OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, August 15, 1912, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-08-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PwNll t»
pi^dfk niroda!
§i**C«t»£3 ~.: ^«M*0
fe. 71.
718
JeM
SLOVENSKE NOVICE. K Kyiealiiai&vcia mourn.
la iw!f pred meaeei. a tieiz
***.?oUtHl*
usjirpMsr let. fvitujks pi.^a v
N*v dan, s «e »i pmre^b,
«hMt»eta s«-Mtv». omo/.riM rabjaii.
petovauib pro&Thth ni
m«"
tnor
jaso odpnati tn v skrajnem ob
upAt kIoi H?ni ein, Njejfovo truplo
m*o« ill družini.
I mH j» v ("ievelandu, Ohio.
i
pOMdoval ^od.vt,ttke j,oveat« .1/ ^^,,
k
NrizpiMsn M«rt je pobrala
v Forest ity. Pu., eUc spoštova
tue^s ivijakn Frank. Pirnata. ka
n»0r *e je pri^l '.dravit iz Vand
4|e v nedeljo, due 18. avgusta v
Jr 1'OvhM druStveni odievr 4«
fcr»t»kib driiKt^v i* mesu in »ko
mri
I^YII
"jff tam K
Ameriške vesti, i
,|ejl
žalostno siurt je storil ,.
Waiikt'gaim. Iti., rojak Mike'
Kraijk. dti«ia iz Vrbnikr pri Ljub
ljani. tem, da se je oWil v pre-'
«k(.v»l,„m «,p..r». IV-i kratkn„""J'"!-!""" H-"*!"«
r»«m j.- ,«»!
K,.til„.šk,.
je hibi prva *kil» preskrbeti «e zo
•|i«t a kakim k'Km v«!ed tega je I
»aprii«I v ekrat v American Steep
aad Miire tu. tmarni, naj vra v/.a
mejo v aiužbo. i.ar ae m« pu p« o-j** siiraujt viil pn jeto poti
jM.«resil'i
i« obupa in v ra»bnrjr„.,»t* jei"««*^
ato-ili piwi varilno, k«je naraviu»|
nt.- je napotil New York. 1:5 &vg Polutij-l Boston. Sia«*.. 12. *vg. Kdrnv
Ilir iv*u» ix Mami KunJaki komiaar Rhiitelaender j* »m-1'»Ski »trezni«* Dareheater bot
PA., proti-Rraddoek« i nanMmom, xn*nil teadnjo nedeljo, daj«de u-1«*«1* rariimajo ter
plačati *voj dvu*tveni prispevek, kninl temeljito pwi«ka*# v sta-jtvattfke d«*kliee, kateri* je 5». t. ».
Bljan *«a g« pa izpadla'raju Bosenthalovefj* umom in p-l»«vita Mr*. F. H. Seelv. kajti
dv* fojmrja, oddal« nanj tri sdrHelicijake koni|M»ij». V »voji i/.j«\j ke*» aluzija *e ni iiiml« prt-j t* 'n*'S'v| ym £nr
glavo i a w i t)i Iv'.cin vso gotovi--je iovdn.rjal obtožbe napram
bq *bK». .lamnik, ki nijnttn policijskim. i« druirira aodni j-Wlrave, *drav»Uke j» ikrhtto.l
W opaano ranjen, je hodil cebkom, ki ao vedonia Šeitili »krite niso dal* is««- i štirih i
ihfts ni i, da d-.wpel /.opet naaaj'• igralnice. Kakor »uauo, mt ia#t.-i«l»i nobenega f?kanu od wlic Kmft*
v. lioon HM«, kjer je /.adobil v tr iuki teh igralnic «d»i»ajnu tudi vo so (m prb-ele jokati nt
goTiiti wjakii Fi»n Marl*.« |»rv«» dj«. nmnib votilnib »irmik od nji»tivs'* v 'iokaz, da imajo /'trav
|KQtvr. je podal v ^i 11
s-j je vwkrat m{v is« ha izvolitev trgaj jdjuw*
btu^ko Himth boijiieo, da Bojali ou^fa sodnika, ki jib pMm v]
MU ardruvuiki oil.zfli v*e tri krti-jzabvalo Se»li pred posUivo, 1 Ifejveiji golobnjak ua svet«,
tb* i/ »iave. Napadeni duirtfiik bol Njbee v j»oiirij»kenr oddelkd W{ Mi«ka K at as v Ka*c*\ Id., »maj
v rtrkaj d»»eb h- okreval. jxaiuka obst jeeih ixraiiue, fmi nejgijtovo nnjveiji go|»|ujak »v#-| p^t Ijudaldb
I mrl* j«- v itewyorxki !Vl-:j,rt ^ffraža uad tiizkit« r-ajKH-om altfiu. Ker se bavi z g»i»h«rej#
t«?W:r bihtiet jen. daoja Neki*, fo-Um-znatno deuaruo globo, k»t«ro voišjeia oljaef«, ima v »vojem gr
je«rt .lakS?. r»d.rn is novomeškew»dnik. te m« dovede
f^a oki itja, Pokojni«* se je {Krori kaki-^ft inr»tl«4.
tu
denar.
*r«UlvMb pne v aiueaju Ko,enth.fo-!U«j« g*»b*
um
orat vemiar ae pobciji «brl P» i
npr
alir«'t a kraja. marniii viditvah je vrhovno
lVk...,.,lk
imcJe
»m-, t-aat drnitv«. ki easti ^»krtWo a«
tain niMik »t*grajskih uarodaivl
St. 71. Oulutlt, Minn., Thursday, August IS, 191?. Četrtek. 15. avgusta 1912.
Zdiavi cetvordtu
tn*
'n»*niea. Dekliee evrate in
"Oyp the Bloods" iiii'W'v tr«h»bnj»k lamj ».J0 č*v
l^tiiwt"". katera aU Htre.-l1*"* 8«,in,M"0 *a e»
Ijala na R^ntba}* i kramo pieo 4» bužljev mu: m»
Z
,eti ,n,v«i»«^^«»
Mestni svet je dovotil mm^ki i
"l"»"
tudi Nin »ilij.r.1. ,j:, J. I. 1»
ek«f)terja. |f»»toBov a rtekltitin
pi\a MiiuirHpotiH
kutr-ra ima s1. jo i
thn, ten., i v.
pupoo-r"" e U^tn« Ave.
Obtoženi potieijftkt porotnik Be
eker, ki j- narri'it ltos«intha7ov u
v
mrn
Vmmnm.
v
Itt »iifMJtel iti je moral i(
i |tr
kMi v okeajaw wp«»a.do ebrnv jga
««in.»\
^kupnino po ra/mh bankah i« {'»hIj Mpitentkra t. L,
v^'Kib /.neakib. totu
fisviuogs. i
labku poškodovan. Washinittoj!, 1*. ave. 4r-l Wahbinglou. 13. K«"' 3« se»la se
»ffSS ir Mk. «1» «0 trmi in aenstaki xb« rniei a« W^l*,lil!
km tkem raziootrivulo BaH-vo »vi«ij»ko eariii sin^
,„ijOKO ,^„,,^,1» oa?.iV»e-
v
.,!ttv«
"biik i»\oljea sam« ^'atjproti n) de«ookr»iki jkH
prili. dnji pmlae.Jnik »»voljni *a||0
Volilna preosaavft v driari
Wi»CO«JMB.
Pa. ZtlravTiik pa tn nimoffrl
vai r»»itS opa-sm^a lesarja Frank
Hhnt. rodom iz Iforave na Mxtiwa. Wi 1:1. »\k
r*nejskrui, je bit *laii društva »V -i ttove^a volilnejint zakona
Jtteefa. K. $. K- •!., hui je u- jtm'd lj«d«4voiii ^irtou drftav ., ...
ean z nekim nemškim |MMlporniu: !»»a nfvtdja, kajti n» pwllaui nov«|
dm^tVoNi {»uredilo lep pojrivb dolM b» le* bo«to tuneli p« I. A#.| IBada OiaSL
/bunTiki te bi v .»i 15 let: po nje in l«M2 v«e v«ditt. i |,,Ma c!hy. J«»w*. 12. atrs, ftko
}iA|ka vdo*§ ler ftetvemj fU i^ravtrefta redkena «»j»Uie#a »lučaja *e oe
ve
Haklerjevem vrtu svojo krasim drugega p*!m poi fiUitot t»ik«*ira otroka. M«
Kats v.j del'• n »m4#e tvrtlkr pirja mu, ki imajo pa xe prvi pa-'ti iu uovoroj^uee at* oba evrata
Krxe i« Okie«*.. Na to priredit*v
mm^\i t.xlo
K
v4y
kratki*« r»jak» 1**4 Wdikdiv N. V 12
v
»eat !rt iu De bo uia^d kii-ncjei^i^j, i* *l*dkora*.
e^ k .odidirati it pUven.t u« .mketffia pw»!
^io p^db^i 'VaJ°'
je vrhovno MKii
V »Mu« «k*rikl» »«»«"1"
)šee v popolnem obseifu odobrilo,
:N«v» [»iwtava ae nanaša v pr\j vr»i
sti na primarne in tudi glavne v«-}* AWrnant,
liivu ti-r klttisifikaejjo voljirrv.
t^ku na lJoler.3 kem v „rvi danik.
du»'h xaktjueilo. namige
:W»«a.
Rf^oMio iam Nikolaj ftpraje. ki Odobtfna postava o primarnih f® ob ae aodj. da bode poštu«'
)d vwJed njegove -prijaznosti' litv:*h v MLn..csoti. |pak«t.iui predloga .tprrjria, k«-r
•i#*l t»hdi^"ni«i! rojaki dobro pn-j p8„j Minn. 12 avf. V pivLtxaiit
EitAt osobifo ker J«' kaj 'rad lri »i t. i ierte skonj p.'+UtBtsi o^sImsi
jsuoi,
»»J i1 aehnem aaaettanju Jtakunodaje
V,lr.
daje
rj
Ala
."•.»vj»*r yi..lH.ke»w r»v» At»*r
nant prniiogarski' družbi' pripc
tiU^e je dniie« zjutraj rasatrvib«,
ki je xahtevaia 1!» irtrv
,jmi ao bili v»i xantorki delavci. I|t
^Jnietl Hku^Mu^a oo^itva »e je. rdWk»
vlada nj ^K|l
iu |iS a
*plo
I volitev s prvi« papirjem \*«l«tiijK)mnijo »dravnikt rwuie driav«.,
H. podporno dfultro se ljudatvo ni dosti podvira-' N.-k.i »-naj»»'i-tu.« deklu a iz okra-*
d^r-Adami^ v bvclandu, O. ra*
fjj jj dni|tJ paptr 1V» *r-!ja lavenj«rt izrodila je dane« vi
^HVuo de.. «tikanjt boliDsiiin /drav. oimnb'
volit, m-le pft-Va Janšev »«ko
,iJ, u-r radi «.*a ae b«» )»o- .lekliee. n.H-r v
|v j^j pribudnji w Inuwt^ tm^uaaiti javi»«»wii hj« iw
t#r Aih^tAek Fml i'ldnie ii. iy Thaw, morilce arhitekta Waa-'Xni*«.' niairMl John *. ki pob- *a taakk
#VBnk Aedida^k t»' bole- Sorti Wh»t». kateivmu ae pr»»d ..v prewW Ijo pi-t».ite».'«« i«|M^i
lu») ioabt »-t«a Jadtti* te jr kmtkim nof»t|«^etije ik»,iwa* «-»«»*o atj ^pnportH-sla« te p«
pa#**r.vil 'td oni &>** a'ae nel-aja *»»«••. dr*avwi 1 ar.o^:**'" na am«.
%. rn Ra*w«te|j aafoda
i~
NARODNI YESTNIK
Smrt pri rešitvi wnjt neveste.
initfan. Ka.-.k.. 12 'l-vg
•»•v
.nagega uieat.i. tt. H.
nameraval ta tedn poi
jo uvoljenko ivi
J*n Me»f kopanjem
jezera je p« župan dn
ko I'M i ijt aloV SV-I.
)\aw.
dan** popoblne
Lrbar najbrž»
voj»')H arropi.
i kopb v
ko je
i ,„tOvrdlieš»a ob
deklieS je pa pi i
šine v jezer*« in i.
1 :,i-i »il biii.
rano
i*i \o Ih»1
Najmtja
*tg,
BaH l*«l»fc»*»vi!.le. Ky M. «v«
da»»wt(f»wt«* teikefa. •»""•a
pa^ird...:-d» initvd*Mii. «Mht fle «1 V pnutrtM n n«l»v.. W*#a.|r- U»i v f"^*
•tf kt«' Uakka a..*r mora o(mvihati altu00 —^jn Ži »#l je nweibt Tv
iv^tik. E mckifan
vi-
J"/
i:fk
j«-'
i .U
"iHlMS!
•»mil.j
Žensk* ioptr
Dayton. VVyo., li.
vrftita »e j« tukaj voli
Wiwter. Nvr*
jsUiia f() let ter snati
Sv||
.p,mno
M|n
kur j* poroviio z «p!.
lam. ki je umrl. Zadt«,.
posrbiio xaiiHitala /u
Ijfii,!'- in pri l»jm ji j«
tieod* ikiui vtililna b\
Ur »O. N»\ 12
lobnjiiku ('i itiiižuo *'k) ^,i°r|E' %**v
i sk w bode t!ooi
v«» paaut. 1 vi tem ima ip.wMje- ...
mb n«»x, ki nepreaUno prsprav-j®*1*1"
w?1'.
v
Po državni post »vi
Hko \«ak oIvho w-ti.'c nit
nja. vi*fire ali d•( «e
Mirkrtvie )rt j«* i/' o}H
•'•iu. Do sedaj j^-ar.
sr.. .!•(• I'liogS
v -. i': ive»s
ludi
!šk!
vodovodom.
V*ak par starejših g»do(K»v ix
iva mld
vsakdo.)
mladih'
itd n graiii
4
,,
lr 1 Ku
Spomenik fuvcrwsrj
Kt rw in« Vi
i igo v Htdu
Mi«
i°e** iUi' ~l\'
T#lt lr
Uor v fn
"w» komiki,
Uko pr-dtogo se j* vrHo
»lat»eri -. |eeil in»k. iborniri wipet-'lgjeina xrakoplo
no to/.ideviri irtaso« 4»je. Predlo-1
ga glede uvoia volne iu »tikneuih
ipt-.^dnednika Zedinjeiuh dri*A\ p««4^. Mo»k Al'.
N:4«re«v-!»i .htmrik *i je namiil v! .lf» glede uv«»4u volne iu »tiKiieuih
,. IV» nikVf h) inoi»! niti! :... j..ii. ... i. i ,» tTi lunilguu
HMjt Amerlenash fimlaad »jo ne
4^jo vrv ift rjnht v svoji eelidi. if' ',
na kater., se ,te. T-vsil. Zapustil j.*!"1 ^{»tnnci .i^ejjr'i »o »*«j »»pek a tunt.
tudi do sol* g-nljivo pismo, na j**1 pn'dSo({* potrjena tod! ^'Uia je /.njimi |fi»ae*.-iio tudi 21
alo\ lj. no im woitovaiij« vredno |^»tsk5 xborn«*« k dvem-ljinsk ve.jpabilkaH.t.v,
SOfroy:w da tn«. akrbi za otroke ""f 2ased«nje dr^itvnrjra /l«ra «t
novi piwtavj bi
meqrl
biti ixdelkov je i x},*ej«t» 174
Darovi
ZA VSESLOVEWSK. ZAVETIŠČE
II
AMch .i.
1ZK. .5.
III
i Nabiralna pola
.}ill**rt. Mina
'.Ink Va.owa. K! v
13. avf, V
med
te
.,,^1^ premo
•fct»r«j
SZadoji
fflrop i
1
»i *e prtporiM'atno
k A
Niidvoiv«d» £vg«a gr» v jHMtcj
r*Hi^»j, in. avjf. Kadi slabši'
I'ttVN i
testoja
\V.i
:|t'm«kt!
dt
«»sr|
Andi-
vriitr usmr'-tMije
VH*a i« Tonopnh. Vev
sna
»iurt v»b'd n»-l-.r#a
pu meri i
i. U !r
ntodnik,
ki
''intak
•ori pl
Obl«»
Tako j
Dunaj.i
kjrf je
Wtl»onu.
'f.u»
pri
,: "JI.
Mium
Ii
•'i i
!»•. dobi
•letniei
l'1-
ufC t««'"" mikn
:!. 21.
di^tvnem kafh-
nh i
t-SW t:
pr?.pr.
••rii-•
ponesOre^ua.
i! iT. t)b
30.000 kr©» nkraderr.li
in j. avft Ko
-Ki«
Ker biu
v.-
^91
rejema rad«
-vkr katrre
nalo/dn kot
Na •atp.d.if« tn
o tttfi* tlakt
jih ira *e
a«, P«»»rb"'V
,v
"W v
4:".
Upravna pogajanja tw Opral
P.
'itJHfiJH
tat
pm
iioatii
ir.M
A
UJtiUVMyi*' "fa
Iz inozemstva.
Jt
ratsti«
Tli
pr«m
U
v K»n i
atsken.
ena
K,
\ladr.M sUHi«k»
iu.lt lj,»
a
je i-.*«.!«
$ 7 05
i Mavtja^te
lade. d«*iu«!*i
preda^dat va
temeljita i
uMkomttarti,
•iirw'iiim ca
(8000
iskrena hvala
nim darov aleens. I
k:n,t» *poiHinja|ie
hkah »klad^ /4 *h
liie«» Ameriki
mattjNl «iar dobt
rirduiStvo N. V
I valje lOXfttb V pn
1Mb- obr»«t.naMw»
(fVlidbem sklad.
poartv
aki, 111
n **.»h pri
•»sk.. Hirolia-'
k. tndi
rani »ruj# flob«k« ..
Eastafnik Itcw^je pu po
japo«sk%ra «aarja
•••.* vm ~#t
1 in
iu
tr iteazvi'
Netuei.M 1H. »v«
»niui|»uie|ta'
I .rt®a»d
i..-ki M*/o4ivarni
pr.-.«»e«ia je aaa*ib» pri Šflu t6ftrajm»ai
umed katerih s»e iumrn
ni. |iiwdnetu.« iwaatva jf» b*»« «e
to *'«j a^-aviii m« p. rig.
m$w »t«ia
am, .-.s
'HAKuDNI VKSTNIK
k I i
JMritatik aaial da«
Attea i-o ti, »e- u-'»
Pi-» dirki aa prveia.ru
I"
dr
VAS. VI XA HJSOA!
NtMI KJMM«
4k»4»«
d«*j»
»v| j*.
dnevnem
laamt ^mkaj franwwk
tik Mot.iiuata i* IVrt*a
r-n J*i»u
Hou-. a«pn»ii'. 1 u» »i.
prt tea* a -rAplaMM« '««te»-xhrntim,
jr
a. V'udar pri Um »vijsftk
r»'-
SA miel «d «tra»* '«in»|isih
V HHm«H til
fclofll da cll|«t
Umik 11.
Vobttne II
•"•qwr
E3HR853DE&E35J35EZ ssa
Kolera na 0*T$kexr.. Str:.a pred marbis
am«vS
tava.
e v»v n
Angt rnr
V*
ur, «h
t* Mrmlfuti*
kn 't*"-
mmšm mm
a«a»* a».»-ust
»jat. «Mdfc» Hai-a4i»"
•«»*.•*»1
li%r»i«
kae- .«1!.. kt *!«*»n
kav nilMtt nefwnhka. |k| jr dm**! «m»mi tfhiaa*.

tt»ljn tovar-j e. pi t^mur J« ml tal
Io sc je /e zasfiSfiio 16
i, .. i- i k- d«-v o jrfedr pHlkiipovan,ta politi^
«»««wk.n Barry tie*, ttefe.
V pnelio. i'ale.. so
NATIONAL Ht.KAl D.
Kr. Vsmpltn. Kt.v
Frank Uoi.»b. II
h.mm atapiin. !.
,I»h* Ner»*th.
Anf Krjavre unc
Frank tJor^. t»ilb
^abiialtuk v warn
rr rirM. si Chini
VradaHfeva Ii apratttuIMp
N A & O N 1 V o N I K
Dulutk.
t- .. in
fa Tiaa.
i nake 1
k ara t-.
najfcele »u*4 racket-cK-
W V H«
n. ».,w •.» IthNMlw«.
In- pM #t*nja.

xml | txt