OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, November 16, 1911, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-11-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
!•". .* -W- ?V-»* ,»• T-'
DOMA
Hiši v VVashingtonu
življenje. Prezident
nedeljo zjutraj povr
{a I.VHMI mil dolgega
Katerega je bit naslo
ivgusta.
Iii zadevi čakate pre
kriit ve. Prva j« sesta
le na kongres in ime
[naslednika umrlemu
tarbon od zvezinega
rsto »c poteguje žtiri
datov. /a sedaj se ne
nič sumiti kdo bode
lu imenovanje se raz
|v par tednih.
v monojml ter s
oči!i pošteno kujičijo
CII zato, če bodo s po
(m, zna*« $ž*HHI ffe pa
i|ora.
rLJBN LETALNI
POKU*
kki arakoplov "San
je last izumitelja Til
šan Hiego, Cal. ni nu
U v zrak uajtori^.'toer
»Inili z slabim plinom
bode imel prostora
ikov in IHHIO S poletom
i'c/. en mesce, /rako
.idjen z. električno lu
Homčnini aparatom
.IKK) kubičnih čev-
IRTNI PADEC.
iviatik Samuel llcller
ki kins. Okla. pri svojem
jtino ponesrečit. V vi
čevljev mu je pripra
padci jc neznan
na zemljo, kjer j« o
lev.
li&KA Mwpwy
i!.»irvem rudntfcn Ho
'ittsburgh premogovc
Adrian, Pa je nastal
geni in kakor se sluti
prišlo ob iivljenje de
|CV.
moštvo je i« našlo o
ih, katere Ja še niso
površje.
ign rudarja pogreiajo
DRUSRI. i
naftavljencem
[Co. »e je v ChKagi na
je tvrdk* ustanovila
zaklad a glavnico en
irjev
je st«.pila 1. novem
tjavo. Na»ta\ljenct, ki
»luabt tvrdke tn če »o
leto staroati. so uprt
i pokojnine 2enake
A« letni. ,.
fcaranj«.
Niktk^j se
1* btl aisiil, da fc6
do socijaillsti tako zmagonosni,
ter da »e njih glasovi od zadnjih
volitev tolik pomno^e, Kakor že
poročano so socijalisti v Ohio v
sedmih mestih prodrli svojimi
kandidati.
Ob volitvah v Illinois se jc tu
di glasovalo v mestih za mo
kro ali suho. to je, da bi »e pre
povedalo prodajati ojiojne pijače.
11 mest je volilo za suho 7. pa za
in»kro. "Suha" mesta so, Mere
dosia, Naples, Jackonsville, Tal.
lula, Chaudlerssville, llardin
Hamburg, McCarnel, Golcoridn
Ooultersville in fohnsborough.
LOPOVSKO
u
PROTI VKLKME
SARJRM.
[letnej vladni preiska
li-nc v Chicago proces
lesarjem zaradi pre
trmanove protitrustne
•set chicaških veleml*
|itelji mesarskega' obr
se bodo morali zano
su pretvorili trgovino
1CM
POSTOPANJE.
Southern pacific n« igtezniika
družba je v (lila. Ari/, na/nanila
svojim štrajkujočiin delavcem,
da jim ustavi vodo. če se ne povr
ncio na delo. (lila, leži v neki pu
ščavi in ima samo dva vodnjaka,
a še ta dva sta last železniške
družbe Kakor se brzojavno jav
lja, je družita svojo grožnjo ie
i
KAKOR PRULO. TAKO
PREftLO.
P*4a$ «Njaf« *ap«jBiw» fN» pi
kojnem nekdanjem bankarju
alshu u ChK-a^e našlo se je
da jr zapustil le $K5.(KK). svoji
udov i in peterim otrokom.
Nekdanje čase, to je še prel
par leti je Walsh imel milijo«
nov dolarjev, a ker so bankroti
rale njegove tri banke, je prišel
•kaitf ali vae premoae»je.
POSLANIK NASTOPIL
MESTO
Novi ameriški inslanik za To
kio. Charles l'a«c Hrvan, prej
»n i ameriški jHslanik v Hruse
lju. je v četertek nastopil svoje
n.»vo mesto in je bil td zastopni
kov japonske vlade, kakor tudi od
članov ameriške, kolonije priirt
no pozdravljen.
V južnem Wiaconsina,
Iowa tn Illinois je v soboto po
noči divjal grozovit tornado, ki
je napravil ogromno škode. Ko
likor se tin. je bilo ubitih tudi
oseb in vec ranjenih.
Posebno v južnem Wisoonsinu
je velikanska škoda. Tobačna
skladišča in začasne prodajalui
ce tobaka so uničene, a z njim
Midi veliko tobačtijega pridelka
Farmerji imajo tudi veliko škode
več farmerskih hiš jc burji
[h»drla, škoda še ue da prece
niti ki zrtaia več stotisoč dolar
jev.
m* U SAN PRANCm
INDIANO.
R. H. Lamb, 94 letni krojač je
dospet v Moberlv, Mo. in «tccr
nahaja se na p«»tu peš iz San
Vraneiscu v Printon Ind. Na tem
,potu je ie meaecev in il dni iti
tvrdkcj j« rekel, da potuje radi tega, da «i
utrdi zdravje.
Po ptH» n«
Kerač|*
pl
fm
preživlja i tavojega.
11101N1M LADIJ NA
r4'.'"""J,*1®
1
Oft VOU-
TVAM,
I« iMI
V\aahii|jton It* nov.
vodovjn nakaja
petnajst Ameriških bt»jnlh
ki gle«Uo na K*, da ne pripet«
tujirvn. jK»*«kk»»o |n Nnienkan
ceni kaj žaleff*
kiliiw aap»»*edn»e atl
«Mral Mw*wk. lakrcali twN
nekaj nKirMrMw kt^n« adijft
"New (MNM da »traitjo ame
aeasp
NOV POTNIŠKI PARNIK.
Graham in Maton prevajalna
drttžfja pusti ograditi nov potni
ški fjarnik, ki IkkIC veljal $4iK.
"Zgradbo novega parnika je
prevzela American Shipbuilding
družba v Chicago. Novi parnik
je namenjen za michigansko je
zero iu l»ole .'lot) čevljev dolg in
bode imel dvesto potniških kabin.
MO« IN SENA SKUPNO V
SMRT. t.
V Clevelandu so našli v ho.telu
mrtvega Spletnega strojnika
W'e.stermana, končal si je življe
nje sam. V drugem hotelu so pa
našli njegovo Ti letno ženo, ki je
tudi s samomorom končala svo"
je življenje. Oba samomorilca
sta se zastrupila. Kakor sc vidi.
sta oba sklenila IK at irtwi ča
sti iz življenja.
f| AMERIKANKO. |l
Clarence MeMurrav uglele«
meščan, iz Troy, N. Y. In
hčerko Heleno, ie dobil tožbo
$U.YoM» (Mlšk«Ninme, ki jo zabte'
va avstrijski porivink Kdiwr
Starz, ker tnu je Helena oblju
la zakon v njega pa z nj
stopiti ni hotelatl Slurrav i^
javil, da ne plača ptifročnilni
centa, drugače če mu
ne prtaodi,
te tlni pred sodiščem
ces pri katerem S«J bile žens
rotnicc. Neka jnirotnica
,šala tioJnika če ji i^.dov
meti klo4uk, na kar ii jc
odgovoril, tla ima lahko klobuk
na glavi če se ji poljubi. Na to
so vse ženske obdržale svoje klo
buke na glavah.
Iz Santa Rosa se poriva, da
se ic posrečilo L. Burbanku z
ra/ii nimi eksperimenti, da razno
grmičevje, ki ima trnje, vzgajati
Mci. lru a.
V l.o\ gledišču v Aurora,
se je Marjeta Melrov iz Hatavia
nekemu smešnemu prizoru tako
smejala, da se ji je udrla kri. 1'ri
peliali so jo v bolnico kjer |e u
mrla. Neka druga in sicer 1*.me
st ma Herdt se je tudi toliko sme
jala, da se je od semega smeha
zgrudila nezavestna. V bolnici
kamor so jo pripeljali, j« prišla k
sebi.
V Klgin, so prijel i jostopa-
ča Fritza von Miller, ki pravi da
prihaja iz nemške aristokratske
rodbine. Hajcvni aristokrat pravi
da je imel v San Francisco trgo
vino. da jc pa prišel ob potresu
ob vse imetje.
V Whiteside okraju je izbruh
ni* prašičja ku^a. Vsi poskusi jo
omejiti so brezuspešni. Pocrkalo
je do konca prejauega tedna to
liko prešičev. da je za milijon do
larjev škinte.
R*. ^Mlnrrt Shttmacher k*
g*v brat Noah iz Pando va sla se
letos nahaja v stari domovini in
sicer v Italiji zaprta ker so o
blasti domnevale, da sta ogledu
ha. Cel ta »lučaj sc razpravlja
pred zvezino vlado, ki bode naj
brze zahtevala od Italije primer
no odškodnino
BAZNANlLdk
Podptsam tem pttom nazna
nja vsem tistim ki kupili
lio v Mivhigamt *pdvke
Schmidt I .and Co, d« nimam za
naprej nobene iveae več s to drn
i bo tudi vec ne kolek tam 'i
nje Ve* denar ki ie bil iUv •»cdat
plačan meni na račun te droibe.
nrwlan na pravo me*to, ana
pre) |a
Kitaj
Mda
feMiij
V«ak Uhko plačuje narav
MM, dmi^t. dokler
»i dm aba ne
pnpŽkili dr*we«a kolektorja ali
*6^, 4^.3^
AVSTRIJA.
RtMli ropar Ameriki izdajatelj
it
insopiaa.
^jratro-ogrski konzulat v Hu
ta!?t| se je obrnil na prošnjo poli
cijtt iia policijsko ravnateljstvo v
Krško v ti za podatke o nekem An
tonte vitezu pleni Skarzynski, ki
ie i&iiel pred nekaterimi meseci
lltuwlo in jirevzel vodstvo neke
^a^^elikega lista in zgradil veliko
ico ter obenem kandidiral
dsedstvo "Splošno |o!jske
ki šteje 120.OOO članov,
»vska ptilicija je pa po pri
i fotografiji spoznala, da je
ynski zloglasni ruski ropar
tantin Tomaazew, ki so ga
tet« 1 }•1 aretirali v Avstriji in na
•W0čil« ruskim oblastem, Ko so
i f^nali Kijeva v Sibirijo, je
jrvsel in večkrat vhmiil, tako »ia
la v cč sto tisoč rubljev, Vlomil
nato tudi v ruskih poslaništvih
AVSTRIJSKI POROČNIK TO-& 1 ^..akovii in Draždandi, nat
Kvropt
(s nesrečne ljubezni.
vnetni pravnik Jožef Krat jc
leni! s svojo ljubico, neko 1(1
kavanarniško Magajnltar
la hočeta skupno umreti
rat te nstrelil svojo ljubico. Ni
iiiifl poguma, da bi sebe u
I
MEiteii*.
Nemlko-francoaki sporazum.
I'.er n. 14 nov Kaditi so 9#
čeh dobre posledice nrmško
nci'dcega sjKtrazuma glede
ko. Nemški rudniški smdi
francoskim jhdpisa! p
p^ kateri si medsebojno
zasignrajo rmlniske pravice Ta
točka je bila preje preporna, se
daj pa je najboljši dokaz o pra*
viluem sporazumu.
Ruski {Kvslanik je izročil per
cijski vladi ultimatom, s katerim
Rusije grozi da zasede provinco
C.hilan in Mazanderan ki le/ij
kaspiškem morju, ce Perzija
ne da zadoščenja ruskemu p»d
konzulu Petrovu. Perzijska vla
da ie sklenila, da temu ne ugt^li
in prezira ruske zahteve.
1'otr.iki iz Minnesote in druzih
zajiadnih držav kakor Dakota.
Montana. Washington, Oregon
iu zapadne Kanade, so že dolgo
spoznali veliko udobnost te želez
nice, zatoraj »e pridno poslužuje
ri jim jamči splošno zadovolj
nost.
mo dvakrat do New \orka in toj,^,,
i
Jf~? 'WlS*
Vojna Turčije
in ItaiQe.
Turške čete in arabski konjeni
ki, kakor tudi turško topništvo je
v četrtek naskočili) italijanske
pozicije pred Tiijtolis,. Italijani
so šli proti sovražniku ter ga pre
gnali iz utrdb. Na večer se ji
spopad obnovil in Turki, kakor
tudi Arabci, so zgubili nekaj sto
mož, medtem ko je gguba Italija
nov neznatna.
Poroča *e. da so sc Turki v
boju obnašali kaj hrabro in bi
bili Italijane
pregnali, če bi se ne
streljalo i* italijanskih bojnih la
d. j.
Preteklo sib «e nepre
stano vršili boji med italijan.sk.
posadko, ki je obkoljena tur,
ško-arabskih čet.
Italijanska vlada bode-r krat
kem odposlala še nadaljnih
•HIO vojakov.
Potniki iz Malte poročajo gro
zovite stvari Italijani preisku
jejo hišo in kilor le temu ugovar
ja, ga pobijejo, Več oseb je bi
lo umorjenih v lastnih liišai^-
Izdano je tudi povelje. 0:1 st
ored »L uro zjutraj in JM» fi uri
čer ne sme nikdo nahajati na u
lici, kogar se najde, ga Italijani
ustrelijo, italijansko vojaštvo p«
stopa zelo kruto in ne prizanaša
ne ženam ne otrokom Potniki
potrjuje nadalje, da postopajo 1
talijani z domaični na najbrutal
nejši način Kako so Italijani brn
talni, se razvidi iz sledečega |Kiro
čila
Laike krvoločnoati v Afrttd.
ne s'-V 'iktivbra e por«val d»»
piMiik beri dinskega "l.«kalaiizei
ger" o laskih grozodejstvih ta
kole Navesti bočem le pekai
ca*ev in. pripoiuaiim. tR jamči
1114.
za vsak slučaj. Neki Vrabec
zajemal na oazi z volioem volo 1
vodnjaka. Pridejo laški vojaki, ki
ga zapode. Arabec hoče iz|»rcč
vola. a Lahi tega ne trjic in usmr
te reveža bajoneti 'l nje slepci,
ki se skupaj drže za roko, hodi)
tipaje ob steni C«ruča bersaglie
rov pride izza vogala nima mu
nejšega josla, kakor da slepce*u*
smrti. Trije otroci beže iz oaze
roii svetemu grobu, kjer stoji
laška straža, ki prične hitro stre
ljati na otroke, katerih najstarej
ši je star komaj osem let (K-eta
teli treh otrok so l.ahi zaprli. Ne
^ega mesarja so laškt junaki, ko
je izvrševal svoj }Ksei, lastno
sekiro ubili. Neki mol gre s tr
ga. Ijthi ga ustavijo, preidejo,
um vzamejo denar in ga ustrclc.
V I.okri
St»
Naš vlak zapuati Duluth ob
ti.15 vsako večer proti New Yor-j strele. Pretresljivo ie tudi poroči
ku in vzhodu, kateri je popolno- lo »otrudnika berolinske 'Taegli
tna preskrbljen z vsemi potreb icbc Rundschau ki je bil navzoč
ščinami.
Naša progi ima direktno sve
žo z vsemi drugimi, tako da se ne
rabite prevažati iz postaje na po
stajo nikjer, vozove premenite »a
l.ahi ustrelili neko
todbino. ki jc štela «scb. Na
-esti v Gergarič sja jezdili dve
ženski na veljblodih. l.ahi zalito
vajo, da naj se ustavita ker sta
jezdili naprei. s« 111 ustrelili. Ne
0 drugo žensko so Lahi zaklali
bajoneti, ker ni dopustila, da bi
li bili l.ahi raztrgali paičolan ra/.
lira/a Nekega jw|H»tnega dervi
ša so I«ahi ustrelili, ker je pro
-i.ičil Neki I'letni deček ie sta
pri vixlnjakn, kar prično Lahi iz
zasede streljati nanj ga ustre
le. Na trgu kleči in place neka
vdova ob truplu svojega mrtvega
moža. Lahom to ni všeč jo u-
chc Runtlschau
ob usmrčctiju Mouka. kavasa
nem*kega konzulata, ki ie vsled
napatla na Lahe od laškega vojne
ga sodišča obsojen na tmrt. Vse*
»JI s«* je moral na seno ibrnen JC
obrazom ptoti steni. Za njim sc
.. ie j»»stavilo devet m«*. ki «0 stre
VHak Ko )e
samo na tinti pontaji na katero! devet strelov, je mož še mu
tridete. no sedel na senu in molil Heset
j,'.,«,, nriita^ Vnrfc- I korakov '»Maljeui laški VO|aki
Kalar priotle streljali tako.
iprenu nas oseben zastopnik, ka
teri preskrbi, da dobite če«tna
prenočiiča po primerni ceni in
vaa tndi od prem i na ladijo, sploh
Mkoia« 1 "".i«
,, |a obtavlja strašne pi*lrormo»t,.
iufMA prijetna
1
,„|0
lH
Ustaja Kini.
TUTSCHAU V ROKAH
REIMO.OV.
Tiitschati, najvažnejše rnrato
na jugu se nahaja v oblasti re»
le1ov ki so ga zavzeli in iognali
Mandžu v beg.
Mesto ima TIMMKH) prebivalcev
*e ponaša z veliko industrijo,
V četrtek je dospela sem ame
riška križarka "Albany" v sprem
stvu dveh torpednth čolnov V
mestu Anhai *0 uporni vojaki po
žgali ct^lninsko in magistrat«*«
poslopje.
Polar v Hsnksu.
Dve tretjini mesta ltankau je
•qgorclo .kodo cenijo na $%R«,
ortoutMi in pMiiioo oseb je v naj
'»hi bedi. \'a sititine mrtvih le
ži pod razvalinami in iker največ
žensk in otrok.
Ameriški coin maki urad in mi
sijonarmko jnislopje je ostalo ce
lo. Tolpa je |ričela sedaj rpati
iu ropa se udeležuje tudi voja
štvo.
Tastniki so dali pustreUti ze
večvojakov roparjev.
V
petek so izdali rebelom obja*
vo, la In s p. nganjcui prenehali,
kai pa niso .tirili.
Neodvisnost profiaiena.
Pot Ikra I Tschauginingtfthi 1/
Kantona »e izjavil zunanjim ko-i
zulatom v Hotigkongu sicer
uradno, da se je proglasila po
krajina Kvvantung ne »dvistiitil in
•s.
KrvopjrolH)# v Nankingu,
V |et«k *wer «e je vrido v
Nankingu grozovito ki vopi ditje
Vec tists oseb je bilo uinonemli
in Mandžu so mesto zadali
li ono Mandžu in ee*a'skih v«
jakov »o zasedli tuesto ter jo bra
nili pred napadom revolucionar
jev. I)»»sedaj ni bilo inogin-e do^
nati koliko je mrtvih, mesto jc
popolnma ipustošeno V s*bot%
iutro jc bilo mesto kakor izumr
lo in na ttstve mrtvih trupel leii
po ulicah. Tez 1MIIHN Kitajcev
je jsibegnilo iz mesta Kelteh *e
nahajajo oddaljeni kake tri mitje
o,| mesta in |ričakueio ojačb«,
navzoč pn uckalcidi u.smtlitvah.
Nekega moža njegovo ženo je
obso.Ulu vojno sodisce na smrt.
ker »o tlubili pri njih oro/je Ni
sta bila prestrašena I »t žala ata
se /a roko. Častnik ukaže ustreliti
moža. žena dršt ko ie 'ortvega
moža iu pogumno čaka. kdaj pri
de vrsta na njo. hruga salva in
njeni možgani poskropc z.meia
iii votlo zemljo. \a to su ustre«
1111 nekega starčka in nekega mla
denka in končno pa neko »tafko
Kritika o Italijanih.
Londona dosla brzoiaviu
ngo kritiz.ua in
italijanski! vojaštvo ter prav
la
strogo
l.lanib
da v švigale
koplje nad meter pr»W- o»l cil|a
*ele ko so Lahi inblali !t» strd»»v
e mož |iailei, a morali so še dva
krat ustreliti revolvcna pre«l
k^ito so morili Lahi •\rabee Ker
KMar pridete v Dnlntk, obrni-1 ,t|lt ,„ .irio ukrotiti mo*. *o
te s« na »ni urad, ako pa knfMte dotdaj it ustrelili nad tiso«, ie
du ali od drn i .,w. v
... IX^nsmk milanskega e«ok» bst»m» kater.* se 1 np. li* Ky
**^^7 "'«,(1 Arabci s«»vralni Lakucn.j renatka »rmelno pioKla»a a last
nta PNfe» D®-
f|| l1(l
kritiz.ua in
vi. da
jih je 84.000 ki so dobro tilxroia
ni ne storijo pa nič Položaj tt
italijanske armade je bolj slab
»euo ie bil pred mesecem dnij.
K teniu pa pride 4e k«4era. ki
grozi Italijanom. Vec vojakov »e
že za njo umrlo, v sredo je u utrlo
»a njo fit vojak«*, »v kalnki
jih je nad I0t».
v
Mobiluactja na Balkanu.
Tnrska vlada zbira ob Kulfltr»
ki tiien, posebno okolo \dnano
jielja m. v tie čete, pomnožila je
tudi vojaštvo iu otiičju egejske
ca morja, da se pripravijo na tla
čajni napad italijanAe moi uari*
Italijanski pualamk CkKMM
te doiil od )ismlai»Miva obveaAlM
la e kral| pslpisal anrksijsko
čudnega, ker «0 Lahi! Italije Po*lauik v \Va*hingt«SM»
brez »»»milje«ta m.nh Ti vstaji |triatavlja. da b«du .mtale velevla
"JI
'Ji ,4i .ka ,?,*

INE PRI ARMOUR
TORNADO V JUSNEM
WISCONSIN!!.
NATIONAL
California.
V Los Angeles
RUSKI ULTIMATUM.
DULUTH SOUTH SHORE IN
ATLANTIC FKL&ZMICA.
I s e i a n a e s e e i n u
Mtopstvo vodilo eks^Eutivnt u-

xml | txt