OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 05, 1911, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-05/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

MA MINN.
iripmMMin
liHrntirMS*.
iMHTH w
swti It pfN^aM
wznHSM.
otmtl
ti
«H(.
[ob Verant
GOSTILNIČAR
ETH, Minn.
10 Grant ave*
fOLjSE PIJAČE tli
KE VSAKE VRSTE.
CM POSLOPJU SE NA­
HAJA TUDI
mska brivnica.
ITE IN POSSTJ«
TE NAS!
mmxiooouo*
%,*******
fENSKA GOSTILNA
rank Medved
?OČA SB CENJENIM
|AKOM V OBILEN
POSET.
JSA POSTREŽBA
VSAKOVRSTNIMI
PIJAČAMI.
fan
javni notar
IISHOLM, MINUL
LUJE POLNOMOCI,
!E POGODBE IN VSA
NOTARSKA DELA.
51TE SE PRI MENI I
iWSWWXSSSiliill'""^
P.Ahlin
cKIMT PV umu
^E SPADAIOCB
skem olm/jti. zgradba St.j^
l.ouis trdnjave je
i IV francoskem obrisu bi bila
jih last Louisiana ki se razšir
ila od RihIcv Mountains do Rio
i('«rande na zapadu, do Allegheny
hribovja na vzhodu in od meksi
!kan»kega zaliva na jug« pa do
Nove Francije na severu.
Tu »o pa mejile angleške kolo
tnije ki so zelo naraščale »n narav
no je. da so nastali prepiri radi
gorimenovanega ozemlja, ki »o
si ga Francozi svojili.
I.eta je na Angleškem
nastala revolucija. Pregnali so
kralja Jakoba II. in Viljem in
Marija, nečaka pregnanega kralja
sta zasedla prestol,
James je bežal v Francijo in ko
je Toms XIV. se za njega zav
ze je nastala vcJika vojna
med Francozi in Angleži. U
mevno je toraj, da »e ta dva na
roda tudi v novi deželi nista do
bro gledala, posebno ker je rav
no v tem času šlo za to, kdo bo
de pospodoval Ameriki.
Francozi s sklenili od poslati
vojaštvo J.o države New York, da
bi si to prilastili, vendar njih že
lje se niso spolnile, ker so Iro
quois Indijanci v poletju pri
čeli vojno s IVanoiti in so se mo
rali /rtiliiji ndati. Francozi pa v
poznejših letih niso hoteli miro
vati in
so
gromado. l.eta Itil»T je nehala ta
kozvana vojska kralja Viljema in
sicer brez kakega uspeha od kake
strane. pač pa vsaka stranka je i
m«la ogromno zgube.
Mir tii trajal dolgo, kajti že le
ta K»»l so se Francozi in Angleži
zopet s|NprijeIi.
K» je angleški kralj Viljem le
ta umrl itt je zasedla prestol
njfcgovjt, svakinja Ana so Ameri
ka«**- vojuo imenovali
"vojno
kraljice Ane". Francozi
so pri tem prišli ob Acadia in An
gleži s».» tudi |MisedIi Newfound
land in deželo okolo Hudson za
liva. Acadia so imenovali deželo
Nova Scotia, Na to je nastal mir, i
ki je trajal .'to let. V
tem dolgeni
ca.«u so se pa Francozi vedn
pravljali na novo vojsko in sicer
Francozi zopet doživeli hude po
raze in sicer take, tla tedanja po-
HWVGk
toaa*EAl*pUat FrtftcoW Ca$
«e.
i Župnik Faber se je nek fcimaki
Bo}mm novo Francijo in LtvWnoj veter napotil z odprt nun dežni«
t*, u kom po pariških ulicah v staro etr
l^s Sallovo izkrcanje na texa-jj^y
sv
dalo
Francozom,
povuda. da so s. p.K-t-1. lastit. o
Me,larda na Montmartu,
ofU
jj izpovedoval. Vselej s«
na ja 2 nAo b0 azni
l"Nisem
bili v vednem bojeva­
nju nifjsibode z Angleži ali pa In
dijanei. Posebno leta 1HI4 so do
živeli Francozi od Indijancev hud
i poraz. c/ [ar nto Francozov so
pobili, vjetnike so pa obsodili na
naMal mir,
SV)M imj
ra.li tega ker so si hoteli prilasti-, j-jj,,
ti dolino ob reki Mississippi, O
hio in jezera. I'osebno o bili do
bro pripravljeni v Mississippi do
lini. Radi tega so bili tudi zmago-,
viti. V svojem ozemlju so potemjkajtj
pričeli graditi naselbine in trdnja
sest Francozov je prišla v rokejvi,
Velika zbirka ka£.
V Trebinju ima nadporočnik
64. h-s pol k a l.inzer jako le|x» in
veliko zbirko živih kač. Večino!g»
kač
je
UA HAMM PIVO NA!
k|sta.
)BNO IN DEBKLO.
'wo wpoao«A
IQIAIQII a
v
,l
nV
rili, a tudi zapadno Pennsvlvanijo
i obljudili
Do leta 175l trajali razni
(manjši boji. »ned FrancVvzi in An
Igleži a leta je Velika Hritani
Ija napovedala l''rancoz+»ni veliko
vojno ki je trajala skoraj dve le
ti. l.eta li.'H so bili Francozi pri
l.ouisbnrgii hudo poraženi, ven
idar /e drugo leto, to je 1T5W so se
I zopet dvignili in vojna pri Mont
jeaiin je bila zelo huda, kjer so
0 j„
zlastI lanes v S(boto ko mn0gi
•*,,z,u^a '»brez j.a sicer 1 Jclavoi zapravljajo svojo mwra
s*!* *pa"S
v Mek
|m» Sanjan,ah, 'ker ni nič redke
ga, ako »e žganja siti potepini du
hovnika zasmehujejo, ako ga sre­
čajo, l)an-s
pa /ar.idi slabega vre
mena skoraj nikogar ni na ulici,
in tako je prišel župnik v cerkev
brez vse ovire. Pmnolivši
P™«* lip.
glavnim oltarjem vstopi v spoved
nico, kjer ga je že nekdo pričako
val.
Spokorjenec! Tak je maloke
daj sem prišel Po obleki je žap
uik takoj spoznal, da t|| kleči de
lavec.
"Gosipod župnik..«." pošepeče
plaho delavec.
župnik, dragi prijatelj
... .začnite svojo spoved in i
menujte me očeta."
Delavec, čegar obličje duhov
nik v somraku ni mogel dobro vi
deti. jame se počasi spovedovati.
"'(»ospod župnik.... a ne....
oče. odpustite, ako ne bom vse ta^
ko povedal, kakor ima biti. nisem
bil namreč pri spovedi že nad
dvajset let, odkar sem šel z doma
v Pariz.... Vi dobro poznate
življenje v Parizu. Nisem bil sla
bši od drugih in rekel seru, saj bo
Hoy usmiljen. Toda kar imam da
iie»i na vesti, to je pretežko, da bi
sam prenašal. Morate mi, gospod
župnik, poslušati.... abil sem
človeka?. ..."
Ihihmnika stre«e. Morilec!
Spovedovati morilca. o'£e!o tako
bliz. njegovem« prešiti a uboj.
Te sklenjeni roki pri spmednfei
bili ste oskrunjeni s krvjo Duhotr
nika nehote strese ter de:
"^povej se, sin moj..,4 fcoije
usmiljenje je neizmerno.
"Poslušate torej vso zadevo,"
pravi grešnik bolestnim glasom.
"Zidar eni in prišel sem pred
dvajsetimi leti z našega kraja v
Pariz s svojim rojakom, Doma
*\a hodila vkupe v šolo in žive
la ko brata. Ime mu je bilo Filip
.... meni je ime Jakob l'»il je
velik in 1ep mladenič. nasprot
no sem bij pa jaz čmeren in
grd. it »I je najboljši zidar, ja*
sem pa »»stal navaden delavec, to
da s srcem na pravem mestu. Po
I
»osen se bil, da mi je prijatelj
in da hodim njim. ... Stanovala!
i
sva skui»aj. zvečer me je pa ved
i n o
ariši. l,ahko je to de-!s
°.l,ri jlal. ker je bil sam, jaz sem pa
Mari V
nalovil nad|»oročntk, ki je i ... .••••••
jstrasten lovilec, am v okolici me't.-,,,:"" •,
Zbirka šteje nad lwo glav m1
»KE IN VEK DRUOK pt nvodrasnu katerih jeze- j# bilo |»o»"eti, imel sem oba rad.
|lo veliko v hercegovinskein Kra- Pomagal sem obema tlo sreče, in
mi. 1'red kratkim je ujel največje- i ker je bil Filip vselej vesel, pa
ga gada svoje zbirke, ki je dolgjbre/ denarja. po«..dil «em svoje
nad metra. Njegr»va rliirka se pnštedke, da si auloii in uredi go
i vedno množi. Pred kratkim mu jel*pMliTtjstvo.
zvalila ena sama velika samica IhI ''X'/ela sta »e. in v»e je alo
[mladih modrasov. Nmlpornč- tlobrem relu. Ko se jima porodi
ittik l.ineer tnli. preprit an ia last i fantek, bil «em mu kum. in v spo
poboljšal To
»e tožno oziram po
N
štediti za svojo staro mater. IT"".
nj ie(k1 (t kajti ta
,k.r...a,
t(
k
davcc scm( in
sc druuo lahko uKane
je v dan njenega golu, kupi
ji v spomin zlato verižico ter jo
$i vročim zajedno z iskrenim vi.
vilom. Ko pogleda vezilo, udero
se ii solze.
"Odpustite, Jakob," 1*
1
obsega vse vrste od n«|ne«!olKnei je
I še belouške do najltolj strupenih
li|a
boleč ina moja Toda kaj mi
I ne izkušnje, da tudi najbolj nevar t-nim na mojo n ater je dobil itne|
na in strupena kača ne napade! Kamil T.wla kmalu iotem je *a
'človeka, ce ni ogrožen* ali raadraičel Filip živeti veselo. Vi po
Jžena. Z runi poročnikom »e p^aja, znate. gtvsjMxl ivmnik, delavci, Id
jvodwtvu muzej* v lnoinostu radi-vedno globlje padajo, domov ved)
iut».u|Ni I« vtle/antmive kačje,no matu f»rmašajo n«vcev, ter mul
i zbirlur. (c«|Q aeno in otruhe. Tik* j« pefe-l
Vs ^PV,fIan-
hrana
je bila xati| ]re«lal)a. ... toda na
jma gospodinja je imela hčer, in
t» hčer *e imel rad.
Tri leta sem prikrival te čute.
1M nr
.ak,',r wi ze rdt'cll in
v*e. kar sem za-
umrt
Hi
mt&mi M«li po prazni sobi,
ker Jc W|0 Vto zastavljeno, je pri
tfivjati. ... Da, nekega dne rm
cnrtl da držim z njegov
s tetn aogeljem, katero sem
imel it prej rad, ter je izzval pri
j»«r. katerega novem opisati....
Skoro bi s« bila zadavila. Od
rjobe nisem več obiskaval Mari in
nuilega Kamila. in s Filipom sva
•0) sestala tedaj, ko sva vkupe de
1*la pri eni in isti stavbi.
Toda popolnoma nisem mogel po
zabiti tdh ubožcev. Ko je Filip
v soboto s svojimi tovariši popi•
val svojo mezdo, šel sem k Mari
ter ji pomagal iz zadrejr.c kakor
sem mogel, /di se mi, da jc I "i
ta ničimurnež. o tem vedel, in
da se je na to zanašal. Toda raj
ši molčim o teh žalostnih letih
"Vzgajal sem z Mari Ramila in
je torej danes zal. vrl mladenič,
Ni delavec, temveč dela pri ne
kem arhitektu in ima dobro slu
žbo Srečav$i ga včeraj zvečer..
on ni kot gospod ošaben.... u
strasil (rtn se njegovega tožnega'
obličja, vprašam ga takoj, kaj se
je pripetilo,
"Kože. vzdignil sem včeraj pri
naboru žreb štev. 10. in zaradi
tega me bodo poslali v kako pre
komorsko naselbino, kjer razsaja
rumena mrzlica Ostati bom
moral otidi pet let, mati bo sama
brez podpore z očetom. .. Ah.
ona bo i/vestno umrla med to
dobo."
S
Hi
S
5R
S
Ta noč je bila zame strašna.
I'"mislite, gospod župnik, dvajset
let miru in dela uniči glupi nak
ijuček v eni minuti, ker mladenič
potegne slab žreb. Zjutraj sem
moral zgodaj na delo, in ko zle
zem na oder v četrtem nadstropju
n "ve stavbe, potrtca mi nekdo na
rame. Obrnem sc in ugledam
ilipa.
Dolgo že nisem videl Filipa in
skoro bi ga ne bil spoznal, Oblivje
njegovo je bilo ck! žganja vse za
li dilo brado je imel ra^rježeno in
|r ke so se mu tresle izgledal je
lik starec,
"Kamil/* ,-*kt potegnil
slab žreb,"
"Torej' tndi tli me dra^i?'" za
i t1«.'ž i name. "Kaj nimam že dosti
s'^UKv
zaki«
W.HOVI«
ko scm ddaI
mogel zne
em, da se!
Mislil
.'
niati moja, in štcdil sen*
zdaj da si založim svoje gospo
dinjstvo. Nato sem spregovoril
Mari. ... ni rekla niti ne. niti d:
Toda vedel sem, da mi ne bo(ta
koj pata okrog vratu, saj nisem
bil lep. Mari se posvetuje s svojo
materjo in ker je vedela, da sem
pošten in reden delavec, je pri
\olila in poroka je bila določena
za nekaj tednov. Oh. ti tedni!.
Videl sem. da Mari ne mara dosti
zjinie. vendar sem mislil, da se bo!
sčasoma vse premetiilo Povedal
I sem vse to Filipu ter ga predsta -i
i
JI HI
na vzemo v vojake, ona bo ostala
sama s pijancem, ki jo bo prete
pal. t'ra je bila enajst in vsi
tovariši šli na kosilo. Jaz iti
"Vidiš, da še vedno plezam ka
kor poniorščak.... Kamil še dol,
I K® ne bode mu vdove?'"
1
Sine mi v glavo pri teh besedah
i grozna zloba.
7. obema rokama,
zgrabiti' lestvo. katere se je Filip
i trdno p»prijemat, nagnem jo in 1
spustim doli.
Filip se je ubil zgodila »e je
'nesreča. £daj je Kamil sin vdove!
»ti »e Ih vojak. To sem
storil
jaz
i« to sem moral vam. gospod
župnik, gospixlu Hogu »pove-
i
dati. Kesa se in prosim odveze
.... Mari več nc bom videl, ka
ko srečna, dasi v orni obleki, ko
^Iraka jKteg svojega sina.... mo
ne obia
ona
•bdržite darilo. Taz ne morem
i! biti vaša ž.enik«».. ljtibitc dr»§e
kalifi-
Filipa/
Da sej
Amert-
mite gosp.
medalion
g«win ni
hotela ml mene, ker |e imela rada
Filipa. Shranil sem ga v spomin
Q« nekoliko srečnih dni v živije
nju..Vzprejmite to. prodajte,
lov«: pa razdelite med uhogs."
Hov* mu slonov.
Ifatitcoftki uč-enjak L. S., ki po
v Osrednji Afriki j»o naro
pariškega muzeja za |»riro
(toriovje in živalstvo, je našel v
"fcplici l,eopoldtvega jezera n«
vrsto *lotM»v. Domačini imenu
slone povKlni sloni Ti
manjši in merijo največji
čevljev. Truplo je izred
ušesa so veliko mani
otno pa imajo ti povod
IsVeliko daljši vrat. Velikih
|«rimi «e oilliktijcjo rt a
I# vrsta nima. Med
wi ie nan
ta sedaj pre
iti utrni primitivni tipu
Utrjuje velika večina
tjjBnt le nekaka j»ritli
slonov.
fe tMi vprašanju me 1
mUU
denar, zamij posestna it Iztrsaje vse lan- jjj
karske in tolarske posle, ter prejemlje zemljiške
davke, prodaja vožnje listke.
Hebna odgovornost 5.000.0M.
a«««*««
Plačuje 3°|0 od vlog.
Rojakom na znanje!
Prva in jedina slovenska izdelovalca unijskili kratkih it
,,V«r?mka" stroflk tir prodaja ra/novrstne|i vina is likKjn
samo na tftbeh, Wholesale, tam priporoča:
Importtrani starokrajski orinjevec .zabc) $10.50 kntfito
trspincvico, /aboj $10.50 kranjsko slivovicc. ?atoi $10.50:
Three Star Cognac Brandy, zaboj $6.00: Sporty Sin kiepcn
na pijača za staro ia mlado, zaboj $9,00.
A. H0RWAT0V0 ZDRAVILNO GRENKO ¥W. $5.50.
kakor tudi calitornijski trester in "Bcorbcr Whisky i, t. d.
v sodčkih od 25 galono« naprej vedne po najsiijib »sati.
Prt mročilili kojim priložite denar dobite zoatrn popust i a kar si zaapio obtrniti
Antona Horwat,
2e ccste
*em tleičko. Kamil ni sin n privatne in več delavskih hiš ie ie posuvljenih. Ce iščete
... dela ga dobite in sedaj )e čas, da si oskrbite lote.
Sin vdove! ... Oh, gospod
župnik
*P«pvoril te be RCHARARON mri I
.j J0*" SCliAKABON, DULUTH, Mitin
OEO BKOZ1CH. ELY, Minn.
ULLLITH, VIIMNI.
Math. Malzele
Mesnica
Zaloga syežega In suhega mesu, domačih klo­
bas, perutnine, rib ild.
Rojaki podpirajte svoje
ga rojaka!
Dobro blago, nizke cene famčlm.
Duluth, Mino«
i
•m
Vari najboljšo in rojakom dobro znano pivo
v steklenicah pod imenom JtET kakor
it t»di pivo sofckft. ii
FRANK TRAJWIM,
•friviteij a jtejAp htm Ykdmi. Niiiu
s
s
Sjj
v Norton oddelku
,nahajajo prav blixo novih $20.000 000 .vam ki jih seilaj g»a
dijo v DULUTHU obstoječe ia devet igalnic in 43 drugih po-
Kamila in Mari?.,.. Naj fant Okolo pet milijonov so ie potrošili, največ za podstavbe
sin* domovini kakor drugi.... in dela sedaj tu od 600 do 700 mol. Kadar bode delo končano, bo
Toda jaz v fin,, kaj jo grize.,., i de vposl jenih okoli 5000 delavcev.
Da bi bi! mrtev, ostal bi Kami!1 i i- i
•loma ... Toda-tero hujše zanjo!
Sedaj
8rad,i°.
P°c«5,ne vodovod trgovske
Prašajte za reference:
IT ifffap

IISHOLM, MINIf,.
Phone 101 ..' '5•% i
ve. Allegheny. Mississippi ^pošiljal sem materi. Kon-'
1 hn so pre«stvaj^na
i E e s o n a e n
Miners State Bank
Chisholm MiaOt
SIS W. B. Pratt Wa^ajnik. Frart peat. Wa^sj«ik. |fi
600 N. Chlcaflo Sir. JOM I T, Illinois.
Steel Plant lote
ALFRED W. Kl'I HNOV, i Columbia Bldg
CHISHOLM Mm.
Dulutti Brewing & Malting Go.

xml | txt