OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, August 15, 1912, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-08-15/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

i a i k e a e
XXX.
.' .'. j"
\ov. KI
^|"Hl«jar) i':" -i
fliOJO j'.-'
bi telit..- S1?-
fMlkvi'-
«i
jf v»m vjiitj.-.
•.aj i« si
j»«l iMojstra
'bOrU JUUHI
j« in to tudi ju kaj mS t
One i1ro.inr\ ki im
ko«i *Pttv nijist'''
lili fi-irt trv*rtf!«»,
Najbolj »nt* p« i !1
a FraiiiHmksnM, U.
•f'okf« jirienitno za
vili s kako Franco j«'
napwj (iIimv«|« i i i
vsakega otroka ml 4 n
prvmiji\ Drn/ina, K.
ia ri pr. Tb "fruk. W dol
t..Agrad" i\ .*•
ri«r,jrt! i"
stavil tam iui Kranj*K»*m. /.nit
bi jra noi* in pri cvičku in
toliki* ii i bi hib.
•»koli .i-?.-- :•.« .-.i k»|Hta^.' |«.i V
odsl. K 1_'7• labl
/Hlaapii pri [wiiicu k ipil
V«i pa irnel laliko t-lovi k -t v»
dno v hnsniiiiiei
pa »udi že !t.'lih I« otrok.
8«laj ««»01«» tie it u lira« i'
prišel človek do frej tik*.*« •/. i Mi
lutim d« Pari/.« K\ hi bii lo^
mulo bo'.i tdkovHA ut
kakor so drugi, bi u« poldni!
if za oho ra/pi-nno žu^kn ir,
^rado $1 :{«)), to bi hilo -ftb
\«U do tja? Zdi at- mi pn v
da t»h IS »to tolafi'ku ne t«.f
Mfl. ker je t«- -ve# wnb -o.
Mlk.i.
Ko mm wu.A i i u«-
t.*keu» pordiiiff catuu doii »a
\rry, w,n ra/\ i.b l. d« r»i di»bro
Dir» V »a fuldi-nk Wšu j»iv
k kfr (»Kit.*«« vs
t*fa Jilcnut«. Vz 1 h« ih ti
hitro v rok«? navtwitlu iz iwkptf*
*t». kako pum. Ko«
s» tn tu« m- tu*lo on
M'b.-*kmu rigari latin pa. no js
Mhf v svoje »piraig«' kot kafr«
i^Za smeh In kratek eas.J J.
ip
.•k lenotH
»tfiisio
mk
»Z,
liv,»
»I rok
l!»*0
1
.l**#
Prekosit ga
.»(»,•'
•i i -.
u fcospi.
fioiitri'
1
HllVIlO
0
$
I
i
i
R»* je dohro, r«* človek dan«
Ms vratno zaMbiiiye nua p»-jji
v»t!no kaj /»iJUM»mt»8« /v. krti
4 lov^ku m-otamdiiii |M»»rf«bin tiM
0
0
Ih'uvi tpdfu 1'OIMO okopa*
k o a i i k a o o i n a 1
tt fi/oii^*k, mmv ne bo ao,
le/f-vja- V natpr.4ti«*iw *lu*"nji
tnuii p* kupil pri Krituutbu
Mftfokrajak« rotili« mar^lu.
kot viftok«* ifaloint- ia itf
n*«ker aaj «eaa dokU i
i»^n »|Kt n k« a r* ia R-uit kn
tii«r m«- b'Ml«* kmalu p»k)iw'ii
ti bi/ au«a
HpiMlM*«« v«.
Mika (H§mf%
11'
Viaek raztrmanoeti
-a** I**
kajti
Daiartke rantere
-i«t»r i
urah
UIHIl
ti II Ji
»noji t.
in Srn-
deluj«*'
ko iij
Thr ohrsi/"-.
Poaledica pocabljitrocti.
».
v/rJvi,j,l
!VH j? i'A in
.-»ko turirmm v kvo
napj^ai iu p*wl»
'iia |n«m tn ma r«/.^lfii
prijmmnit v svoji mztr*
•lost!: "I' i((b jt.' mi
*larr^« jmdVsorja Kopi
"t" »o-ti
HlU-ill'
Jflati
du/rk.
I i
W..-1
I'
1
iririiiij
t«'}t.!
v fw*i i
priaierati
i
i
I'rofcwir: "Tu inu.^
mi daj nam
BEER
to
the
•fnipmenc
i
"Leads Them AW
9
Tto. Hjm Irtinai Ci^
St. Pad. Maa.
iaaario Kvervwhaea
i.i
V dry.
I
r*p«.v
"'-",1* proiflaM
/,f njs»t v«
lorijo, ohr
iržavrtb N
•t" j"
®rk. J. r-
t* a«w-t' lMa»nrv.
i oeutrt jHkr»jiiiiiii
bližnji. -"»i j•.- (.•»*! .iii
*WlBk otro«i ni«. 1 i nika: .!rxav-
nop.flncyr *mn ig gpriMciu/t
P. N. Petcron firantlc Co„
:»t4SI MII rfi»K M'., liti! i H. INK.
1.1 i.-. h.I
Ion t'. W"
,i-»hvat in! .*i«»\ftMV(.
CHiSiiOLM, MiriN.
Phone W,
Maili. Boriin, lastnik
VOZOVI IN K Oči JE /.A Vs»K
S! 'ČAJE.
PRIPOROČAMO SE ZA
POUREBE!
Društvene vesti.
DRUŠTVO SV PETRA
Hrvatsko Zvtt-j
Kt.hu -t-ie
tetrto nedeljo v
lenCev» dvoraT
.Uhk
i (Ui |l
krajsk
i I ^4 li v

n* i«
t«.
t.|rto N
Soienjftvo.
vas«
ivH W.
O »t V
i-
jiH«rn.!-ii v»
Ljlid«.! vil
pa ni k« kol
!K lli
i'rn i i
lobrav
II...-
Dijaška.
k-
!ovan?"
dm*
n i i i i i i u O -l i i n
i jo«. Skaletovi avoraai ob
poldne.
f'nlt!o
Ii'stji vodnika.
A ko *n' jr ta*«li oa» auieuj kaj kstcri aai»H»w acav
ii 4e
nij.'« pri aihaiiju o/.njrv, a* p« to
k.i/t-B kaj radi ujib f«a^»odarji U trv«i«r
I vrivali (in if i« ali pa tn*«!
lj Taka |a.
"**iw *t»-inaki u&*k li la
^Miko pMrtMil «V0jf |«»d»«U»*a»M*
nove na atara Mi, it# )w~i
lan««
aaaM aapravd«
Odbortr'
.•! I
ml. M«i
11 ittiiinif,
I
»'•pnik. Maii
k jpittpiulnr^'
i'.s i»Š('l, .lobll \|.
i.iia ve vtM vsak.
meaetu v Max S"
ob a. uri popoldn«
V*-'
"i Hrvfli
i n.ko-H
i
mrlnine, let
oko ta jm'*'}"
1'tv't" ek'
••"Hi S
'i(j trt't:
za im
:. .1..
'--t
Xay»rr,
$5000"
$400X1' 1
'»Og: r.
1. 1
n|«rokf
ime auauj«' branj« «1» piaanja. Su
i
.h*.
'in tu k
IHoom.
,k ikur-i'
I ara
HltlWi
itonr-
ejeni-
«ll)ftn,'.
^tra i i"
1 bi. v.1 tik
vo it »tlriuo. I
p»hi)e 1 1
la«s' 111 .4 »..«•
1. p"i' .Immm ^aneskrtf
^ojj»«ia!a *e je otirniti
^ti*
U
'i" r-
Kur *0 namili m,i
p,:,...1,1.. j.. jr
.1, /.n i.vla!.n
sssssfzistt
Slovenci i in^:i uiud.vai
Dulutha prenočujte
H- '-.-Kri-i-'-vi -i-l-,-
iT. 30,
S. H. ZVEZE. £V£L£TH, Mirni
i •. -ItilMV..
I'
Sluver.il
tel
Ho* «171.
t:
na
ujn|1
Prvo SiC.fTTSko
if-»j ni nikdar nastopiti kot
•yjjprii it iiapi.rii b» lokož««u tudi juri* Boritnarako potijiorno druitvo
ui bilo dovoljpiio potvvati »kupaj Franiiška itev 1027.
v irinoiumh na«i «*d«rn mož on Catholic order of Foreatera.
•'••mnr ao tuarali »meti »voje^a Min*.
*^e p! i(. •.
bilfn -Ij
V«.4k. kateri tam
.»riti sfutovo dulwi MM1 liuli'ht,",r,k« f" v**•')«
j.-e i« i* Mtrif^a tatihfl wak n.
N-» krivi-« bivali do krvi totiito *a-^uti dokt«i|BO*ii pri 4miivti
»lokb je /auiogt a(#ti na 1««-.*••»!••
i j.-' l»r«it*o m« rMiH'i»«a lMr«di'
c.ib V »tariii .-a» fO-ib j»- znajti
Im
„ta
4
••jfiii*. ko je i»kal lifewfrl** «ii U i.» je vsakemu ^i»jaku um.iivo
n v pri I.-in a« i«* o/iia'^jbi v«adn«° 'akko 'a*'a»»jc »a bot
-ko j... tpoii. i«. na
bra/tfotin na v*|...| iM-
fS
biinja. Kadar .»r««dovala aod-
Mii.itntvin ta fi«30ax*»
v ta ko (!«'rto nedehe
!v maaeim v
raaon dvoran ob t.
it.,i 1 •1 ne
v pode draatvo *v Janega
Krat it 113. v KitUvtlU
i (Mibb»f. Mtnn ).
1 v
Jh
s
s
La Saile 5.o?eiu
,12 14 LA'IF. AVT Dbi.uni
Mi/.i n.i iy\n ,fh .NiJ^i-rnu
l.
Snažne sob«, oene arr.eme in sioer:
od *K)c do $1*0 iu din od robe.
John Povslia
javni notar
HIBBING MINN.
IZDELUJE VSA NOTARSKA
DELA. POIŠČITE ME NA
311—3rd A v«.
O V E N I K I
i« Se priporočajo Slovencem /a vsa
•ki advokatska in lagovorniika dela
Slovenska vinska trgovina
1
idcjr*
Frank Bronth lw»!iu-k: •i.i^k.n»! i
Frank Lončar, Andrew Gerrn' Frank
jarr Frank Drobnik.
DRU2TVO SV. CIRIi.A IN
KffiTODA
Atev. I, J. S. K. Jednot«.
Sloveixciu in i
priporočam svojo zalo
go domučoga naravnega
vina.
Rateč« Coscori vino po 55c galOM,
Belo Oelldware vino po 90c galcita.
I
Pri tvroi ilih več kot 30
palon dam )osodo bre.
plačno
ALOIS VIRANT
171-0 r: 2mVn St
I.OKAiN CH!
PRIPOROČA SS ROJAKOM
ZA NAROČILA TRDEGA IN
MEHKEGA PREMOGA.
Naročite pravočasno, ia
boste imeli kadar rabile.
M. Pogorele
trgovina zlatnine
in znakov
,f* ZmjVlrt
29
ER^i"n4S,r~t
1
Chicago, tli.
Z&er.o id di rin^W ni
z.istupniKov in it^enfov
tenavoč o 'n kujMii am tfrjeue 10
jake po raznih iMs«lcinab.
Bank
«aM pripravna Ma za 11
denar na »se
Pc5!l|»nw
i v i i
»diki#* |t»-iiiii HU N«M.|| *u »'i v
ftk M..« harn'iyiita, K»* t» v i •.
3t dNM vtag. II
t'H»n. h»« )H. rrnllK K -,i i. m« M. If
Slamutski Galunu
I
i i IVI.
Danculovicli
& Ca.
Svoji k svojim! |Ji
tjPj Paril« n»i)N i hi "«.|{-\« ,,*1,1 „*!.«,r. ».••
T, TUV\TK
John B. Smrekar
£e v«in fclano ne iioafa. v am vrnemo denar
Prodajalna nasproti posle,
PRIPOROČA SE V OBILEN OBISK.
ANDREW ROINE
trgovin« žele/.nine
v skklcnicah pod imenom MX" kakor
tudi pivo v sodckilk
Slovence in Hrvate v mast«. I "Pabst" Milwaukee in
IS
etrom (Vit« irt -,-Hn.oma ir! d«taa*»li te \mp«r*r*xkh ^lad
lllliy SV8li id pio^ino k If) vrata, tmodka ii v«« kar iyil v ti'.iuika o\i%
I l£
VMM tiS!|l I w«* vaaia caajealni rajamW
{jj
[j!
l"ErE5 nf^3 n
i I III,
No|sl«re|^a narodna banka tia Mcsiiba Kang«.
$122.000.00
INsll|nmod«n«r v
Avslrl|« po iioliil/iilt
1
cenah.
V
Perobrodni listi za vse črte. [j
Piarar.io ohrcslt po It o«l slo. I
If^G^EI [EEE3 E=dS
DRUŠTVA. TRGOVCI. OHv i NIKI1 VPKASAJTK ZA CEN«
in vzorce Tiskovin pvinarodnkm vestniku,
DNO ISTE K.Tf DR UST
1' i i i i ii.'i.ilii-!.| .. ahn alum., p: :, .n'fju
kM- zastopa iaj*Mdj. di»t,.h.\ INiSilj.i denar v »taro domo
vino. i (i'.i'. |j)i vk»i notarska dala *a Atu« iiko iu «\in. tbmio
vino Rojaki, obrniti« nn sv .j. -n r.ijuk:t kndnr k«j riiluh'.
SVOJI SVOJIVIt
Gospodarji in gospodinje!
trn raklNi kitne mprave. wfcMrUliim mM
luewlll%hc(l« oro4l|a alt vmiLim rstn« lina»
l/rocllt« ml %vo|«.* Raraillo,
Minit.
1
*.
Dululh,
lajboljso ii rojakom dobro znan« pfvo
a
FRANK TRAKII'LSH,
upravilelj 23 Mesaba
ka"se- Virginia'
SKALA aflent
Peoples" Duluth pivo.
i S ELY, MINN.
flinl

PISMA Z BOULEVARD A
I y s a W I I 8 s e- .- y i ffj.
i itm
I plo.' i i.
i ker d« pt!
irtt greatly add
pleasure of touring
Include a ca&e in your
0
0
0
0
0
0
0
0
A Y W A N K S O A a n
U52 W Mtchifan St. Dnlnth.
Muus. Pktiaa Orand ISN.
»MU S- llt &•
k v o i k o i
-.U/.uj«n V p.1
I'jauakih pi i .• Pro.l, jil
jf u
a •»••in 1.) 11 kupovalo, /iitiit*
Mjavaio. j.mihIo l.ot .arwiuo
lo||fov« in poNtavljVln
kot iuHivir«'
-a i i"»m ih' i." ran a r: .:. ±,t
'. •. vvHjA
Ul «r. i
Village Livery konjušnica
pelini'
dpr«v
IO H--I
i je* pu
k i n n a v
.^»11 (»»stavi!«.
Calumet.
»a t.
pre. •.
izplačil
i $JO «1
(itiitii)i
•ko-Hrv
t', ia V
iiat.ink ..
i .lezni i
i« ni dt
,..i .UUUK'Tir .....) :r.
•i- t.i taii"k John Agr 4.'
Grand Ave.. F. e!eih. Mine
I radtiiki dri i »v. I'
S /w?c. i .'t h, :ri iv I'M
rt t. u.
,p» door
:k ban
j*»ra Na juffi.1 bili ho muiiji koi j0* J. Pe^hell, M..rajnik,
.voli in k»»n^i na H'Vi'ia Hi la j« tn Stefan Bano.jc, ».vtit^nik.
i .. ]©». Sikonja, it-clmk,
di ptiatavno |»r»*pov ffinun «u'iu .1
tavno pr« {ri«*Al. ali «e ^roti- i* en«. J
.. ,, bi m«.ral bnt flan itr«*t. 1.
IHu ail (NtWynil, ga »kb* oani-i«
v feUm, it kar (K Ui.ral ti..'it»ar»k'i trnirsa itifijo lep
Paal Buiiov«i. C. R.
Jaaapb S^hwtiaer, V,
I.e»n»i.i SIa^O'1'.ik, V
John M»tkovuH. 9. S
Mark-. t*tu«h. ji
Johr Ti/ nat»U'h. S.
"Kak* ta. aH |#n|a«tvii'4i^|ir«lt r-^k« st.-v.-h.. ob»t
na trtka akaf»*'* jpriaJop 1». tm o. »v- •,.• »pj»*
K a i W a i
Arnold & Pickering
VIRGINIA MINN.
Phone 322.
IiihH Frank Kochevar:
»cilfik: Ivan l.»nič !. nn.k' Jo1 n
Agnieh: U r. Anton Kochev,.
'••.-.."n.. Joh SJiutte jm-ivu
Frank Verandi
ELY, Minn.« Phoned.
American Exchange
VIRGINIA -r MINN.
529 Wmr.i Mich St. DULUTH, Kim.
illl 1* fRfavm, i lulct Ml l».t M« |ta to tixJnlrvtll In IE
ir ft -»n |r» 11»! ••.1.1. u t,«., Hv|,.. ... Uh..i. li'M if
i"lnf V .Mm ta« liu'riiik|nK.litil«lwB^) dtb Illl. tli
l-£j Cudm fdlu. i, v liulKlh, iiiiiiifih ••,« li. ...pi. i l..i wiM««Mu
1J- »M '•IWIII iN IuIHDI |IW||I, »J,.h| 1,11. ,||.J1,„« jJJ
S v o i s v o i
Real Cslate and Insurance Afiency.
CHISHOLM
Dululh Brewing & Malting Go.
First National Bank.
K A I A I N E O S A N E K
80S GRANT AVI... £VI 1 I/I II. MINN.

xml | txt