OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, January 04, 1912, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-01-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.*•»
na-
la!
-i žcleanin.
51 Mnh'iiv
i'h-raliiila V j'^lnki imtek zft
nakup 1 |m.jii!a Vmkc ?»r. •horn
lull jf tenitt lr:»hi =. n« kar g*
.!' Hartfield TfKtr^' v ginvn jg
u.iiokrcHH pog'niii. Zdravnik „je
umrl na rtssstu, Za tem je stori
iee nnffio »bežni ix ka*n*s Raz
burjeno ljudstvu git je ttjelo ter
P» 1 ja». ~:#klenilo nievredneža rta roestu
I« 4 milje «a- iTif^ari. Preplašeni morilce je zn
kraju Fiuiey pttiBij policijo da
•n-arera, ki je ljudskega maščevanja,
11 t**žko ra- Tukiij jo prepovedana proda-
Great North ja opojnih pijae. he z liMkom aH
evru "Or.-jro ua roe i lom zdravnika zamure se
i:r pomo- i dohiti žganje. i« t*#a način# »e
i je Willis tndi posluževal pri svo
i *u mdi to- j. ni pijančevanju.
ii mrtveei ta
ti mogwe sp Senzacionelm aretacija.
peljal «1» 9.45
Iti Seattle -V 1 ^o« Angele#, a' J. jau. Vče
whajal se' je Iraj J«
art",ovrf1« l!t*i
elj projre Mi* delavske organizatorje
a mIu-'-hjuo nij 'lt'r
8u UM
am
orela v'
|K»h»on
|K)k' 'i.
i' kej siu2m.
,»tI n.i!
p«.
javni!
riskega
i.tMaviti
ImenovHnj«
vrfiiln m.-
OViB* V K
sumu iu v spletkah *ve
kara se'**" dinamitardarjev. Ti možje ®u:
Olaf Tweitmore, vrhovni raču
•novodja "ralit'ornij*ko državno
„1 |artre,ev trgovske zveze'Anton Johann-
lensi
la pokonci ob
Zvi"i('
n
«ip Pw,lužai,H"
i^0
zgor«
potuii.
K Mumey,

nllIlu,a 17
Ijai '••••!!«. v v-i, !. i druim
uta.
V ivi/i MeNsmarovim i-'
pomočili I*®'™**hxwu
*uv„ M.'MaTftpnb. ki y srnjr, kn.
wt«ur t*« «m Wi. v *v*r
t- At^pcleit
i t)hl«pju. pri}.(i*uftU i.i
P« ni
i
^ruVii
'•sir
lo*#.
n klicatijo o* i
tu, ki mo \m
ibljajd*
ttldi »sta!a MeN»«.iar(.Vii
•i- 'v K
Znana a
lM»r Ce». kupi
od je je Sfiev
/a $75(1 MK)
uliti vetikan
iiku*s, Ont.
pttwlila
Borb i ra predsednika.
tt.iti U. dee lUll. •v^-

did«'
sova-
t.
W iKeoitxina
bližini Kai
sekanjem 1«
15 tet
valed pijače. V prihodnji' !i
xaikott! .»jo «lrnžjin i
Xjf.gr,«., -v.irr^a pr^i
»«wi dh Henry llatfielda
»n pri njemm
p* i spravo in itnr Um
i3# pttd..! »•., ..-Ho
kjer S'.: i .•'
kiirj«-!!«' pf i v timber,). .I.i
pretepaj in rovati Mel
preobrnitn »ta zaknrjeno
•»linJica tem« i I da, da -•.?
i:aSla »mrt i žv«lim v.
rele )'lNe.
OVbi diamantov te dragulj ta
mi.
New i or k. 1. an i'
^dil bode jn^peritrtto
ali države v prvi vrsti i i
i »,H dn= i:•••'•
I1-!-.' i ,:: nmnet
ie j«wijetui«• ali trt'isvee.
('nrinski urad (tarnanja, da
je leta l!#H plaeaio uvo/a v xi
jaku $4.'{.57*1.48& od dwn.u. •••.
iiirupth dragih kamenov
tem leto HU1 doseglo
ikord. 96 odstotkov aplo
.voza pride na nev\ vor»l
nki nral. V prore/u plai",.
blizu in pol milijona
'u% Hrt «iiW od teh f»•"
?fajv«w drafp" ..
jduKlo v mene«i
*k'w* leta, i |.'.i
nje^a 4 mili.,
.Kolika hi!: i-. v i
Ki»d-
v
Idike ity. I'-
K,.?,! T« i*' organizacija, Kateri
pripadal tudi znani McNama
*edaj v K» H-tjid v-iv'»
»riozna^»iu «h» na sumu,
iKimiitraii pri r»zpo«i!j*tv)
ždr»v
tn«'
države v (|rU|fi.
•i. Nekaj
v zaeAMie
r« ojetu:e v a
al« pomov na
t-JH«krKi\ HliO i
mjevodja kar
ro do Miruje
e. w-
Preprečeno liftfeunj« wamrea.
"-»'••n' S'. 3. |g«. X"... jr,
"K'Va |." :-.i
policija /uprla vsletl napa
nu ifottpt) Mrs Smith Tiutliritj,
/rri 6 nii!j Ad tflraj
1 okr«
Sibirska .:uii.i BUnne-u:t.
!. "*eh »1
Soptr delo
i jeinišniei tti»
Naglašaln s
lwš izdelki i/
aeije. (Jla
i '12 ici\irr
asi proti li gia-«» i u.*
Iga kandidat«
i Pri te ta *tiorm a nji: i t11 ru/.
11 i napram zop« !«i. i
vi MF. Taft.a ter remilu i.a. *:.sj
Tse
Mva.
'a. 1. jan
ri»-s!a •i.'
tukaj krivit
wjilw Hafffid.l.
iee, cahtev«!
It*\-nik* J)r. K
lirsavne
iswnatorje direhi
j-otow
N A I O N A
)i5« 3?
kodu j*.
Ulavat
Holm znamenje.
'oniielsvilie. Pa. 2 j«1* I/,
glavnega urada /.naitega ia^tiu
ka -gtj
enih ali koknovih p.- tj
Frieka. d"h.. i- i" -sanealjiva por*.
eda» d.t ...d.- telalo nepr^ai«
no naprej, ž^gradno «ilienih peeij
bodo š«1 pontno/tli /.a 1 Tt4M i. Uai
neveva kokM\a družba bode pa
Ijttd-
.. v par dneh d.-!«»vaii /,.ip.-t
John (linger? »podit j« pr*d pra a pwrai
Bivii orihjonar Morse 4^pien
sapors podkupljevajBjjl,
A i a a
kMRtik^K V|iV^..'
p4al .'drage
-i sSarit U-i
Z-i'-.^rek
'ip l.(
zhit. e- k
j. erniko
ravilor'i
10. To n../,,
kaznilnicah.
MilHitukr.
.• rov al a
Wi*eon-'i'
'•.-'goirnia e
delu p.*
.: Ktl ZOj-
2 i.tn. Tuk
W'' fA-Č
ty[!6k.
da ga je ki J*»
-i i.ralj U-du"
pri prihodi! I«
,» podkupiti.
ielj W, M. 3^
ikti tnl in (?-i seli-.
'.'-i. te«rt *.«•
!-r-
-krslj ledu rt
111« Ntef'
s h-' .• :.pora
Ubofi Ifewyoreaji!
... v V or
k. i jm NadL'1''"
raznih pralnieat
raj kal«'. ,V«i W»t.'
•••'.e w#Bt
pi tiemiei in. I'bo it*
muftii bodo -n*|»o«!
ideni mrasu aam
Si! v Vit.ie
Slovecca radi ljubo
taostL
i'-'. Pa V i..«.
•t. v NoitJ
kst«la p#
)tn. i.
p:, giavi J|' ijk
*»*"*,+•
4 lawarja
.Dunaj.
,1 iMjr anje
t.:i/
s.
D.ier svojim laei
rkev bila je ozna
ceno polna ter lii
aiijkalo kav
A ko »o moi!!!
»oj »kudelie, in
Po zajutn-i.:- ,•!.
je pastorje •••.•
ii' p«m*?na dn
t.
«J
dba
NAZNANILO.
Tiskarna Na? od
nega Vestni
ka se sedaj nahaja na 31. East
Michigan St. Duluth. Minn., šest
blokov iztočr.o od splošno znam
slovenske trgovine Jos Srharabo
na in štiri vrata od Duiuth News
tribune' lista.
Skozi Dnluth potnjofel rojaki,
vedno dobro dosh'
"Marodni Vestatti".
ESTNIK
1912.
inozemstva.
AVSTRIJA
K UBIJA
K I A
\»4
«««H-fl
VttfttMWfl In
st»l«l do dt|a'
1 N A v

Ti so- Al-i8*1-11" «««&>»• Stat" Building
iirilH, kuliiu- vjT^
ktvler ^ar prepovtHiHti».
jj i lNlipija zanlfduje »ediij še K. A.
'(,'latleeja ia San Frunri- K,
ia(T«at unij« s« železn- '.'••••
'iaix j« i,.'. »,•» ukf»r«u
-odvikaih draži', ki
If I deiotti. Jz i*i'
le so druilH' velik*i
/h žfiuti kuk*
Zgordb med prepirom.
Pittsfield. Ill i. ja«. Faruter
K v -v o i
i .-»j,- ii.,i d'ddti •o»i
lju ja i& uasttt u Vt
)jo »obo p«i ^etvt*i|
•4.
Volume I. Lelni

xml | txt