OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 06, 1959, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-05-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I. svibnja I960.
IZVJEŠTAJ DJEČJEG DOMA GL. ODBORU
H. B. ZAJEDNICE MJESECA MARČA1959
Nick D. Šarić, upravitelj
Štovana sestro i braćo:
Po običaju i po pravilima Hrvatske Bratske Zajednice,
upravitelj Dječjeg Doma uz svoje česte članke u Zajedni
čaru, šalje dva puta godišnje izvještaj pred Gl. Odbor HBZ.
Ovaj izvještaj pisem manje više ograničeno, jer je ovo
godina Konvencije Hrvatske Bratske Zajednice, te ću ob
širnije pisati o svemu u izvještaju, koji će se štampati u
knjizi izvještaja svih, kako odbornika tako i časnika Hrvat
ske Bratske Zajednice.
Kao upravitelj Dječjeg Doma, sa kojim imam čast po
voiji delegacije i članstva H.B.Z. da upravljam, mogu kod
uvoda mojeg izvještaja da rečem to, da nitko nije u svemu
nepogrešiv, pa bome prama tome ni upravitelj Dječjeg Do
ma, jer kada bi tako bilo, onda sigurno nebi radio ili bi bilo
sve, kako se ono veli po starom.
Od nas se svih traži, da budemo koliko se više može
hladnokrvni umjereni i da sve poslove riješavamo razum
no i u korist H.B.Z., pak se traži, da svi budemo jedan na
spram drugoga bratski, a ne da se usvaja ona nepoželjna
osuda bez ikakovog povoda ili stvarnih obrazloženja.
Pred članstvo se treba izlaziti otvoreno i stvarno, ali ne
i negativno, jer to nas, onda, jednog naspram drugoga do
vodi u protuslovlje, a kod članstva stavlja sav rad u krivo
Pfjetlo sa čime se mnogi član može zavesti i krivo uputiti.
Toliko u predgovoru, kojeg namjenih mojem izvješću,
a sada kratki izvještaj.
U Domu se nalazi 32 djece, 24 dečka i 8 djevojčica.
Djeca dolaze iz 6 američkih država i dve kanadske provin
cije. U Americi iz Wisconsina, Indiane, Michigana, Ohio,
Ulinoisa i Pennsylvanije, te iz Kanade i to iz British Co
lumbia i Ontario.
Prosvjeta i naobrazba
U Domu postoji Pjevački Zbor, a tako i nekoWkf* ple
sačkih grupa. Gotovo su sva djeca uključena i u jedno i u
drugo. Njih upraivtelj sam podučava i u pjevanju i u ple
sanju, a do sada se je pokazalo kod djece pobuda i potak
nuće na našu pjesmu i naša kola. To su do sada lijepo o
cijenili naši odbornici Doma, a pri božičnom programu isto
I naši glavni odbornici: brat Bazdarić, sestra Nikšić i brat
Hinić, koji su -se vrlo laskavo izrazili gledom na naš pro
gram.
Mi smo nekada trošili oko par hiljada dolara godišnje
na učitelje pjesme i plesa, a sada to upravitelj sam izvadja,
skupa sa djecom. Tamburicu podučava brat J. Rozgaj, koji
zadovoljava i Odbor i upravitelja sa svojim podu&Lvanjem
djece.
Školske su ocjene kao i kod druge djece u kolonijama,
neka bolja, neka lošija. Prama tome kako je koje dijete
bistro, a po nekada i odvažno. Mi imademo uz djecu koja
su spora kod učenja, djece u Domu, koja su tek par mjeseci
išla peti razred, te radi njihove požrtvovnosti i dobrih o
cjena u učenju, pronovinirana su u šesti razred. Naravski,
da smo mi svi ponešto doprinijeli u ovakovim slučajevima.
Zdravstvena strana Doma
Iako liječnik Jakopić često i ozbiljno uzimlje brigu od: f?
sve naše djece, ipak je nemoguće suprotiviti se prirodi, jer
to je nešto što nitko nemože kontrolirati, pak smo i mi imali
svih vrsti bolesti u ovoj vrlo teškoj zimi. Bilo je kako se
ono veli: ospica, kozica, trbuho-bolje, glavo-bolje, zubo-bolje,
trganje u kostima i sve štoti ja neznam. Čak smo imali dje
ce, koja su imala neke kraste oko usta i ušesa, da je bilo
čudo kako se je to i od česa se je to načinilo. Još i sada
jedno pola tuceta djece leže u krevetima od raznih, narav
ski, laganijih bolesti.
Kako je da je, ipak nesmatramo ovo nikakovim opas
nim bolestima, a i liječnik nas je tako izvjestio, pa sa te
strane nemamo velikih briga osim što se često nabavljaju
razne, ponekada uz promjenu, medecine.
Ekonomsko stanje Doma
8a nastojanjem Odbora Dječjeg Doma, te suradnjom
GHavnog Odbora, jer se je upravitelju dalo više prava, od
nosno onoliko, koliko mu to naša pravila propisuju, nama
ja uspjelo dotjerati troškove, da se pokrivaju sa doprinosi
ma, odnosno uplatama eventualno sa pristojbama od 5 cen
ti po svakom članu H. B. Zajednice.
I upravitelj i Odbor Doma, pa makar da je dosta teško,
Sine sve, da se i Domu i Hrvatskoj Bratskoj Zajednici pri
dttva i u financijalnom i u svakom drugom pogledu. Samo
sa jedan primjer navodim ovo: Upravitelj sa pomoću brata
Mavrovića, sam vozi djecu u školu i u crkvu, te tako čuva
mo glavnoj blagajni H. B. Zajednice, odnosno Dječjeg Do
ma oko $450.00 na mjesec ili oko $19.00 na dan. One druge
sitne i nevidljive pričuve niti spominjati neću.
Naravski da se od nas traži kadkada neka izvanredna
produkcija, ali što je pogrešno očekivati,' jer Dom nije za
snovan za neki proizvod i profit, već da bude cvijet na po
licama H.B.Z., kao ružica djevojci na grudima. No, ali, ka
ko je da je, mi ipak izvršavamo, pa makar ponekada i na
svoje vrijeme.
Djeca i roditelji djeoe
Ni jedan otac ili majka neće staviti dijete u Dom ako
mu zato nije nužda. Naša je dužnost da takovima priskoči
mo pomoć. Čineći to, mi smo onda izvršili onu zadaću,
koju su nam namjenili oni, koji su osnovali naš Dječji Dom.
Čineći to, mi onda činimo svoju samaritansku duž
(Nastavak na 4. strani)
Tehnički i kućni artikli za Jugoslaviju
ŠALJITE PREKO NAJVEĆE I NAJSTARIJE KOMPANIJE!
Jedini direktni zastupnici fabrike STEYR-PUCH u U.S.A.
PUCH-STEYR, bicikle najbolje evropske proizvodnje,
kompletne sa svjetlom, dinamom, zvoncem, alatom
i pumpom:
TOURENRAD model, muški ili ženski $ 39.00
MARKENRAD model, muški ili ženslđ $ 41.50
SPORTRAD model, muški ili ženski $ 50.00
MOTORBICIKLE PUCH 125 ili 175 CCM $345.00
RADIO APARATI: Na električnu struju od 220 V, pri
kladni za cijelu Jugoslaviju, sa kratkim, srednjim
i drugim valovima:
GRUNDIG, model Musikgerat 97, 7 lampi ....$ 52.00
SIEMENS, model Klein su per 580 WE, 5 lamp! 39.00
SIEMENS, Radio Gramofon $118.00
MOTORI BRODSKI franco Rijeka:
Tražite naše nove cijenike i informacije sa:
RADIA I TELEVIZIJE: Minerva, Blaupunkt, Philips.
FRIDŽIDERE: Alaska, AEG, Bosch, Ignis, FYigidaire.
MAŠINE ZA PRANJE: Alaska, Miele—Vacuum Cleaners.
BICIKLE za odrasle i dječje: Legnano, Bianchi, Puch.
MOTORBICIKLE: Lambrette, Vespe, NSU, Puck.
HARMONIKE: Soprani, Scandalli, Dallape.
Aparati za brijanje, mašine za pletenje, pisaće mašine,
kosilice, pumpe za vinograde "Vermorel". Poljopri
vredni motori i pumpe za vodu (natapanje) i d.
!sjmmejsjmđ&mmmmF
John Klkskh
"Vancouver, B. C., Can.
Sa radošću i veseljem javlja
mo č'anst.vu i prijateljima, da
se je iiu.s Pc.madaK gnijezdo
br. 480 H.B.Z. povećalo s jed
nim novim članom, a to je
naš mladi Johnny Niksich, či
ju sliku ovdje donosimo.
Johnny je rod jen 13. de
cembra, 1958. u Prince Ru
pert, B. C. Sin je od dugo
godišnjeg člana našega od
sjeka, Petra Niksića, koji je
rodom iz Lički Osik, Gospić,
a majka Ana rodjena Pripić
iz Lovinac, Lika. Roditelji
Niksich upisali su svoga sina
Johna na $1,000 20 Year
Endowment i na obični certi
fikat.
Petru i Ani čestitam, što
su svojeg sina upisali u našu
Hrvatsku Bratsku Zajednicu,
a Johnny želim zdravlje i sre
ću »^njegovom životu.
Mary Burma, tajnica.
David Kranjcevich
Tacom a, Wash. članstvo
našega odsjeka broj 246 je
veoma veselo, što smo dobili
u naše redove dobrog i mla
dog člana, brata David Kranj
cevich, čiju sliku ovdje do
nosimo.
Naš mladi brat David ro
djen je ovdje u Dokton Va«h-
K 1
on Island, Co. King, Wash
ington. Odgojen je na velikoj
farmi, ali na žalost ostao je
samo malo i nejako dijete
sa svojom sestrom i ostalom
braćom, i sa svojom dobrom
majkom, kada se je njegov
otac, koji je isto bio naš član
odselio u vječnost ima već od
toga više godina. Ali njegova
majka, ako i sama nije čla
nica našega odsjeka iz nepo
znatih razloga, vidila je ko
liko H.B.Z. vrijedi i pomaže
u vrijeme potrebe i koliko je
njih pomogla u ono doba bo
lovanja, pa i nakon smrti nji
hova dobroga oca, koji je bio
dobro poznat u ovoj okolici,
i zato je ona svu svoju dje
cu odgojila u dobrom duhu
bratstva i zajedničarstva. Sve
ih je dala upisati u Pomladak
naše Zajednice, pa kad su
došli do svoje dobe prešli su
u odraslo članstvo.
Brat David je pohadjao
škole ovdje na Vashon, a u
isto vrijeme pomagao svojoj
majki na farmi, na kojoj su
imali svakovrsnih jagodica
(berry). Sve školovanje do
sada je prošao sa dobrim u
spjehom, a sada pohadja vi
soke škole u Brementon,
Wash. Pa ako bude učio od
sada, kao što je učio do sa
da, nema dvojbe da će naš
mladi brat David uspjeti i do
ći do veće naobrazbe, te biti
na ponos svojoj majki i svi
ma nama.
U našem odsjeku našao je
dosta svojih prijatelja, kao i
prijatelja svojih roditelja, a
uz to našao je svoju sestru
i tri brata, koji su svi za
članjeni ne samo na najbolje
certifikate 20 Year En
dowment, što naša Zajednica
daje, nego su osigurani i na
bolnu potporu i oštete.
Zato mi svi, a osobito pi
sac ovih redaka čestitamo
svakoj majci, koja sa velikom
mukom i trudom i teškim ra
dom odgaja ovakvu djecu. A
vi braćo naša slijedite tako
dobro, kako ste slijedili do
sada, pak ćete biti na čast
svojoj majci i svima nama.
Uz to mi svi u našem od
sjeku želimo mladom članu
dobrodošlicu u naše redove, i
želimo mu uspjeh u njegovu
daljnjem školovanju i u sva
kom budućem radu.
Joha OvMswrteh, 14
"ZAJEDNIČAR"
Franjo Ivićek, Jr.
Cooks ville, On t., Caa.
Ovime javljamo veselu vijest,
da se je naš odsjek br. 710
H.B.Z. opet povećao s jednim
i -J
mladim članom, bratom Fra
njo Ivićek (mladjim), koji je
pred kratko vrijeme stigao iz
stare nam domovine Hrvat
ske, svojim roditeljima ova
mo u Cooksville, čiju sliku ov
dje donosimo.
Mladi a n o e s i n o a
Franje i majke Roze Ivićek,
rodom iz Sv. Jane, Jastrebar*
sko, Hrvatska. U našem od
sjeku našao je oca i majku,
koji su dugogodišnji članovi
H.B.Z., a osobito otac, koji
je mnogo doprinesao u druš
tvenom radu u ovome mjestu
kroz punih 30 godina.
Mi čestitamo roditeljima na
dobrom uzgoju svoga sina i
nadamo se, da će slijediti put
svojih roditelja i biti dobar
zajedničar, dobar sin svojih
roditelja i iskreni rodoljub
svoje i naše majke domovine
Hrvatske, gdje se je rodio i
odgojio.
U ime našeg članstva mi
pozdravljamo mladog Franju
prilikom dolaska u naše re
dove, i želimo mu svako do
bro i sreću u budućem mu
životu.
Venceslav Fabijanić, taj.
Matt Radosevich
Vancouver, B. C., Can.
Ovime javljam veselu vijest,
da se je naš odsjek 787 "Hr
vatska Sloga" povećao s jed-
nim novim članom, koji je
prešao iz gnijezda Pomlatka
broj 480 u odraslo članstvo,
a to je naš mladi brat Matt
Radosevich, čiju sliku ovdje
donosimo.
Mladi brat Matt je rodjen
13. marča, 1941. ovdje u Van
couver, B. C., od dobrih i če
stitih roditelja, Luke i Ma
rije Radošević, oboje rodom
iz Liča, Gorski Kotar.
Naš mladi brat svršio je
školu i sada radi u furniture
factory. Dobre je i mirne ću
di. U odsjeku je našao svoja
dva ujaka, Victora i Johna.
U ime članstva našega od
sjeka ja čestitam roditeljima
našeg mladog brata Matta na
dobrom i lijepom odgoju svo
jeg jedinog sina i djeteta, a
tebi Mate želim svaku sreću
u tvom životu, i želim ti do
brodošlicu u naše redove.
Mary Burma, tajnica.
Linda Pećanić
Hamilton, Ontario, Can.
Društvo "Matija Gubec", od
sjek broj 644 javlja radosnu
vijest sveukupnom članstvu
H.B.Z. diljem Amerike i Ka
n?^Q, da se je pojačao s jed-
nom mladom Slanicom, koja
je prešla iz Pomlatka gnijez
da broj 579, a to je sestra
Linda Pećanić, koje sHfcu ov
dje donosimo.
Naša mlada Manic* je kćer
ka Mile i Mary Pećanić, a u
nuka od Mary Kućan, koja
šive u Kaliforniji, USA.
Ml&ad Linda je rodjena u
Timmins, Oiit., Canada,24-og
deeetnbra, IMA. U ovo mja-i
sto se doselila još kao mala
djevojčica, gdje je polazila o
snovnu školu, a zatim Loretto
Academy u Hamiltonu. Onda
je zadnje dvije godine živjela
sa svojom bakom Mary Ku
čan u Kaliforniji i polazila
San Pedro High School, o
dakle je graduirala u mjesecu
junu 1958. Zatim je u mje
secu septembru 1958. proslije
dila s daljnjim naukama u
Cathedral High School i u
zela specijalni trgovački te
čaj. pa je sada uposlena kod
"A gro Cooper, Zoffiro & Pa
ren te" law firm, u Hamilton,
Ontario.
N jezina baka Mary je čla
nica u Kaliforniji, a majka
ary joj je vrlo dobra i ak
ti\ na članica odsjeka br. 644,
pa se nadamo, da će i mlada
Linda slijediti stopama svo
je majke i biti dobra i aktiv
na članica našega odsjeka i
Hrv. Bratske Zajednice.
Mlada članice Linda, član
stvo našega odsjeka broj 644
ti kliče dobro nam došla
i želi ti svaku sreću u tovme
budućem životu.
Filip Zebić, tajnik.
Ivan Vraničar
Steelton, Pa. Ovime že
lim javiti veselu vijest, da se
je naš odsjek broj 13 H.B.Z.
pojačao s jednim novim čla
nom i to s novim doseljeni
kom, koji je stigao pred krat
ko vrijeme iz stare domovine, i
a to je brat Ivan Vraničar,
kojeg sliku ovdje donosimo.
Nakon par tjedana kako je
i stigao iz stare domovine, po
čeo je pitati i govoriti o Hr
I vatskoj Bratskoj Zajednici,
jer da je o istoj mnogo čuo
dok je jdš bio u staroj domo
vini, pa mu nije trebalo mno
go govoriti i tumačiti o vri
jednosti naše Zajednice, te
čim se je zaradio odmah je
postao članom iste.
Naš mladi brat Ivan Vra
ničar rodjen je 24-og aprila,
1936. god. u selu Doljni Bu
kovac, kotar Karlovac, Hr
vatska. Došao je ovamo pred
par mjeseci i nije bio dugo
bez posla, poslužila ga sreća
i dobio posao, što su mu po
mogli njegovi dobri prijatelji,
kojima je on mnogo zahva
lan.
Brat Ivan je mirne i blage
naravi, a vidi se na njemu da
ga mnogo zanima društveni
rad, kojeg će sada moći ima
i ti do mile volje sa pristupom
u naše društvene redove.
U ime članstva odsjeka 13,
ja ti brate želim još bolju
sreću u tvome budućem ži
votu, pa da budeš na ponos
s v e u v a s k o n a o u
članstvu našega odsjeka i H.
B. Zajednici.
Peter Bahorić, izvj.
Barbara Cunjak
Welland, Ont., Can. Od
sjek br. 617 H.B.Z. javlja ra
dosnu vijest, da je u njegove
redove pristupila naša mlada
i novodoseljena Hrvatica, se
stra Barbara Cunjak, koje
sliku ovdje donosimo.
Sestra Barbara je rodjena
u selu Lović, Prekriški, op
ćina Vivodina. Došla je u Ka
nadu 3. oktobra, 1955. k svo
mu ujaku i ujni, George i
Katie Galinac, u Windsor, On
tario. U rodnom mjestu svr
šila je osnovnu školu i 4 go
dine srednje škole u Ozlju. U
Windsoru se je pokazala kao
vrijedna Hrvatica medju na
šim narodom, te je isto bila
birana sa predvodnicu Hr
ivata u Windsoru za Hrvatski
Narodni Daa jula, 1958M o-
držan u Welland, Ontario.
Mlada sestra Barbara bila
je privremeno zaposlena u
Windsoru, te pred par mje
seci došla je u Welland k svo
mu bratu, Josipu Cunjak, ko
ii je sestru zaposlio kod se
be kao poznati Sujvrior Dry
Cleaners i Tailoring Business.
Zato kličemo našoj novoj
članici Barbari: Dobro nam
došla med ju svoju hrvatsku
braću u Wellandu, pa da bu
deš na ponos našem odsjeku
broj 617 i povedi za sobom
i ostale svoje znance u naše
redove, u najveću ustanovu
našega naroda, a to je Hrv.
Bratska Zajednica, uz geslo:
Svi Hrvati jedna Zajednica.
Matt Janjac, predsj.
odsjeka 617 H. B. Z.
Eva Tomičić
Mercoal, Alta., Can. O
vim dopisom želim javiti ve
selu vijest, da se je naš od
sjek broj 755 H.B.Z. povećao
s jednom novom članicom,
koja je prešla iz gnijezda 486
u odraslo članstvo, a to je
mlada sestra Eva Tomičić, či
ju sliku ovdje donosimo.
Eva je rodjena u Varaž
dinu 1940., gdje su u to vrije
me njezini roditelji stanovali,
a otac joj je radio na držav
noj željeznici. Njezin otac je
rodjen u Ričicam, Lovinac, a
majka isto u Lovincu. Kako
su ih ratne prilike prisilile,
da su se morali povratiti u
svoje rodno mjesto Lovinac,
Evin je otac morao stupiti u
vojsku, gdje je izgubio i svoj
život, a majka takodjer iz
ložena svima nepogodnostima
rata, preminula 1914.
Tako je Eva ostala sa svo
jom bakom, Polkom Pejno
vić. Kako su po završetku ra
ta prilike bile teške za uselji
vanje u Kanadu, to je tek
koncem 1951. uspjelo bratu
Pejnoviću dobaviti svoju že
nu Polku i unuku Evu u Ka
nadu.
Eva se brzo priučila i upo
znala sa ostalom djecom i
školom, koju danas pohodi,
Mercoal High School, od ko
je je prošle goidne dobila pr
vu novčanu nagradu za do
bro učenje i ponašanje. Za
nima se i sportom. Za svoje
dobro ponašanje je voljena od
našega i drugih naroda.
Mi želimo svako dobro u
buduće našoj mladoj članici,
te da bi bila i nadalje na po
nos svome djedu i baki, kao
i ostalom članstvu HBZ.
M. Krpan, uprav.
Van Nuys, Calif. Pristup
naše male Carle Ann Cost
ner u naše gnijezdo Pomlat-
ka broj 524 iest vrlo intere
santan, pa zbog tih razloga
želimo, da o tome nešto reče
mo i njezinu sliku ovdje do
neeemp.
Njezina baka, sestra Ma
rija Galović, preselila se iz
odsjeka 423 u Aliquippa, Pa.,
kod svoje kćerke udane Ma
ra Costner, koja je isto bila
članica odsjeka br. 423 i prije
toga Pomlatka. Čim je baka
Galović došla ovamo odmah
je pitala, je njezina unuka
članica HBZ. Odgovor je bio
da nije, jer joj i majka već
nekoilko godina uplaćuje svo
ju članarinu u odsjeku 423.
Sestra Galović se je odmah
obratila na tajnika odsjeka
423, brata Ivana Babića, koji
joj je odmah savjetovao, da
Mara uzme prestupnu listinu
i poslao joj adresu našega
odsjeka. Otimah iaa toga do-
Versailles, ftL Cisti prihod od banketa, uprili
čen u svrhu fonda školarine po odsjeku 146 $ 452.70
Ovo bi trebalo konkretno poslužiti ostalim od
sjecima, kao primjer kako bi se mogao ostva
riti jedan zaista jaki i stalni fond školarine.
Hvala upravi i članstvu odsjeka broj 146.
Pittsburgh, Pa. Odsjek broj 706 predao pre
ko svojeg predsjednika, brata Anthony Delach,
svotu od 100.00
Ovaj odsjek je imao preko sebe ovogodišnji
Duckpin Bowling Tournament i tom prilikom
izigrao je jedan predmet, koji je doprinjeo ovu
svotu za fond školarine. I ovo je jedan pri
mjer, koji može poslužiti odsjecima što se mo
že, ako ima volje.
Indiana Harbor, Ind. Po $10.00: Peter sen a k
i George Lamb. Po $5.00: Bernardo Marulich,
Mile čačich, Zumberački Klub "Sloga", Mladen
Carrara, Dr. John Vukovich, Nikola Sučec, James
Kirrin, Anthony Klobučar, Geo. Niksich i Jack
Smokovina $3.00. Ukupno 08.00
Ovu je svotu sakupio naš vrijedni starina i ak
tivni graditelj Zajednice a evo sada i fonda
školarine, brat George Balich. Sa ovom svo
tom on je namirio, naime sam sakupio u sve
mu $300.00. Brat Balich ne radi za sebe niti
za svoje, već za našu ostalu omladinu, članove
Zajednice. Može se ako se hoće a to je primje1
rom dokazao naš brat George Balich.
Farrell, Pa. Odsjek broj 126 šalje preko svojeg
vrijednog tajnika i takodjer stalnog graditelja
naše Zajednice, brata Michael Golub 50.00
So. Chicago, III. Odsjek br. 118 šalje preko svo
jeg predsjednika, brata Frank M. Jorden, svotu 25.00
Bergenfield, N. J. George Balich (to nije onaj
o kojem je gore riječ) sa svoje strane lično do
prinaša svotu od 25.00
Zaista su vrijedni ti naši Balići, čestitamo im.
Herminie, Pa. Odsjek br. 142 preko svojeg bla
gajnika, brata Thomas Kosalec, šalje prilog od 35.00
Sarnia, Ont., Can. Po $2.00: Steve Gojmerac,
Josip Varga, Josip Basta i Steve Kuzmanovich.
Po $1.00: Rudolph Rogina, Mike Bobresh, Josip
Bartol, Anton Oreškovich. Frane Cmkovich, Joe
Frankovich, Toni Pavli i Terza Toth. Ukupno
poslao tajnik odsjeka 953, brat Steve Gojmerac 16.00
Creighton Mine, Ont., Can. Odsjek broj 618 ša
lje preko svoga tajnika, brata M. Jurman, svotu 10.00
Naša braća u Kanadi rade za ovaj fond, kao što
rade u kampanji za novo članstvo. Neprodje
ni jedna objava ovog fonda a da nema po koji
odsjek ili pojedinac iz Kanade. Nastavite ta
ko, braćo i sestre Kanadjani.
Gallup, N. Mex. Odsjek br. 60 šalje preko svog
tajnika, brata Josip M. Radoševich, svotu od .... 10.00
East St. Louis, 111. Odsjek br. 33 preko svojeg
tajnika, brata Louis Odoiich, šalje svotu od .... 6.40
Chicago, IH. Blagajnik odsjeka broj 202, brat
Rudolph Kalebich, šalje svotu od .. 5.90
Asbury Park, N. J. Milan Rubeša 5.00
Slovan, Pa. Odsjek broj 548 šalje preko svojeg
predsjednika, brata Andy Medved 5.00
East Chicago, Ind. Charles McGregor 5.00
Whiting, Ind. Odsjek br. 57 preko svojeg taj
nika, brata Josip Belovich, šalje 5.00
Lackawanna, N. Y. Mike Turkovich, predsjed
nik odsjeka broj 241 5.00
Johnstown, Pa. Nikola Cvjetkovich $3.00, Mi
chael Baich $1.00. Ukupno 4.00
Poslao brat Michael Baich, tajnik odsjeka br. 5.
Iron Mountain, Mich. Tom Burčar 1.00
POVIJEST HRVATSKIH
DOSELJENIKA U AMERIKU
O povijesti hrvatskih do
seljenika imademo vrlo malo
pisanih podataka. Zadnje vri
jeme gosp. Stjepan Gaži na
pisao je knjigu na engleski
"Croatian Immigration to
Allegheny County" 1882 do
djoše baka Galović," majka
Mara i mala živahna i lijepa
Carle Ann, da istu začlane u
naš Pomladak. Nakon neko
liko dana postao je članom
našega odsjeka i njezin otac,
brat James D. Costner.
Sestra Galović je i dalje
članica odsjeka br. 423 u Ali
quippa, pa je hvalevrijedno
istaci, kako se je odmah po
brinula, da svoju obitelj za
člani u redove H. B. Zajed
nice, pa kako obitelj Costner
ostaju stalni gradjani Kali
fornije, to će tim više koristi
ti u radu u ovim krajevima
za HBZ. Mi smo sigurni, da
po onom zanosu, koji su nam
pokazali Mara Costner i njen
suprug, da je naš odsjek do
bio dva dobra i aktivna čla
na.
dvojbe, najveća hvala
ide baki Galović, pa kada bi
sve bake tako nastojale, na
ša Zajednica bi stajala još na
većoj visini. Svaka čast baki
Galović. Njihova je adresa:
15010 Mankato Street, San
Fernando, California.
U ovom broju $ 823.60
Prije objavljeno 18,540.29
Svega do konca 30. aprila 1959 $19,363.88
Martin Krasich, blagajnik
C.F.U. Scholarship Foundation, foe.
Anna Kirin, tajnica
odsjeka broj 865 i
uprav, gnijezda br. 524.
Strasa S.
INC.
1914. Ova knjiga je lijepi 1
vjerni prikaz povjesnice na
ših starih doseljenika u Pitts
burgh i okolicu, zapravo a
zapadnu Pennsylvaniju. Pi
sana je iskreno i pošteno I
provjerena sa dokumentima.
Tu se zrcali rad i aktivnosti
naših starih doseljenika, koji
su udarali temelj Hrvatskoj
Bratskoj Zajednici i hrvat
skoj rimo-katoličkoj crkvi i
župi. Tu se zrcale tegobe pr
vih dana doseljenika i nji
o v o z a a a n e i o a s a
svoja društvena, kulturna I
vjerska društva i ustanove.
Vrijedno je ovu knjigu I
mati u svom domu radi se
be, svoje djece, pak i aa bo
lje tumačenje svojim prija
teljima Amerikancima, da I
oni ispravno znadu što smo
i tko smo.
Cijena je knjigi jedan do
lar. Možete je naručiti kod
naše Zajednice ili pošaljite^«
koverti jedan dolar sa osna
kom da želite povjest Hrvat
skih Doseljenika. Naručbu ša
ljite na: Nr. Philip VukeHo^
3441 Forbes St, Ptttebarfk
li, Pa.
Bsto oastojte podiiiiiM
odteftfce aa drugi pat, fm 1»
rjtik nikada nema tad jb

DIESEL FARYMANN, vertikalni, ES 3-6 HP $250.60
DIESEL BAUSCHER, vertikalni DS 6 HP $382.00
OUTBOARD SEAGULL, m. Century 100—4 HP $130.00
SINGER ŠIVAČE MAŠINE, model 233 $140.00
Telephones WAIddna 4-1111
•*v 100 Fifth Avenue, New York 11, N. Y.
Carle Ann Costner
CROATIAN FRATERNAL UNION
SCHOLARSHIP
FOUNDATION,

xml | txt