OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 05, 1911, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-05/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

i)
if
S
S
S
S
S
S
Hi
is

mi
'^SL
JU
.i
A. M. Murnik
6VELETH
MANUFAKTtHttNEGA BLAGA« TKANINE. ŽEN
SKIH IN OTROČJIH OBIIX. KLOBUKOV *t
VMM DRUGIH POTRČ
PRIDITC IN
(Kiiuri: si
Priporoma Slovencem svo|o prod«|alno. Pa
pravil« ure zanesl|lv«.
mmm.
Potujočim rojakom nudim ffdno ureno^lide.
Svrif pivo« Uobre smodke.
Mike Weinzierl
I I.V, Mina.
trgovec s zlatnino In urar.
''ZT?!
MINN,
Grant Am
Največja zaloga
BSC
IN.
Posebno pozornost da
jemo Slovenkam!
NASO ZALOGO
IN PRt.PRItAJTC st O NASlH CENAH.
Joe Seliskar
slovenski gostilničar
ELY, MINN.
Prodija pristno domače, ohljsko vim, rita! In kdo
po $1.50 do $2.50 salom.
Posedajte mo|o trgovino, Sjj
EVELETH, MINN.

NlfMat, ^r*o«iMik i« MMlhs
»Ntguv »rnu%|
$67.000.«
O O
Pošiljamo denar in prodajamo parobrodm liste
na vse strani sveta.
IN us :atiruj«*o v :4Rtstji«iji tru^ak.
P»%etlle mu,
MATIJA ŽUPANČIČ
izdelovalec smodk
ELY. MINN.
li deluje line Queen Lthel unodke. Ce hočete ka
diti kaj dobrega tuhlevajle lik po oo«lllMilk.
Isist Hartta SIMU«
hnsi
Anion Zalar A Co.
tVIIITH,
tljuhii
oroccri|skega btagu
I««« »H Ml al Ml
iN
Avgust
Ammni:
zutjuuew
(Po petem hrvatskem natiau,)
Poslovenil Silvester K.
1
KhI ,Ic debe
k
*a delala ii.it.OKcn račun,
Mrka, da b. bil k»un enatejr
rtl
Ii ^,1,^. ,^»^»^.
o
1''
t* /V 'sl, 1!\
«".!•»,V.i1' V
u-« til. iiw-ivici L- ««.
S
1
1
S
S
S
ZaKr^a katfra so
U
|r
1 1 31
s
d|»K'
,n s|
olaiiTi' Ta ni^rSJ^iniH "fc" I K
lop« |4P. tea k s o»
omače v Ziii?icbu Mala iusel&
a je rastla in se širila, dokler ni
».stala mcMo. ugledno mesto, a
dvore na Griči«, ko so si hrvat- TJ"
/bore
,|s
»bodne
sta,,u
Zagreb 'r«.""riv»'trlo ie nilado
s,ul.»a
u-toTv.ju krila in kmalu ,e nad
r.lilo vsa druga hrvatska mesta
,n ,U
eč! Inkier je tuja sila /at.rah
ruga
tala
t\

ta
j'#i* v rek) smolo. ranili sodnik* najdvedgrad in vasi Kraljevec, Boti
smrt in odvzeti me&anoiti ribe injnec. Novaki Hudibitek in druge.
vso priprav«i Za posest lirama in O tej priliki oglasi se Tatu in
I Petrov inc morali so se Zagrebčani I se potegne za \lel ved«rad v ime
piemenitaši vedno in vedno pre- nit svoje žene Jelene Zrinjske. A
pirati.
1'ravd je bilo torej vedno dov»lj
Ali kaj so basnile Nebo je viso-1
ko in kralj je bil daleč, a edina
sodnija in pravica sta bila v tisti
|«lobi .ita bila *abla in bar (kij).
vendar *'r Kidali »o na lastno roko, da
,cm so
i K i i v 1 1« r, S razrušili so zagrebške zidine, ker čani vedno in vedno mislili, kako'. P'ti v ta varni zakot
«.«««"
i i o k n u e u
nice, kadar s» na praznik K
Rieparhu poklonili
k,
vin* III Ilir«.' K .i,I, kiaišfna raiu "v's" ,r"-a"1
"j
ki
Wk
pttprav! a a ni nil
kra1 Malts 11 ,,e J,il lcta
H?1
Vu u

se
rt
Oiili Klohli. k.k»l,o imn 1«.i
sv. mti.1 a lo n «t a,'"-
t- v |H»/nei
iti gt»s^*ske /idiiie. Na«l vse«iii
nr/el jim je Zagreb, ki je bil du
-a r»*\ ijajivega meščanstva. Sta
i Grk-aiti, kren.eniti značaji/niso
leilah pred g»»s|«Kl»» natla ani
ak naravnost v lice. Ka«l.tega je
i 'do boja brez broja. Velikaši so
It atui ali pa po svojih ljudeh
rizli in ščipali meščane, kjerkoli
e jim je prikazala prilika, ali pa
i lazili ».koli cesarskega dvora
i barvali ter črnili Žagi občane,
Kakor bi bili ti živi jxHkU'itski i
i«dki.
nraj,, popraviti obzidje.'
Najhujši krvniki so bili mestu j. Od tod je i/virala bi»jazen, ra«li
a bli/ji .%_sedi: ikof in Vapitelj jtega seje dejalo na vse kriplje.
».'ela knjiga ne bi dovolj m«gla pri kaj ti kmečki kralj b» bil vendar
•,'ovedovati o prizadetih nasilno-|Je /nal zapaliti Zagreb.
,-4ih Zgodilo se ie, da je zagreb y mog\čnim Tahom, nekda
ški skof dal v mestnem kopališču njim odbanoui. in z meščani se
Pr' pot«ku po
loviti mestnega *od- je C,reg«.rijanec spri rali neke
mka notarja ju dal p»teno
Zr«nvaAi
vt
nCP
)irav( e
Sicer lavui zagrebški ničli so Snscd^rac! v jK^sesti, vsa
k«t in ban Heritdavič plenil je izi^a stranka je imela polovico že
!«ase»le zagrebške trg»«vce, tako dajgle«lal lakomnež Tahi, da iz*
z i a i n i k a k a k o a k o e n i n e i n že s e u e
fa. t. 1st n. kapitelj pa je mnogo- ukorai p»srečila namera, t»xla
krat preklel čeki mesto in se za*vf.m vzame junak in Imgatas Ste
klel, da n«ve n«benega zagrebške i t',regorijaiiec Marto llciing«.
ga -una vzgojit, v duhovna. Mno-|all
»lovolj dela. 1* so ločili z«livjane iplemenitaši, hoteč uničiti mogočni
•osede. Kratko rečeno ŽjveJo.^^i, katereg.i te bil jeden izšel
-e je kakor v siise^ti raalH/WO. škof zagrebški in se proslavil
je kakor v *«*eaki {kot *«k«n.xla^alec. a »Irt.gi
Ali kakcu ie bilo s škofom, tako "Vmbroz. »ve Štefanov se o
tudi z drugo gospodo, z v« dl.koval kot hrvatski p«1ban. kot
!,kaši in nj.hovmti liudmi. Graj- 'u^ak in Kgatas. «i »kler se ni
čakt me»lve»lgra"»k bili že mI. v!e»l hudega razpora hanutn [ta
•irk»U) na gla»u k»t brezbožni hujkacem moral wljH)\edati jndba
dekt tu nasprotniki mesta Za- novi čast. leze se Tahi nad Gre
5.feb« .mnogokrat s.» (hhI.!. mest, gorijanci. ^le lal ie, da je s pripo
ne ltttil« in mestne hčere kak»r moči« denarja, s prij»oniočo svo
ra»ipali me-
»?ja«»»«« nnk»ko|« na /lato in we
r»» v j»»» irebsk» g»»ri in tin. poig*
i klel. v ttukovcu \'uk«v mskt
c*p**lje \lapKi prK*kal. #o ne
s» KUii fa*e*b m«*atnae\t
Mxnbi i»4 prav ra«t«t»|Mia||i

\m
bil mu je trud zastonj. Kralj Fer
dinand potrdi leta lotil, to zame
njavo in drugega leta vnelje ple
meniti zagrebški sodnik Mato Ka
škaj Ambroža Gregorijanca kot
posestnika v Medvedgrad.
Stari Gričatii morali so marši A Tahi še ni miroval. Z očmi je!drugi se je jo po svou
a mritiimiH katero zaigrati s pestjo in i/biti jel ljubkovati Heningovimi so-j bal mi atolu in govori)
V*f*»v 77» T* 7 Ll.wtL'kli1' s klinom. Čeprav so bili pri- i vrainiki, meščaui Zagrebčani. Nadalje »e stal pri
Jnako
o v%| ,,ap dovolj mo-|ln ni se varal. Pavel GregorijaneJ. ,,r,
j* no a k e 8°-l' iiri u»ftaii ni lastn« r,vW .tal 2e hI nekdaj so gledali modri k na mokrot no Sipo
i ...-J...« i, si si mesto ojačali in utrdili: ix-1 meščani, da si utrdijo mesto, dalsivo, modro nebo.
••a.m 'V" »It '»minr t««, i
**!bojnik krvavih orhah w
kg svoje nc it »j. V'nienitaši in pomagali so radi so a Griča mnogo mest, s katerimi »"i klečalnikom, aav,i.
•Ijev* trpel* glad* ali hodit" boa pOxTa*nilt'-,n *voj»h plemenitih krv-j li se dala ^.agrebSka trdnjava u-1 svetnikov, debele knj.^'
..i.i .1« .. K:i«in'kOV,
mestu ,.ihko
iskali koristi v medse-j si utrdijo samovlad«) in že ol nek* i Po nizki sobani se e
i
i .j,,,,, t. ,i ,,r i-, kl .... :"m„!"o stolpi Minevab in obzidje ie na! jateljem Zagrebčanov, ali njego-1ru |»re|»irala kakor be
,h
llrk llk
ll.al,vk»-
ske
da ima pripravna samo «lva i IkuIo na njegovo prigovarjanje
,ia
f° »«.
'a/"d,
zul n s
,,rut
Lt?
vraa n,ku
ila Zagrebčanom nin»»go ntržnje zahtevane račune, ali so
i xavjsti. Nasilni plemenitasi, du itcnarje potrošili pošteno, in da
»tvni nmgoti i so z zavidljivimi
^'1,!h
Ntve kt. prav lK K ktdje„
a
ak.. *c _'«««» Iik»l k
Tahi in Henigi i-
vo za Ta1
'krat ie tekla kri na zemljišču besnel ie swsedgrajski
meil mestnim in kapiteljskim rta.iincJK proti rmigočni obitelji
tom in nemški arkebuzirn ter C«re^trijancevi
ijwin^ki dragoiiei so imeli večkrat ij0vem *d"Voru''in ineJ''hrvatskimi "ekt!,kV ?KK,1
»penhe Meuiitgov' jega ugleda delal spletke, prtdo
!k jagioeta
t, l«o»e*tiitk. ^»selgrajski. ^nali. bival si na
do goiega i«*let i zagrebške tr-, plemiča
o\ve kadar sia i«hajali n na ta
sejme
svojo stran vsakega!
čakal prilike, kje bi ^e
dak škodovati f,a»pntniku.
Kmalu se ,-miHl, taksna prthka.,
Man Ambiua se »logovon s Pe-
s poaeatvi
r.
prav raf»tM»««t IMW, 'r«om«SK ila tr»U.
|fiah Mwtntk ve^ ftHa mj Itakm-ee s
«iMk paitt MI il lnJ|M kiMi It
^, |e- daj *. opazili, da je okoli stare-'ral mrak. Staro ra*p,:„
d®' ''J^ilf. so »i pridobili vsa ona mesta okoli' li »o se bolje upirati nasilnim ple- vsled slabe svetlobe
,,
bo-'
j#me žc)eziM
menitašem. jba.
utrditi hrvatsko prestolnic«*. Kavno tako mesto, p«) katerem N*a pragu postoji 7
'i.V i,A iWit,»: Močnx» kanienito ozidje, visoki! so se najbolj 4račale meščanske gostov se ni bil nadja
He. kruha v,na. kadar je kakine,
biI(
jt
trlno
pne
.v -i ««-i neiHivaldtene go-j prestati kraljevo mesto tekom! Vsi trije pozdrav
I n i v U I 1 a k i
u. VV i' 7..* Najbolj je bila zagrebške trdnavelsi napatli metlvedgrajskih gospo- "Klanjam se tvoji
le so« 111 zapisu /a prizadeta v šestnajstem stoletju.1 »lov in njihovih oskrbnikov.
n» N »i!« tok. j« I'll, nmto!« t.««-!? »'"'»i"'
o|»inof[ll| sktni kmljcvslvu inuiu-j »c je
I* »krpa I i razrušeno obzidje, I pravila jntnovila pod Vladislavoin
»i/v liti »t, i« ,i'»»,.! .v pinlarila jim kraljeva svetlost vea p«hIbanom Ivanom Krnestom in zvito
jr^Vnf^
ivi«
i P«tr»m
ia
mcst»-
P° Mestna gOK|toda je te dohodke Ambrož, ki po smrti cesarja Fer- i križem na prsth.
o., u u-l«, ... ,« .U I pobirala kaj pridno, a kakor se vi-! duiauda bil v milosti na cesar-j
oso si hrvatski bani postavili svo je lahko razumel, kako je me-i krx:, da ima na dvoru pn kra
sto itt trtlniav.i /.»iltcm v sla.roiivli*»\.i s. N n t^ v k i
Kvn«r*,u ^ivenjčel je hujskati Zagrebčane,
p».kraj.ne, prav po hrvatski. «htevajo svoje stare prav.ee, re-
,'»nogih jStHlili Zagrebčanom v prid. 1^..^
,,am
m.J"1
da bi scjn»estn» sodnik kovač Ivan hlaae- »a
hraniti,kovic pred bana .lunja 1 ra*kov.-
j,
t.k.ij |.rt|.ra»-i)a im-.tiu- kosikj-
u
napravil. li.««»iic r.-
pe, sanu to se čita, da je mestni
srxhnk večkrat Hallffcu poslal v
Varaždin p» «leset poliče v vina.
Ta na]M)sled je luč »lo^»^rela do
nohta. k» jih je popadel strah
pred Gubčevo vojsko /ačelo se je
tesati, /idati in krpali na vse kri
pije in sicer po pameti mestne go
spode, ker je Gubčevo vojaštvo
natiiiotna podpiral tudi me»lve»l
grajski g»»spodar Stefan Gregori
janec, hud nasprotnik ZagrelKa
nov, ki je objednetn s sovraštvom
!proti! Kranju Tahi so-sedkrajske
i mu. prijatelju gričkih meščanov.
V
Bila je prva nedelja po sv. Si
munu leta 15?ti. Minila je bila ve
černica ljudstvo in kanoniki raz-j
šli so se naglo domu, ker je deže
valo kakor iz vedra .Dvoje izmeti!
njih je stalo pod manjšo leseno,
vežo, pre»l katero je gosto rae»t!ai
jvin-ka trta. Med jtotom sta bila
molčala oba, ker se vsled prehu
dega deževja ni «lalo govoriti.
Dež je curkoma lil po dolgih iia~'
Ijah, a sirokokrajčna klobuka Iu-:
la ita kakor Ka žleba.
"I'vala llogu!" reče debelejši
izmed o!eli. Anton Vra.nec, "zdaj
sva na suhem. Pojdi, častiti brat,
Po strmih, nekoliko]
stopnicah doapeta
prost in odpet lesen m«
t«*! še le poiem v
sol#
Ko odpre Zelnick,
začudi malo. V sobi
več gostov. Za velikoj
mizo sedel je temni St
rijanec in grbavi podhj
Alapič Vukovinski
mišljeno slonel z lakton
,do trdni! Alapič in Štefan Gre,
prevoz dva nasilneža in še prt
asom I ju ta naspr*
lno mizo! To nt i
jeneinu duhovnik
nepravo stanje.
a
at'
skoči grlavi ban
s o
e n u s e o
grajske »tolpe in ker se to ni dalo. '"ou ga in tvojega pr
1
,cfan
i1' 'luvek ctl.
srci1, sUr
tHhuisait
I-z,kapriilene
Uerislaviče«, Zaman!
-1 Al. zdaj ko je dobil Medvedgrad P" durih in se
kanoniku, k,
10
Sicer bijskein dvoru zilaj je mislil Tahi Ka gospodarja imIUv
P1 »praviti nasprotnika v zadrego, za l'r,,!jtu mr/nja in st«.
zadnjih besedal
naj
korake naprej, p«
i rok«.
"Mir z vami
'Ha, ha! "lian
V JA
at
^!.
V
jJ.'!lil. h'» ?»V'.
pr:.
?e leta Ml predloži N»J«vo^
1
^a tozl»o rad. Medvedpada, a ko.™*1. Ječe se, ka«lar j«
M«^
1
bij at i šale." nasmeji
i Debeli hišni
pod*tvo v korist Zagrebčanov.
Ze je imela soditi kraljeva std- t^eneii nisni gospo«!
nija žc so se pripravljali Za-jI*»govor, siriejel sc d«t•
grelnani, da slavijo svojo slavo Vjs,'ka! palc.i nad trehui
ine»lve«lgraiskeuiu gnezdu ali|s'*^'
se
tudi in oglasi
ravno v ueugvnluem času zruši sej Znana rev ie. da je
v grob njihov nsjjači steber, unir-, naj\e« |i veseljak med
je Tahi. Kmalu premine tudi Gu-!^avo- ^*°,oyo
l»ec, trepet Zagrebčanov, pod ie- '_urki veli pri Sl
lezno kro«io na Markovem trgu da imajo priprostega v
tola živ ostane Stefan hujši
vam
.'c
s^hoj k«
od Gubca, sicer nepriljubljen nap'"11' gohlinarji, jHr«
carskem dvoru, toda bogat, sla-!sknnti generalu, kako
ven ugleden med hrvatskim! da ni znal turški gener
plemstvom. kapuna, katerega je im
C»n in Zagrelčani čakali so I1"1*'®1'0 oskubsti.
z«laj razMxlbo, ki b«. imela ali Ste
fana pahniti v prepast, a!i Zagreb
dvigniti k večji moči. ali Stefa PODPIRAJTE SLO\
potrditi Zagreb potisniti
med žrtve za osveto oholega ple-!
menita ša.
se je odkupi,
PODJETJA
i
m('!u.s.tr®h°
lmam
ti |H)ve«lat. dve al. tri bese»le."
"Ne morem brat," o«lgovori dru
gi, suh zgrbančen človek, o
strega obraza in sivih, ostrih oči,,
kateiemu je prsi kinčal /lat križ
"ne morem, ker pričakujem Fra
nja St»)ln.koviča tz Dunaja Pisal
i e a o če a n e s i i a k a
medpoto.ua ne
,aleze
,,a
Mt kovK a
til u(
,.ltui
Tourisl
kakšna
nesreča. Dobro veš, da sem rad
i tw»j gost to«la ra».l bi izve«lel no- 5
vost. »n kot hrvatski jtoslanec
Unle mi jih gotovo prinesel.
#z
ramec
9t®,^o^e
#t.Vulntt
preee«Uti
su
,t.
IKmskl rieTaU
«mm ,dedom ,,, NikoUieml -Tttn m|1|
/ruifskim. všteti katerega -b^o ..JK)rU1
vora 2a«nen)a del svojih f»osestvi, Stoln.kmič sew, ako j«!
prišel Pojd.va v httU
Prunši sioiMeg« prušiA
»tel
imenovanih rKkvin
da Kr»k J»nn svoj,
Vl
slugo |U tvo
tkmmAl
ktn
^h+mrn

Whiskey od $2.50 do $4.00 (aloN.
Miners National Bank,
a glasu, lino ... piocvitanju. Se »,r,U. "f
V1«' "«, ,.'t'!čuii«- tli jMipruvila '»bai'lc in slol
ill c.isili iiiorae iklo-
k o i a v n o a e e k a k i j- s v o e a a z v i a n a i i s o n a j-
i !!a LtiaViImif i n i o n K n e i i n Z o o v i N i o e u o a k o s o Z a e
who know the tr.ua
and troubles, pleatu e«|
punctures on tke
dude in tbeir equip?
o s N i k Z e n i k o k o
In wkoksMM delici
adds to tke joy of i

xml | txt