da na sva
ko moraju dobiti jasni od
govor.
1958 goidna predstavlja ve
liki korak naprijed u pogledu
izgradjivanja naših društve
nih časnika i članstva uopće
i nema sumnje da se ni kod
sadašnjeg neće moći stati već
će se morati tražiti novi pu
t^vi i metode rada, jer-nas
rta to neodoljivo sile prilike.
Briga za intelektualni
pomladak
Ideja, da Hrvatska Bratska
Zajednica novčano pomogne
školovanje vrijednih studena
ta, dijece naše, nije nova bo
lje reći, nije nikla jučer. Ali,
ruku na srce, nije bilo ra
zumjevanja. U neku ruku, to
se može i razumjeti ako se
uzme u obzir, da je naša or
ganizacija zbilja gradjena u
Još nešto, dok je nazadak
u redovima odraslog Članstva
bio najmanji (280), porast u
o a k u e i o n a v e i
(1540), i opet u usporedbi s
nekoliko posljednjih godina.
tako, da je broj ukupnog
članstva porastao za 1260! H.
B. Z. broji danas oko 110.000. duhu one narodne izreke "zr-
Početkom godine, ukupni no do zrna pogača" ... i da
iznos osiguranja je bio 87.4 su je do današnje moći po
milijuna a koncem godine je digli oni za koje nitko nije
dosegao 90,0 milijuna, što ako pitao, što da za vas učinimo,
se usporedi s odprilike 9,0 mi
lijuna HKZ, ili s 17,0 Srpskog
Narodnog Saveza, li s 37,0
KSKJ, pruža još izrazitiju sli
ku financijalne jakosti Hr
vatske Bratske Zajednice.
Ne smijemo smetnuti s u
ma, da je prošlogodišnja ne
zaposlica osobito bila zahva
tila industrijske i rudarske
predjele Unije, one, gdje je
a kamoli im ponudio bilo kak
vu mogućnost naobrazbe. Re
kosmo, to se može razumjeti,
ali ne i opravdati, jer kud bi
mi kao narod, a u staroj do
movini bilo je još prije 40 go
dina preko 85% seljaka, do
spjeli da smo se držali one
"nisam ni ja toga imao, pa
ne treba ni drugima".
I zato dug je bio put do
{Ma kad je projle godine
ovan "Scholarship Founda-
sn
su države Pennsylvania, Ohio
i Michigan, pa je kraj svega
toga bio zabilježen izvanre
dan uspjeh koji upućuje na
prognozu da će ova godina
biti još i bolja.
tion, Inc." Hrvatske Bratske
Zajednice. To je posebna u
stanova, registrirana po pro
pisima odnosnih zakona dr*
žave Pennsylvanije. Dojp je i
prošlih godina Zajednica po
magala studente, ove je go
dine bilo odobreno 20 stipen
dija po 250 dolara vrijednim
mladim ljudima i ženama, po
hadjačima k o 1 e a, novom
naraštaju hrvatskih roditelja.
Ova je ustanova tek u po
vojima i zato treba posebnu
njegu, a to znači sredstva da
se održi, ojača kako bi u do
glednoj budućnosti još bolje
mogla vršiti onu misiju, koju
su je namjenili njeni osnivači,
a to je brinuti se za školo
vanje našeg pomladka.
Ako bi se kojom srećom iz
medju ovih mladih pojavio o
pet koji Meštrović ili Tesla,
zar nebi on bio zahvalan u
stanovi, koja mu je pomogla
dovinuti se tako visoko od
nosno, nebi li on zbilja pro
nio rodu glas?
Sada je na svima nama da
raamialimo, kako bi najbolja
2.
3.
IZ UREDA GLAVNOG TAJNIKA
Treba da se uvažuju nove molbenice
Prošlog tjedna poslali smo svakom odsječnom tajniku
našu novu molbenicu za članstvo zajedno *a pismom i upu
tama.
Ova molbenica zamijeniti će sadašnju liječničku molbe
nicu "Form 1 Rev.", zelenu bez-liječničku molbenicu "Form
SNM1", te ružičastu molbenicu za povišenje ili uspostavu
na osmrtninu, potporu bolesti ili odštetu "Form 28 Rev.".
Drugim riječima, ovo su tri molbenice u jednoj, liječnička,
bez-liječnička, uspostava i povišenje.
Da pomognemo našem članstvu pri ispunjavanju ove
molbenice, i da izbjegnemo nepotrebnom dopisivanju, treba
slijediti ove upute: v
1. Molimo da odgovorite na ava potrebna pitanja u
tiskanici.
Svaki molitelj mora odgovoriti na sva pitanja na
strani 1 i 2, te mora potpisati molbenicu na stra
ni 4 pred svjedokom, koji je član Zajednice.
Odsječni tajnik mora dovršiti stranu 4 sa pravilnim
potpisima.
4. (a) Ako je molitelj preko 40 godina star ili,
(b) Ako molitelj želi dvostruku odštetu ili bolnu pot«"
poru, ili $100.00 mjesečne bolne potpore ili
(Č) Ako molitelj želi više od $5,000 osiguracije ili,
(d) Ako je molitelj bio pod suspendacijom više od
60 dana te želi uspostavu, tada treća strana mo
ra biti ispunjena po odsječnom liječniku. Dru
gim riječima, strana 3 mora se ispuniti samo
ako je liječnička svjedočba potrebna.
II! se iskreno nadamo, da će ova molbenica naići na
Vaše odobrenje, te imate li bilo kakovih upita, izvolite se
obratiti na nas.
Još jedna važna opomena. Neznamp a kojeg razloga,
ali dok/ ovo pišemo nismo primili nego samo oko polovice
Prijava Odsječnih Izbora.
Potrebno je da ove Prijave imademo čim prije, tako da
se naši rekordi u uredu srede i da svi dopisi mogu biti u
pravljeni odgovarajućim odbornicima. U suprotnom slučaju,
mi ćemo i nadalje slati sve na prijašnje odbornike, što će
svakako usporiti naš rad.
Molimo, da se gornje uvaži. ^Uredništvo.
Joseph Bella, glavni tajnik.
OPOMENA ODSJEČNIM ODBORNICIMA
Ovime se opominje odsječne tajnike i čitavi odbor, da
nakon izbora odsječnog odbora, čim prije pošalju adresar za
ispravak adresa u Zajedničaru, koji će adresar skoro bitj
štampan.
Oni pak odsjeci u čijem odboru nije bilo promjene, tre
ba da nam to jave da nema izmjene. Time se olakšava rad
u priredbi adresara.
Molimo, da se sa adresarom at lateže, već da tajnici
odmah pošalju novi adresar, dok stvar nezaborave.
Odsječni adresar štampamo samo jedanput u godini,
pak koji odsjek propusti objaviti, njegpv adresar će izaći
ne ispravljen.
Nakon je adresar štampan nema i nemože biti više
ispravaka, pak tko poslije traži ispravak taj je posve po
grešan i time pokazuje da je stvar zanemario.
izgradili ovu Zakladu. Možda tional Conference on Citieen-
u svakom odsjeku održati po
sebnu priredbu i čisti dobitak
namjeniti fondu? Hi, dobro
voljni rasporez? Možda sabir
nu akciju na odsječnom sa
stanku? Ukratko, ako je vo
lje ni ideja neće uzf?liti, kako
da se do sredstava dodje. Ne
zaboravimo ono naše narod
no gesld "Prosvjetom sreći!".
Hrvatska kulturna središta
Uz naš omiljeni Croatian
Center u sjedištu H. B. Z. u
Pittsburghu, koji je postao
stjecištem našeg naroda za
vrijeme toplih ljetnih mjeseci
i mjestom na kojemu se odr
žavaju brojne društvene pri
redbe Hrvata Zapadne Penn
sylvanije, prošle je godine o
tvoren prekrasan Hrv. Narod
ni Dom u Detroitu, koji će iz
van dvojbe znatno doprinijeti
kulturnom i uopće društve
nom životu brojne hrvatske
kolonije u centru američke i
svjetske automobilske indu
strije.
Slične centre već imaju i
Hrvati u Milwaukee i Youngs
townu, koji uz one nabrojene
te naša poznata središta u
Los Angelesu i Gary, Ind.,
potiču naš narod da ne samo
održi nego i unaprijedi kul
turnu baštinu po kojoj smo
ono što jesmo.
Budući HBZ nije samo o
siguravajuće društvo, nego i
matica kulturne djelatnosti a
meričkih i kanadskih Hrvata
i njihove dijece i unučadi, to
su naši odsjeci pioniri osniva
nja Hrvatskih središta.
Te su zgrade i prostori traj
ne naravi i oni će ostati kao
živi spomenik generacije ko
ja ih je sagradila i osnovala.
Ovu trajnu vrijednost imaj
mo pred očima i neka nam
časovite sitnice ne zamrače
horizonat.
U prošloj godini iskazano
je od strane državnih oblasti
posebno priznanje Hrvatskoj
Bratskoj Zajednici. Gl. pred
sjednik, brat V. I. Mandich
bio je izabran predsjednikom
Pennsylvania Fraternal Con
gress-a. Osim toga on je na
trodnevnom asaiartanji N*-
O«'-
ship" u glavnom gradu Wash
ingtonu, po izričitoj zamolbi
guvernera Pennsylvanije za
stupao Commonwealth na toj
konferenciji. I predsjednik Gl.
Porote, brat John Badovinac,
je nedavno izabran za pod
predsednika Ohio Fraternal
Congress.
Svi ovi izbori i delegatstva
govore jasno, koliki ugled uži
va naša organizacija.
U cilju boljeg medjusobnog
razumjevanja, promicanja cil
jeva Zajednice i što češćeg
osluškivanja želja i potreba
članstva, glavni predsjednik,
izvršni odbornici i mnogi glav
ni odbornici, kao i urednici
glasila u toku prošle godine
posjećivali su kolonije uzduž
i poprijeko kontinenta, pa je i
u tom pogledu 1958. godina
vrlo aktivna.
I pri zaključku, dodao bi
još samo. Neka nam dobra
prošlost posluži kao putokaz
k još boljoj i uspješnoj bu
dućnosti na njivi pripomoćne
dobrotvorne i kulturne djelat
nosti američkih i kanadskih
Hrvata u okviru Hrvatske
Bratske Zajednice.
POVIJEST HRVATSKIH
DOSELJENIKA U AMERIKU
O povijesti hrvatskih do
seljenika imademo vrlo malo
pisanih podataka. Zadnje vri
jeme gosp. Stjepan Gaži na
pisao je knjigu na engleski
"O o a i a n Immigration to
ABegheny County" 1882 do
1£14. Ova knjiga je lijepi i
vjerni prikaz povjesnice na
ših starih doseljenika u Pitts
burgh i okolicu, sapravo
»padnu Pennsyivaniju. Pi
sana je iskreno i pošteno i
provjerena sa dokumentima.
Tu se zrcali rad i aktivnosti
naših starih doseljenika, koji
su udarali temelj Hrvatskoj
Bratskoj aajednM I hrvat
skoj rimo-katoličkoj crkvi I
župi. Tu se zrcale tegobe pr
vih dana doseljenika i n£
hovo salaganje borba sa
svoja društvena, kulturna i
n*ti
IS. siječnja 199».
Josip Vučić
Pri zaključku lista priml
smo žalosnu vijest iz So. Chi
cago, 111., od brata Antona
Šarića, da je nedjelju 25. ja
nuara preminio brat Josip Vu
čić, predsjednik i vodja od
sjeka broj 39. Bio je delegat
više puta na Konvenciji Za
jednice. Nakon minule Kon
vencije organizirao je Ujedi
njene Odsjeke u naseobini So.
Chicago, te je bio duša, kuo
tajnik, te aktivne organizaci
je u redovima H. B. Zajednice.
Brat Vučić je čitavi život
bio narodnjak i hrvatski ro
doljub. U Zajednici je od svo
je mladosti, te je bio revan
i aktivan član, odlični zajed
ničar.
Zadnje vrijeme dobio je sr
čanu bolest i proveo dulje vre
mena u bolnici, ali od koje
bolesti se nije mogao izlije
čiti dok nije smrt nastupila.
Zajedničarska naseobina if
So. Chicagu s bratom Vuči
ćem gubi jednog odličnog
graditelja Zajednice i vodju
zajedničara. Rodjen je 1890.
godine u selu Ostari je,.Ogulin,
Hrvatska. U mladosti je do
šao u ovu zemlju i odmah stu
pio u redove H. B. Zajednice.
Obitelji pok. brata Josipa
Vučića ovime izrađujemo na
še srdačno žalovanje, a po
kojniku SLAVA!
UREDNIŠTVI
ZAKLADA ŠKOLARINE
I ovako se može pomoći siro
mašnim studentima u Fond
Školarine H. B. Zajednice!
Mnogim još ljudima n irj•
poznato, da se bavimo sa ot
premom svakovrsne robe, kao
polovnih i novih odjela, živež
nih namirnica, uključivo
pšeničnog, kukuruznog i bije
log brašna za Evropu, kao,
raznih tehničkih tvorničkih
proizvoda.
Mi smo voljni poduprijetI
pojačati Fond školarine tako
da ćemo pokušaja radi do
konca mjeseca lipnja ove go
dine, od djela našeg čistog do
bitka, kada netko naruči ka
kovu robu kod nas, barem u
vrijednosti od $10.00 na jed
nom, staviti na stranu naj
manje 50 centi, pak do jed
nog dolara na svakoj' naru#
bi. V
Kada netko pošalje naruč
bu, neka nam piše da je či
tao našu ponudu u Zajedni
čaru i zbog toga radje šalje
naručbu nami, nego kome
drugome poduzeću, jer mu je
fdrago čuti i znati, da tako i
na ovaj način koristi spored
nim putem oka pojačanja
Fonda Školarine.
Vrijedno je ovu knjigu I
mati u svom domu radi sa*
be, svoje djece, pak i sa bo
lja tumačenje svojim prija
teljima Amerikancima, da I
oni ispravne nadu Mo ssaa
i tko no.
Cijena ja knjigi jedan to
lar. Moiete je naručiti kod
nafte Zajednice pošaljite
koverti jedan dolar sa oaaa
kom da želite povjest Hrvat
skih Doseljenika. Narućbu
UNa na: Mr. Philip YukeM,
S441 Forbes St, Pittsburg
M,«*
if w.
U*

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT PITTSBURGH, PA.
Philip Vukelich, Croatian Editor of "Zajedničar-
$441 FORBES STREET Phones: MU 1447#—IffU 2-4471 PITTSBURGH IS, PA.
Offkiai Organ of tfee
Oro»ti»u FVnternaJ Došos
od Amerim
Published every Wednesday by the
CROATIAN FRATERNAL KJNION
Scholarship Foundation, Inc.
Overseas Shipping Company
World Wide Sales
Organization
V. Vučković & Co. of N. J.
6040 Palisade Avenue
West New York, N. J.

xml | txt