OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, August 15, 1912, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-08-15/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ImriTi^
11 tVnjeno uredništvo!
i Pvosia«, do\ lit«'
prostora, tin HftoiWiNi o nV
Aitjih del«v*kdi m/uiterah Tukaj
n h-!« va*k 11 t« s polno paro in
Mi„re?
HA
pit U
ker ur
i. i sin
tiar si i
Jedno'
ti.*sr-«
I a«- HUM
š.- Jl«)l
tnalo
K»N
vtie r.«.:
Uielik
k pie' I
raj pi i
jati
POTNI SPOMINI
v
y.
n- .* 90 v«
trm*
flB« rvgppNw
Ottk. Irsko.
Ko t#wi si tak.. nuuiogmlr
dil **r v»^'j^ snaoo-aittMiti pri jar
Mt v,U4,,,stv,'«*
Ut,**u
»edem prenuigoviti r«.vov. Tu j« tujti vUwtWBf z.tniaiivo-
k dan u Brv lialliewa, trtkeiuu Hp.wtolu
Y»emii ker in «1an je blA tr. /n.wtt IN I ajuHit^iukoui iu
fiwilovljeti jta una trpina, da ne n»-*kaj« "»t»«vUi»o«'k u«pel.i«t»o kr«
|ii»liko okw|M"»Htno, »talno čisto pitno .'•!« /h oMin
rojak* John Hrejflftvee in Mart.nx»J« ,«orb«na ^ta a*uator ,a ,a
i .'..tiemauah Pa in t«ko
to^-
L,.bili
uiiir rM, ..Um..
-i.-.em-i. Kakor hitro nam
hn
muk
w j« lepo število luiro
V resunei amo
kM»i
»lino ter pri{oiniul,
:i uaai-lhini. kjer j*
i eneev, naroČilo n«
To je aajbidjie *p«.
inuMije rojake, da se i
daj«, da Slovenci
Rojaki
!Xlt)Ul
tt i fiug trfuvru u pitnlaj
Memu fork ima prekraan-. okr.*
Mnjeea n« prijariiem
ief»a je
farna n.da
ko uapr.-j,
č! Fodpi
ad. priue-
bi
|wr-iiii
i. naselje
ikaj.
eii-,£as
niili ^v 4raflue.«u4
icaj kojnika. l.jud
Mitoma kritpit.
iMt p«
1
1 1
K
n f»o*(lrav!)ats najvee prodajali svojo radeved •.
viskinj.' 4- nos' "*"1 ktaauiiiu ituvrriNuiidij"1
•. /.I-Ijo. I- -k
kt.-«! i... 'Mftn !.•!»
.1-1. jem
Ckisholni, Mina.
1.
ikVil M«'
pii^oUllM
tega M'm a«'
l«s*ui»sk« p,
odvetnik«
fauhuu. ki
t".'U.
»».I t»
iS*!J. K
pl*hl ,!
»esn i
Hjs v
pi.
»tv«,' 1.
BYg-
v,".i •,
obru"1 i
odvetnika'if]»
r'"
HSH.V
i a«4 lak
t« jU-pm
K do**' i
-i
l*k*»
pravde, bH moi*a!i'-ito škodovati iuia«lini
»p» »ki f»i
i- au be»t *1«
(tteianfet^je
i »i,«-
Urat 4*
i tki,
r**m
vek (^pan.to k.l
RUJ.MO- K.U-, «AS
pr. u-«-* sac.lat,
tr «aw»
'»io ko}M
'•»•V«, kater*' s
\F 4.I..V
r»1lt.
AIUTB«', V E«KTT^L«TM OSOLTLTO HMMWH PAKVAL^
ikkv »kraMui* t*| ,»«• v Ijudm*! rawt«vlj«v«'t ne»e
•|"še v*k »a --s*jtk« ».-«» dobil »e«- ratatTr~itn
irli kfatek. I" .»•»" '««11 o 1'M.U«..
kratek dNsk u»« d"**i mi p.»tmj«ii mt*j
*ga»ge po*ku
•K
OT1VKR NOVO MK8TO
KLAMSKE OBITI
VtUeeU*
W.:f« prebival™** :Vilmi«i jeklmuami i!*te.«l Want !x
tudi vorot naklmianj* pwato. V»rk je okrsjn«. me«!., pre «»*iumi %.-ii.l«r je bilo m. iti »»H v«,.ki
a« primaujkuj*. tu iaim«o^»,*,»«" *t|w in moi*kiiu *hvot« '*1 **"*3 «*!»«.no *•*-gnspmiai-je ru/li'-nega pr.-pri
Zadnjo neddjo sta t»a ^,1» Kljub wutr.ulmmn .k-hiva
ltot-|og»M'enetM a)|it«t»r|a »a ,! .V j» Ki»irti it. »klepa. ker je trdil vaak
litini /«hav'tli lHiiito v i*' ndamk lut irwk«-m ljudstvo *elo '»"»tih dnl'ithsklh trir"v**» ta
|H*«.ovaiuU Tako 'sam n. |»r. o
v Vwk
n" r"'
i ie \i Hr»'#»iV(»e uri vmivia Jie it protlajalu*" »*l» je''V "bllstitito dovoljen je jp,j tega. Visoki d|ivki. borita leti
ja nkupieek takoj bl.Anjo n«.ttiiiM». l*ode v kratkem r« prosila
Krth n
tu e» rk« v *v
Vineeo« a Tu se nahaja tn.ii dra
g.-ei.a *tfi\l»a aruefciejev- ljud-
*Im* knjUuiee. Znani ameriški mi
lijonar
Carnefi.
It elankov a%ojimi knji/.tiieaiii. da je do.
imnullum brotttik deUvstv« ravuo
,111
s*
ut,vv*»
ilelavei,rt U'IM
jega tii.i« (m» nimajo pM-v«-«'- oaaa na '»''•'di*1'" se ({radi Iu*
jf wi»el0jj{a eitaujr knjin. Ixdje bt bilo s
^i.lal delavske hiše,
/»votle ali it»ti4iii'
llH!
oi-i »kur.« v Mika wi k«v svoj«, po-h,okt
-bo., kapelieo. kamor don»i«jo
1"M'1
'IO.UII
|.TI
i.-ni
HU P.
i
POT
i kajM-ll-
:i.ji-%!.|.|
.11-:IV*
K
OSI..
Kluaiiiti maš.
Te lueato ito.i 111«j
(jwiiavui park. kjer M'
dtii.ovino pmljin.
jkta 17'tH- isti. i.
sip Haj.iuki.« itu xa tesarsko in? V (»aieifje^i kuj^žui. i je tu.u
mizartko de-. pM gradbi bis«* uamasej
z
tijeg«ivi loti K« ju iii'.s Ma\ba /e-mi stariiiaw.i ia egiptovske, grikef
.lovriteu« iu tieio dojcwt«vljeuo. iii rimske doln
t- Hflj.lukovii br-mi plM.'aii mi oljuste slik.- nlavuik Ir-ev
|«uŠTeto prtslužeiii V Ueti'teiiii je /atiimiv /einlj. uvl
|e v tej
b.t
akotn
liragoeettimi zgodovinski
l*o stenah ae vidi
-hii'letni je *at.imiv mnlj. uvl IrskoJ'**
»ujesu 16. stoletja, asivpišos je v iej},!^
n»«knji/ui.-i veliko uu i.b,«,.. .«•
brati, Članke, ki to uteguio ga iii.1*?« »toji /iiiuo. elektruiim.
IIH
.ai«*vo ju ttaein prikrivajo. Vitle sem tu.ii|iia|»eljnlii ram vetij* o do lHver
galuni tloldb listu "Keho", da je biiu (mI ko ia. Iktjala hod»- tmli gotiiln«» mov
i' huluthu, ki i- i»«iie /upi. uj.-ue tikajoee n? pr.«pi '*«i p.'«» stia iel"Jtme«, kontni -lei
i i«4to to j«- II..tu ,,, ,( obciunkiioi oiilnoniki ..bite prog.- pri m.uitu je /e dog«»lov
ugodilo rešil litvc .'-laitek, kattivga tii !jeii Oliver Totmstte C«, i» trdno
v nekih *ht «i|ih .j Uiladiiia «'-itati, se je pa H*-|pr»*|itaaita. da »m okraj (Hitu
•e pribor«.« ae i.o*al na igranje /a d*-ndi- i'.. ,, na«ikrilil vse svoj* tekm e ali
•-.•levi kaj ustav intiai umektua eensur«. ,»Uetie kraje v t\ »raš'-a?ii, k#r je
-. pripravljen da" na Irskem je pret-ej *di*u l*l«tita. Vsak dejav-r
i iwjnaMa rijaauo uaprsm tujeeai, radi jim^1" imel to lahko prikladno do
s ttiir -r Igredo us rok«- tiebn if fc nek«j '»ovjr da txugue ui^iiiikaut.
.• Ipenijev dobil bon pKjasitil« »ko !katere je najti |»a» Mitu fcake
jsa a« vs«ko vpra«siaje a denar :«o»ierae j* klar«e.
V sna auaatt i pokstej« vae /nameiutosti,- tO) V tHiverju gra.ii tr§»*«ka
i v.-k /ar«» i ",u»i deekom, ki m. U»«sllopja, ht««- ta ^b lavee, e.*t.-,i
V.kIiI
po sinefMi^rvt kflijt« |p"ta in tlaMe K«ki' «i uainemvH'
i*» vntanovili *voj Uxten .hmi hh*u'
Utm-«««t» vritU »e v Wk., del», fill ^eli a«, ti trgo
uetiuAka ra«
1
paai'to- irsko Agaiye p,*k
•liet4k pritedtiv«lt v nun. pr.«l nekaj .»»e*«-, i I ead
ta.ii a« h*!« «. veUk«- koujatr k..t« ti. liiiiu^ja
k* k»lrt. ljudstvo ael.i tt« l«a»«d fcwloal HK.V.tMteV
vduavtM Ka aeas |sf«nl a urita vatov ve njeffov
jttka.Vaa slur.v »a.
JE POKWS*l.g«
L'
a« nike iu vo
,l"!l
/«ve. Ihtlutbaka elektn^ha
,,lb xt
k*k"
ho samo .b-net minili
Mindiu tovami^kih st.
V.-.1 Spo- Ki.i
ilattmiataliit n
iprtNdora
i'
je naala

Sl«r« la Nova vas.
*CWMI
Stanovanja delavce stala bosk
aa prikladnem zemljitcu on
t* Ipr-oti Sta«) Plaata.
|i"uu«:TUk. črt*.«. -Spisal
T»w nekje v tkvfii »Urtl ras-!
prohtir* ae dafot niioktdt xnnh«
irorska vasiea. m'iBKt i» Htara v,t«.
Zadnji j«* Atudov.-la radi ne
N* spodnj«-* delti maatu. tli bt' pn-ntHiifg* itii-iiiih.iiirga prepi
t®\vn, napotil *«ui prou ndi(v*xal veliko ttovn i»*eto Mivar »*!,„ k«rij iu m. vtuju 111
oildalj.-uem mesta foih. Iti fMtje atseotiftin^ki strani mriogoAt.-
T" w"*lu:
.1(1 katerih «#»o dva itoeitata,'**«: awn I temi je vrlih spomenik P"1 milijona dolarjev, je itn .j)iw| liberalee, R. stiHsteti kleriUn
drugih pel P* dela v
Mml,p4kMHWti
kl
J*
V"
V'»»U»,
l)«*iiHvm» je ),• li.
VOTi
jr
w
«jh«o Ate vilo prebival
_«• |H^«»»n»kf vo n micialhr.
I^Im '|-rofltre*ive'.
ntea bode podaljšala pto«o it Ho
vaeem*. Um .IriisO«, ki *UJi It |M ^0j„„k. da mm o ti prav vet-krat
(*o
'^Mliai /ZTZlm t! /^aT.T.0 "VOt0 *H
ttre/o»ee i veda I in »tar*, neiimerno |wipivft}o pi, n«ni» noiii i.i /,vta«ii in denar je tieka politična «trau
"Varodni-aa \'e«t ^nitilnah \kM »em starko, ki je '»»iviaiio p.••(•«!no proifti u 5u. Hu )H p0t*«l»il« /h svoje namene. O:
pniit»»'u /aitisiaiu. atr^ana «ul«» L^RIOR «B ifklarn TN sii-er pn rav
K. Iju.Nki itrnnkur,
(J rM
diknlee. H.
HKIJUVC
H»p«"rkin. ki je otidjilj.-n ilo Oli p,.t „i,.|imkih a^jxii niso nmitli
verja *HIIH »liri milje io
TE^a
m«* vuled tejr« nikdar priti do kakt-
N
-.n »\etja lli ven- kmalu zasloveli ealo v tuje |e#.e
•m tt-kt..*.! •lA.id4 velikih jeklarn di st.?el rlan ....
-a neaef« ,1^ bt'i s.. nniMree lai «|obroHi.-in IndiMUinnlle. Tnal« Mik
tn. i.,.,lil,
i|w*ff
«»-k' razdalja Mtdrmtuj« |Kp»l i
trn .. i dvojim Kusedom ko vode na veil
I.M 1..HI ,.ni'«•*»««. 'i* SW kUlk» U»v«'k WK«H»M
v lini prosto i «i
mkraj \o«le. '/adnj.
"tuli tako \.'liko
4
H,uv'i°
,B,lkw v
mr1
u'm
l»hk" ,wk*
K ,pp v 1'bis- vlada ondi tudi -.troga usura. j.
'oiadevoo K|J„ \ideti Vei- ."lalikov ali u«b*'
t, natt UUuvkov po tiHUh |»rel.- pljeinh «»11 v. ium narava« odto
i M» m«*« i» b.«itm pafiii'ieai. «ia ae istih ni mo ?--k.. latui« River. Hliatt i.--.«
itd.
vee
P"li'»dm«t V tem novem !"«iso
v,"v ,"WM
lah v Sf.-t*l 1'lantu t.-i |»ri druirn
I tlžeiiih podjetjih na H'i#en!i
i strani ali onstran rek#.
ixt*»d «tt«»0nšteviliiih e
or k je itajti-p^t katedrala sv. Okraj tMUer je wdd.djen sam«
Marka.' Na Intketu je obieaj,
hU kml
Hlf'^
0,1
Hi- M«.««-. IU«». tati."'« I
A, ..rut iu it, v*.*
NIUIUII
1|H
estuo bifo na obredu ,,-ke U |H»iovaiije. potreb. Ml te** se j.- n-kaj w.seMtK.v pre
hribčku- '^rat pr.-iiuilja.ti, :»lavim stvnr priselilo na ilrn^o at ran nri»M» pr.-Ke
tem j#, da ho utesto (»liver dobil« |vode. Tukaj s«» knuiiu uvideli, da
kmalu ave*o pOi«e»tiie ekktri.-n«-jJ* fflavni pred}ogoj ..InMieira 1*1«
/.sle*niee s krajeru. kj.-r *toje or 'Rostanjf mir in bt ttdjubje l
,jai*ke jeklarne. Kraj Oliver, k« 11 so ulično /. oani' n.nn i/hui.|in
se ka) rad hvali-
'M' "»'teifiul pioti sredini ti d«hrnhit nove navllune. reeiinu
Jeklarske obrti, obe !j» N«va vas V te, naselbini se
IIMIHII
•ki
1,1 1
»'»'dinRov.-tfa proetora
kJ',p
i?veee pred pok,.pom, ab tMlx^r lei» ob IMt tih.
•1» uwti ,ui-l v ai.il I. I, i it .elektrieiu pieestlli iel.viliei t« j«- ..
jo uuni na uimasKii« .»- poMtenena nt miroljiibnegra
U.U1 K ,t\Hi .It. dt.i' t,*r'Kl«vna prmuetna eeata ine.1 Hte.-,
«i«»sti p. ati atanovni
XH
ki bodo iic
tlelaveev
rnxne pjiliti^H* stranke iu
spl.-tkarije, njih gasi-, je bilo: "V
«l«U i je iiiot'-, v delit |a reaitev,''
|lelali so pa re* nejjr--*t«no. mi ra
nega juti« do trde)t ve«'era po
Kajve«'- ukvarjali te se ((lohiiko
I od femlj.i s ko|Mi' nreniii.ja
rude, Vsled te|.M sploh n *o
imeli easa niti prijll r,a ni.•«•«•
•bojne prepire. Ko je napoeil d»u.
volitve, izbrali ao si najbolj prid
1
,it.iai atmi si *i%ai .»o ui" "r T,, aioxa xitpati.m. ui,„,.i. •,
l-'IW «1. ... k-t1»?«— »»y.l-"««l^
V"'
4
t^!l*r»'at Noith.-in IN.wer t'o., fci ,1
vu*"
j* kil* jakw krpu pr«
"»pešati v uavew m.-slu|
KJR JS?
brat i-M.p l'*i
u
atsnsrj. b«la je pa ra«lav||etta Hrvulsko. V
fiHtt tl«*ek am#*, ts|tult n k»t. fe »Im kub«t.. /e I kMa '•lila
lUkletu
at "-iikte tKutaiuKi Maidi
k*-*i* pm*«* kapi ko«
skreai s iufi v rta HM
e iaitk* ia
's pr*»':^a »*r a
otlat
MiignoJi
Mil"
.. ...
ilruiio
NT
Moji ua p.
ran hriba
JM
•ddelek godb.-, knt.-ra je Sta rov a
Kai». «la se je mitralo I« nekaj win-1 tonite latveaeljevala sami eepeli«St Bridgeport* Oltor
ijjiw-a pn k lopi
11 k (»liverju lot|j»,i vedno doma večkrat so Ouna.
'-kaj *i s koio le vsi raxprodani. stradali. Mamo da ho tainogli ni»o
I u imajo priliko delatei. da la-j''1'1 '»"'intii svojili Marih sose.b.v
ko tiostflneji) s.iinasvoil. da si po fp^ko vode.
*v«»ja lastna domovja pol1 Nekega dne I'italo st je v staro
^^I'NVojem iHs.lii.ui načrtu stanujejo! v aAkrmu dnevniku "Nemirolju-
hii«h n"'1 Nnv"
Wnv
'd»roke kupt^a^eam Dosti .loh.ega ste Ao »u.
pro
toviui ta tudi na mewKtaa
i lat
T.aptaoat
it(
I' I.^vutar.
M«M«MII
ali
HAtl 2ASTWN1U
k'* ort*« a»r. qn*
Kestnar.
& Mohawk, Mlcli li akol'co
Anion Sohwalgar.
la Kaal Halsna, Matt: Prask
Snhadolnik.
Si BlwaWk, Minn Ja^ob Dalak
Dr skovan.
Za Qilbart la okolioa: Louis Va
sal.
Za Oreanay, Minu.: Josaf Smuk.
Za VirRinijo in okolico: Prank!
w
pri tej priliki r.lo *.lepli,
S«periorja._ se je fed* pre.i Nabralo j.. .«. ,..-ed leti lepo Za Hibbing, Kitivillt 1» okolioo:
g?,lhl, v*'" 0**imkt'
A
J, I
4o
Mart'n
Aurora, Minn.
tt Rauch, Mtaa.
tioh.
Bay in okolico
jn |M|j xanlu^ok int je ob.!«!
pmnanjk.Hije iu hedo. It«
Culumat
in Laurium, Mich.
Zu So.
Motz
Chicafo, 111.: Autbony
Sa Goneniaugh, Pa. ta okolico:
John Brezovic.
Sa Claridge, Pa.: John Mlakar.
Sa Primtro, Oalo.:
vtc.
Za
l„„li ,» Mil „v,,v.w,ni
W-' |,r.,|,-|H
Michael Kri
Za Somertet, Oolo.: Kajtt Ertno
znik.
Z.i Dne Pue, ITI.: Joa. Omerta,
F&irchild in Willard, Wit.
Frank Klančar.
P.
..
Stt Clutiigo in Jolis^^INH|
r.„li k:,t.., V«.: ftnk
ina,»ml
ciljali
n»*P«*
HO
\sa
kn leto ^a eliko no- «»ele jerbase
•'okusnih knlaeev, »Vskrb«vali s«
jih tudi obleko. vstati«\ih so jim
novo požiti-fto hrambo, »""jtaluieo
dni v ftlr/evah so jim bfvtpl.ieno (to
po-:siiliio. plaeeva'i jim davk«-. in eel
tte dohri-gs
•»(••n Pomnila van bo na&a otx-ina
i«a veke. Ta velik nt rapisali bo
mo tudi v *I-i o xgodovinsko I igi
Ho Stare vasi. sairo sito nam «r
jirirw.morete do tri lališ^a, k»it(
r.-g« nujno p.tr»-l»ujemo Vaia .»!
eiaa a« Iktr pogubi. aSa je ne re
fite vi,"
Nov ovaSf-anorn ti r-ivno ni bil tt
klie |h v«l ji. Al i*11.1 ao ai' letati
moramo mi veliko tefje kot oni.
tudi «m.i v Navi vi si »Mivisni le n«
stnM»p«ktuoe *ko )':il«ae tega ali
»nega iimn-d ttaa l,i k a near...1«* j,
r»-v.'i hr.-/ «tret-
II-
podt«»t* b«N
še }••, de skrbimo m«.-, jri ai p.i sa
«»l aeridajte jmielje,^ ftodatoAfe
«'e ga h.^ete imeti
0t'
u«ll ud denl jekltti^k.- ..bif, ki b«. got«.vo »ad N^ ov-a^a.«. te b«! v d«»le
HRILTLJFT ITINITO ME KFRTKRW« I*'
ai«. »ar v lad., b*» fotavo tabraii ^»v,' vasi ^i«t st«viN»t
kraj Mi*n v to rtn.
-'d.w skilwli so
Usveti«.
I
tateiiki biva
tla je »lel.il,
MI
revne
|oa iiKigb- k. a.- je *.l« !u .i
s'var itajboij }m( r. *ms In rav.
O e e e 1
jovava.MeatM priiti p.« tlateih bo o
^jk'Wao vendarle »i- |i«aveira
West
5* 1%
Kdfi (Mtovaiai 4e s*
all I'r
«i attfle
.§« tt-senn
hhlk» r»
*uni
Nj M^lklamad' a-i««ati lsš« att wh-nil«
Nik. ... StTTLRR »Vb
ptnat Blveat. Raoai MB. Pulatk
»a., MUL n-
veu« lnl*
Sa Leadvilt, Oolo.
zich.
Sa 8outh Range,
Joka Jana-
Mik«
Muhvich.
Za Arona, Pa.: Anton Klanchar.
i ih vab-d vaše
U»a, 4NSII-UV|IO
mo. HvaU vam vse .lobrm.
I'otrebov ali la seda) Ac li.'-no Va
sko gl.-dttli^e i|i n h«:««k i avto• i i.
uohil Priskorite nam n« pomoč, NAZNANILO
Za La Salle, 111.- Frank Krulc.
Upravniitvo "H. V.".
IN
PRIPORAfcttAiVJ
reja kom v levelau
du, O., uljiidim u.i/uHiijituio,
smo |iov.riU zastopstvo kh nai
list £a mest«, 'leveland iu okoli, a
Mr Dragotica Bauzonu. C130 St.
Clstr Ave Cleveland 0.
I"W»ti. iuk U» v krstkeiu obiskal
ra*n.- *loveiii»ke na«.-i blue (fori
«lr?.ve. vab-d e«ar ga
va pia\ '.plo nriput-.^'Hino
Uprav aittvo Nv Vattnika
MAROCAJTK SE NA NAJ
veejl SLOVENSKI TKOVIK
IU SEVRROZAPADO
pnw nM|npi MI
417 ON IS ST EVRLRTN
lastnik 4.
laUiaj« lap« »lika sa vsa prilika.
v zalogi i asa tudi krasaa okvirja
Ltt
Gtavalci MJM.
KUPUJTE
USTU
Lonit Pttalin.
Oaorgt Bro
Ste
W¥ W ¥V#i
DE ZAMENJAJTE I
Dkrtstujt p« 4U °o
A LI X!
»Ivt
VkvJuju aarwiUaai paroettta
biaaalatnu »lika
v
vakk««
xSt »alta«.
Navadhiv ... i-. .)ik» ii4«t.
%«v.
Bank
o! Albany, Mtafe
EtMa ia Mjslirejsi slt«mkt takt inMMaaHI fl
KA CMICECI KYCA IIAI1B
KO SCHIfFEl, pritssisii Pflt* IWMI.
UBMJ PPfMil. blatnik. JONI VEIIItl. JOHN VELIEMTM, Mtartifct.
•la^ulemo po 3 odst. obresti na hriilll
za mesecev, la po 4°lo u ld%
PoAll|amo denar v staro domovino proda
la mo parobrodne listke zsnesl|tvllfe #111.
StttaaNi v i stai kr a pnprica|k wiW it atti paalruki tamM nialial
PRI TROOVCiM, KI OOLAiUJBJO V MAttM
KNUMTEi
Mfl
Mestna hranilnica ljubljanski
V LJUBLJANI, PRIftERNOVA ULICA 3 (Kranjtl^)^,
največja in najvarnejša slovenska hranilnica.
Prometu koneetn letu I'M 1 ft14*5 milijonov kroi.
Stanje hramlnib v loj ^2 milijonov kron.
I.S00.000
Za vloge jamči reservni taklad hranilnic« in me
stna občina ljubljanska s vsem svojim preraole
njem in z vso davčno moojo v vrednosti 60 mili
jonov kron. Poslovanje nadiomje c. kr. deželna
vlada kranjska.
Denar pošiljajte po poAti, ali kaki xanvsljivi Itaaki.
)*ktiliuiiki zahtevajte o.ll"eno, da s»» Vam pošlje denar le
UK "Mestno hranilnico ljubljansko" v Ljubljani n« v
kako .h-iitr »u»n.iv rm• .špm kaso Nam pa takuj pišite,
po kateri tx.nki .iobimo /a Van dmu-Svoj naslov nam pi
lite razločno in natančno.
Izključena j« vsaka špekulacija ia izguba vlotetMf*
denarja.
IfiHMHOHgHOHeHtStHtHCHSHttMHtM
kron.
brtz odbitka.
(Jliivolx.l, b« le ine v v jirsijj
In straneh slutv« Jde.'a iu drugt znalu
prehlade ne bodo imeli nevarnih po
.sleiiic, bodet« rubdi
tffl
Skuhajte naSe barva.
(UJBOUSE BU60 III WUNI2JE CENE.
Vai rojak Marko Blutb vam |e vedno
na razpolago.
(k se nahajate v Duluthu?
obi^ite
Miller-jevt restavracije ia htteL
Z
n MiMii(D stopite v litkrjevo reiu«raci}s. U
uhaja Nikfciai bMdi.
se
MWHMHCI
tt(
Dr. Richterjev
Pain-Expeller
prmlpisib, ki s«» natiaujjem ua
omotu. 25o in 60iv stekKmie«.
uvajte se jnnare«lb in paxite na
sklru in nai« ime
so. sicarts s co.. tit e**H si., s«« v«s, a. v.
I ItivbUr]«*« Ova«« l'll»M ulA^ma.
ELY Mian.
{elezBina, Pohištvo in Pogrebaiski Zavo4
irustsa •«•»». is sqfcelit »s ssitsk -SISM
SCHUTZ-KVU 1
iVU
it Milarattk Wi* uhornu»ti xa«ta*«fta i«
W tta -4i«di.
On.j« HHa.ro^akota Sl.^.tM^a t«r.. iln «.4»
/iMtiij.o:. .ta itsaa .Mu veliko tabigo •OHLITIev^a
v»s|ik» na ra*potagw gusttlaa-arj««. .InsgMau ukitimtaa
bs»k«4taa ter ok«dte« h»tr*iks to«^aa.
S* "loinrt «.ar :1 .'.petju, pi-j
M(WMAWh U

t«ko n. I»r. J- bil mated A.
•i u.a-iij
o i i i k 1 o v i
kakor Duluth toni pa- si«lm *e j.- godila vaieanom va
*v ga a^oij« k*t*-rm b.t» ...» i*
•m j« -ad !i.b-!./.i dirk ao v*e| Panciea 9SK W
11 a« jd Mwnnkik
math. V- Kapth.
Mlon.: Jteha B.
2a Ely, Minn.
Za Evsletb,
8mr«kar.
Sa Chisholm, Minn. Arrt. Mahna
Za Tower Soudan, Minn.: John
Za Dollar
Gestel.
Za
Prank Plautt
Za Chisholm, Minn^ la okolioo
Martin Priti.
Za Yale. Kan«., John HonMi.
Za Waukegan in North Chicago,
111. Paul Bartel.
Sa Bock Springs, Wyo. F. S.
Taucbar.
Zu Cleveland, Ohio in driavo 0
hio Karol Bauzon.
Sit Johnstown. Pa.: Mik« Štrukelj
Sa Sheboygan, Wit.: Stef. Mart
tich.
)kttduJtioat i 7a Za Lorain. O Martin Kodelja,
veda« t.repii-a
First State
U. Miklail li rt. in line.
Took Out! You'd better
take
care of Yourself
ti sto si Vir*i«iji n ms* taU sa Chestsst sHe^
LA1NG HARDWARE CO.
Louis mm. usTMt lAmt,

xml | txt