OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 06, 1959, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-05-06/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana
Koncerti
Pi kni cl
Proslave
Gnijezdo 422 slavi svoju 30-godišnjicu
Sa koncertom i plesom dana 16. maja
Windsor, Ontario, Can. Gnijezdo Pomlatka broj 422
"U Slogi je Spas", proslavit će svoju 30-godišnjicu opstan
ka u subotu, 16. maja, 1959.. u Hrvatskom Narodnom Do
mu, 2520 Seminole Street, pod upravom odsjeka 638 HBZ.
Početak u 8 sati u večer.
Glavni gost i govornik ove proslave biti će brat Stjepan
Lipa k iz Detroit, Mich., kao tajnik Glavne Porote HBZ.
Koncert će izvadjati i za ples svirati tamburaški zbor
braće Tomičić. pod vodstvom Mike Tomičić.
Ostalo će se obaviti po starom običaju, kako to naši
vole i uživaju, to jest već oko podne biti će gotova prva na
ražnju pečena janjetina, uz ostalo potrebito na užitak go
stiju.
Pozivamo članstvo bratskog i našeg odsjeka, članove
gnijezda i njihove roditelje, članstvo bratskih odsjeka iz
Detroita te ostali naš narod mjesta i okolice, da posjete ovu
proslavu. Povedite i svoje prijatelje, uz garanciju ugodne
zabave. Priredjivački Odbor
Svog opstanka u subotu, dana 9. maja
Odsjek 617 proslavit će 35-godišnjicu
Welland, Ont., Can. Društvo "Hrvatski Sinovi", od
sjek 617 H.B.Z. na svečan način proslaviti će svoju 35-go
dišnjicu s banketom i lijepim programom u subotu, 9. maja,
1959., u vlastitom Domu na 22 5th Street. Banket će po
četi točno u 6:30 poslije podne.
Pošto je na-š odsjek 617 jedan od najstarijih u Južnom
Ontario, Dominion Canade, stoga pozivljemo sve naše bliž
nje odsjeke i društva u Niagara distriktu, da nas posjete u
što većem broju. Na programu imati ćete priliku čuti svira
nje, pjevanje i deklamacije po hrvatskoj mladeži, kao i čuti
više predstavnika odsjeka H.B.Z. i raznih društava, kao i
engleskih predstavnika grada Wellanda. Doćim naš počasni
goet i zastupnik Hrvatske Bratske Zajednice, biti će naš
upravitelj Pomlatka, brat Michael Grasha. Svirati će tam
buraški zbor iz Hamiltona.
Zato još ponovno pozivljemo sveukupno članstvo naše
ga odsjeka i ostale naše prijatelje iz Wellanda i bližnje o
kolice. Za dobar red i ugodnu zabavu brine se priredji
vački odbor.
Svi nam dobro došli!
Matt Janjac, predsjednik
Jack Buban, tajnik.
Koncert i Filmska Zabava qniiezda 397
H. B. Zajednice u počast Majčina Dana
H&milton, Out., Can. Gnijezdo broj 397 H. B. Za
jednice priredjuje koncert i filmsku zabavu u počast Maj
čina Dana, koja će se održati u nedjelju, 10. maja ove go
dine, u Hrvatskom Domu na 173 Beach Road, Hamilton, On
tario. Početak je točno u 7:30 sati u večer.
Polovica programa biti će koncert, na kojem će nas
omladina od gnijezda broj 397 zabavljati. Takodjer će nas
mlada članica od gnijezda broj 631, Cathie Mij&tovich, po
sjetiti i svirati će par komada na piano. Ona je kćerka na
šeg dobro poznatog tajnika i upravitelja odsjeka broj 975
H. B. Zajednice, Mike Mijatovich iz Toronto, Ontario.
Poslije koncerta govoriti će naš dobro poznati upravi
telj Pomlatka H.B.Z. i predsjednik odbora sadašnje Kam
panje, brat Michael Grasha iz Pittsburgh, Pa. Nakon toga
izabrati ćemo "Majku za 1959", koja ima djecu u našem
gnijezdu.
Zatim ćemo prikazati filmove, pod vodstvom brata M.
i. Stanley od odsjeka 975 iz Toronto, Ontario. Ovi filmovi
biti će vrlo zanimljivi, pošto brat Stanley je slikao članove
i goste, koji su posjetili školu H.B.Z. u Hamiltonu 5. ok
tobra u Hrvatskom Domu. Takodjer će nam prikazati i naš
narod, koji je bio pred nekoliko tjedana na banketu kug
lačkog tournamenta H.B.Z. u Hamiltonu. U ovom filmu su
naši članovi i prijatelji iz Toronta, Wellanda, Hamiltona,
Sudbury i Schumachera.
Pozivljemo sve članove i prijatelje mjesta i okolice, da
nas posjete u što većem broju. Svi nam dobro došli!
Zabava na Majčin Dan
U počast našim majkama
Popularna glazba "Martin
Trio" početi će svirati točno
U 7:30 sati u večer za ples i
zabavu, čime će majke biti
specijalno počašćene.
Mi pozivljemo sve članove
našega kluba i njihove prija
telje, da posjete ovu zabavu
U što većem broju, koja se
i e u e u o ča s n a i
majkama na Majčin Dn
nedjelju, 10. maja.
Joseph Stanovich. uprav, gnijezda 397.
1
Akron, Ohio. Hrvatsko
Američki Klub na 798 Grant
Street priredjuje plesnu za
bavu u počast majkama na
Majčin Dan u nedjelju, 10.
maja, u svojim prostorijama
na gornjoj adresi.
East St. Louis, 111. Druš
tvo "Vjerne Hrvatice", od
sjek br. 579 H.B.Z. priredju
je zabavu i Card Party u ne
djelju, 24. maja, 1959., u 2
sata poslije podne, u Hrvat
skom Domu na 9 Lynch Ave.
Na istoj zaabvi će se izigra
vati bogate predmete. Stoga
dragi prijatelji ove okolice i
ljubitelji ove igre, naiuljud
nije vas pozivamo da đodjete
i da se s nama pozabavite to
ga dana. Osobito pozivamo
sve članstvo, staro i mlado iz
Madison i Granite City, 111.,
i St. Louis, Mo. i iz bližnje
okolice.
Za dobru podvorbu na za
bavi brine se odbor.
Svi nam dobro došli!
Fannie Maleković, taj.,
East Pittsburgh, Pa. Po
što će ovo biti po prvi puta,
da će se kuglači gnijezda br.
143 pojaviti na Nacionalnom
Kuglačkom Tournamentu Hr
vatske Bratske Zajednice, ko
ji će se održati u Youngs
town, O., dne 16. maja ove
godine, prema tome mi smo
pripremni da učinimo ovu pri
redbu vrijednom i uspješnom.
Kroz cijelu sezonu posto
jalo je veliko oduševljenje, a
sada još i više, kada smo iz
najmili bus za ovaj trip u
Youngstown, Ohio, i još ma
lo preostaje praznih sjedala.
Ako se još tko interesira da
s nama zajedno putuje, tre
baju napraviti svoje rezerva
cije čim prije. Ovo će se či
niti na bazi tko prvi do
dje, biti će prvi i poslužen.
Dati će vam se potpune in
formacije onda, kad pozovete
za svoje rezervacije. Oni, ko
ji će s nama putovati mogu
biti sigurni, da će imati ugod
ne časove na busu, pošto na
ša omladina priprema svoje
instrumente i svoje glasove,
da nam ovaj dugi put učine
ugodnim.
Ovime isto dajemo do zna
nja ostalim timovima Pomlat
ka H.B.Z., da mi ove godine
mislimo učiniti isto ono, t. j.
da pobjedimo, kao što su i
naši stariji kuglači učinili
prošle godine u St. Louis, Mo.
Kao upraviteljica gnijezda
broj 143, ja mislim da ova
naša omladina može i hoće se
povratiti kući 9 nekim nagra
dama.
Za napraviti vaše rezerva
cije za ovaj trip u Youngs
town. Ohio, dodjite u vezu sa
Miss Ann L. Busija, 303 So.
Park Street, E. Pittsburgh,
Pa., ili pozovite na telefon:
VAlley 3-4265.
Sve vas pozdravlja,
Ann L. Busija, uprav.
Do znania članstvu
Odsjeka br. 261 HBZ
Prama ulaznicama, koje je ^ljskl
nas odsjek primio, vidim da
će se 11. Zajedničarski Dan
ove godine održati 14. juna u
Hrvatskom Central Parku na
South 76th Street. Moja nije
namjera da ovim putem ogla
jšujem istu priredbu, jer ja o
ve godine nisam u priredji
vačkom odboru. Moja je je-
dina želja, da po zaključku
odsječne sjednice dadem zna
ti našem članstvu, da, ako se
isto odluči poći na taj 11. Za
jedničarski Dan, da si već sa
da nabave lilaznice od svoga
odsjeka, jer će i ove godine,
kao i prošlih godina, čista do
bit od unapred prodanih u
laznica ići u korist odsječne
blagajne. Radi toga, dužnost
je svakog člana odsjeka, da
si istu ulaznicu nabavi kod
svoga odsjeka.
Dogadjalo se u prošlosti,
da su mnogi naši članovi ku
pili ulaznicu kod članova dru
gih odsjeka, i time pomogli
blagajnu drugog odsjeka.
Zato apeliram na sveukupno
članstvo odsjeka broj 261. da
se tome našem 11. Zajedni
čarskom Danu odazove u što
većem broju. Drugo, da si već
sada nabavi ulaznicu kod
svog odsjeka. Iste se mogu
dobiti kod svakog odsječnog
odbornika, a i kod mnogih
drugih članova. Toliko ravna
nja radi, i nadam se, da će
naše članstvo ovu objavu pri
miti do znanja.
Philip Paulin, tajnik.
Predobjava izleta
Toronto, Ont., Can. O
vim putem dajemo do znanja,
da smo na minuloj sjednici
odsjeka br. 650 H.B.Z. zaklju
čili održati ovogodišnji piknik
dana 18. srpnja, u prostorija
ma Hrvatskog Doma na 1650
Dupont Street.
Toga radi molimo sve brat
ske odsjeke i ostala društva
u Torontu, da od svoje stra
ne toga dana ne priredjuju
izlete ili kakve druge prired
be, jer bi time štetili sebi
nama.
Toliko do znanja i ravna
nja svima.
S. Lausb, perovodja.
članstvu odsjeka 13
Steelton, Pa. Početkom
mjeseca maja, dolje potpisani
tajnik odsjeka broj 13 H. B.
Z., ubirati će članarinu prve i
treće nedjelje u svakom mje
secu od 1 do 3 sata poslije
podne.
Oni članovi, kojima nije
moguće doći u odsječnu dvo
ranu u gore spomenute da
nove, mole se da plate svoje
pristojbe za jedan, dva ili tri
mjeseca od jednom i to na
vrijeme i neka pošalju pos
tom na Stephen Juzbasic
1390 Letchworth Rd., Cajnp
Hill, Pa.
"ZAJEDNIČAR*
Kuglačima i gostima
Tournamenta H. B. Z.
Youngstown, Ohio. Ov
dje u Youngstownu će se o
držati kuglački tournament
Hrvatske Bratske Zajednice
na 14., 15., 16. i 17. maja o
ve godine. Tom prilikom će
doći mnogi kuglači, gosti i
prijatelji iz raznih krajeva,
koji će želiti da imaju, po
kraj onoga što će odbor pri
rediti i domaćih zabava, kao
i domaće hrane.
Prema tome naš Hrvatski
Dom, koji je vlasništvo od
sjeka broj 66 H.B.Z., na a
dresi 1012 West Federal St.,
Youngstown, O., pobrinio se,
da će naša kuhinja biti otvo
rena sva četiri dana i imati
ćemo domaće hrane, te na
ražnju pečene janjetine i pra
setine. Mašina, koja okreće
a n e v e z a e e n e će s e
Stoga mi apeliramo na sve
zajedničare, đa pohode naš
lijepi Hrvatski Dom na 1012
"West Federal Street.
Dobro nam došli kuglači i
gosti, kao i odbornici i čas
nici Hrv. Bratske Zajednice!
Frank Turkovieh,
predsj. odsjeka 66
Poziv na proslavu
Montreal, que., Can.- Od-
,„1,
K.
sjek br. 8b6 svojim gmjez-
dom broj 573 slav, 65-godis-
njicu H.B.Z. 1 20-god.sn.pcu
odsjeka i gnijezda na 23. ma-
u Madjarskoj
sjete, da zajednički
Ulaznina $1.00, djeca bes
platno.
Za dobar doček i sve ostalo
brine se odsječni Priredjivač
ki Odbor.
M. Mintas, predsj.
"Sloga" priredjuje
Večeru i Bake Sale
Farrell, Pa. Mladi tam
buraški zbor "Sloga" je sada
u procesu, pripreme u promi
canju jednog svoga najvećeg
poduzeća od kad se je isti or
ganizirao ima nešto preko 5
godina.
Oni planiraju da pošalju
svoju stariju i mladju grupu
u ljetnu glazbenu kampu, bli
zo Rochester, N. Y., za jedan
tjedan u augustu mjesecu o
ve godine.
U tu svrhu već do sada se
je održalo nekoliko uspješnih
priredaba. Druga priredba će
biti Bake Sale i Spaghetti
Dinner, koja će se održati u
subotu, 9-og maja, u Hrvat
skom Domu na Staunton St.
Poslužba će biti počam od 5
pa do 8 sati u večer.
Stoga pozivljemo sve naše
prijatelje mjesta i okolice, da
dodju na ovu priredbu i time
nam pomognu postići naš cilj.
Svi nam dobro došli!
£mil Bossick, izvj.
Počasna večera majkama
Odsj. 354 na Majčin Dan
Cokeburg, Pa, Odsjek
br. 364 H.B.Z. priredjuje ve
čeru i zabavu u počast maj
kama i svima svojim članica
ma, koja će se odrati u ne
djelju na Majčin dan, 10. ma
ja, 1959., u Hrvatskom Domu
na Victor Street.
Majke i sve ostale naše čla
nice zabavljati će naš dobro
poznati tamburaški zbor
"Plavi Orao", pod vodstvom
brata Nick Cecil. Oni će svi
rati za vrijeme večere i po
slije za plesnu zabavu.
Majke i ostale članice biti
će specijalno počašćene toga
dana po muškim članovima
našega odsjeka, koji će pri
premiti hranu i njih posluži
vati. Kuhinju će imati preko
sebe brat Andrew Vahaly, ko
ji obećaje da će pripremiti
takvu večeru za žene, da će
zaista biti lijepo i
U ime odbora i članstva na
šega odsjeka, ja kao pred
sjednik odsjeka ovime pozi
vam sve naše majke i ostale
ženske članice našega odsje
ka, da posjete ovu večeru i
zabavu, koju naši muški čla
novi priredjuju u vašu počast.
Ovo će biti sve besplatno, a
priredjuje se da iskazemo na
šu zahvalu članicama, naro
čito majkama, koje su srce i
duša naše organizacije. Ve
čera će početi u 5 sati poslije
podne. Stoga svi dodjite k na
ma na vaš dan, Majčin Dan,
i siguran sam da ćete biti ve
sele i zadovoljne.
Zivile naše majke i želim
vam dobru sreću i dugi život!
Bernard M. Luketich,
predsjednik.
Poziv na večeru
stalno vrtjeti. Ako tko želi re- St. Clair Avenue priredjuje
j- 1 -i! i. ninnor 11 ornonil
zervirati stol, ili posebno je
lo, neka samo zove na ovaj
broj telefona: RI 6-9305. Naš
odbor će se pobrinuti da za
dovolji svima gostima, tako
da ne moraju tražiti jelo po
drugim i tudjim restauracija
ma.
Chicken Dinner" u srijedu
6. maja 1959., u Hrvatskom
Društven Domu, 6314 St.
Clair Avenue.
Pozivljemo članice i prija
telje, da dodju u što većem
broju na ovu večeru, koja će
se početi servirati od 4 do 6
sati na večer, a cijena je sa
mo $1.25 po osobi.
Svi nam dobro došli!
Odbor Kluba
Proslava Majčina Dana
Sudbury, Ont., Can. Od
sjek 793 HBZ proslavit će
Majčin Dan s banketom i
plesnom zabavom u subotu,
9. maja 1959., u Hrvatskom
Domu, 251 Kathalin Street.
Ve4er će ćeti 6 30 a
Tiketi za
do 8:30 u ve6er
k $2 bi Da
Pozivamo braću i sestre Pa£ ... ».
Slavene i ostale prijatelje iz I
i sjeka, da nas iste večeri po- pozivamo cjelokupno clan
stvo našega odsjeka, kao i
članove susjednih odsjeka i
nih sati, za korist odsjeka, 1 prijatelja naše^ naselbine, da
dobar glas Zajednice, a bu-inas posjete u što većem bro
dući napredak sviju. ju i da zajednički proslavimo
1
prna-
edemo par ugod
sproV
Svirati će poznati vam Čiz-1
članicamai pod
sestre Alojze Re-
za^avi
mjesta i okolice, kao i član- glazbemci, koji znadu razve
stvo naših dvaju bratskih od-, staro
ovaJ
ce svirati naši
1
mlado, pa stoga
Majčin Dan. Majka je
mar i njegovo društvo. Za-' riječ, koja se ne može zami
grizak i napitak, po našem
s a o o ča u u z o a u
tombulu na zadovoljstvo svi
ju. Početak u 8 sati na večer.
jeniti s nijednom drugom, jer
to je najmilija riječ svakom
ljudskom biću, koja se upo
trebljava i onda kad si u ne
volji i kad si u veselju.
Poslije banketa početi će
plesna zabava, u 9 sati u ve
čer, pa oni koji nemaju ulaz
nice za banket, a žele biti na
plesnoj zabavi, za njih će biti
ulaznica samo 50 centi po o
sobi.
Za dobru podvorbu starati
će se naše dobre kuharice i
vrijedne djevojke, kao i pri
redjivački odbor. Svi nam do
bro došli!
D. šembrek, perov.
Predobjava
Cleveland, Ohio.
se daje do znanja našemu na
rodu mjesta i okolice, da će
hrvatska škola župe sv. Pav
la na East 40th Street pro
slaviti 50-u godišnjicu svoga
opstanka u nedjelju, 30. au
gusta, 1959.
Molimo vas, da ovaj datum
imate na umu i da planirate
posjetiti ovu svečanu pro
slavu.
Ako se interesirate za više
informacija pišite na odbor,
na ovu adresu: 1369 E. 40th
Street, Cleveland 3, Ohio.
Toliko za sada, a kad do
dje vrijeme onda ćemo još
javiti.
Koncert "Slavulja"
Biti će na 24. maja
Los Angeles, Calif. Hr
vatski pjev. zbor "Slavulj" u
Los Angelesu priredjuje svoj
proljetni koncerat u nedjelju,
24. maja, u Crkvenoj Dvo
rani Sv. Antuna na 714 Al
pine Street, Los Angeles.
Koncerat počimlje u 3 sata
poslije podne, a poslije kon
certa odmah će se servirati
večera u doljnjim prostorija
ma dvorane. Kao i obično kod
"Slavuljevih" priredbi, biti će
izvrsnih domaćih jela i po
slastica uz vrlo umjerene cije
n e a n o v i z o a u e s e
već dugo vremena da iznesu
nove pjesme, koje nisu još
pjevali, a istodobno se i pri
premaju za veliki jesenski
koncerat, koji će biti kasnije
objavljen.
i s o a o z i v e o s v e
prijatelje "Slavulja" i sve lju
bitelje naše milozvučne hr
vatske pjesme, da nas toga
dostojno dana
posjete u što većem bro-
počašćene od strane muških'ju, te tako dadu daljeg po
clanova. Takodjer će svaka i leta članovima zbora, znajući,
majka, koja bude prisutna o-Jda naš narod cyeni i poštu
voj večeri i zabavi, primiti je svoju narodnu pjesmu, te
lijepu kita cvijeća za uspo-!tim svojim nastojanjem šire
meou. *ći našu pjesmu u našoj novoj
domovini Americi doprinaža
mo i naš dio kulturnom raz
voju naše Amerike.
Ulazna cijcna je 90 centi
po osobi.
Zbor ima svoje vježbe sva
koga petka u 8 sati na večer
u City Recreation Center na
3990 Menlo Street, blizo St.
Barbara Boulevard.
Sa punom nadom očekuje
mo vaš cijenjeni posjet, te
vam unaprijed srdačno iz
razujemo dobrodošlicu.
Za hrvatski pjevački zbor
"Slavulj",
Milan Kirin, izvj.
Zajednički piknik u Miami
Na Majčin Dan
Miami, Ha. Odsjek 982
H.B.Z. i Jugoslavenski Ame
rički Klub priredjuju zajed
nički piknik, koji će se održa
ti u nedjelju na Majčin Dan,
30-og maja, na Kobi Trailer
P&rk, 11900 E. 16th Avenue.
Vi, koji ste sretni da ima
te svoje majke, dovedite ih
na piknik i počastite ih s vru-I
ćom janjetinom, tako da ne
moraju taj dan kuhati kod
kuće.
Ovo je za nas vesela vijest
da su članovi odsjeka i klu
ba pružili si bratske ruke i u
buduće će zajednički i složno
raditi, kao što smo to i sada
otpočeli s ovim piknikom. Ta
kodjer ovime pozivamo i ve
selu grupu naše tamburaše,
da se i oni priključe k nama,
e a o s v i s o e n o e
isto i treba da zajednički po
radimo i tako dodjemo do za
jedničkog cilja, da si možemo
kupiti makar mali Hrvatski
Dom. Ovo što ima klub i od-
.. s,iek za sada nije dosta,
ako
ra i
dob
ukusna Dr
jrediena DO našim!moralno
proslijedimo raditi
je n i k i n a e o v a e o
1
materijalno
Stoga ne zaboravite 10-og
maja. Biti će vruće na ražnju
pečene janjetine i kokoši, kao
i svježe kapljice i sve ostalo,
što tomu spada. Piknik po
čima u 11:30 prije podne.
Svi nam dobro došli!
Stevo Lučić, izvj.
Piknik i plesna zabava u
Nedjelju na Majčin Dan
Los Angeles, Calif. So
cijalni i atletski klub odsjeka
br. 177 H.B.Z. priredjuju pik
nik i ples u nedjelju. 10. ma
ja ove godine, na 330 South
Ford Boulevard.
Pošto se približuje vrijeme
kuglačkom tournamentu H.
B. Z., koji će se održati u su
botu i nedjelju, 30. i 31. ma
ja u Monterey, Sjev. Kalifor
niji, gdje će prisustvovati 50
kuglača našega odsjeka 177,
pa stoga razloga potrebna
nam je pomoć, da ne idemo
na teret našemu odsjeku, a
zato je ovaj piknik i namije
njen.
Stoga, braćo i sestre, čla
novi našega odsjeka i bližih
odsjeka Los Angelesa, San
Pedra i okolice, apeliramo na
Ovime |vas i ostali naš narod bez
razlike bio član ili ne H.B.Z.,
da dodjete na Majčin Dan
piknik naših kuglača. Time
ćete pomoći razvitak narod
ne kulture i naše velike usta
nove u ovoj zemlji HBZ.
Dvorana i bašča biti će o
tvorena u 10 sati u jutro. Pr
va pečena janjetina biti će
gotova u podne, a uz to će
biti i domaćih kolača i svega
drugoga što na pikniku spa
da. Iza £odne biti će igranje
buća, u cemu naši Primorci i
Dalmatinci uživaju. U 7 sati
u večer počima ples, a za ko
jeg će svirati na daleko po
znati i popularni tamburaški
zbor Braća Crljenica.
Svi nam dobro došli!
Vinko Antonich, izvj.
Zabava odsjeka 978
Phoenix, Ariz. Odsjek
br. 978 H.B.Z. priredjuje go
dišnju zabavu u počast maj
kama, koja će se održati dan
prije Majčina Dana u subotu,
9. maja, u Syrian American
Hali, 3232 No. 20th Street,
Phoenix, Ariz. Početak je u
7 sati u večer, a ulaznica je
$1.00 po osobi, koje se sada
prodaju i koje će se moći ku
piti na vratima.
Za ples će svirati Yugoslav
Tamburitza Orchestra. Dvije
članice našega gnijezda Po
mlatka broj 636 svirati će na
piano svaka zasebno solo, a
to su Rosemary Kokorich i
Caroline Bezyak, a takodjer
će pjevati u dvoje Caroline
Bezyak i njezin otac George
Bezyak.
Na ovoj zabavi takodjer
ćemo izigravati Table Model
Radio, za kojeg su tiketi je
dan za 10c, a tri za 25c. Biti
će tečne hrane i svježih na
pitaka svima dosta, kao i do
bre zabave i razonode.
Pozivljemo sve članove i
prijatelje, da dodju na ovu
zabavu u što većem broju.
Marion Colsoo, taj.*
Poziv na proslavu
Majčina Dana
Mjesna organizacija H.S.S.
u Montrealu priredjuje pro
slavu Majčin Dan sa zabavom
i programom za naše majke
16. maja u 8 sati na veće u
Ukrajinskom Nacional. Domu
na 405 Fairmount (ugao Hut
chison ).
Na programu nast u a u
naša djeca pod vodstvom pro
fesora Zore Slunjski.
POZDRAV MAJKI
Jolanda Schmidhlender
PJESMA MAJKI
Nelica Franić
PJESMA MAJKI
Marija Kumlć
PJESMA MAJKI
Ljiljana Vidiček
PJESMA MAJKI
Kreso Vidiček
Plesna grupa i tamburaški
zbor izvode naše narodne pje
sme i plesove, s kojima smo
nastupili u Forumu na Festi
valu.
i o A n k i a a k o v i
Lojzek Horvati Fabijan Pav
lin odpjevati će nekoliko pje
sama.
Odbor se pobrinuo za prvo
klasnu glazbu, poznati glaz
benici pod vodstvom g. Ne
hrubevsky, koji je do sada u
vijek zadovoljio naše goste
sa svojim neumornim svira
njem.
Da, za okrijepu imademo
svježih kranjskih kobasa, ko
je ukusno priredjuje poznati
mesar i kobasičar Henry
Horky isto tako neće manj
kati niti hladno piće već pre
ma izboru, turska kava kao i
do sada u sitne sate.
o1,
ali
za-
Da je naša tombola uvijek
bogata za tim što je poznate
firme, koje su nam naklonje
ne, te nas počaste sa vrijed
nim predmetima. I ovaj puta
neće manjkati "foto "laci",
poznati zagrebački fotograf,
kako do sada tako isto i ovaj
puta pokloni više snimaka,
koje možete dobiti za 25 cen
ti, snimiti u njegovom Stu
diju, 51 St. Catherine St. W.
Pozivamo sve Hrvate i Hr
vatice, te ostale naše prija
telje iz Montreala i okolice,
da nas posjete i povedu svo
je poznanike na proslavu Maj
čina Dana, koji se slavi sa
mo jednoć u godini.
Odajmo priznanje našim
majkama, jer u dobru sjeti
mo se, u nesreći uvijek ju po
zivamo majku.
Ulaz $1.00 po osobi.
Dobro nam došli!
Priredjivački Odbor
Otvorenje nogometa
Ove godine nogometnu se
zonu otvara u Continental Li
gi Hrvatski Nogometni Klub
"Croatia" iz Toronta i igra
protiv S. C. "Germania" u
subotu, dne 9. maja, u 7 sati
na večer na igralištu St. Qair
i Lansdowne.
Iza utakmice 9. maja S. C.
"Croatia" će održati veliku
zabavu u sali hrvatske kato
ličke crkve, 3 Awde Street, i
proslaviti otvorenje sezone i
borbe na zelenom polju za
Paket broj 84
3 kg. kave
1V% kg. rlie
Paket broj 88 «...
3 kg. kave
IM kg.
600 dinara za SI
O. svibnja 1990.
prestiž hrvatskog' imena i gr
ba.
Dodjimo svi na igralište da
bodrimo naše igrače i da po
kažemo svima da iza grba i
imena, kojega oni nose na
svojim dresovima, stoje svi
Hrvati u Torontu, Kanadi i 11
našoj dragoj domovini Hrvat
skoj.
Dakle, iza utakmice svi na
zabavu, da se dostojno pro
slavi ovogodišnji početak no
gometne sezone.
John Vesli gay, taj.
Proslava Majčina Dana
U Detroitu 10-og maja
Detroit, Mich. Pomla
dak gnijezdo broj 318 i od
sjek "Zora" 351 HBZ, zaje
dno priredjuju bogati pro
gram na Majčin Dan u ne
djelju 10. maja.
Ovu godinu naši talentira
ni mladići i djevojke
iz
tam­
buraškog zbora i kolo grupe,
pripremaju specijalno bogati
program koji će se sastojati
iz zbornog izvadjanja naših
divnih melodija i kompozici
ja, kao i raznih kola koja još
nisu prije izvadjana, a isto
nastupiti će kao soloisti Boge
man i Stark na harmonici. A
na piano će naša dražesna
Nada Sertich izvoditi nekoli
ko selekcija Dorothy Vanči
na će plesati tap ples.
Mr. Andy Benda, instruk
tor i direktor od tamburitzan
grupe ulaže mnogo truda da
pripremi nešto izvanredno za
ovaj put, da iznenadi majke
na Majčinom Danu. a isto ta
ko zalažu se mnogo gospodje
Martha Laslavich i Natalie
Babich, koje podučavaju kolo
grupu, da pripreme djecu za
nešto dobrog i novog, na če
mu im je odsjek i Majčin
Klub mnogo zahvalan.
Dakle, pozivaju se rodite
lji. članovi odsjeka i ostali
naši prijatelji da ostave ovaj
dan za bogati program, koji
će se održati u nedjelju 10.
maja, početak u 3 sata po=
slije podne, u Hrvatskom Na
rodnom Domu, 1721 E. Mc
Nicholson Rd.
Za izvrsnu kuhinju i po
dvorbu brine se odbor odsje
ka, a poslije programa slijedi
ples, za stare i mlade. Svi na
zabavu i program na Majčin
Dan.
Za, odbor,
Mark Kramarich, izvj.
Objava
Ovime se obavješćuju sva
hrvatska društva u Port
landu, Oregon, da će Hrvat
ski Republikanski Klub "An
tun Radić" održati dne 26-og
srpnja (July), 1959, Hrvat
ski Dan u Portland. Oregon.
Bratski molimo sva druš
tva da toga dana ne priredju
ju ništa kako jedni drugima
nebi škodili, već na ovaj na
čin jedni drugima pomogli za
bolji uspjeh svih.
Program i govornike, koji
će doci iz U.S.A. i Kanade,
objaviti ćemo naknadno.
Za Hrv. Rep. Klub "Antun
Radić", Portiang, Oreg.,
Ivo Jađrešić, tajnik.
SNIŽENE CIJENE
COSULICH POKLON PAKETI
POTPUNO SLOBODNI OD CARINE
GARANTIRAMO CJELOST1 ZA SVE NASE POŠILJKE. KO
JE STIŽU PRIMAOCU ROKU OD 20 DO 25 DANA. KVA
LITETA NASE ROBE JE UVIJEK PRVORAZREDNA.
100 lbs. najfinijeg bijelog KANADSKOG
BRAŠNA "GOLDEN SUN"
STANDARD PAKETI SLOBODNI OD CARINE
U cijeni je uračunat trošak otpreme do zadnje pošte
primaoca:
Paket broj 54 $18.95 Paket broj 51 $23.90
24 lbs. (11 kg. i kav« 10 kg. kave
10 kg. riža
Pttket broj 71 $11.35 10 kg «ećera
10 kg. ftećera
5 kg. riže
3 kg. kave
$9.75
Paket broj 52 $12.00
5 kg. kave
3 kg. riže
*4 kg. papra u zrnu
$6.25
100 lbs. rifce
$6.20
iećera
100 ,bs
$19.26
šećera $14.26
I 37 lbs. masti "Swift"....$12.75
10 lbs. kave $ 8.00
Tražite naft kompletni eijenik br. 18 za 1959 godinu, za sastav
paketa po V'aAoj želji, kao i ostalim standard paketima i kućnim
artiklima, zatim nulla, bicikle, fridžidere, Šivaće mašine, Spore te,
harmonike, itofove i platna, ljekove, itd.
k
isplaćnjemo uz potpunu
garanciju preko Narod­
ne Banke u roku 12—20 dana. Trošak otpreme $0.80
a svaku doznaku, bez obara koliko se šalje.
OVLAŠTENA PUTNIČKA AGENCIJA
Brodske 1 avionske karte. Avionske karte sa popustom od 90%
za emigrante iz Evrope i Jugoslavije. Vadimo pasoše, vize, na
bavljamo krsne listove, i ostale dokumente iz domovine, puno
moći, garancije, prevodi, vjenčanja preko opunomoćenika, itd
Telefon:
EM
SSSTJ

Svi nam dobro došli!
Anna Lolich, predsj.
Card Party odsjeka 579
Važno za E. Pittsburgh
Stephen Juzbasic, taj. i
Cleveland, Ohio. Hrvat
s k i o s o i n s k i K u n a
io ovarii,™ n ari io
»kn i UKUsna. pnreajena po na&im ...
ia ove godine, u
Dvorani, 3463 St. Lawrence
Boulevard. .vodstvom
Father Migalich
i Odbor
100 King Street We«*
Toronto 1, Ont., Canada

xml | txt