OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, October 17, 1912, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1912-10-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

**Niirodnl VeslniH**
«HH M»M If 1
StovMtM Prtntln«1 NWl*to« Ciwpwy
k* p*
Oe •#u
-'upcn.
Koshi •.
i
mil
4'i
in igii
*1w
HvrtiM
'i*wt lowrp'tmi* »M
i «.*. j,
1 1
Kjfa,
SuliCllMtliA ZA*tI(SllA Y AfltHIKi,
... it,
5 5'»i
ix
•.»«*» #«•»..•,.
n
uto
ir
»m
fm 9**
&» »»-»s*!*
|wtl
«*w* iMtM% «*j U 4*4*4»
V »r- ««|W% l|«lfc*r
Vadalje ..rnt»a, 1* imajo »kom ace v*»
•r.u 'ij« MltUiO'tJi* rvwifn*" odde'kr
i »»i.-..- opremljvrte
t.
varnimi Ma-
»m •'trnju. l*o iifkaU-v-ih i-ovih ua
i |M(l/riulju puma kurj«*« v pr«?
«h vladajo ,s HHuit«m) gwvd
•mi električno M-tljfiie, oprem
a ban/ i "tuši".
i Ma. *e povmod po ur dnevttoi |M
•H« pluf-a rudarjev hi okrilju ziuiiti
slu/ijo it
*-1 tw U«i
••-i' i i uradm-ga i"'
i rjh tot'kah lu
I. I 1U li II
E PODPORNE 0H0AN1ZACUE.
'SI VISTNIK** in: i(f. iMi
iiIUII\ 1»
dolai
1
r.a v i
III me«!
!i tudi
,*U' ii
in
djmnvi
•l-
.•*
If »WUt»h«-.
»II 'in **9»» p«»t|.w.- i
»I Mk t»H» U»t*«¥.
-n
i »i**«*- •*#*!.•• rt-•
lull g"«tlt
»M- w.i.mtA,
i'- .»«.mm- pw-tp«««* «r
i
1
*4,i. k»»»r raiR»§«
i tpt»w%*!*
.»'k .i- -U.| ^|l*»v«nyt». i'«)§•* 6*hmr*nml
i* «M(|» '»**4 «i«lwkv
-i. u„».«r |»r» hw»»*» jp p* ««Mik ckwi
1ft
k r« »rt«*k kii(Mi
njrtwii. .»itNi« 4*.-*m v«
4lkr\ .mu Ukk« kuNW U
'. dtttaratl I# «MM
K ««,. tfii.ij« ««. ««t* JHI J«i)
iwllsMik 6* ir JMrt* p
i dK ««A»4tU t*
nitw, K o hi hi i* t**nj prijutdelim dana prthK#
diH»v*-d*ti *e lu'knlertiti brtjbrižiiini roja
jWm kuri»ti in s tdove upfa-'amh tli uši.enih
ji i«|»'vkt»v, bi mli en» rh Sloveiwa j»ri Jed
jttilah ne givšuH. tsei* bi bil trotovo viaktHi
.' .h mi
DOBRODELNI ZAVOtH.
l'i Viljem Bt inischrttid.
(tarriimi w na tiMffot'u Nt'iuce. Za vzdrje
iinjf in numirjatije njih j.-xika d« uemaki
•jalist in uetuaki iin|Kii,i«!i*t vie. V A me
i iki vzdržujejo \htihm vhi- poltxi ueiltiie. in r*
.Itati ho vnlui povsod. Ju tu vam pri!atfi i
urediti k, ixrewk ir. nemškega dnevnika, k«
rega hlMtfnvalit«* pun«*i"uiti.
•M* bolj |m j»tarokfiJ*1 ji s!\t juviMAt r%•"•
I :.•!*, koliko žn vuj«*jo N« nni /& jKUjiit HI.»v«t
jpcv, in kako Hvmrijsko ncmiitvo ru'tusk.4,
iiMtvo iril-Mt*toli\. iru^bt* boji, »'•••.
ftxliramo iiji'iu) .... čft
ra*. l'»k si ic jKdn»in» 'hi rok. Ijih
«lo »tVitr prvHtaviii v «lti\fii»i
J..M .hi,/
.»J »f
n!«li
iko?
IiiiihI
j*'
!.-'i
i,
h,
inn
«w» f« \«4 »k'
k«?-1 i
J" .J-.jda^aU t"*
3 El j*
Ta
in«t
(0|
var |»ru»lh'imo puli.), da 1» do tudi n«
ni rojaki in rojokinj*' u idoli
i i -tpf vkf ^rtvujvjo NVmci a »gili
ob»sloj, zn njih pmsju'-h iti iMpi
.it in iiiilijoni pridejo u iiulfw.
i? r»k tifiiiAkih w-*Koi'
iT 1 I
A
bila radodarno*! i»lili
v.i Ida«. Jitaujf }M»nio*j«j «lov»
l«»lj »kronin.t kot rmlMlartu
mj« |fa trpma. ''Rojak k rojaku!' ut
i k jtv^ijiin!" nuj volja tu kot v«»lja
i«j- umiva i'4t» 1'n/hmli'Oiill
•j** im.*«'. N« dut'vuviu r^du so dali
p..mi dobrodvlni zaMidi. in t«*ira prtnj -i
i i s»- oprijeti vsi. ki «ktvt*i»kf» «4ufi
i no zaspali v /ih« li ob »lov« m!
iiiK' nafo- malt-rc ali odirojittljii"
t. /.dru/.fnimi rnoetui nam iw» mogfor
dobrodelni zavod, 4a |«»tri*bo kojejj
..-t. ...... »koro X-. iši' r'»niiikarxtvo. i,
i v odl .' »v iwlbh podporni!
lil tak anivp j«' UH*rtMia,j»TI il.
postfviinja vreden, in ijud*fv«» ga morn pod
irati, ker sleilnjiv (nip4KiiHti innra vsnkdo
i i *1 predlagatelj' 1 1 pos«|w»iilt'lj«v
-i j- miiicii |roini blag in «"-U»
1 ,wii, mkakor #u* ~«-i»i«*«u in east!'*1«*
I 1 Sekdo mora vmiiti krmilo iui*li
1 n. .u /HKlu/il kritik«'. 4*':t»uikirji i.
.•Ki r..-c |MHl|M.iruiii organi.-•
i.,.-.i,. ud"»kim vodjfin. tu j
.. i9i»ioVit'V 'bib**".b*!tv'i-.. 1 1
•i,-t.• (Midpirati
1 .i.t-ni .i
'M»mo nikdar m-
»rina eaaiukarjev in
»n. m. .I.'dnot t» vntaitov.'
.1'.... /n yiirt, VpraH.tl1.V' j'- »O-**j
v i a u i 1» i i
i a««*daitjih.
i 1 i- (•.1 '.nogo drugih i.
'..i.'' ••VCtttttdlW lil'-!...'. ..
'Hit /»votia. Nt* rili mi poKiieuu«
.1 /.ino/ii« g« jr\ olju«» rv.Mti najbolj j«
.ra»Mi ia jfl»"tl- dobrtKU-ltn-ir« zavodu.
i.-i .• .»»»»n f»ruMt.$ r»ke. j.. it» «ta-
m«ihiiia «d iu.--'i
pilth po kojih
l*r» |«4i al«"r»iF
i ki iuo-
1 t., i.,, «ajlK»l i-. pn.lo •'•. v»i
lit. 4MVK.1:
.. tudi« »teir#v:
i Iv.:.- *j MkHrtlJ« 'WhW. "li
1 ...i.,-- .- taf
i... potom iluneli I*»»'1 1 -i -i..t
.... .11 4«iri,MVi-injef
iv«kt*i»*n Arttoti tuii ^-1
i
k.1
.' k»r naj iaaat
4. Kdo )mm1 kainhiiim i- ^mj *.
»Hi upifpin**
r*, Kdo ut pod krntošmmu iMj a
sprt jrtult
t» Iti« naj .ittttpriN
1
v.
/ilrt« »»maki 'minj*rtt'
1 pr*e toeke Ke4 *»•.» 1 »•»«.*•
t.. v *dr*» /uvod« 1 i.
-tjttia*»tn.,p p*vntli t» flvai t- :.«• uv«
jiurn .*|thru. lit ta •«!W .r» dru
»MUH- vohu id i^M»r«*l kot |it»ti!i iMMtl 4rdni'
%v*f V t" «vr-bo *i«j ki u i»r prw.Uf.lm
S. Jfduotr pr«H.tUK«k |»i*Hi' 1»*» twHi »»U
po«||Mim«l •»•giHtM*eij«tH. ki
»ti »«a» ri|»ltO\ t« obio pOftt4Ytti
*|ho*HI |trtm1iii*'4 i di i4vanr.du*
j« vK'rti ^»Uik v tli Immi
"i/* kri' a»«lo.
•ktM- w v V »nki pratliu« pr^Jbajt* d-
»1
IMJ
I"**.
k«tl4'l
p. %«. tu« dt *k»i Ittrtuo
it. «1» kdo /.i (4\utl »n kli iw t*1«* 1
»Mis iug /lior da
a»* mttwtrtttfct 'tMUfov Bfft»iti ,.fcrij»
»«»«lt
b», »imeniki
«b
rm
»tki« k*t praviai* tn l«d4n«Mrt v«||
'•|u»|«miI«.'«hi \t»ttlt r'' !•!.-*»**,*#.
pr*.K»-»i«j4». tH.«t|»rt»U« tatu*1i
«ha pi-«#*i£ittlut
.l.4»h mi
v».i
t»»' »ti
*u^ «NMNMM »Mltd'ircy« '»k# l«..'lll
l|iji
SUIEUU IIUSVIU
MJtCi
DKJ2M
"NARODNI VESTNIK"
INN.
a a n
IZDAJA
SLOVENSKI TEDNIK
"NARODNI VESTNIK'
MAROČNINA ZA AMEfUMOl
ZA ČELO LETO
•*00
ZA POL LETA
1.00
ZA EVROPO IN CANAOOi
ZA CELO LETO
ZA POL LETA
*2 SO
2 6
4» 4"l«
NAJVCCJI SLOVENSKI TEDNIH
NA
'5EVEROZAPADU.
I I 1 I
41'.' JONKS ST.. VELET ri
Lastnik A. CARLSON.
»deluje lept slike za vbc prilike
lalojji ima tudi krušne okvirje
Z vsakim tmročilom porocn slik:
4mb bieiBliicuo sliko v valikottij
16 x20 palcev.
Navadne »h 111.111,1» slike tudi poj
i-i 1 j.'in sii t\ 1 1 U..sti. i
Prarik:
Glavni »rad 82
hranilnicti n« Dunaju hitra
in c«oo.
w'yl Igkl
ti
VA 7V AV1!
IN
1
i. i '•i1.'i-i .f
Arncld & Pickering'
ODVETNIKI
Se priporočajo Slovencem /a vaa
advokatska in aagovOrniška deta
fiijeitiio rojakom v Ctev«lan
uti, U., tiljtidno naznanjamo, da
rno poverili zastopstvo y,a nti
!i«t r.a rfiesto Clevrland in okolico
i Mr. Dragotir.u Bauzonu, 6120 St.
Clair Ave.. Cleveland, 0.
DotiAnik ho v kratk'in obiskal
•ame slovenske naselbini' gori
ornament* države, vslcd esar i
vaom prav toplo priporoi .tino.
U|travnlatvo "Kw. Vestttilw
CHTtlandt.St.f
New
YORK, H.
Pošilja
v
.«Mtikov
i- i t»t, h! »liiVfMltlfira n' 1 »ploh.
i |td/.io»it, kot /a*.-. "!.»vetier,
TlttfO« 1J» ELY, MINNESOTA!
POŠILJA DENAR
»tMtft domov uio hitro, tatno in nanai
.vo, kar /v#aa a iMjbolj.wi
FHOOA4A VOŽNJE LISTIH
iMitornke parol
pO MJHUjtlt
I O
'bad ii nt-—-
T.
DENARJU
staro domovino
potom c. kr. jštne
Tisoče Slovencev se vedno obrača na to staro
tvrdko, a nihče ne more tožiti o kaki izgubi.
PBVi SLOVENSKA ZAVAR9VALM* ACEflCtli V IUIIS9TI
Vam pr«akrbi p*'poIitouia v»n««ljivo aa«arov»lutno jMroti p««jlam In
n »it|n*U pi mttNjiiluk ameriških in »vropakik I|«MM»
30
SLOVENSKA TISKOVNA DRU2M
NARODNI VESTNIK"
K
EDINA SLOVENSKA STROKOVNO
MODERNO UREJENA TISKARNA.
T~T
PRIPOltWO.
K
a
A n N A
"NARODNI VESTNIK*
IIVKŠUJE VSA V TISKARSKA
STROKO SPADAJOČA Etiki
ORUŠTt/ENA PRAVILA. VA0I.
LA, TRCJOVGKE POSETNICB.
PISMEN PAPIR, ZALEPKE
Hš.
ZMKRNE CEN6, DELO OKUSNO,
i TOČNA POSTREŽBA
b'
»." K |V 1»' K »P
John Povsliil
javni notar
ItttJBING M1MM.
IZDELUJE VSA NOTARSKA
DELA. POIŠČITE ME NA
311—3rd Ar«.
.* 4 4 i$ .« ,«,4 4 4 4 .«
Slovenci
12
Ranga mudnsi .':e
v
Diilutha. prenočujte v
La Salle hotelu
13—14 LAKE AVE., DULUTH,
lili/n ni.istu iiii li i ob Sh|m nor
••.'Sli.
Siwne sob«, cene zmerne in siceft
od 50c do $1 50 na d:in od eobi|
||IAB0CITE SE NA "NARODMl
I VE8TNTK"
CLEVELAND, O.
Prodaja
PAROBRODNE
USTKE
za vse prokmorske
parobrodne dru/.be po izvirnih
cenah.
w n
UHiiui
VSA
mriftsu
KU.
tm al aro d.«uv iim» t« A motili«. u»r*nj»
v«JaAliv pr«nUtj«', prt ««1 dhijab
PRODAJA ZEMLJIŠČA.
Roja^- -i-'! Vji- »p«,
(il t« maj «e
mm-
111
|»«ji-titHto«u
«kr
»ejo pUHMtM aH tMiOM U« II»MM,

....ijil.K ti. Utl .. ill it
.... n... 'V.-HW
.i- i.-i n»» ji1:' ,. p.i
n k i .lobrod' i tu .tx
31 EAST MICHIGAN 3T.
DULUTM,
cveletn Photograph Studio
VIRGINIA MINN
Phone 328
31 EAST MICHIGAN ST.
ULUTH, I N N.
a a
Podruinica: fi!04 St. Clair A V«.,
GEORGE L. BROZICH

xml | txt