OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 05, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*—*J
26.
išbntfi.
rENCIJA X. Ml I'
licago so bili delegati
juvdušeno in vsa sloven
iiiua bila okinčena s
L' je v počast delegatom
hi katerem je Rev. Ka
[\oril, ter bičal delovanje
-v« in Kranjčevo.
he je tudi, da se ima
la vršiti in dokončati v
n, ne pa v Jolietti kakor
•lastno odredjjjj^iteotiii
i k Neraanič. 0
/fTA
KATASTROFA.
mesto WH* jrrrtrtvalc!
Pennsvlvaniji jc bilo v
»opoldne popolnoma raz
najmanj 150 oseb je pri
Ijenje, ker se ic vodni
al in je po ozlci dolini
[z pet milijonov galonov
je kamor je dosegla vse
mesta Austin so delu
|ičane tudi vasi Castello
»rt. Kar deroča voda ni
je napravil jHžar, ki je
leni. da so se plinove ce
lile in se plin vžgal. Od
»pij je ostala le bolnica
Usko poslopje.
(ovitim šumenjem se ic
k-ala 17. zasipa, ki je bil
tv dolg in 49 čevlje v
ri pa je v sled pritiska o-
W*Tv\
Kla odtekla. pričelo je
veliko ljudi je /gorelo,
iuša $1,000.000 in inesta
[avajo več /graditi,
je prišlo ljudi ob življe
znano. Nekateri trdijo
drugi zopet čez 5(K).
NESREČE VSLED
POVODNJI.
Velikanrin povo-
jolandskem. 400.000 oseb
W17. Catatonia, 50 (HH)
Javarre, 300© mrtvih.
jl-opea up, Španskem,
pljence*.
»nzig, lt00 mrtvih.
Few Orleans, 1600 ubi-
fSzcgedm
It utonilo.
HNARODP
it
Carskem,
arcia na Španskem 1000
-anton reka na Kitaj
ipila. 3CMK mrtvih.
Povoden v St. l.ouisu.
Johnstowou» Pc. S000
ŽELEZNIČARJEV.
(ki uslužbenci, ki #o
soboto prenehati de
i s tem prisilili pripo
|»je novo ustanovljene
nedelio še le priče
[at i na pravi odpor.. Se
fbe hočejo z delom in
nadaljevati in so na
"kaze. Takoj ko je bila
^glašena se je pripeljalo
ptavkokazov.
»tavkokaaeov ki »e j«
ti New Orleanftu. j«
poataji v Chicago na
ek ga je obmetavati s
Več stavkokaaov ie
lih. '-1
OSEM OTROK ZGORELO.
flttm otrok Vilj*iw» Tfcre v
fleshbonu blizo Indianc v Pa.
zgorelo. Otroci so bili v starosti
«ti mesecev do 1.1 let. Pričelo je
fiaz
:ija K. S. K- wje pri
Jv. trn. Dne 1. t. m. je do
Chicago delegatov,
pot em drugo jutro odpe
i«t. kjer se vrši konven-
oreti v drugem nadstropju in je
s svojo ženo šel gasiti o
genj. Otroci so ostali v postelji v
prvem nadstropju Ogenj s« je raz
širil s tako naglico da ni bilo mo
g«x*e v*ff rtiiti otrOk i*'.*fr 'Vsi
zgoreli. -r.
VLAGANJA v postne hra-
lilLNlClL
V sredo so v VVashingtonu o
bjavili. da se je do dne 81. avgu
sta nahajalo v novo otvorjenih
hranilnicah vlog za $5f..VMMWH».
Tekom avgusta se je vložilo en
milijon 4olarjev in koncem sep
tembra cenijo vlog na štiri mil to*'
Me-tWarjcv.
maskIranci napadli
VLAK.
Okla.. 4 okt. Mis­
souri-Kansas potniški vlak št.
ki je vozil iz Kansas C. proti
Oklahoma C. ,je bil uetavljčn
treh maskirancev.
Roparji so oropali poštni to
vorni voz .odnesli so dva zaboja|greznili -turško
dragulj Roparja so pričeli »rdedo jštvo t« so rešili
vati vufcr kakor
ttspehg. fT
"SljtifT
Kapitan Loop ima svojo ladijo
za lov že pjKlnoma opremljeno
in je dobil obvestHp o Ro««veito
vi nakani
V Mestu T.ima. Ortt.
deljo popohlne tornado
veliko kok» s tem, da je rušil po
shrpje na katerih cenijo škode za
$100,000. K sreči, da ni bila ne u
bita ne ranjena nobena oseba.
Br*z streh« je 150 oseb.
je v ne
prizadel
Arkatutt.
Iz sto glav broječa tol{» je v
Lhima.« udrla v tamošnjo ječo
ter iz nje izvlekla belokožca Char
les Malpass. ki je bil pri nekem
streljanju, pri katerem s( bile u
bite štiri osebe. Jetnika so jxeljali
do vodnjaka in ga v njem vtopi
li. Malpassa niso mogli rojaki vi
deti, ker je bil porot tn črnko.
CokMuAfc
V Colorado Springs so za
prli nekega Arturja Hurnhama.
ker je bil na sumu, da je usmrtil
svojo ženo in otroke. Sedaj se je
dognalo, da je nedolžen, kajti od
tisi krvavih sletkjv na »ekiri so
pokazali, da je bil zločinec nekdo
drugi.
V Lake Luna so spoznali
John Ellison#, Henry Yokena in
Theodore Riley krivim, da so ri
be z dinamitom lovili in jih na ta
način pobili na tisoče. Obsojeni
*«11 4*rletno itd®,
•vr^-V Mak*. .•
v
Dva roparja sta v Prie«t Ri
v*r udirala v banko, razstrelila
blagajno in odnesda n $20tH) go
tov ine in $7tMkK vrednostnih li
stin.
V. "L-
lili«fill -i
ivxtnik Otman je na Tastno
pmšnjo poslal John H. Flemmin
ga iz 1'evira v »oroaico. Flcm
mittg hoji da bi *MV«t tiirtem
napravil nesreča
NA'
MM, Htn., Ttosliy, MM
Vojna mM-
Ker turški odgovor Poqgi ni"
gajal Italiji je slednja napore*
Turčiji vojno.
Vojno »tanje je pričelo v
popoldne ob 'i:3». Predno }t
iija to storila se. je vršila ka
na seja. kjer so He enkrat
htali odgovor, kajti upalo se je
bodejo velevlasti posredovale iJfc
ne pride do krvopr^litjaj
Turčija je obvestila
nima nič proti tenure z*s^te
j»olis in Kvrene TtmBce b'*ne
d,je so odpoklicane v Konstanti*
nopl. Turško časopisje je zelo
do napadlo Italijo in jo naziv$$i
roparko. Italijanski mornarski
nister je takoj po napovedi vojne
obvestil admirala Aubrey povelj
nika ladijevja pred Tripoli*, da
ma zahtevati predaj«* mesta 'Ifi
]M)lis. drugače k'a pa bombard*]
rati ter blokirati celo obrežje,
e V e u o
bvesčene in Italija )c sprejel*
pod svoe varstvo vse tuje* ki ie
nahajajo v Tripolisu.
V petek zjutraj se je približala
italijansko vojno !r«l.vic pred
Tripoli*. TorpjMni it^evalec («a
rlbaldi je plul znelo Stavo v pri fc*
stan. Velika množica ga je priča
kovaal. Poveljujoči častnik je od
turškega poveljnika zahteval pre
daio mesta v kar pa Turek ni pri
volil.
V soboto italijanske topui
čarke izstreljevale mesto f*reve
sa. Ravno ta dan so Italijani j»o
brez
ROSEVBLT POJDE NA LOV
HA KITE.
xtou. SlBne/lev« in tigre v A
friki, a sedaj se pa namerava po
dati v Severno morje na lov naj
kite ali some.
i*
antet ijmin yi ruyi. H*
bi! v svojem živlenju že d*etkr..t
zadet od strele. Zadnjič je 'wi J"
ure v ne/avesti. Zdravniki dpihtut
nie, da ima l^eddick xm str»i''
sebno privlačno moc,
Italijan Antonio l_ncitali»iz
ffaut.Kka, se je rwmeravai podati
V stari kraj. Dvignil je svoje pri
hranke. nekaj ti^oč tolarjev ter se
podal proti kolodvoru. Po nesre
či je prišel pod vlak in je bil ubit.
V Indianapolis so roparji tia
padli Daniela Burns, mu odvzeli
gotovine $11. potem so ga tudi
prisilili, da je vzel umetno zobo
vje iz ust, ki so mu ga tudi
%M
Brzojavne vesti.
bfli od šerifov ubiti trije štraj
karji. Kakor se poroča, tudi tudi
stavkajo služrbenci železnice.
V Chicagi st aretovali Louis
Ruehla, sina ustanovitelja najve
čje pivovarne v Chicagi in njego
vo ženo Avgusto, ker sta pod na
pačno pretvezo izvabljala de
nar ol raznih bank.
Britski parnik Ixon je blizo
Eugano na Sumatri pogorel do
morske gladine. Ce so se potniki
rešili, še ni znano.
V Pittsburgu so člani črne
roke razstrelili hišo Italijana Pe
trn Carus»o. Preje ho ckI njega
zahtevali $l.rM» in ker jih ni pla
čal so položili pred hišo bombo
Stanovalci so bili lahko ranjeni.
V Toledo, Ohio, so ustoličili
novega škofa Jožefa Scbrembs.
Slavlja »e je udeležilo poleg «0G
duhovnikov tudi obilo občinstva.
V New Yorku je umrl admi
ral ameriške mornarice Win held
Scott Schley. Pozemske ostanke
*0
prinesli v Washington ll wt*
nam« počitku,
MvMC5. okK
riški rtsti #o mnenja, da
k dal**por it poravnati in ka
•jMS »liši, Italija ne Inxie nada
kU v^jne, če ji Turčija privoli
f«ti Tri|?oli«fc (kupa"i)ki lia
!||kltjf jc t? da izkrca do
bra JO.fWfci nioi in obstrelj^
mento bi pričela še le takrat.
bila v nevarnosti last tuj
Italijanski minister ifija tu
ttačrtu tripoličanskemu prt
Jstvu iti davke, ki jih
si ljudstvo H"naj zmaguje,
poročil se
UJM!al
Brzojav IzAonvei^ci|e
Ncmalchself
•e na4tl|«)e v So.
AVSTRIJA
Cesarjevo potovanj*«
Cesar Franc Josip »e jKxla za
četkom oktobra v Budapešto,
kjer bode v kraljevi palači prebi
val nekaj ča,sa. l%ri tej priliki ga
obfšve tudi srbski kralj Peter.
Dcmonsttncije »radi draginje.
Te še niso ponehale. Ljudstvo
je razburjeno kljub
d:
lMl"
•«"e »e!ii-l
je, da so Itali-
zar«U,j£l$fiSc'« raii-p^irttio la
"'iierna'. i/ katere so ravno
sijali orožje in ^treljivo. Ve
lel orožja, je bilo že spravlje
notranjost ^ležel«.
felevlasti »o v tem neutralne.
mško časopisje strogo obsoja
iijausko jKfStopanje ter pravi,
je Velika nevariK.-st, da pričn«
favi balkanski ples.
vladnim o-
[z
ve
krajev države se
i javlja, o demonstracijah in izgre-
V Lafayette so se sproprieli lih, ki so posebno naper jene pro
Rlušatelji Purden univerze. Pri j'' Židom. Iz Kutne bore na (e
tem je t»|to «ajenih 1 škem.poročajo, da je ljudstvo na
|Wyj padlo in razdejalo židovske pro
jdajalnc. Se le po posredovanju
vjja,štva in policije je nastal mir.
Michigan. I.vovu in Krakovu »o se vr
Imli.in«ki pt^lavar Satagojšile zupetne demonstracije. V spo
je v St. Ignace umrl v starosti padu z vojaštvom sta bile dve o
to8 let. Pokojni je bil dobro znan
in prijatelj |p«a»ikom Longfel
low,
ebi tako
raiMtin
raneni, da so podlegle
Zima na
Tirolskim.
Čudno vreme je nastalo na Ti
rolskem. Medtem ko po nekate
riti itrajih vlada še precejšna vro
čina je okolo Metana nastala pra
va cima in zapadlo je precej sne
ga. Neurje in sneg je najiravil o
bilp škt»de, IVomet je oviran in
brzojavne zveze pretrgane. Pač
čudno vreme v tem času.
15 milijonov kuxm za regulaciji
učiteljskih plaž.
V sejj deželnega odbor#
dloiil deželni odbornik Burian te
meljni načrt za regulacijo učitelj
skih plač na Češkem. V prvem le
tu bi se po tem načrtu pomnožili
izdatki za učiteljske plače za K
milijonov kron. Burianov načrt
se je v današnji seji češkega dežel
nega zbora predložil poslancem.
Mrih WWM
HfMwijun stvar j«, da oM
|ega n\.strijskega kolega. ?.t ko
K avnirij.vki prestolonasled
nik Frane Ferdinand pri nemških
vojaških vajsth. se je govorilo, da
je ta |*ovabif na obisk nemškega
prestolonaslednika.
Kakor se sedaj uradno razglaša
*e bo.ltta oba prestolonaslednika
sestala koncem oktobra v Hlun
bachu in se tam udeležita lova.
tZ SRBIJE.
Dogodki v Srbiji.
V zadnjih' dneh je izšla v Bel
gradu brošura i*d imenom "Kr
vava r.oč", v kateri se odkrito iz
javlja, da je bil kralj {'eter pou
čen o umoru kralja Aleksandra in
Drage ter je zarotnike podpiral.
Urosura i«|ii!a takoj konfi«w:irana
vendar se je zelo razširila.
lult«rajk "Novo Vreme"' trdi,
da so neresnične vesti o namera
Kima p»haja danes, dne i.jvanem obisku kralja Petra na du
m. naslednje brzojavno poro- najskem dv«ru. Letos kralj Pe
Uradno naznanja, da je!ter ne bo nikamor vet- potoval, k
Od admirala Karaveli i po-! večjemu v Pariz k obisku pred
en* da se je pričelo bombardi-1 sednika Fallieresa, vendar tudi to
.Trifjolisa ob 3 :»o jw^ldne {potovanje n« bo pred novembrom
trajalo do večera. Obrežne
ti^iie so tudi streljale na itali
.^Jbrodovje, vendar brez u-
V
iftnsko
^tiha.
e Admiral piavi, da nadaljuje s
reljanjem toliko časa. dokler ne ...
r-'ši uniči obrežne baterije.!'
a:Hani pri Ateireljavanju
Jo n^to, da neTvoško-lnjcjo pošlo
v- mesni, vendar do sedaj so "jf
KfMvrečl. Ztr»rovan|e
DeUoalt so vior« 1»
,jLr
fcrova\«
Dementi.
Vesti nekaterih ttemifcSh listov,
da imeli srbski radikatci v Ni
šu zlorovanie na katerem so po
kra! a
*xt*
naJ
i^Cinviin Aviwiv/iii« «. ii«
nekega mladega delavca, ki »e je
potapljal Oba sta -koči!.i v vod
ielavcti na pomoč, a siaoba izgu
bila življenje v valovih. Tudi de
lavec je utonil.
ŠPANSKO.
Španija v revoluciji.
Medtem, ko se Portug.il« i
legujejo za to, da bi pregnani
kralj Manuel zoprt zasedel pre
ti 1. se hočejo Spanci svojega Al
fonza znebiti. V raznih okrajih
lezele so nastale resne revoite
Kralj je izdal proti upornikom
najstrožje odrefibe kakor tudi je
ljudstvu odvzel konstitucijonalne
garancije.
Španska v finančni stkkL
Iz Madrida petročajo. da jc
španska državna zakladnica v
brezupnem položaju .ker nima v
denarju niti več l,8co.0no peset.
T^ vsota ne zadostuje niti za po
kritje inozemskih obveznosti.
«AIjSK
Hočejo poklicati kralja Manuela
na prestol
Portugalski roj al isti so isfavili.
da se mora monarhija obnovili in
sicer v severnem delu Portugal
ske, kot obletnica pobega kralja
Manuela. Člani nameravajo po
klicati Manuela nazaj ter ga zo
jet postaviti na prestol. Kakor
se poroča, se sedaj v oblasti ro
jalistov nahajajo me^ta Chaves,
liuintaraes Barra in Barranca
Vstaja na Portugalskem.
[z Lizbone se. poroča, da je
ljudstvo v severni Portugalski v
popolni ustaji. Ista je pričela v
soboto in ttionarhisti. ki so se že
dalj časa zbirali ob španski meji.
jso
prekoračili mejo. Monarlmti
računajo na podporo ljudstva.
lada je v ta namen oiacila vo
jaške |*sadkt.
Mprajte uš list!
Vdvme
Ishipi,
Radikal
Nišu sploh nobenega z borova
imeli.
n
tiiiili svetilnike in poškodovali
lie baterij.
ITALIJA.
Chm duhovnika utonila pri rciil
nmvoitkma
Jy
Marin1|,
tt
flft gojene* Jcnle
OBVESTILO
Clan# podpornega draštva "'Du
luthski Slovani" se obvešča,'da *e
prihodnja seja vrši četrto nedeljo
v tem mesecu, to je dne okt i
bra ob 10 ari dopoldn« v ttredtti*
št\u N. V,
Do istega časa Ixwle namreč v*i
zvršeno, da bode novo društvo
»prejeto pol okrilje J. S. K. J.
Člani se naprosijo, da k tej seji
pripeljejo tudi one osebe, ki na
meravajo pristopiti k društvu.
Ttjaik.
DOPIS.
Hughes, t. okt.
Pr in \'as /a tnalo prostora v
Vaieni listu, da malo naznanim
čitateljem kako se nam godi tu
kajšnim tannarjem. fz raznih
krajev se bere o njih le od tu se
ne ogla*! nikdo. čeravno iiti tu
precejšne število Slovencev! Pa
seveda kakor se jaz bolj težko pri
pravim k pisavi, tako se tudi dru
tji. Tukajšria slovenska naselbina
šteje približno dvesto dobrih dru
žin .tudi je prccejšno število fan
tov in nekaj deklet, ki lastujejo
lastno kmetijo. Omenim, da ta
naselbina obstoji kakih pet let. se
veda je nekaj Slovencev ki $o tu
že po f* let.
Začetek j« bil težav c- endar
počasi se žc tako zgiba. da gre bo
ije in sedaj napredujemo prav le
po. Vsak si redi po več živine, i
mamo tudi
šolo.
edin«' kar nam
treba je, da bi imeli železnico, da
bi naše pridelke lažje spravljali
na trg. t'parno pa, da jo bodemo
dobili k malo.
Zemlja je tu želo rodovitna in
pridela se na nji vse .česar se ra
jbi. Vreme nn»nu že nekai ča»a
deževno, čeravno#»i bili radi. da
bi Viilo do Božiča lepo, ker dela
je vedtio dovolj. *e bi katere^'i
venelilo 007vedeti o tukafšni zem
i.ji. ic ».c z.:
sebno nekateri bi jo rudi pr. ,th.
ker jo imajo preveč.
Gospod urednik pn^itu tm za
merite da sem moj dopis razteg
nil, in da se isti ogne Vašega ko
ša, Vam hočem poslati par jare
hk in enega kosmatega zajca
(Se prav lejx priporočam, ker
uredniškemu želodcu [iridia {K-deg
druzega tudi divjačina. I rednikl.
Koncem Vam želim najboljši u
speh pri listu ki je re- v -e hvale,
vreden.
Pozdrav čitateljem po rni A
meriki in onim onstran oceat"t
Frank Globočnik,
ifuuhe.-. Minn.
ATLANTIC ŽELEZNICA.
Potniki iz Minnesote in druzih
zapadnih držav kakor Dakota.
Montana, Washington, Oregon
in zapadne Kanade, so že dolgo
spoznali veliko udobnost te želez
nice, zatoraj se pridno poslužuje
ri jim jamči splošno zadovolj
no«
t.
Naš vlak zapusti Duluth ob
#.15 vsako večer proti New Yor
ku in vzhodu, kateri jt popolno
ma preskrbljen z vsemi potreb
ščinami.
Naša pfof* ima direktno zve
zo z vsemi drugimi, tako da se ne
rabite prevajati iz postaje na po
stajo nikjer, vozove prenienite sa
mo
dvakrat do New Yorka in to
samo na tisti postaji na katero
pridete.
Kadar pridet* Nf« York,

spremi naš oseben zastopnik, ka
teri preskrbi, da dobite čedna
prenočila po primerni ceni in
vas ludi odpremi na ladijo, sploh
mi skrbimo da je vaša pot kolikor
mogoče prijetna.
Kadar pridete v EMnftk, steni*
te se na naš urad. ako pa kupite
listke na severozapadu ali od dru
zih agentov, zahtevajte, da vam
železniški listek čita preko Du
luth, South SliftB» ^1wlir 9*
do Naw V«k%
•fi f:
»."s- d*
K
i

I Zealand in Hamburg.
iih.
if- kd-V *6 je mo-
TORNADO.
Indiana.
V MrComb City. Minn.
DULUTH SOUTH SHORE IN

xml | txt