OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, April 11, 1912, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-04-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

... v v
CHI8H0I.M
HIBBI.SG
i
«1
tate
nnAtfe4n
Minnesotske vesti.
DULUTH
\li
k.
ti i no!
*a*i
imappi
«W«, O'
vors
rtin«" rv
k)
•f *kor"
i ntnit
n*»« Iti i
«bi
»rt p«-'
k i#ti»
nftito'iMOtft
tpt*i«»**nj»
.i*lwe
\tl
--li'mK. «. !.':
»I« .»r»..w .«i
K l»«
". tt ft*
'ti tri«,»l»nm
M«** V^tlw
•$ p* »1*»'
i- il« i Tiilfteft
•••'. ilriMp r*j« 'Kum in
1'H
t»»' ii.u'rtii .• Vb siran. izdan*'-
Mi**««
'•nt k.
ittts bui
oi nmk:
tfi tu,"
I« ..«t Ako
-i ni \t«*' jh.utif
s trhihe St
tu* ih#Hi
•i»i! sv«| kn) -ft, n«i
feormu kiftb*
i* roiak Fretmaib k
1
-.ttkutii tsi u»(«ltnt
,!»• «i jMMiutvilo atiK-ruku iriikt
vo. ,4ravno tu ri gg
im*
lm
W**tttttffcMut M«#
j*
two mm to |to-
j«. ifr •Itttwrg
frila•
i »m,
E I. Y
1
u^*
Nafe Kkr^o"« j*
lata potrti« ljubo
/.•»niift rii-Muku j«- t«» ,in:
•"'»1 pojak l\t»n !»ul«r, k
r»l sfnoiiuiK ?.t» ritzntr'-lim
lili« li/gal ill
'.n.
-abairelii, da i
fill
EVSUSTH
l" jr »iMJllIK,
i- latt *riiig«(mt Mike Iknii ha i
"IW» t#r +.'• ."5 iMh«tdu
»trofikfn, alt hii /itptira. ker je ,*
noail pri »»»hi ortNirito »rtt*jr ^re i
.if toval j.* *tra/nik
jrurtarak.- iru#k% tttsr «rw/i) «i
fKaiffom hifc irwipej Mariji št.
rifii^vwli Vfiuiar jftt je »ol»yi- i.
btn^He oprnatit Ko tin u« po
!l6ij«kl |»»Jtt« n pri »jiitnii, U!»*Ii
pri li^ni lnift. iMiwiit«it» (Miiakk,
r-* J* »m« I »krit« v uvr^t «Me
«i na nsrsvnu M|ilr-
Nai jMKKo/tu »Hiu aorttApr S
v Uril« jr tu vatHCt Ibt»i. i 1
»»»tri«,,-* II'!'
«j» »tek«*#*
raki mna
trt
i» k It
»ijer N:
uij»
l»i.. 1«.
Krvi |»ri rasti.'!»•»('
v eaa ranil J« u*
•si
hI«
j*
ft.t
tk.» ih
-t*ti ittjl .:•! i!«
„.f .r w
V
ki *e j*
»pravil po
'»•r jim« pre
ko polti Or.
itaj fvft'tt
I'.wl
kh|» t*.
I v?i kr/»
«11 I
*»i N. Hi ilitik« kot ijn |u m«-*1
Ker aejr p« kottj
hjiIumI bli*aj
-»»en «. •.
i* ***•.
t»- «hn i»i«' ni
Wf
ie*tiut v*l-l
Jk
•H, t«ki
v v mi
la
iui
:»rogi
tiknv
•r.nttjo Kruti ij
i
/i leaiiiiHi no'il
in Wnlt\ ki ho
5 nitij
•uvKtt..
"tniiii
/K'tiukii ikr
kaj ito»)
,, r^||i
1
ilj*Mwrt
$130.oo nagrade!
lilij
li­
JoCe
sa
i'dav tu
ro. it"
je itiw.
ifilovenc«, da začnemo reeno misli-
bododno,t ,n
nius' nov*
™Predek.
domovini moramo bi-
.•/» dr«. 'ti kos »v o i nalogi, ako hočemo
da na* ne podere val napredka in
i•! w»ndt w miiij iite hiti preko uu. Lut "NAROD*
k. tukaj ,»ro ju VESTNIK" bi rad pomagal k
tKioroijafc« v ino,
napredku slovenskega naroda v
Ameriki, zatoraj prosimo cenjene
iMtatelje in pnj.itelje slovenskega
napredka dn nam ponije jo ton
,d«vne -pis«. V*i ^pni nuj obsega
i
iMiv.alit nw
**«»dnik
I |.i
•in'« V
-irv- v:n
i,i«
Jo r« manj kakor po dv« danik:ir
'rite kolone, tndi naj ne bodejo
preobširni, tratvi kratki i* jedr
nati
Spisi naj raimotrlrtj« tlede^a
jvprašanja:
1 Kaj je največje viunoati za
ia#egu delavca in poljedelca?
U. Kaj je najvec e važnosti sa
Bat« slovenzki narod na trgovskem
ta političnem polju?
111 Kaj je največje valilo«ti s«
naJ slovenski narod na drnttv*
»em polju in polju Jednot?
»trt
'tin
-H.)
VjKCilNiA.
i i is k i HtStop
Vsi spiti se naj ozirajo na od no
•utje v nasi novi domovini aH
i Združenih državah ameriških in
naj se pošljejo na uredništvo.
«.vt-
Zh 3 najboljše spise plačamo po
i $15 00 sa vsacega. toraj skupaj
$46.00.
Za 3 druge najboljie spiM pla.
'fcaiuo po $1000 t* vsacega, toraj
jrinipij $30.00
Za 5 tretjih najlMiljikih spisov
'plačamo po $5 00 sa vsacega, to
'raj skupuj $25 00.
.s «l«i
'lil
.. .. k.
'•!'•.
Zn ft Četrtih najboljših spisov
'brezplačna dveletna naročnina
"ar. Vestinka" $20 00.
.,t)||
Ea 5 petih najboljiih spieov t
noletna brezplačna, naročnina
'Bar. Vestnik" $10 00.
£1 sptetv, skupna a&grada
$130 00.
«1
tu
Pravico do tekmovanja imajo
jnwH'niki in tudi nenaročniki.
Sodbo glede nagrad bode izre
iklo uredništvo v sveži peterih ne
jrr»riil«
milji-
v,
••t iut .-j
spristranskih
m'
Želeč zbuditi slovensko a v
noat v Ameriki do vetjema zani
manja :.a napredek na delavskem,
gospodarskem, ti govtkeni, polje
delskem in političnem polj«, se je
Odločil list NARODNI VE8T
*NIK razpisati ZRor^j omenjeno
nagrado za najboljša članke tika
navedenih predmetov. U-
^jy videvajoč. kako hitro je v Ameri
rm ki vse spreminja in napreduje, si
1. jtnUUmo, da je skrajni čna tudi za
veščih sodnikov
Vsak članek ruzmotrival *e bode
aepriatran8ko p» vsebini in vred
WHti in priobčil v našem listu,
i Vsak spis naj bo naslovljen s
t^vilko ali predmetom, o čemur
razpravlja. Pisan mora biti na
jedni strani in s črnilom.
Rokopisi razprav se ne vrn&ajo.
Uredništvo si pridrii pravico,
'odkloniti spise, ki ne odgovarjajo
zahtevam Rek dopis« tr*)a do
1. maja i.
List Narodni Vestnik" zaha
ja od todiu do tedna v večjem šte
i viln med naie rojake sirom Ame
rike, zatoraj bodo imeli gotovo ti
'tekmovalni članki dober vepeh v
naSi javnosti.
Tukaj se mudi cenj. rojakom
naiie nove domovine ugodna pri
lika, obelodaniti vse dobre ideje
in nasvete za napredek našega na
šega narodu.
Na delo toraj slovenski dopis
.juki in prijatelji napredka!
Uredništvo "Nar' V«Ct".
Naznanilo.
V Peler Bezekovi
Peter Bezek,
slovanski trgovec,
Ml »CHANTS & MIMiKS Sl ATIf BANI
HIKIIIS«, Ml\s.
Kapttat HII.lll.Xt PremlaiMFh
PlHcuiemo obresti pu 3%
»•MSI tn iiuMsir id i
mi »an i» M«t«ii|v
Na prodaf
11 iii—i" "in
S
»•ra
in volneno blago Velika ubera
vencev x% poroke, tnnjčic, rofSJO
%TKtnih rol, trakov in va«
pada sa nevestine oprav«.
Do bi i sem tudi ravnokar veliko
calogo novomodnega blaga, ter
reaakili te dekliških slamnikov
Oenjrntm odjecale«« »e naj
uljdneje priporoča
I
ESJO- I
S
iW.
PM%ff
HMtM*.
O
Priporočilo.
je lepa htaa v Whitendes Ad nakupovanju stay%ene|t
dition' primerna z.-i dve družine. »inlja za farme, partt
brodnih listkov in pri poAiliani«
». m«l».
Sa nadaljna pojasnila fl» PRANK I. 8KA1P
sit« v uradu. |Qj 42«, Virginia. Minn.
A. M. Murnik
EVELETH MINN.
Grant Av«.
Največja zaloga
KA?.lilt.'ilMll?WGA
BlA(A»
Posebno pozornost da
jemo Slovenkam!
PRIDIH IN OCiLlJTt SI NASO ZALOGO
IN PREPRIČAJTE SE O NAŠIH CENAK
EVELETH, MINN.
VaiCM. prro«t«n»* tn frtRIkln
uflliovwriio*!
S74.000. OO
Pošiljamo denar in prodajamo parobrodnt liste
na use strani sneta.
Mi ill uiirujino«/aoisliivll Inuni.
Poselile nas«
Math. Matzele
Mesnica
Zaloga sye/ega In suhega mesa, domačih klo
bas, perutnine, rib Itd.
Rojaki podpirajte svoje
ga rojaka!
Dobro bkiuo, nizke cene |amčim.
MANUFAKTUKNA TRGOVINA OHOCEK1JSKA PRQfML* I
JALNA IN MKSMCA
SLOGAR BRATJE
I ly. Vlinn.
Se priporočajo ccnjemm rojakom za obilen obisk Na iabe
ro imamo vedno raznovrstne tu ozke in
VW I^ITVVVifVVoVI
rt
dJUii.taSli
v IU
po niski »'eat. a« zaupno ali pbite na:
tkanine. Itn.
SKIII IN OTROČJIH OIIIIX, KLOBUKOV IN
VSEH ORIK.III POTREBŠČIN.
Miaa.
ženske
cene in lor»w potrt-^bit lo je
Chishotm Minn.
E^^=r.rr~.7
Kapital $25 OOO. Praoatanak $20.000.
Oaabna odgovornost $5,000.000.
1 Obrestuje denar po 3%
"j* OJircbrodre liste ui mMiiUa dan«r
na aav strani.
Foaabno psiirnMt da^tmo Siov^noam«
Pridite in se prepričajte!
I
oprave
ter
obu
u ls«
i
Reslok
NAROCLLA SE DOSTAVUAJO NA DOW
jCfcfcii
I

I a o a a e o a iao a« a»»»—
"imti. rud j« iti«.t,
.v i ss* krufi iii ta
4ltti** kut«,a i/|•« ttirt. t«
ho«ttmo f« fu-'-r»»»!,i k«t(
po»:
5*ah-f' n 'i
o a i v n i
i u kluhUi
\t*r
•II'" !M Nortli
Al. ilogfa po
i rad bo
EL. MINNESOTA.
OIO BROZIWI. Ftoarna 101 Mesab« Jb«.
Ely, Minn Phone 467.
Miners National Bank,
CHISHOLM-
•'f rt rt rt rt rt rt 4nk»Vj«t ikAjfcp Ai
»FIRST NATIONAL BANK!

xml | txt