OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 12, 1911, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-10-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

i
inl
tm
Bi
NtAkMtel BMlk
»A1N-EXFEILHT
i r«i—Hi«M vam ywiwh
&££" Paia Exfcfler.
^ot kratkem—lat«»bostas
'la tfriif, vas
»atekleaioot*.
jidotannnvi
wtkohiillli^ Mfrth Miik»t
iM?l«nkih, soboboliaMvidgiiab
i lekarnah po ta 50c. Plute todH*
nastektankak.
k
F.
Ad.
Richter
Ca
0k
ItlhMdl
ELY, MINN.
tfNŠMft
slezfliia, Pohištvo ii Pogretaiski Zavod.
Skniajtc naše barve»
WUBOUSE
BU60
WUMtlE CENE.
rojak Marka Btath vam )e veda*
OBIŠČITE NAS.
«IW"
se nahajate v Doluthu?
|Miller-jevo restavracijo in hotel.
aa Virgiiiji
Hibhiip stopite v lillerjevo restavracijo, ki
se aahaja v Hibbiag hoteli.
pa
ravao tako
aa
Cbestaat alici-
veliko zalogo grocerliskega
manulaklurnega blaga.
ie poštene. Postrežba
točna.
artori
Bratje
TORI in TRAMONTINI
INA Z ME$ANUI BLAGOM
Ely. Mlaa.
A*
I
«n«
lOTl Mi flH^i MHI MM JiPV W iMI
Mh mi mim, imM
ii
nitk«,
blago dobro.
'i
iz stare n»-
Uboj ti« Črnučah.
Dne fl. m. m. zjutraj so na*
kem kozolcu na frnučah našli te
žko ranjenega Božidarja Sibeni
ka Ko so k* našli, jc še dihal.
i#
4t'~v i
krvavih inarog.
111 ca«»i r^vco
ii
se
1
seveda ne ve, a sumi sej^ J° .7:a1«1
ie celo
ne Koliko je na teh vesteh res
nice, bo dognala sodna preiskava.
Sodna komisija, ki bo gotovo lah
ko konstatirala. ali gre za nesrečo
ali
uIk j,
VeHkat avtomobilaka
Zabreznici
V torek zjutraj, dr«
11.
kopaltiu poseatnikovo soprogo A*
nico Rožanc z Brezi« nad Oerk-
nico. i*. .iir»c fVmkove rodbine v
Bezuljaku. Umrl* je blaga /ena
:progu šest nedorasthh °»«c^ev i
Strain« družinska tragedija.
V Dobrunjah je povila žena bo
0-!:f)°
k"!et.*i,*
Jc.
moza
,?tl° uJCi:lio
bleki niti najmanjšega madeža, k:iv )CZI .,n *«'.n&to domov.
Mino drvil. Kdo pride do vasi, Mramcam. Pretep se je pre
vasi priletele tri krave in eno
teic ter letele proti automobil«.,.
idelo kako se ie|k,rc
/no voz je zadel s tako silo v hrti i
pravijo da bc» težko okrevala
Voz naložili «ai,cl
-j-,.
katerih krajih napraviti gaz čez
—V isti ljub jansto bolnisotci
kov sin I'r. Kosem iz Dola P"
t«*1»v«.«« r». w i ...^»is)je»n»»'
i bil nesrečnik padel!
bi karal, da bi
kolesa, ker
popolnoma nepoškodovano, k« -y *V"»r »'»'«. j*
domneva se popolno gotovostjo, je rešila )a »lca s tcni. a je gartner natančno dol«n il, so seda i
da je bil Sibenik ubit. Kdo ga je udarec z bezala. Di- jzineriii yjob.xino na HM m. T
ubil,
razsaJat
Med prepirom porod^
no
ie nadalje tudi koloi,1,co. i« *«Krabil sekir, ttbil *e- fcta 1h?o in je naše! I«43 gio
neiKMkodovano. ne
!n \a,
nVv
V^
M.,W.!tn^"'k P'
ob ttifettt na osmo uto je s siln^jse
hitrostjo privozil automobil xl
I .esc proti Zabreznici. Na njem
tnc,ca*
na
.hr\tu.
u10cn°
marsikaj, lina verzija hoče
vedeti, da je ubijalec iz Ljubija-
Dravi I«
HeoiH
v vodo, kjer je
tonil.
je bila na licu mesta da
nvs pofoldne ob Ho/id ar Sibe
nik je bil član ljubljanskega telo
vadnega društva "Sokol i." Bil je
na glau kot najboljši telovadec
tcu'a društva.
fU sm a
vm'1. u"1
-se nahajali šofer, dve gospmli- *ra.nko,!can'
i o*T ll k'j-tlirnri t—
ko. da se ,e podrla, avtomobil pa^trancam
se je ves zdrobil. Eno gospodično iko
i in šoferja je vrglo v zrak. Prva
je zelo poškodovana po nogah.'ko"
Brdu. katerega je v sot^oto dne )et ,(t
Z voza je padel 7. m. tp. or-j.
krovca. Uqtrt ft pa fttrtfi*
trt ure
»Škof i Loki v ponedeljek^ dM
II. m. m. na telovadnih krogih,
I "letnega pra|orše»ka cesarskih
selil končno iz gostilne na ccsto.
Padlo je nekaj strelov, late in se-j
s
frca,e zraku ,n
n?lo?'h
na
ran^"a
k 1
refa nJ!.aie^,Ma™ha
ah v
6
:iar
ra
hah
je umrl te dni 4 let stan posestnt- ,!a
Schmautzerjeva je priznalaj
je 2ai
^aIa
V
Obeienog« so naili
Sinčaveai je našel železniški
ganist Fr. Kopačin iz Podrage pri!cuv*J Pr« vzhodni uvozni mcnjaP
Vipavi tako nesrečno, d« mu je'nic« na kolodvoru mrtvo žensko
kolo zmečkalo glavo. !ru.P'0-genske niso spoznali. Ime
la je mltrgano desno roko in zine-:
S strehe kake 4 globoko s čkano lobanjo. Neznano je. ka- i
je padel v Gabrovki 81 letni ko-: en vlak jo je povozil, in ali se je
čar Anton Zaletel, ki je pomagal neznanka ponesrečila ali je skoči"
I* aama ppd stroj.
so nasti vojaki v gozdu tik nad
Celovcem nekega ključavničar
skega pomočnika. Kne aamotnoril
ca
ni znano.
lovcev v Gradcu Antona Verni
ka, ki je dovršil letos kadetno šo
lo in bi bili moral nastopiti z ok"
tobrom aktivno službo. Na kro
gih je bila pritrjena zanjka v ka-jko v«c moških in ena zen
teri je visel Vernik, sklonjen in ska, taso nktmli nemike zlat-!
z nogami na tleh stoječ. Ne ve sc. nike. Undoik jim je predložil de- i
ali se je Vernik ponesrečil med nar in ao res nekaj koma-:
telovadbo tu krogih in prišel slu- dov kap®, Ko p« to odiK. je Xa-! __
čajno z glavo vrrke, alt t*v P**il
aaari.bHlA
VCelorcu so prišli v ftefco tam-4
mM«*
rr&il samomor. ikro« Ovadil je cigane ta i
,k na poljciju, Titove *o
i sedmo, 4nieseeno det? je utnrl bržkone iskra iz stroja. Voz ic
len dan pred njo. „«.• fgbrel. dnfcler ni pripeljal tovorni
Unit jvlak v Pusarnico, kjer so odpeli
o a s i i k o a e e e n a
Ji je dne 11. m. m. v bolnišnici «a-: zgorelo je skoro pni voza volna
miljenih bratov v Kandip gospod
"'•'M. Petrič, v pokoj en i ucuelj vj
j-Strugah pri Dobrempolju.
wm
tx
Ibpska.
nosa in ušes pa mu je tekla kri.
Ob 9. dopoldne je Sibenik izdih"
nil, ne da bi prijel k zavesti. Na
cesji so našli njegovo kolo doce
la nepoškodovano Par korakov
od kolesa je bila luža krvi. Na
cesti v smeri proti Domžalam je
bilo videti več krvavih inarog. .. 1 j
Ker ni opaziti na Sibenikovi
um
YM|'
fcni ieletniiU ve«.
Na turški progi
s
e j« vnet me?!
.... vožnjo tovorni voz, ki je bil o
hloien vl/Irio gt
,nj
uz
je zauetilil
j*. nepoškodovan
Potovanje "Najade".
Kakor poročajo italijanski listi,
so podale preiskave Jadranskega
morja, ki jih je tzvedla ladja
Najade", zelo interesantne rezu'1
,i rojeke. tate. Doslej so mislili, da je naj
da se
J( večja globina Jadranskega inori.i
mt
.(j Kotorom in Urindisiiem. *e'
lop^arttler je meri, fl) K]ol)inj
Tretje- Imxihc. N* mr»iu, ki j« jt I!«p{
tu'5! 1
drugi Hopfgartnerjevi rezulta
raniL Nato je bezal proti ti so se izkazali sedaj kot nat»ac
že poprej, ko so došli k Berložni- od'ielek. V II., III., in 1\. n*u
ku. v dveh gostilnah. Pri Berlo- •"*t«pju ,» bodo stanovanja za že
žniktt je bilo zbranih nekaj Krart 'ezn,!-'e uradnike.
kolranov, meii nijnni Janez Po"-
ra.
e
Cd*
e
f'r"P"\ katerega se je
.W*
so
di
^to.iskonarodni
l,ran!h..
čni in dva gos|Hda. Automobil je T''! lirc1 Štajerci,an- ^kcKla%na
zavar0valn)f)0
ic z
PafUJc
\'ee ljudi je videlo kire so frčale no zraku in nadale groxdju
\vtr.mobi! !'K ^'ava''- M^«icuhi'V Sjit je napa- Povprečne cene »siiskega gr- z
del svoje^ nasprotnike sekiro.
krava zakadila v vu/.
e je hotel izogniti« ampak prepo-.- ... ,^
Konec te bitke ie bil ta. da so k, belo. navadno K. v Pulju
v s K.
ol
i
Vo'mk ki
travniku, ven
pa njune poskotlbe niso tez-
peljal, na Jesenicfe. |ke. Ža.lnji prizor te vojske se bol
odigral pred cclisko okrožno sod-.
urozovita toc«. nijo.
V aobcito. dne !. m. m. še bolj
pa v nedeljo popoldneve obiskala
strašna nevihta nekatere vasi ži
rovske župnije. Toča kakaršne
nihče ne pomni, se je vstila po ?.\
rovskem vrhu. (»oropekah. Vrs*
i Miku. Račevi in Sovri uničila
v kratkem času pridelke, alosten
je jjogled opustošenih poljih,
zlasti |x sadnem tlrevju .kier se V četrtek se je vršila pred ce
bo škoda dolgo čutila. Koliko to lovskim porotnim sodiščem obrav!
če in kakšna je padla, pove naj- nav« proti '.'Sletni dekli Ivani
o e o a s i e i o e a n a n e- a e i z S o o k e a i e o o
Koroško.
Ptorotno sodiiie v Celovcu.
CAfter
wood#
daj kot naj»
]#i. Nikier niso našli večje globe
I cine kakor 1«M) do 1100 metrov
Vojak« m«d Frankolčatrf in 8ti» Novo železniško palačo
ničani. bo sezidalo ravnateljstvo ogrski
V nedeljo, dne 17. septembra je:^e'e?nic v Pulju. Poslopje bo sta
nastal v Berložnikovi gostilni na:
na
™Sa!.u ^rga Zichv in cest
Frankoloveni strašen pretep. Pet 5a Pr,t|^'i« v l. nadstr,
fantov iz Stranic se je popoldne Wu pisarne za skladiščn
pnjK'ljalo na Frankolovf. pilo
rfvnatf
'n
in n/egov_dv«j. Ogenj OmdiikL
V
-5
jn i,sletnemu hlapcu Sebasti-
njo in da se jc še v sredo tre- janu Goseh iz Šentjurja pri Vol-1
ji dan po nevihti dobila na! šperku radi prigova/janja k umo- i
mnogih krajih, in to v taki vro*
i
ru. Zdravnik je dognal, da je bilo
čini! Oškodovani kraji so se vide,«|ete mrtvo rojeno. Sodišče je!
Ii iz dol m* kot d« bi
Inh pokrti* morilko in njenega morilca opro" i
s snegom. stilo glede umora, kaznovalo pa
iti je ker nista k [»»rodu poklicala!
Smrtne nezgod«. babice. Lammeneva je dobila i AH imate že kakega slika z ita&o banko, upamo da, če
Di* l» septembra je umrl v tedn^uo^eg^^^tSr^'05^
pa
UKli.
Su sic,jcče:
V V.xlnjanu 'Hi
».«",belo rdeče mešan
»ta-
l1,1''.'3
l?
bl
!s
a,a
11" "vl-ienju. Sta-

bode,e
bolnišnici i'.ktni dmnar Jol. Er- iCe (Mete banko, s katero b( delali kupči|o. Izberite si
man iz Radovljice, ki se je pred Drugidan pa se je vršila kalil razlik«« v
dvema dnevoma pri gašenju v go bravnava proti 47letni požigalki: ISIO, K* |e Z nami zvezi, *a|«i raziine v
tdu nevarno opekel. Mariji Schmaut/er. ki je zažgala, bankah SO-Ve
jiosestvo Antona Piklna v Tre-. MA$A BANKA JE VASA BANKA.
mašče
wuija JO je obsodUo na
tf£ke
9. m. m. na glavi nevarno ranil
voz nekega posestnika blizu do-im_ m.
mače hiše. tn^o na ielezničkem turu.
Plačamo S od slo obresti.
EVELETH,
da mu manjka lJK V«ia pa^raba
ii'
Vrtin ju
cu belo, navadno. 24 K.
v
belo in rdeče mešam 40 K. V
Novem gradu prodajajo burgund
c» po K.
Good
Sport
a tlav in the
Beer
MLeads
r^'utl
Minoli teden je pogorela v Gra
ški luša posestnika E. Rigot-
tJja ()ycn
,Kjc
Jlasta v dimniku
.3"na.sko Hiša je ^gorela z vso opravo,
a na1
„hK) kron Krita
them AH**
SI p^t L, Ml«.
Maks Shapero
Največ« zaloga možkth in OtTO*
ikih obide, obuval, klobukov in
kovčekov.
PRIDITE IN POGLEJTE BLA
GO DOBRO DOŠLIf
a$£
ze&e-
pristopili v vrsto nabili vlaaatetlev.
I
Ike.
Jesmore & Son,
največja
KONJUŠNICA
4IS Gnal Avenne.
Kakor Ml
Pogrebniški zavod
MnvoN imli nan čaj
mum
In
VUMI
»t*
"l-
X? t.'
l'. 'f/J."
'•f
.4s V
».JMWt -V.
1
•i
MINN.
u
.-4
i.
vsak suiUi
tmi u
tV-SO.it

|R RICHTER S
ING HARDWARE CO.
ELY- -Mina.
CHISHOLM IttaR.
d». 17. m. m. ... cerlc»Uk«m
i I V i I V A I v
Is very exhilarating but
somewhat
tiresome.
Reffeshes, itiniulates,
strengthens and insurer
a good night's rest.
Include aeate fat yoor outfit
Tbeo. Bamm Brewing Co.
EVE LET H, MINN.
Sil Grant Ave.
Miners State Bank
na Cltlsholm, Minn,

xml | txt