OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, November 16, 1911, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-11-16/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

kola
v administrtor.
miji
fyXJL^,
MB HHHw.
DULUTH* «3#*«^
untft
[Artur De Lacev Wood
fit. Marys bolnici na
ji, z* katero j« obolel
tj dnevi.
Se bil po poklicu časni
na scverozapadu tekom
kanov il 38 listov. Nekaj
šc izhaja, nekaj j« pa
svojo karijero s 15 le
jicer kot časnikarski po
1» let star je že bil
jta. ki se je izdajal in ti-
it zapušča vdovo, ieat
[enega sina.
i
line lovcev jc po .sumi lu
Kakor se čuje i/dajo
10W lovskih dovoljenj,
[traja do 1. decembra,
tik Clarence Miller je
I lov na Itovvey.
'lovcev ie zapustilo Two
petek zjutraj. Tristo
dovoljenj sc je izdalo v
nuty.
času imajo dosti oprav
Lvski čuvaji in kakor se
bilo aretovanih ie več
so streljali jelene pfed
I"Iv.
»ranil teiko poihodbo.
.s« sjiši, kako je moderc
ženskemu telesu, ven
j, ki se jc pripetil v St.
tavrantu v Duluthu kaže,
tuili moderc k veljavi,
fnji kitajski Inhar se je
dtižnico Miljo llannu
ppiru je na njo zamahnil
vendar nor ni dosegel
telesa, ker mu je za
[ubrauil moderc.
pravi, da 'Vri imeV n«*
luiti dekleta in, da ni ve
la noi v roki. Ker je pa
:-va nekoliko drugačna,
Itajec pred jor«to, kjer se
|el zagovarjati zaradi na-
odvetnik John A.
bil imenovan admiipstra
zapuščine tir Jackola. ki
irtvega naiji od Wood-
teviJo (armerskih
rihaja iz Canade v to me|
|tor pravijv), je bila letina
di izborna in je trajalo
je pridelkov dalj časa,
fuga leta. Vsi se pohvali
dobili pri farmerjih do
trbo in dobro plačo.
BIWABIK
i-enia šola je obiskovana
Do sedaj so nastavi je.
^e učiteljske moči. la je
iko slab, pripisujejo te
listi ki bi radi obiskovali
liio po noči.
fičakuje »e. da a« Rev,
iloven, župnik za Aurora
piik povrne iz stare dumo
ta teden, župnik se je od
stari kraj lo. septembra,
nameraval v Avstriji in l
tbiti 6 tednov. V njego
»is!i je oskrboval faro
Hulligan,
MIH L.
iča Oskar Lonna in Vik
tika sta bila oretovana.
renju sta namreč rabila
^i so strogo pre}Kivedane.
cninikoin sta bila kazno
Isicer l^onna $119.86 in
[$1?$ globe. Konfiscirali
|di rihifclfi* pftnra\!»
4|
^O*""1"1 ,n:
CHI8HOLML
»ravnik Doric Theatre
nam javlja, da se v nje
jledišču predstavljajo naj
|e premikajoče slike in
»tave katere so poučne
»e. Zatoraj se priporoča
jakom v obilen poset.
ive po trudapolnem de«
tm« priporočljivo.
•LY.
|»rintcndant YV. St. llair
roval Sectkm »0 rod-
v
in i mm a-
V
nifcu, se je smrtno ponesrečil. Pa
del jc v .solit -INO čevljev globoko
bil tako i mrtev. St Clair, ki je
prišet na r£ly nadzorovati rudni
ke in pri Section U), ga je našla
smrt. Ta je bil nadzorovalec tega
rudnika že dve leti in zapušča
vdovo. Pozcimke ostanke i»one
srečenca so spravili v Diilutb.
Marsikateri elysfci lovec se je
podal na lov v gojzdove in keir je
zapadlo nekoliko snega se je lov
še precejšno obnesel.
1'rvo trofejo lovske sezone *o
prinesli Slovenci in sicer gg. Pe-!
.ter Bezels, Josip Gerziu, Jo«ripjne,n
Nje^oVi rogovi so merili v pri-
1
mka
meri V inčev.
Poroča se nam Gori- omenjeni
rojaki so se podali na lov v Twin
l.ake. ki je »est milj oddaljeno
od Ely.
Pred nekaj meseci »e je spro
žila misel med slovenskimi fanti
v
da bi naprosili šolski
i k. ^.lo
ji ..lsk«a
prosil in posredoval, da se je 4ol
»ki otlbor oziral na našo prošnjo,'
even.a sola uahi jc bila oblj^ib
ljena pod sledečimi, popolnoma
opravičeni pogoji
I. sak učenec aH ttrenka p*d
•^1 letom dobi prost
mi|o
Vsak učenec ki je star
rina dr. Jackola je cei\je
fn ooo in obstoji iz ieava- ski odbor ni mogel v tem tlrnga^ci
bančnih vlog in zdrav- storiti, ker država ne vzdržuje:'
ptsarniskc oprave. i prostih šo4 za. Itv »o rtari
i uad ^1 let.
1
iki delavci se vračajo* Ntisliti ti bilo, da ^i se vttljub
A
v
nali,^,'
povprrf
M.(M mesec, potem le rajši osta
ni doma pri svojetn ječmenove«.
Ali mar ini*li kateri, da »e ga bo
de vleklo5
G. L, Brozich.
1EVBLSTH.,.
žrtev lovske sezone je po
stal 8 letni Raymond Davev. V
družbi drugih sovrstnikov je šel
Raymond -ptj poti proti Virginia
rudniku. Naenkrat poči strel in
deček se zgrudi. »bstreljen je bil
na mgi. Pripeljali so dečka v
More bolnico in zdravnik je opa
zil, da ima dečk« prestreljeno no
go. Kd« je oddal os.nlejKlni strel,
le ni znano.
John Knute,
•etdnevni zapor. Prepeljali ao (a' teta, kjer ga je stražnik prijel. Ko
v duluthnk* zapor«. »o ga pripeljali v ječo videli, da
,, .. o»u je zmrvnila ena »o^a. !alnen
Serzent 1 eter Ncrdi, ki j«:j^
vci ,'IIIW4U*IT V' "-*I OI v
odkoder povrne v par dnevah.1
n
»r»rM"rojik'M Vok'»n'4ktt -J
urad
za večerno iolo. Stvar ni »bila lah
18
m-
ve
fa^nje »tiri leta pri ^jjinah
^LBEm v
Po angleških listih smo po*j
sneli, da se je ustanovila na (jiVj
bertu nova k!e|arsl:a obrt. ob e-
srno
Mantelj in Stefan Kalkovič. l'c. i brez take obrti.
ter Bezek je ustrelil največjega 2alilg, da smo bili napačno
jelena, ki se ga je še tukaj vfcftelo.*
poročali, da je bilo me-
("lb«rt
Store, ki je slovenska pusest, i/
vršuje vsa v kleparske posle na
menjena dela.
V tej trgovini je interesiran go
sptxl Leo Kukar, ki izvršuje vse
kleparske jxtsle kakor tudi z upe
stani**
vanja. (iotovo in iz srca priporo
čamo to že staro aluvensko pojije
»J«. 'j
jf.
Slovencem sc je takoj pokazala 'VO(|e
sreča, kajti ubili so dva srnjaka
in dfre srni. Kojak (3ezek^pa, ie
ustrelil takega srnjaka, *ki jeiJ j
mel take rogove. kaUoršnih še ni
bilo videti v tem "kraju.
jn pIina

picl iieJv a časom, ki jimi'ico in sicer k težkemu delu
je bila odklonjena. 'lo na* ni državni jetnišnici v Stillwater
v»tra*ilo, podpisani je priredil: rad: umora izvršenega nad nekim
prosi jo katero je podpisalo 42'James McDonald iz I'rav I.aki
-lovc iskih fantov, to prošnjo amo «'Sojenec se proti razsodbi ni
|ioslali na šolski odb i'r I'odpinani1 pritožil.' Bil je kakih 20 let v okoli:
sem tudi osebno bil nav/^- seic« in dobro jniznat v Itasco okra-S
a.«,jn*
i
tem
,ul
ka, kajti anano e bilo,4a pred "jka McClenehan obsojen Albert
nami poskusili Finci dobiti vti*er Keneay v 30letno prisilno dela^ P*•
HIBBINQ.
Trije ruda i Srantoo
večerm# šo ka *o se ponesrečili ko so šli po
lo od rednih Šolskih učiteljev, pod i ProK' lulutb
'»obojem, da se zaveže, da bo.l« o cm železnici. Dva rudarja sta bi
bi»l«Mval
vi i v n-1 !1
ne matije kakor 4 pa fiali .ma u-mrcena. tretji pa
in ne več kakor mesecev re^n«) i dobil take
i v z e n i i n u n o e o a i a o e z e n e k o
Za to bi moral vsak zastaviti svoj I.aminpar in l-.nul Kockaon. ra
lu S"«."" katero wo«o bi \a l^l»il! njen pa John Sari.
nazaj koncem šolskega termina. Ti trije možje so se podali na
prestal. Mrtva
preslišali brizganje via
1 let. bi moral plačati za-lote1 ka. Bilo je ob uri zjutraj. Ru
*vot* to bi prišlo
darji o uneh kape «z.^»esa in^,
no po $«.00 na niesec, kaiti šrrtski zaradi tega preslisah dohaja
termin traja okolo "J mesecev. $ol i jočega vlaka.
ski odbor ni mogel v tem drniia.:e! I'.den pMiesreceiu"ev je bil raz
ponesrečencev ie
rzava ne vzdrgiiie dvojen, drugi ie pa dobil smrtno-
1
vtem jH^o lbam, vsit slovenski l:redu A. Moore ki je laatnik Me- Herolinu. Otn»ci se pr^nlajajo poj
U enoglasno aavzeli za to
s^mO
ki narne nralnice. 3(Ki do
lini nudi izobrazbo, toda bil sem
jako razočaran, ko se mi je pove
dalo. da sta se iz med vseli \°i
prosilcev oglasila do danes samo
dva učenca Kaj je v*wk temu*
F.ni pravijo da je preveč za pla
čati. toda prijatelj ki tako praviš'Policija drži zadevo tajno, sumi
ti ne vei kaj je izobrazba vredna, i pa na dva moža. ki sta se nahaja
Ce ni tebi. večerna š4a vredna ia isti dan v obližju hotela in ka­
sal.a jarne pralnice. 3(M do
ji,
da je nekdo udri v njeno sta-
tere sedaj zasleduje. Aretovan je
bil tudi 1 tali tan Zalincuri. ker ni
pošiljal svojo 15 letno hčerko v
šolo.
Podpisani se je veliko trudil. ..
ta se je d..segla večerna šola na Hibbinska policija je izdal
F.Iv. Ce jc rojaki ne bodejo po-j i*ve*tje svojega delovanja za me
služili, ostala bode blamaža za oktober li:» oseb jc bilo cA*.
na? vse. to bcnle za plačilo, tiste-j sojenih v jeco tektm meseca
mu. ki se je tolik«.) trudil. Hvala!'1'1 plavalo .U» ka/en v globi«
lepa, toda imena imamo zapisa dve osebi sta bile odkazani glavni
na, ki bodejo prav prišla, kadar: poroti.' za druge se je pa .slo
se hode zopet treba za kaj dru
zega potegniti.
Nehote si človek misli: Slove
ali pa za baro, toda kadar se
di za pečjo j»ri p«lni čaši piiače.
ali pa za barom, toda kadar se
gre za iaobrazho. je pa najz.idnji.
-r
Policijski odbor j« Mvrnil
prošnjo Maksa Stijeticna za pro
daj«) opojnih pijač in je predal za
devo posebnemu odboru, ki ima
s tem razpravljati.
T. Rlatz pa je naprosil, da se
njegovo dovoljenje prenese na
John Ajpnicha,
kk jm
bfl sveto­
van čuvaja 7»darja. ker j« n«
kra«lel Johnu ale v tč ovco je Mt
,n
mOlNIA.
2*radi napada in pretepanja
svoje zene se je imel zagovarjati
Aieksej Zigovski iz W'olfa in je
bil tudi radi tega aretovan. Ker
je rekel, da ni kriv, pride njegova
zadeva pred sodUce prihodnji
pondeljek.
°^itn\ h,t.
i*
dni dni popival |o go-
jn
talujsni policijski postajanju }*!ime»ala pamet v sled preobilja
odstopil in na njeg. .vo mesto pri
mnenja, da se mu je
MvilvailJ
Valkohola.
de rojak John l.amut. Pričakuje!
se. da odstopi tudi John Zidar in Dne 11. t. je pocestni pa
njegov naslednik bode Louis znik Obristophenson z VO možmi
Akefers. preiskavel zmrznjeno Virginia je
.... .zero, da bi našel 10 letnega učeni
,v"™
biti je za SOc. s poitnino vred pri
A S N A O A
Ave
f.^i -. Pred vsem trgujejo z nezakoiisk
trgujejo
mi i'i osirotelimi otrori To trgo
vino zakrivajo |kkI krimko alof
tir««ija. Imajo tam cele centrale
'a adoptiranje. Posebno iščejo
»troke "diskretnega for«la". Me
promet v trgovini k temi
otroci "diskretnega p».n«da" v
\'emčiji ceni avtorka na 30t0.
Avtorka je imela kot
,f
KT™
K
tari sne poš&odhc na glavi. urWn,ca pni,ko natančno pre. y
skati te razmere in p*laia neka-:
Josip Zand je danes prodal ere prav znac.lne slučaje Poseb
vojo !lilbin|{ parno pralnico no živahna trgovina z otroki je v
10.000
rot
mark lnwebno n
10.000
riz kjcr jlh ku
^nlc, ,n
NAil ZASTOPNIia
Of
V zadnjem našem Hstu smo
biavili imena nekaterih naših ro-
manjše prestopke, ki so se porav-1 jakov, ki so sprejeli naše zastop
nali izven in pri sodišču. tvo. Te naše sv,te za--n-v«!
S?43*11ul'tOV' rojakom toplo priporočamo in
naprosimo, da jim poverijo naro-
Dne 11. t, m. to imeli t« pr čnino v katero so opravičeni po
vi snežni vihar in zapadlo je ie. birati.
precejšne snega. Poskušali so ie
voziti z vtakami kar jim je šk
prav dobro.
Andrej Hren iz Kitzville je
sta priti še dva policista, da so gaj
Priobčimo imena tih ieleč, da
bi jim rojaki zaupali svoja naro
čila v največji miri
Zastopniki so
O. John Stupict, za Chlshotro.
Minn.
Wl obsojen dvajsetdnevni zapor,
ker se je v pijanosti zojiersiavljalj
aretaciji. tiren *e je protistavili .....
proti policistu Ryan morala
Mat
Kostanj sek, z^ N irginjo
Vina.
spravili v ječo. K j.
»m 'O iw. .. Minn.
i
T9
,-GJI'*r
itatftife Aurora.
Dekk. aa Biwabik.
Minn.
Jokn
B.
Smreknr, a Eveleth.
IM.
Kaaclnik aimer Dainen iz Kajetai. Erznonnflc, bo« 1M So
Pike Riverja to milj od Virgtnije s merael« Colo.
je nenadoma prišel ob Rmet i joha Mlakw CUridge. Pa, box 68
Skočil je .z hise kjer je stanoval
Mibe
skozi «dsno, se pri tem niocuoj
obrezal Hil je oblečen le v sp«Kl-i
njo .»blcko in bost n«.vg. Tako na-| L.
•""wMMMimmi
i
mn je led udri, in je utonil. _e je- bil naš naro«l v največjem prepi
zero zamrzne in i* ie John uto- ru in nezadovoljstvu, brez zame
re prej sem vas obsodil, da na
meravate med narod zasejati si
več prepira, ko sem pa stvar bolj
tiatanjko pregledal, sem se pre
pričal o svoji zmoti in obzalova!
sem. la nisem postal vaš narov
nik že od začetka. Sedaj s*m pre
pričati, da je vaše geslo prava
bratska ljube/en a ne sovra/.tvo
med narodom. Zatoraj vam kli
cem le naprej {ki pravi poti uu .si
jajne zmage.
*11 v jezeru, bodo naš® njegovo
ttuplo še le »jiomladi
IMkoMI polteto sto.
veaako Mil« za kuftda|
ika opravila.
Poa«4be aa| se poil|e|o
UN.N. tex«4 Ely, Mlniu,
•II pa na apravo lista.
Slovenako-Amerikanski
Koledar
sa lato 1912.
j* i*šel ter je zelo zanimiv. Do-
N E.
viair
Cleveland, O.
Trgovina a otroki na Nemškem.
Groznn slikn
j{U|tlirnj
gartu. Ker je bila preveč natan
ena in vestna v svojem uradu so
i jo odpustili. Med drugim ,e opo-j
e,
Mtssabe »n
ohu net i,^kili
\euuiji je razvita "trgovina
•ma u-mrecna. tretji pa ie' ..
ike*po škodbe. da j/h l»,ie
,,n
i.
John
1'utsbiirgli, }'a i». nov.
Cenjeni g. urednik
Sprejel nem it
več štrvik Va­
šega cenjenega lista in sem pre-
S?'!** V,'""1! *1e "'tarjal Vuhtj',"£,/'bfbiiu VV
-ez zmrznjeno jezero, pri tem se lista v tem žalostnem čai»u. k* ic
I 1x1 ../Ivi i*t i i a
Vaš list je naj1olj$i slovenski
list. ker se jMiganja za medselxtj
jni bratski sj«,razum. Da, to ie
treba našemu narodu, za to -t
[treba potegovati ker narod brc/
sloge je narod kateremu jc zapri.!
vsaka prihodnjost. /atoraj cen
ni "Narodni estnik" le ncu»tt#
seno naprej ivo sem prebiral
še članke, bil «,em zeli vesel, ko
ste odklonili v Vašem listu vse
napade. Pač najlepši dokaz Vaše
ga dobrega delovanja za narod
Tu je prava podlaga listu in vsak
ga bode spoštoval in (»odpiral.
Popolnoma se strinjam z g. u
rednikom ki opominja vse časni
karje, da bi se listi med selntj ne
prepirali, kakor tudi, da bi iz
njih izločili osebne napade, ter
ne sejali še večjega sovraštva
med ljudstvo Kaj moremo pru'-a-
em
laIa hivU
ju. !i'""»rirtl" K..d. TC-
kovati 0,1
aUn
»«»roda ki je po čas.,
asi.l|,KS,u Vsaka stranka
pa ne vidi kaj bi koristilo celer
narodu.
I Iz naše naselbine \'am nim»
,z
morila javnost na trgovino z o-! 1^^''
»«e"me »m m«i
ka
Troki. ki ie v Nemčiji bujno raz-|Mcn,' dobro oskrblj,
Kita. Zdaj je o te, suari izdala I"1 naprelu,emo. Inwmo U-
"«»veKa. Na drnstv,
knjigo. Knjiga pomen ja groj'1 ,nas 'V *dniost ki se
razmer. V
e
kako,r
a.vUrka
P™
v^,kenJ
J**"**
sc v
v strankast%o. am­
pak prinaša kolikor mu mog«K*e
novic in d'4»rih jHutukov. Naši ta
rani komaj čakajo V!* tega mese
ca. kajti ta dan je otvoritev nove
"le in mnenja sem. da bo ta dan
toliko občinstva skujaj, da bode
!ei»o videti.
Najuljudneje so vabljena
pittsburška društva in v okoln i
da s svojo obilno udeležbo prip
morejo k najuspešnejšem pri/
novanju pomembnega !og.dk i
r«:: -i.« Dvorano imamo v "Kranjsko
'-*01 slovenskem domu", ki odgovarja
ini jotrebščmam in smo prav
°I sK
n*
lo
na^
Qik.i i i i i kličem vsim Slovencem: Ixnlimo
ijh v
ajaj(
novanje v lo^me hotelu ter ,i ™, franctrikera iemena TraV
odnesel zlato uro »n $1 Kotov.neajenja
narodno
ce
mark jKwebno
na
i
s 0 n
T. Učiteljica Hngita Wilkinson ln P^'uiajmo in prebiraj.uo do
iz Lincoln sx e je prijavila ,x»lic-
1
jo driavne
v svr
navodila k. jih prinaša Na
ho!
roJn'
:n krive {yihict
,N
Mtn,k
Zakonski .. prelplacnikov.
otroei «e dražje plač«-j
jejo in berolinski reveži jih pro
i Tajajo v velikih množinah. Kon
cem knjige poziva Arcndtova dr
žavo. naj napravi konec tem raz
meram.
roiako«-
Arh hMpa .»»mIo nar^mkov
John Mravintz.
((p. ur.) (iosp. Mravintz. pri
ponvaim* se \'ain. tU se vtvkrat
oglaiie in radi Vam bodemo pri
pustili jirostora za Vaše pHlučne
di'pise. Dei ujmo za probuje ni
!|»ovzdigo naro«la. delujmo. da se
sK'ži ter da se v njim, če ne za
tre, pa vsaj omeji nevošljivost ia
sovraštvo. Pozdravljeni!
DELAVEC. PRISTOPAJ K
ORGANIZACIJAM IN POKA-
£1 SE. DA .SE ZAVEDAŠ?
Primero,
Kapah,
sa Eljr.
Jtf:
"•H'
SiHitti ptona
OULUTH Min«.
SE PRIPOROČA .SLOVEN­
CEM ZA IZVRŠEVANJE VSA
KOVRSTNIH PRAv JIH ZA­
DEV. POOBLASTILA. KUP­
NA PISMA TU IN STARO-
KRAJSKE POGODBE. PRI
ZAHTEVKIH ODŠKODNIN
OBRNITE SE NA NAS. RAV­
NO TAKO CE HOČETE IME­
TI UREJENE VASE VOJA
ŠKE ZADEVE
Frank Veranth
ELY, lioR.-PhoneH.
PRIPOROČA ftB ROJAKOM
ZA NAROČILA TRDEGA IN
MEHKEGA PREMOGA.
Naročite pravočasno, da
boste imeli kadar rabite.
Frank Gouže
lavni notar
Opravlja mi notaraka dela. Do*
banki.
John Kuzma
trd"
nja vo
Pred sklepom svojega dopisa
CHISHOJLU MINN.
r«.
SE PRIPOROČA V OBILEN
POSET OD SLOVENCEV IN
HRVATOV.
TOČI NAJBOLJŠE LIKBfcJB
DOMAČE IN IMPORTIRANE
NAJBOLJA POSTREŽBA.
PRIDITE IN POSETITE ME.
Naznanilo!
v oMlea oMak.
SARTORI BROS.
m—iNtr MBt
Premoženje eez IMUNIM,
&
A
1.5
fx
•i
.T-'If.". "l"«.•JV'V'
U
sr^*4ŠLi

Harbors.
GRAND RAPIDS.
Hardware
M!,5°d" Cortlandt Street. New York.
G. lxuis
Minn.
G. Jakob
Min,
Anton Mott, za So. Chicago, III.
Prank Oaredkar, North Chicago,
CHISHOLM.
Goldberg in
Bogicevich
404 Columbia Bldg.
CHISHOLM- MINN.
me pri Miners State
Midway Saloon
First National Bank

xml | txt