OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 28, 1959, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-01-28/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

28. siječnja 1959.
I N
LMOPIAM
ti -j.. -^58. 6
ju sliku ovdje donosimo.
Rodjen god. 1883. kraj mjesta
kojom je proputovao i vidio mnogo Pok°j vječni.
svijeta prije nego je došao u ovu
zemlju pred nekih 50 godina. Po
sljednjih 10 godina je bio u miro
vini, a prije toga, preko 30 godina
radio za Swift Co.
Pokojni brat bio je udovac, te
iza sebe ostavlja 6 kćeri Mrs. Mary
Hratcinski, Joliet, 111., Mrs. Fran
ces Bauer, Mrs. Genevieve Janis
kas, Mrs. Anna Fann, Mrs. Mil
dred Mufich, Mrs. Bernice Clothier,
ovdje u Kansass City te 9 unučadi
i 3 praunučadi.
Mrtvo tijelo pokojnika je bilo iz
o e n o u o e n o z a v o u
"Skradski Stine", gdje je odar bio
posjećen od mnogo znanaca i pri
jatelja, koji darovaše cvijeće i za
svete mise. Medju brojnim vijen
cima isticao se i vijenac našeg od
sjeka u znak zadnje počasti.
U srijedu, 24. decembra u jutro
povorka je krenula do crkve Sv.
Ivana Krstitelja gdje je odslužena
sveta misa zadušnica, a iza toga
na Mt. Calvary groblje, gdje je
mrtvo tijelo pokojnika predano
majci zemlji.
Uz društvo "Gorski Kotar" po
kojnik je bio isto članom društva
Sv. Imena i dobrotvornog društva
Sv. Josip i Marija.
Dragi brate neka ti je laka ova
zemlja u kojoj već počivaš, bio ti
pokoj vječni, a tvojim od strane
durštva "Gorski Kotar" naSe du
boko saučešće.
Roman Cop, tajnik.
Zalivala. Ovime se zahvalju
jemo svoj našoj rodbini, kumovi
ma, susjedima, prijateljima i znan
cima, koji su posjetili odar, daro
vali cvijeće i za svete mise, te pri
sustvovali pogrebu našeg nezabo
ravljenog oca.
Rastužene kćerke
Mary, Frances, Genevieve,
Anna, Mildred i Bernioe.
VKTOR RUŽIĆ
Chicago, Dl. Ovime javljamo
žalosnu vijest, da je odsjek broj
32 HBZ iz svojih redova sa smrću
izgubio dobrog člana, brata Vik­
tora Ružica, koji UiniO 4. de
cembra 1958., kojeg sliku ovdje
donosimo.
Pokojni brat Ružić bio je rodjen
godine 1882. u mjestu Stari Laz,
Primorje, Hrvatska. U ovu zemlju
je došao 1910., a oženio se godine
1913.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u Cooney Funeral Home,
gdje mu je odar bio okićen mno
gobrojnim vijencima cvijeća od
rodbine i prijatelja, medju kojima
Svježi Grobovi
Naših
Dragih Pokojnika
UMRLI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 16. DO 23. JANUARA, 1959
FERDINAND (tRED)
KOROŠAC
Kansas City, Kartaš. DruStvo
"Gorski kotar" odsjek 505 HBZ.
je ponovno izgubio jadnog dobrog
i dugogodišnjeg člana brata Fred
Ko"~" nni^o^di'1-je boles­
Ivan Vukov
se je isticao i krasni vijenac naše
ga odsjeka u znak zadnje počasti
svome dobrom i vjernom članu. Na
6. decembra povorka je krenula
od pogrebnog zavoda u crkvu Our
Lady of Lourđes, gdje je odslužena
misa zadušnica, a nakon toga na
St. Joseph Groblje u River Grove,
111. Nad otvorenim grobom, opro
stio se s dirljivim govorom prvi
glavni potpredsjednik HBZ., brat
Josip Bazđarić, te izrazio sauče
šće suprugi, djeci, rodbini i mno
gobrojnim prijateljima, koji su
prisustvovali sprovodu.
Iza sebe ostavlja ožalošćenu su
prugu Antoniju, tri sina i tri kćeri, I
Ružić, John
Supruga Antonija i djeca pokoj
nog brata Ružića zahvaljuju se od
sjeku, kao i bratu Josipu Bazdari
ću na govoru kojega je održao
nad otvorenim grobom. Od strane
odsjeka i upravnog odbora primi-
Cabar, Gorski Kotar, Hrvatska. Ul te naše saučešće a pokojnom bra
domovini je služio u mornarici, aa
tu
Viktoru Ružiću neka je slava
Luka Bionđić, perov.
PETXIE FRANE
Umrli ujna i ujak bivšeg gover
ns od Aiaske Mike Stepovića,
Nflie Frane i Petar Barta.
lortland, Ore. Javljamo tuž
nu žalosnu viiest. da je naš od
sjeklSO HBZ izgubio svoju đugo-
godišnju vrijedni i uglednu člani
cu, Nellie Frane, koja je ispustila
svoju plemenitu Aišu dne 2. augu
sta 1958., nakon dugotrajne bole
sti, čiju sliku ovcjje donosimo.
Mrtvo tijelo bilo je izloženo u
Hennessey, Goetch & McGee-Fune
ral Home. Iskićeno je bilo sa bez
brojnim divnim vijencima koje su
joj slali njezini mili i dragi, mno
gobrojna rodbina, prijatelji i znan
ci, da joj tako zažele još zadnji
Zbogom. Večer prije pokopa
bio je Rosary za njezin pokoj, a
6. augusta bio je svečani Requiem,
kojega su, služili Father William
Norton O. P., Father Feucht O.P.
i Father Urban Bates O. P. u Holy
Rosary Church. Pred istim olta
rom pokojna sestra Nellie stupila
je u bračnu vezu sa odabranikom
svoga srca Joe-om Frane. Svojoj
vjernoj žužpljanki Father je odr
žao krasan posmrtni govor. Po
svršenom obredu žalobna povorka
krenula prema Mt. Calvary kato
ličkom groblju. Uz obitelj, mnogo
brojnu rodbinu, nebrojene prijate
lje i znance sprovodu je prisustvo
vao i cjelokupni broj odsjeka 130
HBZ, čiji predsjednik rekao je,
nadgrobno slovo pred otvorenoip
arkadom obitelji Barta, gdje je
pokojna Nelie sahranjena.
Nju oplakuju njezin suprug Joe
Frane i dvije kćerke Catherine i
Frances, brat Josip Barta, sestre
Theresa Odalovich i Olga Fabi
anich majka Mika Stepovića, iz
Portlanda i Anna Jutranich iz
Californije treća sestra, te osta
la brojna rodbina,
PETAR BARTA
Rodjaci bivšega governors Alas
ke još nisu preboljeli gubitak ujne
Nellie Frane kad im je nemila
smrt ugrabila njaka g. Petra Bar
ta uglednog člana Amer. Hrv. Klu
ba. Petar Barta umro je 16. augu-
Ustanovito godine 1911 Pbmm: VEderel 1-0M6
AJco želite jeftiniji ili trajat spomenik, obratite se
na«
Članovi amo #•. Bratske Zajednice
Obavljamo posao aadgrobae
m»omenite.
FRANK/lOUSHIL ft SON
!f\
sta 1958. iznenada samo 2 tje
dna iza svoje sestre Nellie, kojeg
sliku ovdje donosimo.
Rodio se je 1891. godine 14. de
cembra u Sutivanu na otoku Bra-
i
ču, te je u Ameriku došao 1907.
godile. 23. juna 1920. oženio se je
u Holy Rosary sa svojom milovid
nom suprugom Anni iz obitelji
Vitalić, s kojom je živio u sretnom
braku sve do svoje smrti. Sve do
zadnjega vodio je "Barta's tavern"
Njegov mrtvački odar okružen
nebrojenim cvijećem i vjencima,
bio je takodjer u Hennessey
Goetch & McGee. Rosary-j u za o
koj mu duše prisustvovalo je sva
sila svijeta. Sprovod je bio 21. au
gusta i počeo je sa svečanom Re
quiem misom u St. Stephen's
Church, koju su služili Father
Martin Thielen, Father Joseph L.
Powers C. S. C. i Father Thomas
G. LaPine C. S. C. Iz crkve spro
vod je krenuo prema Mt. Calvary
groblju u
nebrojenim auto-
mobilinia
Pokojnoga Petra Bartu dopra
tili su na njegov vječni počinak
osim cjelokupne obitelji i rodbine
mnogobrojni prijatelji i znanci i
Odbor Američkog Hrv. Kluba i
brojni članovi. U ime A. H. C. o
prostio se je od pokojnika John
Jadresic sa nekoliko dirljivih rije
čf. Sahranjen je u obiteljskoj grob
nici uz oca, majku i sestru Nellie.
Pokojnoga Petra Bartu oplakuje
njegova supruga Anna Barta, sin
Jerry i kćerka Frances Barta, brat
Joseph Barta, sestre Theresa Oda
lovich, Olga Fabianich i jedan u
nuk iz Portlanda te sestra Anna
Jutrovich iz Hollywood-a, Calif.
Dragi pokojnici neka vam bude
laka zemlja u kojoj počivate, na
še najdublje saučešće ožalošćenim
obiteljima i rodbini uspomena
na vašu plemenitost i dobrotu, lju
bav do obitelji, rodne grude i naro
da iz kojega ste potekli ostati će
za uvijek s nama.
John Jadresic, predsjednik
odsjeka 130 HBZ.
KATARINA MIHALIĆ
Monessen, Pa. Odsjek broj
194 "Bratstvo" HBZ ovime javlja
tužnu vijest, da je iz svojih redo
va uzrokom smrti izgubio mnogo
godišnju članicu, sestru Katarina
Mihalić, koja je umrla 27. decem
bra 1958. godine.
Rodjena je 1892. godin^u pokra
jini Barilović, kotar Vojnić, Hr
vatska, Jugoslavija. Pristupila u
naš odsjek i HBZ 26. augusta 1911.
godine.
Njezino mrtvo tijelo bilđ je iz
loženo na odru u kapeli pogrebni
ka Robert Billick (Biličić). Odar
je bio njezin iskićen mnogobroj
nim vijencima cvijeća i karticama
za svete mise za pokoj njezine du
še, medju kojima je bio i vijenac
cvijeća našeg društva u znak zad
nje počasti svojoj sestri.
Na 29. decembra u 7:30 u večer,
u prisustvu obitelji, rodbine, čla
nova odsjeka i prijatelja i Rev.
Theodore Benković izmoljena je
krunica za pokoj duše njezine.
Iza sebe ostavlja ožalošćenog su
pruga Matu, dva sina Gilfert i
Herman, dvije nevjeste i pet unu
čadi, svi članovi HBZ. U domo
vini sestru Roza sa obiteljom, te
više rodbine i prijatelja ovdje i u
domovini.
Na 30. decembra u 10 sati u
jutro odvezli smo mrtvo tijelo do
crkve sv. Antona gdje je odslužio
svetu misu zadušnicu Rev. Theo
dore Benković.
Nakon crkvenih obreda, žalosna
povorka kreće na Grand View
groblje, gdje smo položili njezino
mrtvo tijelo na vječni počinak.
Nadgrobno slovo pročitao podpred
sjednik, John Beck, Sr.
Tebi sestro Katarina Mihalić ne
ka je lahka zemlja u kojoj poči
vaš, a tvojim milim i dragima na
še iskreno saučešće.
Kuzma Jezerinac, perovodja.
NIKOLA RADELJA
Schumacher, Ont., Can. Ovi
me javljamo žalosnu i tužnu vi
jest rodbini, prijateljima i član
stvu F"?'7 ., da je naš odsjek 895
"ZAJEDNIČAR"
vatska. U našu novu domovinu
Kanadu došao je godine 1927. i
to ovdje. u Schumacher, k svojoj
dobroj sestri Mari i pokojnom sva
ku Martinu Bučar. Radio je oko
15 godina u ovdašnjim rudnicima
sjevernog Ontaria. Poslije se je
jedno vrijeme bavio s trgovinom,
sa svojim dobrim partnerom Mike
Matuzić. Isto je posjetio našu sta
ru domovinu godine 1933. i godine
1934. povratio se opet u Kanadu.
Godine 1953. dopremio je ovdje k
sebi svoju dobru suprugu Mariju i
kćerku Anku. Tako je godine 195«.
kupio hotel u kompaniji s našim
dobro poznatim hotelistom Joe Hr
vatom, gdje im je išla dobro trgo
vina. Pokojnik je imao dobru na
mjeru i želio da oskrbi sebe, su
prugu i djecu, da bi svi skupa
ljepše živjeli, ali sudbina je druk
čije htjela njih je ostavio a on
se preselio u vječnost.
Iza sebe ostavlja u ovoj zemlji
ožalošćenu suprugu Mariju, kćer
ku Anku udatu za Marka Kolić i
troje unučadi, a u staroj domovini
sina Ivana i dvije kćeri, Barica,
Marica i 10 unučadi. U ovoj zem
lji isto ostavlja svftju sestru Maru
Bučar i 3 sestrića, Franju, Janka
i Stanka i njihove obitelji, i ses
trišnju Katicu udatu za Tom Pas
tor u Grinsbv, Ont., koja je došla
na pogreb ujaku.
Mrtvo tijelo bilo je izloženo na
odar u našem Hrvatskom Narod
nom Domu, kojega je bio članom,
gdje ga je posjetilo mnogo naro
da i prijatelja, koji su mu položili
lijepi broj vijenaca i kita cvije
ća u T&adnju počast, medju kojima
su bili vijenci našega odsjeka 895
i susjednog odsjeka 930, kao i od
našeg Hrvatskog Narodnog Doma.
Na 6. oktobra u 9 sati u jutro,
krenula je žalosna povorka od
Hrv. Narod. Doma do mjesne cr
kve St. Alfons, gdje je odslužena
sveta misa po Father Sovinsky, a
nakon toga predali smo njegove
mrtve ostanke majci zemlji na
vječni počinak. Nad otvorenim gro
bom, pročitao je nadgrobno slovo
potpredsjednik našega odsjeka,
brat Josip Rendulić, a zatim se je
s njime oprostio s dirljivim rije
čima njegov kum, brat Juro Bu
čar. predsjednik našega odsjeka.
Neka je tebi brate Nikola laka
zemlja u kojoj već počivaš, a tvo
jim milim i dragima, koje smo
gore napomenuli i koji za tobom
plaču i tuguju, u ime članstva na
šega odsjeka izražavamo naSe du
boko i iskreno saučešće.
Franjo MarknUĆ,- Slan od
sjeka 895.
Zahvala. Ovime se najiskre
nije zahvaljujemo svoj našoj rodbi
ni i prijateljima, koji su nam išli
u susret i tješili nas prigodom
smrti našega nezaboravnog supru
ga i oca, Nikole Radelja, kao i svi
ma onima koji su položili vijence
cvijeća na njegov odar, te odsjeku
895, koji je o svemu brigu vodio,
da se našega pokojnika što do
stojnije sahrani.
Ožalošćena supruga Marija Ra
delja, kćerka Anka sa supru
gom Markom Kolić i obitelj,
sestra Mara Bučar sa obitelji.
MIJO MAGOVAC
Cleveland, Ohio. Na 13. no
vembra 1958. umro je dugogodišnji
član odsjeka broj 403 HBZ, brat
Mijo Magovac, u St. Alexis Hos
pital.
Pokojni brat Magovac bio je ro
djen 13. decembra 1908. u Cleve
land, Ohio. Bio je članom Po
mlatka gnijezda 191, iz kojeg je
prešao u odsjek 403 HBZ. godine
1926. Radio je u Calvary Ceme
tery sve do svoje smrti. Poboljevao
je više godina i liječnici su mu
odrezali desnu nogu u koljenu, ali
nije bilo ništa bolje, nego išlo sve
na gore dok nije ispustio svoju
plemenitu dušu.
Mrtvo tijelo pokojnika bilo je
izloženo u L. Ferfolio pogrebnom
zavodu. Odar mu je bio okićen vi
jencima cvijeća od rodbine i pri
jatelja, medju kojima se je nala
zio i vijenac našega odsjeka u znak
zadnje počasti.
Na 15. novembra, u 8:30 u ju
tro, u prisustvu rodbine, mnogo
prijatelja i članova našega odsje
ka, u pogrebnom zavodu izmolio
je molitvu i održao oprostni govor
u engleskom jeziku blagajnik na
šega odsjeka, brat William Predo
vich, a nakon toga došao i Monsig.
Tomislav Firis i izmolio molitvu
sa prisutnima. U 9 sati povorka je
krenula u grkokatoličku crkvu sv.
Nikole, gdje je odslužena misa za
dušnica po Monsig. T. Firis, a iza
toga na Calvary Cemetery, gdje se
je Father Firis opet oprostio nad
otvorenim grobom.
Pokojnikov otac je umro 1936.,
koji je isto radio na Calvary Ce
metery, a bio je član odsjeka 22
HBZ. Pokojnik iza sebe ostavlja
ožalošćenu majku Juliku, koja se
uvijek za njega brinula do njego
ve smrti, te dva ujaka, Hy i John
Magovac u Clevelandu, i više rod
bine.
Tebi dragi Mijo neka bude laka
zemlja u kojoj već počivaš, a tvo
joj majki i ostaloj rodbini naše is
kreno saučešće.
izgubio dobrog i dugogodišnjeg brigu da sprovod bude što ljepši
člana, brata Nikolu Radelja, koji i dostojniji. Još jednom svima hva
je preminuo još u preranih godi- la i od Boga plaća.
nama dana 4. oktobra 1958., čiju Tužna Majka Jolika, njei i rod
sliku ovdje donosimo. Kina
Bolovao je 3 mjeseca od teške
bolesti, kojoj se nije mogao nika- POKOJNICI ODSJEKA 14
ko oteti kroz najbolje liječničke
MATO BRAJDIĆ
Andy Tumri, izvj.
Zahvala. Ovime se želim za
hvaliti svim našim prijateljima,
znancima i susjedima, koji su me
tješili prigodom smrti moga sina,
Mike Magovca, koji su položili vi
jence cvijeća na njegov odar i ko
ji su ga došli pogledati u pogrebni
zavod i napokon ispratili na vječ
ni počinak. Mnogo hvala članovima
odsjeka 403 HBZ., koji su vodili
KRfY7
proćT 17 r^niVTT
njege. Poslije njegove smrti liječ- rKUsLU (jUDLN U
nik je kazao njegovoj suprugi Ma- Cleveland, Ohio. Ovime u
riji, da je Nikola bolovao od teške kratko javljamo, da smo prošle
bolesti raka. 1958. godine sa smrću izgubili iz
Rodjen je 1904. u Dolnjem Oštr-. našega odsjeka broj 14 HBZ 16
«i općina Sošice, žumberak, Hr- ftlaoova, i to po redu kako slijedi
Prvi je brat Mato Brajdić, koji
je bio rodjen ,'24. septembra 1874.
u Brod Moral 'ice, kotar Delnice.
Pristupio je u Zajednicu 6. okto
bra 1895. Ui nro je 18. januara
1S»58. Bio je jedan od ustrojitelja
odsjeka i krom sve vrijeme bio ak
tivan i vršio j(» sve odborničke ča
^st.i kroz vrijeme članovanja. Bio
je spreman i voljan pomoći svako
me bratu i {»rijatelju. Sahranjen
je po Grdinti Funeral Home na
Drugi je brat Luka Markušić,
koji je rodjen 18. oktobra 1884.
selu Višći Vrih, kotar Jaska. Pri-
stupio je ia Zajednicu 10 aprila
1910. Umi«) je 3. februara 1958.
Bio je vrlo aktivan član i pristu
pačan sval&ome. Sahranjen je po
Grđina Fui|mral Home na Calvary
Cemetery. Cljegovu sliku ovdje do
nosimo.
MATIJA TOMAC
Treći je brat Matija Tomac, ko
ji je rodjcui 24. februara 1888. u
selu Zalesina, kotar Delnice. Pri
stupio u 2ia:jednicu 16. maja 1937.
Umro 10. marča 1958. Bio Je dobar
član kroz vrijeme članovanja. Sa
hranjen je po Martens Funeral
Home na Bi inset Cemetery u North
Royalton, Ohio.
MILE M^kTAIC
Četvrti jfe brat Mile Mataić, ko
ji je rodjen 11. decembra 1894. u
selu Lovrlnac, kotar Gračar. Pri
stupio je u Zajednicu 23. jula
1912. Urnro 24. marča 1958. Bio
je vrlo fiktivan i vršio odborničke
časti krosr, više godina u društvu.
Sahranjen je po Grdina Funeral
Home rjis. Calvary Cemetery u
Cleveland Ohio.
GEOR03E TOMAC
Peti j» brat George Tomac, rO'
djen 15. :aprila 1892. u selu Zales
nioa, kol.ar Delnice. Pristupio i
Zajedniesi 16. maja 1937. Umro 15.
aprila 1 058. Bio je dobar član i vr
lo uljuilan prema svakomu. Sa
hranjen je po Martens Funeral
Home im Sunset Cemetery u North
Royaltcoi, Ohio.
JANIitA KOBAK
Sestal je sestra Janiža Kobak,
Bračni Drug, umrla 17. aprila
1958. I^lfamamo rekorda kad je pri
stupila u Zajednicu, niti kad je
sahran Ji »na.
KATARINA ZEOCK
Sedma je sestra Katarina Zeock,
rodjen®. 11. marča 1926. u Brier
Hill, Ifiiyette County, Pa. Pristu
pila je« u Zajednicu 11. aprila 1944.
Umrla. 24. aprila 1958. Bila je do
bra članica. Sahranjena je na St.
Mary'fi Cemetery a Brownsville,
Pa. i
I
BARBARA ERDELJAC
Osnasi. je sestra Barbara Erde
Ijac, tfodjena 21. jula 1889. u selu
Bosiljel'o, kotar Vrbovsko. Pristu
pila lil Zajednicu 13. marča 1917.
Umrla 28. maja 1958. Bila aktivna
članicft i obljubljena medju nama.
Sahranjena po Jakob Toth & Co.
Funeral Home na Calvary Ceme
tery v. Cleveland, Ohio.
FRA W JO ZEMAN
De\* ti je brat Franjo Zeman,
rodjen godine 1868. u selu Malo
Globo b:o, žiženberg, Slovenija. Pri
stupio u Zajednicu 21. septembra
1904. Umro 13. Jula 1958. Bio Je
dobar* član. Sahranjen po Zele Fu
neral IHome na Calvary Cemetery
u Cleveland, Ohio.
KAT tOLENA MODIC
Deww ta je sestra Karolina Modić,
B. koja je rodjena godine 1873.
u Sloveniji. Pristupila u Zajednicu
godine 1902. Umrla 10. augusta
1958. Bila je vrlo dobra članica.
Sahr Euijena po Grdina Funeral
Hom a na Calvary Cemetery u
ClevcjJ and, Ohio.
MIJO CUKOR
Je'fl anaesti je brat Mijo Cukor,
rodjf i 26. septembra 1887. u selu
LojnI ca. Pristupio u Zajednicu 29.
aprila 1920. Umro 24. augusta
1958« Bio je redoviti član. Sahra
njen po Golub Funeral Home na
Calv«iry Cemetery u Cleveland, O.
AUGUST MARKUŠIC
Evi inaesti je brat August Mar
ku£l(5, rodjen 20. augusta 1886. u
selu ViSći Vrh, kotar Jaska. Pri
stupit 3 je u Zajednicu 8. marča
1905. Umro 22. septembra 1958.
Bio je dobar i aktivan član. Sa
hranj jen po Grdina Funeral Home
na (1 alvary Cemetery u Cleveland,
Ohia.
MM 0 VUGRIN
To! inaesti je brat Mijo Vugrin,
rod j« ,n godine 1889. u selu Otruše
vac, kotar Samobor. Pristupio u
Zaj« inicu 8. marča 1918. Bio je
dob* o poznati i naš redoviti i ak
tivni član. Umro je 18. oktobra
1954 i bio sahranjen po Golub
Funi »ral Home na Calvary Ceme
tery u Cleveland, Ohio.
FR* ANCA SKOK
Ct itrnaesta je sestra Franca
k, rodjana gođin« 1891. u aabi
Važno za St. Loufs
St. Louis, Mo. Ovime po
zivamo sve novoizabrane de
legate na godišnju sjednicu
Središnjeg Odbora društava i
gnijezda H.B.Z. u St. Louis,
Mo., koja će se održati 1. feb
ruara, 1959., u Hrv. Crkve
noj EKorani na 12th i Rus
sell Blvd., u 2:30 poslije po
dne.
Umoljavate se da na vrije
me budete prisutni, buduć, i
zim biranja odbora za godinu
1959. imademo da se pripre
mimo za mesopustnu zabavu,
koju ćemo sa bubnjom i mu
zikom održati dana 8. febru
ara, 1959., u Hrv. Crkvenoj
Dvorani na 12th i Russell.
Program počima točno u 3:30
sata poslije podne. Ulaznica
u preprodaji 75 centi, a na
vratima 90 centi. Poslije pro
grama (šetence). Imati ćemo
ukusnu večeru, a poslije ve
čere ples do kasne noći uz
dobru mladenačku glazbu.
Stoga se umoljavate da na
vrijeme dodjete, da čujete po
četak kao i svršetak. Dodjite
da vidite ono, što niste vidjeli
zadnjih šest-sedam godina.
U ime Središnjeg Odbora,
A. Vlatkovich, tajnik.
Primorska god. zabava
130 godišnja proslava
Cleveland, Ohio. Godine
1929., po prvi puta ovdje u
Clevelandu, doseljenici iz I
stre, t. i. Kastavčine i oko
lice, braca i sestre koji su bi
li društveni ljudi, vidjeli su
da u ovom gradu ima lijepi
broj, oko 40 do 50 naših obi
telji, i da bi bilo dobro da se
učini jedna javna prirdeba sa
domaćim programom i osta
lom zabavom po našem na
rodnom običaju i sa ciljem,
da se dade prilika svim na
šim zemljacima i zemljaki
njama, te njihovim obitelji
ma i prijateljima, kao i nji
hovoj djeci, da se jednom u
godini sastanemo, bolje upo
znamo, razgovorimo i razve
selimo. Kroz 30 goijdna, kad
god je to bilo moguće, održa
le su se godišnje narodne za
bave.
Iako smo mi braća 1 sestre
Kastavci rastreseni širom o
ve velike naše nove domo
vine, ali mi koji se nalazimo
u Clevelandu i okolici, lijepa
je prilika i ove godine, da se
sastanemo i da se pitamo je
dan drugoga za ostale naše
zemljake, gdje je tko, kako
je tko ovdje, a tako isto i za
naše iz stare domovine, iz
rodnog kraja. Za tu priliku
po našem običaju biti će za
bava u nedjelju, 15. februara,
u Hrvatskom Domu na 6314
St. Clair Avenue.
Pribič, Krasič, kotar Jaska. Pristu
pila u Zajednicu 10. juna 1919. i
bila vrlo aktivna članica. Umrla
23. novembra 1958. i bila sahra
njena po Grdina Funeral Home na
Calvary Cemetery u Cleveland,
Ohio.
STJEPAN REGOVIC
Petnaesti je brat Stjepan Rego
vić, rodjen godine 1884. u Samo
bor, Hrvatska. Pristupio u Zajed
nicu 23. septembra 1913. i bio je
dobar društveni član. Bio je mirne
ćudi i nikome se nije zamjerio ni
ti kad koga uvrijedio. Umro 11.
decembra 1958. i bio sahranjen po
Zele Funeral Home na Calvary
Cemetery u Cleveland, Ohio.
DORA KRIŠTOF
Sesnae&ta je sestra Dora Kri
štof, rodjena 1881. u selu Mrzlo
Polje, Dugaresa, Hrvatska. Pristu
pila u Zajednicu 24. marča 1923.
Bila je dobro poznata i prijatelj
ska članica. Umrla je 29. decem
bra 1958. i bila sahranjena po Zele
Funeral Home na Calvary Ceme
tery u Cleveland, Ohio.
FRANK STIPKOVICH
Brat Frank Stipković je umro
prvi ove godine, i to na 9. janu
ara 1959. Pristupio je u Zajednicu
1909. godine. Bio je rodjen 12. no
vembra 1875. u selu Petrovina, ko
tar Jaska, Hrvatska.
NaSim pokojnicima neka je laka
zemlja u kojoj već počivaju, a nji
hovim milim i dragima naSe brat
sko saučešće.
Josip Dobrinlć, tajnik.
HEROJSKA POTRAGA
U SAD se godišnje na najma
nje 1 milijun miševa isproba vi
še od 40.0000 raznih lijekova u
okviru traženja lijeka protiv ra
ka. Dosada je ispitano oko
70.000 kemijskih spojeva, a 400
do 600 tih spojeva se pokazalo
vrijednim daljnjih analiza i eks
perimenata.
PRESADIO SRCE
Sovjetski i z i o log profesor
Vladimir Demišov s uspjehom je
presadio na jednog psa srce dru
gog psa. Operacija je trajala 4
sata. Prilikom operacije profe
sor Demišov je koristio jedan
novi instrument za šivanje.
Tajna uspjeha leži u knji
gama
bankovnim knjiga
DRUŠTVENI
-VIJESNIK-
Odsjek 278, Summit, 111. Na
ša godišnja sjednica se je održala
na 13. januara, i na istoj je po
primljeno nekoliko važnih zaklju
čaka za dobrobit našega odsjeka
za ovu godinu. Jedan od najvaž
nijih zaključaka Jest taj, za kojeg
treba svaki član našega odsjeka
znati, a to jest da smo promijenili
datum za održavanje naših mjeseč
nih sjednica, koje će se ove godi
ne održavati svakog prvog utorka
u mjesecu, u 7:30 sati u večer, u
McCook Village Hall.
Ovime isto želim opomenuti sve
one naše članove, koji zaostaju o
traga sa svojim članskim uplata
ma, da podmire svoju dugovinu na
naftoj Idućoj sjednici.
John Buban, tajnik.
SJEDNICA CiOSP. KLUBA
Cleveland, Ohio. Ovime se da
je do znanja svim članicama Hr
vatskog Gospojinskog Kluba, da će
se naše sjednice održavati kroz
ovu godinu svake prve srijede u
mjesecu, u 2 sata poslije podne.
Prema tome naša iduća sjedni
ca će se održati u srijedu, 4. febru
ara. u 2 sata poslije podne, u Hr
vatskom Društvenom Domu na
6314 St. Clair Avenue.
Anna Thomas, tajnica.
Biti će lijepi program, koji
6e početi u 3 sata poslije po
dne. Na programu odigrati će
se vesela i vrlo šaljiva pozo
rišna igra u jednom činu
"Nova koju je napisao F.
Tadey. Nemojte propustiti a
da ne vidite ovaj veseli i pun
šale komad. Takodjer pjevati
će Rudy IJjcich uz pratnju
svoje orkestre, a i mlada pje
vačica Cecilia Valencich pje
vati će više pjesama, tako i
pjevači slovenskog zbora
"Zarja". Doći će da nas po
zdravi John Ovcarieh, tajnik
bolne potpore HBZ. Vjeuje
mo da će biti program na za
dovoljstvo prisutnih.
Poslije programa servirati
će se domaća večera ba
kalar i palenta. Biti će i dru
ge dobre domaće hrane i ko
lača, što će naše sestre pri
rediti i poslužiti što se bude
najbolje moglo. Poslije ve
čere ples i zabava dokle tko
želi.
Ovo ie naš poziv i apel na
sve nase redovite posjetnike,
te prijatelje bližnjih i dalj
njih mjesta, sve naše zem
ljake i zemljakinje, da dodje
te i dopeljate svoje prijatelje.
Odazovite se ovoj našoj go
dišnjoj zabavi i 30-godišnjoj
primorskoj proslavi.
Pozdravlja vas i očekuje,
Priredjivačkl Odbor
Zabava odsjeka 983
St. Petersburg, Florida.
Društvo "Sv. Petar", odsjek
broj 983 H. B. Z. priredjuje
svoju trogodišnju zabavu, ko
ja ce se održati u nedjelju, 15.
februara 1959., u Letter Car
rier Hall na 314 15th Ave.
South.
Priređivački odbor će se
pobrinuti da bude dobre hra
ne i pića za naše goste. Sto
ga pozivamo članove H.B.Z. i
naš narod iz St. Petersburga,
Tampa, Clear Water i okolice,
da nas posjete u što većem
broju, da se zajedno bratski
i prijateljski pozabavimo.
Zabava počima u 1 sat po
sluije podne.
Svi nam dobro došli!
Albin Klemen, tajnik.
Zabava odsjeka 354
Cokeburg, Pa. Odsjek
br. 354 HBZ priredjuje pred
korizmenu plesnu zabavu, ko
ja će se održati u subotu, 31.
januara 1959., u gornjoj dvo
rani Hrvatskog Doma na Vic
tor Street.
Ples će početi u 9 sata u
večer i trajati do 1 sat drugo
jutro, za kojeg će svirati Me
lody Knights Orchestra, koja
će zadovoljiti starima i mla
dima. Uz to će biti tečnih za
zagrizaka i svježih napitaka
svima dosta.
Pozivljemo sve članove na
šega odsjeka i prijatelje, kao
i članove susjednih odsjeka,
da nas posjete i s nama sku
pa sprovedu ugodne časove
ove večeri.
Bernard Luketich, predsj.
Poziv na zabavu
Welland, Ont., Can. Od
sjek broj 617 H.B.Z. prire
djuje zabavu, koja će se o
držati na dan 31. januara, u
Hrvatskom Domu na petoj
ulici.
Stoga pozivamo sve članove
odsjeka, kao i ostale prija
telie, da nas posjete u što
većem broju i aa nam uzveli
čaju tu prvu zabavu u 1959.
godini. Svirati će dobro po
znati tamburaški zbor Mre
žar, koji je svirao i na staru
godinu.
Odbor se brine za vaš do
ček. Svi nam dobro došli!
I Franjo Zoretić, blag.
Htrana &
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga« kojoj
se trati znanca ili prijatelja,
za svaku uvrstbu $1.00
XVo trati radnike, po inći. t.N
Tko prodaje kuću. zemlju,
trgovinu ili slično, po inćt.. 2.00
7m tri uvrstbe 5.00
Cenidbeni oglasi 1 poande ne
primaju se.
POTRAGA. Tražim svoju se
stru i svaka. Ružu i Stjepana
Vučenić. Oni su živjeli u Keeva
tin, Minn, na farmi, i godine
1921. bila sam kod njih i po
slije toga se s njima dopisivala.
Godine 1932. i 1933. oni su mi
pisali iz Butte, Mont. i Ja sam
im na pismo odgovorila, ali od
njih nisam nikada dobila odgo
vora. i tako sam ja od njih iz
gubila adresu. Sestra Ruža bila
je prvi put udata za Ivana An
čić, koji Je umro po prvom ra
tu. Tmali su dva sina. dvojci,
Ivana i Josipa. Zatim se je u
dala za Stjepana Vučenića, i u
ono vrijeme su imali jednog sina
Stjepana. Pošto imam važnih
stvari da Joj javim iz stare do
movine, pa stoga molim čitatelje
Zajedničara, ako znadu bilo Sto
o njoj, ili njezinom suprugu i
sinovima, da nam jave na ovu
adresu: Matija i Kata MiHĆ,
4505 So. Van Ness Avenue, Lo«
Angeles 62, Calif. (2-3-4)
POTRAGA. Tražim svoja dva
rodjaka, Revaj Stanislav i Lud
vik, koji su rodjeni u selu Baki
ćlma kod Banja Luke. Molimo
čitatelje Zajedničara, ako o nji
ma bilo Sto znadu, neka Jave
na doljnju adresu, na čemu se
unaprijed zahvaljujemo. Albert
TRAŽE SE muškarci ill žensk«,
koji su voljni raditi nekoliko sa
ti, ili puni radni dan u kampanji
za nove predplatnike. PiSite na
POTRAGA. Ja Bara Filković
djevojačko ime ISek, tražim svo
ga čačka (djeda), Josipa ISek,
te ga kao njegova unuka molim
ako vidi ovu potragu, da mi se
javi.. Isto tako molim čitatelje
Zajedničara, ako znadu bilo Sto
o njemu, živu ili mrtvu, da mi
Jave i biti ću im mnogo zahval
na. Moja je adresa ovo: Bara
Fllkvić, k. b. 3, Z. P. Pokupsko,
Jugoslavija, ili javite na moju
sestru i svaka: Mary Popovlch,
268 Cline Street, East Pitts
burgh, Pa.
POTRAGA. Tražim svoga sina
Ivana flerdana, rodjen 23. siječ
nja 1932., u Virovitici, Jugosla
vija. Već ga tražim od drugog
rata 1945. godine. Moguće da
nalazi ovdje u Americi ili Ka
nadi, pa ako netko od naSih či
tatelja znade bilo Sto o njemu,
molim da mi jave i biti će zato
nagradjenl, a na čemu se kao
njegov otac unaprijed zahvalju
jem. Ovo je moja adresa: Mato
PRODAJEM KUĆU U
ZEMUN, JUGOSLAVIJA
Kuća zasebna, odmah na prista
ništu broda, autobusa, trolebusa i
kod stanice vlakova. Kuća se sa
stoji od 6 soba i druge prostorije.
Zainteresirani mogu pisati na:
PRODAJA U KRAJU
Prodajem obiteljsku kuću, so
ba, konfornu, useljivu u Zagrebu,
predio Vila. Uz kuću prodajem po
želji i veće povrSine zemljišta, voć
njaka, vinograda i gospodarske
zgrade, ali nije uvjet. Interesiranl
neka se jave na adresu: Annie Ve
kich, 3900 W. 59th Place, Chicago
29, 111. (4-5-6)
NASTRADALI ZBOG
CHESSMAN A
U San Rafaelu u Kaliforniji
izdani su nalozi za hapšenje
pravnog zastupnnika i književ
nog agenta poznffbg osudjenika
Caryla Chessmana (Karila Čes
mena), zbog toga što su mu po
mogli da iz zatvora prokrijum
čari rukopis svoje treće knjige
"Ćelija smrti".
HOTEL S HELIKOPTEROM
Na krovu varšavskog "Grand
hotela", koji ima 11 katova, sa
gradjen je prvi aerodrom za heli
koptere te vrste u Evropi. Na
taj način će putnici pet minuta
poslije dolaska na varšavski ae
rodrom moći zauzeti svoje sobe
u "Grand hotelu".
LOCHMEROV
ENGLESKO HRVATSKI RJEČNIK
Pored Bogadeka, Palandačića,
Djurdjevića, Vidakovića, Kangrge
i Kistića, vetanovioa i najvećih
novih enciklopedskih i idiomskih
rječnika, zakupili smo cjelokupnu
zalihu velikog i praktičnog LOCH
MEROV A ENGLESKO HRVAT.
SKOG RJEČNIKA, od preko 1100
stranica, 6x6 inča obima, preko
50,000 rječi u najopširnijim tuma
čenjima, luksuzno u platnu ukori
čen. Rječnik je potreban u svakoj
Hrvatskoj kući, bez obzira koje
druge rječnike imate. Podesan j«
za odrasle da uče Engleski 1 za
•»mladinu da uči Hrvatski. Traiite
ga u svakoj biblioteci i knjižari.
Knjižarama i preprođavaocima da
vamo veliki popust. Cijena je $5.00
od komada. Riječnike i Hrvatske
knjige Šaljemo u sve strane svi
jeta. Cijenik knjiga i gramofonskih
ploča Šaljemo besplatno. Novac sa
šalje na: PALANDECH'S BOOK
STORE, 706 So. Wells St, Chicago
U

2 Dorothy Rujan
5 Mijo Severinac
6 Blaž Peričak
14 Franjo Stipkovid
47 Marija Ferenčić
49 Mary Piskulić
94 Mile Pavrtio
194 Jela Milinavić
214 Anton Zimi
202 SINGER AVENUE
240 Helen Miskulin
256 Daniel Monjac
307 Nikola Turkalj
335 Vinko Sepić
337 Martin Hulina
362 Franjo Obradovich
439 Mike Mataya
Antoni Ružić, John Ružić, Mary
Andel, Ann Bracus, Rose i Jack,
i Louis u Richmond, Calif., te bra
ta Jakob u Chicago, 111.
West Park Monumental Works
BOOKS. PA.
Calvary Cemetery Cleveland,
Ohio.
i*
LIJKA MAKKUŠIĆ
Boka, Can Met, P. O. Box 918,
Sprragge, Ont., Can. (3-4)
Ave Marija. 712 Shaw Avenue,
McKeesport, Pa. (3-4)
Serdan, 1243 E. Mechanic St.,
Bethlehem, Pa. (4-6-«)
Rudolph Prashina, 3833 Deodar
Street, East Chicago, Ind. Pho
ne EX. 7-6197 (3-4-5)

xml | txt