OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, September 14, 1911, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-09-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

leBriace
MIMTH, Mm
UTfliwlavt.1
[OCERIJA IN
mesnica
tKH PRIJAVITE l#V
ikob Verant
gostilničar
lELETH, Mlnn.
LJHOLJIK hijack
tU
)DKK VSAKE VRSTE.
•VMHH
KM POSLOPJU SE NA*
tmaaaama
'KNSKA OOSTILNA
:rank
Medved
(HISHOLM, MINU, I
Phona 101.
IOCA CBN)ENtM
Makom v obilen
t"-'- .Z K
J*A POBTRK1BA
VSAKOVRSTNIMI
PIJAČAMI.
fan Zgonc
javni notar
IHISHOLM. MIN H,
il.l lK POLNOMOCI.
pogodu K VSA
NOTARSKA DE L. A.
iITK PRI MENI
iSSSMmMMIIIMIi
P.Ahlln
FKINUIV MMK
Lep« pravljiq*
PRODAJALNI KJER i
PK NAJBOLJE POSTRE-(ul Skadar j« krtvaal'kdo v inf.
9UEBMH1 C1CMAM
PO ZM
BRNIM t-KNAM. ^tu
|m na 4om v«a rtara-
ua
točno In
lanaaljlv«.<p></p>iMuamiamMa
,Htrni
HAJA TUDI
Ivenska brivnica.
i'TE IN POSETI
TE NASI
I
ViB n
JMK "$ilo, najbolj »1 cevljae, v:
ta."
"O Wit iia, belt! AH t* S|MB
narediti do jutri opoltlnC!- aiN«n
mojim vojsčakoiu hi BO*
ve čevlje
"Mem prava igra&L Dijll ail
satllO USllja!"
*,
!*Vv ,s
r\
Spiaal
vv":Vi
Stir «&• J« i»t«l troj« kaioaov.
Wjf»Ui-i'i»i, Silo, je crevljarll.
Obuvala jt%/na] delati pa krpati'
ill dreto vleči tako ročno in hi
ro, «1« m' mu je čudil vsakdo.
Navalte Hnui jc pricevljard le ma poka/e alaii knvK in naenkrat
lu. ljudje m» hodili najrajši l»o»i ^*uji dev«tiiid«vetdeaet p§99V HO*
!iUs v n,ktth
v
k
»vetu. Sih», Ii, ki *i najstarejit tu |taj ,i|ttavil,
uainiodie.iii! N'eiunra pa lo na
meri* na *reC"o in pridobiš pri
na#e» toliko *al*, da Uuuo laglje
in bolje *iveli tu doma."
"Zakaj
ravno ^a*?" #e je u-
»tavljal ^ilo. ''Mar naj gre Jane*
ki te udajii in bodi lajjljvv"
'Kaj bo Jane*!" je ukvarjal
štarec. je preueuiuen,
tudi /apije v»e »proti ali vetu na
pni. l.e ti pojdi, ti
te vidun, da prej u«
hali prodajati sitnosti, dokler ne i
tfieiil," je godiujal čevljar. "l\i
i i v v e n i e n u
liru^o i tU r*» raran« ptuneče Sij
|i ^viije oimljr v p'^Kitno t«»rl|o
in e na}M»ti v i»eli Imijšji (»vet. IM
Ko ne sreča iive du*e. Ker je hu
do v row, jo krene v ijo^d. Tam
(ta aR leda alatort^ega arnjaka v
aanki.
"He^i me, ljubi pojiotnik," ječi
ruiak, "rei*i me in ispolni a« ti
najbolj vroča ielja."
''Ikuno vivleli, če l^ res," di'
neverni, čevljar, presčipue zanko i
prime M'uiak.i /a «late roKove
"Ve*, kaj i /elim? Da bi mogel
v enem trenutku naredi toliko
čevljev, .škornjev in copat, koli
kof j» .vam liiUeir« j*
Tedaj ?atH*ki na tleh ilati
oevli.n-»ki, nož. •lJ,w
ieiui krivci'," "veli srnjak.
"Ako tfii !e j»okii/ei a»njn. jc *a
žeieno \4mtalo gotovo!" *,
"Ta pa ui slaba!" ae obtaduje
in shrani dra^ou-ni noi. T«
dai cugleda ataro icno.
"Poljubi m#r proai ienka min
dem^a.
kaj pa*" se rajfrnht^a čev­
ljar. "Tako grdo a aru ha bo Saj
|C aalth mladih deklic thmti."
Majci pa *e i/premcni wluina
-tark« v prekrasno mlado dekle.
Sk.wi kratko belo obleko in dol
^e *late laae blew preln lo tel
kakor *ueg iu 1/ bledega obra/a
i netijo oči kakor gve/di nebeikt
"Ako IM me bil poljubil, bi ti
ibila iapoluiU *e ena /clja mu
jrtče nagajivim imsnichvun
M\
JA HAMM PIVO
da
BNO IN TIBIHlifli i ^!*I
[E tM
tklaj )H»ijuliiti a odličnim apo^to
vanjeiu. Vda jm port^jljivo naiur
|dh« obrabi k. iKka*e čt-vljaru o
NAaJiU in od jaha na /Utoro|eui »r
"l*
ftPikOAJOeS v
ma
|h»parjvii potuje &ih» 4aj
did
ttfeHvakr
v
"Dobro. Ako dogotoviA 4*k.
dohi« tri velika /lata jabolk*. A
ko n«. ii pa odrobi »abell
%tv» dolu-o je in pij« do polito
cj in *pt it» enajstih duaulttnc
V*i »c /v vesa-lc, da odlfti
r#tv*
On l»* 'la ,pnne*ti uattja, mu
ih čevljev pied /av/iftitn kr*
ntme,i
uo^ah. *uih čeveljcev pa poklolli SttO /kt«,
Nitka, virusi -sin. jo krojači!. Mel tjtciii I lopa«#«.
i riti, prikr.tjaij, šivati, likati pa tu-j *7»k.,j pa unite cx»o aaa*«***"!
jli računati j« xnal tako apretnpj vpraša čevljar.
jiii naglo, da ljudje odpirali o-) »h," odvrne kralj Uw4 inkftt
M«*. ka«J»r
!(H
pr»v majlittih ill fct«
s
"iv^Klavcc u rtemik«
jj? lnk»r*lU pUiati. Kljun« tfitfU |0 jv „n*tulit v urad ia
le prikrojAČil le malu. I.j««)« pr«vi, da nv ure prej odtinl, ji#«
vtcino.na raiii uitJanaiii, den ne pride kvk», ki bu /nal bo
ra«tiKMiu vmjem no ftwUbu- ,,,t» kakor ('..iukusi a
ah, feakor da bi tH«nii treadt It
calt, Kakor na rn iiosnii ircant if-injiui! ,Vki.i pr*nu»taš, U d§Wt
IpuobUiko jlu er t* ieno in \e Krallcnf«f»a
kajiut, Jane«, je bil
lttivrln
,,
Ahu
„P(
pa velik lenuh. V* ni dan je le- dobljena tri jabolka lil krivec na
i žal aa pe« jd dremal ah i^re ^pnnuiku."
i mikljcval sltrtere .-»tvari Uil je piti i)«aiglavc«m,
I v*eh muh |*'ln, 'lasti pa t«* /n.tr |lH oiua|{a in upi o poluik i C«*
ilaUiUi, je»ti ui piti. da nikoli ntfj
i takcM* ctiake^a. Akotudi mar-'
ti i i i "'*M* pom^^jj. kaj Ihj pa1
N'aiH.-iled pa ae le atari crft te *lta|?" je to/U »tari Jemn»
naveličal tega itvljenja. Ioklicalj ^tt jemna»»tn. /»Lj aiuo prav taki
je v-»o tn sinove pretit«« jim je'»
delal, rekvx11
'Preliubi moji kajM »i! Veliki.
luh.
IIIMWIMI
mtnA
Hl UMJWW iu uritl
niereu
dv»m«u,
tu praaen jo pritnaha
i (K»mo»,
nt unel nobem-p »H^cnc Knako a« dog^li Nitki. Srttkk
i t'o!«a v /epu, te bil veduu t-j ,HB jtt »to*, Nitka jo poka-'
dane volje.* kadar* doma tu bilo „ri|tlu i/premeni
^niti "ilanejr* kr«pa ca večerjo. ieiv Pri^lu/ma tri jalndka
ta na pivio ,U-lal na orlice, do* j„ ^r,,v ni«.k i^lo pa mora dati
kler niso bili sit» v»i it trie. peio^Uveu «e *v«^tr. Ve* IMtW!
ko iiveli *teer slabo, tmla prav j,r,ie/e domov.
1
vid in
mi no^-a Muejajo *e mi otrivar »h, ^aj 6« V w ie bridko na
ji Ali tudi vi trije *«^1
nžilc do-1 »ntehni! ^tarel' in inilov diH ihj
ma prvniaki. I'm j*»jdi malo po-i
... ... tu-a ra p«Hv,o
io, koder je bil «*ealo:,H lv*eti \'a AtiitlrAkeiu voliji»|
rrveli mho, »amt beraei. Mahi jn»*ius*l i«K*Oii agtwllii ut»«h ata »n c»Hrinrnt aa nriloU en v^a«
•d av zaslužka ni iiobeitetfa, Pre i reiiib hrtov. Zaatbal iu pv katercKn doha pa ne mne pre*e
!.tar *etu ie. da bi hodil proait' khIi «edent let. i'e Ijiidhtvu n
vhoKuiine opv^al tut je vid in "(Ks. kaj m, ko bi t^l toy!«"»« v#%n ni enim ali "drugim
i-oka w nii tre*«, »»taj« ^,M|0 ,K) ,veiu?" r-
IU J! ra P( 0
.U*
,|cd.-,| .^vojeifa na intojAeua aiM
*h eakaj pa ne
(Koutc pnlanlnji^,)
O .•••
:&a
TISKARSTVO.
tL
berg pa nui je m«ral *m»taviti v*o
priprav
k»ne 11
iOJO,
.. .. 1're^idcuU podprv/identa luf
ljudje n|*Oj
U(
že viduii. da prej n« hoal« ««{P»Mi»« kura)«, it-aebno ih kub »a- y|awv pri v«iitvah, ki
mo^tain krt\uo«tui prostori kjer.
Ako »o hoteli natisniti erlo kup
tto, treba jc bilo t.»lik dew ko
lik#r je imela knjiga tramj V*e
to. kar je bilo pi»anega na letbu
»trnul. morali »o V/tekati ti a pa
safbui devici, katero su jHJtetu |K
črnih in pritisnili 114 p»»uu Kak
napoiuo |**'.vMio je bilo tako
delo, uuiej« vsakdo, kdo« *1 mi
i *b ko)u'k#j debelo knjigo I'o od
k.tktt« silo jO m*«i jyiku bile de.^n« ueiabue,
V teiu va*u je itvel plemič J«
Mi Guiembvig, douii« u Mam
»n 11,1 Neui.«kem. Ta tuo« jo )*o
Ifiiiciia preiuiatjal, kako hi *e
dab knjige ti»kati ^hkmuuičiumii
l«heuimi pt*menkaku V ta na
itK-n *1 je piiiecal dkaj ravnih,k
»vet gol« v deveto dcaei« ptfd jcdn. liko deoalth j«.lnoliko
I}a)«ti grad, a n«jvi»jega rtolpa ,|,4g,h Wiuh klmčkov na jed
Uik|u«da velika Črn* aa*tav«, I
dt'U"
i,,
a*-
IMM
I'll tei so Ink* bii
mi« tudi .«vinč«u« t'rk« i katerih
pa ne vciiki. idl mi bile ie#ane ali
Mite, Ubrtihile »a w m»Kb». *att»
jtl» j* nadume^til lihmi Orkanu
vil drugih kovin, pri Oeinur »u
mM H'u*! in 1'etrr
Si h«rf}r Swbotrtpr ic tudi i*n
i nul dobro tnk,uiko ami", iti t«
!ko k? j« umetnost tiapredovalu
jviiudalit Mj, l*«ta liii. it bi
I lo u»iiiMtiPi»o **, pianio v latin
i vkeoi jezik«,
i ru«t«nbei|5 je umrl Ipta Ht?
unetnosi ujeziva i»a »e je Jela
»iriii po vrioljneui i\vtn ntalo
jii»,'\ilne pnane kun^r »u *f ume
Vrile ttHk.inuu knjinatii, 8 ti*kar
-i votu in ki«)iK*iui pa »o *e tudi
nI« urtietnofiti in jtnaiiuAti, i«
i'\fHtka: ti.ikarMvo je «dprbt Olo-
V v«tvit |M «k» VlJ« laobiaivuunU
VOUTvi
Kakor je vaaki ilriaw udoiiu
i na raalKtta metoda ki i«va*
im. )a se uiKvsttva IjiuUk« volu,
t.«kv» tltunuo tudi v /ilružrnilt
diiavah ^re»l*tvo, po ktileri pridti
liudntvo di» dvojega. In «i»ei
»iint volitev. Te volit\e dajr-'
io nunntu piavivo, d% oiiemo|,ji*iM
h- i'|.U«iluo «vti'riteto ene ali ve*
"!*, Oe dela (ih ni»*» po volji na
»oihi, nasprotno p« nar«»d povei
t.tko rek«Hv svojo omhIo om'bam
I k«te1th te je »auriii, da ne i*
izbijajo l|u«Uke volje, /.,itor#j »i
|u» ob 0,i»u volitrV d'duvt pretic
oije. katerem'« »v ima postaviti n«
mesto,
V /tlruienih tlrl^vah nt vnl
'vemnueitt »a Htaluo v dol«Hv*n
berači kakv»r prei." ontane v »vojem ur,ulu,j
Zdaj »t* je v«rat*al ve««)i J»- "'f mu k» »vidi Ijuditvo ne niont
adovoljno, *e i*volitev ovi/r u
i*voh dtu*t|(a. Na Kr«iH-o»kein
iu Vrtuikeut imajo *oipi druiia
vpeljano največjllt dišavah
jv pa večma «a to pv»trebuih *web
uv -liena 'hI ljudstva iti te uvo
Ijeie oaebv jjotem odgovarjajo
narodu /a uvoia dela. V /drttie
mli driavah tnuutu« več volitev
V m' volitve tirno pa nič di tui
k«Kor, da *e Iu imve vofja uaro
via. kakt tudi /elja, komu »e vhhI
itvo neiuKla ali urada jniveti i
|, nm*d direktno, p^o p« w,vo»
,»»*•« liakatiih k»jt*f. am|iak je Hunt uie*tn i»n. ki dobi
sC vr
je golilo /.uan«tvo, kai j» pit
lH»velala prekriteanska do a v
*{»omeniith tlove«kv^a r.n«nii, to
v '»teli pogube temu »idov
mo*un»ki S'eut*udni nenib »o
nevleli pri *vojdi uuaab, |ete'
jwmi ali čopu vm v roki. ode
lovali /la«-ti načelne čtke ka, 1»
l" pi uiueialuo. To pre}UMi\.tiijk
|%a je »talo mtiu^o truda iu cist
čuda torej tu, da vi bile tvdai
knjige prav drage Proiti n«tv»i
tu bral. ker nt um i kAjig k«r jv
Inlo pihano v vebv.ili. kupv.tb ao
fiogHtani xa ogromen deliat Tako
n. pr, je" veljalo *veto |u»mo vev
*to goldinarjev. I/ tej vidimo,
da j« btla cd ju mu omlkA do kia
i»edv.st4tua kako teuteljit•« je
»rei ntoral preustiojiti v*.c dni
ibeno *ivljetyr t.tli imenitni i
uui. kakor j« ti*kat*tvo!
Ko »,e uredi I »tuleija U ja
macvel« /l.udi nemška aieta. ii*
so gladkim deM'kaill vre/ov.iti
raanov v*tue svete podob« dm
gv »Iv ari, kater« a»» |ob«r\ alt
potem pritiskali im pergamc-n alt
na jKijHt. 1'aki le.nurr/i ao bili se
veda kaj ttcdu»uuu le i cika
je bilo muči apuuuit' Mti»i'ji'iio
piHlobo«
j|t iH, p,edinih drMvah. In
»ak.i dr/.ava data toliko glasov
kolikoi ima aenatorjev in repre
*ent»uuv v aniutn »«ka dr/4
va itn,t po dva leimtorja i najina
tije enega reurearnunt.i toraj i
ma v«*ika drsava i.-atmnnje ti
iflaaove, Senat ZdrueniH drcav
je ifvoljei: |h» volitvah poediniltj
'It |#v Rcpre*entant«»v kongresu
»o pa volani od naioda. ^tevtl«,!
t"iytre/cnt»ntov *e drli po itev tli.
naroda V«4ka dr/ava aa »e ra
deli islo v dt*tiiklc
JU
v*ak i
»ttikt ali oktoije (»o^lje svojega
repiecentanta *ak rc}»te*cui4ui
dobi od guvernerja povertlue
»line, kot doka«, da so tibiantj
«a»to|uti svoje ljudstvo, *hkxa i
»a, da icpre/cntant odstopi, a
a *e fta kak drugi način i/
rvpte/eutat^ovo me*to, ta
tn\ governet iste dtlavi ta^piic
Hov« volitve a
Vsi dru^t uradniki /drtuleuili
dr^.nv m.i imenovani Ovl koti^reaa
in narod jih nt mure voliti ne
tMlataviti
Volitve se uvrMijejn ielo stro
00 in v sak, kilui* »e n« drii do
Mčnih 1'ravd pride j»red aodUtV
KufHoanjc glasov je sttogo in
P$d ka. tiijvi aabraujeno, na *plo*
•K» v*aka «v.ljufija, ki »e prtjiet!
•»b \oluvah strogo kaminj«.
otrok {trt kopanju u
lx Kima poročajo, da je v Are
lari Stia.lellt agotUhi grorfin
ileanva Velik vrtinec )e |H»gia
NI ob «ijn vttiok, ki se k
Ni in jih odnvacl «boj, V4» po.
je bila br«a ||a{M^a, V*«| 4ro
«4 »u ^tonili,
|K.
k,IKi jt vsakemu vre»«l p»
|r "kdo o «a vprHi» VMMar aineiiko ter jih potem ve*al ''a
fevljar Jbb k«4 v k#***!« v rute Ko je bo
Kavno (Mi» a| (»riM) Htt4oi»c| ti*k*ll, jaW'iml je vrmvke in
ptgrr«6*mo itevih ml|N. l^ ROM }tti priOAft) iu t'|Hr Po nali*ku
t«#-' lik. t« wUteKe raaveaak »w ia no
.^pome mu«|%i ««lpia talka ym twm mkaujf iiugib ku»i»{ md ala«iu
t«, tUPM' dwatitli, Ttwla prv) p-ku»i mu in»* ua|i«
trn* iur« 4»«Vd»M! «o|Makav| V%|i, )«««ne ptmueuk« *i bde nam
devrft fiii||pv aHi lami na reč nn »«*»ike in w* bilio okf
pa «kk Mte.
diiU »«ai knt| iwwla l^i« HW mimik
4tfrl* te it^ipHMi pitifa mi b«fg a »tolatprm J«m«^
bogatim
Kiialot«, lo aau t*
,«h|«ii
IhU«
«»tv»kega ter ga pdtili na tla. »1«
«tt imu itro|*ab Iu .\imi 1 u»li»
V|kaJslf udi j« piduteio uapa lei^
csant P«* noč, lojt^rji »o u.o"t
•Mjltt tei tanilt dv» o»ebi
ifmšk ^»nesu^avi *.» pobegi*!
1
IHIIHI.I.IIIII II ll.ll I..1
PttHH lwr, mm posestva u tmsdi tM-
kirski U notarska posh, t« prelomil«
Mvko, prodala voialo
g. OMkM olBOVttmo»l l,«Oim
Rojakom na znanje!
lipotliriin slatokiajski onnjtnc ii!o| $10,hO krmijo
truplfloilto, fitoj $10.^0 kn«|ske stitonleo, /tfcoi 51 O SO
Iktu Stal Copic Staauv ikuj SB.00 Snrtl II* kntcil
ptii'1! u sUio »Ude. /akoi (9.0i),
A. H0HWM0V0 /DMVHNO 6IHNKI) VINO 2i6i)| JS.SO.
it Ho
1 tudi ulitaiflliui liislii tn B^uilon Whi&kr i. I i.
itftkil 25 liloaot iifrij iMdo |0 i«|iUji)i »««1.
bi Miliiiil M« liBir dobiti fflsttn penurtt :i k«i si tkuMt
Aniona llorunt,
600 IM. IiIcmiiu Str. OIII1, lllliiol«.
v-
branik hmi% |Mk M*fl|»ik.
Plačuje 3% od vlog.
v Nurtiiii oddelka
a« nahajijo piav bb«o ifovih IfO.fHRt 000 tovarn ki Jiti aedaj gra
dijo v DULUTHU ubatojrf« i« devet Igalnk in 43 diugih |hj
slopu Okulo ppi unUiouov »o le pwttuldi, največ »a podstavb«
Mi vlela «ed«) tu od 8iH do 700 m«»Jt. Kadar bode tlelo končano bo
4« vpeljanih »kv4i &00Q daiavvev.
£»iUj gradijo i« ceste, povesiti« lelcsnu«, voduvod trgovske
HU* ui ivatnr in vef delavakih bil ie le poatavljenib. Ce i^fete
d«ta ga dobit« In ««4aj je da«, da «t otkrbit« lote,
Pralajie a« tetereiic«:
JOK SCI1AKAMON, DUUUTH, Minn
UKO BKO/1CII. KI.Y, Mirni
Malh. Malzele
Mesnica
Zulofia ayeieo«i In »uhef|M meaii, domacili Itlo-
baa, i^rulnin«, rib 114.
Rojaki podpirajte svoje
ga ro|aka!
Dobro blago, nizke cene |amčln%
WW*W*W«W W«'
:V«v
'4\
V'
t
i
•'•i-1
Im
(Nutli, Wpfc.
V*i aajkoijso ii rojakaa Mre naa pN»
v stekkakak vmm Jt£XM kakor
:t tadi piv« v soicUk.
HANI TKAMNSM,
pri
*•t
,y^-
te..
5 k

310 Grant ava.
bli« mi koludvofa
na|Hidll l\i)Mrji tlgvvc
bili na
Miners State
Chisholm Nino.
fnit in idila« sleiidsli I/4«Iimiaicj uitijiklh itiHii k
..VltHnki' ^igdk Ur piol«|4 tiiftoihlim viM Htffttl
li*o dtlih, Wlul«ylt ui pripiHDii:
Steel Plant lote
ALI Klil) W. K11:11 NOV, 4034 Columbia Kldg
in 1111II. MINIS.
CHISHOLM
Pulii Brewing & MatUnt Ca..

xml | txt