OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, December 14, 1911, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1911-12-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Kranjsko.
Pkod Una KolMij*?
fcij. 'ii /t •/. k*1•«'arumle",
L0
P.«FYVD PROTENOR R.
ni .-nu Knlenju. Uo
tLjubljana
i lj pripoveduje, da H«
14 •('. ..hranila vest. tla
takrat l\a
fci«M I'M A'Utklav/u,
I l.tii'-ir? katerega p«»
1, i.ii neki Peter Kol*"»a
tt'tlH J«' nastalo line
|»../1 K"U*wjv, wdaj
In Kob'tiji.
fcaninrivi pent**
•i!t
I )II«'
Odlikovanj«.
|l i w i rahaini kam
li i. .ms jv dobil nr^lwii
Umrli to
ftp Matija Sin.ik, I,'\ iir
§4 ..! ?.'» If .UlIC/ 1 Vi
lli l«'t »loiefa «Vn
»it vdov«, f»:i l. i
koear. 4!» 1'
vrtnar.
4.1
ni in »e
JO
Soke mu
i. I xveeer
ri ».t Notruiyidceiu. 5?»l*t
i'mi Anton Milavee po
ft' i \no Hl» M*H| pre
#:I
t,i tlogod« k i?/vai
ko.
K" I
.•Mar, Tl l-
telexnttarja 0ri4)k
Oareojah.
("Hx'otlllka
»III I/. ITO-
-.lni
preiskavi pri/-
uadel nvojega tekme
111 kani nnn, ga |«*I»U
urtvega na Aeh/ui
J« tudi. da jo i i I
UNilli'll.
III.HHRI'Vat
pro!i SM
i), baje tudi v»«Tkrat
'«re|»*lja ubil
j« k sapora detelaaga
sodiata
|l iUW .lljd«'. lioilia Je
i l»n, loin/.a la It Trt-.
»vin ui»«**"'iu /upor
|l- 1« v prt-iska
•:H uumlat
V A.
Xmlnj
if. dod.-ljeti kuhinji
i volitvah v Kotovm
'111J
A prtttlala jf MIII
wb »aeetku akrtit
... pri eetu da je
IN
na pre*«ii«'cenjn
IIANRT'I' I/DELJENI
Powbiio J«- Ni'im
IU«ll Sloveliei po
itmdtdate. Zdaj ji'o
/a kn|ik rasa
Jtutmijcuega
nabora
!PM'
vojasKeg i
I' /nlllll.ili v liaoill i
um «iiiie Mf«'
»al 1.1 pUvnl ak
\adrej »,». *»ar
iu «Ul(V««»' na powtaji Kakek.
.lite. it«*itn'«». 'irt je l.a tiru pa
med tvii pa mu /.elejinškt
!«•*«. I 'h i I "i"
Juut'4 /-Mil po dutllfc'. Jui-'.
!ix StruiavfjfH pri Kranju, j« wl
ponori ob savskvni brt'gu ilomov.
itluu Suha«l'lnika J«' p«ul»-l pt»
biTgu iu /n«b'l ^lav( kam«'n
tako hu«l', «ta j- pi»*ltil lobauju
in drugi ilan umrl.
Kdo i« stdtj Virik mestu dra
gtoiif
'A \!iiii mm (.i ilni jajo («r«». i
la. da Jt' /natno padia «'iia iivmi
in praiK't-ni Poii»'k«»d ji »•»•na xa
polovico uua prim« ri /. oin» «p»
mladi kljul t-iiui Hit-sarji niau
/nihali iii«'»nih wn. M«'v» v»«»|i
vrat af vedno prodaja p» ata
irib. At* prvotuo prt'tuauili «fiiab
Kdo neki mlaj dvla draginjo A
li j»' tudi Hfdaj ttUno knu't Ivir
tem nt'*mwniin raiiiifraiu*
Štajersko.
MnO
*e j*' na nekem paniku pri iior
njeingrailii llletnt pamtir Krane
Seniia 1'anel j«- »in-'-Uoin
ga di'lmlajaltta k- Setliea .«
pifd par meM'i'i .1... I'sreeiii- p..
d« I, da si je pr.-t r«'»ei moiiraiM'.
K.'Vfi jt- bil od takrat \edlio bolj
alaboumt n in j«- ve.'-krat v svojih
Drobne novic«
I,- š' .1 it jji nh »In/.
«eri»o poroko 'a .ddiajala t- ho
/.akuiwka J.Ui- in lera Ribif :ui
Hazko/JTH
S1.I\ IIOH»I IT"
I
li ^ic pil Ki'iijU'fih Jul. .i.'fi i.'
i w ol«Mitake volitve |H»trjejn
l*o«lru/.iuea Ata.i kniet^kt
.t!m le av fiaintrava n«tatimiti C«
Kri/ nad Marihomin i ti Sv
Juri ob IVKIII« i.
1
ortin v Travniku
»kil«"' lovil v df
nnjiii predlitv. 'i»
*«•11» i*.telim dr.la*
glj« v »tolnin
lo kom a d«'
Mi-jin-utfo--!
vianafja
NT'*
ti
fali !»palnli pod deloUroR i
jlarake *entilj.U podrnAnitv.
V Ptuju Ht4t i 'h- V'
jaii jioinoenii
1
'•.«
t«*gne raxairiii na Nue pekov«i.
hrti v Ptuju l'ovs?ro«"de m»
ft reiH't /. m.ijNtn /atadi pl«
i MarilH»ri -.«
'..pea, ki i
i«'n. i TM-.i' k «iinaj
I. .i N,.y kron
1 •s'.,-' u .. i.t.
M.
1
i t-'iii o^r,t ve it i, «!..
«'ga X4taluka ui im
iti ix Amerike I*.«
«»vntja r.'»iiiei ka/.
priiievi t*Hi K
Romanc, pwr*tiuk
e j.« pa xattiudil dt
r«. zagovarja w
m« I aredutev t* ru
k^r pa tuili ni bil
•ta l»i.la i
7a|Hl •. iviM
glolap
i'
lNMik |«n xaaaomor
ektrienr /.••ie*mi*e i :i
4JMMV«I bivai »pr- ....p--.,
V..
1 v
dalje. Ho Ma to «p.. uKrad«
e kr
17
j** zakleli'
''an **i'»'iti Joef vthn mi^i. ki a
mu takoj piink.Hila kartn. K
i pv»t. ({ial,i Ig \»ilov kmeta, ki ,mt tl»n
loiuov Vxrok p«»alu
Iwje^ta, kT !!. ..k-
Svojo muer napMlal.
i s,
\i,
ria»tal
Nnrtit.
i it. jicab
••'•Kil At« i
:dvi
it u •»sr»
i ruku
u i i
Koiosla.
M«t(
gozdu.
.Ml M* i
Ilidt
^'ii!l"|ili
uslll, l\
i• k«» iti
j' i padla n
v 111-iKit kil II
pollioilia /.III«'
iradnjt'iu ti
i miiakn
k..h. i s
lavni
ki Pi
ki j
so podirali
•l VfVilli JH»t«
Prtiiiila, ki
lev. !'h|i» (ft.
kalo Prvimi
Hot k U i i.
i •,
!Za|"ii i
tit rok
PoUr pri Sv. Lcutrti
okoli. i Si I 'lana i 'm
nil ogenj
PI
...•
ML-NKTI
Kellnerju.
GOSPODARSKO
mi
PRIDELKI
Ž1MIIO
do
c.-nijo
okoli '. !\, /.IIVA
iilmn.i pa 7.na«ta I«
Meitna klavnica Oelo\
).' ghisoiu odlviiin'
giatrata odprta i udi f.n
in živili« ir
udi i
In tj f-»k. I(' vu^iki. »r. (-!a\
nuki
I/ Rajlfuhiirga. Zlato po
i-v.
sta oUiajiila 2J novembra
a:,"nska i»t A!»»»•»ta Vvl«»
HOSHI
elektniai Mesnici
Celovcu.
l'l«ni .HVMtIM we« i
voxil voz input ne et. ktri. ue e«
ne žehv.m«'f nekega n- Ai^in.
fcole«.a rja. "K«jle«»ai
olu
ljube/- i
KOfiJH)
so ga
—i^'1'
v..
v o.ia in prep
i.t tudi V 111/
in trgovine.
1
tneatu uirtt'A Kdo
kriv li. M- ui douuat"
Primorsko.
Laik« bojne ladje strelja iu
trisko trfovf-k« i.m..v
I ..I vi' t«,111«' ta.
Vpha
Koraki V ..
'.'JU SO
!. .•
'•••o I'"'
nika i
ker Li-'.
It nt rt*'1 --»v.
N i i
Paraik v hudih t:,kah.
V nI« I i:• ihte
inorjti na p«
parol*' vi družbt
Uoiuo" v
Ne/nam
-at niki.
Hjenie«
domaei
s.' nek
krat ju.
»ruo i»
»l, f«««
,«.,
1
ter« Lida P*tmoxn« ladja /andi
nevihte ni mogia hli/u Par it
ima n« krovu kanieiij.- i* Istr«
««a
ka
Ai j» UAjrdov fNiraik
Tirol" jf »"d
V zad»ji «M'i»
..M sv.-t« ji' dovolil
ttiaiii babk'Hin pi"'
-..Mijf njili letnih tiar
telil zvišanjem i
!. in namerava di
,Kiicati v kratkem *1
bt»d*
1
KI
i. ogenj
*e ne vr. Kellnerjn je
na in
tli ušivo
1
i" lorasitii
HO
1,1
tf
l\.
Poitno rkvnaUljttvo v Oihtvci.
N'praaanje gl.vh anoviiv*
post iH'iTu ra\iia' i, 'elm
}e
ri-nena ..«• i
ili na avoje s' .i,
tudi bii/plH.
I'oHlop}.
i rarjti
kapi
lift
proti vplat ihi obu-ajnih
iiiu
Nesreča
NA
na nekem
vjju »»čutili tilen
hajal
iz
UMMt
i«r« -h
Tiiori
gbiaJSiMl k«*ar«i.
St4iiiii*!j v I'» udi, fclar
i, i v ut'kfin m«*»i na *k
,, nabaal v Tmlu v kavai
tati. k«« i«" J1'
i' ./\ali w Trwt'HH, ki J«'
i./« odvwlvl v ..paztivaJtu.'
hohuMiiet-. l^oudija
nfli U* toliko Sf/tiati. da
•. .j v iiclvt ni me*tu «ia
'(»kor a* v» spoiianati
j,- prišel v Trst yt-dn..
.. nahaja
Mal»r
:r
NtxadovoljtM babue
Samomor poročniku
l*r, i t.i'ia I 'li r\
i-: i\ nika izginil dom i
•. 'itik Manila Sehtilw-'
ra/li''*n.- govt.rn
^nil v Italijo iti dr
«•. bili vojaki na vaji«
.! t«'r
skalne v,
I (»ogledat in našli poro
jbntha prestreljeno
srečnež j«' g'»to\ o h«
v»ako «led /a sabo
iT a bodo morski val"
za aabo v globino.
i aiati
Nt .t m-!» Ciril lleto
v btri
Součenca ustr«
.. K.ii K«'iiei
•.
ighd
Hetiet
I V:
i
Listnica uredništva:
Mr A. K Reck »prings, W
,I.I dr/av.i
HI'.IM.i
l'"ii
,, i v tl. *.. 1 ..i"
Naročnik v M. "aokee, W:.
i t.i 1 bilo i.tnih
ev predjed!
'storaltnh giit^ -•.
'•la jih 1 i
•'i\. It'
1
i
.» vn" i.-vm
"Hreuekeivn ii
nahtdbiua, v
v .li
lij*
ranskeni
Ku«tNa
fM »lotit 1
Uiini Pulja
ua »l po si
.». u.,.. Iz Pulta HI k
HUH* UI tflt
Tudi v Kva
kov v budil
kah je nti*e i
v pristamSee
bi je v e- parni
ah. Pn Itenet
v*t rijjtki parni k
i lomile« »a se-
A1 I
Prijatelj ltsla. Gilbert. Minn
Po velikosti i
i
Velik« katMtrofa ob latraki «M1
1
a i/
slovenski
1
siva Zjeilnyeti I
'obljuden**: inenj" ''i•
"t7l atirijaakib milj. ali 21.4
Oroxaa telexmaka neareča
i
Pariuk RtHuaiua" ,ie bil
ikliraki olrnii pn-nt iiftih vihar ki i
|.:,rnik v
I*ri |M*4syi milk
11 ivt'
1
j, 'i^nf^igTirft-|iii i uvrni-ri-H
i,..' IM
Vino.
Cenjeni rojaki, naioča••••
naiavuost i/ vino^iatla. jaz imam
naravno do,nače vino. novo vino
črno rudeči /infandel, ali belo vi
nuškatel cena 35 gal„
nI:40 centov gal. Lansko m
n-. ktero imam ie v /alogi črno
hIi helo, mubkatel ali reesling 40
., tHiov gal., stata "»n«" vino
50 gal Uroxnik a! n-pinovp,
$2 80 gal.
ovb
na jfdno žtirijaako .i!jo. Itflgi.ia
prekaša v tem vae Aave n*v.
tu, ker ima samo 1 7lWl »tirijas
milj a sme pona 'i o».
bami n* je«lno tak" miljo V
atrija meri štiri i.t!
p^biv«h*t i'- milj"
Naročilom je pnio/in den.*:, p..
sma naslovite na
TM
francoakm.
Šletnii Jjiltše
CE
slavbc„ik
Evelelh
petretajetc
ht.<p></p>Minnesota.
eosiaiii t«
Mv:i%
iU«ot
točno in
Vprasaite sn ntni kadar iiniti kai t'
«|«.NI.K.I UM -OIULI
pri fKtte?fec fiiti rtidnikrh. ofcntif «a
/.aami jct da jt pomajjal rejakoai sliko. p«5thio pri
edskadeta. e kupuje predaja tudi zeffiijtsca
Alois Kotnik „.,
Predplalite se na "Nar. Veslmk
irw*»aWMeweet*rwi!
i iirfwnniinr .r icr- -r i mm
DULUTn
dobiček
hauitn i1 s tst,
v
Iltort -ii s lo«i se plttcuieio
liitvvu vlofie.
12 Gfan! ?M11 Hi .MINN.
tNajboijše
vrste
dwvcm Y&M
I.. ---.L iN (..iw.l-.i liCUi v wi\uvM«
iuwaki t/ 730 Garden Str. Imel $60t) v i:iatu in $35)0 v banko
ili. je denar v postelji K o pride enkrat i z dU vidi da n
•e /gorela hiša a

v
V
v
v
v
v
v
v
s
W
*li j? i«dect
JOSil' V1ANTLL. &!&m I
«UMI.
ni«.., a*, »rs.
|l
ht'
I N N
Preoslaneh In nerazdeljen
1! {,550.000.
IMHTW
!f£0iliii i S pC:.ISi»0ni
i n o e n i k
»»»hrattok. Potkija
oče dobili zlato!"
Ce imaš denat, .1' n nr aH ti ga »e la'"«*.
'ejo1
»WMW V^»
pohištvo, postelje
motroci, oorav zvršujemo
kratkem naročilu. Proda
jamo dobre
peči in
vse v
po
sploh
to stroko spa­
dajoče stvari.
MK.C
NASA BANKA JE VASA BANKA.
4 Iti- ttiiin
w
-J* A
i'c e

U". j- id^kl i* jilt
ka fivti v gtwi|h»da^ketii pti- i'
}u hiin.'ga (Hweatnika liuk-. ...
pi''»•!»! j»- Mill
ravnal, da
f» tudi drmj»
nrt ix-l i»!
so REV ... ...
•»trelja
1'lilie i i
lie lad
tIO1H»,
Mr. A. Chn..i •. 111
ga uiei-',i :-, s
•Ivili law i s:-, _•
'"intfiija .ir. •.
pros'
'h n je bil
n a*
i*li na po
j«!i: broken i
l.i. iiu n/.'iiilje Zdi italvujte!
110 Lincoln
FIFiST NATIONAL BAN«
tdiivnioči 8500.000.
Miners Stale Bank

xml | txt