OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, November 16, 1911, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-11-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

it«M mutiima ki TIS pomoč* *«6.
PiB-Ex»clkr.
mkor kntkin i* č« MII
ftiili boleč« del« ijutraj In sv«čer, TM
ns. Hranit* «ao steklenic t«-
Bank
BlvrakUi -M
Min.
NHVM
ftUM«
ilezaina, Pohištva la Pogrebiiski Zavod.
Skutajte naie barve.
NAJBOLJŠE BUM IN HAJMZJE CENE.
i& rojak Marko Blatil vam Je vedno
•a razpolago*
gnich bratje
gosliinicar|i
la po-
RICHTERS £3
^N-EXPELLDT
R.
se nahajate v Duluthu?
•bi&Cile
liller-jevo restavracijo in hotel.
Hibbiagv stopite v lillerjevo restavracijo, ki
se aahaja v Hibbiag bolela.
n Virgiaiji pa ravao tako aa Chestaat alici
INA
Z MEŠANIM BLAGOM
eter Bezeka
Ely, Minn.
pt nfriiji cul trpim Mivskt fkUs. Vilfts Mhgi
wlfcv Muki a ancjft
lene nizke, blago dobro.
i|o vslm Slovencem svo|o na|bol|to
AM.
»wing
pivo, prlstao vtao la
•Mgtbrvjei okisk se pripraaj«.
AGN1CH BRATJE.
|vet|a KONJUŠNICA
H, MINN
a
cut
CENI.
Izročite nam
la vMaU fcaila. ia »a
VSAK KI
Iz stara doM
vine.
kaže.
IIMIHIOH
Kranjsko.
Drzni divji tovcL
Gozdna čuvaja fgnacij Korit
nik in Ivan Ktierschner sta Sla o
polnoči na Rožico pri Jesenicah.
Ko »ta dospela do plansarske ko
če, sta opa/.ila ljudi v ki vi. Zah
tevata sta. da jima odpro. Nekdo
jima odgovoril s potvorjenim o
troškim glasom, da ne bode od
prl, ker se ju hoji. Nato sta č«
vaja hotela udreti. Kuerschner
pa je segel z roko skozi odprtino
v kočo. da bi odmaknil zapah.
Naenkrat je dobil cel naboj svin
čenk v levo roko, nakar se je raz
vila pravcata bitka, med čuvaje
ma in oblekami. Na obeh stra
neh so oddali po več strelov, ki
pa niso nikogar zadeli. Nato je
spravil Koritnik ranjenega tova
riša 7 velikim trudom do ootoka.
mu izpral rano in ga obvezal.
Drugi dan je šel Koritnik z orož
niki k koči. Koča je hila seveda
prazna, notri pa so našli nahrbt
nik, žensko ruto, žensko bluzo,
ustreljeno divjo kozo, od katere
ie bilo zadnje stegno odrezano in
se je meso kuhalo v kotlu, in gor
sko palico. Orožniki so prijeli
dva drvarja, če opravičeno. se po
iebljari to abili
V Tfohovi gostilni v Kropi je
nekega večera pilo pri iati mizi
več fantov. Pavel Dobre in Luka
Bohinc. ki sta zehljarja v Kropi,
ista se pa kmalu sprla. Prvi je Z.T
Igralni kozarec in .ga vrgel Bohin
icu o obraz ter ga zadel na ustni
ice. Tudi Bohinec je vrgel stekle
jnico v nasprotnika, a ga ni zadet
Pri tem se te zbudil žebltar Nace
Oa.šperin, ki ie pri mizi spal, po
grabil stojalce /a vžigalice in ga
zagnal Bohincu v prsa. Nato sta
I skočila Dobre in C.ašperin v Bo
hinca. ga vrgla na tla ter začela
no njem udrihati tako. da je tk
bil več poškodb. Obdolženca, ki
sta poslednje dejanje "tajila, sta
I bila obsojena vsak na štiri mese
no ječe. .4,
i Nesreča pri Domžalah
Dne ?3. oknVbra ob ari zve
ičer je peljal Nastranov hlapec iz
Homca voz pšenice po državni
cesti. Ko pride v Domžalah tja.
kjer gre železnica preko ceste,
mu ie voz zašel med tračnice ta
|ko, da je celi voz s pšenico pre
vrnil, eilen konec odtrgal od vo
i za, družeča je pa eden možakov
prije'. Predni konec voza je po
polnoma poUmihen in veliko ple
nice stresene. Škode je čez liHM)
kron.
Štajersko.
Bovrainik psov.
Iz Gornjega grada nam poro
jčajo: V Lučah in okolici je za
strupil neki zlobnež, najbrže kak
divji lovec, več lovskih jsov, sa
mih plemenitih živali. Zastrupil
I je trgovcu Rajmundn psa. vred
nega Ni K, gozdarju Janezu Stre
i^aju dva psa, vredna
Imkom.Jane/junak
Mlad i nošen.
H|-traviio sele 14 let star
nu soglašala opion» morilca. 7°
ki ie na Dunaju unioid juvelirja i
umetno (»boje |e lagubil gotov«,
pri kakem pretepu Klinschegga
da
1*1 bil
i MS je ukvarjala rdravniškim
1
»oslom /a zdravilo sta ji služila.
(Mitja mast »n voda iz prekuha
nih različnih trav. Posebno rada
I ji zdrav.la dcco. Pred kratki«
ra je otroka pocestnice Marij«
Kaiai »z Loke s pasjo mastjo ta
ko skurirala, da je umrl Pr.stojal
zdravnik jo je naznani! oblaMiiR.
Proti četrti boiji zapovedi.
Iz Podgorja -*c poroča Te dni
|e nastal prepir med kmečkim
Dout Martinom Kranjcem in nje-j
goviin 7'iletnim očetom, ker je:
sin ozmerjal mater. Med prepi-i
rom je surovi sin zagrabil kamen
»n zadal njim nekaj udarcev o
četu po glavi. Oče se je zgrudil
na tla in na njegov klic »o prite-j
kli sosed je ter ga rešili iz rok «u
rovega sina.
Poslednje two št. Josipa Voi
njaka.
O tem
poroča
mariborska
"Straža": Dr. Vošnjak »c
e
Ovil i* iteincga spola.
i Zaradi j»ar češpelj sta se sprli!
•tt septembra posestnict Ana Ko i
jtnih in Marija Mlinaric. Med prej
pitoni sta se tudi stepli Romih
i je Mlinaričevo težko ranila na ro1
i ki. vsled česar jo je celjsko o
krožno sodišče
Nezgode.
Rudolf Majer, gostilničarja
sir v Brežah, je hotel napolniti
kotel za acetilensko razsvetljavo
"Pri tem mu je kotel eksplodiral.}
'Majer je dobil težke poškodbe
po celem telesu.
Pri Sv Štefanu pri Volšper
ku je pogorelo v s«*boto posestvo
in gospodarsko |x»slopie K. Kad
lovo. Pogorelo je popolnoma v m?
Rešili so si pogorele i le golo živ
lienje. Nepokrita sk«nla znaša
vet- tisoč kron. Vzrok požara ne-'
znan. i
V trgovki© vdove Marije
Peter pri Janiž« je vlomil ne*-:
nan tat. Ukradel je iz predala.
300 kron denarja in trgovino za
igal. da bi prikril tatvino. Ogenj
Je začutila trgovska, ki je spala
tremi otroci v sosedni *obi. Po
klical^ je sosede, ki so
kratkem pogasili.
Roparski napad na ceeti.
Neki kmet iz $t. Vida je gnal
na semenj v Celovec kravo na
prodaj, že blizo mesta mu pride
jo nasproti trije mladi fantje. K
den je vprašal kmeta, če ima kaj
denatya. Ko je kmet odvrnil, da
to nikogar nc briga, so ga vsi tri i
kron.
j»osestniku Pečovnikn psa. vred
nega SO K ter \«t drugim pose«!
je napadli ga vrgli JH tleh iti mu
stikali žepih. MeI tem pa *o
prišli trije tuji scjmarji, ki so ro
parje po kratkem odporu preg
nali. Kmet in eden sejmarjev s|a
precej p- *kodov na n« gift
v i
»sled udai(.c s ^—rnont.
*na
pastir Marčič v (plotnici
pra\ dobro ukati nož Dne •. av
igusta je zasadd kmečkemu tantu
Francu Hudeceku nož v treuuhj
težko ranil Sodišče
in ga težko rami. Nst,»ce ga
obso.Uk, na tr, me^ jece
Mlad vlomilec.
V eel ovški »kohci so nrieli f»-!
^»žniki Ifiletnega kiiiKTivnič«r- i
|skei a nra
K
ra)K a
lht S
Morttoc juveUrja Stoko prijA. snovanje posestnika Tom.
Orožniki »traamojMer Knapp ^hleieherja v 1 tni«rja\e»i ti
v Wildonu je 'i»i okt-d.ra prije! rlatnine. srebrn,ne in,
tncia. čegar'osebnost je pojn.hio ''•"''J*
Ravnikarja
uhe pri Skofj, Loki Ravni
i kar je vlomil dne t\. oktobra v
v
«ti iwiv uuuara.
»sa SUUI «odmi WU
ilon
dkt
*k"P»»em znesku okoli
kron-
uro
»:em s.» dol.ili se
J*
9
Stoka. Sumljiv, nn»ž se love Av *»vmk»r je tudi na sumu. da »e
gttst Kleins^bcgg in k P° P4 ,v
klicu monter Morilec ima
pokradene predmete
ukradel že doma neki Mariji
sfkle
no levo oko. tudi levo roko una V
pr, Sv. Duhu i/ pred »la
K
denaria in vre»liio /en
#ko srebrno uro Mladega vkwnil
•,« «i izročili «lerelnenni
v Celovcu.
IKt
v »tika \a
k
ki živi v k«»nkui»ina
tu s kom.
•tirfani Al. elenča
ilaHa f««- -m. Mmtm 14
:filwiinli.ik».
»d»*-u
olsfierka
ft«' p«*e»tvo K Kadehtov,.
I n**tal ogent, ue vedo »umi
Kefcs«f«» da ie nekd..»4žg*l Radi
'gorel ie tanako l#to »gen
»čil »eto j» v t», v w prtilel
strojev. Skoda /.naša nad Jfo.ooo
kron, ki jt« I« Mm krtta tava
rovaittiflt k
PriiHfski
Tretji roparski napad Ko
menski cesti.
Pred nekaj dnevi je peljala pre
kupčevalka Justina Volčič iz
Komna svoj ročni voziček s kra
marskim blagom iz Trsta v Kt
men. f'ri preserskem gozdu je
skočil nenadoma k nji neznan
človek, jo pograbil za vrat in zali
teval od nje denarja. Prestrašena
ženica je segla v žep in mu dala
v ruto zavit drobiž, okoli 11 K
Napadalec je z ropom izginil v
gozdu. Napadalec je, kakor ga o
pisuiejo napadeni, vedno eden
isti. Izvršil je *edaj ie tretji ro
parski napad, v
par
že
dalje časa popolnoma mirno pri
pravljal na smrt. Določil si je ce
lo obleko, v kateri se naj ga po
koplje. Malo pred smrtjo ie le
rekel: "Kad umrjem! emu
sploh še živim Za«pal je mirno
brez vsakega boja. Dan pred svo
jo smrtjo, dne 55«. m. m., o pol
noči ie zapisal v svoj dnevnik na
•deduje zanimive «tavke "O več
ni Bog, bodi milostljiv duši mo
ji' Ne sodi ie preostro' Blagoslo
vi moj ubogi slovenski narod, da
bo združen z. drugimi Slovani do
•vcgel vzvišeni cilj. ki si mu ga v
svoji neskončni modrosti določil
v zgodovini človeštva'" Bese
de, vredne njegove visokomise!
tie plemenite duše
Zemlja
obsodilo
i meseca težke ječe.
požrle, vpreien vos.
petek popoldan dne SJ7. okt.
je peljal Prane K oba I iz Branice
pri Vipavi gnoj v vinograd. Ko
obrne v vinogradu voz, se voz
'pogreza v zemljo. Hitro hoče
konje spreči. 'loda v istem tre
nutku pogtezne zemlja voz s ko
nji vred. l",os|jodar je skočil hi
tro na stran in šel klicat ljudi na
pomoč. V kratkem času je bilo
|Klito ljudi na kraju nesreče. S
pomočjo konjev s-o dvignili pone
:srečen«» znal iz globočine, ki je
bila težka poškodovana. Taccga
islučaia še ne pomnijo ljudje v iv.
»t loiini.
Streljaj na ljubimko In nase.
H.'Uetni dninar Andrej Prelz je
živel več let s Vdetno Antonijo
Rocheli v skupnem gospodinj
stvu v Trstu. Ker je pa bil Prel/
pijanec je prišlo do Kvitve. Ko
je prišel Prelz jxi svoje stvari
skupno stanovanje v ulici Com
neo št. ., je nastal zopet prepir,
pri katerem je potegnil mož re
volver ustrelil .-»tirikrat na Ro
chelijevo. Dve kroglji .so jo za
deli v roke. Nato si je sprožil
krogljo v desno sence. Prelza so
prepeljali v brezupnem stanju v
bolnišnico Rochelijeva, ki ni ne
varno poškodovana, je ostala v
dor'.K i oskrbi.
na dva i
Koroško.
Nemiki slepeurji v Trstu.
Dne ŽL
m.
st«
m. JU prijeli v Tr­
trgovca
iz
Monakova Eck­
steins. Eckstein, ki je član sle
parske deteljice Morgen»tem
Loewenta! v Monakovem si je
uredil Trstu na Korzu moder
no urejeno trgovino za jHinareje
ne Radiosa dijamante. Ker Eck
stein stroškov za urelitev trgovi
ne. ki znašajo čez K, ni }la
čal.
»o
ga upniki naznanili potici
ji, ki je prila pri hišni preiskavi
na sled velikim sleparijam Eck
stein je priredil že v več' mestib
Avstrije podobne pr»Klajalne
ponarejenim blagom Aretacijo
Ecksteina je naznanila tržaška
policija nemškim oblastim v Mo
nakovem in predlagala, da areti
rajo tam tudi Loevventala f*
Morgenstertta.
Cerkveni rop.
V \'olčah so vlomili neznani
tatovi v cerkev. Razbiti so več
nabiralnikov, v katerih pa so de
bili le malo denarja. Razbili «i
tudi tabernakelj ter pokvarili več
cerkvene posode, katero s,, ra/
bito pustili na oltarju. Cerkev i
ma precejšno škodo. O storilcih
»e nimajo nobenega sledu.
Mlad samomorilec.
Na klopi v Bosco Pontifli so
nsŠli nekega neznanega, okoli V2
let starega dečka, ki se je rastru
pil t. oetovo kislun- Odpeljali so
v botaiinic
Pretep med nogometno tekmo.
Mednarodni nogometni klub
"BUuk Star" v l"i»lu je puredd
tekmo z goriškim mošt VOID Tek
ma se
je
vršila v Trstu. Med i-
gro pa, v kateri ie bilo giwisko
niovtvo že skoro porazem. je p«
tlel en član goriških igralcev Na
enkrat sr ie dvignil nu goriški
nu igralci tu med «»lx-»i»stvom yl i
sen protest, da je gorskemu cla
nu rden nasprotnikov /4iu»lan
|Msta\d nogo n*l »c it oster
prepir, nakar w» s« «p».*pi»jeb
gralct vrne* so planih i dežniki
ill |ali 4iiii ilrngt bndje nastal
jvretep Wwerenm »e
oopiaviia kuaoc Mo pe*")*.
Tragi?«
U
o fe
&&&$.
seb. Nemudoma se j« udri pod
preveliko težo strop Padli so
v vi skupa rrliem vred v sptk
daj ležeče pritlično stanovanje, v
-•. ercin na vrečo ni bil nikdo
doma. Pri padcu sta bili dve os*,
bi ubiti, veliko pa j« bilo vtč ali
ma*} ranjenih.
za
slučajih pa
so ga prepodili.
Še je čas
Par mesecev e, kar je bila od
prta nova slovenska kolonija v
prodajo in že je kupilo zemljo
tam devetnajst naših ictakov A
U ste tudi Vi med njimi? Svet
prixlajamo od 16 do 20 dolarjev
za aker, plača se takoj »to dolar
jev. ostalo pa po deset dolarjev,
dokler ni vse i/plačano. Vsak
kdor misli kaj kupiti, naj pride
pogledat Plačamo vsakem «00
vožnjo, kteri kupi najmanj 40
Krže-Mladič
Land Co.
GLAVNICA mooaoo.
1
O—
Zavarovalnica aa totae.
Danska pisateljica Karin Mi
haelis, ki je spisala sveiovnozitft*
no knjigo "Nevarno starost",
»e
ustanovila zavarovalnico, ki je
dosedaj edina na svetu. To je
varovalmca
»cene ba
za­
konska e lahko zavarujeta in do
bita v slučaju, da se ločita,
zava­
rovalnim premijam primerno
ren
to. Ta renta se izplačuje toliko
časa. dokler se klijcnt zop«t ne o
ženi ali onioži. živeti JKI
mr*ta
zakonska skupaj najmanj jet
let
ker pred petim letom se renta tu
di v slučaju l»čitvc ne izplava
Tesla dobil Nobelovo nagrado.
Hrvaški rojak Nikolaj Tesla
je
dobil letos Nobelovo nagrado SS
fiziko Tesla se je posebno otlli
ko\al v elektrotehniki in je
zdaj
Edisonov pomagač. Rodil se je
v
Smiljanu pri Uospiču I \«.r'0 I*
vršil je hrvaške srednje šole
in
se je 1. vpisal na graško
teh
niko. Ko je dovršil tehniko je
od
sel v Vmeriko, kjer je dolgo
časa
skupno deloval z Edisonom, s ka
terira ga veže osebno prijateVi
stvo Kasneje je začel samostoj
no delovati si je pridobil sve
tovno ime
o-
krov sveta.
Naš svet leži v najboljšem de
lu države Michigan in nismo v
zvezi z NOBENO zemljiško
kompanijo. Naše podjetje je sa
mostojno in nudimo rojakom v
resnici nekaj dobrega /a m.-1] de
nar in pod ugodnimi pogoji.
Kdr misli se preskrbeli za stare
dni, naj ne Čaka ampak pride, do
k!er ie še čas Na sjomlad bode
te morali plačati veliko več t#
zemljo vatli pogojev Vam ne
t-omo mogli dati tako lahkih
Pridite in poprimite »e dobre
prilike, predno zapade sneg ker
['••tem prenrbamo prodajo do
spomladi. Ce kupite zda j. bode
i te kupili dobro in ugodno. Jam
|čimo Vam za dober svet Piiite
no list. kterega »jemo zastonj-
Ne odlašajte, ampak pridite ori
pravljeni naravnost v CHICA
GO. pa gremo skupno pogledat
svet In ko ga bodete videli, ga
bodete tudi kupili in ne bo Vam
PREOSTANEK SS.H&
POftBMfO POZORNOST f*A-
JEMO PO&lLjANJU DENAa*
NJX UtTL
ZAVAROVALNINA IN VCft*
JA V AVSTRIJO.
i—ti a nt.i—:—
MMI i numi
ODVETNIKI
fte prifwro^ijo ftl»vek«e«i aa «a»
4
-I :l
•Š4

National
Ino v hiSi Zjrmvilo dobro t«r»v
rsrtfe ohuprtj«, bwlri» v
iMČIfnkih, iiUih(.linnevr«l|rijo.
rkaranh po 2S in 50c. iVuite
{n« ah.
[F. Ad. Richter C& Ga
SlfPMrlSL
:al 29.000.00.
IMi HARDWARE CO,
ELY-Minn.
v v
i, la ji ravao toil tik|t tinltfe aUMU |tfk ii fciktli, WM
take tii) Mikii, luifcUi ii ointjil tolika.
Minn. Phone lOi
založeno goslllno] k|er se toil Iron
whiskey.
tore & Son.
V M,i«ISIR.PI V nek! Hi
ii v i^wtani te ležal« na
».kern o»lr» nek«* -Wk!e
»krt* .nlra svi zhrah s- rotini
2616 S. Lawndale Ave.
CHICAGO, ILL.
First Natinoal Bank
GILBERT MINN.
VIRGINIA MlWi

xml | txt