OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 28, 1959, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-01-28/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
m&p:3
Koncerti
Piknici
Proslave
Veliki Koncerat "Hrvatski Sinovi"
Na 8. februara u Croatian Center
Gary, Ind. U nedjelju, 8. februara dolazi u Gary
"Detroit All University Tamburitzans" pod vodstvom Matt
L. Gouze. Koncert će se održati u Croatian Center, 3679
Broadway, točno u 6:30 sati na veće, pod pokroviteljstvom
"Hrvatski Sinovi", odsjek broj 170 H. B. Zajednice.
Direktor Matt L. Gouze ima neizmjerno bogato iskustvo
na polju našeg kulturnog rada, tako da je priredio ukrašen
program odgovarajući našem narodu, koji poznavaju pje
sme, plesove i naše običaje. Ime Gouze je dobro poznato u
/gradu Gary, gdje je dolazio iz godine u godinu kroz prošlih
dvadesetak i više godina, i veoma obljubljen po publiki na
šeg grada za njegovo promicanje naše tamburice.
Ovu grupu sačinjavaju studenti sa sveučilišta u De
troitu, mladi muzičari, pjevači i plesači obučeni u prekras
nom odjelu, koji predstavljaju tipičan Gouze-ov stil, tako da
je tamburica postigla glasoviti glas u Americi. Njegov i
njegove grupe nastupi su uvijek bili vrlo slikoviti i impre
sivni. Točke programa su efektivno i harmonički izvedene,
solisti talentni, plesači živog kretnja to su neke karak
teristike. kojima se njegova grupa odlikuje. Hrvatske, slo
venske i srpske pjesme i plesovi sačinjavaju ovaj bogati
program, koji će biti na potpuno zadovoljstvo svima našim
Članovima i prijateljima.
Ulaznice su $1.50 po osobi.
Pozivamo sve iz Gary, Indiana Harbor, Whiting i Ham
mond na ovaj izvanredni program, koji počimlje točno u
6:30 sati na večer. Nakon svršetka koncerta biti će svježeg
pića i veselog plesanja do mile volje. Dobro nam došli!
Proslava 50-godišniice odseka 388
Održat će se dana 14-og februara
Mid vale, Utah. Društvo "Svi Slaveni", odsjek br. 388
H.B.Z. čini sve moguće pripreme, da na jedan lijepi i do
stojni način proslavi 50-godišnjicu svoga opstanka. Pro
slava će se održati s večerom i programom, kao i plesnom
zabavom u subotu, 14. februara, u Dvorani St Theresa, 112
Saint Allen, Midvale, Utah.
Večera počima u 7 sati u večer, a ulaznica za istu je
$2.00 po oeobi. Nakon večere biti ce program s govorima,
plesom i muzikom, a iza toga biti će plesna zabava besplatno.
Brat Ćorak, tajnik društva uručiti će znakove u počast
50-godišnjeg Članovanja H.B.Z. sestri Mandi Matijević i
bratu Petru BrkljaČić, i v vezi toga održati prigodni govor.
Zatim će predstaviti govornike, braću Steve Borovac i Mike
šaban. Prvi će govoriti u engleskom, a drugi u hrvatskom
jeziku.
Stoga pozivlju se svi članovi našega odsjeka, te braća
i sestre susjednih odsjeka H.B.Z., kao i članovi ostalih jugo
slavenskih društava i svi prijatelji mjesta i okolice, bez raz
like narodnosti, da nas posjete u što većem broju na ovoj
našoj proslavi dana 14. februara.
Sylvia Niksic, tajnica.
Svi nam dobro došli!
Stjepan Kosović, član odsjeka 388 HBZ.
Bethlehem, Pa. Odsjek broj 576 H.B.Z. ovime javlja
našemu narodu mjesta i okolice, da će glasovita Duquesne
University Tamburitzans održati svoj koncertni program u
subotu, 7. februara 1959., u Broughal Junior High School,
South Bethlehem, Pa.
Program će početi u 8 sati u večer. Cijena je za odrasle
$1.50 po osobi, taksa uključena.
Odsjek br. 576 H.B.Z., koji ovaj koncertni propram pri
redjuje, pozivlje sve svoje članove te članove bratskog od
sjeka iz Steeltona, kao i sav naš narod mjesta i okolice, da
oni dodju i pozovu svoje prijatelje, bez razlike narodnosti,
pa da vide, čuju i saslušaju ove mlade umjetnike u plesu,
glazbi i pjesmi, jer ovakvog programa nemožemo vidjeti
svaki dan, niti svaki tjedan ni mjesec, nego smo sretni ako
ga možemo vidjeti jednom na godinu. Zato dodjite svi i na
uživajte se par sati jednog od najljepših naših glazbenih
programa, što će vam pružiti ovi mladi školarci sa Duquesne
University Tamburitzans.
Svi nam dobro došli! Odbor odsjeka br. 576 HBZ.
U Steelton, Penna., dolazi glasovita
Duquesne University Tamburitzans
Tek što se nedavno vratili sretno sa veoma dobro u
spjele koncertne turneje po državi Floridi, naši glasoviti
Duquesne University Tamburitzans se spremaju za godišnju
turneju po sjevernim krajevima država Pennsylvania, New
York, Connecticut i Massachusetts. Najprvi koncerat ove
turneje biti će u Steeltonu, Pa., koji priredjuje odsjek br. 13
"Sveti Lovro" H.B.Z. za subotu, 31. januara, u Old High
School, na Fourth i Walnut Street, početak u 8 sati na večer.
Imati ćemo priliku pozdraviti člana Tamburitzans iz
Steeltona i odsjeka broj 13, George Murlina, Jr., koji se na
univerzi već drugu godinu uči za lijekara, a grupi svira
tamburu i vodi kolo plesače.
Zapitan, kako on osjeća o Tamburitzans, kaše George:
"Ovo su uistinu najbolje godine mojeg života. Biti Član Du
quesne University Tamburitzans jest nešto, što mnogi žele
polučiti, ali ih samo nekolicina postigne. Mogao bi napisati
cijelu knjigu, da izrazim svoje osjećaja prema Timmioa i
sve, ito je grupa sa mene učinila. Osjećam noćna poni*,
nim i zahvalnim za sve".
George je bio član Marian Kolo Grupe tri $*dine i, ka
ko je spomenuto, član odsjeka broj 13 H. B. Ziarjednice.
Urgiramo sve članove i prijatelje, da dodju .nm koncerat
Duquesne University Tamburitzan*. Ma^rjy Jurina
Promjena datuma za
Naše dvije zabave
Toronto, Ont,, Can. O
vime stavljamo do znanja
svima, da iz tehničkih razlo
ga objavljena "Ćajanka-Ples"
H. N. D. "Croatia" u Torontu
ne će početi kako je objavlje
no 23. siječnja 1959., već će
početi na dan 30. siječnja
1959.
Isto tako objavljena "Po
kladna Zabava Maskarada"
n će se održati 29. veljače se novac mora na vrijeme sla
i i .... Tti-rry t
1959., već će se održati na dan
14. veljače 1959.
Svi nam dobro došli!
Tajnik H. N. D. "Croatia
Važno za gnijezdo 103
Conway, Pa. Odsjek 540
HBZ održava svoje mjesečne
sjednice drugi četvrtak u sva
kom mjesecu, i na istim sjed
nicama će se ubirati članarina
za Pomladak gnijezdo 103.
Tako će članovi odsjeka imati
priliku da podmire svoju čla
narinu i njihove djece, sve za
vrijeme jedne te iste sjedni
ce, i onda ne će imati izgovo
ra.
Ovime se umoljavaju oni
članovi, koji imaju svoju dje
cu osiguranu na veće Policy,
da podmirite njihovu članari
nu prije dva mjeseca, jer ako
to ne učinite biti ćemo prisi
ljeni da ih suspendiramo, po
što u blagajni novaca nema­
mo da za iste članarinu pla- neprekidnog odborniStva na
ćamo. To zaista ne bi želila
učiniti i ničije dijete suspen
dirati. ali što drugo možem
da radim, ako ne platite a no
vaca u blagajni nemamo?
Toliko vam do znanja i
ravnania.
Anna žeravica, upravite
ljica gnijezda 103 HBZ.
Poziv na banket u
Počast kuglača HBZ
Cleveland, Ohio. Ovime
se poziva sve članstvo HBZ.,
kao i ostali naš narod da do-
dju^u^t
biteljskog kuglačkog turna
menta, a koji će se održati u
subotu i nedjelju, 7. i 8. feb.
Oba dana, u subotu i ne
djelju, kuglanje će početi u
12:30 poslije podne, u Grdina
Recreation, 6019 St. Clair
Avenue.
U nedjelju, 8. februara, od
mah Čim svršimo kuglanje,
održat će se banket u 5:30
poslije podne, u Hrvatskom
Svi nam dobro došli!
Anna Reščić, upravitelji
ca gnijezda 55 HBZ.
članstvu odsjeka 793
Sudbury, Ontario, Can.
Ovime se opominje članstvo
odsjeka br. 793 H.B.Z., da na
vrijeme uplaćuje svoje pri
stojbe, kako to pravila pro
pisuju najkašnje do 25-og u
mjesecu.
Ova opomena se odnosi na
one članove, koji ne vode bri
ge o svojoj članarini, nego ih
se mora više puta opominjati
i po kućama iskati i raznim
drugim mjestima. Promislite
svaki, da vi niste osigurani za
nikoga drugoga, nego za se
be i nemojte misliti, da je od
sječni tajnik agent inšurenc
kompanije. Ne, braćo, ja ra
dim kao i vi i nemam vreme
na ići od kuće do kuće.
Stoga, ja bi molio sve na
še članove, da ovu opomenu
uzmu ozbiljno, ako ne, ja ću
morati raditi onako kako pra
vila propisuju, a ne bi rado
nikome štete napraviti. Bilo
bi najbolje da dodjete na od
sječne sjednice, platite svoje
pristojbe i čujete što se radi
u vašem odsjeku.
Dahe vam dajem do zna
nja, đa je naš odsječni pero
vodja opunomoćen po član
stvu i meni da ubire člana
rinu, da se članstvu dade bo
lja polakšica, osobito koji ži
ve na Denevahu. Njegova je
adresa D. Sembrek, 319
Frood.
Još jednom, nemojte uzeti
ovu opomenu za šalu.
V. guba*, tajnik.i
"UJBWlCAr
Članstvu odsjeka 793
I roditeljima Pomlatka
Sudbury, Ontariio, Can. L_
Braćo i sestre, ela novi odsje
ka broj 793 H.BJ51., kao što
vam je već nekima i pozna
to, da sam na prošloj sjed
nici primio dužnost upravi
telja našega gnijer-đa Pomlat
ka. Stoga vas sve molim, ko
ji imate djecu u Ptjtmlatku, da
donesete članarinu: .k meni na
vrijeme, jer mi svi znamo, da
ti na glavni ured BIBZ. Ja ću
se držati pravila, ]pa bi bilo
dobro da se i vi dritite.
Kod mene imate priliku
platiti članarinu i sebe i za
djecu, koja su u Pomlatku,
svaku večer a nedjriljom i po
nedjeljkom cijeli d«n.
Isto molim one roditelje,
koji dobiju novorođjenče, da
se jave k meni, da ?ffa upišem
u naš Pomladak. Moja je a
dresa:
Predobjava odsjeka 47
Cleveland, Ohio. Ovime
se daje do znanja raašim čla
nicama, kao i svint raznim
organizacijama grada Cleve-r_,
landa i okolice, da društvo!
je banket u počast 46 godinaj'uncJf*
tajnice, sestre Mary Lučić
še
i za sve članice, kajie su 50
godina ili više u HBta
Banket će se održati u ne-
djelju, 19. aprila, 1$59.. u""l18-
sat poslije podne, u Hrvat-j
Avenue.
Apelira se na naša društva
i druge organizacije^ da ne
priredjuju ikakve priredbe na
gore spomenuti dan, jjer s ti
me bi naškodili sebi i nama.
Unaprijed vam se! zahva
ljujemo na suradnji.
Anna Reščid*. perov.
ia č|anove
Domu, 6314 St. Clair Avenue. nemoguće da uplate na,, sjed
Tiketi za banket za odrasle nici i žele to učiniti putem
su $2.00, a za djecu $1.00, ko
je trebate naručiti do 31-vog
januara.
Trofeje će podijeliti u ime
HBZ braća Frank Braidić, u
pravitelj sporta i Michael
Crrasha, upravitelj Pomlatka
HBZ.
Izvjestiteljica programa bi
ti će Judy Bilicic, a za vrijeme
banketa i za ples svirati će
tamburaški zbor "Plavi Du
nav", pod vodstvom Franje
Muža.
«N
Pozhr na svečani banket
So. Chicago, 111. Dajemo
do znanja svim prijateljima
kao i svim župljanima naše
hrvatske župe u So. Chicago,
da ćemo imati svečani ban
ket s programom u Hrvat
skom Domu na pokladnu ne
djelju, 8. veljače (februara)
1959., u pet sati poslije po
dne, koji je u vezi sa blago
slovom temeljnog kamena no
ve župske škole, koji će se o
baviti istoga dana u 4 sata
poslije podne. Pozivamo una
prijed sve župljane i prija
telje iz So. Chicago i okolice,
da budu s nama na ovaj dan.
Nova škola, koja je bila ne
odgodiva potreba naše župe,
znači samo prvi dio župskog
a e v i n s k o a n a u i
dio biti će nova crkva u do
gledno vrijeme.
Župljani hrvatske župe u
So. Chicago, qrkvena društva,
kao i mnoga ru|a dobro
tvorna bratska društva naših
dviju Zajednica, HBZ i HKZ,
uvijek su se isticala u ma
terijalnoj i moralnoj pomoći
prema svakoj katoličkoj i hr
vatskoj stvari u našoj kolo
niji. Nadamo se, da će se to
još više očitovati ovaj put.
Uz crkvena društva već su se
najavili neki odsjeci HBZ, da
će biti na banketu zastupani
i da će dati svoje darove u
korist novih zgrada u našoj
župi. Nadamo se, da će i dru
ga društva iz obiju Zajednica,
kao i iz KSKJ, i pojedinci,
jednako biti zastupani. Sva
ki dar ili obećanje biti će na
bvinketu oglašen i istaknut nz
dužno priznanje i zahvalnost.
T^KodJe,\
"Majka Božja Bistriška", od-.^f1 gosti i prijatelji na ban
sjek broj 47 H.B.Z. priredju-
eka
pošte, treba da svojw uplatu
pošalju na tajnika. Check ili
money order treba da glasi na
luuiivj vivivi utua vin giaoi i ia
U slučaju bolesti ili (Ozlije
de, treba se odmah prijaviti
tajniku, kroz telefon ili1, post
kartom. U slučaju smrti tre
ba da zovu tajnika, predsjed
nika ili kojeg drugog odbor
nika sa kojim mogu doći u
doticaj.
M. Zvonar, tajb »k.
Pozor članovi odsjeka 391
West Allis, Wis Na. pro-.
šloj našoj sjednici smo za
ključili, da se odazovem io na
3 5- o i n u o s a v u v o
hrvatskog Ženskog Pa Opor
nog Društva "Milwaukeie^'.
Stoga razloga pozivi jemo
sve članove našega odi jjeka
broj 391 "Jednakost" H.B.Z.,
da korporativno prisust ruje
mo ovoj proslavi, koja 6e se
održati u nedjelju, 1.
da
u
nas^.
dogu
1
velJače
u
skom Domu na 6314 fit. ClairMoh™ *ve-
McKeesport, Pa.
86
p°zivaJu
fieforu-
ara, 1959: Oko 2 sata p» »lije
podne treba da se sastai nemo
pred Hrvatskim Centro« i na
49 i Wells Street. Molim na
še članstvo da ovaj pozi v u
važi.
Drugo vam pak javlji »m
ovo, đa se naše sjednio e o»
11« 1» A A U A.
,WOlfO
9 v
Dl. \L U l/CIIVel( UMUldUU zntnci na bakalar večeru, ko-
Dočim je izabran rnovi od- ju će prirediti Ladies Auxi
bor, te za bolju kooperaciju liary Hrvatskog Doma u ne
izmedju tajnika, ostalih od- djelju, 1. februara, u 5:30 po
bornika i članova, potrebno
s^|Je
je napomenuti slijedeaiK
Članarina se ubire mt sjed
nici svaku treću nedljelju u
mjesecu od 1 do 4 aeita po
podne u društvenoj dvorani,
4483 Lo^an Street. Kojima je
podne, u Domu na 536
Ringglod St., McKeesport, Pa.
Uz bakalar biti će dosta i
peciva, sve po domaći prire
djeno.
Svi nam dobrO došli!
Odbor
Predobjava piknika
Weirton, W. Va,
St. Jacob's Lodge Na. .12 C. se daje do znanja svemu član- j-1
F. U. Povratni ček, kao ijstvu našeg odsjeka 595 HBZ, sretni, takodjer možete ot
money order može im alužitiikao i ostalom našem narodu
za namiru, a kopi žele đa ša- mjesta i okolice, naročito na
Iju člansku knjižicu, dal jm se I šim organizacijama i klubovi
ubilježi u istu, neka pošalju
u prilogu adresiranu fcvrvertu
sa markom, te će im «e istu
odmah povratiti natnag. A
koji žele iz kojih razloga, da
uplate kod tajnika, neka prije
zovu na telefon, tako, ne
učine posjet uzaludno.
ma, srpskim sestrama, srp
skom crkvenom odboru, i t.
d., da će naš odsjek br. 595
imati svoj ovogodišnji piknik
na 14. juna u Police Lodge.
Stoga molimo sve gore po
menute, da ovaj datum uvaže
i da od svoje strane ništa za
taj dan ne priredjuju, tako
da ne škode sebi i nama. Za
nas je sve bolje da imamo
svoje priredbe na različite da
ne, tako da možemo posjetiti
jedni druge.
Ovime isto dajem do zna
nja svemu članstvu našega
odsjeka, da ćemo održavati
naše sjednice od sada u bu
duće u & downstairs
club rooms, 3066 Main Street,
Weirton, W. Va.
Sjednice će biti kao i do
sada, u 2 sata poslije podne.
Umoljava se članstvo našeg
odsjeka, da polaze sjednice
makar svaki drugi mjesec, da
poradimo zajednički za jači i
bolji naš odsjek i pomladak.
Ovoliko vam svima do zna
nja i ravnanja.
Walter Kacer, tajnik.
Obavijest odsjeka 930
Schumacher, Ontario, Can.
Skreće se pažnja roditelji
ma, koji imaju djece a žive
u Schumacher-u ili u nepo
srednoj bilizini, da prisustvu
ju predavanju: Važnost ču
vanja i nje^e dječijih zuba.
Predavanje ce održati na hr
vatskome jeziku Dr. M. R.
Buljabašić, u utorak, 17. feb
ruara (veljače) 1959. godine
u 8 sati na veče, u prostorija?
ma Hrvatskog Narodnog Do
ma u Schumacher-u.
v, i Ulaz je besplatan i slobo-
državaju kao i u proslost i. te! dan ave zainteresirane bez
da sam i nadalje tajnica, na- ^ike na politička i nacio
sega odseka. 'nolnt opredjeljenja.
Many C. Komes» taj.' August Heroeg, tajnik
Važna predobjava
Cleveland, O. Prijatelji
i čitatelji Narodnog Glasnika
prirdedjuju proslavu, koja će
se održati 26. aprila ove go
dine, s kojom će se proslaviti
51-godišnjica opstanka naše
napredne novine Narodnog
Glasnika.
Stoga umoljavamo sve naše
organizacije u gradu Cleve
landu, da za taj dan ne pri
redjuju svojih zabava ili bilo
kakvih drugih priredaba, ta
ko da ne štete nama i sebi.
Baš zato mi javljamo una
prijed, tako da mi ne nosimo
krivnju, ako se dogodi da ne
koja druga organizacija pri
redi svoju zabavu za 26-og
aprila.
Nadamo se, da će sve naše
organizacije uvažiti ovu našu
predobjavu, kojima neka je
unaprijed hvala. Odbor
Članstvu odsjeka 255
Milwaukee, Wis. Ovime
dajem do znanja sveukupnom
članstvu odsjeka 255 H.B.Z.,
đa sam na godišnjoj sjednici
opet primio čast predsjednika
odbora bolesti. Prema tome u
slučaju bolesti prijavite se
meni i nikome drugome.
Kroz više godina na ovoj
dužnosti napisao sam neko
liko važnih objava, da članovi
u slučaju bolesti znadu što i
maju da čine, pa tako činim i
ovoga puta. Najprije pozovi
te mene, da vam odmah u
ručim bolnu listu i da odmah
pošaljemo prijavu na glavni
ured HBZ. Svjedočbu za bol
nu potporu treba liječnik toč
no ispuniti i vama istu pre
dati, jer ista treba doći na
odsječnu sjednicu i po član
stvu biti odobrena. Nekada se
dogodi, da liječnik zaboravi
predati članu bolesničku svje
dočbu, već je zadrži kod sebe
a nekada je i izgubi. Tako ne
ki članovi meni šalju svoju
svjedočbu nakon par mjeseci,
što je pogrešno i protiv na
ših pravila.
ce
°d-
n™rrkJ,,^St,, SUn'
n
rodu-
novu crkvu 1 novu
sko*
lu.
Župljani i prijatelji, budite
s nama na ovom banketu, na
J? pet sati poslije
Hrvatskom Domu.
uzn\ete
t,ketp
unaprijed, da se znademo rav
nati u pogledu priprave. Iza
banketa biti će pokladno ve
selje s muzikom, na koje po
sebno pozivamo našu mladež.
Dobro nam došli!
U ime odbora za pripravu,
Pete Brunskl
Poziv na bakalar večeru
Bilo bi dobro da članovi za
vrijeme svoje bolesti pročita
ju nekoliko točaka u našim
a v i i a u o e u o n e
potpore. Čitajte ove točke:
316, 318, 317, 333 i 482. To
vam ne će škoditi, već ko
ristiti.
Naš liječnik i dalje ostaje
Dr. Stefanez.
članovi ovo trebaju uvaži
ti, tako da rad bolje teče u
Ovime, našem odsjeku, kao i odjelu
bolne potpore u glavnom u
redu.
prijatelji i
Predstava odsjeka 975
Toronto, Out., Can. Od
sjek 975 "Canucks" H.B.Z. o
vime daje do znanja, da će
proslaviti 9-godišnjicu svoga
opstanka. Proslava će se o
držati u subotu, 14-og marča
1959., u Hrvatskom Narod
nom Domu.
Svirati će John Benko i nje-
Ovimeisova orkestra. Jela i pića bi-
vmu^
i ...
ce
obično. Ako bude-
ići kući s televizijom, koji će
se dati istu večer. Kako vam
je poznato, da smo prošle go
dine imali samo jednu pro
storiju i bilo nam je tijesno,
pa smo ove godine iznajmili
cijelu dvoranu i kuhinju. To
smo učinili na zahtjev prošlo
godišnjih posjetioca, koji su
nas pitali kad. ćemo opet pri
premiti zabavu kao i prošle
godine.
Takodjer ovim putem želim
se zahvaliti svima članovima
odsjeka 975, od kojih sam do
bio čestitke za Božić i Novu
Godinu, kao i čestitke na mo
me uspjehu u ovoj kampanji
i što sam dobio od Zajednice
plaćeni put u Jugoslaviju i
natrag. Osobito se želim za
hvaliti bratu Nikoli Relić i
njegovoj familiji, našim do
brim zajedničarima, koji svo
ju članarinu plaćaju za šest
mjeseci unaprijed i koji su mi
čestitali na mome dobrom ra
du u kampanji i zaželili mi
daljnje uspjehe.
Za odsjek 975 H.B.2L,
M. Mijatovich, tajnik.
Krabuljni ples
Cleveland, Ohio. Oltar
sko Društvo hrvatske grko
katoličke crkve Svetog Nikole
u Clevelandu priredjuje kra
buljni ples za "veliki flašnik"
u nedjelju, 8. februara u 7:30
sati u večer.
Zabava će se održati u na
šoj Crkvenoj Dvorani na E.
36th i Superior Avenue, a za
ples svirati će Kasunić Broth
ers Orchestra. Ulaznica je sa
mo 75 centi po osobi.
Molimo svaku članicu, kao
i ostale župljane i prijatelje
crkve Sv. Nikole, da se na
istu odazovu. Kličemo dobro
nam došli na ovu prvu za
bavu nove godine. Odbor
Mjerimo genije po kakvoći,
a ne po kolikoći. Wendell
PhUUps
Duquesne University Tamburitzans
Održat će koncerte u ovim mjestima
Ako želite vidjeti izvrsni glazbeni program, onda pazita
kad će glasovita Duquesne University Tamburitzans doći a
važe mjesto, ili blizo istoga, da ga posjetite. Oni se sada
spremaju na svoju turneju i održati će koncerte u slijeda
ćim mjestima:
V JANUARU
Boston, Mass.
Brockport, N. Y.
V MARCU
Druge nastupe objavit ćemo u buduće.
Odbor štampa.
Zabava odsjeka 217
Benld, 111. Društvo "Sr
ce Isusovo" odsjek broj 217
H. B. Z. priredjuje zabavu u
subotu večer, 31. januara u
Odd Fellows Hall u sredini
mjesta. Braćo i sestre,
prošlo je više godina da naš
odsjek nije priredio nikakve
zabave kroz zimsku sezonu i
radi pbtrebe da se članstvo
više sastaje i toga radi pri
redjujemo ovu zabavu, na ko
ju vas sve pozivamo, staro i
mlado.
Zabava počima rano u ve
čer i to u
7
sati. Sedam satf
Ulaz je bezp!vatan svima.
Za zagrizak ćemo imati t
ma sušene šunke i kobasie,
i druge hrane, dosta hfcd
na pića, a biti će, komt je
milo da se okrene i ra^ra,
i drmeša.
Pozivamo članstvo bUnjih
odsjeka kao i ostali nrfs na
rod, da nas posjete #d& u
subotu, 31. januara.
Do vidjenja na' zabA^t
Josip Trgovčić/ predsj.
1
Poziv na godišnji
Hard! Grasfestival
Chisholm, Minn. Godiš
nji Mardi Gras Festival odr
žat će se u suboto, 7. febru
ara, 1959., u Chirfiolm Moose
Club, u Chisholn, Minn., po
čam od 9 sati uvečer pa da
lje. Dati će se nagrade trima
osobama, koje budu obučene
u najbolje mačfcaračke kosti
me.
Ovaj Festi^d i zabava se
priredjuje po K o 1 o grupi i
sportskom KXibu H.B.Z., ko
ji se sastoje od predstavnika
triju učestvujućih odsjeka H.
B. Z., i to od odsjeka 210 iz
Chisholm, Minn., odsjeka 8
iz Leetonia, i odsjeka 240 iz
Hibbing, Minn.
Za zabavu će svirati Junior
Echo Tamburitzans, pod vod
stvom Tom Krmpotich, koja
se sastoji od dvanaest mladih
članova i od najboljih glazbe
nika u svojoj grupi. Oni svi
raju razne glazbene komade,
kao i za one koji se intere
siraju plesati kolo plesove,
koje će predvoditi John Bau
man.
O hrani i piću voditi će bri
gu slijedeći: Mary Parrucci,
Antoinette Radotich, Marko
šebalj i Mike Ognanovich.
Pozivlju se i susjedni od
sjeci i sav naš narod mjesta
i okolice, da posjete ovu ve
selu zabavu u što većem bro
ju.
Mary Ognanovich,
pero vodjica Kluba.
Krabuljna zabava
Chicago, in. Jedna od
najvećih i najveselijih zabava
što je ikada priredjeno u pro
šlosti odsjeka S2 H.B.Z., pri
redjuje se 31. januara 1959.,
u American Legion Hall na
5510 W. 25th St., Cicero, Dl.
Zabava počima u 8 sati na
veče.
Sve grupe i poj(
mi mackara nastoj
prije, a mnogobro
koji će čekati na
dosti i veselju da
vaše kostime i što ra!
Ee
ci u for
doći što
i gosti,
u ra
atraju
gru
gosti
predstavljaju. Da
udu radosni i veseli,Wti će
šaljivdjija od dva spolA muš
kih i ženskih. A sm jehl i ra
dosti koliko vam srce\ želi
Mi pozivamo sav naš
28. riječi IM.
mladi na/aštaj, kao i starije
doseljenje, da ovaj dan u
žiju u veselju i radosti, jer
ovakovi priredbe, koju pri
redjujđno za ovaj veliki dan
užitka za mlado i staro, mo
že samo da izvede Athletic
Club "Hrv. Sloboda" broj 32
H.B/., jer su u tome profe
sionilci a i priroda ih s tim«
na&rila.
Hi očekujemo veliki posjet
aprostorije odgovaraju za o
g.'omni broj naroda, kao i sta
jalište automobila. Zato na-
:/red,
Na zabavi će svirati tam
buraši "Dunav" iz našega su
sjednog mjesta Mt. Olive, 111
braćo i sestre, za ve-
jielje i razonadu, nek nas vo
di ljubav bratska svih odsje
ka u Chicagu da uživamo to
ga dana osjećaje mladih da
na, u veselju i radosti svih
članova drugih odsjeka HBZ
na ovoj velikoj zabavi starog
kraja fašinskog običaja. Jci
jednom, svi nam dobro došli!
Poziv na Crkvenu Zabara
Hamilton, Ontario, Can.
Pozivamo sve Hrvate i Hr
vatice rodoljube na crkvenu
zabavu, koja će se održati u
subotu, 31. januara 1959.,
Hrvatskom Narodnom Domu,
173 Beach Road.
Ovu zabavu priredjuju na
še organizacije u pomoć naše
crkve, a to su Hrvatski Nar.
Dom, odsjek br. 954 H.B.Z. i
muška i ženska organizacija
H.S.S.
Stoga vas pozivamo, braćo
i sestre, da pomognemo našoj
crkvenoj blagajni, isto tako
molimo da nas posjete sva
bližnja mjesta oko Hamiltona
u što većem broju, tako da
uzveličamo ovu zabavu.
Zabava počima u 7 sati na
večer. Svirati će tamburaški
zbor Hrv. Nar. Doma. Odbor
se brine za dobru poslugu.
Braćo i sestre, nemojte za
boraviti datuma 31. januara,
vrijeme je u 7 sati na večer,
mjesto je Hrvatski Narodni
Dom, 173 Beach Road.
Do vidjenja na crkvenoj
zabavi.
Prired ji vački Odbor
Mesopustna Zabava
Los Angeles, Calif. So
cijalni i atletski klub odsjeka
broj 177 H. B. Z. priredjuje
Mesopustnu Zabavu u subotu
7. februara, u Hrvatskoj A
meričkoj Dvorani na 300 So.
Ford Boulevard.
Stoga pozivamo naš narod
Los Angelesa i okolice, da
dodje na ovu zabavu naših
kuglača, kao i članove i čla
nice bližnjih odsjeka. Jer štp
više podpomažemo sport, v
kojem naša mladež uživa, tim
oni čvršće suradjuju s nama
starijima u izgradnji naše H.
B. Zajednice, koja je na po
nos i čast našega naroda.
Ples počima u 7:30 sati na
večer, za kojeg će svirati
našemu narodu dobro pozna
ta i popularna Tomazin Bro
thers Orchestra.
Takodjer pića i zagriska bi
ti će dovoljno, a ne će faliti
ni kiselog kupusa i domaćUp
kobasica.
Svi nam dobro došli!
Za odbor,
Vinko Antonich, isvj.

Duquesne University Tamburitzans
Dolazi u Bethlehem na 7. februara
Joe Vrban, 452 Dupont St.,
Sudbury, Ontario,. Canada
Telefon: OS 3-623U
Br 12 u Denver CoJibrada
Anton Evanda, predsjednik,
4717 Zuni Street Jolm Kla
rich, podpredsj., 1352 ]Cown
ing Street Frank Can jar, bla
gajnik, 500 E. 45th Avenue
Ivan Levaich, perovodju, 317
22nd Street Matthew Zvo
nar, tajnik, 1281 Garfield St.,
Denver 6, Colo. DE 3 -1879
Milan A. Pudjak,
perovodja i P. O. B.
Subota, 31. januara High School Steelton* Fa.
U FEBRUARU
Nedjelja, 1. februara John Hancock Auditorium
Ponedjeljak, 2. feb.«— palace Theater Manchester, N. S*
Utorak, 3. februara Academy of the Holy Names
Albany, N. Y.
Srijeda, 4. februara State Teachers College —i
Subota, 7. feb.,— Broughal High School Beuitehem, Pa.
Nedjelja, 8. feb. Cochran High School Johnstown, Pa.
Petak, 13. feb. Mellon High School Mt Lebanon, Pa.
Petak, 27. februara High School Wilnserding, Pa.
Nedjelja, 15. marča Music Hall Cleveland, OM#
U APRILU
Nedjelja, IZ. aprila Syria Mosqne Pittsburgh, Pa.
Nedjelja, 19. aprila Ford Auditorium Detroit, Milih.
Tiketi se mogu kupiti kod
Arrow Cleaners, John Bau
man na Central Ave. i Jay's
Radio i T.V., John Bichanich
na Lake St., Chisholm, Minn.
Za Athletic Club "Hrvat
ska Sloboda" broj 32 H.B.Z.,
Luka Biondić, perov.
Mewest Ennlish-Croat Dictionary
Hie largest and most complete
ever published. Vol. 1, 844 page«,
Vol. 2, 1012 pages, size 11 8, best
quality paper, cloth bound, com
piled by the best English-Serbo
Croatian educators and linguists
*24.00. E N ESKO-HRVATSKI
RJEČNIK, Izdanje Zore a Zagrebu.
Sastavili 1 priredili najglasovitiji
stručnjaci Englesko-Hrvatslcog je
zika. 1425 stranica. $15.00 at P»
landech's Book Store, 700 S. Walt
St., Chicago 7, Dl.

xml | txt