OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 14, 1959, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-10-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

14. listopada 1959.
H,
Izvješće Trećeg
Gl.
Podpredsjednika
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 10. KONVENCIJI
u gradu Detroit, Michigan, septembra 1959.
Štovana braćo delegati i sestre delegatice:
Na 9-toj Konvenciji u septembru 1955. godine u Phila
delphia bio sam izabran za trećeg podpredsjednika Hrvat
ske Bratske Zajednice i obećao da ću raditi za njen uspjeh.
Počeo sam odmah sa radom u tom pravcu. Išao sam
svuda gdje sam bio službeno i neslužbeno pozvan. Mogu re
ći, da sam učinio mnoga i mnoga putovanja, a većim dije
lom učinio sam ih na svoj vlastiti trošak. Pomagao sam
odsjeke moralno i materijalno, a osobito one, koji su mi se
obratili za pomoć. Pomagao sam i svaku kampanju za po
većanje članstva naše Zajednice, te sam zainteresirao i mno
ge članove raznih odsjeka da se pridruže tim kampanjama.
Sazvao sam sve predsjednike, tajnike, upravitelje Po
mladka i druge ugledne članove u Južnoj Californiji na
sastanak, gdje smo pretresli pitanje povišenja broja član
stva i novčanog iznosa osigurnina. Bilo je uspjeha na dosta
mjesta.
Tu je rekord, koji govori istinu o povišenju broju član
•tVa štampan redovno u Zajedničaru. Isto tako je i moj fi
nancijalni uspjeh bio redovno štampan. U prikupljanju za
fond školarine nisam ni u tom bio zadnji. Nije potrebno da
vam to sve ponavljam, jer ste moje izvještaje čitali svakih
šest mjeseci na sjednicama Glavnog Odbora, kojima sam
redovno prisustvovao.
Drago mi je, da sam mogao sav taj rad dati za Hrvat
sku Bratsku Zajednicu, te obećajem, da ću se i nadalje svoj
ski zalagati za njen boljitak.
Sa bratskim pozdravom,
Mato Kovacevich, treći gl. podpredsjednik.
Izvješće Glavnog Tajnika
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 10. KONVENCIJI
n gradu Detroit, Michigan, septembra 19.59.
Itotre i braćo, delegati i delegatice:
Vrijeme prolazi strahovitom brzinom, i eto nas opet na
okupu, sa svih strana velike Amerike i Kanade, da se me
dju sobom sporazumimo i da stvorimo planove za naše bu
duće poslovanje, koje će odgovarati duhu vremena, kroz ko
je organizacija prolazi.
Nikada u povjesti Zajednice nije bila kompeticija iz
inedju dobrotvornih društava i osiguravajućih kompanija
tako oštra, kao prošlih nekoliko godina. U tome natjecanju
dolazili su novi zahtjevi i novi načini o poslovanju, s kojima
smo stavili veliko breme na ledja našim odsječnim tajnici
ma. Oni su se morali s tim poslovanjem upoznati i mi smo
bfli suočeni sa silnim dopisivanjem sa tajnicima i konačno
smo morali poduzeti mjere da se te promjene u poslovanju
tumače usmeno odsječnim odbornicima i članstvu, pošto re
zultati sa dopisivanjem bili su dosta nepovoljni.
Zato je vrlo poželjno da delegati nastoje pročitati iz
vješća sviju odbornika i časnika kako bi time stekli stano
vitu podlogu da mogu istupati razborito u svima rasprava
api, koje će se na konvenciji voditi.
Potpuno financijalno izvješće o svima granama Zajed
ničkog poslovanja priredjeno je u posebnoj knjizi, koju je
iadao Glavni Odbor.
Na neke stavke toga izvješća mi ćemo se osvrnuti u
ovome izvješću, tako da se iznese pred delegate što točniji
pregled našeg poslovanja.
Stanje odsjek*
Koncem godine 1954 bilo je 586 odsjoka
Osnovano novih odsjeka 4
Preuzeti odsjeci Hrv. Bratstva 7
Ukupno dodato 11
Svega ukupno S©7
Uzelo prestupnu listinu 10
Ujedinilo se 10
Ukupno odpalo 20
Koncem godine 1958 bilo je .'. 577 odsjeka
Stanje članstva
U životu sve je prolazno i sve se mijenja izvanrednom
brzinom. Naše članstvo, osobito ono koje je gradilo našu
organizaciju u početnim danima, prirodno nestaje, i upravo
sada počelo je to članstvo brzo dozrijevati. Pred nama sto
ji sada velika obaveza, koju moramo izvršiti. Prvo, mi mo
ramo naći načina da održimo organizaciju na istoj brojčanoj
visini, a drugo je da pripremimo ljude, koji će diljem Ame
rike i Kanade zauzeti mjesta naših starih pionira, i koji će
biti u stanju tumačiti djelatnost, poslovanje i pogodnosti,
koje organizacija pruža.
Od posljednje konvencije, naše je članstvo u odraslim
redovima palo za 477 člana. Ako uzmemo u obzir gubitke,
koji iznašaju 9,981 člana, znači da smo morali dobiti 9,504
nova člana kako bi se nadomjestili gubitci u odraslim re
dovima prošlih četiri godine.
Da se brojčano održimo potrebno će biti proširiti polje
našeg rada. Mi smo se sastajali sa predstavnicima drugih
dobrotvornih društava u Pittsburghu, (kao German Bene
ficial Union, Knight of St. George itd.) u kojim organiza
cijama ima dosta naših članova, dočim prema našim pra
vilima mi smo ograničeni da se s njima takmičimo u do
bivanju novog članstva. Tu bi se morala učiniti neka re
vizija ako ne na ovoj konvenciji, onda bi bilo potrebno da
se stavi u zadaću budućem Glavnom Odboru da pripremi
neke planove za proširenje naše djelatnosti, jer to traži ži
vot organizacije.
Solventnost
Solventnost bazira se na višku svih zaklada. Koncem
godine 1954 solventnost je bila 111.56%, dočim krajem 1958
solventnost je spala na 108.29%.
Posljednje četiri godine solventnost je pala i uzrok je
tome što se iz Zaklade viška prenašalo u Upravnu zakladu
da se nadomjesti manjak u toj zakladi, a drugo je što smo
tak od jer uzimali iz Zaklade viška svake godine $30,000.00,
da se pokriju troškovi konvencije, i treći je uzrok plaćanje
dividenda.
U zadnje četiri godine, isplatili smo u dividendima sa
nto odraslom članstvu svotu od $1,002,098.15.
Raspravljali smo s našim aktuarom i predočili smo mu
»talno padanje solventnosti, i mi sada radi na tome da se
dividendi u buduće isplaćuju članstvu u drugoj formi, koji
način će popraviti našu solventnost, a dividendi će ostati na
vipini.
(Nastavak na 4* strani)
-V. *.
ijJkri&k iS"
i v.'
Sa zlatnog pira u
Pueblo, Colo. U sretnom
i veselom braku kroz prošlih
50 godina, proslavili su Zlat
ni pir brat Tonv i njegova su-
pruga, sestra Milka Horaček,
koji su članovi odsjeka 481
naše Hrvatske Bratske Za
jednice u Raton, New Mexico,
a tu proslavu su obavili u svo
me domu u Raton-u, N. M.
Njihovu sliku donosimo, da
ih članstvo, rod i prijatelji vi
de na slici.
Brat Tony Horaček došao
je u ovu zemlju još kao mla
di dječak godine 1903. Radio
je teško u ugljokopima u
Dawson-u i Gallup-u, N. M.
Godine 1909. pošao je vidjeti
svoga oca i majku u staroj
domovini, koje je uvijek žar
ko ljubio i poštivao sve do
njihove smrti i ostao im u
vijek dobar sin. Tom pri
likom upoznao se je sa svo
jom suprugom, Milkom, ro
djenom Kauzlarić. i pred na
šom "Majkom Božjom od Se
dam Žalosti" u našem lijepom
selu Mrkopalj stisnuli su si
desnice pred našim sada već
pokojnim župnikom, Dašom
Marinićem. Obećali su jedno
drugom, da će se u bračnom
životu vazda ljubiti i pošti
vati, pa to svoje obećanje čas
no izvršuju evo već punih 50
godina.
Milka je kćerka sada već
pokojnih Kaze i Helene Kauz
larić. Nakon vjenčanja, Toni
je ubrzo vidio, da u rodnom
mu Mrkoplju ne će biti za njih
dovoljno, štono se veli "kru
ha", pa se je odlučio na put
natrag u ovu zemlju. On po
novno dolazi u Dawson, New
Mexico, god. 1910. i zaradio
se u ugljokopu, ali mu se tu
nije dopadalo, pa je otišao u
Gallup, N. M., i tamo se za
radio. Već godine 1911. šalje
on po svoju Milku, koja je u
brzo nakon toga došla k nje
mu. Tu je zapravo započeo
život ove dvojice pionira
život, koji nije posut ružama,
ali su bili u lijepoj mladenač
koj dobi života kad se ljud
sko biće tako lako ne može
ustrašiti tegoba, već kroči na
prijed kroz sve zaprijeke i po
teškoće.
Godine 1915. oni odluče i
podju u Dawson. N. M. Ta
mo je bilo više naših Mrko
paljaca, koji su onda ovamo
iz stare domovine dolazili kao
"pčele u košnicu". U Daw
sonu je bilo dosta naših lju
di sve tvrdi radnici, i ta
ko Tony i Milka ostadoše tu
sve do godine 1932. Sada je
bilo malo lakše, jer su "više
k o o v a n e s v i i k o z 2 0
godina u "školi života" na
tvrdom radu. Bili su sada bo
lje poznati u cijeloj okolici i
odlaze u grad Raton, N. M.
U Ratonu kupili su svoj
dom i pokraj njega sagradili
restauraciju, u kojoj su stek
li još mnogo prijatelja, koji
ih se svakom prilikom sjeća
ju i posjete ih. Godine 1952.
obadvoje odluče, da podju u
mirovinu, što su i učinili. Sa
da lijepo uživaju u svome do
mu u Ratonu.
Milka je posjetila rodnu
grudu godine 1952. i sa ve
seljem se povratila, jer je još
na životu vidjela svoju staru
majku.
Tony i Milka nisu u svo
me braku imali djece. Stoga
njihove "nieces" (nećakinje)
Anka Jakovac i Helen Adams
odluče, da im prirede ovu pro
slavu, kojoj su prisustvovali
Tonica Starčević i njezini si
novi John, Rudy i snaha Do
ris, svi iz Des Moines, Iowa.
Tonica je sestra brata An
tona (Tony) Horačeka. Ta
kodjer je bila prisutna Ma
tilda Tavčar iz Jugoslavije,
sestra Milkina, koja se sada
nalazi ovdje i vraća se usko
ro natrag u staru domovinu.
Iz Denvera, Colo., došli su
Milkina tetka Finka, njezin
»in, Frank, te zet i Mr. i Mrs.
Smith. Takodjer su bili pri
sutni Vinko Tavčar i njegova
obitelj iz Denvera. (Vinko je
sin Tilde Tavčar). Iz Den
vera su takodjer došli Mr. i
Mrs. John Klarić i Mr. i Mrs.
Stana Žagar. Iz Pueblo, colo.,
došli su Mr. i Mrs. Jača Pav
lić i Mr. i Mrs. Stana Jako
vac. Iz Clayton-a, N. M., do
šli su Mr. i Mrs. Ivan Žagar.
23a ostale, koji su bili prisut
ni iz Ratona i okolice, nije mi
bilo moguće pribilježiti sva i
mena, pa neka oproste.
A sada mogu reći, da je
sve bilo vrlo lijepo, dostojan
stveno i ugodno. Pjesme, koje
smo sa sobom donijeli pred
30 i 40 godina, sve smo bez
nota otpjevali. Na rastanku,
Tonica, »eotra HoračeJiova.
je
govaraju
ta puno novaca.
"ZAJEDNIČAR"
Hrvatski Dom na St. Clair biti će skoro
Preuredjen, novac potreban :a isplatu
VELIKI BANKET I' POČAST OTVORENJA ODRŽATI
ĆE SE 1. NOVEMBRA
Cleveland, Ohio. Prema ugovoru sa kontraktorom,
Zajednički odbor za pre
uredbu i direktori imali su
sjednicu 25. septembra, 1959.,
gdje je došlo i pitanje finan
cije. da li ćemo moći sve is
platiti za posebni rad koji ni
je u kontraktu, jer to su u
Na gore rečenoj sjednici se
je raspravljalo, kako da se
dodje do novca. Bilo je raz
nih mišljenja. Neki su odbor
nici preporučivali, da se o
bratimo na sve članstvo or
ganizacija, koje pripadaju Do
mu i traži od njih doprinos
od jedan do pet dolara, i vi
še. Drugi odbornici su pred
lagali. da se obratimo i na
naše trgovce i da se i od njih
traži pomoć. Treći su pak bi
li mišljenja da se i banket,
koji se priredjuje u gore reče
nom Domu organizira u for-
Windsor, Ontario, Can.
Ovime javljamo veselu vijest,
da se je naš odsjek broj 952
H. B. Zajednice pojačao s jed
nom mladom članicom, Carol
Elizabeth Ann Janković, koje
je u Windsoru 10. septembra,
1941. godine od vrlo vrijed
nih i poštovanih roditelja
Michael i Caroline Janković.
Polazila je W. D. Lowe Voca
tional School, a sada polazi
High School of Commerce i
vrlo je dobra učenica, pak je
na ponos i diku svojih rodi
telja.
Ona posjeduje posebnu am
biciju i ljubitelj je domovine
svojih roditelja, koju je to
liko zavoljela kad je bila u po
sjetima sa roditeljima godine
1954. Ona goji nadu, da joj
se ispune želje, pa da može
još jednom proći u Evropu i
domovinu svojih roditelja. Mi
želimo da se njezine želje is
pune i da ju prati svaka sre
ća u njezinu životu. I na po
sljetku kličemo joj dobro
nam došla u redove našega
odsjeka. Izvjestitelj
stara 80 godina, podbočila se,
i ona i John Klarić odplesali
pravi "hrvatski tanac".
Sada vama, Tony i Milka,
zaželjujemo u vasem dalj
njem životu sve ono dobro,
koje si i sami želite, a ponaj
više dobro zdravlje, jer bez
zdravlja ne može biti veselja.
Vama svima, koji ste ovoj
rijetkoj slavi prisustvovali,
najljepša hvala od mene i mo
je obitelji, a tako isto i od
Tone i Milke Horaček, koji
ma će ova slava za uvijek o
stati kao uspomena i sjeća
nje na svoje prijatelje i da
rove, koje su primili.
8*i im Jakova«
preuredba Hrvatskog Doma mora biti svršena do 15. ok-jdobroR fianstVa. kao i od o
tobra, 1959., a ako ne onda kontraktor mora platiti oetetu.
Kako rad teče u preuredbi izgleda lijepo, i svaki koji dodje
da vidi kako to sve izgleda izražava pohvainost. Nu na ža-
lost kako u svakom pothvatu nad je se i prigovora, tako se
našlo i kod nas koji pri-t
a većinom da koš-! mi family style i da
istome traži doprinos u fond
za pomoć izgradnje Hrvat
skog Doma.
Ovo
su bila mišljenja koja! de.
su odbornici izražavali i ra
zumije se sva tri mišljenja su
donekle ispravna .a osobito o.
f'11'
St»."e Dr.V,!e d°"
slovi zahtjeval. pa smo pro-, gotovlja. tim viže treba .8- koJ
našli da nam još fali novaca plaćivati
pokraj što su organizacije
članice kao udruga doma do
prinesli. Odsjek 99 H.B.Z. još
je posudio $1,000.00 pokraj
što je prije poduplao $1.000
i posudio $2.000.00. Primorci
su takodjer obećali još dopri
nesti posudu od $300.00. Ka
da smo to sve sračunali još
nam fali jedna tisuća dolara.
radove
d0g0t0vl3ene
Takodjer na istoj sjednici
Veličanstveno otvorenje
povećanog i modernijeg
Hrvatskog Doma
Mi smo prije javili, da će
mo imati otvorenje našeg po
većanog i modernijeg Doma
sa banketom u nedjelju, 1.
novembra, 1959. Početak toč
no u 1 sat poslije podne. Ti
keti su već odavno na ras
pačavanju i lako ih dobijete
od vaših zastupnika, ili od
tajnika vaših organizacija.
Kupite tikete unaprijed, ta
ko da znademo koliko ćemo
hrane pripraviti. Na banketu
ćemo imati dva tamburaška
zbora, "Plavi Dunav" i "Zvo
nimir", koji će zabavljati go
ste gore u velikoj dvorani,
sliku ovdje donosimo, da ju I tako i dolje kod bare od 1
cjelokupno članstvo odsjeka sat poslije podne pa dokle ne
bolje upozna.
Naša mlada sestra prešla
je iz Pomlatka gnijezda broj
602 u odraslo članstvo od
sjeka broj 952. U Pomlatku
je ostavila svog mladjeg bra
ta, Michael, koji će slijediti
njezine stope i doći u redove Ovdje donosimo raspored nase glasovite i kulturno glaz
svojih roditelja, kad mu vrije- bene grupe Duquesne University Tamburitzans, odnosno
me za to dodje. mjesta i datume, koje i kada će oni posjetiti ove jesenske
svrši. U tu svrhu izabrat je
odbor od 6 lica, koji će pri
rediti bogati program, a koji
odbor je imao i svoju sjed
nicu na 2. oktobra, da učini
žto bolju pripremu i što bolji
uspjeh banketa i programa.
Mi
očekivamo od našega
Clair Avenue, u 1 sat poslije
podne, koji će svi na ovoj pri
redbi imati priliku da vide,
kako složna braća kuću gra-
Zato, braćo i sestre dopri
nesite novčanu pomoć, javite
kom odmaralištu
Ovih je dana u radničkom od
maralištu "Radoslav Todić" *i
Hvaru montiran hladionik od
1800 litara. Hladionik je izradila
domaća tvornica "Georgi Na
umov" iz Bitolja.
KOM IZA Pojava peronospore
Kiše. koje su često padale na
Visu, izazvale su peronosporu u
vinogradima. Iako su viški vino
gradari nakon svake kiše prska
li vinograde, peronospora se širi
la. Karakteristično je, da nisu
sva područja na otoku jednako
zahvaćena peronosporom. Mnogi
vjeruju, da ne će biti znatnijih
šteta, koje bi se odrazile na ovo
godišnji urod groždja na otoku.
VIS Adaptirala
lučio
Gdje i kada možete čuti i vid'eti
Duquesne University Tammies?
Naša mlada sestra rodjena geZone održati svoje koncertne programe, koji programi su
vrlo zanimljivi i razlikuju se od prijašnjih. Ove mlade ško
larce i umjetnike u narodnoj glazbi, plesovima i pjesmama
je vrijedno čuti i vidjeti. Na prošloj Desetoj Konvenciji na
še Zajednice je zaključeno, da se ovoj grupi Duquesne
University Tamburitzans daruje $500.00. Vi svi koji ste ih
vidjeli i slušali prije, kao i koji ćete ih vidjeti i slušati u
buduće ćete se uvjeriti, da je Hrvatska Bratska Zajednica
pomogla dobru i vrijednu kulturnu ustanovu. Stoga pazite
na datume kada će ovi umjetnici doći u vaša mjesta i po
sjetite ih. Oni će posjetiti slijedeća mjesta na ov£ datume:
ti OKTOBRU
Slavna konvencijo!
jiatelja mjesta
stalih naših pr
okolice,
da će se odazvati
veličanstveni banket
na ovai
nedjelju
u
1. novembra, u
Hrvatski Dom na 6314 St.
na
„pite
dobrovoIjni rad k
tikete za banket. Registmaj-
organiracije
i da ćete raditi na banketu. Do
djite svi na banket i dopeljaj-
prijatelje.
te svoje
od 25. septembra, mnogo se .,
Sve vas pozdravila tnimk
je raspravljalo o dobrovolj
nom radu. Do danas imade-
za
mo samo tri direktora Doma,
koji daju mnogo dobrovolj
nog rada, a to su Petar Ma
lenić, Petar čunović i Josip
Herendić. Kako vam je po
znato trebalo je baru seliti
dolje u podrum, čeking room
razvaliti u podrumu, staru
ledenicu preseliti iz podruma,
tri frižidera je trebalo pre
seliti dolje u podrum. Baru je
trebalo postaviti dolje u pod
rumu i dobaviti veću i to je
iziskivalo karpenterskog ra
da. Ovo su nekoje radnje što
su ova trojica učinili. Ali i
made toga još dosta što će
trebati učiniti, pa je potreb
no da mnogi oni, koji su slo
bodni od tvorničkog rada, ili
su na penziji, a znadu kar
penterski posao, da se oda
zovu. Uzmimo za primjer Hr
vatski Centar u Pittsburghu,
koliko su tamošnja braća do
prinesla u novcu i dali puno
dobrovoljnog rada.
preuredbu Hrvatskog Do
ma, Paul Kucinic
sa otoka Hvara
Visa i Brača u Dalmaciji
HVAR Hladionik
v radnič­
se zgrada
za hotel
Narodni odbor općine Vis
14. oktobra Plum Boro, Pa.
17. oktobra Paw Paw, Michigan
18. oktobra Chicago, Illinois
20. oktobra Loyalhanim, Pa.
SS. oktobra Gibsonia, Pa.
S4. oktobra Toronto, Ontario, Canada
$5. oktobra Hamilton, Ontario, Canada
27. oktobra McKeesport, Pa.
|8. oktobra Ambridge, Pk
ffl. oktobra S
wis«vale, Pa.
U NOVEMBRU
1. novembra Homestead, Pa.
4. novembra SpringdaJe, Pa.
10. novembra Clarion State College, Pi
15. novembra Campbell, Ohio
19. novembra Grove CHy College, Pa.
od­
je da adaptira jednu zgra­
du u Visu za hotel. Hotel bi imao
25 ležaja, kuhinju i restauraciju.
Vis sada nema ni jednog ugosti
teljskog objekta.
PODŠPIUE Prerada ružma
rina
U Pođšpilju na Visu počela je
prerada i destilacija ružmarino
va
lista u ulje potrebno kozme
tičkoj industriji. Pogon u Pod
špilju ne će moći da preradi svih
dvadeset vagona ružmarinovog
lista, koliko
je ove godine
ubra­
no na Visu.
JJBLSA Sadit će se agrumi
Zadružni poslovni savez u Jel
ši namjerava zasaditi agrume na
jednom hektaru. Mnogi drže da
će naranče
i
limunovi dobro us­
pijevati na Hvaru. Ukoliko ta
pokusna plantaža da dobre re
zultate, zasadit će
se još nekoli
ko hektara
južnim
voćem.
Izvješće Prvog Gl. Podpredsjednika
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 10. KONV&NCfJf
a gradu Detroit, Michigan, septembra 1959.
Braćo delegati i sestre delegatice:
Imam čast podnijeti izvješće o mojem radu, u toku mi
nulih četiri godina, koji sam savjesno i odano obavljao, II
svojstvu prvog glavnog podpredsjednika, koju mi je čast
povjerila deveta Konvencija Hrvatske Bratske Zajednice.
Prisustvovao sam svim polugodišnjim sjednicama Glav
nog Odbora, koje su se održavale u sjedištu glavnog ureda
H.B.Z. u Pittsburghu i na svim tim sjednicama podnio sam
iscrpan izvještaj o mojem polugodišnjem radu. U svim pi
tanjima, koja su pred Glavni Odbor iznešena, pri donošenju
zaključaka dao sam svoj glas za one predloge, koje sam
smatrao da su u interesu Hrvatske Bratske Zajednice i
njezina članstva. Kadgod je glavni predsjednik, brat V.
Mandić, smatrao potrebnim da ga kod predsjedavanja sjed
nica zamjenim, to sam rado činio.
Na upite upravljene na mene pismenim putem sa stra
ne naših odsjeka ili pojedinih članova, tražeći razna raz
jašnjenja i upute, odmah sam odgovarao i razložio sve po
trebno. imajući uvijek na umu dobrobit naše Hrvatske Brat
ske Zajednice.
Prvu dužnost da provjerim i izvršim, dobio sam od gl.
predsjednika, da nastojim ispitati kod U. S. Immigration
and Naturalization Department u Chicagu razloge zašto tro
jica naših članova iz Chicaga i okolice, koji su stalno tvrdili
da ne mogu dobiti državljanstvo radi toga, jer da su čla
novi HBZ. Ovu dužnost izvršio sam vrlo rado, a prigodom
moga razgovora sa upraviteljem Immigration and Naturali
zation Departmenta mnogo sam toga doznao i naučio. Na
zadovoljstvo sviju nas uspio sam razbistriti mnoge pojmove,
koji su do tada stvarali sumnju kod toga Odjeljenja, pa su
ova trojica naše braće, članova H.B.Z., dobili gradjanske
papire u roku od trideset dana. Od tada pa do danas ni
smo čuli niti jednu žalbu u vezi toga, pa zaključujem, da
moj razgovor sa upraviteljem spomenutog Odjeljenja za
vršio je s uspjehom.
Po uputama Glavnog Izvršnog Odbora zastupao sam
H.B.Z. na proslavi naših odsjeka u Chicagu i po raznim gra
dovima. Nekoliko puta bio sam zastupnik H.B.Z. na za
sjedanjima Illinois Fraternal Congress. Zastupao sam Glav
ni Ured na sprovodu naše preminule braće gl. odbornika.
Odazvao sam se pozivu svih odsjeka iz bliza i daleka,
zastupajući H.B.Z. prigodom njihovih priredaba. Na svim
tim priredbama održao sam prigodan govor, u kojem sam
naročito podvlačio kampanju za upis novog članstva u re
dove H.B.Z., sa posebnim apelom na sve prisutne, da sa
medjusobno slušaju i poštuju, te na taj način širio duh brat
stva i zajedničarstva. Sam sam nastojao privući nove čla
nove u naše redove, ali kad su se ti novi članovi odlučili
upisati u H.B.Z., tada sam uvijek uputio na one učesnike
u kampanji, kojima je bila želja da privuku što više čla
nova i da na taj način dobiju javno priznanje, pa da tima
uspiju dobiti nagradu i vidjeti svoj rodni kraj.
Mnogi naši odsjeci u Chicagu 1 okolici priredjivali a«
prosvjetno kulturne priredbe, bilo pojedinačno bilo u surad
nji sa drugim odsjecima, pa na pozive tih odsjeka rado sam
se odazvao, održavši govore, u kojim sam isticao i prosvjet
no kulturnu misiju Hrvatske Bratske Zajednice medju na
šim narodom, držeći se uvijek načela, da i prosvjetnim ra
dom jačati ćemo našu Hrvatsku Bratsku Zajednicu.
Osobito sam smatrao svojom dužnošću, da prisustvu
jem svim priredbama našeg Dječjeg Doma u Deft Plaines,
111., a to radi toga, jer svaka priredba naše djece u Dječjem
Domu ne samo da služi na čast našoj Zajednici i čitavom
hrvatskom narodu, već kod naše djece za koju je Zajednica,
umjesto njihovih roditelja, preuzela dužnost da vodi brigu,
ulijeva još veću volju da se kulturno podižu i da vidu da
preko svojih glavnih odbornika njihova majka-Zajednica
vodi brigu i veseli se njihovom uspjehu.
Glavni Odbor Hrvatske Bratske Zajednice postavio jt
uvjete za održavanje tečajeva H.B.Z., na kojima će se tu
mačiti sadržaj raznih certifikata, koje daje naša Zajednica
svome članstvu i podučavati o poslovanju odsjeka H.B.Z.,
to sam poduzeo sve moguće da dobijem dovoljan broj čla
nova, pa da na taj način udovoljim zahtjevima Glavnog Iz
vršnog Odbora. U tome sam poduhvatu uspio, tako da je
u Chicagu održan prvi tečaj H.B.Z. Ovaj tečaj pohadjalo je
pedeset članova, pripadnika raznih odsjeka iz Chicaga i o
kolice. Tečaj je završio sa uspjehom i na zadovoljstvo svi
ju nas.
Pred nekoliko godina prestao je djelovanjem Centralni
Odbor Odsjeka H.B.Z., pa sam smatrao potrebnim, da iz
vršim reorganizaciju istoga a što mi je, uz pomoć našeg
odsjeka broj 32, u kojem obnašam čast predsjednika, i u
spjelo. Tako, da danas naš Centralni Odbor broji 18 od
sjeka Hrvatske Bratske Zajednice.
Centralni Odbor Odsjeka H.B.Z. u Chicagu preuzeo
kao glavnu dužnost, da radi da se što dostojanstvenije pro
slavi 65-godišnjica H.B.Z., koja će se proslaviti 23. augusta
1959. godine na zemljištu Dječjeg Doma Hrvatske Bratake
Zajednice u Des Plaines, Illinois.
Ovo moje izvješće završavam sa vrućom željom, da ova
naša deseta konvencija H.B Z. urodi velikim plodom, koji će
biti temelj budućeg rada Glavnog Odbora, a za još veći
procvat i dobrobit najveće hrvatske ustanove Hrvatske
Bratske Zajednice.
Vama, braćo delegati i sestre delegatice, želim dobar
uspjeh u vašem radu za još veću i bogatiju Hrvatsku Brat
sku Zajednicu. U tim mislima kličem vam svima: Živili!
Strana 1
Josip Bazdaric, prvi gl. podpredsjednik.
"GOLD MEDAL" BRAŠNO
a NAŠE ZALIHE NA RIJECI
nudimo uc cijenu
100 LBS. DO RIJEKE 19.00- DO ZADNJE STANICE S12.00
Iktntlto procjena pakete po undibt, kao I nai novi
PAIITA 81XWODM1H OD CAiUNE U JUGOSLAVIJI!
ftaljetno na nhtjev naš novi cijenik radio aparata,
frigidera, mašina pranje, bicikala kao i ostalih
kućnih potrebština.
ADRIATIC, INC.
cijeaik

Raton, New Mexico
Carol El. Ann JanVović
GODIŠNJI THANKSGIVING TOUR
21. novembra Zeigler, Illinois
22. novembra St Louis, Missouri
28. novembm Kansas City, Kansas
24. novembra Omaha, Nebraska
25. novembra Denver, Colorado
27. novembra Pueblo, Colorado
20. novembra East Chicago, Indiana
SS7 West Mth St PB: 6-8985 New York 1, N.

xml | txt