OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, November 09, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-11-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

$§b- 5W^,4V
£K SOCIJALISTOV.
Uhio, 8. novJNeu
roča. tla so socijalisti
-icer v Cantonu in L*i
s svojimi kandidati za
Inesta. Po drugih me
v Lorain, Barberton.
(•'alls. Mount Vernon
ilisti tudi večino gla-
|nčni glasovi se rapid
Daytonu in Con ne
Mili tri mestne »vetni
inibusu pa štiri. Vocli
isti iz Clevelanda pra
•.majo uspeltom zahva
,(c ij«.d»ri organizaciji,
ni so si priborili ma
'vetandu, Cincinati, Co
tinilton in ZatHMpviUc,
IE VOLITVE NA
CVELETHU.
vfcnskih
edino le Jo
u*i za aider
i
1
KI 1C
-n je bilo oddanih 9(M)
istriranih je bilo '."i**
volivcev ni vdeležilo
i kandidati John Brni
te potegoval za mest
lo*»k^- frtfaMt
anzel, ki sta sc potego
ermaiiska me»U s
lamro projiadti.
»ENTOVO POTO
VANJE,
ovo dolgo potovanje
idar le končano in pra
je s tem dosegel. Nje
»tniki mu ne pripisu
|»a vspeha, pristaši pa
pridobil več nasprot
fA\.
Ne prva ne druga
[ne potrjuje.
a se ne voli opiraje
ove osebne vrline, pač
kaj je dobrega napra
lo. posebno v ekono
ru. (*e L« n le drugo lc
}iv promet. če bode ta
in če se draginja o-
Je gotovo, da ImkIc
pri prihodnjih volitvah
kideritom.
U»de toraj ee se mu
•ion^re-m doseči rwijfa
kar hi bilo dobrih po
sloje. Da bi pa Taft
korak, je le malo upa
NA ŽELEZNICAH.
mgtona objavljajo u
tereni se trdi, tfa se en
«1 ).~s smrtno ponesre
|pa [ošk«i«Juje.
iie^a leta je bilo tta
Združenih državah
oseb ter ra
ui ?,ih je bilo samo
\««i drugi »o bili it
ižbenci.
11 STROJ USMR
MEUVEDA.
V\ fe ^ofoča. d«
-noj
na Wwthwe
»nt velikt ua me
!o.)nik zapazil zver
Mi runa /namenja,
iašil. \endar medved
ziral, pat- (m asi
se ni hotel u-
-*%r
nedelj
pal noben poutJU*
zero. Nekaj parni'
hajak« ob tem času na jezeru po
grešajo
in mogoče je, da se jim
je pripetilo kaj hudega.
»©pa*# "vsmmu
STRAŽNIKA.
Roparji so hotdi v Port W*~
shmglonu oropati hišo milijonar
ja itiggenheima. Tem nasproti
sc ie {xstavil |onočni čuvaj in ta.
kakor tudi roparji, so pričeli stre
ljati. čuvaj je bil smrtno zadet i«
pozneje so ga našli ležati v krvi
in mrtvega.
MOŽ ZGORELO.
KACA V TOBAKU.
Iz Mount V'ernona, HI. sc pc
roča, da je neki delavec vgmnil
v kos tobaka za žvečenje, pri tem
pi naletel na nekaj trdega. Ko Je
l?jtel dotK:»M.» stvar iz ust ^e videl,
da je jjlava od kače. Ko je pre
gledal še nadaljni tobak, je v
njem našel še ostalo truplo kače.
Delavec namerava sedaj zahte
vati primerno odškodnino od do
tičnejja izdelovalca.
LAOIJA SE POTOPILA.
Fort Hnrrm. Mieb. Tovorna
ladij
a N. C. Holland je zavozila
i v f^arnik jolici, ki je J^rtičal
se je potopila. Naložena je bila s
premogom. Moitvo se je rešilo.
SMODKA POVZROČILA
POŽAR.
Crot.yk.stan Mich. 6. nov. V*
Emporium pntdajalni, ki je last
C. C. Peter*«»na je nastal požar,
ki je napravil na blagu $:W00 šk«
de. Otfenj je nastal v sled tega,
ker je nek«l*» vrgel v klet ostanek
j*«ireče stnodke. ki je slučajno pa~
It« nt blago in i*teg* užg^a.
SAMOMOR RADI DENAR
NIH TElKOe.
V" Ca-non»burgi Pa so ua-.li
Ustreljenega
d«*bro znanega
HZORKN «Km
V Topefca, Km if le«prli
»rne fiifto.in»J.\-ki Stoli, ki ima
wt naU»go pret*k^ti zadevo *kofa
MK»re na ki je »e poda
^tiin
pSrnik na je
ki se je na
*^acriflmeuu»,
.'pil^irna-^rt^Djavtio j»oroca, da
pt ini-dtv «mrt mož. ki so bili
pri zgradbi lesenega
moiftu. ki je pljčel nenadoma go
reti. f\
Vsi »travniki in bolniške stre?,
nice iz Auburna so (Mak na kraj
n«»recf.
NESREČA NA LOVU.
kart^Noitro«« i* Jonia, N. Y.
je spi na lov in v temu se mu je
zdelo, da prihaja proti njemu je
len. Res prične na domnevanej^a
u lena streljali, a pogodil je štiri
lovce in sicer Iva.do smrti, dva je
pa teiko rami.
Norcrosi»a »o pripeljali v zapore
kier bode č^kal koronerjv've iatja
:,v.
^EUPFALO BILL"
CIRKUS
1
banu odbor je naprosil *kote?
Hwrija, Neaisona in Smitha da i
puUvejo (obto^ko s katero Cope^
vi!"!"l/ii)e škofa, da je pu^jn'n'.j«'
tu ^lU.tMK) katero je ona
vala za tiftsijmtsKe i.amene.
ZAPRTA 2ASTRUPLJB
VALKA
V U I 1
Ker je zastrupljevalka osum
ljena. da je spravila s strupom še Čehi tn Nemci in ta poskus je fctr
vec ose h, bodo trupla oisib izkppa
li ter zdravniško preiskali. Kavno
tako bodo »»pravdi njenim pr
vim ifttozemy ki je twti umrl na
loma.
~žjoom.vsm,^
St. intent, Minn «. nov. V
tukajšni ječi se je zaradi pijano
sti nahajal neki Eduard Muf|hy,
PONESREČEN LOVEC
Pod "Buffalo Bill" znani cir
kus je razpnšč*en in njegov last
nik Viljem
cev pustrelil
kedaj dospel v Pueblo, je lošel
te lni Juliju Hildebraud. ki ga
je narčii iz fivice in ki je teiital
»ko0 funtov, llildebrand je sir ta
koj rarfMNMlRt,
DoriHeja Bat iz Tarrytfwm
N. Y. je Pennsylvania železniško
družbo v Fort Wayne. Ind. toži
la za $lr*uMM «Klškodnme zar «b
smrti svojega moža Zadnji ie
namreč večerjal na vlaku. Dali
so mu zastrupijM0 jed i«
dan je umrl.
trgov
mestnega
anditorj«.
Našli so ga pri pisalni mizi s prt
ntreljtoniii prss Denarne tiyiW*
navaja uirok samomortfc.
IMehicaa.
V Flint je umrl Horaeii FKnt
III sicer za ranami, ki ie «l«»bil še
v mesčaiH-lu \ojski. Bil je v t-ti
»edem me»ecev v jetnik. V twt»
kraju je bival let.
V Lansing je bit nfisrren
Em«m Kiio* dveletno ječo. ker
je po vzgle«li! črne r»ke" h«ue!
izsiliti ml neki* if a *ld»a
Pri rais.KH»! je sodnik izjavit, d.«
|e ckitda. da ga more več
3t»
ivelikanska.je
gre v privatno
Codv,
življenje. Zadnja predstava se je
vt šila v Richmond. \V. Ca. Indi
janci se bodo xlali v svoje na
selbine.
Ime "Buffalo BiH" jejarišlo od
teea ker je v letn 18ti0 Vitjem Co
dv preskrboval armado bivoli
in jih je tek««n »semnajst
fe Evrope.
HfSTRI^
Novo ministemvo.
C.autsehev kabinet je demrsiu
,ral cesar je prmnstd
^uergkh ustavo novega ka»»me
Chicago, t, nov. Obdolzena. da je že dal) časa dan parlamenta^liM«,
jc zastrupila polteaja Bt.ssonete|je btl po.l liienerth«»m naucnt ffu-
so zaprli vdovo l^niise Vermila'aister. (»autschev kabinet je-bil
in ker je bolna, so jo spravili v le kratkolohen. Meseca julija je
lolnico. Njeno zaslišanje je
dredjeno na iS. novembra.
I
pričel delati in selaj mu je ko
nte.
fežkoča je doseči spravo meti
mogla vil še marsikaterega
stra
Ztmanja poJitika Avstrije je še
precej dbra kar se je zahvaliti
zunanjemu ministru AehrenthaL
Notranja politika je pa ta*a. da
|i ni para.
Cesar {'rane fcisip je imeno
val nadvOjvoiti Franc alvatorja
ki je |)rečen i. najmlajšo cesarje
vo hčerjo Valerijo, generalom.
Nadvojvoda Kari Ste/an, ki ie bil
podadmiral 1 A i je posta! ad
miral. Domobranski minister
Ko je ječar prišel k n jetrni pogle* Ceorgi je priHta) feld«rajjfmajster
dati f»a j' našel mrtveca in sicer*
vsega ogijranejja. Domneva se.
da je kadil sniodko in pri tem j1 .""""'.'V
ohleka ter se ie tak .^advojvoda I-erdmami Kari. k. se
mu je vnela
opeteek j« umni
Iz veroulctstojne
Bessemer. Mich 'T. ttovv M*!
'ovo se je ibesfečll v \^^^efief(vf Rtoroviiem požarju se j»o
okolici dobro znani France ar-1 roča i* Ogrskega in sirer iz Ma
Icovich. Razstrelila se mu je najfw Va^arhelv. ki je glavno me*
mreč automatična puška in kosifUo /ujianije Mar*s-To.r«!a.
so »ja /.atleli i^co, da ima več b« I'" Maros Vawfaelv. ki je zna
dih ran in ds^Je pi,»vi čude/. po svojih petroieUikth. i?vir
'«^ja V'1'
strani se (h
rK'a. da je bil cesarjev nečak.
gje sCTiaj oiIjn ivedal častem in na
slovu, že dalj časa port h-en s hčer
jo dornega svetnika Czuberja
»trok. ki *e je bil porodil iz za
dkona je umrl Nadvojv^nJa se lx
kte fhl sedai tiaprej imenoval ba
§ron Burg von KiHtenstein in ho
de prebival v Lugano v Sivki.
nara.vc^
«r je pncei *eiaj goreti Ktaf
kem i'a»u bHa v platnenih ce
ukobca je seilaj v «imju v oi,
sesru ir kilometrov. Gasilni p-
skiusi so brez uspehov. Akoda
i senj Ixnle -.Tem hai
le tedaj če se mire ženili.!
IZ SRBIJE.
Srbsko žalovanje po Bosni.
Dan žalosti za Srbe jc tisti dan,
ko se praznuje obletnica avstrij
skega os-}K»darstva v Bosni in
Hercegovini, Cela država pra
znuje ta dan, kot dan "narodnega
ponižanja" z žalostjo, vse šole so
la dan zatvoriene, vrše se mani*
festacijski sbodi in drugega več.
Časopisje piše kot se takemu dne
vu spodobi. iino žalostno. Bel
grajska "Tribuna" piše pod na
slovim: "Bosni' Na dan tretje
ol letnice aneks i i e!":
"Tebi in žalostnemu spominu
tvojega znamenja, so posvečene
naše mrslt, tebi in tvoji žalostni
usodi posvečujemo te vrstice. Tri
leta so minula, kar nas je pretre
sla ve*t aneksiji Bosne in 1'er
cegovine in /dt se nam, kot bi se
vse to včeraj zg.*Jilo. Tako glo
!Kiko rano nam ie zadala ta bo
leeina. da je ne bomo jxjzabib,
d«kler »e trsoda ne premeni in
ne nastanejo lrn^e razmere. Ali
naj danes vpra-.ono kako stoji v
te1xj. draga srbska Bosna5 Ka
ko je v novetn duhu in novi »l)!e
kiAli nai štejem« tvoje in na
še solze tekom treh let Ti »i na
ša mikar se jx»znamo' Srce se
nam krči ra«li us.ide junakov in
pogled se nam obrača proti nebu.
rani moramo uzreti nao zvezdo
ni še yaš!a. ampak tdišči se na na
še srbskem neba! K temu ne
bu se obračajo nasi pogledi in
pričakujemo dneva, ki
mese­
Prvič tekom zadnjiti ilesei
let mora država Colorado naro
čevati krompir iz V\ iseonsina.
Mmnesotte in lllinosa. Pr«xlajajo
ga |ki SVOO za lou funtov in jx
dražil se bo*le še za centov,
V Coloradi je bila Mošnja letina
i* krompir tak« slalni, da ga ni
so skoraj nič pridelali.
Največji hleb
Sira,
ki je se
MAROCANtKO VPRAAANJE
*£t U
n::-
Pvv-f.1 *^9i*9rT
YESTNIK
in
Italijani v l-jli («1 fttrfc#v ir
Aralxev zopet poraženi, Turki s
Tripoli*, k« je
mesto
'halljanov
nahajaJo v rokth
n
mnrih nic dt.m
ko so Titr-
jc
k|
,L |Uijjani so
8
»e umaknili v velikem neredu.
Iz Berolina se poroča, da so
Italijani od '^3. oktobra žSTubili
1500 vojakov ter da »o usmrtili
jooO Arabcev, medtem žen in
otrok. 7X italijanskih vojakov je
umrlo za kolero. Tudi med Arab
ci ii £idi je pričeta kolera divja
ti.
Da Italijani v vojskah nimajo
sreče nam kaže sledeče »ive*tji!:
Vojsk* Avetrijo leta LS4&-49.
4 ms!» p.jtka Pri S\. Lu
ciji. l«*hi poraženi.
tT. julija ISIt: Bitka pri
stozzi. Lahi )»»raženi.
5J1. marca IKin: Birtca pri Mot
tari. Lahi poraž.eni.
'1%. marca ispt: Bitka pti N"
vari. Lahi poraženi.
Vojska z Avstrijo leta 1159.
tu. ma ia 1^5!»: I'.i tka pri
teJiellu zfnagali Francozi
31. maja 18.V* P.rtka pri i'aie-|
stru— zm»ph l. iii K- potno-i
čjo Francozov.
junija !Vitka pri Ma
gen i zmagali Francozi laška
armada sjiloh ni prišla v akcijo.
*. junije 1: lirka pri Melc
gnanu zmagali I ranco/i la
ška atmada riiloh i prišla v ak
cij-•
-'i iu*»tja Bitk« prt Soj
fertnu zmagfii f.ahi
š' j^a bili Včpetll.
Vojsk« Avstrijo leta 1866.
"?o. iuniia t.s'i'i liitka pri Vt
Ml abi poraženi.
"I mja 1 silili j?, k a i"'
st1
l^ihi poražt-
VojriM v A belini ji leta 1895-96
s. 9ct«bra Bitka pri Am
i'i Aladji Lahi poraženi.
i"! januarja P.itki \fa
calle Lahi porazu", mi..'
Galliano kapituliral.
1 mare# P.iiKa pr
Lahi poraxcni: vsi to|»o v ze
ti.
Sardinska armada v krittnki
vojski leta 1854-59.
V krimski vcMS'ki je Ca\.)iir dal
Francozom in Angležem proti
Rusiji na razjwjlagi.* armado ?s,
i KM) mjž pfxl poveljstvom Cialdi
niia Francozi »o Lahe tako zelo
cenili, da so jim poverjevali zgolj
jmstranske naloge.
1t». avijst.i IK.*i5 v bitki pri čer
naji sta bila na laški strani v ak
ciji samo dva bataljona in ena
baterija, izgubili so '.'«• mož.
H. semjlembra
Ik
vstajanjii srbskega. l\«zdravlja
uu» te danes Bosna Tebi in ialo
tnetnu spominu tvojega sladke
ga imena so dane* posvNMNt na
še nt«sH
sili*
M«1 \'emči^ »n Frane»n» »r
t»ri*lo ifieie nuuročjuvricec« vpra-
pri zavze­
tju Scawtop«la tii prišla laška
t.rigada sploh nu v akcijo tako
po strani jo je 'a«lelo j»ar ruskih
krogelj in *o izgubili :tl mož in
katerem prevzame Francozka
protektorat čez Mar»ko obe
deželi b« »dete sedi) ostale vele
sile
naprosile, da pripoznajo frJMi
co/ko-uemški
dogovor.
Določile so se tudi meje dežel
ki ostanejo Francozki ali Nemči-
Vse težk«x:e }a, ki bi anale na
stati /aradi imenovane dežele, pri
tlejo prel mirovno razsislisce. ka
tertmm se hočete Franci»ska i
Nemčija kloniti.
tlan
V edinosti la
slofll d»ell|at
Uslaja«Kini.
-Kitajska centmlna nprava -»e
1'trtKfi, da bi «e v »deželi zopet na
selil mir in odkar dela vlada z nt~
cijonalno stranko se Innie to do
ječi tudi jKsrečil•». \'lada ie od*
po-'a!a novo imenovanega mm»
»terskega prezidenta v Peking tU
naprosila voditelja revoluoijonaf
jev, generala Li Juen Henka, i«
ustavi sovražnosti, dokler se »kie
pa o miru.
Prme Tsdting daja vladi zelo
dobre svete. Pravi, da ustava naj
prekliče vse postave, ki nisi* v
splošno d«bro in naj razpiše ta
koj volitve za narodni
parlament.
Narodna skupščina je v j*eiek
na­
pravila načrt o novi ustavi. Na
črt so takoj predložili kroni, ki y
je takoj sprejela.
V načrtu se govori, da
Mamim
dinastija obstoji še nadalje, od
vzema se ja cesarju veliko pra
vic Člani cesarske rodbine i
sniejo biti člani kabineta, ravr
tako tudi ne provincijalnih vlad,
l"stava lx»de izdelana od narodne
[skupščine, ki jo ima parlament
odobriti.
Prcdrtiga« o c.Mavo je ofn.
čen le
i»arlanv'!*
|#ti iavoH tu­
di prezidenta president si
li člatie kabineta.
Mednar.Klne pogodbe mora
trditi parlament priprt". i a
cesarju pravico določevati .. v
ni t» nitru
NAZNANILO.
!''d]isani ten Kitom n :/-.:
nja vsem tistim ki »o kupih /cm
lio v Michigami od pdyke
Schmidt Land Co., da nimam t&
naprej nobene zveze več s to drtt
bo in tudi več ne kolektam za
nje. Ves denar ki ie bil do sedai
plačan meni na račun te družbe,
je poslan na pravo me
»to. zana
prei pa vsak lahko plačuje narav
nost, družbi, dofcier sj družba f.e
P'oldasti drnzegi "JcOlektorp, a':
zastopnika.
Geor e I. Br
Slovensko- Arr.erikanski
Koledar
zm ieto 1912.
jt u^el ter je zelo zanimiv. Do
biti je 30c. s poštnin-• vred pri
A S N A O A
rR
«104 St C'wir Ave. N IC
Potniki iz Minnesote »n druzth
zapadmh držav kakor Dakota,
Montana. Washington. Oregon
in zapadne Kanade, so že dolgo
spoznali veliko udobnost te želez
nice, xatoraj se pridno poslužuje
ri jim jaioči Rplošno zad«volj
nost.
Nai vlak zapusti iHiluth ob
6.15 vsako večer proti New Yor
ku tn vzhodu, kateri je popolno
ma preskrbljen z vsemi potreb
ščinami.
Naia pro^t ima direktno
/o z vsemi drtigimi, tako da s# ne
rabite prevažati iz pKsta)e na po
stalo nikier, vozove premenite sa
mo dvakrat do New Yorka in to
samo na tisti poataji na katero
pridete.
Kadar pridete v New York, «w
spremi naš oselsen rawtopnik, fcs*
teri preskrbi, tla dobite čedM
ceni
Medtem, ko je nemška vlada
spurazumont popolnoma z»A» prenočišča po primerni
voljna se nemško vasi'pi^ie vso i* vas *udi odpremi na ladijo, sploh
s»|v»razumom /Jidovoliute »n pra-j te se na naš urad, ako pa kupite
vi. da je Franciji dana sedai ',r listke na severozapa«lu ali od dru
tska v slano* iti veliku brane, »ko
i
ii
U.
Sft-š''
i
|^vnt(v rthtevaite. da vmm
&
držav.. -evern, Mriki listek rita preko On
v nhvfwtlla ttW ...
.lt»« «W. urim mdi ««»•. S-Xill' AII.HUC «».
.'.•K*
A
r{:0&4
"M

so bili s
kob Saari, blagajnik:
[•)*, alderman na splos
ritice in J. M. Trewa-
:m: J. S. Wilson, E
car F-udrtch, J. Tren
I'erham. I). A. Sprin
im municipal rrim sod
Carey, sodnikom W.
Hoglav mr-tv ed )r
]P«xi kt4e»«L ki mi ga
i box ah ,.
Wakefield. Mic^,
..-p.
1 *f" i.' 110 Iz
NATIONAL HERALD.
•»a lames M. Collinsa, kt ie kan
didiral za
(Mufti, Minnn Thretyf, November 9.1911. Četrtek, 9. nwenira 1911. Volume I. Letnik I
a S u n n o v e
Colorado.
4 a s o W i I a i a n i n a
88 Cortlandt Street, New York.
,i
DULUTH SOUTH SHORE IN
ATLANTIC i&LSZNICA.

xml | txt