OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, September 21, 1911, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-09-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

If
I
i
Nashwauk
a*
ireenKska
liMfiktirni trgovhu li
Josip Scharabon,
41S. West Mlchlfinn St. DIJLUTH, Mlnn.
Bl l/O UNION POSTAJE
Kadar pridete v Duluth poselite me. Zagotavljam
vam izvrstno postrežbo v moji gostilni.
Pošilja denar v staro domovino po tvrdki Frank Sakser
Go. Prodaja parobrodae liste.
MATIJA ŽUPANČIČ
izdelovalec smodk
ELY, MINN.
gostilničarji
tdlno »lovfMlH* v nn*rm mrstu. 1/vrslna
poslrc/h« so vscin ro|ukom.
OblWIlo nas k ad 4i so nailiajalo v incslii, vedno dobro
dolIL
Chishoim Minn.
Kapital $25.000. Preostanek $20.000.
Osebna odgovornost $5,000.000.
Obrestuje denar po 3°|o
Prodaja parobrodne liste in pošilja denar
na sev strani.
Posebno pozornost dajemo Slovencem.
Pridite in se prepričajte!
RAST NATIONAL BANKA
DULUTH-
prrtijtln
Slogar Bratje
ELY, Minn. .»
naznanja stojo 0010 otvoritev tir si priporoča v obilen obisk.
I
zalogi sveze grocerisko Mats. Bogata izbira 2enske la
mozke oprave le obuval, Harocila se dostavljalo dom.
hotele
Ce
dili kaj dottrcga ztthtevajlc Mb po goslUiutli.
Maurin in Sterbenc
MINN.
Glavnica $500.000.
Preostanek tn rierazdel|en
dobiček $1,550*000.
V ta Mw vlap tfrtava svoji
1
Hrednoall.,
hrsaUslli visi aa ptomi|a
w^"r --TT
VmK Jan
Lepa pfavfyte*
8p*aai Rado Mitailb
.' *plukaj bo* t: reva*. kaj ti «*»j
l».li 'neumen med vsem« tremi,'* ga
je zavrnil oče uevoijno. "Saj ne
i*naš drugega kakor dobro puiieati
in Icnotio |iauti -ta pe
jo I'.og s«« usmili
"Karkoli človek /na. je d«»brv In
nni utegne koristit i danes ali ju
tri." |p dejal »ne* ponižno "Pro-
Min ve*. blagoslovih me. ljubi o
če! Potem i« kar pojdem!'
"Silo in Nitka, oba sta priiMa
'cjna in Učna in prazna domov,"
javkal stari nio* ''Jtog ve. kako
bo godilo i« tebi."
Na|H»slcd pa je le blat «dovil
svojega najmlajšega sina in latir/.
}t odpotoval \eselo, akotmli sta
nni |Hsmehovala staremu ka~
••»na. I-HtAvil je v \*aki kri'mi
I 'IVVVMII e je LUPITI, da una DU
ma »rebrno, jablan ki t»di /lata
laholka. Pil |e brc/skrbno obe
tal. 'V že plača, kadar *c vrne.
»bieiuiakeiu j« bil tmerum prav
tdane volje.
Pride v gi*d. Tatn /agleda
alatorogega jelena. tičečega a ro
govjem v močnem grmovju.
"I.epo te pri'»im. pomagaj nii.
Ijubi ]Hpotnik!" jeci jelen mil"
"Ke*i me in izpolni *c ti tvoja naj
ljubša želja!"
"Takoj, |Htrpi sam« malo, dr
a
IK'I jelencek'" veli Jamrx. preseka
gosto \ej«vie in jtogladi jelena po
ponikni Min vi. y
''Hodi previden, Ijufii mladenič,
ne *eli *i fihi) nespametnega a
malenkostnega! Premisli *t do
brot"
"I. kaj bi dolgo izbiral!" odvr
ne Jane* naglo. "Vr« kaj? belini
»i, dM bi mot-el piti, kolikor b«nu
iiotel!"
li rt«»pa«n€inl človek t*' klik
ne i alt Mtnn. "Privolil bj ti. da bi
MI bi i/bral v»e kaj bi4j^«ga, na
jtruner \tvho i/\elicanfe,''
"\vi»o Uvelu anje naj si *a*lu
ii dober kri-itjau tam." *e dreie
Jane* modro "Ali bo kaj ali ne
no nii Ali bom um i /metom to
liko pijače, kolikoi boni Iiotel:'"
ka­
Jelen mu pok ima o»o#m» Janez
KW 'eP(» /abvHli, Kar taiileda (»dur
w bab«r».
Aha. to j« pa tinta vila. ki ata
njej pi ip vei|ox ala doma tnoja
I mita bratca"' *i misli ve*vli Ja
"i.v "r.id.» je re» kakor k'H-ev«ki
j«a »aj W v kratke« v«a
!ruua«"'iia!"
PoljnM me, rati mladenič! 1»«
xtara baba
"/akaj pa ne!" (nlvrne Jane* in
poljubi nemudoma,
llkratku »e i/premeni ostudna
arka v prele|Mj mlalo deklico
akor t»nen ji l»le*0e prekrasni u
e *ko*i prodorno obleko in dol
la*e i* prebeleun obrata *.arr
uamljivo sladke o4.
"PreMirto je lena!" »i |e ntialil
*eli Jane* ln ker nI nil tak"
umeu kakor njegova brata,
UHK'" objel in
t. obCntkom
N«, kaj *i ieliA ?H vpraša vita
losa,
"Ve* kaj, prijateljica? Prej »eni
želel, tla bi mi nikdar ne pošla
ia« a Toda nerodno je, da ima
\ek ma*kn Zelitfl ni /.4torej
1
bi bil od ji|a e 1411111 nuli
11 /idaiii- volj«, nikar JUI da bi
1 »kixlovala
I e|«a v »I* mu natakne »lat pr
1 01 na meitince in «Kljc*di na «la
»»gem jirli-itM. \'e»t|o |*mje Ja
dalje in |rula de\et dolin
de*et i^ot« v deseto (le/rlo k
kinu ik vedno pl«po!a 1
V l»JCK.« »tolpa i »m /a*taVM,
SpitMe iit.Mut, .Mlpio težka ivlr
1 «i'nu iti J.itte« »topi na K**'*
d\ort^'e ^"a balkonu »'oii
.on presvetli kr d) d. vete UeivSe
Jtavfit njena t»* nir^ova lu
««i|«
A
tako a ku
KE JAGODE.
Ve /daj ie punc* salu, ko H«
»n»»b Jane« katiM brh
lw Wia WW, ku »v bo draaia
»m«h V'
aif* «a vpm te laatji
jlane# prvt
pui -vn, potk e je |a preobjedel
prt
|la^
in *daj na.n hoče biti pr-
vi I *tp«»d Pravi, da ne jMijile prej
xi, dtvkler ne pride kdo, k« gi
!i
»RIMAMA pri pijaei In JKJ V*VJ
|, n e imeti mojo hčerko. Ako ga'
urtmau*«, ti dam kraljično r.a, e
kraljestvo jMJvrhtt, kjer
»i taut od far«! Ako ne, (i pa »hI
•#ri pa«)a jMMiaat ^lavo! Ca *1
re tak% junak, |Rtr.kuai
nji u'"
I ,e|.»a~ pruiee^inja w n««nt» n«
wkne. *e neha jikati in prav mi
ki it"nleda Janeaa,
Ion* pa piavi kralju in kra
lji« ni: 'l.e kar nič *e ne bojiia!
Kj« |ia ie imate tiste«-« j«*s4»| lav
ca Kar precej udarim i njim
ennet« *t'tn ie iejen!"
I' ka/ejo mti v prvo nad^tro-'
je
1
Hidi sedi |H»irvMti,* pritepe
net pri »Jasiiiih p^eukah slad
kih potteah y.ajema vino s kt»
cei 11 v«hki-({a »mla Ko xa^leiln
JaiM/a, iaiuli strašno in se mu
|Kf lehuje in ga ba»la, lanrz pa
mu 1 sedr /a ini/o in uiti kra
ten e*a ne poyli-d« |i»«je ptisa
*ti lak« pijeta tri tedne aapor«
•kti".«.
Mi ae ud*i ali nt. Janea?"
vpi a pen. klavce, ki ja imel
kai'i'.ilnegn lučka.
j. ie* |N» te xc pije i* korca, Ta
ko i*kux ila še tri dni.
\li s« uda« ali ne. ljubi Ja«
ne/ jeclja peso^Uvee, it vea
Ixiliiu na jitrin in ledvicah. "N«
stoi nu ti tiu /ale^a
J.inea pa le pi|e in pije. Peso
clawu je #e peklensko sialyl,
VerUr vmaja še tri ure.
Mi a« uda* ali ne, predragi pri
latei) 'V *ii-tok« pritepenee ua|ol
mrtev, "Ako udaš, ne. te ne do
teknem in u pod«rtm v«e draco«
ccnoMti, kolikor atin jih na^talul
v (Imeti deeli
(uAati
»e hiH-em ie vso tinto!"
K* p*soglavee sliši te besede.
omedli in pade na tU Jane« pa
nubrusi »\oj pipec, islre^e prite
peucu glasu in jo vr/e na dvoriš
če
Zdaj pa veaelja ni bih ne kon
ca ne kraja Sneli ao črno zastavo
in razobesili pisanih Miuicirali
streljali »vouili so LENOIMR, da
so ie kar ušes« bolela lane/a (u
pa jo povabil očeta in Krata k »e
i »i, /el kraljicno llopsa^a in ved
no iidaiu' volje, toda jniurom tre
zen iatal deveto deitfe
Usihajoča Lahs»
'»lavna iila češke dežele. Laha,
usiha in lialostno je gledati, kako|
so .(• icpremenile kraiexue slike|
tc| teki. Povsod pra/ui.ska,
ne .pravnika. mrtvaška tišina
so|ni
PO
»ljubil na bo#au*tvena usta
\'ila |a niti /"alti^a i* prstom in
n pravi: ''Ker si me poljubi!
cj, ko sem te prosila, ae ti ta}xT
*e ena želja. I Jod
i pameten In
*eli »i kai nit eve«a
ilin VJI.IH JE tako raj.«kottii!, da
funtu kar vrti v k lav i,
"Kako e lejia!'* preudarja na
i"ina. "I'a kaj. ko ne tako rada
[»reminja v^ staro babo Pa mi
i- aijieua llopia»a na onem jjra
tudi ni napačna, kakor *t% j»ri
vedovala brata. Pustimo vilo
laljuUiitH* o« rajit v i»riu «at^
.i!"
samevajo na protlih in tu in
am leir.i kak parntk napol na *u-|
hem hie* ognja in brc/ ljudi. I.al
tu m' tam plava kak plav oakij
strugi, leiio in zas|«no. kakor da!
bi hotel *daj /daj ohtičati.
1'tihtiili »o glasovi, ki so sicer o
iivljalt cejo krapno, ne vali »ej
več dim \t mogoenih labskih par-|
likov, v sa filovha po l.abi miru-j
je, celo parni prevozi morali n
stavili svoje delo, ker je v oda pre I
in se promet med xtegovoj
ma se ixvrsuie kakor nekdaj s pli
iviiui lesenimi »oliti. Povsivl vi
strugi so »e poka/ale velike skale!
dolgi in sin»ki prsli se ra/te
do vste, Polovica struge je i o
/,a.o
MtlU,
Na krajih, koder je stala si
ADOLFfl G.
Vil
1
i'er l^iba V visok". naah ulj by
i''aaiiCitejši- »ivari, ki »o bil© i*gu
bljeu* HI rjlik-ev in čolnarjev in
kot znamenje davno minulih ča
stv so našli v Mulii strugi sekir«
ix kaniMM Povsod so se prikazali o
že "tu znameniti kamni, svedoki'*]*
»uhih let, ki jih imeiHijejo "kamin lT
lak' tc In res, v»1 kraji ob L«bi
»o hudo jni/adeti se v»4ike pl-n
tie družbe so odpustile moštvo
jth ladij nhdr/uie samo kr-1
marie, ki pa s«icda tudi nimajo
nobenega dida. Na timče lunlt tr
pi J«hl tem rMHika je "im.*rl v
'»escdalt. s« ss|o)httne v tucm
teh kamnov "(5* me vidiš, tedaj
se razjokatPovsod v l,»hi je
{Milno takih .kal. ki norijo t»ko
rek«s *go.lo\ttrdki iktkumeut tjt-!
•*e S«mo en kamen st skriva *e 1
mh! iti u nosi baje te#k" u
mevne be«ede "Mi »imt *e rapn(
kali »ii« "kali tn vi l«.
Kak»« t»fa» »o MikMt»ka
i
VIMI mt ti nt.i!
nemške dtzvla., iajnw
«glav»«-
je tail g«w|ju
pfebival.t*« fit «lb
u lokftr
iJh
W
s isnjea it »ajl jl
-k
•č%
i BLANa AvwniEi -.
Milwaukee, Wis.
se prip«r*ca sleveasUa (»stUiicarjm a aarick*
CCM
flnejsega igaaja, krlaovca tnpiMvca ki sllvtrki
vlaa Rostafsla.
NAROČITE OBLEKE n&Ta.
ki lsdelM|a lepe« nova« Irpeftne la
alleke, motso laille In priletna ftlvola. Clall,
lika In popravila vse po »nemili cenah, pridite
al onledatl blago In uvorea
J,tne* pa le|s mirno v*taue in
/akliče sk"/i okno na ilvorišče i
kjer »o-tri |Miajtv čakali HII«H itve Napel|avamo vodovode, popravllamo sesalke la vi
krati, kralmna in drugi: "Pro
sim. poiljne k«»fjn k mojemu o
četn |KI rimsko otdeko. /akaj i*-
312 Srant Ave. EVELETHJlNR, KIN
Najboljše vrata pohištvo, postelji
anotrocl, oprava izvršujemo po
kaatkem naročilu. Proda
jamo dobre peči in sploh
vae v to stroko spa
dajoča' stvari.
John PllSh.
WfTT'l
F^JSKtPWT?*
v y
mmm
':s-v
MlMac, poalrcJib« IA—»T«I,
1 Mular« Na(l«ial Bank flajUSi,
I V A
V nafto stroko *pada|oea dala.
Da|le ml naroČilo!
Helps Sbea trgovina s pohištvot
In pogrebnlk
slovenski kro|ač|
CHtSHOLM, MINN.
ladafate frpetne obleke po nalnovafftfi
Ihsbmm izbor veliko vzorcev.
Pridite In o«le|te al bUflo In se prepričal
te o alski
eanah.
Svoj k svojemu!
Rojaki!
Kadite slovenske smodke
Oliver,
Santiago-«-
i: Izdeluje Oliver Cigar Co.
». Pavsht ia KMaala.
•'-ISfe.
1
«te mkali/na« ^a* »a sta^st
ftlovle na labt »«•, da je »taMarej
s« «4/uanovMiia leiniia lll-V /a
im«*u ob t.al ,č »u*a v iabuki
•trnfi nar.»i 1* sv* ts.sttpotn« Tt
govma in |»foni«t »ta *k»«io »pol
n -mn usta*I!tut tudi t«n*kit
if"*a !HT k raj
»osi I *tU4ftl,_
INkNai Has.
»A,
Mt
W I'I'M W444NNNNW|l|Wi
Kadar rabHa:
Cieow L»

Isricliijc line Queen I Ihd smodke.
^FIRST NATIONAL BANK!
Minnesota.
'fast i't rear i* i»»#|», vlada tam
TIT Prist! n.- pia*. N K 4. V M4I DM
Bofala akti liHfaniijsklli via ia agnlep pial
Plille na JOHN TERANA, ELY, MINN.
Nels A. Nelson
Chlaholm -Minn. Phone I]
In Porto Rico.

xml | txt