OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 05, 1911, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-05/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Za kratitčas.
Naodpustljivo.
N«ketmi mo/,i :c lahkottiMljena
it na ušla in če* dolgo časa
ptt prišla nazaj. "I.juhi moj." pra
VI .na. "•vii mi fnlpustiš. ker sem
te bila zapustila, kaj ne da
Mož:, "To ti že odpusti«., atn
P»k da si nazaj prišla, toga ti ne
odpustim. Adijo
Hitra laim.
Koliko u je podaril boga-
v
H: "Borih dvajset vinarjev!"
A: "Bog na kaznuj, dokler bo
vel!"
H: Ga je ie. »cm mu poftilil
-rebrno iHco
Najpotrebitojf.
sKaj
je igravcti v glednlmHi na
potrebno— "Noge si
ne more nastopiti f"
Po pravici povedal.
I bihovnik vpraša jetnika, naj
i po pravici pove. kat ga je pri
i liato v itvo *'£andar" od
i i| 't 'Uk
Po domačo.
Ve. "No, Tonček, kaj bo« re*
.'.. U.» y«»iden« A* 4a'j «"a*a do
Tonček Bogom
Pošten floveku
V ."v* hi ti našel petdeset tt,s*•
zlatu, kaj bi naredil?"
H. "Tistemu, ki jih jc izgubil,
'•i 'daril petsto kron
liha a gliho.
^enin: "'Razmere so take. da
ieni vprašati, koliko mislite lk*e
i' dote dati."
Bogatin: "In ravno te razmere
-..htevajo, da Vas »men« vprašati
!iko imate dolga?"
Naglo jih je odkriial.
K nekemu duhovniku pride več
s|Hwk». Ko vidi, da mislijo dalj
11: jjl ll- jlVjIlV Iti.
1|V
||l\ *V:
US.
ča«a pri njem ostati, tih veselo po
zdravi te reče služkinji: "Prineai
vina in kaj prigtiaka mojim lju
bim prijateljem f* on se pa
pO*!* i.
(k»stie: "Pa naš vcnilar nc wi-.
*lite 7Mpuatiti. vrlecastni?"
V zalogi sveže grocerisko blago. Bogata izbera ženske in
M2ke oprave In obuval. Naročila u dostavljajo na dom.
H\ |g\
»li »V.
Josip Scharabon,
BLl/O UNION POSTAJt
Kadar pridete v Duluth posetite me. Zagotavljam
vam izvrstno postrežbo v moji gostilni.
Pošilja denar v staro domovino po tvrdkl Frank Sakser
Co. Prodaja parobrodne liste.
»ooooooogoooooi
Kapital $25.000. Preostanek S20.000.
Osebna odgovornost $5,000.000.
Obrestuje denar po
Prodaja periodne liste In pQf ilift &9r>*T
1:aj
Duhovnik: "Dolžnost me kli^e,
pa pridem kmalu *opet naxaj
(»rem k enemu koravemti bolniku
kjer «ein /e zjutraj hd!" Cez
pet minut je bila soba pratna.
Zakonska rioga.
jfože: "Že dvajset let sva #e*
no skupaj, pa še nikoli nisva bila
ene misli le enkrat, ko je htia
gorela, sva hotela oba na enkrat
pri vratih vun
nomeo ročno IM
Nace: "/a božji čas. kaj pa da
imaš tako zateklo lioe.,M
Tone: ''To je icn.sko ročno de
tel"
2alo)tna resnica.
lv i dečk.i gveta domov i« šo
le. Eden pt«i\i, "Kaj ne, ve« svet
je lastnina božja!"
"Res je," reče drugi "toda moj
oče vedno trdi, da ima vrag na
tem posestvo veliko intalnilirane
ga!"
Poctni dopull.
1'redsednik: "\*i ste izostali #ti«
ri te«lne. ne da bi bili prosili do
pusta Kako to opravičujete'
..Pisar: "Prosim, gospod pred
sednik. dandanes mora člo\ek var
čen biti in ia* sem tako le mislil:
Ce pn»siš dopusta, te tane eno
krono, če pa ne vzameš dopusta,
Ihjš samo kregati, in ne stane
nkvr
Razumen Mihci.
Stotnik e je »ženil in je šel
svojo mlado ženko na ženitovanj"
sko potovanje Spremljal ju je
stotnikov sluga Mihel Nastanili
so se v nekem hotelu in ker se z
novoporočeneev uslužbenci po ho
telil* navadno norčujejo, je pre
•Hivedal stotnik Mihlu, da ne sme
nikomur povedati, l.i sta stotnik
in soproga ie le ponx'-ena in da
sta na žetuto\mijskem potovanju
Mihel je obljubil Ko p« atotnik
opazi, da se uslužbenci hotela
Manufakturna trgovina In grocerijska prodajalna
Slogar Bratje
naznanja stojo noto otvoritev ter se priporoča v obilen obisk.
3°|o
sev strani.
Posebno pozornost dajemo $loveftooiRi
Pridite in se prepričajte
'•»totriku in soprogi vendar le skrijne veter vlak »hI strani, mu znatj
vomi posmehu jejo in aiuiajo. w »manjša hitrost, *li ga p« udi
»rescti v drug hi »tel. A ko tadi tu-i prevrne pri zadostnem pritisku,
11 i t»»lo nio bolj-še, se proaeli v Vendar se to miku kedaj zgodi,
•tretji hotel. ko p« opazi stotnik i l.eta l*W. je prevrnil vihar tovor
tndi tukaj. da se uslužbenci ttje-'tu vlak francoske južne železnice
i mu iti soprogi posmehu jejo skri- Tu *e ji* zgodilo med |*$taiania
voma. poklue Milita predse re-j Leucate in Fitou. Voter je priti
koč: "Mihel, ali ti nisem prej*?- skal na vozove s silo, ki odgovar-l
ilal. da nc smeš nikomur pove• ta jritiku 1JSM kg na kvadratuil
Mati. da sva se jaz in goHpa še'meter. Na tiru je obstal samo eni
|le |xr*n~ilu i velik in težko obložen tovotni vozi
Mihe! "O ja, gpmpod stotnik,Ta voz hi bil vihar prevroči *elei
jsai nisem tega nikomur povila I i re hi pritisnil r. močjo ?5t kg nan
'temveč, r.," In Mihel »e dobro-j kvadratni meter. V novejšem ča
a« *e je »'godil podoben *iuca) n i
voi HO smeje.
Stotnik-. "No, kaj pa?*"
Mihel v svesti si. da je stotni
ikov ukaz jako dobru izpolnil, *e
smeji prekanjeno: 'Rek«l «e
vsem, da gos^nl stotnik in go«ia
še nista oieujena."
'."I"«
Ogoljufali ao ga.
Vdovec predstavi svofn^tN^T
stv svojim otrokom rekoe "Glej
te otroci, to si.» vaša nova mama
štiriletna Ivanka pa |»otegtie o
četa za suknjo in mu pošepeta na
uho: "Atek. ta
mama
»O**.*
ni več
PAROBRODI IN ŽELEZNICE.
Ihvint s,» im| HJ, stoletja dalje ko vpljiva muan \eter na hitrost
oskrbovale splošni promet poite, vlakov bi vedeli veliko povedati
začelo »e je v ^Hn etku prošlega pri nas jn»sebnO žtlezuičaiji. ki
Istoletja prevažanje blaga in Iju-jvoz.ijo na južni pr« iz Trsta v
11 po jarobiodih in železnicah. Nabrežino, ali |s loku pri Hivio
Parol rod te irumil leta IsoT. A na aviivst proti (lom i ali obrat
merrkanec Fulton, lokomotivo paj.io, kajti ravno tam si ttfMr« burja
:!eu 1x9*. Anglež Stephesou. najmočneje v vktk,
?.e fiziku Papirni gre zasluga, i
Ula je bil prvi. ki je zgradil parno, Vartnoat na Francoaktim
iladijo takisto je Franc»v JetTrojrj
sestavil večji« parno ladjo, ali f#-t I' raiuozi so vobee na glasu kot
jdneniu prometu ni rabila nobena. lahkoživi in zapravljivi ljudje, lo
jSele Fultonov parobrml "Cler I«* »nlgovarja lestuci. biamoz
imont" je ustrezal .sleherni potre- i" umazan. ia.liHl.iieu )e .se tu
bi, in skoro potem so jeli uporab-1
:so jih zgradile državo severoame
ti^ke imele siv jih že 1 «•'»(». leta
Ijarske družbe na s\etu. i«
ih sveta ni umetalnih cest, j»o ka-i
erili
bi
neumorni
ili v notranje dežele, rabi jitn s
irittom parobrml. katerim se vo
•ito po prirodiiili, najlmliših in
laiceuejših cestah, namreč re
kali.
Parolirod je torej občilo, ki i
zredno spe&i izobr&žetmat in pro
net v našem stoletji, lindanes
Ko je bil izumljen parohrod za
o/njo po vodi, čuda ni, da ao
ikoro jeli ugibati, kako bi upo
dabljali par tudi za vozove. Spo
znali so, da treba najprej nalašč
'dr.lral prvi vlak Stej.heusonov:
Itelgiji zgradili prve železnice
Na \vsti ijskein so naredil. pr
ieleznico leta 1H'W. leto prej na
Semškcm leto ptizneje na Fran
.'•Mkketu. Največ so jih gradili, v
»osle.lnjih V** letih.
/ajedno s parol »rodom j« želez
ne* uborno občila. !andanes ob
«zajo vse proge nn.Hai km hi
thai
t« zadržal tlo uro ua enem me
tu, Pri r*zgovarian|u o tvtn ,»!u
a|U t« stavil nek'W»
I, mmmmmmmmm
A4»gleA.em Mizo jn»«t iie 1'lver
stone. Vihar je polomil brzojavne
drogove in vse signalne naprave
i»l progi. Na viaduktu bli/o I
verstotie je o«lpovedaIa zračna
zavora. Strojevolja je vlak usta
vil, da bi popravil zavoro. V tem
trenotku pa je pritisnil vihar a
tako silo, da je padel cet vlak na
sosedni tir. Ce bi bil vozil vlak jm»
krainem tiru viadukta, bi ga bil
vrgel vihar v globok prepad Vlak
je imel l«t osebnih voz v katerih
je bilo :tt (votnikov Poškodoval
se ni nihče Hitrost vetra so ce
niti navzoči na ItiO do HM) km n.i
uro, pritisk pa ItiO do ?00 kg na
kvadratni meter. Tudi pri nas se
mora vpoAtevati nasprotni veter
in tudi veter v smeri vožnje pri
hitrosti vlakov .vendar takih vi
harjev nimamo, da bi bili toliko
nevarni, da bi prevrnili vlak Ka-
r*'' Joka*e,
'Ijati parobrode .najprej seveda Ufl^'MV*k. hrancot tudi veliko ruki
na rekah, po vsem svetu Največ
i
•«.
da je »armauteu
K)«r

v
1
vclotuem vedno dona-
v
doliiček. Poleg tega pa so
'»aueozi bolj šteilljivi kot mar
•-H Ali tudi Angleži niso zao-, "'kak drugi nan*d. To dejstvo
'stajah. Istega leta so vozili po 1»«"»^ |hu«viIo Itaiuo
vseh večjih jezerih in rekah e» skvga uuui.stra za javna dela o
'vrojiskih paiobrouli. tudi avstrij- stanju francoskih hranilnic, ki ga
i ska dtinavska parobrinlna družba K prtsi kratkim pieiUeil
lie lela delovati v istem-letu in "ku tepuidike Skuto vsak, tudi
.teje dandanes Kt» parobrodov in »V^ti državljan una luaniluo knji
im v lačdnih ladij, torej toliko, iico, v katefo si redno nabira ka
kolikor jih imajo le malokatere la'P',a" stat a leta. Iz tega |K»ro~
»vidi le
N'ainost parobroUv je izredna, jspedarsko varčen je Francoz *.»!»•
Kamorkoli prihajajo Uvropci vice, inarvec tudi jahtio, kako lo
nje delete, povsml jih spremlja- K»(a je Francoska, da there tako
jo parohrodi.
Ker prav v
takih
v
raziskovalci mo|'bie
kako go
de jogromne vsote svojega mehčan
posameznih hranilnicah,
:U decembra P.H»!» je iz.k
la Francija K.lHiA'iO htauiluih
knjižic, ki so se v enem letu po«
množile /a Uo 'MiT knjižic. lo
/.eni kapital je vnašal
•HJ.t kron IV» misliti pa je treba,
da so to samo hranilne vloge brez
vaake špekulacije ali drugačnega
denarnega prometa. Med letom
zdeluiejo Amerikanci na i več jt in)'^ dosegi* odplačila »'.UP*, vpla
lahitrejie parobrodc. Po tnissip »'da pa .i.Iti1*, torej o ljudje e
'ki reki vozio n. pr, parobroili
lolgi i to m, zgrajeni v tri nad
uropja na njm so jedilujce in
o*ebue spalnice za (»tnl liudtj.
edno za cel tdstot«k več vpla
cali kot |ia dvignili. In seudar
vlada kljub tetuu tudi na i-iauco
sktttt draginja.
premikati!1«
'dolgo vrsto drugih težkih voz
/namenit ,e v tem ,»ogledu dan
In. septembra leta 1*?».. ko
Samomor laradi poljubov,
Pfed kratkim so prinesli v bol
rtWliico v St. l.ouisu neki g® I*'iti
zato prirejenih cest potem par ki si ic p.e.ezal /t
nega voza. ki hi
mogel
,w
pravniki so ga res.h
1,1 ako
K
v*dal
vc,,k4
lat\k,°
vzroke san,o„,ora. Moz e
ic '«)*'I-
l« jr g.iala v smrt pre-
,,uho ru
na železniški prog, med Uvcrjio «)«•»-nenasitnost v iH^uUnan,,.
Vm Manchestrom. Vrstniki!^"1
š,eplieiiM.nov i res še niso vedeli
njcg«»ye /ene lu
]\"hl
lo ,mh (H a
»ulobno c.-Tati novega izuma ,. "meli zakonska I,
-ii kako važen je za vesoljni
«vet
kako bivstven. je izpremen.l vse,^"
4
po njeg-vem
.l^*en tudi svoje meje Njegova
,Jt'
b,U
V**™
občevanje naše. to ve deuašnii I* "epretiehoma *e
I svet Največ dobička prinašajo že i!|f"
ko,tM,
!leznice trgovmi in obrtu zato so! ^.vs,iKdo naveličal. Ni
!v velikih trgovskih d.zavah. ka |»*iu dala u.ti trinotka miru, ni mn
jkor na Angleškem, v Ameriki in!«* v*e«t časop,,«
v
v
IVe.1 nekaj te«!ni je ustavil hud1«*
roke. mo-
,,c
J*"*
a\»
to a poljubi. To a« mu
V
it
pa ta-
o Je vz.vla vse iz roke nadomestita
ko jtattudtto, da je sklenil umreti.
Strahota ob zadnjih vojaAkttl «S
jah na Hrva4kem.
''Hrv, l'»»kret" itne 15. m. m.
rost železniškega vlaka ua urojMoruča. da «o mi ob zadnjih vo
naša do ItHi km Železnice so dan laških vajah na Hrv,i«ke»n godile
lenaviiii tako dovršen«, da prav |»rave strahote. Višji da so pošto
a prav ni več ovir, katerih bi ne pali z. m«itvom nezaslišano stro
nafte premagati ji|o in »unno l.iki j« vided vil
'm* /eie tu ua|Mra umrlo mož,
ji« *K«r »Mi od stoje*'* vojske
•S doitiobrttntev V si ho jmkopa
Att aaoea vU»w prevrniti vlak.
I tki »b Drsniku v l.iki
Mr v Ameriki osebni vlak inil«?" knzaijev k. so v.i
s ktMiti vrtd strinottlavHi v irvlo
i« M*»r}i
v i
**an
e
u more prevrniti vikar vlak
i'kazali o razumu sbWao da
tliar vlak ustavi, če s* upre ve
er naravuo«t v lokomotivo v n.v
frnuei mmi votoj#. Cs pa fwiti-I
K'
»rui
DELAVEC. PRISTOPAJ K
OKOANI2AC1JAM IN POKA
«1 SK. DA E 2AVKDAA!
mssmmmm
Trgovin s zgaje* k Mkar^
S74 ISLANa AVKNVK,
prt|Mr«a skveiskla gostilalcafjMB a
fiiejsegi igaaja. briatva trtfiMKa k ti
Brcata ulofi kaliloraijskih via la (grškega
vin Rwtofsli.
DULUTH-
MIN*.
Glavnica $500.0
Preostanek In nerazdell
dobiček S1,550.0
V lo banko vlaga drftava avo|*
vrodnooll.
Obresti hranilnih vlog w pMu|c)o
dneva vloga.
Helps Sbeij trpna s pobis
in pogrebnlk
312 6nit *«.' »1 EV£LETH,1INN.
Najboljše vrste pohištvo, post
motrocl, oprava Izvriujemo
kratkem naročilu. Proda
jamo dobre pečlln sploh
vse v to atroko spa
dajoča atvarl.
prva slovenaka,
ZAVAROVALNA AGENCIJA.
v Mlnnenott,
Ml smo uradni zastopniki aa|fcol|*tk aauvrU
In evrope|%klh zavarovalnih draftl
v slfde^ili mfillh ieleiiefla okra|a i
|ly, Tower, Anrora. BIwaMlt,
In rasnih lokeanlk.*4
imanlta »litp|a In puMMv« pH aweN*im|e*wk
MepaaUaiValtliwMI«
fo*ll|aew
tttfiw ta irtHipw vw Mreni av«Ma.
%mm v «VMI a t%f«M IRANI lAftMJI CO.
»m *oewa taa
lilawi |o
i
**:fA

West Michigan SI. Dt'LUTH, Minn.
FIRST NATIONAL BANK!
Chisholm Minn.
ELY. Minn.
ADOLPH & BE VIL
Milwaukee. Wb.
FIRST NATIONAL BAN
GEORGE L. BROZIC
Cillhert. tvelelk. Virginia
•M prfralatM v IMam
pgllUlIl^ AM pi

xml | txt