OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, June 24, 1959, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-06-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

BROJ (NUMBER) »5
jednice
FOND ŠKOLARINE IZ KOJEG POMAŽEMO
NAŠIM MLADIM ČLANOVIMA ZA VIŠU
NAOBRAZBU, STUPA U DRUGU GODINU
Martin Krasich, gl. blagajnik
Stupamo u drugu godinu od kako je postavljen temelj,
dobiven čarter te se počelo sa sakupljanjem dobrovoljnih
doprinosa u cilju da se sagradi jedan jaki i stalni fond iz
kojeg bi se svake godine pomagalo našim mladim članovi
ma u polučenju više naobrazbe.
Posebni odbor ove korporacije do sada je podijelio svo
tu od $5,000 dvadesetorici mladih studenata, obojeg spola.
U mjesecu julu ove godine i opet će podijeliti stanovitu svo
tu studentima sa najboljim rekordom postignuća u nauci,
kao i onima koji su najpotrebniji. I prije smo po nekoliko
puta objasnili da se kod podjele nagrada uzima u obzir po
stignuti školski rekord i materijalno stanje studenata. Sva
kako jedan glavni uvjet jeste da je član ili članica naše Za
jednice.
Koliko nagrada i u kojoj visini će iste biti, to je za sa
da nemoguće reći, jer još uvijek ovisi o doprinosima koje
primamo, želja ovog odbora jeste, da se povisi broj stu
denata sa 20 na više i da se doprinos povisi sa $250.00 na
višu svotu. Ali ni jedan član odbora nemože unaprijed reći
koliko i kakove nagrade će se pružiti našim studentima.
Ovog puta imade mnogo više molbenica, pak će biti teže
odabrati stanoviti broj, kojima će se pružiti pomoć. Bez
dvojbe svi zaslužuju i svi su potrebni, neki manje, drugi vi
še, jer steći višu nauku danas je vrlo skupo.
Mi smo očekivali obilnije doprinose. Očekivali smo od
onih, koji mogu da pomognu iako bi darovali oveće svote,
mogu da iste odbiju od poreza. Mnogi su nam i obećali, ali
do sada nisu obećanje održali. Kao uvijek tako i sada, naj
više doprinaša mali obični čovjek, koji najmanje ima. Ima
demo više lijepih primjera, kao ono naš starina, brat Geo.
Balich, koji je do sada kao pojedinac najviše sakupio za
ovaj fond.
Sada su počeli stizavati doprinosi od naših članova, ko
ji su darovali jedan dio dividenda, koje su kao članovi
primili od Zajednice. Nema dvojbe da će se naš fond
prilično pojačati na ovaj način. Ako ovaj način jačanja fon
da školarine se pokaže uspješnim, onda bi svake godine dok
Zajednica isplaćuje dividende, mogli opetovati isti način. Ja
sam i prije rekao, da se nesmije nikoga siliti ili bilo kome
prigovarati ako neće da doprinese u ovaj fond. Ali ako ima
razumijevanja i dobre volje, ako nam je stalo do toga da
se i naš mladji svijet podigne na viši stupanj, kao i druge
narodnosti, onda ćemo stalno doprinašati, svaki naprama
svojim mogućnostima.
Naša kampanja zapravo traje tek 9 mjeseci. U ovih
devet mjeseci sakupili smo približno $22,000.00, ako tome
priključimo što je Zajednica izravno darovala. U ovom i
drugom mjesecu doprinosi će se povećati i postoji moguć
nost da ćemo biti u stanju povećati kako broj studenata,
koji će primiti nagradu, tako isto i da se nagrade povećaju.
Mi smo na pravom putu, samo trebamo pojačati aktiv
nost i stabilizirati fond da će moći trajno poslovati i pružati
pomoć svake godine.
Ovom prilikom želim zamoliti odsječne odbore, da sa
kupljene darove šalju što prije nakon njihovih sjednica.
t*,iu&mSSltZ'4zfa
Foiindadoi
...
Bank, John Banks $10.00. John Borich od svoje
strane $5.00 i od svoje trgovine Morgan Park
Agency, Inc., $5.00 ili ukupno $10.00. Brat Bo
rich je član Zajednice. Brat Nikola Borovac je
sakupio ovu svotu od 40.00
Chicago, Dl. George Sajatovich i obitelj $5.00.
V 4 ^*4
Osigurači]e
Za­
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 20 godina
Za oba odjeljenja
Pomladak ili odrasle
(Nova ili poriienm osigurmcija)
Svota
Novae
Vrijednost
Točkica
Gotovina
$ 500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
80.00
07.50
75.00
150.00
novoga,
Vrsta protekcije ftovac
Novi plan bolna potpora $5.00 6
Pomladak CSO Term 1.00 1
Bolna potpora 1.00 1
Ošteta ili operacije 1.00 1
Prelu sa starog na novi plan oSteta 1.00 1
Mislimo da je važno znati našim članovima koliko
se dobiva nagrada za upis novoga člana ili nove osigur
nine. U tu svrhu donosimo ponovno ljestvicu, po kojoj
se nagrade plaćaju. Mnogi članovi to znaju, ali ima ih
koji moguće neznaju, pak bi dobro bilo da gornju ljest
vicu prouče ili još bolje da ju izrežu i uvijek pri ruci
imaju.
Nagrade se plaćaju različite prema vrijednosti cer
tifikata, dakle, nisu jednake za svaki certifikat. Ra
zumije se, da se plaćaju i prema stopi osiguracije. Dru
gim riječima, na veću osiguraciju dobiva se veća na
grada.
Nagrade se isplaćuju nakon šest mjeseci članova
nja
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 24. LIPNJA (WEDNESDAY, JUNE 24th), 1959.
Osiguracije
6
15
22
30
37
45
52
80
87
75
150
člana. Zato je važno za svakoga tko upiše
novog člana, da nastoji da taj član ostane za stalno čla
nom u Zajednici Ako član napusti Zajednicu prije šest
mjeseci članovanja, nagrada se neplaća. Onima pako
članovima, koji se natječu za plaćeni put u Stari Kraj,
nagrade se neplaćaju do svršetka kampanje, ako pak
dobiju više točkica nego li za taj put trebaju, to će im
se posebno isplatiti. Članovi, koji hoće da im se plati
nagrada nakon šest mjeseci članovanja novog člana,
treba da to prijave kampanjskom Odboru ili gl. tajniku.
VELIKI PIKNIK U CROATIAN CENTRU
ODSJEKA BROJ 1 NEDJELJU, 28. JUNA
Pittsburgh, Pa. "Svi Sveti" odsjek broj 1 priredjuje
svoj piknik u Croatian Centru nedjelju, 28. juna. Muški i
ženski članovi se natječu, tko će bolje goste dočekati i po
dvoriti. Žene spremaju razne kolače i pecivo, pak i druge
tečne zagriske. Ljudi se bave s pečenom janjetinom, pak
hladnim i okrepljujućim pićem.
Biti će dobre svirke, pjesme, plesa razne »bave i
razonode za mlade i stare. Dodjite švi da se sami uvjerite.
U ovom lijepom bratskom kolu svak se dobro snadje,
u kojem će kolu naći prijazan doček, dosta veselja i zabave.
Na piknik treba doći ranije, da se na svježem zraku
svijet odmara i gosti uz ranu pečenku tople janjetine. Već
oko 7 sati janjetine nestaje, pak tko. zakasni biti će krat
kih rukava.
Članovi odsjeka broj 1 spremaju
nik svoga odsjeka to
Dan Hrvatske Bratske Zajednice u Pittsburghu
Svi putovi vode buduće 2 godine do 1960 u posjet Jugoslaviji!
Kampanjska glavna nagrada u čast 65-te obljetnice Hrv. Bratske Zajednice
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
20-godišnje uplaćivanje
Za oba odjeljenja
Pomladak ili odrasle
(Nova ili povišena osignraelja)
Svota
Novae
Vrijednost
Točkica
Gotovina
$ 500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
$ 5.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
42.00
48.00
54.00
60.00
120.00
DRUGE OSIGURAČIJE
Osiguracije
I 500
5
12
18
24
30
36
42
48
54
60
MMm
se
KAKO SE STJEČU NAGRADE ZA NOVE ČLANOVE
NAKON ŠEST MJESECI NAGRADE SE PLAĆAJU
da
će
•».Sr
svi"
posjete pik­
biti lijepo od njih! Odbor.
DAN HRVATSKE KATOUCKE ZAJEDNICE
U CROATIAN CENTRU NEDJELJU, 5. JULA
Pittsburgh, Pa. U nedjelju, 5. jula Hrvatska Kato
lička Zajednica slavi »voj Katolički Dan u Croatian Centru.
Proslava počima sa sv. misom 10:45 u jutro u Crkvi Sv.
Nikole, North Side Pittsburgh. Program će početi u 3 sata
poslije podne u Croatian Centru. Ovaj dan posvećen je Nje
govoj Uzoritosti Kardinalu Stepincu. Na programu će uz
ostale učesnike učestvovati naša glasovita plesačka grupa iz
Cokeburg, Pa., pod vodstvom svoga vodje Bernarda Luke
tića i kolo grupa iz Etna, Pa. Uz glavnog govornika Msgr.
Juričeka biti će i drugi uvaženi govornici.
Na proslavi će biti uz lijepi program pečenke, svako
vrsne hrane i okrijepe. Poziva se sav naš narod da posjeti
ovaj Katotički Dan HJLZ. ii"€fetatian -Centru.—-F. Vakelić
ft SVI ZA JEDNOG-JEDAN
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 65 godina
Samo za odrasle
Isplata iza 85 godina
fNova ili povišena osiguracija)
Bvota
Novac
Vrijednost
Točkica
Gotovina
$ 4.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
100.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
120
ZA SVE
f/GLASilD HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AM6HQ
ŽIVOTNA OSIGURAČI A
Za školovanje
Samo za Pomladak
Isplativ iza 18 godina
(Nova ili povišena osiguracija)
Svota
4
Novac
Osiguracije
$ 500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
Vrsta protekcije Gotovina Točkice
GLAVNA NAGRADA
Na izbor Izlet n Jugoslaviju ili na Caribbean Otočje
Kamapnja se vodi na osnovi točkica. Svaka točkica
znači jedan dolar. Nagrada je, dakle, koliko točkica to
liko dolara. Neki misle da mogu dobiti i dolar i toč
kicu. To je pogrešno. Točkica znači dolar i kad se is
plati gubi točkica svoju vrijednost.
Izbor delegata za Konvenciju primiče* se kraju. Tre
balo bi da nastane življi rad, u našim redovima, za član
sku kampanju. Poželjno je da svaki član nadje jednog
člana, a delegat i više. Kampanjski Odbor želi i urgira,
da se kampanja vodi na širokoj bazi, to jest, da svi ak
tivni članovi učestvuju u kampanji i da svaki član na
stoji dobiti koga novoga člana.
Uz upis novih članova, nagrade se dobivaju i za
povišicu životne osiguracije postojećeg člana. U suglas
ju toga, nagrade baziraju ne samo na novim članovima,
nego uopće na novoj osiguračiji. Razumije se, da nije
dosta samo novog člana upisati u Hrvatsku Bratsku
Zajednicu ili Pombladak, treba nastojati da novi član
ostane stalan član, uz to treba nastojati osigurati no
voga člana na što veću svotu, već kako on može pla
ćati pristojbe i na unosnije (skuplje) certifikate, da
član može imati što bolje pogodnosti i korist od osigu
racije.
Pittsburgh, Pa. Ljetne
aktivnosti u Croatian Center.
U ovom Hrvatskom Središtu
održavaju se piknici svake ne
djelje. Croatian Center je po
stao popularan i zaista je i
dealno mjesto za piknike na
ših društava i odsjeka.
Nedjelju, 28. juna imati će
piknik odsjek broj 1. Prvi od
sjek Hrv. Bratske Zajednice.
U subotu, 4. jula piknik žu
pe Sv. Nikole, Millvale, Pa.
Ovaj piknik na Dan Nezavis
nosti Amerike treba posjetiti
i proslaviti. Dodjite svi.
U nedjelja, 5. jula Katolič
ki Dan Hrv. Katoličke Zajed
nice. To je velika proslava
jednom na godinu.
Nedjelju, 12. jula K.S.K.J.
Day, dan ove bratske sloven
ske organizacije, koji dan za
služuje posjetiti našu braću
Slovence.
Nedjelju, 19. jula jest dan
našeg velikog bratskog od
sjeka broj 19. Taj dan tre
ba da svi posjetimo odsjek
broj 19.
Nedjelju, 26. jula jest Dan
Hrvatske Bratske Zajednice.
Proslava 65-te godišnjice na
še Zajednice.
Ove piknike srdačno pre
poručamo narodu. Ured
ništvo.
Vrijednost
Točkica
Gotovina
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
150.00
SPECIJALNI PLANOVI
6
15
22
30
37
45
52
60
67
75
150
DVOGLAVI PIRAT
Sovjetski fiziolog Vladimir
Demičov uspio je izvršiti
transplantaciju glave jednog
šteneta lovačkog psa, koje je
još sisalo, na vrat jednog nje
mačkog ovčara imenom "Pi
rat".
Transplantacija je izvršena
prije dvadesetak dana i "pa
cijent" je prije nekoliko da
na prvi put izašao na šetnju.
Njegovo je zdravlje odlično,
igra se i jede s apetitom. Pre
sadjena glava, koja je saču
vala sve živčane reakcije, ne
hrani se odvojeno, nego ko
risti Piratov želudac. Medju
tim, presadjena glava rado
loče vodti, kad joj se pruži u
posudi. Pirat i glava šteneta
bude se i spavaju odvojeno.
Presadjena glava šteneta
može naćuliti uši da čuje zvu
kove!
Ovaj se,dvoglavi pas na
lazi u laboratoriju Medicin
skog instituta u Moskvi. So
vjetski učenjaci smatraju, da
ovaj eksperimenat, zajedno
s drugima što su ga izvršili,
ukazuje na "izvanredne mo
gućnosti" primjene u opera
tivne svrhe.
Kritika je sveopća pošast,
kojoj nitko ne može izbjeći.
čak i ako ne kaže ništa,
ne čini ništa, ili nije ništa.
"The Irish Digest"
jan način u duhu bratske lju
bavi i čovječnosti. Toga dana
će se manifestirati narodna
sloga i jedinstvo i bratska lju
bav u duhu američke demo
kracije.
Ove godine imati ćemo vi
soko umjetnički glazbeni pro
gram, koji će izvesti naši u
mjetnici na tamburicu Cleve
land Tamburica Simfonija, je
dina naša simfonija što ju
imamo u Americi na jednoj
visokoj umjetničkoj visini.
Glavni govornik će biti gl.
predsjednik Zajednice, brat V.
I. Mandić, uz njega za Cro
atian Center će govoriti naš
kolega engleski urednik, brat
Stephen F. Brkich i drugi u
važeni gosti naši prijatelji
Amerikanci. Programom će
upravljati naš glavni blagaj
nik, brat Martin Krasić.
Ovo je narodno slavlje na
šeg narodnog postignuća kroz
65 godina iseljeničkog života
i rad hrvatskog radnog čo
vjeka u Americi, velimo u A
merici, jer Amerikom smatra
mo Sjedinjene Američke Dr
žave i Kanadu ujedno. Naš
čovjek je kroz to vrijeme po
kazao sposobnost organiza
cionog duha, smisao za ljud
sku zajednicu i društveni ži
vot i smisao za demokraciju.
U hrvatskom narodu u sta
roj domovini nije se pokušalo
niti uspjelo da se ostvari jed
na socijalna organizacija na
načelima bratske sloge i brat
ske medjusobne pomoći, kao
što su uspjeli ostvariti hrvat
ski radnici u Americi, nešto
stvarno, jako i trajne vrijed
nosti čime se uopće Hrvati
mogu ponositi.
Što Zajednica, kao majka
pomoćnica, znači za narod ne
da se u par redaka reći. U-
U RADU JE SPASI
GODINA (YEAR) LTV
JUBILARNA PROSLAVA NASE ZAJEDNICE
U CROATIAN CENTRU NEDJEUU, 26. JULA
Pittsburgh, Pa. Službena proslava 65-godišnjice Hr
vatske Bratske Zajednice obaviti će se u nedjelju, 26. jula
u njenom Croatian Centru u Pittsburghu. Umjesto Hrvat
skog Zajedničarskog Dana ove godine slavimo jubilej svoje
Zajednice zajedno njena Glavna Uprava sa njezinim Ujedi
njenim odsjecima Zapadne Pennsylvanije. Ovo je najčasnija
i najveća jubilarna proslavaf
Hrvata u Americi, proslava i zmimo samo jedno: u svojih
američkih hrvatskih za jedni-' 65 godina djelovanja Zajed
čara fraternalista koja i nica je isplatila svome na
će biti proslavljena na dosto- rodu pomoći oko 52 milijuna
dolara ovdje i u staroj domo
vini. Isplatila je što bolesnič
ke potpore, za osakaćenje, o
peracije i osmrtnine ženama
i djeci svojih pokojnih čla
nova. Golema je to i značaj
na pomoć, čime je mnogu si
rotinju zbrinula i mnogu
SU*
zu udovica obrisala.
Medjutim Zajednica je fz
svoje blagajne i doprinosom
svojih članova pružila veliku
pomoć svome narodu ovdje i
u domovini za vrijeme vre
menskih nepogoda i za vrije
me ratova. Humanitarna ru
ka Hrvatske Bratske Zajed
nice pružala je pomoć na da
leko i široko. U tom pleme
nitom radu naš radni čovjek
zaista je pokazao svoje dobro
srce i veliku dušu kao rodo
ljub i kao čovjek.
Sestre i braćo, imamo dak
le što slaviti, pak ćemo do
stojno proslaviti ovu jubilar
nu proslavil svoje Hrvatske
Bratske Zajednice. F. V.,
tajnik Ujedinjenih Odsjeka.
UMRO M. RADAKOVIĆ
Doznajemo preko "Srbo
brana", glasila Srpskog Na
rodnog Saveza, da je premi
nuo u Joliet, 111., 14-og juna
glavni predsjednik S. N. Sa
veza, Mile Radaković, koji je
bio na vodstvu kao predsjed
nik ove srpske bratske or
ganizacije za niz godina. Ra
daković je vrlo poznata lič
nost i kod Hrvata.
Obitelji Mile Radakovića I
Srpskom Narodnom Savezu
izrazujemo naše duboko žalo
vanje, pokojnom bratu Sla
va Uredništvo Zajedni
čara.
Miss Mary Perisin natječe se za Kraljicu
65-godišnjice H. B. Z. u Chicagu I okolici
Chicago, Illinois. Na ovoj slici vidimo dražesnu dje
vojku, Miss Mary Perisin, članicu društva "Hrvatska Slo
boda" broj 32 H.B.Z. i vrlo aktivnu medju hrvatskim na
rodom. Ona je prva djevojka, koja se natječe za Kraljicu
popularnosti u redovima H.B.Z. u Chicago, 111., gdje je prvi
temelj začet ove velike organi
zacije, koja danas nosi ime na
ponos hrvatskom narodu ovdje
i na svim kontinentima gdje
naš narod obitava.
Mary Perisin dolari od vrlo
poštovane obitelji, dobrog oca
i majke, Frits i Juliana Pe
risin. Na stotine i stotine na
roda vidjeli su našu dražesnu
Mary kada je predvodila po
časnu stražu Ladies' Auxiliary
uz kardinala Mayer i brojne
svećenike kod proslave u po
čast kardinala Aloisie Stepinac.
Ova dražesna djevojka natsoji
uzdignuti osjećaj i interes me
dju onim dijelom našega na
roda, koji još nisu članovi
Hrvatske Bratske Zajednice.
Članovi odsjeka 32 H.B.Z. sa ponosom rade, da uspjeh
proslave 65-godišnjice H.B.Z., koja će se održati dne 23.
augusta ove godine u Des Plaines, 111., na zemljištu Dječjeg
Doma H.B.Z., bude na ponos svih odsjeka naše Zajednice
u Chicagu i okolici, a našoj članici, Miss Mary Perisin na
diku i ponos. laika Bionđić, perov.

Croatian Fraternal Union of America
E I A Y O O N E S S
O E S S I N E A E N
EXCHANGE A GIFT OI
WASH I NO I OH 2 S O O
Scholarship
Incorporated
Pittsburgh, Pa. Ladies from the South Hills,
who were in charge of the 1959 Croatian Food
Booth at the Folk Festival, donated $ 100.00
The following women were on the committee:
Catherine Pastorkovich, Nada Božich, Helen
Bronich, Mary Ahel, Jennie Krasich, Mary Gre«
gurich, Dorothy Berkley, Mary Abranovich,
Matilda Rukavina, Barbara Komlenich, Mary
Sikich and Daisy Bella, Chairman.
Duluth, Minn. Faliatrault-Morin Funeral Home
$20.00 iako nije član Zajednice. Central State
Mr. i Mrs. Ilija Badovinac $3.00. Petar i Dany
Vladich $3.00. Po $2.00: Mr. i Mrs. Petar Go
lub, Mary Kristoff, Petar Badovinac, Mr. i Mrs.
Milan Smiljanich. Po $1.00: Paul Becich, Jo
seph Krajacich, Mr. i Mrs. Ilija Relich, Mary
Dragisich, Marko Dragisich, Nikola Dragisich,
Mr. i Mrs. John Popovich, Nikola Smičiklas, Mr.
i Mrs. Marko Popovich, Mr. i Mrs. Nikola Obra
dovich. Ukupno 30.00
(NftfUvak 3. strani)
ALL POR ONE- ONE FOR ALL,
QfWQALOOGAN OF THE OOT1AN FMTBRMAJL UMOtt
Family Plan, $5,000.00 Dionica $30.00 30
Family Plan, $10,000.00 Dionica 60.00 60
Single Premium za $1,000.00 20.09 90
CROATIAN CENTER
Miss Mary Perisin

xml | txt