OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, September 21, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-09-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

T?
Mita fllillUpl te
a!jodno »»manj«,
dmAajfen 6mm
prtvwi
list* govpod IVAKI
[Alt Naprosi M,
it »tnmi amačem, aaalov,
ko n*j se dopisi vpoii-
urednika« *'c
leiiske vesti.
TOVO POTOVANJE.
Ixirnt Taft jf petek na
)i( agitacnsko potovanje
i/ k ir ga e povrne še
tfia (ikt(il)fa,
vi fJVijatclji so mnenja, da
vanje tolike vaittqMM
m- sedaj ni *ilo. iwtf
ii da na svojem potu iW
mi omenjal politike, misli
i a ga bodo z govori pftfti
-r i-ode tudi on »pustil v
i govor.
m-in sporedu ima pfed
i ::e» govoriti o tarifu in
u vadu. Nadalje o rajnih
n rmi sodnega prava
v«o naglico med gle
re» i »0 hoteli dirko pre
••ftidar na zahtevo nekega
rroana, so Tr»iirio fcon-
»BTOŽENI 2UPAH,
btniki v ftemadiH M4#n.
|li proti maiv.irju iz Cass
lr. F. Duma« omozbo ra
^iga Najvišja kazen v tem
znaša tri in pol leta. Dr.
Isa obtožujejo, da je bil med
[zločinci, ki so zažgali jxisto
oskv in jo oropali. Pri tem
očinca zasledovali in ene
in zaprli.
JASA MORNARICA.
lTH-ko brolovje bode čez je
zi n križak» v sredt^zem
•riu ter se ustavilo v ve
ikah južne Evrope Brodo
|pluje dne 10. oktobc* in o*
»m potu več meseetr
VNI KONGRES PRB-
LOŽESK.
fftngton, 16. sept. Medna
mirovni kongres, ki bi se
(pričeti dne 25, septembra v
je zaradi kolere, ki tam ra*
[preložen na nedoločen čas.
TruebliMMl, je prejel od dr.
iz Berna tozadevno brzo
obvestilo.
Ji
JZO^ITO NEURJE V
CHICAGO.
9:, 18, sept. D*t oMbe »ta
F»»te. dvajset ranjenih in
se ceni na pol milijona do
vsled grozovitega neurja,
[divjalo v mestu in okolici,
sta neki 282etni Tomaž a
in ?31etni John Phillips,
j« podrlo vič Mi ia itrela
i
j« t»di llpfltik na poslopjih o
bik» »kode.
V Itiki j« WJo poškodovanih več'
ladi) in topničarki Dubmjue se )c
aidro utrgalo in ladija je bila po
gnana ob obrežje. Poroča j«et fai
imajo tudi večji parniki obilo ftk#»
^v'"ivF
V
Krn« poMjam, NIk tu
Eila odpošiljajo na njegov,
.'I
ZBAKfl»T nVNA
S50JHW. la to brez nesreč je,,!a
kot razvalina v Middle
town u in
težko ga lode še popraviti, da bi
bil sposoben *a polet. Tudi War
dov letalnik je neraben, vendar ti
pajo ga popraviti tako, da se lah
ko z njim vrši nadaljni polet.
N&tA*
ISTHOFA PRI DIRKL.
lirkaliičti v Syracuse ct je
iiida nesreča, ki je zan
[(i i »ve^kih življenj in 14
111 ni!) o»eb. m#l kateri
katere za ranami umr
|re a se je zgodila stem, da,
a«1
POULIČNA
|Pogotov!jttta stvar je, da bode
Int^to N'ew Ouluth, It milj od
I Hilutha prometno zvezano s po
ulično železnico. Na predlog al
dermana KrueKerja se je sklenilo,
da se zaradi poulična železnica in
da bode do ]. avgusta HM ie go
tova s katerim dnevom se otvuri
tudi promet na poulični železnici:
med Duhithom in New Ibibt*
thom. Progo bodo gradili od TI
zapadne ceste po (»rand Ave.
Zimmerfy ave, noyi cesti, poro
monwealth ave, PresMtf cestti do
New Dulutha.
IMROPALI BANKO.
Raz^«Wle
zbudila nekaj ljudi, vendar niso
»e upali iti jiajit roparje, katerft je
bilo več.
CALUMETSKI MILIJONAR
/9 MRL.
V vsili krogih dobro znani T?
letni Peter S»auer iz Calumeta, e
den najbogatejših ljudi v zgore
njem Michiganu je umrl dne 18.
t. m.
Sauer je bil tudi med Slovenci
dobro poznat. Imel je v Calumetu
malo gostilno. Pokojni je bi! ro
ieu v Koburgu na Nemškem in
ko je prišel v to deželo je pričel
prodajanjem časopisov. Z raz
nim špekulacijami se je pa tako
opomogel, da je postal milijonar.
USTRELJEN, KO JB #81»
SPLACEVATI DELAVCE.
Pittsburgh, Pa. 16. sept. Davki
Steen ste je peljal n svojim oče
tom v rudnik Superior Coal dru
žbe .da bi tam splačal delavci
Medpototna ju pa napadeta dva
neznana človeka, ki sta pričela na
njti streljat*. Steen je bil tak
pogoden, da je umri. Pozneje so
šli šenti, preiskati okolico, ter za
lotili dva osumljena človeka, ki so
jilt laprK,
STAVKA PREMOGARJEy.
Des Moines, Iow% 17. sept.
Petinsedemdeset tišnč prrmogar
jev iKMle po Iowa zastavkalo
vgled odredbe unije zaradi ne*ix»
raztima delavcev in delolajalci,
kakor tudi. da je družb« brez u«
zroka odslovila neka) delavcev ir
»tafia*.
/'s
•"•»•-.N
VELIKA iKODA PO NEURJU
Cia!lijolis,
Ohio, IS sept. D*-
««s »e je tu utrgal oblak in vodo
vje ob Ohio rdd jc tako narattio.
Evrope.
AVSTRIJA.
'}.
fi A, 'wumtiA*M,
Rabuke na Dunaju.
1
ZKAKOrLOVNA TlAKfc^ draginje
/-aradi nežno
so
*c na Dunaju vr
i i... šili resni nemiri v katerih je bil'
... ... |n»d oseb ranjenih in čez 100
Te dni se j« priceja mitir *ra- aretovanih. Demonstracij se je
koplovna tekma i* New Yorka udeležilo okolo MioOo oseb in go
pa do pacifičnega obrežja »i-j vurniki so'v ojstrih besedah na
cer za Hearstovv, darilo, ki znašaj
pa(la v a(l0i ki nc fttori Bifaari
se
draginja vsaj deloma omeji
ob sebi umevno in ze se od ti jih Zahtevali st ia ilovrJi utart« nvn*i
Poroča. Rodgerjev letalnik 5^1 Po^^!
je vršil obhod in razjarjeni ?*'•|^11«. pr, kateri
1
tttLl&
NIČA/
Poročna darila
HERALD.
H1911. torttt, 21. MpMfl !91t
razuma v vseh točkah razven
^,n«r (R) kateri zahteva Nemčija eko
»mk:ne pravice v Maroko.
Požigi okoli BeroUna
Zadnje case je bilo v Berolinu
iti Oblici vet- jiožarjev, ki so biH
kakor znano vsi podstavljeni. O
blasti so razpisale več nagrad o
"tni, ki bi požiralce zalotili ali o*
vadili in kakor domnevajo, imajo
til opravka z dobro organizirano
tolpo. Do sedaj ni o zločincih naj
manjšega sledu Policija je vsa
po konci, a kljub tertiu se /vrši
vsaki dan več požigov. ?.:'
*1
Stroki klobuki prepovedani.
Jagow je izdal. d. hro
|»ok loab konju-o '"l«*!#,- ,,!redhi ne podvrže bode pla
ce ki m, priče streljati. Koliko j^4
V-Vir bktaiiF'rr^TSiiMjo »o' are
tirali nekega Ivana Kubača zaradi 7\t ..ir, k.» je ruski
predsednik Stolvpin
Zaprli so tudi njegovo ženo. ker
je tudi ona seksualno občevala s
svojim sinom.
AVSTRIJA IN ČRNA GORA.
CVltn^iko fto*»nlko «o prel dve
ma mesecema premestili radi ko
lera na 1^'vcen. kjer so oboleli na
to štirje vojaki na koleri. Avstrij
ska vlada je odposlala na to v ta
borišce dr. Thura, ki je ostal to
liko časa tam. da je kolera ugas
nila. Meti 5.V vojaki jih je ob 1
lelo na koleri pet, med katerimi
sta dva umrla. Ko je bila nevar
nost odstranjena, je kralj pozval
dr. Thura k sebi v posebno av li
jenco. Kralj se je zahvalil ra nie
gcjvo slu/lwivanje in pohvalil av
strijske zdravnike in naglasa!. Ma
mu je Avstrija vedno priskočila na
pomoč, kadar je bila dežela v r.e
varuosti Dr. Thiir in še dva zdrav
nika sta bila odlikovana z Danilo
vim redom.
NEMČIJA,
Ftanc6#ko-nemiki sporazum.
Frankfurt. 1!#. sept. Berli-iski
porwevalec brzojavija. da je 'ned
Francijo in Nemčijo došlo do sM"
da je poplavilo vse na okol in
uničilo vse poljske pridelke. To
bak io koruza je popolnoma uni
čena in od leta IX!K" ni bilo v tem
okraju tolU«i o^fouuie
UUU JAPONSKE RIBIČL
Ameriški in japonski ribici
pri Sa^ta Cruz otoku spoprijeli,
tem spopadu sta bila ubita dva
japonska ribica. Kakor se r«x a
*0 Japonci hoteli ameriške biče
profftu4l,ia jim m*o
pulili
riti.,
v
%i
1
s
T*
n art.'
i- i .• w.»o. iv» kateri se nattifeč rire-
f*v Iv« i r! ^-eduje, da nosijo dame v U
n^rVAwLr
mM1,C'
klobuke. Vsaka, kise
la
ubitih, |xrix'ilo ne iv.ve in govor:
le o ranjenih.
,o})e ^5.
Nastav(l! udi
& v i glediščih i«u.ak4U|^ 'sbra
proti mali odšktxlnmi da
klobuke.
-••••••--»ifccx a
10
If a Idol
Poročna darila in ženitna opra
va princezinje Zite Parma, ki se
poroči s prihodnjim |restolona
sleiuikoni nadvojvodem Kari
Franc rosijorn. jc neizmef^e vred
lutsti. Mati ji je podarila na več I
milijonov vreden družinski *a-j
klad, cesar Franc Josip ji je pai.,
odkazal letnih dohodkov pol tni-L
ITALIJA.
Lav« pbdira bii«.
ep t. Iz ognjenika
rab velikanska množina
,a
,. ... ..
lijonov kron. (Seveda na stroške ki ixidtra hte »1 uničuje na
ilavkoplačevalcev.) *ade. Vsi vinogradi okoJ, Catani
(j« »o uničeni. Ljudstvo je vso zbe
Nadvojvoda fares denarl. &
ano
Naavojvoaa ure* denarja.•
Dunaj, 16. sept, Presumptivni na poimv.
prestolonaslednik Kari Franc Jo- Sk^f Arista Je *am prišel »eni.
sip se je nahajal te dni v
zelo
«fU* mati tlOrtWjrta
pnrejuje procesije, ter
na okok
letnike in jih kliče
da ljudstvo navdušuje ter vodi
smešnem jKl »žaju. Bival je v cer procesije.
kvi -v.jfctei.ina in hotel je iti naj prebivalcev i* Castiglio
jc treba plačati vstop! ne in FratuactHa je zapustilo me
nino.*Bpe}vv.la ni imel pri ac-]i*ta. ker so ogrožena, da jih lava
bi ddw|FJi». V'«ditelj pa ni verjel !»r preplavi.
temu w ie poklical policista, ka
terem^p^t- je nadvojvoda legitimi
ral. Dr.ii, i dan e nadvoida jxwla!
zahtevano vstopnino. i
Ifusico.
V čei rt e
i
nravstvenih zIckMiiov. ki jih je iz-!mir.ister.ski ......
vršil-na svojem 1 kletnemu sinu. s bival v gledišču pri predstavi, je okolici mesta so okuženi vsi
nanj neki mladi odvetnik oddal! ^7" vedm
se
le srečno vnesel. Ko je bil Stoly-j^
jm se governer v Sarotmvu je s Mini,trskj
Jeta 1 napadalec oddal nanj.nih
rc
brez da bt ga bil
ic unija ii.s nrtiii tinske
ga govenierja generala Bobri
kof.
88, julija 1904. usmrtili mini
stra Pleve.
1?. febnurja 108. 4 bombo u
smrtii: velikega-v ds Vrpja
v Moskvi.
i? uilij* IW)5. ustrdib policij
skega šefa v Moskvi.
t. doc 1J»06, .ustrelili policijske
ga Šefa v Peterburgu Cermetri*{f*c'is^Ka
rtika A ndruatf v ixdzu.
ŠPANSKO.
Zarota proti Alfonzu.
Madridu je že (ar dni ra*
šipfcna vest. da so iKlkrili zaroto,
naperjeno pruti kralju Alfonzu.
Detektivi spansk« policije v Pa
rizu »•.) tem ob ventili madridsko
policijo, ki zdaj strog* pazi na vse
tttjce, ki prihajajo na špansko.
to svrho
je
KOLERA.
JBenetke. iiene^ki župan je
ti goizečemu razširjanju k*»lere.
dva strela, od katerih eden ca ieilerer.kl.^jame celo mest. V hi
oggiji je umrlo ze mnogo bolni
kov za kolero. Med umrlimi so
tudi sanitetni uradniki. V Carpen
gi je obolelo samo včeraj za ko-
strela, od katerih eden ga jej
pogodi! v roko. drugi pa v trebuh.}
Zločinec je sin zelo ugled-:
ne rodbine in se imenuje Bogroff.
Ko se je atentat zvršil. se je naha*
jal car s svojim spremstvom v
dvorni loži.
Po strelih je nastala splošna
panika in car. ko je spznal polo-
lero 4'» osel).
morajo podreti vse plavalnice
zalct se je obrnil do carjeve lo- uničiti vsi deli teh jdavalnic.
ze. napravil znamenje kriia in pa-j Vse te odredbe sv) v ozki zvezi z
del v nezavest. [nevarnostjo, ki preti Budimpešti
Napadalec je hotel pobegniti" S,(j Donave« da se raznese kolera.
vendar so ga še pravočasno spo
znali vjeli in kmalo bi ga bilij Carigrad. Med vojaštvom.
linčali. če bi he bil ear napovedal !k» k vrnilo iz Albanije, je zl*
ra varovati pred razdraženo mno!'*'0
stl
iit:6 (kov. Izmed 1 K0 vojakov, ki so bi
Ko so Stolvpina obvezali za si-M' nastanjeni na azijske obali Bo
lo so ga spravili v bolnico car je spora, Je _umrlo 40 čast
pa zapustil gledišče in 'predstava'n»kov živi samo šefi.
za"|„tva
Dne 1.,. avgusta lftO« je nek
Ho pred niega vrgel bombo. -V' o
J^tb je bjlo pri tem ubitih, medlcii*
jgiKU 1* letna hčerka Stolvpina.
Stolvpiuovo stanje je bilo lalj
časa tako, da se je mislilo, 'la lx
de okreval, vendar snirtnonosnih
ran ni mogel prestati in je pxlk
gfl.
Kijev. Rusko, 18. sept. 150 od
vetnikov so tu aretovali, kateri
so na sumu, da so bili v zvezi z
Bogroffom, ki je izstrelil premi
erja Stolvpina. BogrofT je izjavil,
da je Stolvpina zaradi tega umo
ril, ker je v njem vitle! iujn«v4r
i*jšega Človeka za dršavd,
ka
kor leto«. 'VH-
Napadi v Rusiji.
Ruskem ni varno biti kaj
višjega, to nam kaže iz vest je na
padov, ki so se zvršili tekom zad
njih 'el. Z vršilo se jih ie se vedi
več, vendar ti glavni:
15. aprila 180'ž. M. Sipiaquine,
ttunn»ter notranjih zadev, bH h
morjen v Peterbtirgu.
10. maja 1903. usmrtili guver-
-eptV
O SC
Barbam, CtL X%
u
g«*»raU Kogdanovi-
•.•vi Vtjf
'4. rf /A
5
Vatame Letaik
BELGRAJSKA KRVAVA NOC
Beograjska "Tribuna" ie obja
vila odkritja nekdanjega zarotni
ka proti življenju srf»skega kralja
Aleksandra kraljice Drage leta
lodvetnika Ace Novakuviča«.
fcpiošno se upaza. da je izd: I No
vakovič svoja odkritja v i^flrfi
"Triljtmt *, ki jo je podpir„J#^ei
snj3 Nikole i'asica vlada ifdispo-
/a^uu'a-
pcterburskega prefekta. i -"HiKritia v trenutku, ko poroči
'V-.if». jan. !»U7. usmrtili polkov-1^raij* ^'cWr
1 iifnii i»m t« Lr/ik •**1
sc krn
,ku°'
Budimpešta. Vojaštvo straži
bregove Donave, da ne more no
beden piti dunavske vcmIc. Višji
zaj. je zavkazal golbi, da ^vira! p,licijski zdravnik je naročil, da
carsko pesem. Stolvpin, ko je bil
se
vojakov in več častni-
.novih slučajev kolere, umrlo je
v ,rns) je umrlo {0 0
^cl),
svct ie
hudgetar-
twirov zavrni) zaht
evo
subvenciji 10(i.oi.»(i turških
funtov lK)j ro{i koIeri
Po celi Turčiji ie kolera izbruh
nila in je za njo umrlo že na ti
sx-e
ljudi. V Mali Aziji, kjer je og
njišče morilke, so i z mrle cele va
si. V nekaterih krajih niso dav
čne oblasti našle niti enega pre
bivalca.
Z oziroro na to, da »o zdravstve
ne odredbe zel« pomanjkljive,
morilke ni mogoče zadušiti, jfiač
pa se razširja rapid
na
NEMIRI V ALBANIJI.
V Južni Albaniji se je zopet po
I4I
l.astmfe "Tri-
i bUlie V. ...
jeva je 1'ronislav Nu-v\ ki na
lec. 1«or. »»omili gt^la A-|stl'P
zai
lekseja Ignacijev«. ,sfOrmak-dnika. znanega prtnea
3. jan. 190.. generala Lamritra, j-
srbskega pre
tiat1 no
Jc»
s'a
s
objavili
svojo
hčer z ruskim
princem ko nihče več ne dvo
mi. da bodo kralja Petra sprejeli
na Dunaju, v Parizu in v Heroli
trn. JSovafcovič je že .star. do 11,
ut:ija je bil zelo obiskovan,
premožen odvetnik, tast bivšega
notranjega ministra Jurija Cren
čiča, ki je smrtno sovražil kralja
Aleksandra in kraljico Drago, ker
rarl'
zdaj v v* »fc^laku.
ki prihaja j* Ffaiicije, 'MrW'Bfci de
tektiv,
Revolucionarno gibanje.
Stavka v BilLaj« na .španskem
se čedalje boli razširia. kljub te
mu, da se trudi vlada to zatrefi.
Položaj je pa še poslabšan vsled
u ga, ker je promet ustavljen in
na mnogih krajih je pričelo pr
mankovati ziveza. Stavka se je tu pr,,., kralju Aleksandru in knlji
di razprosNjki cez celo provinci to ei Dragi, ki ju je nameraval
se vrsfSi ze razni nemiri.|Knarj iz dežele. A načrt se ie
MinisteTjvki predsednik Canakiai^va!il. ker previdni Peter v Gen
je rekeL da je |«»f»ravlte_n v Jkrajjtu ni hotel -.prejeti emiserja, Gen
poslati 4.W» yoiakov^če ne na -ič je zato izbral sedaj nefwditika
stane mir. Novakoviča. kateremu se je' po
preiskavo v Bilbao *0 pri^i:prečilo direktno občevati s Pe
na sled. da s« nameravali u[)riZ^. n»m za niim je občeval Petrom
riti1 revolticiunAi umjo fo ce«f|^,ii bivši ministrski predsednik
deželi. f, \vakumovjč, pozneje tudi jK.lko
Nekega članka, kakor
trdi vjfneir. po nedolžnem ''apr
5i. Ko je sklenil 'i'4. letnik srbske
v-.ja»ke akademije, mladi imroe.
niki in nadjH.irV'niki. nahujskani
»o svojih sestrah, nevestah in pri
jateljicah. umoriti kralia Aleksan*
dra kraluce Drago, j? uvedfl v
zaroto Genčiča in njegov ženo
ioni.'nik uadporočnik Ante Antič.
Nihče ni takral mislil na Petra in
na obnovitev dinastije Karadior
gjevičev, tienčič je pristopil' za*
roti. ki ji je dal šele pozneje poli
tično smer. Novakoviča je iKxrfa!
k Petru. Se ko je živel Milan, je
izkušal ustanoviti Genčič zaroto
iV
iz~
Ikov
sin 111 bankir Hadsilifupe.
Sii- l)i. p«K»blaščen. naj
i-ritfca*wtovi varnost in
»eJetiiii č»stMikw. Pre
ral }nti v ta n«men
jv«ktal na Dunaj. Ti
^vakrat na Dunaj. Ti
sestanki tif frflg&ptnfa
rili biv^tveno jedro Novakoviče
vih odkritij, ker takrat je lil No
vakr.vič dejansko edini zaupnik
častnikov zarotnikov. To se je
jasno pokazalo, ko je kralj imeno
val izventnrno v Genfu za gene
rala, '»zirorna majorja in stotnika
naproti mu poslane adjurante in
ordonančne častnike. Takoj so
p-slali častniki ziinrtniki Nova
kovi. :,! na Dunaj, kjer je izporočil,
da ga v P.eigradu ne bo čakul na
k'dodvoro noben častnik, če ne
prekliče imenovanja.
Zt
povišani
ča.-tniki so morali pustiti znake
ptvišarija o.!parali. 1'olitičen raz
voj v Srbiji je raaočaral Novako
viča, ki je |o|Mihionia ubožal. Pe
ter ga ni za njegove zasluge nič
obdari!. Pred meseci jeneki dru
gi zarotnik izsilil od srbskega
dvora Km tisK frankov za pisnia
Petrovimi noticami, pozneje pa
še en«.r vsoto, ker je fotograttrai
pisnia. Da si prisluži denar, je tu
i i i k- i
ATLANTIC ŽELEZNICA.
Poti. ki 12 Minnesbte in d-uzih
aapadtiih driav kakor Dakota,
Montana, Washington. Oregon
in zapadne Kanade, so že dolgo
spoznali veliko udobnost te želez
nice, zatoraj se pridno posluzuje
ri jim jamči splošno zadovolj
nst.
župan-
Naš vlak zapusti Duhuh ob
i.
15 vsako večer proti New Yar
ku vzhodu, kateri je popolno
ma preskrbljen z vsemi potreb
ščina in i.
Naša proga trna direktno zve
zo ž, vsem: drugimi, tako da se ne
rabite prevažati i? postaje na po
stajo nikjer, vozove premenite sa
mo dvakrat do New Yorka to
samo na tisti postaji na katero
pridete.
Kadar pridete v New York, vas
spremi naš oseben zastopnik, ka
teri preskrbi, da dobite čedna
iavilo vstaško gibanje. Muhame- prenočišča po primerni ceni tu
danski Albanci zahtevajo ravnoj vaš tudi odpremi na ladijo. sploh
iste prostosti, kakor so se dovolile, mi skrbimo da je vaša pot kolikor
katoliškim Malisoriem. V okolici! mogoče prijetna.
Djakvice organizirajo baje že noj Kadar pridete v Dulutb, obrni
ve čete, ki so dobro oborožene in te se na naš urad, ako pa kupite
s strelivom založene. Kakor poro! listke na severozapadu al: oil dru
čajo iz Soluna, so v tnladoturških rih agentov, zahtevajte, da vam
krogih mnenja, da je bila velika železniški listek čita preko im
politic na napaka, dovoliti MUU-jluth, South Sliore Altiutttie XjK,
«orjem izjemno stalilfe.^ 1«te /mit«,
iw ,5
ik
V*
.*• »S IB
"fi
i
:ri

T,tjrrtTre. 1?. T. 18. fvpr ^nfarfi
udrb v Ltgmtc v First Natio
1^»^, »am taz^trelib blagat
..... |^|i
pretend
pUčiio ude
tendent ie
J-1' i Carigrad. Offtcijalno se "g*-'
t'.VM PriP«ao,t»m DULUTH SOUTH SHORE IN

xml | txt