OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, November 25, 1959, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1959-11-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

25. studenog 1959.
Calif.
|11. i
ČLANSKA KAMPANJA U OKTOBRU
Michael Grasha,
Predsjednik Odbora Članske Kampanje
Naša dvogodišnja članska kampanja primiče se kraju.
Preostaju nam još samo dva mjeseca. I oni će proći jed
nako brzo kao i svi dosadašnji. Vrijeme traži još jedan po
sljednji napor, kako bi i ovu kampanju što je moguće u
spješnije završili.
Osvrtom na protekli mjesec vidimo, da je u Zajednicu
pristupilo 366 novih članova, i to u Pomladak 226, a u od
raslo članstvo 140 članova. Osigurali su se na svotu od
$319,900.00.
Za nama je 22 mjeseca kampanje u kojem razdoblju je
našim nenadkriljivim graditeljima uspjelo u krug naše obi
telji privesti 10,680 novih članova i upisati $9,449,900.00
Bovog osiguranja.
Jedinstveni uspjeh izvan dvojbe s kojim se možemo
svi ponositi.
Kao samo od sebe nameće se pitanje, možemo li još
uvijek dostignuti 12,000? Drugim riječima, u Zajednicu u
jrisati 1,320 novih? Biti će teško, priznajemo, nu, zar nisu
Biaši graditelji već pokazali da u jednom samo mjesecu mo
gu privesti preko 600 novih članova? Dopuštam, da kao
predsjednik Odbora kampanje, uvijek gojim nadu, ne praz
nu, nego temeljnu na iskustvu, i zato, hajde da vidimo, u
najmanju ruku, koliko ćemo se približiti postavljenom cilju
od 12,000!
I kao što smo činili do sada, evo, malo statistike u ko
joj usporedjujemo rezultate od prošle godine s ovogodiš
njom za isto raadoblje:
1958 tm
ćlanml Osiguranje Članovi Osiguranje
Siječanj 46* $ 376,600 488 $ 428,300
Veljača 538 453,600 602 527,400
Ožujak 514 437,200 683 626.400
Travanj 423 391,900 378 365,500
Svibanj 375 350,300 397 343,100
Lipanj 447 394,400 424 388,800
Srpanj 454 395,000 400 364,500
Kolovoz 486 454,800 420 369,200
Rujan 627 547,200 426 366,600
Listopad 499 457,500 366 319,900
4,824 $4,257,900 4,584 $4,099,700
Samo letimičnim pogledom ustanoviti ćemo, da je kroz
nekoliko zadnjih mjeseci ove godine u Zajednicu upisano o
sjetljivo manje članova i osiguranja nego u istom periodu
prošle godine. Zahvaljujući izvanrednom uspjehu, pokaza
nom u prvoj četvrtini ove godine, bili smo u prednosti pred
prošlogodišnjim rezultatima, nu malo po malo razlika je bi
vala sve manja, da, sada pod konac oktobra, ustanovimo
da smo u usporedbi prema prošloj godini u zaostatku za
240 članova i $158,200.00 osiguranja. I, stoga, kad poziva
mo na posljednji napor imamo pred očima u prvome redu
to, da ovu godinu zaključimo s onolikim brojem novog član
stva, koji smo iskazali prošle godine.
Koncem oktobra, 204 graditelja Zajednice uspjelo je za
služiti 100 ili više točkica'. Od njih su 33 iz Kanade a 171
iz Sjedinjenih Država. U "prošlom mjesecu, sedmorici je po
šlo za rukom prekoračiti tu "granicu", i to su ovi: Michael
Bradica, Hamilton, Ont., 110 i Joseph Sucich, Toronto, Ont
sa 102 točkice. U Sjedinjenim Državama: George Markich
Aberdeen, Wash., Ill Frank Braidic (upravitelj odjeljenja
za Sport i Prosvjetu) 109 Paul Benich, Mansfield, O., 108
Stanley Crnich, Cicero, IH., 104 i Walter Grbcich, St. Louis,
Mo., 103 točkice.
Najuspješniji graditelj u oktobru je bio brat John Ba
kovich iz So. Chicago, 111., koji je svoj dosadašnji rezultat
poboljšao za 151 točkicu, to jest od 232 popeo se na 383.
Slijedeći je u tom pogledu naš "Veliki čovjek" iz malog mje
sta brat John Baron iz Benwood-a, W. Va., koji je prikupio
93 novih točkica i smjestio se kao drugi na tablici graditelja
sa svojih 1,232 točkice. I dvojica Kanadjana privredila su
svaki po 49 točkica u mjesecu listopadu, a to su brat Joseph
Glavaš, Sault Ste. Marie, koji ima sada 527 i brat Stanko
Spehar iz Hamiltona, Ont., koji ima ukupno 365 točkica.
Ostali graditelji, koji su u oktobru osjetljivo poboljšali svo
je rezultate, su ovi: Michael Baich, Johnstown, Pa., za 48
točkica Stephen Matljevich, Wilmerding, Pa., 47 Dorothy
Toplak, Midland, Pa., 47 Paul Ceh, Millvale, Pa., 46. I, da
kako, našem nedostiživom graditelju sa Zapadne Obale, bra
tu Mati Kovačeviću uspjelo je dosadašnjem rekordu pri
brojiti daljnjih 30 točkica, tako da ih sada ima 2,059 što
predstavlja jedinstveni uspjeh bratskog zalaganja i zajedni
čarskog duha!
Evo, sada, imena velike dvanaestorice prvaka natjeca
nja za novo članstvo, koji su se već kvalificirali za veliku
nagradu: i
Novi Novo
I, koliko god smo ponosni na ovu dvanajstoricu istak
nutih fraternalista, koji su zbilja pronijeli rodu glas, treba
-•'skinuti kapu" i pred ostalima sudionicima u kampanji, u
prvome redu onima, koji su zaslužili 100 ili vide točkica a
zatim i svim ostalima!
ZAPISNIK-
Sjednice IcvrSnog Odbora, HBZ, održane 38. oktobra 1950.
U prisustvu svih Izvršnih odbornika, Glavni predsjednik brat
Mandich otvara sjednicu uobičajenim pozdravom.
Zapisnici sjednica od
9.
septembra,
7.
sjednice Odbora za gradnju doma, koja je bila održana
bra, odobreni, onako kako su pročitani.
Jednoglasno je zaključeno da se namještenicima tiskare plati
Onaj dio njihovog godišnjeg odmora koji nisu mogli iskoristiti
*bog posla koji se mora svršiti'do'konca godine.
Brat Bella'izvješćuje da su slijedeći odsjeci stalno u dugu
tasporezom:
95,
Whiting, Ind.
510,
odsjek
115,
Kellog, Idaho
965,
oktobra i izvanredne
"23.
okto­
Lansford, Pa."
764,
Wood River,
356,
Oakland,
Seattle, Wash.
963,
111.
Zaključeno je da brat Bella upozori predsjednike, tajnike
i predsjednike Nadzornog odbora ovih odsjeka na dugovinu i mk
trajp niih da plate dug do konca ove godine.
Clearing,
Brat Bella tzvjeSćuje Odbor da je dosadašnjom pregledbom
knjiga odsjeka 289 u Lansford-u, Pa. ustanovljen manjak u iz
nosu od $972.03, koji može biti i veći kad pregledba bude dokon
čana.
Odobrava se isplata od $88.49. Glavnom knjigovodji bratu
Gregurich-u za troškove koje je imao pregledavajući
knjige od
sjeka 289 na dan 14. i 15. oktobra u Lansford-u, Pa.
Glavni tajnik iznosi slijedeće pred Odbor:
Odsjek 170 Odobrava se zahtjev brata Robert Milos-a da
baštinikom njegove osmrtnine, po ugovoru, bude Gary National
Bank of Gary, Ind. kao njegov skrbnik na temelju punomoći.
Odsjek 374 Prošlog ljeta nestao je u Aljasci brat Larry
Amizich koji je radio na bušenju. Naloženo je Glavnom tajniku
da prikupi sve podatke o nestalom članu kako bi Odbor mogao
utanačiti njegov status u Zajednici.
Odsjek 435 Osmrtnina brata Andrije Garasića bila je is
plaćena njegovim zakonitim nasljednicima osim onog dijela koji
pripada bratu Miji, koji je umro davno prije pokojnog člana.
Zaključeno je, da se neisplaćeni dio plati Mijinom sinu, nećaku
pok. člana jer je on jedini nasljednik sa kojeg se zna da je u životu.
Odredjeno je da braća Krasich i Vukelich prisustvuju ban
ketu odsjeka 126 u Farrell-u, kao počasni govornici. Banket se
održava 1. novembra a počast kraljice Hrvatskog Centra sestre
Patricia Monteson.
Zaključeno je da brat Mandich bude počasnim govornikom
na banketu odsjeka 29, koji će se održati 22. novembra u Pitts
burgh-u, u počast delegatica odsjeka, posebno sestre Blaskovic,
koja je na nedavno održanoj konvenciji bila počašćena naslovom
"doživotna počasna članica", kao i onih članica koje su u Zajed
nici 50 i više godina.
Opunomoćen je brat Brkich da prisustvuje banketu odsjeka
u Clevelandu, 8. novembra, u počast 60. godišnjice odsjeka.
Zaključeno je da brat Grasha bude počasnim govornikom
kod otvaranja novog doma u Flint-u, Mich. 7. i 8. novembra, i to
na trošak odsjeka. On je takodjer odredjen za glavnog govornika
na proslavi 65-godišnjice HBZ koju priredjuju odsjeci 628, 855
i 919 u Sault Ste Marie, Ont., Canada 31. oktobra a 1. novembra
ti odsjeci drže sjednicu o članskoj kampanji.
Brat Mandich podnosi kratko izvješće o proslavi
njice odsjeka 235 u Clevelandu 11. oktobra, kao i o zasjedanju
Ohio Fraternal Congress 12. i 13. oktobra i, konačno, o proslavi
60-godišnjice odsjeka 100 u Homestead-u, Pa. 25. oktobra, ko
jom prilikom su bila počašćena 4 pedeset-godišnja člana kao i
delegat odsjeka brat George Fuduric. Iscrpnije izvješće biti
će
objavljeno u službenom glasilu.
Pročitan je izvještaj brata Badovinca o zasjedanju Ohio Fra
ternal Congress-a i zatim pohranjen. Njegovi troškovi u iznosu
od $90.00 za dva zasjedanja i jednu sjednicu Izvršnog odbora
kongresa odobreni.
Pročitane su zahvalnice Duquesne University Tamburitzans
te Američko-Hrvatskog Pjevačkog Saveza i Kanadskog Crvenog
Križa za primljene milodare u svoti od $500.00 svakom društvu.
Primljena je zahvala i od crkve sv. Franje Asiškog u Wind
soru, Ont. za milodar od $100.00.
U Glavnom uredu u svojstvu telefonistice privremeno je za
poslena sestra Mary Ann Jlobic, članica odsjeka 31, s plaćom od
$225.00 mjesečno, počevši od 26. oktobra 1959.
U odjelu knjigovodstva s danom 19. oktobra 1959. privre
meno je zaposlena sestra Margaret Miller, članica odsjeka 44'.
i bivša činovnica u Glavnom Uredu, uz mjesečnu plaću od $400.00.
Ona će zamjenjivati brata Chesarka koji je bolestan.
Na zamolbu brata Steve Lipak-a, tajnika Glavne Porote.
Odbor je odobrio da mu se proda za $10.00 jedna pisaća mašina
koja mu je bila stavljena u svoje vrijeme na raspolaganje za služ
benu upotrebu.
Odobrava se isplata slijedećeg:
$100.00 bratu Servovu za to što je pripremio i osobno podnio
predstavku o prestanku zastupanja HBZ i odgodi postupka u
slučaju tužbe Rev. Hrascanec protiv Hrvatske Bratske Zajednice.
$50.00 bratu Servovu za usluge oko pripremanja predstavke
i podnošenja iste odnoseći se na prestanak zastupanja u slučaju
tužbe Cubakovic protiv HBZ.
50 bratu Badovincu za popravak pisaćeg stroja vlasništva
Odsjek 235 Brat Nick Galinac, cert. C-42834, teže je ozli
jedio svoj lijevi gležanj u aprilu 1958. Za to je on primio odštetu
u suglasju točke 256 pravila HBZ. Na preporuku i razjašnjenje
odsjeka kao i naknadnog liječničkog nalaza podnijetog bratu
Ovcarich-u i našem Vrhovnom liječniku, jednoglasno je zaključeno
da se spomenutom bratu isplati naknadna odšteta.
Na predlog brata Ovcarich-a koji podupire brat Grasha, Iz
vršni odbor jednoglasnom odlukom opunomoćuje Glavnog pred
sjednika brata V. I. Mandich-a i Glavnog tajnika brata Joseph
Bella da mogu izvršavati "Consent and Agreement in re Service
of Process" u ime Hrvatske Bratske Zajednice, kako to zahtje
vaju zakoni savezne države Florida.
Odnosna punomoć unosi
Budući je ovime bio iscrpljen
V. Mandich
••ZAJEDNIČAR"
65.
godiš'
HBZ koji mu je stavljen na raspolaganje za poslove Zajednice.! B. Z., da smo imali ovdje u
$25.00 milodar bratu Stoše Fabianich, članu odsjeka 595.
$15.00 Fraternal Order of Police za oglas u božičnom broju
njihovog časopisa.
$1,035.86 tvrdci Wright
Co. of
aa 2552
lendara.
$100.00, milodar crkvi sv. Nikole u N. S. Pittsburgh, Pa.
$100.00, milodar crkvi sv. Nikole
u
se u ovaj sapisnik i čini njegov sa­
O Meštroviću ima nekoliko dobrih knjiga na engleskom
jeziku u kojima se nalaze dike mnogih njegovih radova. To
su u prvom redu ova djela
1. The Sculpture of Ivan Meštrović. S uvodom od Nor
mana Rice-a. To je knjiga velikog formata ("king size")
veličine 10x14 incha, uvezana u platno. Vrlo prigodan dar
za svaku priliku i ukras za svaku knjižicu i svaku kuću.
Knjiga sadrži 158 velikih savršeno reproduciranih slika Meš
trovićevih djela u bakrotisku. Cijena ovoj knjizi je $15.00.
dnevni
red,
zaključuje sjednicu.
Glavni
predsjednik
Joseph Bella, Glavni tajnik
KNJIGE 0 IVANU MEŠTROVIĆU
KUPOVANJEM KNJIGA MOŽETE TAKODJER POMOĆI
"FOND ZA ŠKOLARINU" H. B. ZAJEDNICE
Ivan Meštrović smatra se danas jednim od najvećih ži
vih kipara na svijetu. Ako s ikim Hrvati se mogu s njim
ponositi i s onim što je umjetnik doprinjeo čovječanstvu i
svjetskoj umjetnosti. Američki Hrvati mogu biti posebno
ponosni, jer umjetnik živi i stvara njihovoj sredini na
Notre Dame University i jer je on jedini iivi umjetnik, koje
mu je newyorSki Metropolitan Museum of Arts priredio iz
ložbu njegovih djela "a one man show" sa vrijeme
njegova života. Ni prije, ni poslije nije učinjena ta iznimka
ni za jednog drugog svjetskog umjetnika.
2. Meštrović, Sculptor and Patriot. Od L. Schmeck«
biera. To je najnovija knjiga o Meštroviću. Djelo je obič
nog formata (6x9 incha), uvezano u platno. Ima 258 stra
nica. Na prvih 50 stranica je opis života i rada umjetnika,
a zatim slijedi 200 slika Meštrovićevih djela. Ta knjiga sa
drži prema tome više slika, nego prva i u nju su uključena
mnoga od najnovijih djela umjetnikovih. No na drugu stra
nu, knjiga je manje veličine i slike nisu reproducirane tako
finim tiskom kao u prvoj knjizi, ali knjiga je svejedno vrlo
lijepa i pruža najpotpuniji pregled Meštrovićevog stvaranja.
Cijena ovoj knjizi je 10 dolara.
3. The Life of Christ. Mapa (portfolio) od Ivana Meš
trovića, koja sadrži slike 10 najpoznatijih drvoreza iz ži
vota Kristova, koje je umjetnik darovao hrvatskom narodu
i koji se nalaze u Meštrovićevoj kapelici u Hrvatskoj. Sva
ka od ovih reprodukcija se nalazi na posebnom listu i tiska
ne su finim bakrotiskom. Mogu se lako uokviriti. (Veličina
^je 11x15 incha ili 27.5x35 cm.) Cijena je cijeloj mapi $3.00.
Sva ova djela se mogu nabaviti putem "Croatia Pressa".
Novac (ček ili Money Order) treba poslati unaprijed na ime
urednika: Karlo Mirth, P. O. Box 1767, Grand Central, New
York 17, N. Y. U tom slučaju ne trebate ništa nadodati za'
poštarinu. Unutar Sjedinjenih Država 1 Kanade knjige sti-!
žu za od prilike dva tjedna.
Kupovanjem ovih knjiga možete pomoći i fond za Škola
rinu HBZ. "Croatia Press" je učinila posebni arrangement
po kome će biti dostavljen 1 dolar fondu za školarinu H. B.
Zajednice za svaku od prve dvije knjige (ne za mapu "Life
of Christ"), koju kupe članovi H.B.Z. ili čitatelji "Zajedni
čara". Oni trebaju samo negdje uz svoju naručbu napisati
ova tri slova: HBZ. Mi ćemo s novcima dostaviti njihovo
ime Fondu za školarinu tako da se u Fondu upiše njima u
kredit. Ako koji odsjek želi više knjiga, neka nam javi, pa
se može urediti da odsjek pošalje odgovarajući iznos Fondu
za školarinu izravno. Novac se ne može upgtrebiti u drugu
svrhu, nego samo za Fond za školarinu.
Montreal, Que., Can.-
ljam cjelokupnom člansvu
Montrealu
zidna ka­
Millvale-u, Pa.
$100.00, milodar crkvi Uznešenje BI. Dj. Marije u Chicago,
Brat Ovcarich iznosi pred Odbor ove slučajeve:
Odsjek 185 Sestra Dorothy Skrtic, cert. 0-164 podvrgla
se težoj operaciji čeljusti, koja nije predvidjena u certifikatu.
Odbor u suglasju točke 259 pravila HBZ, a na preporuku Vrhov
nog liječnika i brata Ovcarich-a, odobrava isplatu odštete.
lijepo
111.
svadbeno ve­
selje. Dan 20. juna t. g. ostat
Mladenci su rodjeni u Mon
trealu i tako je vjenčanje o
bavljeno u mjesnoj r. k. crkvi
Pope Pius u Longueuil, ko
joj mladenka pripada. Kumo
vi su bili mladenkin krstni
kum, Vid Sigmund, a mladen
cu njegov brat, Yoes. Djeve
ruša je bila školska kolegica
mladenke, Miss Rosita Saba
tino, a djever njezin brat Mi
chael. Flower girls su bile se
stra mladenke, Miss Carle i
nećakinja mladoženje, Gail.
Svadbeno veselje održalo se
u Poljskom Narodnom Domu,
gdje se plesalo uz dobru mu
ziku, te jelo i pilo sve veselo
tamo sve do sitnih satova.
Svatovski kum, Mr. V. Sig
mund, održao je lijepi govor
o vrlinama naše mladenke
Julie, zahvalio se prisutnima,
koji su ovdje i došli da uzve-,
ličaju ovaj za mladence naj
sretniji dan u životu. Zaželio
mladencima sretan i dug ži
vot u braku, a tako je isto
lijepo govorio i kum mladen
ca u francuskom jeziku, jer
svatovi su bili pola na pol
Hrvati i Francuzi. Mladenci
su primili lijepe darove u raz
nim predmetima i novcu. Za
tim su bili na medenom pu
tovanju 14 dana sa svojom
karom po najljepšim mjesti
ma provincije Quebec.
Rade zajedno kod Canadian
Broadcasting Co. (CBC) već
tri godine, gdje su se upo
znali, zaljubili i oženili. An
dre je bio 10 godina u trgo
vačkoj mornarici, napustio
položaj kao drugi oficir a sa
da je rezervni. Julia je Člani
com H.B.Z. od rodjenja, a ta
ko se isto nadamo da će po
stati članom i njezin odabra
nik Andre. Julia je kćerka
oca Mike i majke Geraldine
Mintas, koji imaju još sina
Michael i kćerku Carole, i svi
su članovi odsjeka 866 H.B.Z.
u Montrealu. Dakle prava hr
vatska i zajedničarska obitelj.
Mladenac Andre je French
Canadian, sin uglednih rodi
telja, majke Lucienne i oca
pok. Joseph Berthiame. Otac
mladenke Mike Mintas je po
znat na daleko kao pravi hr
vatski narodni suradnik u
društvenom, kulturnom i pot-
Jav- pornom pokretu preko tri de
cenije. Uzima aktivno učešće
u svemu što služi na čast svo
ga naroda, a tako isto i da
nas nosi čast i dužnost kao
H.
če mnogima, a najviše mla- predsjednik odsjeka broj 866
depoima u trajnoj uspomeni. I H.B.Z. u Montrealu. Žena mu
Jer toga dana stupili su pred je French Canadian, koja je
oltar naši mladenci, sestra Ju- potpuno svladala hrvatski je
lia Mintas sa svojim odabra- zik bilo u pismu ili govoru, i
nikom Andrea Berthiame,
gdje jedan drugome zavjeto
vaše vjernost bračnog života
do groba, dakle po vjerskom
zakonu postadoše muž i žena,
čiju sliku ovdje donosimo.
I
tako mu je uvijek bila desna
ruka u društvenim poslovima
u svakom pogledu, kada se
radilo za hrvatsku narodnu
stvar.
Želim mladencima dug ži
vot i da ih prati sreća u brač
nom životu.
Vinko Horvath, izvj.
Anna Mahovlić
Windsor, Ont., Can. Ra
dosno javljamo da se je naš
odsjek broj 952 H. B. Z. po
vrno s jodnom mlađom ola-
nicom, a to je Anna Mahov
lić, koje sliku ovdje donosi
mo.
Mlada sestra Anna rodjena
je 18. maja, 1938. godine u
mjestu Gornji Oštre, Zum
berak, Hrvatska, od roditelja
saaa pokojnoga Stjepana i ži
vuće majke Dragice Mahovlić.
Došla je u Kanadu prošle go
dine ovdje u Windsor kod
svojih tetka i tetke, Josipa i
Ane Bučar, članova našega
odsjeka, koji se postaraše da
pokažu i svojoj nećakinji da
joj je mjesto medju nama za-
Ž'edničarima.
Neka je hvala
»ratu i sestri Bučarima.
Mlada Anna je vrlo popu
larna i prijazna djevojka, a i
marljiva, tako da si je našla
neko uposlenje za svakidanjo
življenje. Članstvo našega od
sjeka želi dobrodošlicu mla
doj sestri Ani u naše redove.
Stjepan Budak, taj.
Neka te Bog sačuva od
"Prekasno je". Kad je budala
odlučio, vašar je prodao.
Španjolska poslovica.
Sa Zlatnog pira supruga Milakovich
McDonald, Ohio. Ovime Ohio, u kojem je i danas ak
javljamo veselu vijest, da su tivan član na ponos nama svi
vrijedna braća našega od- ma.
sjeka broj 598 H.B.Z., naime Naša sestra Katarina ro
brat John i vjerna mu su- djena je u gradu Vukovar, a
pruga Katherina Milakovich,
proslavili svoj zlatni pir, od
nosno 50-gođisnjicu svoga ve
selog i zadovoljnog bračnog
života dana 8. kolovoza 1959.
u svom domu na 244 Ohio
Avenue, McDonald, Ohio, či
ju sliku ovdje donosimo.
Naši dragi svečari mogu se
ponositi svojim bračnim ži-
Djeca im žive rasuto u o
voj našoj novoj domovini, već
prema potrebi i prilikama nji
hovog života. Sin i dvije kćer
ke su u Kaliforniji. Sin Pa
vao je namješten za City'
Engineer u ^radu Glendora,
California. Kćerka Helena ra
di u banki u Los Angelesu.
Sin Pero je uposlen za inži
nira u tvornici National Gyp
sum Co. u Niles, Ohio, i o
stali sinovi imadu svoj train
ing course zanata.
Naš brat John je rođjen u
selu Gornji Tovarnik, gdje je
odrastao kao
dječak,
Strana J.
došla je u svoju novu domo
vinu Ameriku godine 1906.
k svojoj sestri u So. Sharon,
Pa., u današnji Farrell, Pa.
Naši svečari stupili su u brač
ni život godine 1906. South
Sharon, Pa., a današnji Far
rell, Pa., u kojem su živjeli
sve do godine 1926. Sva dje-
i
ca su im rodjena u Farrell,
votom, jer su imali i odhra-1 Pa. osim jedne najmladje
nili 10 komada djece, koju su
odgojili zdravu i sposobnu na
život postavili. Imali su pet
kćerki i pet sinova, sada već
svi udani i oženjeni. Svih pet
s i n o v a i i s u u u o
Svjetskom Ratu u vojski na
šega Uncle Sam, i svih pet.
su se povratili živi k svome
rodnom domu, gdje su našli
svoje drage roditelje u za
grljaju njihove ostale djece.
kćerke, koja je rodjena ovdje
u McDonald, Ohio. Naši sve
čari imadu 22 unučadi i dvo
je praunučadi. Naša sestra
Katarina pristupila je u naš
odsjek broj 598 godine 1927.
i od tada je uvijek aktivna
članica u našem odsjeku.
Proslavu im prirediše nji
hova djeca u krugu obitelj
skog doma, koji je bio otvo
ren za sve goste, rodbinu, ku
move i prijatelje. Sama pri
redba bijaše vrlo dobro pri
redjena sa obilno ukusnog je
la i pića, a bilo nas preko sto
tinu prisutno, koji zaželismo
svečarima sve najbolje u nji
hovom budućem životu, da ih
Svevišnji blagoslovi još na
mnogo budućih godina zdra
ve i zadovoljne u krugu nji
hove djece.
Za spomen 50-te godišnjice
njihovog bračnog života do
bili su mnogo čestitka i da
rova, što će im ostati za vječ
nu uspomenu.
Naš svečar John radeći
stalno 43 godine u tvornici
United States Steel Co., sa
da se nalazi kao penzionerac
uživajući penzionerska prava
na toj dolini suza u današnja
teška vremena za mnoge pen
zionerce.
a na­
kon toga je pošao u Vukovar,
gdje je izučio kovački zanat.
Neko vrijeme radio je kao
kovački pomoćnik u svojoj
rodnoj domovini, videći da
mu kolege i prijatelji odlaze
u tudji svijet, te se konačno
odlučio da ide i on za njima,
i jednog dana godine 1903.
dodje naš John med u svoje
u South Sharon, Pa., gdje se
zaposlio u tvornici Carnegie
Steel Co. kao kovač. Videći
da su njegovi suseljani i pri
jatelji začlanjeni u odsjeku
br. 187, tada još H. N. Zajed
nice, pa i on pristupa k nji
ma za člana da im pomogne
u gradnji i jačanju tada H.
N. Zajednice. Odsjeci br. 187,
342 i 126 ujediniše se i ko
načno ostane odsjek 126 sa
da u Farrell, Pa., u kojem je
naš John ostao aktivni član
sve do godine 1926., kada do
dje sa prestupnom listinom u
naš odsjek 598 u McDonald,
Našim svečarima braći
John i Katarini Milaković če
stitamo na 50-godišnjici nji
hovog bračnog života, te im
želimo da poživu još mnogo
godina u dobrom zdravlju u
krugu svoje djece, ostale rod
bine i prijatelja.
Stjepan Cvetnić, predsj.
odsjeka broj 598 H.B.Z.
Ja sam vrlo siguran, da
bilo koji čovjek zdravog ra
zuma, nastojanjem, prosvje
tom, pozornošću i radom mo
že postati skoro sve što ho
će, samo ne veliki pjesnik.
Chesterfield
POKLON (GIFT) ZA MUŠTERIJE
A A N O
Svake godine daje svojim starim i novini mušterijama
SPECIJALNE POKLONE za njihove u F.N.R.J.
O BOŽIČNIM PRAZNICIMA.
Ove godine davati ćemo POKLONE u DINARIMA
na dva načina:
KOD NALOGA ZA PAKETE: Po svakom dolaru
50, dinara POKLON primaocu.
KOD DINARSKIH ISPLATA: Po svakom dolaru
100 dinara POKLON ili
DINARA 700 za svaki dolar
Ova privilegija važi od 15. novembra do 31. dee. ove g.
NAŠE SU CIJENE REKLAMNE a kvalitet robe NAJBOLJI.
ISPI^ATA CARINE: Na sve što šaljete Vašima mi
ćemo platiti umjesto primaoca iznos CARINE po ob
računu 1,700 dinara.
TEHNIČKI PREDMETI: Preko nas Vašima u F. N.
R. J. možete poslati: Nove i upotrebljavane AUTO
MOBILE, MOTOR CIKLE i bieigle po najnižim mo
gućim cijenama. Tražite slike i cjenovnike. Sve
poljoprivredne sprave i mašine (oslobodjene carine).
Televizijske aparate, radio aparate, Singer šivaće ma
šine, mašine za pranje veša sve tipove harmonika.
TEKSTIL, LIJEKOVE i sve što za Vaše u Federa
tivnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji treba.
KORISTITE SE NAŠOM BRZOM I TACNOM USLUGOM!
Informacije tražiti 1 NALOGE slati na:
telefon: HA 1-1292
P. S. Radno vrijeme
kancelarije: od 9 prije
podne do 10 u veće
svakoga dana.
JADRAN COMPANY

Odsjek Hanovi Točkica osiguranje
177 M. Kovacevich, Los Angeels, Cal. 144 2,059 $177,800
2 John Baron, Benwood, W. Va 93 1,232 106,800
895 D. Markusic, Schumacher, Ont 53 1,178 86,900
975 Michael Mijatovich, Toronto, Ont. 89 1,130 $9,500
730 Sava Hure, Dinuba, Calif 37 1,102 €0,000
644 Joseph Stanovich, Hamilton, Ont. 158 1,059 127,100
288 Geo. Balich, Indiana Harbor, Ind. 99 1,057 §9,400
930 August Herceg, Schumacher, Ont. 75 1,005 $2,400
32 Franjo Rudar, Chicago, 111 Ill 992 f8,400
5 M. Baich, Johnstown, Pa 68 754 68,000
170 Sylvia Niksic, Gary, Ind 87 751 77,200
170 William Vician, Gary, Ind 56 713 58,600
Syracuse
stavni dio te glasi kako slijedi:
"Know All Men by These Presents, That the Supreme Presi
dent, V. I. Mandich, and Supreme Secretary, Joseph Bella, of the
Croatian Fraternal Union of America, a corporation duly or
ganized and existing under and bj» virtue of the Laws of the
Commonwealth of Pennsylvania, does hereby agree and consent
that actions may be commenced against it in the proper Court
of any County in the State of Florida, in which
a
may arise, or in which the plaintiff may reside, by the service
of process upon the Treasurer of the State of Florida, hereby
stipulating and agreeing that such service shall be taken and
held in all Courts to be as valid and binding upon this Company,
association or society, as if personal service had been made upon
the President or Secretary, or any other duly authorized and
accredited officer thereof. Hereby further agreeing and stipulat
ing that this consent and agreement is and shall remain irrevoca
ble, so long as there is any liability, under any policy or claim,
within this State, either fixed or contingent."
cause of action
Export-Import
Export-Import
(P. Martin)
1843 So. Carpenter St.,
Chicago 8, 111., U.S.A.

xml | txt