OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 12, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

o iiJ
itkl Mi.
SK
'ENCIJA &- 1» *.'
jEDNOT%v
i A* .'*
sc nam o nji te malo,
vsih poročil se vidi, da
staremu gosnodstvu.
itenjm je Vladal terori
festala, in nastopita bode
v katerej bode Jednota
ix*i boljši bodočnosti,
tretjini delegatov se je
posebnem pogovoru
rti Jednoti pot v prihod-
|ich ne bode več pred
ttuti duhovni vodja
[njee je pogorel.
imajo za različne tirade
mdidate ki so bili izvo­
li
Gr
[tajnik: John Novak, l-a
i|k: Fran jo lledosih,
Sirago. I llinoi*.
iodja: Rev. Tomšič,
.tv. Pa.
ii zdramit: Dr. Grahek
Pa.
Rajnik, Pa.
Ml"har, Auron^Hlinn.
M- razvidi, i/ tqP%,.se
iolec tudi vrhovnemu
in vsa uprava Jcdnote
Kke mož ki nam že po
iuledu jamčijo, da bode
napredovala in da se jo
ne bode več ne izkoriš
immandiralo
|c prav. in to je bilo tudi
?ia. kajti če bi šlo pod
Mvom še tako naprej ka
od zadnje konvencije.
Jednota i/, našega jw
i, da bi procvitaia in na
v korist našemu naru-
\im režimom pa upamo
Jednota zopet do nekda
|\e in ugleda, da bode
urnost v poslovanju
bode ona če/, naš narod
»stirala svoje peruti, ter
rala in ščitila, kakor
za nalogo ob ustanovi-
:e in poslopja ni.pripo
last Jed note..
|ANJE 17LETNEKA
ČRNCA.
die. S. C. i« akt 17
rnca Viljema Tačk« na
ilinčali ker je knmeneln0
Uletno belokožkmj
fath. Privezali so ga na
drog in takorekoč raz
mu truplo. Mob je črn
šerifom odpeljali so
ju.
ŽELEZNIČARJEV
klwiiherter ne&dalje
McComb City. Miss
^žili milico, a tudt stav
se bolje organizirali. V
vidi. da 1* »de boj ie
mož milice varuje last
in močne straže ščitijo,
^joči ne ude
rejo v tovar-
oči jmiio na red in od
-so se zvršili kravah, se
kaiil. Med stavkutoči,
in meščani so se vr
[dojfovun. vtttdar zna
£omb City v l««i« skoraj
»nje. Droibe v najele
tov in Msftvijo, da
koliko dafcflt, kotikur
del«.
Pnd« it vec
mtsk,
re«l
*£'m
hotSi
Wak^Wrf, H«,
J* PRIZNAL KRIVIM.
Nathan Allen, znani milijonar
tn tovarnar iz Kenosha. Wis.. *e
je pripoznai krivim, da je utiho
tapjjal dragulje. Tudi z njim ob
toženi R. Collins iz Memphis*.
Tenn, je pripoznai krivim.
Allen Collin*
sta
NEVAREN POŽAR.
Pofctr ki je bil prt«tavtjen j«
livjal v mestu Scottdale. Pa. Pet
deset gostov v Central hotelu so
koyiaj rešili. predno se je stavba
»itnlrla Ob ist«?m času jo »Torch
na dveh drugih mestih in požar
se je širil rapidno. To je tre
tji poskus zažgati mestu. Škodo
cenijo na SUM. out t.
IČpS. JENA IN OTROK SE
ZADUŠILI.
Davenport, Ia.. 10. akt Roy
(iraceja. njegovo ženo in njiiu ma
lo hčerko s našli danes mrtvo
postelji sicer zadušeni so bili
od plina, (lovori se. da so šli pro
stovoljno v smrt zaradi ulioštva
Dr DUMAS PRED POROTO
Dr. Dumas, župan iz Bemidji je
stal pred poroto zaradi različnih
hudodelstev. Hil j«, ropar in poži
galec. S svojo bando je ropal kjer
je inojjcl in podžiga! hiše. V7 ne
ki hiši, katero je nameraval pod
žgali je pustil popre je spraviti is
jije vse vrednostne stvari. Spoznan
_ie bil krivim in bode obsojen. Na
prosil je. da pride njegova kazen
ske zadeva pred višje sodišče in za
časno so ga postavili pod poroštvo
$10.n0t. Ce se mu dovoli obnovi
tev razprav«. je ie vyr»aij|.
STAVKA ODREDJENA V
t'shubenci mestne železnice v
Tes Moines, Iowa so odredjeni k
stavki ki se je pričela dne 11. tn.
ob 1 :t p4M(ldut- na odredbo ek
sekutivnega Hllora.
Prejšni državni blagajnik je po
skušal s poravnavo med družbo in
unjjskuni delavci, vendar domgel
ni zaželjenega uspeha.
NAŠLI MRTVEGA ČRNjCA*
^loka, Mina. int, oilk Umi so
na^Ii v ^ojzdu na farmi McCanley
mrtvo truplo nekega neznanci
okolo rin let starega črnca
i/javi nuliškega o^levlntka 'e čr
nec bil -nrtev že kakih o*em ted
nt»v Truplo s» prepeljali v mesto.
ftular ni se našel nikdo. ki 4rtt
ca agno»ciral ali »poznal.
PfPCKS PROTI BRAT***
McNAMARA.
fiw
AngtUa e te
proces
Sririfci MkHLf Ttvstfty iBMMf
bila obdol-
žena, da sta iz Evrope utihota
pila za $150.000 vrednih dragulj,
ter jih odtegnila predpisani colui
ni. V tihotapljene dragulje je
Allen podaril svoji leni. Allen )e
bil kaznovan v globo $12 000,
Collins j* v
ROOSE-
NBZOODA GOSPE
VRLT.
(ospa Theodore Rooncvelt se
nahaja v postelji. V soboto se je
|ouesrečtla s tem. da je padla raz
konja. Nezgoda se je pripetila
na poti v Oyster Bay. Ona. njen
soprog in sin Archie so jezdarili
1/. neznanega uzroka se splaši
konj gospe Roo»eveitove in jo
vrže na tla. Padla je na glavo in
se precej poškodovala. Onesveš
ceno so jo prinesli domov. Govori
se. da rane niso opatu« tft d* bo
de okrevala kmala
dNdF Vili
prati Iratom McK
js.-.
t- U it.
prt razstrelbah različnih p^l
(btožnica jasno priča, kfk^ bu^t
kapitalizem ugnati in ^r
vse iste .ki so proti njemu. Ca.si
pisje. posebno pa socijalistiško
natl tem zelo razburjeno in da)4
duška s\*ojemu ogt»rčenju z ra?
nimi izrazi, Slučaj je pač eden ta^
kih, kakor se jih v deželi «vobode
pripeti obilo. Se v spominu nam je
obsodba delavskih voditeljev Goni
persa in Pettibone. a tndi ta slu
čaj kaže. da postanejo bratje Mc
Xamara žrtev kapitalizma Tudi
iz Dulutha so (*k!icani priče k tej
razpravi. Kov ^Juiglev. klerk
Spalding hotelu je dobil poklic k
pričevanju.
John McGraw. eden prvih delav
skih voditeljev se je meseca julija
1SM« v Spalding hotelu vpisal za
gosta in službujoči klerk ob tem
času je bil Ouigley C.re se seda
za to, če klerk spozna McGrawa.
ki je tudi aapieten v Um&u.
PROTESTNI IZRAZI,
,yNew
POSTNA SLUŽBA 2 LETAL
IfiKOM.
Poštna služba z letalmkom, to
je najnovejše v tej deželi in ge
neralni poštar Ilitc»ck bo imeno
val podimo osebi', ki bode tako
službo opravljala.
F.arl Avington. ki se je svojim
zadnjim izletom izkazal, bode na
svojem jtoletu iz New Yorka v
l^os Angeles vozil pošto in sicer i
za Chicago in Los Angeles. Po-1
št ar i v teli dveh mestih so dobi
li nalok' iz W ashingtcma, da
jemajo jiošiljatve.
SE JE PODRL.
7?f»pet J* pripetila nesreča
V Hatficldu je je/ {H»pustil. vo
da je iz nicga udrla in nastala
gn/.ovita jHiplava, ki je povzro
čila nezmerne škode.
"Hlačk River alN" je mučeno.
Prebivalci, kakih "iiHKi po številu
o se rešili na Mi/tni ri' in ža
lostno so mora!i gledati, kako je
vnla 'iničrvala njih um-tie.
Rešiti ntso rtogb »Ini/ega kot
/itltenjc. (b reki s« nahaja 11
mest. ki so v»e poškodovane.
•R
Nevarnost je se večia, ker je
padlo ubilo dež (4 i'l vudgyc
zelo mtoimo nara»tk
KATASTROF* V A USTIH U
hawylyiilri rnovmm Tnmt
ki je po kata*trio obiskal mestr«
.\wtM je rekel. ta je treba nov«h
ki (.Mitrvdb in pustav.
-f
AVSTRIJA.
Stn||knje v avstrijskem par ta
mentu.
Pritekli četrtek se je avstrij
ski ebornici zgcnlilo nekaj nepri
čakovanega. Iz galerije je nekdo
oddal štiri strele v smeri proti
minigterski mizi. K sreči niso
strclr aadeli. /a časa atentata so
uAajali pri mizi iustični in
Materi minister. Storilca so are
tovi®.
Ko so bili streli oddani je so
«*5jaHstK-ki |xslanec I)r. Adler go
NOftl in v svojem govoru ojstro
napadal justičnega ministra za
radi »fogega postojianja vlade
ob času draginiskih demonstra
cif. Ko so bili oddani streli je via
dak* velikansko razburjen
d%.e
Orleansu, I-a. so prire
dilf preteklo sredo protesni shKl
zaradi kazenskega postopanja pro
ti bratoma McNamara. ki sta ob
dotžena zarote. Na tem shodu in
poznejšemu obhinlu jki mestu
se je udeležilo (iiKUt oseb, med te
mi tudi vsi na stavki se nahajajoč'
ieleaničatli.
ŽIDI GREDO NA FARME.
Na
shodu židovske kolonisti
XVIJATIK ROCERS
enake nesreče kakor v John
stown in Austin \eč ne {ionov i jo.
Rekel je, tla se more pri vsih ta
liili podjetjah uvesti državno kon
trolo ii država na.i pazi. da.se
tjake nes-eče ne zgodijo vec. i«.
^erner s« ni hotel nič iiraziti -j
preiskav ki se ima vršiti jo ta
Corvanem inkvestu.
Ta se je obdržal v petek
Ihperintetvient družbe, ki je la
(Etovala osode{olni jez se brani
IZiave. Distriktni pravdnik je iz
javil. da Inule {»oteklo najmanj
Wva teona. pretlno lodc priprav
ljen. državno pravdništvo za pre
kavo.
cijske družbe se je «klenlftr da
oiipošleto K0 židovskih rrxlbinndj
farme v razne okraje v državi
Wyoming. Vsaka družina do
t^tPREpPHr 2ARADX DBOtClNE
SlOiHi in /asi^urana ji je farma
obsegu U0 ^krov. logati 2idi
aa tO ^oiili potrebni denar. "Rock Islant. 111. se je /hta
•RECIU
V kakih '.'mo oseb, ki pravij«, da
,»o dediči umrlega generala Pavla
Vert* ki •,: umrl leta v Am
terckinni na IHolandskem. Za
juiščina z narastlimi obresti zna
ša $1o,.hhi,imi in se nahaja v
oskrbi holandke države le*1 iči
!so skleiuii nabrati sklad za enajst
P. Rogers, ki skuša s zračnim odvetnikov, ki imajo to stvar v
letanjem pridobiti Hearstovo tu rokah, da končajo celo zadevo,
grado $5tu00 in sicer s {»oletom iz'
ill
New Yorka v l.os Angeles »e
pondcljek pri 1 luntingtonvi,
ponesrečil. Hud veter mu je preo
brnil stroj in padel je na zemljo.
Rogers je zadobi! še precejšne po
škodbe, vendar ne nevarne. Nje
gov stroj je uničen.
VELIKANSKI KOLODVOR
V MIN EA PO
LIS.
Chicago, Rock Island in Paci
fic železniška drniba je namani
I*. d« namera\a v Minneapolis«!
zgraditi velik kololvor ki biule
»tal dva milijona dolarjev. Naku
pili so ie prostor, ki vsebuje JiO
akrov. Večji kolodvor je po
treben. ker so se gori imenovane
družbi združile s Št. Paul in L)es
Momes železniško družbo.
IZ STOLTCE.
Kljub ustanovitvi poštnih
bnHtilnic to se vloge v narodnih
bankah /datno |x»množile, tako
ve
ponva v VVasliingtonu. Od T.
}lilija pa do 1. septembra se je v
nje vložilo $6.'M.liu »hs ali za
.'O.immmhhi več, kakor prej v
»ste« c«»a
S|We-
Caiifoewia.
•i\oram» tn .«hlal tam maiorju
(Ksebno (»osianico newyorskejja
majorja. Maver jie prehc»«lil vsaki
dan 3.1 milj.
N'«-ki zdvavnttl v Bakersfiei-
du Cal. in sicer dr A »g. SchaetTer
e znaiel zdravilo proti sušici ki
je bilo kolegija zdravnikuv
kot najutpešiftiji*.
IMw N s
Tjtton na
in* W
«Ul
Mlwr fwftri Mtbn
STNIK
Min I9lt.
nja »o, da se je to zgodilo vsled
neznosne draginje, ki je tiprizp
pla na Dunaju rabuke v kateri so
bile ustreljene tri osebe in je bito
č«a siy ranjenih.
Častnik ustrelil iaataflm
N"atjori vtiik Ilartel. 5 ogerske
ga pešjolka je na ulici v Buda
pest i ustrelil honvedskega p'trfM"
nika Lazarja in se je jki storje
nem činn sam prijavil oblastim.
Ijogodek vzburja obilo hrupa.
eč oseb je bilo temu priča in
vzrok njemu je. da je Lazar od
vede!
Barteljevo ien
Tripolis zaseden.
Italijani so sedaj uravnali novo
upravo, in so imenovali admirala
Borrcdolino guvernerjem, kapi
Mne',a,,!l
A^n'
Pa poveljnikom ukr-
'canih čet. Kakor hitro so Italijani
/.a*cdli s četami utrdbe, tako hi
tro so prišli beduinski poglavar
ji na bojno ladijo. kjer so se pod
vrgli in prosih, tla bi z obstrelje
vanjem mesta prenehali. Krafko
za tem so j»a prišli razni konzuli,
ter o naprosili jxwladmirala a
ravilla, da ščite tujce v mestu.
Admiral je potem pustil izkr
cati še več čet tn je zasedel me
sto
Kakor hitro so zasedli mesto*
je potem poročal ameriški konzul
da /a časa obstreljevanja mesta
ni bil usmrčen nohen tuiec.
Poročevalec pravi, da je bilo
pri bombardiranju me^ta ubitih ti
turških vojakov in ?idov. nekaj
malega je bilo ranjenih, mesto iti
poškodovano, pač pa le utrdite
Poziv Avstriji.
Ttifiki poslanik na Diyttju je
naznanil ministru zunanjih za
lev, da namerava Italija izkrcati
svoje čete v Albaniji, jxjprosil.
ga je tudi. da naj Av^rija to pre
preči, na kar je minister tekel, da
se mora še nekoliko počakan, da
se vidi, kako se zadeva razvije.
Kakor se čuje je prestolotiasled
nki zelo ogorčen o postopanju I
talije Avstrija lx»de najbrže od
poslala vojno brodovje do alban
skega obrežja.
V egejskem aMrju.
Kako se porc»ča iz Carigrada
se nahaja italijansko vojno bro
dovje v egejškem morju med
grškim otočjem in maloazijskinj
obrežjem. 1 itrški otoki so bre*
varstva in vsaki čas se pričakuje
obstreljevanje Mvtilene in Chios
otoka. četrtek je bilo slišati v-j
bližini teh močno streljanje iz to
{XV.
Turško br. dovje je dospelo v
četrtek iz Iardaue1 v Bosporus
Grik« mobilizacija.
Grška vlada je za dne t. okto
bra {»okiicala reserve v Hpirusu
in kakor se iz Atene poroča, na
meravajo sedaj poklicati pod oro
žje teserve iz Tesalije in sicer le
tolikf«, da se zastraži meja v slu
čaju napadov od turške strani.
London, ln. oktobra. Danes
ziutraj ie d«wlo |Hr«vilo. da so
Turki pri llenghazi fx»greznili
dve italijanski križarki kakor tu
di dva rušilca bhzo Derne.
Malta. lo. oktobra. 4»».«00 ita
Tlijanskih vojakov se je ukrtalo v
lne ?. maja se je podal iz (Siciliji ki odplujej« v Tripolis.
Coney Islanda lUtetni Rert Ma-|.V» !a4lij je bilo treba, da so spra
er peš v San Francisco. Srečno viti w vojaštvo, kateri trans
je do«{»el tia jm» dneh Ko je |H»rt so spremljate bojne ladije
dospel do cilja, je šel v mestno p,»,l poveljstvom admirala Reven
S tem, da Italija zasede z vo
lastvom Tri{H»Iis so mnenia. da
Inwle v kratkem času nastal mir
Turčija |e obvestila velevlasti. da
iz svoje de/ele v najkraišem času
zapodi v«e Italijane.
/elo v/nemirijive vesti priha
tajo iz Balkana. Bolgari s«« pri
v
Owfk.
Stavkajoči železuutki kurja
i'*®* A«Kuata. Ca. prireddi pro
iW-MTgia Kltrida zeir/mci ra
buke, v katerih w unkdi v«s it
e«i likih tov trmh voz Raniti so
'»»d« MMMvIjmtce,
eli mibi!iztrati ra\»v tak»» tu
di Srbi (rka ie pa tak ie vij
po konet zaradi otoka Krrt*.
Po nvMtjii Tripolis^
ftarziiČTii brzojav i* Pi'tpi ^l»a
tavba. da «*.» tiali^anski ut«trnarti
\se v b«»ju |»a«Ur 1 urke z vo ašk»
tn» astmi p4opah ajset r«
ntenth Turk«»v. so pa spravik
k(4nKo na voint la«h^t.
Ranjeni Tsirkt pravijo da
ins. amo«ri vev vstavltati ktt
iih je bilo irrmaK bili *laho
A
NtMR UM
»i »KT1 ll*KO.
Poloi«| Portugaiskem.
Brzojavka it Sas Sebartiana
oravi, da je razkralj Manuel i«
Pariza dospel sem v spremstvu
svojega strica Alfonza, oportske
ga vojvoda. Radi tega vlada mne
nje, da bode razkralj skušal pro
dreti k rojalištori!, ki se nahajajo
v severnem delu dežele.
V petek se je |wročalo i* Liz
bona, da so monarhisti pri Bin
haes obhodih stražo republikan
skih čet in jo zajeli. Oddelek !00
monarhistov je udri čez mejo. ter
zavzel mesto Franca, Carregosa,
Kspinhonzello, Paro, Soutello in
Paranmi. \'eč l«tjev je že bilo
med monarhisti in vladinimi če
i.ttni .Monarhisti jtričakujejo na
daijnih oddelkov, ki prihajajo čez
1'trm na Portugalsko. Vlada je
na meji |wstavtla Kooo mož vo
jaštva in ti ver
jena je, da je to it
e
vilo zadostno, da prežene mornar
i.s te.
Vlada pripoznava. da je »staja
rojalistov gotova stvar, vendar z
ozimni na strogo cenzuro je tež
ko |H.»izvedeti kaj bolj natančne
ga. Poroča se, da je tudi vojaštvo
(zavzeto z» kralja, ter da so se ze
marsikateri oddelki pridružili mo
narhistom.
Rojak posp. Frank, liaiubich
iz Ji»lieta, prodajalec z urami in
zlatnino je včeraj odpotoval v
mesta po 2elezaem okrožju. Za
vednega rojaka, priporočamo
rojakom!
Atnerikanska sličica iz Lipika.
hrvaškem k«jalisču Lipiku
je ve*.'-i a druzla hotela igrati ten
nis, a na mestu ni bilo
ie nobeno*
ga dečkov, ki so navadno pobrali
zoge. Nekoliko v .stran pa
nek drug desetleten deček in te
ga so vprašali, ali bi ne hte! {o
jbirati žog. Deček je takoj pristal,
Jsezul čevlje ter izredno spretno
{vršil svoj posel. Med tem no pri
šli tudi drugi dečki in koncem
igre je vsak dobi! običajnih '^0
vinarjev, le prvega dečka so pre
zrli, ker ga nadzornik igraiišČa ni
poznal. No. drugo jutro je |a ko
pAliščtia uprava dojiila ,J tamkaj
ze dali časa bivajoče* ameriške
ga milijonarja J. pismo, v kate
rem zahteva, d« se tudi njegove
mu sinu. ki je prejšnji večer po^
magal pri tennisu, izplača običaj
na nagrada.
ATLANTIC ŽELEZNICA.
Potniki iz Minnesote in druzih
zajMidnih držav kakor Dakota.
Mcnitana. \\'ashingu»n, Oregon
in zapadne Kanade, so že dolgo
spoznali veliko udobnost tc želez
nice, zatoraj se pridno poslužuje
ri jim jamči splošno zadovolj
nost.
Na* vlak tapttsti Dulutk ot»
d.
15 vsako večer proti Xew Tor
ku in vzhodu, kateri je popolno
ma jireskrbijen z vsemi potreb
ščinami.
Nasa proga ima Jlrektno zve
zo z vsemi drugimi, tako da se ne
rabite prevažati iz postaje ni po
stajo nikier, *vzove premen it«
sa
mo dvakrat do N'ew Yorka in to
samo
na
tptr
postaji na katero
pridete.
Kadar pridete v Ne* York, vat
spremi naš oseben zastopnik«
ka
teri preskrbi, da dobite čedna
prenočišča po primerni ceni in
vas tudi odpremi na Sadijo, spied)
mi skrbimo da
je vala pot kolik—
mogoče prijetna.
Kadar pridete v Duluth, obrni
te se na na» urad. ako pa kupite
listke na seveoi/apadu ah ol dru
zik agentov, zahtevajte, da vam
ielezniioki Imek čita preko Du
luth. S«»«th Show It Atlantic Rp,
do Ne« i'wks.
y a*
i
nt,*S*feC- »a s u i
v

Calumet. Michigan,
podpredsednik: Boje,
,'oio.
i|KKtpreilsednik John
|veland. Ohio.
^jnik: Ivan Zupan, New
hiiki:
[f.olohič. Joliet. III.: Po
Llucago, III.: John Mra
llcghcny, l'a. Toma*,
'oh*.: Anconda. Mont.
odbor:
DES MOINES.
ki »ta obdoliM*, da sta
»•r r- t*
DULUTH SOUTH SHORE IN

xml | txt