OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 07, 1959, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-10-07/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ZAJggwiCAK Y
Koncerti
Piknici
Proslave
ROSLAVA 65-GODIŠNJICE NASE H.B.Z.
6»t. Louis, Mo. iSreUisiiji Oabor odsjeka naše Zajed
nice u ovom gradu priredjuje Proslavu 65-te godišnjice op
stanka Hrvatske Bratske Zajednice, koja će se održavati
na 25. oktobra ove godine, kako je to već bilo javljeno kroa
naš Zajedničar.
Središnji Odbor čini što ljepše pripreme za ovu rijetku
proslavu, tako da tu našu slavu obavimo na sto dostojni i
svečaniji način. Proslava će početi o podne, a program pro
slave će početi u 3:30 sati poslije podne u prostorijama na
še
Hrvatske Dvorane i Bašče na 12th i Russell Boulevard.
Na programu će nastupiti naš Pjevački Zbor "Vila", grana
Hrvatskog Sokola "Dalmacija", u kojem su većina i članovi
naše
Zajednice. Za vrijeme programa svirati će Continental
Tamburica Zbor, a u večer, za ples, svirati će "Balkan Sere
nađers". Daljnje potankosti u pogledu programa biti će na
vrijeme objavljene kroz Zajedničar.
Pozivljemo sve članove naših odsjeka ovog grada i o
kolice, kao i sav naš ostali narod, da na ovu rijetku pro
slavu u što većem broju dodju i da ju svojim prisustvom
uzveličaju i tako doprinesu njezinom što boljem i većem
moralnom i materijalnom uspjehu!
Priredjivački Odbor ove proslave brine se, da vas, bra
ćo i sestre, sve bratski pozdravi i na proslavi što ljepše po
đvori sa dobrom domaćom hranom i hladnim napitkom, što
ćete uživati uz ugodno pjevanje i svirku naših tambura.
Svi nam dobro došli na proslavu 65-te godišnjice naše
Hrvatske Bratske Zajednice, u nedjelju, 25. oktobra o. g.!
8. Vukovich, pom. tajnik.
Hamilton, Ontario, Can. Odsjeci broj 644 i 954 naše
Hrvatske Bratske Zajednice u ovom mjestu, u sporazumu
aa upraviteljem Duquesne University Tamburitzans Zbora
li Pittsburghu, bratom Walterom Kolarom, zaključili su, da
taj naš glasoviti tamburaški zbor održi Koncert, za koji je
već sve uredjeno, a održavati će se u nedjelju, 25. oktobra
ove godine a Queens Hall-i, na 1069 Barton Street, East.
Ovo je velika dvorana u koju može stati preko jednu hi
ljadu osoba. Početak koncerta u 3 sata poslije podne.
Budući je ovo jedna od vrlo rijetkih prilika, da i mi u
ovom gradu možemo slušati lijepi glazbeni program ovih na
ših umjetnika na tambure, stoga pozivljemo sav naŽ narod
ovog grada i okolice, kao i ostalu braću Slavene ovdje na
stanjene, da u što većem broju dodju na ovaj Koncert i da
uživaju u divnoj svirci na tambure, pjesmi i plesu naših na
rodnih plesova, što će im ostati u trajnoj uspomeni.
Braćo 1 sestre, upozorite na ovaj koncert svoje prija
telje i znance ne samo Hrvate, nego i drugih narodnosti,
jer će svi na ovom koncertu naći mnogo duševnog užitka1
i 954 naše Zajednice.
Sve vas bratski očekujemo sa pozdravom: Dobro nam
došli! 25a Odbore odsjeka broj 644 i 954:
Vijest od "Strosmajera"
Youngstown, Ohio. Pje
vačko društvo "Strosmajer"
održalo je nedavno piknik u
svome krasnom Hrvatskom
Centru. Na ovom pikniku bili
su uglavnom susjedi gosti Hr
vatskog Centra. Što je ne
kada bilo mirno malo naselje,
postalo je bučno svake ne
djelje zbog piknika "Stros
majera" i drugih naših or
ganizacija.
Sa namjerom da imamo bo
lje odnose sa susjedima, bilo
je pozvano oko 20 familija,
na piknik. Preko polovice je
njih došlo. To je bilo po prvi
puta za mnoge od njih, da je
du po hrvatskom običaju pe
čene janjetine, kolača, i t. d.
Omladina je bila vrlo vesela
što je dobila mnoge nagrade
u igrama raznih gemova. Još
svi govore u ovom malom na
selju, stari i mladi, o ugod
nim časovima i lijepoj zabavi,
što su sproveli s nama na o
vom pikniku. Pjevači se osje
ćaju, da je posao dobro iz
veden i da su učinjeni dobri
odnosi sa susjedima Hrvat
skog Centra.
Stella Toplek, perov.
Hrvati u San Jose, Calif.
Organizirati će novi klub
Na Thanksgiving holiday
pristupiti će se u San Jose,
Calif., osnivanju novog hrvat
skog kluba, čija će svrha biti
promicanje hrvatske kulture i
dobrotvornog djelovanja. Po
zivaju se sva braća i sestre
iz Sjeverne Kalifornije, a na
ročito iz San ose-a, Watson
villa, Oaklanda i San Fran
cisca da istome sastanku pri
sustvuju. U osnivački odbor
su izabrani Božo Ban, Mato
Metković, Laika Morotić, Bo-
Josip F. Cvetich, predsjednik
Filip Zebieh, tajnik,*
žo Margetić, Branko Segvić i
Marijan Carija, a predsjed
ničku dužnost vrši George
Zvrko.
Kao gosti dolaze delegati
hrvatskih klubova iz San Pe
dra i Los Angelesa. Točno
vrijeme i mjesto sastanka bi
ti će još naknadno javljeno
putem novina. F. M.
Novi Hrvatsku Klub
Održat će svoj piknik
Waterloo, Iowa. Ovdje
se je održala sjednica na 25.
septembra u kući Lillian i
Jerry Dušek, na kojoj su iza
brani odbornici novog organi
ziranog Američko-Hrvatskog
Kluba.
Izabrani odbornici jesu ka
ko slijedi: William Zaputil,
predsjednik William P. Su-
Ratkovich, tajnica i blagaj
nica.
Američko-Hrvatski Klub ni
je profitna ni politička, nego
socijalna organizacija, koji je
osnovan da okupi zajedno
narod hrvatskog porijekla u
Waterloo i okolici sa svrhom,
da priredjuje piknike, plesove
i razne zabave.
Klub će održati svoj privat
ni piknik u nedjelju. 11. ok
tobra na farmi Mrs. Nick Su
lentić. Na istom ćemo imati
na ražnju pečene janjetine,
šunke i raznovrsnih napitaka,
kao i dobru glazbu.
Svi nam dobro došli!
Odbor za štampu
Jesenska zabava
Odsjeka IS H.B.Z.
Braćo i sestre članovi i čla
nice te prijatelji društva "Hr
vatski Sinovi", mi vas poziv
ljemo, da sa svojom obitelju
i prijateljima posjetite ovu i
granku u nedjelju, 11. listo
pada, gdje ćete moći dobiti
vrijednih predmeta, koji su
za vas pripremljeni, ujedno
moći ćete vidjeti pomične sli
ke u bojama, koje će se pri
kazivati iz svih krajeva naše
lijepe stare hrvatske domo
vine, i čuti najnovije hrvat
ske narodne pjesme iz našeg
bijelog Zagreba.
Poslije igranke biti će ser
virana kava i domaći kolači
bezplatno. a neće manjkati i
druge razne dobre okrepe. U
laznica samo 75c oeobi.
Proslava Kluba Šolta
Chicago, 111. Ovime da
jemo do znanja, da će Obitelj
ski Klub Šolta proslaviti 25
godišnjicu svoga opstanka u
subotu,
10. oktobra 1959., u
Milđa Hali na 3140 So. Hal
sted Street, s bogatom veče-
r?m
i biti zadovoljni, da su za tu svrhu ovu prigodu iskoristili. svirkom i plesom do kas
Ulaznice ae već sada rasprodavaju, pa van. svima pre- ""podamo sav naš narod
o u ču e o a s i i k e e z a k o n e i i e n a a v i e a i a a i o k o i e o s o i o
možete ih dobiti kod bilo kojeg odbornika odsjeka broj 6441 članstvo Kluba, da nas u što1 prenaseljena
i dobrom kapljicom, a za-
većem broju rečenog dana po
sjete. Večera će biti gotova
u 6:30 sati na večer. Ulaz
nice se mogu dobiti kod bla
gajnika Kluba, Mr. John Mi
li ovilović, te kod Mr. Tony
Paladino i kod Mr. Petra Ce
cić.
Ovime isto želimo upozori
ti sve naše organizacije, da
spomenutog dana ne održava-
J*u
nikakove priredbe, pošto
»i time štetili sebi i nama.
Svi nam dobro došli!
Za Odbor Kluba Šolta,
Petar Bezich,
predsjednik Kluba.
I N A S K E I S A E
005 do 700 dinara
za svaki dolar
Uslijed znatnog povećanja TRGOVAČKOG prometa
medju FNRJ i zapadnih zemalja, u periodu od 1. ok
tobra do 31. decembra t. g.
ISPLAĆUJEMO DINARE:
—Uplate od S 10 do $ 100, po svakom DOLARU—Din. 665
—Uplate od $100 do S 500, po svakom DOLARU—Din. 670
—Uplate od $500 do $1000, po svakom DOLARU—Din. 680
—Sve uplate preko $1000, po svakom DOLARU—Din. 700
Važna napomena:
Sve pomoći 1 priloge CRKVAMA 1 MANASTIRIMA,
koje šalju: crkve, crkvenoškolske opštine, sve organi
zacije sa AMERIČKOG KONTINENTA ili pojedinci,
ISPLAĆUJEMO bez obzira na iznos po svakom dolaru
Dinara 700
Isplate vršimo LEGALNO preko jugoslavenske po&te
roku od 2-3 nedjelje a bez ikakvih troškova
sa pošiljaoce i primaoce.
Za urednost u ovome poslu odgovaramo moralno
i materijalno 100%.
Pošiljaocima dostavljamo POŠTANSKE priznanice.
PAŽNJA: Preko nas možete svojima u FNRJ poslati
razne AUTOMOBILE i MOTORCIKLE odlič
ne a po niskim cijenama. Tražite slike i cijene.
3E taćnim adresama slati na:
Informacije i NALOGI
Telefon: HA 1-12SS
(Radno vrijeme
svakog: dana
prije i poslije podne.)
lentić, potpredsjednik Ruth u kojoj danas nema nikakvih puteva niti pruga.
i?.-
JADRAN COMPANY
Indija gradi velike kanale i time
Pretvara pustinje u plodne zemlje
Indija počela graditi mrežu kanala dugih ukupno
40,000 kilometara 20,(MH) radnika pretvorit će
km i širini od oko 70 km bit će
na
Chicago, 111. Društvo
"Hrvatski Sinovi", odsjek 151 privredom.
H. B. Z. održati će svoju je
sensku zabavu (Bunco Par
ty) u nedjelju, 11. listopada,
u Crkvenoj Dvorani (ispod
crkve), 1850 So. Throop St.
Početak u 2 sata poslije po
dne.
Glavni kanal biti će povezan
sa čitavom mrežom manjih ka
nala dugih oko 40.000 kilome
tara koji treba da posluže
za
navodnjavanje cijele oblasti kroz
koju prolaze. Čitava ta oblast
je sada potpuno nerazvijena, bez
putova i željezničkih pruga, sto
ga će kanal biti izgradjen tako
da može poslužiti kao plovni put,
kojim će se prenositi razni ma
terijal potreban za izgradnju
gradova, putova, željezničkih
pruga
i telegrafskih i telefon
skih veza.
Iako je veći dio zemljišta, ko.ii
se bude navodnjavao novim ka
nalom, sada ustvari prava pusti
nja bez igdje ičega, poljoprivred
ni stručnjaci tvrde, da je to po
tencijalno plodna oblast. Prije
nekoliko hiljada godina to je bi
la jedna od najplodnijih oblasti
Indije! Smatra se da su kroz nju
tada protjecale rijeke Gagar 1
Hakra ali su one poslije nekog
geološkog kataklizma nestale ili
promijenile tokove. Tada su na
predne gradove i kolonije, koji
su cvjetali u toj oblasti stanov
nici morali napustiti, a cijela o
blast sada lišena vode pre
tvorila se postepeno u prostranu
pješčanu pustinju. Cak i danp.s
arheolozi prilikom iskopavanja
nailaze na razne ruševine i druge
dokaze o postojanju takvih gra
dova. Prema tome, jedino što bi
bilo potrebno da se ta oblast
ponovno pretvori u plodno zem
ljište i da joj se vrati nekadaš
nji prosperitet jest voda.
Interes za obradivo zemljište
veoma je velik u Indiji, koja
je
u pojedinim
tvojim dijelovima
Ostvarenje ovog gigantskog
projekta donijet će Indiji i druge
koristi. Vjeruje se, da je oblast
..
T,
pustinje Radžastan bogata mi-
neralnim rudama i njeno navod-
Koncert odsjeka 639
U Eagle River, Wis.
Eagle River, Wis. Ovi
me javljamo našem narodu u
Eagle River, Ironwood, Iron
River i Iron Mountain, da naš
odsjek broj 639 H.B.Z. i od
sjek H.K.Z. priredjuju prvi
koncert na. 14. oktobra
Mi ovdje u Eagle Rivera
uvijek pomažemo kad oni i
maju priredbu, pak ih moli-
Braćo i sestre, članovi i
članice gore navedenih druš
tava, pozivljete se, da na o
vaj naš koncert na 14. ok
tobra u što većem broju do
djete točno u 8 sati u večer!
aa 10 godina ogromnu pustinju a plodnu zemlju
U pustinji Radžastan, u sjevero zapadnom dijelu Indije ne
davno je počela izgradnja kanala dugog blizu 700 kilometara.
Glavna mu je avrha da posluži kao kanal za. navodnjavanje pu
stinje, ali on isto tako treba da služi kao plovni kanal, tj. kanal
koji treba da omogući jeftin vodeni transport kroz ovu pustinju,
Izgradnja kanala stajat će oko 660 milijuna rupija (oko 50
milijardi dinara), i na njoj će biti stalno zaposleno punih deset
godina oko 20.000 radnika
nekoliko stotina inženjera i te
hničara. Medjutim, kad jednom
bude gotov, koristi koje će Indi
ja imati od njega, daleko će pre
mašiti sve te troškove, sav taj
naporni rad i vrijeme utrošeno
za njegovu izgradnju.
1
miliju­
Franjo Kukanić, izvj
Kucer
TRAVEL AGENCY, IK.
Telephone: OH 4-S180
967 W.
mh
STREET
1
lakšati rad na traženju i otkri
vanju rudnih nalazišta. Likvida
cija pustinje će još na jedan na
čin pridonijeti poboljšanju živo
ta u Indiji. Naime, usporedo će
biti likvidirano i jedno od najo
pasnijih žarišta ogromnih rpjeva
Zahvaljujući ovom kanalu dio skakavaca, koji uništavaju kul
pustinje u dužini od blizu 700
i
ture i u susjednim oblastima,
Najzad, pretvaranje ove pusti-
pretvoren u plodnu zemlju, koja i nje u plodno zemljište i njenim
će davati godišnji prinos od bli-, naseljavanjem likvidirat će se i
razbojničke bande, kojima ova
pustinja već vjekovima služi kao
sigurno sklonište od vlasti.
zu jednog milijuna tona žitarica.
Duž obola kanala niknut oe
novi gradovi, a obradivo zemljiš
te. koje na taj način bude dobi
veno, apsorbirat će oko
5
ISTINA 0 JUGOSLAVIJI
naseljenika, medju kojima
mnogo bezemljaša iz drugih kra- O našoj staroj domovini i
jeva. Oni će tu naći zemlju i za- Jugoslaviji često se čuje
u a-
poslenje na poljoprivrednim do
brima i u lakoj industriji,
koja
će se tu
razviti usporedo s poljo-
meričkoj javnosti. Važno je
da se svijet u Americi upo
znava s našom starom zem
ljom i s Jugoslavijom, tako
i naši mladji ljudi, rodjeni
Amerikanci, da znadu otkud
su porijeklom kad dodju u
razgovor s Amerikancima o
Jugoslaviji.
Naš vrijedni suradnik, P.
D. Ostović, koji dobro pozna
povijest našega naroda, na
pisao je zanimljivu i vrlo po
učnu knjigu engleski "The
Truth About Yugoslavia" (I
stina o Jugoslaviji. Knjiga je
pisana lakim engleskim je
zikom i prožeta dokumenti
ma i historičkim činjenicama,
lijepo tvrdo vezana, pisana je
iskreno i pošteno bez ikako
ve izvratanja istine i zlobe,
što naši najbolji ljudi potvr
djuju.
Svaki bi naš fiovjek trebao
da u svom domu imade ovu
knjigu radi sebe, svoje djece
i samih Amerikanaca da im
može reći istinu o Jugoslaviji
i svojoj staroj domovini.
Ovu važnu knjigu možete
dobiti uz sniženu cijenu za
samo $3. Novac možete po
slati jednostavno u kuferti
s naručbom na urednika Za
jedničara Philip Vukellch,
3441 Forbes St.,. Pittsburgh
13. Pa.
Naručite čim prije!
Otkriven poaanski
Žrtvenik starih Slavena
U blizini mjesta Mikulovec u
južnoj Moravskoj otkrivene su
nedavno vvihkom
arheoloških
igpitivania donjih 8lo
jeva jednog
starog slavenskog naselja iz
VII. i VIII. vijeka, figure od pe
čene gline, koje predstavljaju
ljude i životinje.
Figure, koje predstavljaju ko
nje jedva se mogu raspoznati.
Izvjesne figure imaju fantastič
ni izgled i teško je odrediti koju
vrstu životinja
treba da pred
stavljaju.
Direktor Arheološkog institu
ta Cehoslovačke akademije na­
na 14. oktobra ove uka, dr. Jozef Poulik, smatra da
godine,
u E._W. Kracht Gym- I
nasium Eagle River High
School, na koji nam dolazi
naš Duquesne Univ. Tambu
ritzans Zbor, koji će na na
šem programu nastupiti. Po
četak u 8 sati u večer.
je u pitanju jedinstveno otkriće
mnogobožačkog žrtvenika, koje
može baciti novu
svijetlost na
kult starih Slavena.
Naplata za slike
Naplata za izradbu klišeja
dika, koje donosimo a Zajed-
mo, da nam pomognu, da selničaru: Slika na jednom stup
ovdje u sjevernom dijelu dr
žave Wisconsin po k a e o
pred Američanima, tako da
vide, da mi Hrvati imamo ta
lentiranih umjetnika kao i
drugi narodi, i da im na taj
način pokažemo naše narodne
kulturne tekovine.
cu samo poprsje $1 slika
na jednom stupcu, dvije oso
be $2 slika na dva stup
ca, do četiri osobe, pune ve
ličine $7 slika na tri stup
ca, više od četiri osobe, pune
veličine $10 za slike koje
zanzimlju više od tri stupca,
uredništvo Zajedničara odre
ci ju je cijenn nakon primi sli
ku. Odsječni tajnici i ostali,
koji nam slike šalju aa uvrst
bu, neka ovo uvaže.
Adresar konzulata
N. F. R. Jugoslavije
New York, N. Y.
Chicago, IU.
Washington, D. 0.
Opaska. Iđolimo naše či
tatelje, da si gornji adresar
konzulata Jugoslavije izrežu
1 spreme u slučaju da im po
treba, a da ne pišu i ne tra
že od nas da im ga pošalje
mo, jer to je posebni posao
gubljenje vremena aa nas
VAŽNA OPOMENA ONIMA
KOJI NAM ŠALJU OBJAVE
Na« taoTl I o*)eM
bonrid flaljn nam objave
STO
Je piknike, bave I pro
slave,
Sto Je
IJUG0SLAYEHSKA PUTNIČKA AGENCIJA
Putovanja a Jagoalavija aa velikim prekooceanskim PUTNIČ
KIM BRODOVIMA svih kompanija. Takodjer sa najmoderni
jim avionima iMuiktes Tagfsk Baogisd. PliMs as baa»
platoe tefonaadjs.
^aljr-"* aorac Jugoslavija. Pravimo AFIDEVffE i ostalo
as dobavljanje rodbine is Jufoalanjs.
Is Jafoslavtje.
aarodom a Amarki od 1996.
Pravimo punomoći i ostale dokumente, te svakovrsne prevods.
na svom mjesta.
Hl tekove objave iliiiiiiakiie I
drage nafte narodne «r
gaatedje. AH medju note
objavama dobivamo I tefcovti,
a kojkna ae oglasiva Oarđ I
Bmo Party, kao I Bfajfa
lp« I SIMDO, a ved foga aa
Aga I aovčane
Ovo posljednje se koal sa
Drim, a
GLAVNA UPRAVA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
ZAMJENICI: Ivan Babich, Paul Perisich, Peter Glavota
GLAVNA POROTA
ZAMJENICI. John Reškovac, Michael Golub
UREDNICI ZAJEDNIČARA
VRHOVNI LIJEČNIK
DJEČJI DOM
ODBOR DJEČJEG DOMA
Dr. W. F. Jakopič, liječnik, 1817 So. Loom is Street, Chicago. Illinois
Doživotni počasni predsjednik Glavne Porote: Ivan Klarić
Doživotni počasni članovi: Rev. Bosiljko Bekavac, Mato Depeder
lavno-bilježnički poslovi:
Isto teko I
Kupoprodajne i Darovne ugovore, Oporuke, nasljedna i druga
Očitovanja, te Dokumente za dopremu rodblnje te starog kraja
Ameriku. Posredujem u gruntovnim poslovima. Svaki posao moteca
IxvrSlti 1 dopisivanjem.
PETAR REŠKOVAC, Javni Bilježnik
9 drugim riječima ove im
•e oesmljn ogtadtvatf kros
•e novine, koje Ida s pofltes
akkn kanalima, a med ja tako
•fena Je i nal sfoJbenl
"Zajedničar".
Moga motalo are Banove i
odbornike naAlh odsjeka, kao
I gnijeada Pomlatka I
1
Obavljam sve službene
poslove za stari kraj.
Izradjujem Punomoći
boji Hum lalju ovakve I M
ae objave da ovo mk Ofc
Jave ae mogu slatt, aH a a£
nm netreba reći ftto 6e se
aa takvim mbavama
Dosta je reW da 6e se
»•ai party kavom,
I
n—opodama.
COSULICH BOŽIČNI PAKETI
Uslijed sniženja cijene kavi, ci jena naših paketa. SKUPA SA
XOVOM CARINOM, ostaje skoro ista kao prošle godine
Garantiramo u cjelo&ti xa sve naše pošiljke, koje stilu primaocu
u roku od 20-25 dana. Kvalitet naše robe je uvijek prvorazredan.
Svi paketi, koje Šaljete preko nas, sa svim tim da se plati carina,
vrijede mnogo viSe, nego da to Vaši kupe u Jugoslaviji sa dinare.
100 Ibs. najfinijeg bijelog kanadskog brašna
"GOLDEN SUN" $10.75
100 lbs. riže $16.25
37 lbs. najfinije masti "SWIFT" $11.95
STANDARD PAKETI
U cijeni je uračunata poštarina, pakovanje i osiguranje.
Paket broj 54 $16.20 Paket broj 68 $17.10
11 kila (24 lbs.) kave
(Carina: 5,810 Dinara |8.8S)
Paket broj 46 $0.00
4 2 kg. kave
41 i kg. riže
(Carina: 2,430 Dinara *4.06)
Paket broj 84 $5.50
3 kg. kave
1 jfg1 n2e
(Carina: 1,770 Dinara 9S.95)
Paket broj 51 $21.00
10 kg-, kave
10 kg. rite
10 kg. Šećera
(Carina: 5,1120 Dinara WJM)
10 lbs. bakaiara
10 lb«, kave
10 lba. riže
5 lb«, tjestenine
5 lb«, .šećera
(Carina: 2.580 Dinara
broj 30
Ako telite da Va&i ne plate carinu, uplatite nam osim cijene
k oAtanja paketa, takodjer i carinu naznačenu us svaki
Standard paket.
BICIKLE, STEYR-PUCH, Model Tourenrad
muška $37.50 ženska $ 89.00
BICIKLE, STEYR-PUCH, Model Markenrad
muška $40.00 ženska $ 41.50
RADIO PHILLIPS. Mod. Philetta. 6 lampi, »vi valovi $ 47.00
RADIO GRUNDIG, Model 97, 7 lampi, svi valovi 49.00
RADIO GRAETZ, Mod. Baroness, 8 lampi, »vi valovi $ 52 00
TELEVIZIJA GRUNDIG, 17 inek $160.00
SINGER SIV AC A MAŠINA $140.0«
Sva radia i električni aparati, pravljeni su specijalno aa
Jugoslaviju na električnu struju od 220 V.
Šaljemo sva druga radia i televizije, frldtldere, električne spe
rete, ma&ine za pranje, uftisavać« prašine, brodske motore Sea
gull. Farymann, Baecher, Penta, kosilice, traktore, pumpe
vinograde, lovačke puške, Water heater, aparate aa brijanje,
motorcikle, štofove i platna, itd.
7
Carina na kućne i tehničke artikle ostala je Ista, kao što je
i bila prije ove nove carinske uredbe. Poljoprivredni aparati
sada su potpuno slobodni od carine.
Sve lijekove po receptima, Šaljemo slobodno od carine.
600 Dinara za $1.00
isplaćujemo preko Narodne Banke, uz potpuna garancija,
roku od 8—15 dana. Trošak isplate za svaku dosnaku $0.80,
bes obzira koliko se šalje.
Sve Vaše narudžbe izvršavamo 2 puta dnevno i sve se otprema
direktno iz naieg vlastitog skladišta u Trstu. Sve informacije
dajemo odmah, i na sva vaša pisma odgovaramo istog dana:
$38.80
100 lbe. bijelog kanad. braAna
20 lba. tjestenine
20 lb«, iećera
20 lb«, masti Swift
20 lb«, riže
10 1b«. kave
5 lb«, sapuna sa pranje
1 lb. čaja
lb. papra u zrnu
10 koro. toaletnog sapuna
(Carina: 8,890 Dinara |t,15)
a

Duquesne University Tamburitzans
Naze u Hamilton, Ontario, Canada
Svi nam dobro došli!
John Majdak, predsj.
Export-Import
1843 So. Carpenter St.,
Chicago 8, III., U.S.A.
New Taft 1, N. T.
New York:
Consulate Genera)
of Yugoslavia
816 5th Ave.,
Pittsburgh:
Consulate General
of Yugoslavia
Farmers Bank Building
301 Fifth Avenue
Room 306
Pittsburgh 22, Penna.
Telefon: GRant 1-6191
Jurisdikcija Gen. Konzula
ta F.N.R. Jugoslavije u Pitts
burghu proteže se na: Ala
bama, Kentucky, Missisippi,
Ohio, Pennsylvania i W. Vir
ginia.
San Francisco:
Consulate Geneftl
of Yugoslavia
461 Market St.,
San Francisco, Calif.
Ambasada:
Yugoslav Embassy,
1520 16th St. N. W.,
Glavni Ured 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13. Pennsylvania
Telephone: MUseom 2-4470 *-4471
GLAVNI ODBOR
V. i. Mandich, glavni predsjednik. 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pennsylvania
Joseph N. Bardarič, glavni prvi podpredsjednik, 1907 So. Racine Ave., Chicago 8. 111.
Milan Vraneš, glavni drugi podpredsjednik. P. O. Box 415. New Castle, Pennsylvania
Math Kovacevich, glavni treći podpredsjednik, 5137 West Boulevard, Los Angelas 43, Calif.
•Joseph Bella, glavni tajnik, 3441 Forbea Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
John Ovca rich, tajnik O. B. P., 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pennsylvania
Martin Krasich, glavni blagajnik, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Michael Grasha, upravitelj Pomlatka, 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pennsylvania
Milan Skrtić, predsjednik Nadzornog Odbora, 14"—16th Street, Campbell, Ohio
Sylvia Niksic, tajnica Nadzornog Odbora. 3396 Massachusetts Street, Gary. Indiana
•John J. Verbos, Clan Nadzornog Odbora, 519 No. Second Street, Steelton, Pennsylvania
Julius Majetić, član Nadzornog Odbora, 18037 Greeley. Detroit 3, Michigan
Nikola Borić, ćlan Nadzornog Odbora, 538 Slocum Street, Luzerne, Pennsylvania
John R. Mik&n, ćlan Nadzornog Odbora. Maple Street, E. Rochester. Pennsylvania
Nikola Hinlch, član Nadzornog Odbora, 1326 W. Howard Ave., Milwaukee 15, Wisconsin
John Badovinac, predsjednik, 111 East 214th Street. Euclid 23, Ohio
Stjepan Lipak, tajmk, 20923 Caledonia, Hazel Park. Michigan
Matthew Zvonar, 1281 Garfield Street, Denver 6. Colorado
Joseph Zalac, 4420 Third Street, Versailles, Pennsylvania
Ivan Bujan, 2180 W. 58th Avenue, Gary. Indiana
Lawrence Delost, 1808 Jane Street, Pittsburgh 3. Pennsylvania
Matthew Belanic, 9 Lincoln Avenue. Branford. Connecticut
Filip Vukelić. hrvatski urednik. 3441 Forbes Street, Pittsburgh 13. Pennsylvania
Stephen F. Brkich, engleski urednik, 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pennsylvania
PRAVNI SAVJETNIK
Edward B. Servov, 6th Avenue and Sinclair Street. McKeespdtt, Pennsylvania
Dr. T. i. Areh,,616 Chestnut Street, Pittsburgh 12, Pennsylvania
PROSVJETNO-SPORTSKO ODJEIJKNJE
Frank Braidic, upravitelj, 3441 Forbes Street. Pittsburgh 13, Pensylvanla
Nick D. Sarich, upravitelj, 1901 Potter Road. Des Plaines, Illinois
Tomo Sipušić, predsjednik, 4509 Connecticut Street. Gary, Indiana
Frank Krasich tajnik, 3619 So. Rockwell, Chicago 32, Illinois
•Josip Sahan, Box 1, Crystal Lake, Illinois
•Josephine Oibolt, 913 North Clement Street. Joliet, Illinois
Luka Biondlć, 3746 W. 56th Street. Chicago, 111.
ZAMJENICI: Filip Paulin, Joe Horvath, Fabian Markovi
eh
815 Madison Avenue, N. S. Pittsburgh 12. Pa. Phone CE 1-77M
Chicago:
Consulate General
of Yugoslavia
188 W. Randolph St.,
100 King Street
TRAVEL SERVICE
TeMen: EM S-M77
Toronto 1, Oil, Canada

xml | txt