OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, January 25, 1912, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-01-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

l&Mfe
-'fllllfMMill Mlj
A
-kaiiiaaa
radeHtai
«v*»dAin»:
ia veien Tm^i
P*
mm
J* »»&&?*<• "i
mu« (•*»*1
SreeaenMt
kotili« fcrcpMfeyilB
ki' liMtitik slaiMSBfltfk ka
i* je isU daa glskakfr
.-j»g^y^-X
US^^S^wiM
kawftati fmfr liiljsaj« T' $§t*
Mjpftfc
W$i
{4»it t*l*tn* *Mti ftS'
svojega sina, ki i«dtl«
[:**oj« kri aa donterlao.•
•t« ilraginam pakaj#i
m* dalei tamkaj v aekr
coimdit iM*9 *mm u
t» dan skupno Vifc
olepialihi isto oljka m£
Svetrfali bi Vfft ywirtt
palmo! K«r nam fit
ill«, Pa. IS, jn. Dft-
^.«|r ««i ari «Mfl i* s
JWk»kar.' dubovalkr CMK
IVnni.vlvanij«', in A—Hk.
KI ae i« |mi 58 leti v
.HktjidM« jum
St»dirai J«
i« Mr Mi p»
4nlwvuka da^ feft, M|a
®i»p^ »vojo |w^» Mr. «m»
1
iu v IIr^iKvii-ah la Cirk
Notranjskem. Lete SMA.
j« v Ameriko v Mki
|lbv. AwUerMa j« tostt im
&MI v MiaaMoti aiij*
il hpniji v Rad Jtokat
»mrt, Miek .,
1WW IW j« podal ^PMk*
i«r hotol ttat*wH6||.'|lh
inpnijo v HttvlMrfk, INl
•i .pa v«ndar dnipan* odru
»vi! inpnijo t*. BtrWe
ilk Mnpk kMii- Kfir W
nJmrnvi —laakl jp»KwW
*m
K#am. 1.
m.
vdtkihi.
fr jtl m|k
-prignan* 1« VM'
1*wmc«! i« k«l »4^
i« iMfr
Imi amnAU«»- ti.
o. n*
v MkMh
r"«*« Je «MMt Mak
IPPP*^*: ,P*BWPi
imi^, ., ifjJiMtiit
iMiBBWBWWPR. w j.ifWWL WWSMWRp*
Cki«*a, jas. Drlavnl prav
«tt flpw H. Wilkaaooa ae j« da
asafamtil, da odo saaaa pltvdl
tn''|Ž| v trak t«
9» Mtt
iS:
mjM.iM.pou.
vas sli«
"Miii
trt kila tika agi»
Bebaaai,
8«d«4 aa aaaliiaje
ie iwiio valae prti«. Poloiaj j«
town akrajao ttrafodtn, Jur
fk4» 4ok«—l i* v*iok
jitf vi*«
A |ut Xf^9#
aMMMdk d4Hk» da ki
t} iMianuiti IikliniM le u-
Idjtici dtkm Srojo isi*vo j« o
Mbv*iM|WUnwt«iln.
OST,
Vdahinfton, 19. iaa. Driavm
e4Wek dokU je dtma od nove
kitajik« t^abliln knojavM pro
laja, podylaaiw po Waac'Ckm«
^r«i fkd# priponaaja mv« r»pa
klik« od »Mi Zj^Hl. driav. V 4o
titei projaji Mitot j« sedanji
riti« ptMij akdc rcpukUka.
Ndn ibnili j« odi toaa
Mt.#«|ik vaievlaati.
Naia vlada Mk morda pri potna
la aovo irpakliko, a ie le poten,
ko a« bode preje i »formirata pri
eetalik velevlastik.
o«v.
Higklattd, IU. Xk jan. Poitaa
uprava ustanovita j» la pred i tiri
jal nwassi. iaii v nsfcmi mestu
twiiio kraailaiasv Oasinnw iteje
atfta nuisto aatf S90C pfskivaleev,
il iiMia poHaa Iwiihlw y«i
kot jadasga fjjpftiyi Danss jf
pa la ta (MjfilnMk #1 it iste
4Mm&
«r— J—
naaa.
is Mdil i* CW«««i
a jt. 9mšm ttui
n
i
iBuillMtt Anoiikte
k***
aaHaaivto.' ki so hftfodNtfjjfe -ki )hi vaar

'tf krater Mi.-Ml
tbm »m« da-
w, »potni jfiM agaMi
....<p></p>^SSTLlFtZE
I* j«Aar-
ja. li*|w ja željo«
.,^
i„mallavanja
esE
1...
ft
90.
ee vri! ta tMfen velik« rajwtava »di .«•?
perutnia«. K* to raastavo prifilt
je tudi Mm Carolina Md ill xn»- f' IN«** ««*rj|.
na potitika agitalorlca iz držav
ne wise, nniverte, ter j«- akHcala
javea skod sufrayetk it us^ega
mesta pfav blitu raastave. Vee
kot po) ure poskuiala je govori
ti prod skraao mnoiico žensk, a
•slsd Mfmatanega in (tlnanega
yy1 ftiig« gnganja in kvaksnja
twni* aa
fontraMa, lili 22. jan Danes
tjutraj pripetil« h« j« u^dale^ od
tukaj lelejBaika nesrse« pri me
sta Kawaudjr. Kkapnsni vlak U
Unois CsNlral ž^l^tniee zadel je
v neki MWMrai vlak, ko stroj i
•tega ikandy polail vodo
tTkiti a** 4a»es T. B%rnhan »Ur.
kivii |ts^kfliiik Illinois Central
prog^ ISttik o, Melok^r. tajnik
,tH |»djT|#gdiiili Hook bland
Wk^Jv-' '5fSlv ni «ol i
eltatar te 24exniee, in Luke K
Wright, srn bivfc'ga naiega vojne
ga tajnika. Mrtvee prepeljali so
v Ckioago, toka tadi ti« ranjen-
Baastrslka v
Central (7ity Kv.
17. jaa. Da.
aes popoldne ob pol peti uri pripe
tila ae je rom (Vntral tStv
Coal ia Iron družb«- velik« rnz
sirslba, ki je sahtevala 5 irtvv.
Poossredenee spravili ao kmalu
na površje. 'n01s Workers.
V mestu Keramerere, Wyo. aeda ,®f0
pww:
y deurt
ae
V. WliiMil po 30 dii la |ii|ru m«
mc $1 4ttl.-K«t«d*t kU V tako
raxt^Mea, da ki *ae ««ako leto in
Miwtje |»tfela paaeAfljkom
S radnji daa »tik aaj pa rila n«
a
i^u*-N*u w
j^jr*as£rM
'aem lotu nameravajo narediti |h»
•eben prasnik med 31. juaijcin in
1. julijem. Ta praanik bi |h ne
jau. Tukaj jfttel kot dan v tednn, raM»mi in
v
Milwaukee, Wis. 30 jan. K.lini
«oeialiatii ut drisvui ponIhiu*«
Viktor Ilerger it MitwHiik«i.
povrnil se je danes it Waahni^tn
ua domov. Olede kandidature
predsdnika se j« itjavil. d* hi se
nator Ia Pol lete ne nasprotoval
ima
rwy
malo upanja glede itvolitve tla
pa Mr. 1'utterwood it Alsbane na
tem polju dobro napmiitje. Ae
pred mesecem prisodil je licrsrer
WiUomi prvenstvo ali iuorl»tuo
•mago, a rssmer* s« «|r«aaiiijHjn
t0
r»U •Mlk.io«aii»w .»•
mena. Skod se je vsled tega raz
pustil. Tako so previdne tA pa
metne pakt pre(fnaki svoje o
derne nasprotnico.
p0trii nominaciji Tafta
riven,„
wihon u Nw
oparaeija
I^ockport. NT. Y. 25. jan. V tuk.
mestni bolnišniei itvnhli so Unes
cilravniki ilu setlaj Se neprt-kimiHt
operacijo. Knajat letni Ro/o liji
Smith, ki je hudo opeiVna na to
llman premoli so kožo od obetane
rioge gosjje 8. Bowler.
V to svrho itretali.so o4^»mjm
tiraue noge 13^ malih kewkov
ko^e, ter i«te preticwli in ihikiU
uialej deklici. Poitkus se j*1 tiirnv
nikom popolnoma |K«re^il. ker u
Tal. '4.
Socialist proti Oaanoaa.
Di nvillo, 11). 23. jan. Namesto
bivm'tra irlavnega govornik« v dr-
K srefti j« aapustilo Mala pml I *»*»didat W»lker mudi s« se
rasstrelbo nad sto delavcev rov. P^mogarski konvenciji v
ker so se povrnili i/ duevncga de- '"dianapolisu
la domov. Ostalih oatalo je S. i
zaMtoPal
v podaemlju pri popravak. Inaife 8ovori"k Joseph 0. Cannon.
bito bi gotovo na&lo grosno mnrti
ondi pod nernljo vsaj da «t*.
«Uav Wc|Tpj£ akaojaa duMMlHi
jtš$, $
mrMg, 31. jan. TIr ^krrv
Wpb*ttr
ad tukaj pcipMil. j. d«,,. «d »'pr.«» «™»|,
je aad sto premogokapar. Urni
ka ja peklieak kraojavn« reiUai
la Moštvo is DiaisdvilK
Wya,ldjeprikitoU aa
Ttaplo aadnjegB
apsavik so iv«kr «k S av| aa pa-
Bati aa j« pa vaejodna, da ai
•fk. 9Š* as ja. pa vaajaA«^ da ai.
fetiši ttAkAi
«afik ragakov, ker vesso, da' d»la
ja: amasi v atesta Vmmttf
nSa aaM ka4a kak aafaillk.o
1
Lw nitk. »Ml.
Wk mš
.. .1
«.*a
-i
O Jpn
.V
lur JO
1
i*v"? ,ri° IWr,lIukm:1
flM podMmeljalnea pUM. |*«n«,f««* •yyte.y T"- tok. k mw j.
nsata kilo je ubitih psi vol in i
1$ talko ranjenih. V rov« delalo
fa, naj bi ne odpeljal takoj obso
jene« v šapor a adravntk se je
itratil, da rad takoj nastopi saalu
ženo trissn.
Cbieago, IU. 23 jan. Vsa nafta
policija j« daaea na nogah, tar sa
skednje dva saMoroa, katera sta
tiaoK aapadla dva Moraarja
Ftaak M^nraa in Jamea Cinka.
J«dssi vnssd Vapovv j« ps#i»Ml
MyaiasTo d—te« ia g» prllai
W WM^^'IpHPI ^MIuPP^Pa |M
^AHMP4P
v
1
A^.'
«K^sv«*
teaj, jan. Tak«j'i» jehtnvila. Ker n«uuine« ua trikrat
racmaeU govorica, da aamernva "Stojt" ai hotfl obatati, j« vo
odatopiti itedanji avatitHtymki |i»k u»tr»'ttl ter tadel ueaaaaea v
Minister sa xunanj« aadeve jft-of !p*"»i, «1« je ki lus mesta mrtev.
Aekrethal. Naslednikom ama- 'Prviakava te ni mogla dofueti
tra ffrofa 8«eehenijra it Termina, ^du je bU netaane«.
ki je nedaj poetauik v 1'artm. Slf
teojatk Delavska druiiiut
dnji ima veliko caslombo in pri
jateljev prt takWani
stranki.
Vsled pro*nje gorio.n^IlW i jJ!(ljk
driavtiotborsko sasinlaige ie n.e- ,» Uvfe Kt.-,*n v svoj«h .ietiu»
s^a febr. to vsle»l tt'ifS «ls lanih bolečinah rail uit
I svojo l\t
de Ahrenthsl itroe,! svoj, r^le i,„tll0 ,v,rKo 7
ko mo^titV Kvojeruu nasledniku
Pr*4 leti dobit je t« iu»gr«4ti
bivit am«»nAki proda. Koosrvelt. o
priliki posredovanja pri premirja
ta t'aaa rusko japonske vojake.
Dua^j,
aa.
kongri^netra injslanea sooialiata da ao jo »Man avstrijnko *U
J. II. Wulkorja. pmiiwdiuka I li idarske hiao vilobvi te alavnosti.
Obisk je pa gotovo veJike poli
tiiHie važnosti m«Ht obema država-
Ta volilu, okraj ...
i
J* do sedaj znam glavni
n in n
l"
ratue avote denarja ta nakup kjtUr
Ule kajti vaen, obljubil ta ,Wr
kon. Ko gs je aodink vpraial. jH .tJ()
da no, ker ima doma svojo ž«*no.
Obsojen je bil na tri in pol leta
laike jeee.
Dunaj, &t. jau. --It Htoekhol
ma
jf
jan. V«»t, da na«
morava na« prcatolonsalediik,
itH«l\ojro«la Fran Koiilitumd obi
skati te dni neia»tkoga oo^rja, za
nima vse tuk. javttf krog«'. Presto
7 1
bl1 ,a
p.oelnatem aodu Mov«*iko truplo
k .- v k i
I. ir... ,.r.d kr.lkiu. »«.
ko odejo in mod portrljno ma
t«noo. Truplo naSli so *re«li slo
glaanega prednost j«, "frtte ro
ka". Po obleki *odi policija, da ja
kil mrtvec inosemee.
aadnji aaM is&tji porasti
smo med novirsmi it Oilberta o
smrti nafte rojakinj«- Mrs. Marije
AkuU Notieo povteli shmi iz "Du
Mi NawaTrikoaa". V datk^neat
persUla j« kil« ««Maj«w». da j«
Mr. «l«ka flraaeel ia flilWm zet
N*'i. lar pa alaaa ToCkn
nmU aa Qaka pspsnsib. Ur.
Is is
11
i
SMhi WM wM askalMik %lHHl
VAdklV| BMM*ka«»ka Wypfc§
JPP-- .OT WW- BMmvv^RP*
lit« MyitjM«IMv.
Prt nraikik tkladtl-
4tk je pribliial neaaaa Človek
ponoAi u«ki patrulji, ki ya je u-
i j* )e«lls v svoji veliki be-
Hilvi*lrov vefer bolno aH It
UJl
jfiiilo ms^ko, ki so jo i«ekj« :«'li.
in
ministra vrtilo a« bo,le prih.Klnje !„ntp,jrttJJl
^MH'MtM »»^Mleah"
xtM)IHH
,,k,xm
IM
DaaaJ, 20. jan.- Danes je al I* »vesti. Idjnh brtojavko, o kateri itrala
pred tuk. stHliMtem silami in k!O-j Badimpalta, 20 jMmiMrj« |prepričanj«", da pride v kratkem
glasni večkratni ieuin Karol Iiru }j5^rMVniki ao op«rir»li o^rsk^ga d« Italijo, kat-ri I« ta
l»y. 4- let star. Hmby je poklieu ^jjudtrski'Ka pmisednik« grof« 'Tunnjo tastni. Vrrir pnnvlja va
lije. nsj avoja prisadevanja, i«v ae
v d«»*»li vtdriijo mine rsit»Mre,
podvoji ia jih o|Hxarja ilaati na
to. da se ima .t ki^nutkim pr- bi
valstvoin |MWto|Mtti pravilno in
varavati enakopravno«t.
?a?/rv,M' postaj i" iKhueua n« d^nem o#«,« taradi
sladk.hi besed
.V svojo mrežo niln Operaeij« se je po,H,t
jel je 11 i«.nak ki so nui uro- .le inunu
in btH
suwnrkil v
dojila brrojavtJS vest. d« je
jury NoWlovih nagrad pmodila
jtolovieo nagradv pisatelju Alfred
Kri«'du ta njegovo d««lo. Polovico
t« nagrade dobi prof. Aaaer.
fViod j« bil 11|kaj prvd leti knji
gotrxee. a taduji e«a jhwv.hI »,
je l* delovanju ta pr\pagando
avrtovn.ign nuni.
Paria tuje 2,M8.l)i ataaovaitov.
mncezjA«
Bvrt^lli. Tu jo liTBitnik Frti
he i* avtomobila vrpl blagMjni,
nouiu «iugu KUmuu od hitrut
loiiitKlodnik bodo prtaotvoval doo ntailtoko banke" okoli vrntu fo.
žavnem zboru imenovali «o volil-!27. jan. alaviKMti rojstiiotfH dike\a da ga vrže na tla in oropa ."»'tt*H)
tuk. 18 warda kandidatom ta InoniNkega cesarja. To jo prvi slu- M, ki jih jv ta imel a seboj. Kleiu
je otožno tavpil, na kur »o ^an
ti Kb ina rtftili. Krioha je poltoija
pr»'jo!a in saprla.
Oroma najdba.
8k. Louis, Mo. 20. jan.
zjutraj
nažol je nek stražnik na i bini.
Dantig. Tukajeuiji kad pata
k i u s u n a K e o i u k v a e s v o e a z n a i e i e o n
mu je ta ustavljal, pogodila j?» jfetrativn^ga v««leuja ob priliki ma
je fcailkva krogla naravnost ar- roike razpravo v državnem xboru
c-*. dobil garuitijaki ta|or in da s«
{vsled tega iti mogel ud«l«itlt lo
iidtnh praznikov in Silveetnnotfjt
Sttacmj ve^ra na dvoru ter pri 8\ rud-
VlraakakraA Avstrijski ia če
^lr.'
to |il )r
Desohniann je umoril neko tukaj-!
v uMiiMk aaaetik.
a *'V
V ITAIIfi
^,
"Listi javU«M 4a
dl iulij« dva sat^rdradBowfjvt*,
katera bosta dobila tae
die«" i« "THbtuia"
pvavi ta, da je vest pivag^l tja,
ker sta ladjNelnWi v CaatelUuM*
r« in Hpeaia tdaj fc» K Arnffixi Šln
lom zaposleni.
PortW1« tn\ tla so »ke
bojne ladje boiiitumltru!« ti'r«ke
UtrU-b^V IJab-el mandt l^ -iuij^.
mauA.
Carigrad. "Tanin" «kjavl|i
ixmu^ilo it Tri|Kli*s, v knterM» »k
iei'MjM ,da ji- |KiloAaj turikili 6et
v kljub njihovi hrabrosti »ko
slab.
io
j»tr«j so ,,«ili gaid^aia
a*«rkn .hm vsutl watf
*n $m» j„ va. ni valijem po prarin-
,0
0|wnrn
ol!i!rHvi
|i.
,iwno
oko
,0Vu
Bi jr tl
Uu
,tt|ko „v
res da mera v a katero irrnud eh ,tttriiHki ,,IVlWd»ik
poročiti, je omoxouec od^nvn'il. flafija V tv.khj*njik h4I»
MU*
0 1
rmAMoom.
Hrit, 3t jan. Dane« doKo^l
je avijatik John Verrept rekord s
svojim itionoplitMoin ko *o Jvi
nil njim :io2»» tVvljov visoko. V
|tvojem modernem monoplsnn i
Imel jo »oboj dva potnika
Paris, 'JO jan. t)|ivaom tad
{n,i«i(M lj)iUko|f« Atetja ima
ioija IW.6tH.5tW prebivalerv. In-ta
190f. Wb» jfh je *V2,V?2*rv Meato
kmiiih w d. «.
VIorU*n*.
S.ke Li|e semkaj polnili deterter *apa«lnc Kanade, so
Trdi «k"i*fct*
duata ia drftaetii svet predbmo o
loMlvi llelssa od Ruske Poljske
taka kito«, da a« asiaaevi nov« ru
ak» gykwmija Maha ia jottja le
Mir V Ww aaMsravaja prire
Wi la|pa vaBke stevaosti la apew
M^lteS ftMAV I MltfelMfr
riftilwjti, 4ft
»53mm
do-
Uls iz CartKrinU porodila, da sta
jPotorki tiamerNVHjo vprinoriti dr
žavni provrat. Iz obnu-jno fM.Htaje
llalmanli je doiUo |Htročilo, d« so
v Carigradu nonnri ie izbruhnili.
Drinopolaka garnitija baje k ra
ka proti Ci«n»rradii. Vojni uvni
ater ^shmud ^ofket paia je taje
umorjen Itrzojavue zvese s Ciri
gradoM aa p^kinj^ne. 'j
•TJ«*
AHOLKftKO.
DhiJV
?«. tla s«* je v luiiiMtraksm svatu
»klonilo predložiti parlatnentu po
stavo, glasom kater«* ae efektivno
mirovno stanje armade pomitoli
xa eno tretjino.
BLAGOHOTNO UFOtTEVA*
NJI.
Vm aaa eenjens aarotettts. la^
tariM j« koncem minulega Isia
palakla aaroaiaa Wai poto s a
Uadao prosiaio, da isto okno^tjt
ia aaM ostaaajo ia aa aapr«j •».
klonjoni
UpruvTL Narodnega Vestnik***
SI B. Mickigan St.
Potniki it Mionesote in
dri
dl
tapadnih držav kakor Dakjtat
\Vashington, Ore^aa
spo«nali
injo pro^lajalko. M».j ho zaprli. nice, zatoraj a« pridno pocluinjo*
Kaiaakovo. V«v kapodieij rt jim izniči spkašao tadovolj
ki so ile iskat itgubljeni zrako- nost.
plo Saltburg'' v Mrtvo pojjorje
s« ni vrnilo. Obtičale so najbrtje
it
dt lgo
veliko udolnost te iel«s-
Naš vlak tap us ti Duluth ok
9.13 v»ako veCer proti New Vor»
ku ia vthodo. kateri je popotna
ma praakrblj«a a vsemi potrat
linami.
Naia praga ima direktno ««a»
to a vsemi drugimi, tako da «e
rabite prevažati it pmtaje n« pa
stajo nikjer, vozove plemenite sa
mo dvakrat do New Yorka it* ta
tisti postaji na kaiera
Kadkr pridala v Nasr Y«ek««»
aal oaskan tastapaik. ki»
Mri pnakrbi, da dobil« tola*
po primarni raal ki
Ml Aillkatt da ja aoia pat
lift* paid««*
i|HMl OMA
...

Niatyk: JjKWklas* W*}*** ffo
Fadne upabtlksinli ia dwaskiat
lift'lMMffMsij«, £,.kirityff$k Ml. %0
d« o tTMItt raapravlj*!«.
inattidrulh« it
krala si I* svoj« knriMit« v
I» corlMt od kitari* pritakajajo
ifib. II Nt Gnreraer
Stal« is Kans. fc*»H f«v«raer
JlMtjr |g litim, /HflttaM J«n
ttagt ttykK i«r kNkivwl
jaea & fiimi Balaaa.
o 4 o v u i 4 K
Ipk Irtk
aim Ma»y.! PniAultu
ki ftwifti^ihr pra
'SNikt ^i aaj ki tte taa4 Atoli
and do*1** «MhMy
Salt Lake City, rtah, ». j«, lB
... dvoriMu hiše it. 1122 N. il Ave v
alert k« Int ljj
DULUTH SOUTH SHORK IN
ATLANTIC ŽELEZNICA*

xml | txt