OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 17, 1912, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-10-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

vFF 'Tjrt*"
?4V »f •.. -"jt...
«ko
v
Mk.
|i*& «&j^
•&
SLOVENSKE NOVICI.
Va
jMxlal
«vl 18 let ip kj»-r w je pridobili
S*
mmmH
•L SB. tt. 88.
Frank Medosl^
Pokojnik j« bil *nan kot *dt*i
1'ov ita sUv«wMii
v
Ameriške vest
J'bit« j# zlatorudtuku
kw"*»riU«»,
r°'°
Pogreb s«? je itšU v poueie*
l.iek. katerega tu .korporatirno
udeležili el»ni štirih društev i«
mnogo obeinstv«. llakev je kra
silo mnogo veiiet-v in e vet lie *i
znaiieev in pnjateljev. rued ka
terimi
tr lavnega
ere a (*i»n je NI pokojnik. |w)|q»m ameriški 4wavljafti. N*
1
*H5 'T JVefcT
1» adknn .f. S. K.jS., kft^•
K ho tnoma or*
r-f
:t *,
Pokojnik
je pripadal k »odpornemu drn 1
i»t\n "Planinski liraii.-" St. 5,
:35, Z. im»» je bil klim RHw..o» tJslr«l|e«i v prsa, vendar
na KjrwijHkem, i»rat«r j« bil 4eb
2al«rtn» novi. ,, je &>«»!#«•*** Hudson v«idr«,w WBt-ri-."^«
NV-w York, 1 i. okr. Danes /Jua
jIm ae je v veliki dvorani 'l ooper
ljtem
T.ahka rna IhhH tiqieriAkn rttn-'m xtKirovanje (mvatviii so držav
Ijiea! neg« tajnika /a d.lo in trgovino,
Karol N»gt l-»ia. Pri tem je Na
ir-l DiUiughmnov
v.
... ... ei pri prihodu semkaj pusamezne
Anidaraea. etjma iiniHvn K\ JUI
0,1
.. Ikaj it. pr. oi«n s kakim bolnim,
lan«, K. S. K. .1.
V ctevelandskl -JaHŠL bel•-Ul, nikakor
nišuici je preminiti« «v©ji »mj
0
i«p.ii dobi rojakinja eeilija Kr»-
v ""H «.
,rai
1.
v
Hojakni« tMi raznih iia*elbi«. ».
ki U mor'tti b. .I. b.
,ni.'a
ufMji. u*» •.
xnanjiitiio,
bi nov
New llulutbn izlahka delo
»eluriio itavadiui delo
a
ZK
£.« .m ,ifI *•)«,..
yluo»,ti
tov t#
.p
K
*«Y
kvipi ai liJbho
n
rana nI smrtni,
nl
Pograja *o. j^uIh hi itrvest* ffa »motu kmaiuj
jaim vrla twrrxinjttkit« Imr
viiiua ditWtTU
#mr,n®»
il let. bhhI je jpribli- i*»viw. Profit«! pridružite i
stVu
irmciji *l«pi*u. IwttoieBH knMo »tnižnikuv »vtomoba p««l IMVHI«.IIB ho- d«l»..
Pokojnik i.* bil rojfii v V Um-i
bic'klj'1'
»a Doh-njskt ia UAm \m. V A.iu- HVtOHKbiliii-
s''
A uit i i-
Flonjana. K. S "K. 4.. *v. 4uri«. i
.1 S. K. j., »v, Nikolaja, N'. ti f""*'8
»aiumtoju^ira druit v o šli.jra |*a ',JU
radoval j« pri vet- »iniitviii v^bfg kaznjeneem.
riti z jetniki, ki SK» bjhneravni}
ki bit je vfitanovit.-jj si.,vensk*l|»iftfiiiti k jce. Pri Um ».opadu perd^dnifca Roose.elt,^
fare v So. Chifajr" in vežl«tni od- je vee ruitvih n« ob*-h s^i-uieh. JSehrintk. ki je im pre i krj»
'»ornik. ^laa j% bii ^mtv* pmJ jftniSnieo »e j«Jki,* n* iztoena 1«. niiea
v«l»ka m»o£kni oborožen
o H!u je bil pr« d»ednik J. S K i i* »M vaRiem 20 su& po
,tcdi?ote, Lr«iiu monloev ia ubijalcev» vm
Pokojaik sapaaea [lini tega se j« nteato obrnilo br
l-detnegit fina. nadalje Vrat a Ks
tohi v S\ ('hieago ia filtri ietr*
v Amtiiki.
sv,,iih
UH,,ir,"'
spb»Sno »pollw«n.v mja I^utins. Wyo.. VX okt. V 4r- iIH» porabil, izbi] mu iz rok
ko* in i udi tujih narodov, zaporih izbruhnila j« '»ie- linokr«* ter u»k«» preprečil nady
teriui j- nn«! tr|i»vs»ko xw«o. jmj- mH i jftuiki. Maloftt,'-!»* «itrc.ljHrijo. K,'hr«tik« j«
t»njat^ji'v v "An4i
sv,, ,n
II 80 t'biv.*ieo ll| iiazt.ai.jajo- h'» Z»u «.• j.« mudil g* j»- prikoval* :jra u.-.uk«, y pripisu ^n-uju.
pivigodujo »rurt odl)f'(M'ffH ro. P" «»«oK^uvilniii sorod »iuoRobroj«a u.tioži.-« tjiulHlv*. i ker j»- prodrla *ia pr»'j.- s.»MU k
|lka g. Frank Meduwh*. L«*rl t»'kUi v N. w Vorku. Vedno g» je ravno v tre- rokopis v žepu sukrtjiv« taka
J# dno 10. oktobra po nevttTtti o- iP» »p^mlj^vslu terDtirrdtro po-
k" i
E Ml||
.til, ,m
sl iuoi«- ,ak°j v 7Mi*r k
gv
mi hm |M k, V
br?:
Zttk»«
o, da j., dobit. grad- mprrkmm operacija. i^mdalei, lincgla «ia er
e velikanska jeklurne v Valed neprevidnosti jHigottnil *t«. kar bilo je euti u Moterib grl
k»-r je pred treiui i let stan
k
.-» .:• »v 'w?s
M,'*'-'-
mnoruea. v«*tiu naturah- [Merey bolniMuei
trdw\ «i# je "T
'.".- b„V I'»Slovenko poatopanje. aku lo-!***'• ^"rkn kmumr.
/adnjo nedeljo tudi mjfka f1 rank ..
1
1!,KW ,U1
mat re. oaobito. če je mi* i* [i*
lva
mar. ro.ioiu iz vas*i Mrest, far«' jj#uklt( obljubil je. da ae bo fjg, i Napadahn- Stthrmk je neozf-.y.-u
Tomišelj na KranjskAn. !tole
tljlo {U
r-
1
¥"»,lf?a
,riig o^ljeneo* Ko oddal -Srei na H-awvel- |_J^ ^/{jo
hala je že dejj čt»a. Njeuo truplo plevah. |ta. je IjwUtvo pr«.stra*.ei«» po Itf ,,
so jii-cpeljaii v Borbertvn« Oblo,j |vpra»evalo bi\Hecra jav«fce«liuka,
kjer zapušča-moža in pet otrolL Ko*odobaa opintlj« jje li i^varuo ranj -M? T« jim j«1 p«
Pokojnini je bil« stara M. i -. dgovwil "Sir ni wrv.iru.rtli, i
«. mtn i. »-.i .. utva. ki je v Hkrb.fc u *vo|eg»
iuieuitutti, »%lo, I*, ogt. «»ij- s!»1k» je meni, prav mi* iuv-i:' ra ..
INHROONI VESTNIK
m.« A, a
»»'i—v~r-rn
Napad na bivSega predsed-
Bika
ilrer Kp...in rrja^a Jv IJOV Htra*eno p.miuHitto burno po Ihinai Ikičtimki *kl.*n &
NAPADALEC RODOM NEME0. |s«? iiaw»mti tlflovanj«
'mm i triekovpiu birt^lom tmnj qslriflit. fSk*«» kupejtt v «. 'hks»f». k.
9l virnoit JindMiin^n Tftftll. K^r j«' pa Roos^-volt drži!! O'liix'-iiO i** vrnila v Mfr«*v bolttfiui«
K«w Y«rlt. N. Y., !"•. «kt. Prtd *Voi° obljubo, i« govoriti au edravtuska pWMska* .•
•cdmk Ta ft ogledat v tprem '**«k fiatni v .wiuWi dvorani. i»- |W pomočjo Rmitgw&oMh
|»tvu visjjiii i^a.duikov kabin*-?«
kmfl!« zatt'I,i Hlprlj*I
rnjmeiji'v v Anai-j », W«l*
Hotel Ro..s. v'cU w»ae...tttdi «k«ii
konjih in d^tvktrH »"oAtw gledalc-v prt?- pu zatrdlin /dravmkov rana
mmtn
h'S^wi {i.wkujienexa unior« Oct
N
kabrat
1'*
V^ku go«t.l«u). jv bi! ro,.-
v
it
','r,'u,^u blwu Moiiakovega rm
lla\arskt»i. Semkiij je dor
•tvojim starši «,• kot iek.
iicKinley, preoblečen v i
Kpu/iuil h**tu ga, d« j« Ml s i
sojavnita potom p«uoč na gu- Pi'ikax«« nn j» dej..
.. je moj BIOIMR WwJ .-•=•
uttxerja. Množic* je u«ir«ua dva
i njim.
Maika ua nesli, ei»-gi. hud., rani
lht
,je ^jj
bti/ino avtomobila (»fiirtnoi)« variiii. Vendar lm
žiio 11
u-.» Mmko
na svoje let
.'!'ii*itil «..!• n
i Htien« fo\or
!|iraviia »e jt-
i-
ipaxke je dostaxil. "Bad iimrjem
za svojo domovino, llog me je
HERALD.
«!"or hočem kotirati «8 mnreli
V dvortni eakala-ga j' ž* ae
-trpno iun«»/,ii'H lu«lnK*J. Roo
t-it ji* drža1 v Auditw.iu nad
irii trajajoč govor, doMtavuu
pnuttrHjruimi pno in »knto kro
gb« iz tf5 kaliorov velikega *aim
kresa v s» bi, Ljudstva ga J'1 pre
strašim p.miuHitlo in burno po-! |ui»aj.
Roosevclta. zdravljalo, kajti go-vox# J' talini- j«u j«, ^.^j ktmčan t« 5A
Med (iruirim ^f. I'lUMxuiui
jKM*i»ln0 in
oku4,'«a
U«d
vofow
i»f„ ... »jj*- t'*r ixjk'jizal uMv/(£t 1.
f)
•H. uri hivgi pmfoirfitik Th«?-!
ttikvu'vi'tt v «v1,«moyiii i1'1 sonda«• nt tfiv-
Mhwrano "Aii'liioriuhHi". jr i s
kdo izuittl naiožice jirwl (3il|W jwlra-vnikov v «M'baeli! •/,*•
v spivro |k«x
njab prikii/id pokojni predseirui. i ki
w iiiik«"
pri
Ia, vjeia p& Mmo dva, kratko »otieti, v kateri je pri »a i
jal Shrank vsakega pred*, dtu-
atMljMMtn. :k», ki a« bori ha ret.ji termin, na-1
rednim izdajalcem konec te
Povoljao stanje
'hieaffi«. I H., 1^- kt. K
„.0 douiovino. Itotf me je aa- »wagi«. in., k-. i. iv
|*okik*al »u Bu* mi mj v tO po-IRouaeveJl je pr«,tal
i Merey
S*»bvHnk je p47ual Itomevelta
Hkhnil h» ¥*h»d xvoie domišljije
,:s*Ptl knuilu po
u iMeui euje l»olm*k i
,.is».s Fi /ger»Jd. ki
zdravili kur.
i vem. sta
tM 10
uo»u»)j*je,,
ix, bs vaak način JliKibt'V^lt4 i
ittiui-riti. in lega ga je .v-i
Tf!
V"u«H«iK»l^
1
W
u'sat
,ta
sroka !vMlit\en«ra jv»tov r,ju «d *ie.Hl ac :,nn i* P* "«o
t4*di
t,.raij?/,vaiM1 »meriaka dr|«v-f progr.^nw *tv*u** v Chieagt. -jj I
u
rlTiil'
k wl
s
Jjt ni
Malo je maiijkaki.
»H»tivbojjoX \^je števil« prid- ^berri. K Jtobb majijM koa i lewi -ril IjudtiMo:, "N-- »i«ri»e mit ni« i mmvv i* lirm/dan ««4t
nih rok. .SajmanjM plaea za 4e-.««l «^«r*
,^«id je /abga!' V ***oH ni rm~'
knvim»ki kajti želeani predmet K j« v«- ljal k* Je Rtm«rv.-4t ttagfe v «\t«- vdiuaki k«ndidat, ,,• «W»či r*-H«low
d^kvci konatrukemko .lek. dn« *pu«eal Wlj gb.b.ko vsi po '.oobiln na -^lo.- .-i proatnr .r*»l da U* pr-m4.al »vaj« v.i- .m*
j,l#rj1 ,|u. Kk»«i zdravnikov reaiti dečka bo- .dvorani. al»ri t«: ke oddnlje- liluw kamponj** totiko do
»bHm«
bivxio ml *4 50 dalk- !H»lo je le»tu. .a»Mli *o !»ren u»pebo. He*laj iw» »hI onega b«»t«*lo. U*| vAj ij« kl« Botiarv«*!! |io|N»tiioma
i ».,«»« tii.ii mi ia pa dr. Kimlev. wpeet«li4t za je *le i«pr* videl, da im« ran« na ?dr*vi. t«ov»ril bo4e «ani»
raaniti mLliklh Sbinah b«le*ni iavriil «k p«moijo .voji dami Mratii \m. Mavatte državi Ih lavare W«t Vteg.ni«. ee je tatv.ne i^al.. t*k.» r«ft
kovegn jnieu uia/il je »i^V-ee
•,f««j»nOtH.
r^r-W1-""*.'»
sfe v, 'vi-*-
l.ineajt gal" R.KiM-vflt je mi-, rnr^-M «*bo»*d»'
t*
Tlwrjday, October 17,1912. Četrtek. 17. oktobra 1912. Volume
(UW
pr(tl proraeunn pro.
ne'govorim mm, *mb mi tti j|j(mn kron, ki izvir«
innr, h/ »ein ob*treljjen. Kar j*'.MmttoV iti k *.d-
!uirui mar. t«. je skrb »a m,»j«» do- dohodka
Žensk« fc&sardteti"
«varni 1.
-.'- I
-sott'
i i niti
lIHŽll.
V tej i
tftnija, kiju1
varni.i' v
Mirdie* igr
v Oyster
H)0!*e\
po
demo
^gpldl
i i.tije za biva*-^.'i
bito v mestu W
nidi »avli- Nt
,.(1
M.
k»».
Mc8re: pr j) "r
j«* želi
ifrt*ii
nam'
O^'ster
-.1 lir Ho
..*» zliire
lea I |ti'I
ido dovohli Prt-d
!*e .i-.Ino rw kV -dtlii
Idlrtaa diklira obaojCM «r.
biv*eg» predalnik«, prwpl vral»
b»ltiuk# aobtt MMt«\ 1» poti KvfMt t- }et«e -i'-
at:imio. 41eir-b»rm .•» i* v 1»? .• i.»-•
1 1
atao^i rn-Hdoifii Mina 1'ietr«^. ki iw«
,l*kh*u
Tt PittaW«git. ^ootiw prupaloati aa$«i •.Ikokual, k#v.
3R
•v-t? i11
Iz inozemstva
akkp s« leta ±#U UbiWi JHratope!
i Ji. mlin, 11.
«0
iil, -b
Vtnrtč« Don»*
I Pri IlarsMVj j
%i m*k« kalupa, ki jn
lirHjl«- «»b ^igr!»ki fMtrnik
»lui 1(1
ti ill..'
kdbut.
S i palača
te p* -i
letno jeOo.
1
ak«
It. I
Kuaj*ke.
•»s.«« awaao.
Mm i i tnlad.' otMojattki-
*_??* ®T.
Korapctja li Baafcoa.
PteS.M.unr, Ku*i''i
tt«lteta pijančevanja, je bila ob- jo v (enakih xta^i
aojeim rudi udeb *t»e
lUI }*»ldruirde'i.o jeeo,
0000
"WK^ o. or^Vi
ikih »p
dai« rt

#Viiital* ta"
».njej Mk
Ar
«ndl 4«
-.*•-« r.^1.^ »vi.
1 Na* nam«
I

slogi do cll|a!
»o'»»©»»»oeedaai
•)M* dO rlTiVt! VOJSKA NA KA1-KAV?T
H.
1
TA*OcAJT» ti *A
J! ŠLOVF.Vfia
NAJ
Mk I1VB80IAFAIMI

4,11111 v
-r U^i«1sU», porodil
jrojak v«
n SfHhwkiyr v. g4č. Kon Milwuukv^, Wis.. 15.
]Ika riki Hudson vniilratm «wri
,». J. S. K. J. tlnutvtt »«. Flor- i^T'-
»tn«4 najtwlj t»8¥luwnjk roj« -1 V- ij»» bil M»vlj,-u pod fT50it varS^
NATIONAL
u.'siifci sin iir«»tl
i K v e n i
i (»'jfovo
I s ker je ii
P,, i MM? t.
N«|oliiHi km (podgM.} »|wle
V m-iu^iak pa: N..- t^osr jnj«»4' *v- l'»v
neiuseiuii pa
mogteVu at4lp.''
«ša od veduo hud« hot«i*ine aopiMllp.:fjen, ker čutil bole. »te. «l|e |erner tlwni. dew »kt^taki pr-d j«^o.
iiuuMMti LL—i.. 4elav movneta \»]»kuo rtf.. rwtj« In H« prigovnrianj« tdntmtka *e Im- v p« ^aki^uet m*m »»'»'M* wa»o«k mn tm-i nia- d*-ganit, da je diUil«a
te udi\ -ritrl O kaki ta mo lil potegml k.j4e*«k I«Ibm .tel p«la na/aj v lMtel ali Udlii*- :«U« }-aail«H^#a MHlflVMI W,,° *r** tk*®
..j<p></p>TJ
vi awl. di
napo
Iz New
njeBov*
mi% vital j» ua
h. kM- Dnu'-« J^

xml | txt