OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, September 14, 1911, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-09-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

*4 i
f—
m2-
roraiMA-iONK
pipam Mb n
mcihllmlivMthi.
lino (mr n»
sveta pnOlaM
razne listi.
i«|„Medvtof.
ink Veranth
GOSTILNIČAR
[HISHOLM, MINN,
flKERJI, SMODKE, DO»
i
fte pravočasno, da
imeli kadar rabite.
kostelc
iURORA, Minn.
IENI DOBITE VSE
[AR PRIPADA
K
[stilni prve vrsti
ITE ME IN SE PRE­
PRIČAJTE.
fcpša
prilika za
iti samostojen!
Na prodaj:
ti'V
farmerskega sveta
Aker po $5 do If.
Naivna zdravila.
GLAVNO V
prt naravnan
VOOILi
DILO
jmradjfei
^.t-
IAČE ŽGANJE, VI-
NO ITD.
njoi
ZDRAVLJENJE Z VODO.
'O vodi »ploh.
Polivanj«,
I {"'J** •'WJ m. J-- -r--ik
4
L-,,., cunnvB*nn.
st,,v l!o
,{,
nH
na VM
(ino dve
bAjBOLJSR VRST«!
wkt.
1
dela
linn. rnone
iOČA
tTuphi,
SS ROJAKOM!
IKEGA PREMOGA.
i.straneh vrednega sklepa hrbtišča
navzdol.
i Roke naj se vsikdar najzadnje
i Pijejo.
Vsako mesto pa »e naj tri- do
štirikrat |wlije, in sicer tako, da
je hrbet jx\ od enako polit. Od
teče naj vcnla čez prsi.
sebe, ktere imajo dolge las«,
naj glave ne polivajo kdor pa i
raa kratke lase. ali kdor je plešast
naj' polije tudi glavo.
i čajih, v katerih je potrebno opo-jna n°ge
raolja i11,1-'
na
nahaja na temu sveta
ista ne proda, pač pa
kopanja rude odkupi
tzaj in sicer po $175
tudi obin
'P)*.
ja hrbet. Potem naj s4jg°
t- z bistrimi jezeri injroite j„ ,,rsi umijejo. udi za to po
NADAf.1ft be polivajo naj se z prestano vo
3 |do. /drave osebe pa se lahko po
••nns oddelku na Proč- hvaju, kako se hoi ejo. paziti jim
|t- Kouis County. Lota je le nato, da voda ne pa«la pre
$li5. Te lote »o zelo trdo. kakor n. pr. pri tusu. V ob
so v pravi legi v mestu če imajo taka polivanja namen,
utrjevati toraj tudi krepiti). Ce
se (Klivaii)a prav izpeljujejo, ta
nanen tudi dosežejo.
TThrfik te
'—v t. vtx!o. Vendar pa raldk
žila koristijo vft.-, kakor Bog zs4:
kaka umetna rnača vee.
kakor odi
modrih glav maže in eliksiri!
Navadna obvezila so majhna
ter le za gotove dele trupla.
vnetju a pr. potrdi, m. ko»Č«&|
»»lama, pomočenega v sve/O,
ali,]
kar je bolje, prestam* v« »d«* WŠ|
doticno mesto, Obveztlo pa hej
stnt biti preveč izžmeto. 1%» «k]
Mai ponavlja tako dolgo. dokler
ta-1 vročina ne preneha. Vsako drufpsj
Polivanje »e navadno vrst
ko, da se /ajme v vre ali v golido uro naj se pa dotični del trupla
voda, ter se dotičnik njo poli-•mije, kakor smo zgoraj opi -.ali.
je. /.a utrjevanje in rdrasljenje Pri vet-jih ubvewilih pride &£t:
jc polivanje izvrstno sredstvo, ker mokro platno košček suhi ma, čes' VOZOVI IN KOČIJE ZA VSE
lahko zmočimo etf del telesa bolj, to pa kos suknja, to pa radi lega,
•kakor'druzega, kakor hočemo tttjda zrak ne pfide do dotičneg*
•.potrebujemo, *:a Tako je toraj datičiin mesto
i .Sa glavno delovanj« trupla vplji zavito.
i-vaio pol i vAnja bolj dražljivo, ka- Ce je bolnik malukrven. si ah, a*!
ikoir kope! i, a vendar jih sla batne'It ima pokvarjene soke, naj sej
.osebe b,4j prenašajo, kakor ,le-te, i vzame topla voda, to pa za to.
:če tudi prvi trenutek- vpljivajoiker mora kot otajajoče sredriVo
nekako opfcsljivo ter včasih p»v upljiv'ati. Tukaj se \ta ne sme na M|()f||WVM|[W)|g|ri|
izročijo bolečine. besede pasfiti, ampak naj *e vza-1
Polivanje kolen vršii takqi^m^'vcKla,H* kteri ,se je kuhala ov-i i n i
!Naj Ne dotteoik v^ede na »tol, mi'wtia slama, smrekovo nteržje ali HfCf ll/llllin/ll luHlK
'krije noge do »tegenj, čez obleko, kaj enacega. V takih slučajih pa i
pa pokrije tak rtbec, da nc posU-j se voda naj vzame tako Vr«f». GILBBMIT MINN.
ne mokra. Noge se na i drže v ka- kako j» doticnik prenašati tnora,
i ko jiosud«.., n. p. škaf ter polij'ejojker se med iwemanjem in obv«»
kolene z voito. Lahko .*e pri tem zanjent tako fhladi. Sploh se 1»^
porabi do leet golid vode. Naj- to naj vrči naglo, kajti dr tf,a e
j*»prej se naj jKdiiejo noge od pr-j Jk— iolti ruti I več mraza,
ktdtu, potem pa kolene in: kakor, ve bi vzel
.Ntjh tako, da vo-i Pri vročinskih
da »kozi veltko odprtino vrča p^ dalje za jako nervozne osel e naj
ikolenab. Rdor takemu, poli vanju'W vzame brc* izjeme mrzla ali
jm *aje».tiajjS |H,četka Prts^na
int
sploh pa
utrjuje,
tli/ VArfinfh mora vzeti le sveža voda. :ve?al jnrelo obvezilo: a to tr*«
IllIV VI (111111 Polivanje gornjega dela trupla le en hip. Ker se pa mora. kar:
jvpljiva na tega ker. zvezan s po- smo ze naglasili, vs.e nagle, vrši: k
"M* BL |4 livanjem npt»dnjega dela opravi in ker se mora obveziio trdno pri
f,
VOlta! n,kfl:,r pa
Spkm pa se ftaj KO*|pia. I
ko mesto prvega
To polban j« (kolen in stegen j) Kdo ho *e ravnal
"•oživlja noge, odvaja krv od glave tu» utemeljenem svetu,
ile^a ptvlivajo z drugim truplom Saj »mrt£e navedli, da le ta- jem O POŠILJANJU DENAR
vred. 'krat. kadar flm'efea rurazi 7odj
i Polivanje stegna je le nadalje- znotraj "natpree .*e ne «ne vreli' M|I LISTI
vanje polivanja koten ter vpljiva mrzla voda V vseh drugih dnča~}
i močneje kot prvo in se toraj iaft-jjib pa ne le da-se sme. atn]ak s«f|
nesto prvega vrši. mora mrzla vmla uporabljati,
P« ». t. d. kakor sma le omenib.\,gotovo *vfj namen, -f,
i ter sp'.Mibuja organe jii»odnjega Seveda, če je dotičmk jako
iSato čntljiv, streglo ga lw. ko bo
7», jkrvotok v živahno gibanje, razde v-ezati, ne lx.» če^ snraz uikdn to-
!.luje strjene s«»ke ler krepi. [žil.
i Prt polivanju gornjega dela Ako kdo hoče, da bi. mrzlo
jtntpla naj
we
dotičnik nagne čezlbvezilo vpljivalo WKX"tt' raiwle:
IROČILA TRDEGA IN prenizko stoječo jx»*udof tako. Mjivo, naj pridene vodi malo ^li
da itna truplo oboka.sto obliko, ali jesiha ali pa vudo« v kteri k»
:ižslecen. Prngo obleko pa naj do, Zvijanje j« izvršno smlstvltf At 91
fc*o i)oglF*»e s kakim robcem, ter za razdelitev
i konce robea zatakne za oblačilo,.'-•-' tiit.u titr^btit ,,m/-,tvTr a
f.da ne postane mokro. Druga o- v Ob enem upljiva na spodHojOj VIRGINIA,
]sehan»j ga ^.Mije. Najpoprej naj menjav,- smvi ter vfejenie lde-|41g
so
l.itičnih naj se v sede na desko, kakor smo jih /e opisali
vsede se dotičnik na desftco. kakor Pa i€ dalsi cas predpis.«n
zgoraj opisano, ali pa stoji v ka- *kar je v nekaterih boleznih
ki posodi. naj se vsake ure obnt,v,
S prvo roeko polije »e ves |j. |alje kot uri pa tako ne sme ti.»
vot, z drugo revko hrlet in tilnik !ia^
(vrati in trebuje. Slabotne ose-1
Polivanja posameznih mest naj
samo takrat vrše, če dotičnik
čuti bolečine vsled iitrdelih «4ov
Al jih zopet, razdele.
Mamltakemu bo čudno zde
IA. da govotimo ta«b o obvaailik
mi
ODVETNIKI
Vzame s« košček platna, M||*|
foiljše »1st lanenega. {wmoči v
t»Lijfn-f ali »ve#» vodo, ka-j
V, »e potrebuje, potem i«Wg. pnporoiajo Slovencem u vsa
..^zlozi v gibe iti tako jHilozt ali ow
veže ti a doticno mesto trupla.. advokatska in zagovOraiika dela.
Math. Boriin, lastnik
SLUČAJE«
PRIPOROČAMO 8B ZA
POGREBE!
GLAVNICA **5.000.00.
V a
boleznih. vnet|B
5
tem raV»l
si
pn-
Hrdelih soko\, ter! jode rojak#.
i vo*3k» iz vrea vktje tako. da bo te-.^ne gorkote, .•
kia od desne roke in rame čez ves Ako toraj kdo, hoče, da bi za-| Zraven Gttnt Opera.
},rbet do leve rame in roke. l)rn-1 vitanje kterega mesta pomnoi-e-1
go in tretjo nvko naj vlije tako, \a! telesno t#}i!oto ati pa spod- PRIDETF K\ VIR
da bo votla tekia čez veliko sim- bnjalo krvotok, naj se platno,
pat-ično množino živcev ob leU men eno za povitek dobro izžme.
n am rev.
*po an ša n je tel osne
plote. n. pr. jri vročinskih bole-'
znih, jri vnetju, vznemirei) !!,
prestljanji! in enacih slučajih, koj
kri naglo teče, ne -me se plativ.
za zavitek xlmerjeno, čisto i
meti, ampak samo tako, da od
ga ne kaplja.
Pri vnetiu naj se položi na do-f
tično mesto ohlajajoče, toraj nej
i s o i z e o o v e z i o e n u i n a
sproti pa se na na druge dele
lož,e dobro izžmeta obvezila.
sicer za to, da krv. ktere »e je i.a
nabralo, od-
Seveda se za vsa polivanja mo
ra vcti sveža voda. Kdor pa ho
če politi ves život, naj polije naj
i poprej g\rnji del trupla, potem enem mestu .preveč
tega zakrije in le potem se poli- vaja jo, ter privajajo na druga
je spodnje dele, mesta
Zdravim oseMfo. ktere se poli- te na primer se vne prst, na *e
(vajo le za to. da bi se utrdile. nijl"b~»zi prst ohlajaj,H-e obvezi
i treba strogo paziti na ta predpisalo- toraj ne cisto izžmcro, na dni
lahko se polivko same. ali pa za-j8c
d«,e n:,ke
Pa
c,sto
I to volijo kak žleb i. t. d. Paziti* Ako je vnetje v glavi, vratu, v
treba jhn je le na to. d* bo voda! P™h ah trebuhu, naj se enan.
1 čista. stori JX1 tzzmeta obvezna
Polivanje brbta vfdjiva najbolj vneto mesto, čisto izžmeta oln e
na hrbtišče, ter jte naj v vseh slu-jz^3 l4®.
"^^eto
enem odvajaj
,n
roke. Ob errem pa -e
vzat,¥JO
tndt odvajajoče W
na
•er ribji lov. Svet je ic livatiic naj se vzame le sveža vo-j^k»lk"o. d»kler se živahna telesu.i
(ja (gorkota ne razvije, kar se navau
ri polivanju celega života!"0^" '4"^
kako
i en# obvezilo ostane nay
Vt,,a
t0:
Kaj.
sc
l,c
Pust',taK
,!rT..1!S^'-
!rav večkrat obnovi.
e
'H|buk v tem zaspi, naj sej
pri miru pusti.
Kako hitro namreč bo ob^zilo
nehal«i upliivati. zbudil bo se
sam Span i e je naravno zdravil
no sredstvo, in se toraj ne sme
mniti.
Ker se pa truplo po takem" za
vijanju jako razgTeje, včasih celo
poti. naj se. ko se je obvezilo. m)
vzelo, dotičnik umije, ali pa
pije. potem pa zaviie v suh
ali obleko, ter *e naj giblje.
Opomniti moramo tukaj.
tivezila slabe nerabne snovi iz'
itrupla odvajajo, jih pa tndi popi
jejo. in se toral morajo po '*1
zavreči ali pa dobro izprati.
prihodafič.)
(D»IJt
ih
tfi
PREOSTANEK $«.500.
dosegel bo! ZAVAROVALNINA IN VOŽ-
bfi
W
U*JPOSEBNO POKORNOST DA-
bF
•A
MMIMHHKUHMMI
®J|^3
Josef Spreitzer
Minn.
Phont 184.
Chesnut St
i
Ce se pa hoče doseči najproi!io
GINIO. OGLASITE SE PRI
MENI.
IZVRSTNA POSTREŽBA
JAMČENA.
"OLIVER"
i
fPP*w Lm i
JM
Slika Into paMavk* tMranittklH
*h
-A.
i
»t
VjU,.
muk** ELIZABETA MEDVED
gMtiiikarka aY.
Mjwica cesjaia rvjakm s*eje ^KUIIM, kjer taci prist«, fesa tzprtsatt
trato k kb§i$:p.
ledno sveže pivo is najboljši whiskey.
Agnich bratje.
gostilničarji
i Priporočalo vslm Slovencem svojo na|tol|šo
zalogo založeno »osti
I no kfer se toči Iron
V mno)!«broJeii ohisk se priporočaj«.
AGNICH BRATJE.
Velika razprodaja
Tttrc Hirtcliings Bankrupt zaloge v Lewis
Manson prodajalni na Chisholmu.
Začetek v petek dne 16. junija.
ja v AvsTRtjo. $ Na tisoče dolarjev svežega blaga, katero je kupljene
S
za manj Kakor stane na debelo. Vse to biago posta-
vimo na prodaj po zelo nizki ceni. kar pomeni zlate
dslarje za 50 centov.
PrMt« uHaj, ter s) otftjlt najlepše blago. Zapoditi si »nslti nime
nz^rodaie v Levis in Manses.
Ereleth IVflnn.
J« otvortt prvo slovensko trgovino v IWinncMMti z ra
stnimi likerji na debelo.
Rojak«!
Kadar pohajate slovenske gostilne, zahtevajte bla
go, katar
o predaja vas rojak, in
Trgovci!
Dajte naročila svojemu, kateri vam da najboljše
blago po boljših cenah kakor tujci. Prihranite naro
čila za njega.
NOVO MESTO V BLIŽINI VELIKIH TOPILNIC.
leži v sredini ogromnega podjetja.
i
lati ofl lili 4o MM. BUSIMM* Cor»«r lolc acluM vee. NalaMn
kraa oferesti, brca taka* za dve tott la plačila v
KMHI t&L sa can aM«
i alatla laika.- kazalatta wtaia aa attia
tu« tabr a ma run mm aan a it. *i apriat
OLIVER T0WNSITE CO^
i ^3 .»*S
l&Šti
V ,4 I
Mini.
vi
..
V
i
i
H-'
V
r" N
v"

•'ij xl Two Harbors.
j..tiemh naj se vsede na ae^Ko, t" 'J1- ««.» j...
"vi v Lake County, o*iletera'je poloiena čez kad, ter si Mvar st tn-e vprašanja,
VIRGINIA MINffc?
Phone 328.
Village livery konjušnica
CftlSHOLM, MINN,
Phone 00.
ELY, Minn. Phone 108.
Range Brewing Ass. pl%o, pristno vino In
Wlilskey.
a k s V o a n e k

xml | txt