OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, January 18, 1912, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-01-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ml «Emwo*ai*
ItuHtupdii, lad. li Ju. T«*
kaj zboruje 1*» didmrtt* pn
mogan&ft tvcft to drnlfe.,••-•MM*
»«trdi, da ja to jedna ia*Md naj
km*meti m4*
ja iftilv jqpdoviai prsmagar
4&* tetoliy« IH 4^»* X*
nad«. ISboruje namreč unija Uai»
tad Mine Woekeaa «f Amark*.
Delegatje bado izračih aabtfcve
razni!) premogarjev draibam, v
prvi vm^ tikajofe se nave plačil
ne lestvice, ki potege letoa dne I.
april*. Obnovitev plačilne lestvi
ce nanaša se im okraje trdega
mehkega pntnofi.
Na predlog prišlo bo tudi vpra
fcnje j« li naj tudi mali posamez
ni rovi podpišejo zahtevo ta *vi
šanje plače po novi pjMiln lesi«
vici ali ne. Bivši predsednik t«
organizacije Thomas Lewis i
Bridgeport, Ohio, se je izjavil,
da bode delal na to, da na sme
ni jedna posamezna lokalna uni
ja prej« podpisati zahteve, pred*
Bow w doseže »kupno sporazum
Ijenje vseh ostalih podmrganiza
eij »o posameznih okrajih« To je
najboljša metoda, da »a pravo
čaano is na previden način savr
tte mogoči strajk, kajti v taki aa'
kvi je Iv večin«, Qelokvpaosti kt
aolidarnost merodajna.
Jtaftvka tkalaanfc
liawrenec, Maaa. 1$. jaA.
tisoče in two«V tjgityftv je tukaj
oetavilo že avo
je delo v predilaiaftfc, Bwns ae
je poioiaj malo, anremeoii. V
pat mm MAvM^iiv, a
do medsebojne pa«oH»e ht pre
mirja med delavei ter tovarnarji
MI* UCMITVI m' WVI MB AUIIJ4
Tite porottM.
IndiauapoliH. Ind.
MMRtrehti to ali ono podjo
k«r ni imelo ista vpaideaik
»kih delavcev.
Detektivi piuhlkaU ao twli
o rmzstrrfjf^ii Ipwraroak, Id
je dobival sa^aj akwjeni We
Bavna pred odhsrkf fiN^Ca
kota) aa ja
«ia^«t-,daair
*jd^
prugewi^
tt'
Kt. K V
*, «L
v
nsfij
mstMi
i Mi inmiummmmmm
1 4
K i Si i
nferaila,
v
s N
*. «ik&&(:* '/I ''^ftf«4* 2fc j^M VS i V
Chicago, lit. 16. jan. Tukaj so
trgow v strahu vsled pomanjka
ae ni priilo. Včeraj vriiliso se tu New Jersey. Prebivalcem iz oko-i«««1 pozs ej. le par
veliki Strajkawki tsgrodi, da je ju«« dels to dosti zabave. Doati ^l^1
mogla milica posredovati iiensk je še tndi prekoračilo to
Guvernerjev tajaik D. Hol- wteo na onem
man puevHovai se je ie s vodjem ®e«tu.
itrajkarjev Jo*. Kt tor
jem is
New Vorka v zadevi premirja.
Valed ukaza mestnega majorja
ao danes rs« gostilne tukaj zapr
te. Velika Everett, Pemberton in
l^aarrenee prediliuea j« tudi da
nes prenehala delom, ki ao ime
lo nad 4000 tkalcev sapoalenih. V
preostalih dela pa samo ie pov
pr«4aa o*»trtiaa.
sa '••pij poakoeila i eamogla i«"«ti pred sodnic
je i» tta tl.00.
Na tiaože in ttaola vre* tega
pridelka je larntlla po rasnih
tetalnirjenih akladiK, tako tudi
letaaiftkih voaaivtt. Vodatvo že
teaaiee namerava vpeljati v to
vorne votove «a krompir poaeb
ne peči, da ae tahrani gns itt
Vkode pri krompirju.
aa lataiM woteflu ari Qetin
V9MWw TVJMi jpi*
Waahington, 16. jan. Vlada je legitimacij, saka se računa $2.
dovolila pol milijona dol. sa alav jSku^uo število ustreljenih jele
noat praznovanja SOletnice vtle- |nov v državi Wis. znašalo je la
pomembne vojake pri «Je(ty«bur
SajadajM, faraojaval ofaralor.
Tarry town, N. Y. 14. jan.
Danes j« nastopil tukaj tvojo de
finitivno službo gotovo najmlaj-
y
kal rasnaiakc brzojavov. Pri
»govaiaaojhom. Na podlagi tega dobil je
|»ora se tudi.znam Ortie MeMa- aamostalno shiibo pravega ope- jM
»1, olitoien ra«ahraiatrelb z(ratorja. i neki Italijan nstreUl stražnika
inamitiwa, povm^a po tajm jp^
|«ve»i dinamiurdarjev zloglss- i WHfr* »ogriijfc hotel na onem mfStn razgnati
jsnuiljivo četvorico Italijanov, a
»mm Namaratom na iela. -MeMa
,1 uk.j pr»i «. kpo-1 N«r York 1J. I«, po*,«.,
Buffalo vetjo kelfc&ino dinaiAi
ter raznih drtlgtil raaatrelnih
»v. Zbiral ae je tndi a
Njimi aavezniki, ki ao namera-
podzemeljskih zakladnic
ttad 400 milijonov dolarjev goto
vim in vrednoatnih papirjev po
pofamma nepoUcndovanih. J« pa
Ha -vsi sakladov v velikanakih
sa^irnjenft in podra
tilfc. ^Mwko pod mcvaUaami.
Thyto pinisarshnaga wlWrf
kn^jegaseev WaMha aa naiH
writtl nad. v*»
vo. V apr»v»dn korakalo je n«
aofo nlnairth tovarilev tar bmM*^
«d a ippMMMB jMi- Sa
m--
m,p*.
svojfb
Milwaukee, Wia. 16. jan. Mest
I na šolska oblast kaznovala je da»
nea Poljakinjo gospo Teofilo Le-
»».te—^ W« ttt« I« ,„i»o «ojih otok v fc!"* ,v
'"ora imena "sukega posamezne^
fa otroka. Na/iianiia jih jc or*
aiao 14. Trije iitiicd razp«s»jeBe
•i&h drniin ao kaj radi irosih
jali od ponka. K^r ni imela žena
'"iiarja, ji je sodnik kazen odpn
sttl.
ju
gn. V tej vojaki se je od dne 1.
do 4. jnlija 1862 p*twbno odliko
val nai nepozabni Lineoln in pre
ma#al do cela sovražnih«,.
Tem povodom vršila ae bode
dne 4. julija velika narodna alav
noet v Ofttyaburgti, kjer bi lo
poatavili Lancolnu tonil kraten
spomenik.
¥Uc prfMR&U.
7535.
i
da*je mogoče kora-jM
Wmntsi ieletnieL
Philadelphia, Pa. 14. jan. Ne
daleč od tukaj zadel je pri Tor.
readale brzo lak p'niwtylvaaske
ielezniee v i.. ko kočijo na križi*
sen projfe Vsled te ka!as»rift iz
gubilo je 6 oseb svoje živjjeoje.
Poneare^eiifi bili so vsi usluž
benci iz boljših biS mexta Torms
dale in so Rt- peljali k maši M«vl
temi je pet nak v starosti od
16 do 4Ž let. tet 50Jetnl kopija?
Rristol, Tenn. 14. jan. vlak
Norfolk in Wertern železniee je|Karoi Davidson.
dane« pri Lynehburgu primrzml'
na tračnice iu ni mogel dalje. Za
lili ao tračnice in kolesa v.elo
vodo, na kar so vlak spravili to
jpet v tir. V zgodovini eeleznie je |ki mali kanadski n:iselbini ne da
j^^o nekaj novega. od tukaj, končal si je fvoje
'iivljenje 35letni naaeljenee Fran
labral ai hiio sa groH^^v,''
}m,
Miuneaux na a ko tragičen
SonH^nzu Vonkersa popolnoma .»oteAse je na »aprlIv leseno ko|^ npi
,n
y i
n^^0V4
*a
traP!a
}«o.
tem se je pa tako spretno priva
[dil brzojavljanju, da je naredil frWv »Vojegt poirHoa
15. jan. zadnjic sknftnjo z izvrstnim v»pe
!fTJUWra grart
,- W
P:
.Mar pka '-':c/.'-'-f.
Madiaon, ia. 16. jan. Državni
lovski nadzornik Sholts nazna
nja v avojem letnem poročilu, da
je izdal leta 1911 25.400 lovskih
II In nr« •iiirtn« Vmft. i Algerijo v Afriki donaša dve
V^mtiartM karal* -.
trienem stolo. Novo postajo ali ti Francija za
in nae lnik držav
!julkono^aj*-
ui
Chicftgo 12 jftn Na uko
i", v sever-
ita
,ijanak,.m
pwdmwitju je
MiUerj# trebtlh MHkr ie
rf n| inuik( nrt
oneni meatn pripetilo mt*
se je tekem kt že vež ubojev in
napadov.
Sapui |n}a IimIm kras
k wain. st«a* akvgiaaav
1
W&
SSsaKMbOfr
HR| IWN^ JH^ rab Wli Wnn^ Vw pMp Wh
:8 mesečev ječe y drfavm zapor v
Leavenworth, Kan. i
Primal je sam, da je poneveril
$439.00 eraričnega denarja. Nje
živi
.numta da gb,b« M.(K) ker ni:K"V* r""08* J"'1""' Jf"
!*•%.!»* «5»!'«. Mnp. Le».iMik. ta»l» otrokl'-f,"^.,1"1**1Jf.""1'"' ',rrd
jo daleč in isto v pr^iiru umo
ril, Njeno truplo je za kopiti bli
crn
vanju našli slučajno okost
jak nesreč a iee je prišla
Vmalu na »lan. Sodišče
n je s*!irt nn ve^alah Obe
«n*rebli potem" v živo
Hoverner Johnson pomitostil
tri ostale morike v drismrtao
(o|"„ t-«"!* ••«*t»orn v
odfravlrt .gkesanje &>
Uneav.
T.imburger tir zastrupil otroka.
tie1* arnosti. Sir je
in zastrupljen.
mm
Mi,f
,SeP«««
bil pokvarjen
nm
*^vetu
ie
ogenj. Hiša je kma .. «iiliion«v
•že,ai
Iz iuznsta.
4
fnrt ma v*al#.
n. Ven K*rk A. Wilkinaa, ki Sž
lileu in se je »ernamil v Kaiwaa j»a^r
Vernie Ciyrmen. Pobegni) je ž'
m.U po njej v sosedno državo tal pogorela. V ^al-^ sa™zeii^^ .nem^k0"naC1^0B*'l,*^ druatev. |pi!^n^ Sneair/Hi'« iT??
navadnih vinskih steklen.e Frsu
golnograd.
-nlf,-ki.
mi)i
vT X. !f
llJon^
novoletno
Potniki iz Minnesote in družil*
zaadnih držav kakor Dakota. I
Montana, Washington Oregon
in zapadne Kanade, so ie dolgo
New York, 14. ^am tupan Qay
nor je bil diMaa ptiaaten nan eki
diamantni paioči. Slavljeaea sta
stara i« fl» let, jp»ta veHko i^em? drugimi, tako da se ne
nrnkov jfpvnukov. 2upan ja fCfwafatl i* post*j« na po
jpri tej psitti driai BtimMen mk» ntkjar, voaov« prmwita aa
*r*m*- k^wa|p|i aMa-i""" d«A»m*«kNawr Ymtm k t»frnaaska *Wi
ttad bwaadHMMn "l^k^balj vajina aano* "Wk tkli in imam tin ^a asan
^a k*:
Nai« profa ima direktno rv«-
,rklft0r
slMMh. Mbjf:.. 0Slik'-4j«^|d
»—»ta^a
IWTUIA.
Di«j. v liiiw pok^iw.!^"^^
f1«*«
ni°
to,iko
*&m
i«rali'
da
Gl*vi
morali svoje dejanje izvršiti s
tako naglico, da so izgubili spod
hlev* na s »jem no- i^0 čeljust uropane glave.
Z*greb.
Sava Dragoviž, ki
Sava Dragoviž,
[j*1 bil nelavno obsojen od aagreb
stvar ]sodišša na 15 let težke je
obsodilo
bil zapuščino 15.000 kron.
HaneoeV, P*. 16 jan Gmpa i J900.ik0 premogarjev v raznih o
John Marshall prinesla je danes, Gradec. V seji delegatov ikra jih
tri/ovine kos takozvauegn i nemških učiteljskih društev na i stavko
"limburškega sira", t^r ga je jštajerskem so sklenili učitelji, i/ plačilne iestviee. Ako bode za Y^*
dal* svojim otrokom. vnetni ifitopiti s l. januarjem 1912 iz stavko glasovalo dve tretjine d£-
o
e
ni Dnr« ponesrai
**,onov
vin»
Albany, N. 16. jan. V nasi to. Od pridelanega vina na ran vkspfMlieija, pa Ir lit niFrsnr """•"""i'" Theophile Deleasse, fi'
državi zapri č!a se je agitacija! eoakem mora se plačevati da« ali.^foj^ jnančni minister L. h. Klotz. mini
darilo:
I»vov.
Nai mesto usmrčenja Kai ne, še daleč, daleč ra to pro- vojaške načrte trdnjave Pr-
lpns
(piunvf »«v ntif guuc. \fv v*r\
in
zrakoplov "Salz-|k^neta.
mmw
sa odpravo smr'tie kazni na tlek- davek. Ako bi nam hotela posla- |«iter za javna dela Jean Dupny. Manila, 16. jan.'—
to odpravo odobrava tudi truverj ee ta svoj vinski pridelek, pri- K* polkovnika Dodunova zaradi jVolonijski minister 1-ebrun. ns odplul je danes parnik T^ogan
ner
Oil
za-j slo hi na vsakega prebivw loa v vohunstva, ki je izpovedal, da že! ,r.ni
,. •. «orov Col. Se »i l. Nov« predloga ,7ied dri?Rveh približno 78 mekle dve in pol leta vohuni v sinaM -^h-ister Ferdinand Davni. N«v «ra bataljona 15 infant, državne
S» smgtrai naluabenec aJt oper* ae pretirala v kratkem v i "ie dobre franc^W- kapljiee ruske obrane. Izdelal je za ur-i ^m^KOVini ministri bili so po- i*a nespolka Odkar je |x.stala Ki
lf baTilaih .• *Vn *1*1 *n
.. 1 !*. na električnem stohi bode se ka-! dukeijo je naša Dolenjska, in ze- jaeniysl. V zvezi s t.o aretae.ijo jfi Valliersa. kjer »o imeli dolgo po- vse velevlasti svoje vojaške od
SL. iT i^valo hudodetco jr doamrtw* je
IIT. okraju ugodilo |s a« feaM
la zopet otvorila.
Dunaj.
,rN.
kpoznali veliko udobnost te relea- Pariaa V seianjem tr^
jnutku kakih pogajanj med
avstrijsko in francosko vlado o
{najetju avstrijskega posojila na
nice, zatoraj ae pridno poslužuje
ri jim jamči splošno zadovolj*
Fr. Pr objav
Francoskem ali o tem, da hi ae
Nai vUk zapusti Dulutit ob notirsli na pariški borzi avstrij
K15 vi»ako večer proti New Yor» ski bančni papirji. Kljub temu je
•-u vzhodu. kat«ri je popolno- objavila "Times" svarilo,
ns preskrbljen z vsemi potreb
činami.
Češ, da miali Avstrija aa posojik
v Parizu. Sledila je pravilna
kampapna prati Avstriji. "Bek
de Piaria" objavlja oater člaaak,
v katerem protestira prati
aosti avMrijdm^ po^jila v
|ha*i
V- &kw
..
v
/t
*£,i
{-'Si.
Ob 12:30 objavil ae je sledeči lUHfA.
Utid voKtev: 84 k«n»titueijoni
istov, 4 konzervatiati, 39 centri »'"•••»aa (ioh»}aj«» wywy«|:.
stov, 2 libera lea 76 aooaliatov braojav»« porafitla o veliki ifc|
lin 1 Danec. Soeijalnti pridobili
««t. Marx »o naili {loveiko «w-j je prodajejo «v»je otrok«
pin jo, ki je akoro gotovo »ikrade- Mtef, 16. ja». Bbiin lomadakim rodovom za ma
na glava kneza Aleksandra Ka-jfaga nu-ata pripetila ae j*' danea[„ vote, d« si nti ta riučin mi-
Fan rjn^iteo, *al. T2. jan.
K j* iUa /.ableatela jutranja
rja potegnili »o* v državni jet- *»«jorgjevi6a. Pred dnevi ao o-j grozna raastrelha v neki livarni ||0 odpomorejo. Vlad« i« P^tro.
i?-5iei v Sun Quentinu »a veiala itP0CI
n*žli n,rtv»lko
i nf, sa*,oj rrno zgodovino. jrazbila v osem delov. Sedaj ao aei Iz livarne teklo je vrelo ielezo irinrlo 70 odstotkov otrok
VVilkina je fcudiral na vseuži- l^omuiJi na kosti in jih zbrali vjv velikej množini. Vsled tega ae
'ity leta 1907 oŽenjeno goapo lU'1**. radi t»ga sumijo, da je to delavce v na tako grozen način.
k,,eževa
glava. Tatovi so nainref,: Ko ae je pripetila rantrelha, je-
lo je deževati iz neba goreče ic
leao. Panika bila je nepopisata.
o
ee, ker je bil obdolžen, da je aa poroča iz Carigrada, da je btia latere Manehus rodovine. Pred
okupaeije Itosne in Hercegovine tajna korespondenca glede od-' sednik je e»arjt'Vo zahvalo ali
umoril mater iu brata prof. Mu-i stopa Soluna Angliji, ki se je mugoaeijo sprejel mirno in hlad
labdiea. je vsled sklepa »tola sed |branilk v arhivu turškega zuna- nokrvno naa-Ujiujoe, da je to ja
moriee resen krivde iu puščeu |njega ministrstva, ukradena in'ko pomenljivi korak za reorgani
na svoltodo. Njegov zagovornik jsieer izročena neki tretji velesili. raeijo Kitajak?. Predsednik ae je
je n«NeI nove dokaze za njegova Na sumu «u dva uradnik« xuna- izrazil, da rade volje prepusti
nedolžnost. Na dan obsodbe je, njega ministrstva, ki ao ju ž« a- svoje mesto in east drugemo
kakor znano. Pragovi? ol neke- retirali. predsedniku, Yuan Shi Kaiu, ko
ga umrlega rojaka v Amenkidol Približno
London, 13. jan.
*in"ek ester, ie vsled ta^živs- vs««h nacijonalnih društev, tudi Javeev, pride gotovo do spložne
ii ajsKi voj« na nov
rj. t,,™ ,ir» ta,l» ,g,. :g,„pod.™l„l, i„ J,,,*,. Slr.jk.. I""jf kiji"" ""Tl
irov 4(»trji bratec je pa v aturtiii i nih. sfrajk nemAliih u^it^ijev Tukajšnji prodajalci «o
zadene posebno nemški šulferajn tigs itvikšali ceno premoga sa o se pri f*®®"
*'Suedmarko" in "Bund der 0e pri toni. Termin za pogoja
Peutsehen", ter naj traja tako
•imiinlla način. Pridelek vina na ft*attrtKw olgo, da dovoli štajerski ?ey lnij »Wxn je do konca februnuria.
New York, 16. jan. Prvikrat, Najprvo se je spri s svojo že- pri .yHor izboljšanje učiteljskih Uh •.«—«—- jan.Tukaj J«
18 -ki j« reka t^wngnal-^^fwwj-«d MJr'T^
i
dolgo, da dovoli štajerski deSelni'
ybor izboljšanje učiteljskih ^ač.
•Tasno je. »la smatrajo nemški uči
tel ji na Štajerskem štajerski ile
/.elni zbor samo za ekspozitujro
nemško-nacijonalnih društev.
I,Kr 8imo
a
It Auaeeja porojnraduo naznanil iuiena svojega '^ur gorelo ^1^00 hi/
,r(j |i iniibrže v Mrt-^tid« Hriand, delavski minster,
najnrze Mn-j ... že rešilno moštvo z vsemi potre-.
vem pogorju. Odšla je tja rešilna i' Bourgois, vojni minister A- orinravamt da obvaruie
Tu so aretirali ru*ke- rui1j»'ilt-l«ki minister Jules Pams, ništvom generala Franklin Bella
niinister 5iusthau,
služhi
,,in
Štajerska! policija aretirala več deiai* delke tjakaj, ki imajo nalog«
»1011 k ia dva ruska dijaka.
Dunaj. TTpravno sodile |g
pritožbi društva Kontenskega zo
|»er za tvorite v češke zosebne šole
trgovski »»roti
Ste, h. jan. SersiVaf Sha
jajo vesti, da je italijanska mor
naric« v Rudečera morju jotopi
la in uničila sedem malih tur
ških vojnih ladij. Oddelek itali-
janskih vojnih ladij zasledoval
te
4,in
rte im^SSZ Talj P*«*
•i M|
4mmmp
mmmtmm
4^
lakoti na Roškem.
ao 13 mandatov teh j« skupaj! ljndarvom v jožni B*
(glasovalo 4 milijone. Od vee *'j' Jtavla«iala je lakota najbolj
Osem delaveev bilo je na ^da ae pa za te rc veie »ti ne
JH'jmeatu ubitih in ve« ranjenih: briga. Ondi je že vee oaeb vsled
pa
spodnja ^-jje bati. da ni naalo smrt ae vee tem naselbinam je nojno potreb-
w
zbolelo na legarju. Pomo6
v
KITAJSKA.
Ifanlclng, 16 jan. •iHfeiJski
AKOLBftKiL •'.! redsevlmk Sun Yat Sen pnje!
je (laru-K pismeno jmročilo o od
London. 'Evninjt Standard'| stopu kitajskega cesarja, znano
bode ,Ilkrnt
v*.
a j* med premogu rji in družbami
1
iindel- 'Tjlsno iv- «'a »matraj,. neinSki iK-i g»fen po*ar. In je nMlHt
,',_ «-'lJi na Štajerskem štajerski efe- FRAHCOBKO. eel» 526^ p«^opij. 30XW0 ljudi
•ksiHzitu»«o u 14
cele novi repu-
Miki /avls.lal mir in bode eesar-
i Uka rodbina odpotovala drugam,
pripravlja se tukaj na i ..
1 Predsednik ho
če upehati pov
glede zvikaatga dnevne v-t?
'v**!-1
Minicturski
arlBH
j** bl**
e'
snove v delavtdah organizacijah
po evTi.pejsketn in amerifekem
»trfih*1 ter ao mogli hela.
2
**Z na Hee mm.
Jn,istvo
lakote.
IM |M»velj-
Kitajski z 500
poklicani pred predsednika tajska republika, odposlale so le
ITALIJA.
vojaki prve-
naiogo ču
vati interese
svojih podanikov
o-
telesno varnost
TUB6TJA.
Carigrad. Vojno ministr
stvo razglaša, da so Turki v
boju
pri Tobruku dne 22. decembra
utrdiM'
je že delj Časa sovražnika ob Ru Pri »pl«niU mnogo vojna««
dtčem morju z križarkami Pie-
i
monte, Calabria in Pugli« n* h-- P«Plnoma pokončali in upleniH
lu. Ta posadka je streljala pred
ldi
pristanišča tar
\M mol posadke aa

"Ageoeia 8tepkani,f
poroda o bajn pri Derni sledeče:
it, n j* itaKjanaka kolona
pad paveljaokvaas generaia
^M,lk
in
kratkim tudi na turška m«sU ******, pri«i poaadW
Sheik Said, Moeha in Akabeh.
pomo^ aa ^km-o popolnoma «ri
{esi..
Oariftad. Turškega
stra sa notranje zadeve ja
Vap.
4
•b raki
Bani navatar. da wvaruja voda
w 1* ttdtta ab aaalki amiliMi
W-.
v

r^.1. «1. no.il Hri«» T,l^m Equitable Lil.
fern kovčeku po Pittahnrghn tKialopja dvignili so dan«« iz P^- ji^no na
Raodette. Minn. 16 jan V nr-
Mian capo lisa.
i k o e u n e s s o u i v
n a k a v i a i i
.« v al. Ker so pri
DULUTH SOUTH SKORK IN
Atlantic železnica.
Justieni minister An- ^ko™

xml | txt