OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, August 31, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-08-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

•vlak »C* Val*
»Mre k *oail po Maacff-
-tki niso Iwte v httN
Ijt"prevrnil in padel
jrlobciko.
sestaj^ I* voz Jn je
|twma napolnjen, .'!» oseb
tvlh in TOteiko ranje
j.-ri so tako huk ranjeni
preživeli.
vsled
se ie pripetila
trajnice. W0 mož je de
»lak in rtwr valine spra-
•"OT*
-i'
r&
ŽELJNA STARKA.
o. «8. avR. letna
?|ev s« je danes pofočila
gm Ree Iinlaw. Starka je
rtkrat množena. Nje /ad
[je umrl pred šestimi ted
en ic
i.
močeni par je podal na
potovanje v Hannibal,
nu pnredili lep »prejem,
f,izjavik da jesurko r*
K/
I, ker'}© tj«**
\VJ*4
WI4KA NESABCA,
Nevada. (ki tO moč. ki
v novo pričetem Gironx
je »est mrtvili, štirje ph
»njeni. V rudniku je pri
in desetoric^ je bil ix-
Ranietii *0 #e komaj t-j
ir.cna. da »o »i oteli'
Igled mrtvimi «e nahaja
T»-
rnik Theoilore Roosevelt
tu svojentn prijatelju i»i
[izjavil, da nc IKMIC leta
»ndidiral
z* prelsedntško
tei izjavi Je bilo vpraša
tejfa časnikarja in na to
|je je Roosevelt (xlyovoril
ripusti, da bi se njen?« po
camlidatoin xa jredsedni
nwil je itd i časnikarja, da
priobči v časnikih.
IJIV08T NEVESTE.
'farmer Viljem Dennis
nu jtostojanko c!)w«ske
kateri je prijavil, da ie
ta $ H/(M. Farmer je pr
Hair" v Hoseobel is. l'u
BiiJ i hI neke vedeževalke
^ati in ta *e mu je pa ta
tla. da ji je obljubil zakon
Jega je vedež«*valka tudi
Na jHitu proii Chicayi
i/vabilu svoto
ločila v mesto je zginila.
|jk» sfd»j zasleduje polki*
OKOL0/ftV$*A.
Itt fažltikar AiTtlre Jaejfff
MT je v soboto ob uri
nrolniAtvii Daily Excel
irizu in je s tem zaklju
potovanjc okolo »veta
je rabil časa 3» dni. 1»
3T Mktnad. Dne 17. ju
podal na pet. Potoval je
evo na Kuonako. Od tu
..OaiMiftfašio in dne
J« fftftcl v New
wam
%3t
I
mm
m*
MotulUiaraS je deaeli "pespolk,
katerem« poveljuje polku vin k
Green te tdfedjen je na odho»1 K,
pauatmkfcttiM prakop«. Sliši
da j« vpjailtvO tu sem odred jeno
le radi' tejja. da straži panamski
prekop. Seveda je to le i/n»v «r.
Dejstvo pa je fo. da je doslo vo
jaštvo radi te^a. key nastajajo v
Meksikt novi*mmin.
Jci )o jedila
llolta
čaae ae-j*
rfftvtt vn-pohajal
(|ltuwu!tn# ati
$
-L
jaftilm??«
v*o bntino, da bijU
Fri tem j« *avo*il a«
p.
MOBILIZIRANO VOJASTVTF
t^A tllUtl
1
"s 'O*111, V
ODPUICANJE DELAVCfcV,
Southern ^mcitičn«* železniška
družba je ^klofuta odpustiti i* de
1a
6»0u
odpuščenih |.i leden. Od mese
ca oktobra naprej jib bodejo xo
pet na*»vljali p6 fotrebi in
httrofttU
Lastniki dmi&e'wo branijo po
vedati turok odslovljnju vendar
misli »e, da 'rukgperav* družbi
mvanišjrti S»v«»j jnfknnipl.
1
namliui (ferkostavsilc*
ffcxu
v. San Tjfwiipi-
MTkfl^ri »e j« »»il«
d« dam
SLABA ŽETEV TOBAKA.
Tobačna letev v Kentucky bo
de jako slaba, kajti suša je uni
čila skoraj ves pridelek: Cenili so,
da^botlo pridelali U milijone fun
tov tobaka, a bode K a samo pet
deset milijonov, /adnjih IlO let n
bilo take suše kakor leov Tobaka
imajo še od lan^ke^a leta zadosti
nekateri {artnerjt «a ntso n»v
ku JiUi Jt Uslil.
k
iiiini»ii i» •.
JUNAKINJA UMRLA.
v 1'orta^'c l^ake je untrla
•liio.v KOHKK
iTjiatar- J^twh
ki jo ie iznawel dr. iljem Rrmks
ravnatelj observatorija na Mo
oart uiiUšču. prihaja zemlji ved
no bliije in ie »e ga lahko opaža
dalnjofcledom. Za nekaj teilntn
e ga bode lahko npaiato pro
stim 0Č«*H»,
wqmnoHm
KAftfAib
3fW TW1» Pn """(r
v^toi V»n Sck»ick, |Mvc#Ar
pUMka Timl Stocum" ki i»
-f
Ipr te a«te^
tbJ"
IfLETNI ZA'
PEI«Il
t)V\
j' *r ',
^Hirjjt^rtirjr. arg.
I lavVev. 141«
lvorila
nlif e^efl in drugrJV e td
(Mk«aŠAi i )a je {iridoMl'' dtklt
tfre*.
A.'
Ir ljitb« »yi mV*ri je pa
ne iwt^Mil »voijrga tek mora
li* I'rivel j« k v Bilo*
«ddal nanj, mrt«!»«»»«* *ti
Abiriloc je pol»e« nil. 4^
*rT
J0DJ£DNL POLARJI V
MONTAIFL.
I*, tavinjfstona p»roč*jo o
?drtth ptižarjftt, ki lt\*iajo na
traneh
dela vir v '»orni jih bod
900 ITALIJANSKIH
MALISTOv v NEW
J'
|}H ti napadov b^nbami.
t!l*«.ti se mrrlieno trudijo,
w.-fiied alf^-tnc^m^
ETDCI V DULUTHSJ
Dnlutbuki črnci in »ker i#»
boljše vrste, nameravajo uttano
viti svoio kolonijo v Dnlntbu. I*®
kupiti hočejo nedai hiš in *e skup
no naseliti.
40
letna 1). V\ ashburn, žen« nekega
Ko*tiluičarja. imenovali »o jo ju
nakniji'Mi. ker je rešila lrfd šesti
mi leti nekaj mornarjev,\aterim
se ie bil prevrnil čoln in so se na
hajali v skrajni nevarnoati *a iiv
Ijenje. Ko je na videla nesrečo.
jHhitela je v vodo in arečno »pra
vila ia vode na »uho ponesrečene
k
A:
Kje bodi črnci naseljeni se
ne ve. uajbrže pa IH«1O puaiavil
eisto novo naselbino o^Unčeim
IHesta.
/a ta načrt se vrii me*eta srp
tembra ahod duluthskih črnce\
katerem se l^ie fr»}očilo k«j st.
riti.
/j|iMinvaJ«icV proH poiari«
olo pritoiuiejo če/. MinneM.»to
je da je žailtije črnte obilo JIO/t
jev in da zavarovalnice imajo
t«h npromiio škxlo Le v l)u!
thu. kjer s« plačuje lavarovab'
«c morale zavaroval
nice plačati za škode $A4a.43)? u»»
raj večina družb je na »fpthi skut'
raj
xa
sto odstotkov.
Mr. Hurlci^h arnani aavaroval
ničar je iajavil, da ne bode 'o
dnujače, kakor da *e zavarovalna
premija |K»viša in da »e mora to
nuditi v najkrajšem česn.
~m
O .i
A
Ž«** NA MMsmSat
Cleveland, Uhio. «W. av^u-ia
Ka Sopartor iexertt jt xavrwila na
ij- lw,
na
dva
n iKWMl
je v ne«
41« gn»n«
emikajo
irat ne
Vj?
Ive na ulittj irt ranjruce
Hjt l« tin KO
w
."Colorado.«Cf„.T
vrha bril»» P*ke
rmjene^a VV
»jeKuvo /eno ki M« prt
Viri
tf
ob hribu Haldy.
Vev lannrrjev in o^nji^aj
se je podalo biiiti ogenj,
Ouje najlepše fjojzdov*^
KRI
Angioski listi «e ravno
bavijo
K
Italijani %. Zdruiendk^
lavah, poM-lmo ja o t"th V
Yorku, kjer se nahaja pra\*t^
lij m«ka romarska naKlbinai
»nuetiht *dda»ti /adt
New Vorkn oktvio |4*uo if
njtih ?:Vxriuc\n ki »p se-
lihi
se, da -ta olm rko- povedala italijanska banka "Bati
tla ixdajata v Dallas ne-(ca jx»polare'* nvuj konkur/ Ta
*e je branil iti na hrib.' k»iOnr* je *pra\il več kmetov
ta ga je prigari)ala(- in '!rtinko\ in trgovcev na iHirašk^
(»alico.
(»lavni krivci pokuna bili
veda i»dlHirniki. kaiti irrabbali so
.... ., .. barno v ivoje namen«, kakor #o
!Vti večeru pa je pričel
dvojica, ki je Ijila'oble
'tctni vjblekt, jc zuit Jrtil,.,
[Ht.sUji Hurler, je zavozil
Ha^br, je itavozil
M»k v tovornega, ri tem jjj,UCt.a
V tovornega. l'ri tem
»ik Hackery tako hudo
Jki so ma morali takoj txl
pi^o. Ko so ga pehali v
$«r ninlpotoina «n\n. Ufn
l^iierv ui bilo.
k
Hv resnili krva
!1jed beloko/ii in
ie iMilitiat Joe
tkleun p*« Ktrt-
ana
'pripei}.»T: v IHIHIC»,
svuH-etik odstranili.
bredo je rta State ulici
Cbicagi nastal v šestnadstropiu
Mši ptviir. V tej hiši je bilo ahra
njenih več dragocenih »lik jir
tr«Uv ki je poiar deloma poško
lovtl deloma jmkvariU .Nekaj
lik» ki s» vrvtlne so re
šili
la
•••s
T'uiorienc »o našli v Hron'
ville zakonski par l.ee in sedem
letiNTjca fina. Morilec je pobil sv«,
ie artsi kladivom, potem pa /a
igaf hišo. Ko je b»šla po/arna
I ratnba. ie ix»)^aila ogenj, ter na
sia umcriene. /aprli so T?1 letne
Kft Viljema l.ee. sina umorjenih,
ki |e osumljen, da je umoril svoje
suriše brata.
Kakor se domneva, je hotel o-
c&m
SLABO IA ZAVAROVAL
NICE.
oropati, kateri'I« ipjrf pri
l»f ve^-ji
V. V
Iowi.
»iJ» Tu
SO
aretovali nekega Mika
Mi. ker je odsedel Karolma
(»rilukiiK na samoten kraj. jo tam
ubil in ti ornal ki jih je no
sila pri sebi. Ona se je u*thaja na
l*Mu v i »maha, kjer #e j« name
ravala oinožiti.
'^•^Svoii z
•t ima aahvaiin Thomas uma,
h» e *c pri življenju. Nekdo |{a
ie «lwtrelil n vsi tto mislili, da je
za*ict. ker se je /jjrodil.
Mami, kjer preiskab »o pa
njfclii, da je svmčenka /a«lela a-*
0(i)u». in da je omedlel le vtded
e^a* ker mu ie £a|x*uka /api
iki
y
telo.
V
pn« v i
I
k.V^^ki vrW v pnwtoriH
rt«KMHl \'eei»*ka'' (HMlpornega
Ummm r»«hMlMW Slovani" v ne
ffc ari ilwpuMac. Hani
1» da «e
da i Mi
D1M9 lwb delavci kmakt *^rarim«h
N"a.Mavljenci xahttvajo ,#
šfk place. k «ktr tnt^i, U
jejo njih hfucujtie pritoži* li
tir. 7lhtvv,ijo nadalje prijK
#J«^nnije.
AVSTRIJA.
IE,
Večhii: »I j* re-J Hokroiiog »gorelf
U tem dr emu jej
f|N ^eb i« nekaj nesreva je /«wW* trg
»jenili. Mokronog na I Vilertjsketn. 1'ož.ar
„MWTAIF«V je »nn-ii nic manj kakt»r 15f JH»
f« jtri^lo r• nt*™ *K»pij. Veter je (Miet»«i»^il \alH
--»te *e jimtjc nu- rešitev in oeirom na slabe ^aai)
Spravljati soiue priprave je l»il na mab ves
tr« v ognju. Se ie
krajev d»»#peb
ko je t/ drugih
\ee |»ožarnih
bratnb so o|fenj pogasili. Na »to- jašku posvetovanje na katerem
tme prebivale«*' je brez Mrehe
živeža, ker jim te v.e a^orelo.
^iktwj* ki jo je napravi! {»-^r »ne
milijona kron. ,^
I*. kin-i ...
Polom
Dallas. l«-x. Neki deček i
IWbajal na lyibovjn jih ie V Goriui na l'rim«»r«kem je na-
|^|j }i ,„!!»ruiki (»lune pt»«K»
ra
Ljubljani, ki fto prejeli
v
v,
je nVnaj#!
se je n^iMni' "Robert
mestni fnaišal i
z l'llm
irt-U v Cobdemi neki
v njc udrli črnci ter
1 Mtunili,.Furella |a tf
|[fika/nurtcnje radi y
4^vK'l'lsllu in priva
y:a*ltii«u.^plaeilo. Tudi t« ni to
čilo 1/UMuIM in tflavhi krivci sf»
bili kxeuovani. tibv'jeni wi bili:
Colic na mesece, i id dr. I.nj-na'
tt» rta :i, l.enas-» na dva nie»eca.
t'ri t*nki p«|Klare je t|«|w |W1
milijona krotv.
VAŽEN SPORAZUM
rtitii »t i )ripiNuje' te»
'mu, ker je italijanski minister
San r.iulj.ino, brzojavno
iMnorij^kcua ministra zunanjih
fade-, t^rota Aehrentlialn. (!.i če-
stua.f*e!iariit im^tin Italije k nje
c«v4|"u letnemu rojstiTeiniJ
fen
aRu
Dmtnjoki U«#ti tividevajo v
nekak *t*ora/um med obetna
nna katerih ramutj* ie
I'dno napeto
STARA DVOBOJNlKA
V
1'iaiu: JosipoM vojašnic) v
RttdiniiR.Nti sta se d\obon\ala
»»Kletni tfrof »trie Ksterbatv in
"kletni «rof \V olkensteift. I \«•!*»j
pa ni zahteval niti kapljic« krvi.
C.ro(a sta se bila sporekla zaradi
Pilitičnib stvari.
•m "Q
1
FRANCOS.K! ULTilCAtUM
NEMČIJI.
Glede Maroko se Je vršil* v
Parif.u posebna kabinet ska »eja
na kateri se je obravnasalo ma
rokam»ko vprašanje. Na tem ne ie
-kleni}«, da se aahteva »xl Nem
čije. da o doli ve ne času ureli
/adeve {lel«' ar*
»ko in da e
xira na Fraiu'ijo, ki ima pravico
do nadaorttva v omenjeni de
želi.
STAVKA KONČANA NA
AXGLE&KEM^
Pretekli jsmuedeljek to poaku
salt.na Angleškem zojet s pro
metom JH /eleznicah »n kakor »e
liši se je posušilo končati s tas
l^o. Je še Nicer jx»treba nekaj ina
bh sjH»ia/umlj«nj, ven«lar njisb
»e, da !*e b»nlejy itelodajalci kakor
NEZGODA V PRISTANIICO
VVatUMngton,
W. *k%
Tudi delavelrv j^rMfant^cih
wi«i ain,u h»d*li A'u *e
P^rft-klo
uislcljo je iliviaU v Jiarteston
skem prisiamš«.u huda nevihta
^e»t torpeilnth čolnov vojne mor
nanc« »e je »Mlir^alo lanesU
jih je daleč stran Ksiliko je šk"de
•e «e da določili in ne s« se, c«
ie prišel kedo pr» tem o b*»vljen|e
Ker *o brzojavne yve«e pretrgane
o katastrofi jshaho mi naiaiu
ashtnuH«. X. C.
ft.
Tmb tukaj jt bWa
4
BELGIJA PRIPRAVLJENA
HA VOJil^. v
WliVo len^ineijc v^uia ve*t,
da seltelyiia
#u/!ivno
V V
priprftvlin
jaški \f svetovanje, na katerem sir
)*»*biio ubrainavali o»luošajt
meil Francijo in Nemčijo jglrdo
ntarokaiinkih (adi v.
N'el^io gibanje vojaitva
4$ tvt-
v jr:rn.dnjih dveh dneb, P5
trebš. iiu »o nabavili it^ velik»
nninuiie j« preskrbljeno Voja
štvo potrebščine
mejs' Xemcite.
hneljntki^maio posebna
dila. ki *o )M tain*
pr«va*ajw
ODSTOP JAPONSKEGA MI
NISTRSTVA
|a.pwn-ki titm*ter*ki|redJied
tiik jfrof Kamra je iMlstopil in je
pn svojem odstopu predlagal nu
jim nasbdnikoru markiza Saon\
Kabinet, ki-ie *r.-»tajal /e od Uta
tfHih je .»vedel fc pred mrsficm,
da *c namerava ministerski pred
sednik d|Miyedat.
11
O
POLOŽAJ NA PORTUGAL-"
SKEII
/wsebtia ptsma i* l.otboue nI
dnij^ih portugalskih me*t .likajo
.poU'iai v deleli kot ».krajno nM? i
i en /o i »e, da s se le čaka na pt
luiiHenje vstaje, da se ji prir-*
VABILO.
k veselki ki j" j-r r«di »lovenskd
dramatično društvi« na Clushol
mu v nedeljo dne 1". septembia v
Lovrenc Kovačevi dvorani pn ka
ten se predstavlja i^ro V Ljub
ljano nc dajmo". Pričetek točno
osnu uri /večer. l'o i^ri lode
prosta /.abava in ple». V*topnma
/a odrasle
'10
centov. i| otroke
l.-» centov
K ofeani (wide/bi vabi
ODlUtK
Pesniki is Minnesota k dniafti
*ajadnih driav kakor Dakota,
.Montana, Washitij{toii, »re^va
in aapadne Kanade. So ie lUtl^d
spoznali veliko udobnost te /ele/ii
nicc. xat*raj sc priduo pot.lujiujt4
ri jim jamči »h?1o««o itdovoljh
nost.
Naš vlak zapusti Duluth o|^
6.15 vsake* vfti'er proti New "N »ifj*.
ku in vzUodu. luleci ic popoltKiit
a |reskrbija» YH*mi Jkotrel^
ščinami.
Naša proga ima direktno
zu vnetni drugimi, tako ila se nff
rabite prevažati ia j«»-taje na p»N«
stajo nikjer, voxove prenienite s^|»,
iuo dvakrat ti o -Ne^ Vuilu in t*
aamo na tinti poataji na katerjjK
priilete. V*
Kadar pridete v Xh» Hork, vaf.,
*f*re*ni nai '»sel*« zastopnik. k*u
teri j»rekibi, da dišite ceiinj^.,
preuis i»'a |o primerni ceni Hf
vaa tudi xipreiwi na Sadijo, spUdl
•m «krb»m• da je v«Aa put hatiM^
mogoče piijetaa.
Kadar |»r»det« v Ftulutb, abr*»|»
m* nai urad, aki pa k«p»t||
iiuka na tcwtoaaiMdn al!
.**'1
ihUm
»e*ikta
in V pamiknv je inpfc* po**»*
vamH.
CHark»MM «MMk
mm
*r
od
I

J'1.1
drtir
aatotapraite. da VM»
.. Mucki «ta D*
^^ms A JLšž^kšJLt AHL.
v1
ta
ta
t?

NEW YORK.
»oni k i na fn-ialrtHt'it
DULUTH SOUTH SHOKK IN
ATLANTIC TKLEZNICA*

xml | txt