OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, February 12, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-02-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

k 'S
•WMftl.
komisijo.
loma* je povrdal, 1®
I nekoč po akni vm nu
[rudnika, d« j«1 naaokal
Je ritbll v rovu. Po-
j« imfkli'-al "To jo
ni noWiu' postave v
bi ae hranilo tnajnar
•vfikih de jam j.
if Berjc j« iapovodal,
t(«o v South Kenruar-
nulejmril *a $29 —,
i-nil tnero kamenja,
011
i*lomil. *ato ker
[delo odpoviNlal. Pove-
delnilar
C. &
^ARPtUme
POLITIKE.
i v«wo |o awijom lati
in ju. Icjal jt, da rt*
dnhovnav ne n*i wrc
liti arou. ampak k»
ipofrdano n je 7.n
fnih lrraljov. ki imajo
»o tako vero kot po-
PMTA
OBRATOVATI
|nt..
KAT.RABP.
-H. drufc
j« poslanec Taylor
mu zdi, tla on nima
da hi -kontroliral
ro je vrag', je vrnil
»bom. Bor* jo zoj-er
sega in«#.a pri vrtal
S* stali*?«. k»*t je stroj
l^ža i. v«n«n in j*1 po-
pvega brata /a v*e fciv-
hi
ji' psdol na hr*»et.
Mietala, tajnik nul
la j« bil ol{yu*kti i«
V
•bw mamma
CEPOVDO MBFMUMKO KOKSUO
rumvmmnmK mm-
TUJWV.-OWGEVD«KVIIT
fa
.yn f,
trdnih rudnikih so o-
4tirl atnvksrji pred
j'yYIl, jp uika
»•no W na ninari.. l»owdal jo.i^l- i
titdarji
glaiwraii t*
Na upmSflnjp koliko tttoi jr bilo i
v uniji ob atavki, jv lfi»*t«'!u o»liro
voril WKX1, in da Jih J»' fH) odntol
kov delalo pod ni pa
0|Mm«nil
tfdfii v denarju iti hI »g okoli
*3W*»
MOMUAMETV
umm*
Nttotib a.
N. «. Mw*r.:
r*n*ftim*!knh**h,
»r v New Torkn, in
oerttYfUP njodo^i
Tt\ v RH!ln»atf'r, N. Y.,
govoru pozval zbrana
Inbovniko, da naj vnta
10 februarja
iketna poit« Je ?aJo­
ti dan«* o pohw»fii.!
A DEČKA
SE ZADUŠITA.
|Wk., 10.
febrnarja
Okliea in triletni de
0Mkrod*r ata a«! igra-
llnj«, ki je lilo 'blisu
je vnelo to otroka «ta
dim*.
O. 8mr J« nabiral
A£riti fe dni
K«« Ymt xa eel
jt hgtatt?
K».
VODOVOD ZAMRZMJ«N.
OGENJ DIVJA.
ftanff, Alta, «'nn., 7. fehntarja,
t^renj je dane« vniMl hot«#
Kiti* Albert in reč poalopij. Vo
doVont jt l»il n»ri«*marj« ii in mcntn«
co jc iilo v nevarnoati, d« popofc
noma pogirL Vielo Je it iri uri
Idkler »o cevi otajali i» xiuuogK
oyenj pOjfftaM. Škod« J« «*4
•100,000.
10. t«broarja Ea-
SENAT FOVTSA
MMM ZA
vojsxa
WasMnftion, 9. ftitrnarja
«jih drtrfi-
jafBtifado ta far-
at JMrtiSeviih driav je potrdit
prrra£ttn«Vo predlofo flede vt«
jenja, in j«' doloMI •6tWfl.200. v«6
kot je določila alaaaka ahorul
.a, ca tope. in streljiw,
Sedanja irtoj^a trema vojaka
lUkuiertih
dhriav
IteJ« le «ko|l
v«adar arta,-na pod
tttfi proraAmi aifecvilo otiija
a atrriji^a, priKteo yel ialljo-
i* «Mi.
NFtnt WMUC
tfWftfM«*). Mtek., Mtmarja
I Dve priči ste danes pod jirwsr.v
'potrdili, da Je fatrelil na
0
branrti atavko, da p« »o unijaki h'» j«' vr«»i n«*k«1* koln^k v fflavo ^j
atavko •-k»|ra istih doputij«»v. ki
mmt. vHmti Tawtorm* W. r. •fir«'«** «al
da }oM glavni rtan unije iMnv.vr I^P»tiJi rfMjal. -ko^i okna v
Koper atavko, da pa
*0
darji fmtoln rofercndtnna »tarko I
mujnki ni kamor «ta atavkarja Sla.
JUL
«pmp
raliimptak«1 »mje i* ffrajal kdl»
trakt »n d«do, rn ji» pripomnil. Kt-
lo, k«T laati takAir^koJ1 v*'1 rudni-
k» ena konpaiiija. in li »o »pfo
jf»l dolavoo pngpAi|/he Kil odpo«
č«n in zanj bi ttio Ada
JMw-'
jvWlf Mavkarja Strve Pntrieha
:W*dd:d Mahnn^v irnnflten Javne«
V'oopor Prtfi. ki ste videli ttmor.
no Vittnri, katera dr* »ta ob *a»w i
i umora atanovala v #f»aedwew hm-i
clUUn
Na npraianje
jvrtehnog*
pravd
Hoorjtr R.
Nk'holna kaj jv
MRTVA V SOBI
... ...
a
n,°'
i |0^ Hurnx in 'lVtpr WbuTIt'* M- if^V(d
40
,**
jp, da pla*n tmija »tavkarj«n »h
P^'«»k»
m» bil v«o |vokvv«vy«»n» kar »na^i
STARABOGATAJICA
V 4ff
jfKta rudntoi. 4 S
1
iw(» Aujrust Harf jo, mtljottar v
,1..
INttaburtr, l*a *a rar|«r*ko radij KMMa«
Ijtfliorii a koA»ja#«m. *t por«i*i-
r*.
a« ».
li Wotirr«', v katori jo iroapodiona
flaael ilonlman vxtrilila njegovo
leno. 'k«'r morilka Herdm«« j«
podlt-fla zantruplenju.
1 MRTEV. 14 RANJENIH ..
V ŽELEZNI&KI NESREČI
ri(J
v nikaki 7vo/i umorom vndar jxtia.
mi* pa polieija neko piamo, ki je|
,.,
Manning, o^e os»'ninaj*ttn«e^-1 |0u |otnik je bil usmroen in iti«
netf« fantka, kateresra je porodila nnajxt oa«h je bilo ranjenih kar
KoapodiiVia Herdman. je v «apo j«» akoeil omifcni vlak na (,hi«a(h',
ru obdolžon sokrivde mnora. 0". Mil« airki«' Kt. Paul ele»mei
v 9 UHIJR
tti
voaovi
V
bajo obteiillio zanj. Manninff in'
Ileivlainn bi rada v/.ela. a na
poti jima j* bila Manuiutfova
NAIHlUl RERAIA
Ijf
»a II.
Alan wnij» Bil j* tranter fmvi ja 'oopt-r nabavil potwi ko j« v- want i I WwikA, w l#^ffT*l »|»dih *H»-
da »lavni «tau uniii« akiiftal '!*tr«»Hal v hi*o. IVifa jo iwv.xUla. Hi. kakor h»tr* ., da "»ont kor HhS^ar 9y+r
htvt:
w
ki­
OVA MOTA NAJDENA
T, itu -ccntTK. iz. rmtUAM* 1914.
k vratom hiir in Hr^avm aral«tt« tvaohh ija. d« me ^Ha
(r
Urjtv in.nMttkljuj*
l«vall dAi »lavkarjai ,)^
k(wjj
ta dolnjo
v
"WW*
t*il V«'* «virhm«iniriw»miKljHM
'-ajo aijobi! v il|vkolirijah.
v*1'
j..,.,.
Kalitno«t
POROČI MLADENIČA.
Loa Anirolaa, "%»!,, T. februarja
pnM i
nok Now VoftMft, katfMn i«! J'*hauni*»hal,
Iknrl banko avof. in
kaU»r* I
ifft, kor a\n»»:l 1**^.
Mr». Mary Hartj«. kftt«ro GENSKA SKOC!
I jo tolil i'Hd n»dolffvw ?»soTr» n j« i
v
laiQjM^liniom 8ta|^ Ut^w«
Hritoard.' wpa.
i\

Mnd^rn«
la prijateljem *\ojoffa #lna, dva naka j« akordi
iana hla-
rrok nftW?r. je hiU ra^lana
i li'N^niea.
čiv.rrit.
nf
jo ¥T fVt 4ta pwfloVjo. OKhi »Te «a*s1
»-a. K-wka
,.
111
K
videlo, kai.) jo
rnjdo
V
*V,4T
id*
Jk1
5
4*A4l 51'
VESTNIK
v *a. "rosuKsi^BotMca,
Wln sriUj«M.V*«fta *k*dma ta
Marjar strank*
epawrOa ilnfcler)* na fai tnwt.
Ja ««tel *mr«
fnihalMUMl.
d«, o«. «»i5^na d» k* «Mol*nu.
i v s
Irca »e je občutil »«t Philadelphia
Pa na jttjru iu do M»niroaV
na a. von«. dano« popoldne \hI
jxk!
V n*kstarih krajih se fvuii«
I i .limniki i» slon padh
dob«
1« 1»
*J*wh v utfredih Nritwiw
trpe** r*A\ oMoltoiva *lrjar
Vnk*v Japonsko. 10 f»»hrwsrja
Ntaipfcfa. frfcwwja—j- *«lpa napndla
,f, V. K«Um, (teh. »Ww** »V
!pravd«ik tadal .* pov,- j«, tla jo vrat* m* v prodih j*
R«im^ ti. }v .vt^inik* w"*. uloswo pKxlk^.lovanih
,A l^vi*«
fMAIi r« krK
vloHlni-!
Itrsl wnjvoataif Vk
TL
od
v
Iaww,
in #p!oh s n :^n Han
i«-«*vafc naro
\mf+M
cyo
|[f n* tak na«N»n. a Jih pwaV
v
#"0
v w WWpK
T«d
v
Puvk. tlttik li«i' i jo svoji it |U ^a di^vn^m mtu.
kfinSo i'kw w
PET
nutmrorcrv
SE DVHINE 9350 fEVUEV
htu^rja
walal »voj*«a pr*irWtoik v -J-akoplaxtn. se i? dv^nA
S IS. NADSTROPJA. VELIKANSKI
mM. I ,,
v
n
Ch«eA*v, 1. feWuarja
\»MVB *P
TiU
V
s
,jv.tv.\Uu ?vkl-
t«Mk« wranko.
DELAVSKI VODJA POJASNI
Dmt j* i«|Mrmlal
fe.vo.ii «jv\vst.
v^awrtki aKamiti an *ilK
sjnmmv
IP«
v »rak. TV* jk najv^i vhwikmal«
|m4« ttliktaai
pa fbadoU
TWc«,
p«M ^Uitki vVvljtfV vvw«kk
JOHN UWSON RAZVIJE DRAMATIČNO ZGODOVINO
PRED KONGRESNIM ODBOROM. GOVOR JF ZF1.0
VfUV Ki NA S\\7(Vt ITALIJAN Bit DRŽ AN FR(T-
VOLU V SKEBSTVU.
Jut stav*«*. ltjvvr^Ul ,J* lud:,
(Vte. W Hro«rj« kommja |«vtrv«ijiro t|«di
Italfjan Šalr»-l0»v«ril _w *kw uro.
n*r^ "Sta*k* j* pakel", je taM
frma: V,*sn^gi 4« j? Ki! rr*P»- l-awaoa nij«no v atav-
lj*» w lNi^uirsriv !*a in pr« kc dokler s* thn j# n«moM»če ogr
IjK*-. d^Ut: v IV.a^vi« rwdwsku v'a»?.. Stavk* n- škxi^ k stavkar
j*od sK^parfcko. da »imu iu njih ž*»oam ?»r otrik^ni.
da
posjvd^v-alnw «a drk, j* v Silo tiho in tntrocv »o j« poahwalo
».i {Na »v, wn.»«s.ti kt4 i»ri»va f.«vora:ka Vij^ijivi-. Tako do
tavkarji. (n k»slj:\o
i# jk k\i*x -.1 vi« y lwa aiii l, da koatpautjski vtvoiniki
llarw» IUa»w^ja
v ^i
pet
s b*mrN4a.
prvxal. da
BOJ
v
-m«+ jwv4«i -M»
l^iiMa!
v vvn.vl^
vn
rv
tW,IVWT
\boriva i«e\t prMviH-vao»' »a- .}»»- j»j» n« v l.as An«na» tVioradi. n 1
Hutfrtsno von« y n-C'\*ar stori
kor ta:» deKnis^ah': v*»
wuw v tvkcvl ^eif deff K*rr it
VPPPfl IFNO |vwta* v«|W**sti Na u nije, t'kpwa] i«
it« tLJtnv. praetaivjo p^tne« Kram »e Riv^ke kttioni,v
Milwatikee, \Vi*, \0 febmarja »»rtK da v v\Kra*lo »i kom l1*!,* V
Prt in itindeaet jetu^nih je o ^?^*«v-v«?ah»t' vlad*
ir
pre«rtvautk w jvivatelj v Blxfc- kv j* fuvem««r iVah^ijr prasan^
Mo«n»l M*wrtoirrju. ker Je ogenj« ^Jal nv»rW nad atavkar^e v Crijv naslon
lv*lop- p*w«ent v«hvil ftk^xle pW te*k
Uvmb'* 11
$Efi|ILSy£RAGETK JESTSTO 0SFB BEŽI
VJEČENBL
aidtantiiiA aufVajjfetk je .hK» vje^e-!
»«h, k »i* ^^pr.'val«* jH»Ueiji prij
ar*'! ,ra4i,Mi Jijih v .vl teljn-v Kmme-
Imw
Pankhtwct. kat ra so j« vrni­
la §v s«v i« je driaia »*vvor u
oktta at^jefa atanotanja
CRANE-0VI MILIJONI
due«««, "n. Su .
i
rt «»rle** K.
PA.
mm r,,
IV.—Letnik TV.
BORBO V COLORADI
ampak tutli taatstikoia pomorov.
ijr «^Wn uj'g^»vth u»*arArv Ktfcttv jn Inhktv« s^vJoh.''
«4,=!.» ,««))«. aJ eov.»rv,.. j, nj«t.v
."t** K'i 1 ri»r t^rtv-u! V* j«
d?lsvaki vodja {-OVO-
|Ko»h:li ar
jat:
«1ms, t* da ^i Wi« dowivla apau kor&t&j* p»Mu»H»|» |«rlinni sta
Mn0*rji !fe »tah
\*o%h*o 5*^.1
in
vrat- *hjk-vuH?
», šu k«kvVP lutr*» jra .k poadi! »a- Or»#a! j» krrypitj«', srd ia r^vši^i
vr»li xovK)
aU
konfrtvatia
i« poaluiitt ft vximora
»o bitke v
8e*ur»
vk
his |Hun«-,vr s n*ife»». k«r J* hil »mora.
Ittitcd Mur W^rkera ua»jr j« o*l tu wivprvj je opi^l r«wvoj pre-
V»'
hrei |«ovoi* aa- m^e-trske itKh»vtri,K!.
ixt deve? dni s» \xwnoje i^puvv^B, l\\-^ial v. da j* sonosr*
Ve^ p«se«\, katrra -v.* b.U j»»**ov- k«ka"ov. Vi s»\ hsSi p^^ijai
Ijeoa »aw\ »i sprej?!. iw *»a,
k«-
l»»rmdo 1
katerih "ste
Kr stranki st- a««om
JV^VS Rrvhniwitt LaWW'iti jk LX ..,. prvnio-
11 r.oratT orsraniiat«* j^vniku ko je bii aneai let star. in
mvkieUi »orno
kt *. vladale ja
u« Jfr M.W nradj «H*-
uawrjeoih v miiii
ko ca je {*«iianet
Hvrtie« praša'. V »o vriW: ittorilo
v prvakavv. je U*»n rro td
Ifov^ril.
da
lere jnm*to tak^. da vedno prave mvltiCv, kateri
od lota :v.vv h«
uat tnAJuar»ke|ra w*tjf Jokn je
R. |«aWfeM*. JW Oiila J*re»jAv»val«a
so nr:*li moril«.-! prec
•U*V0tK)
ZA DOBRA DELA.
T. t^aa.^
k da h»tVjo isvrAiti nekatere ie-
ilje o^eia. PvvlariU h^vSejo om mi
5j*»« dolarjev Ja vs!a«'v o d^aa lt«M»h*a
»ivUve s ot*wt. K« hu
U"»
sbeneev Orane kotajm:^ prvvUjv. Kdor
'ZAMOREC IZVOLJEN
PREDSEDNIKOM HAITI
Jj _je t*ii »v^i.
^j. stAja Je paapiila v
bitk: |s ««r atsik: vodja tVavS-
«ar
TWstarii
«e je
C7'S
Stale k«npa
i na *»tor«kc
'kiobr*
hl nek
1
na u
OGNJEM.
PRK
N,\v Y«rk. H. februarja
sto moA. ien«k in vtrok
»toHj^td'^t draim je Ivlalo
v petnadstropno tvoriueo na Ga»t
Thirty Kourth uliei. Okolt tvoru
h*
w h^rtiv- Vie^ua.lstrvpn«. be ii!-e
ta
deUv»s« drwiuu-. katvre ao v»«
aprattuh rad ognja Akvnie je nad
SLOVENCI IN SLOVENKE
i TER BRATI JUGOSLOVANI
.»•«!•• is Co
U«ttiw84lji »l'
ufci.
KdvU'
dvdar- obh ko ah obuvalo, mu
yrv vKv|e«di *a e«fbe UMUii jpri{v»ro» *uk*, da se pt»aiuži ra«-
*rail m^o
(Cape Mah««. %jar
Ik»
i IVle* teh dvfk v*:*iov podari- J^v^ial. kje je it»t ogla*. kv.r s
*e ho tvhli veC waujiih
prkpeT-jtom
kujeva!, naj bi
iuju^ hv l«?u
kov rajnim inatitncijain, ki o-p*j atah
^rh^ dobra del# I Karodai VMte&L
l?*t ia
bi vas
ROJAKOM NA EVELEH.
!r
,*tvv Shiaiu. Hraij*" hode
1
Jje
p^d*«sinikout »vpa-
tblike Haiti f«cjwra5 Ka lAHVil»4.
«ain»aiee.
aauuMre.
w-r. i* p«it«Mn ia'kreno ««r,.
ljuj«» rojaku Štefanu Prapntntk
aa prijantv«*. in tudkionjcu^t. Pri
poit^aM ga vse« kot »it
en
afa
a uupuga vrednena s»ola
JMuOft. dilifcilm Maw.
v
I

na, ki je livelA lofen« od Manning
William J. Hl«'kard, proda^vlnik
ata Italian* Giovanni (Jttidi t?i
uvlaj, k« k»j»K«- v H« turr. o t.B«*at»l«» notnilmv «w »'N* &
lo.. pri pr»irl.^lovanjn.
Oh«lHM Manning jo »«dini osta­
jo »jw*kla policiji, da ni Manning .* prevtniH
spodična H^rdinari, jo pre*l atart- Mim liigclow, Minn.. tira t.»r ao
«0 trHka drlo in ji' aluXil jo*ppo j»tr»^li1 Pntrio.ha j# thu-li o,^«ro- i Hank v m^stu Mwv pWa, 1V»«, |r»v»*,i« prt katrmw ,v »kfoa^
M. je doka/al r. broojavi ir ph«ni, l*' 1* tatm-r*** |»»vr«li.« f^treb
JMNMK, RMESraiY, HA efticiM ORGAN OF THF SIO\TOA\ CATHOLIC BEX SOCKTV ST BARBARA. WRf
jem IA CF TBRKF 1
A S E V E O V Z O U Z A V I I E I N I
N*W Y«mK i V
In vali napivj kIwi 10 ramnt
O I S A I W 0 1
i P«rt Au Poure. rx-|»tiW*k* 1I«»-1 »m, io »vojo wjo dne 15. u:. l*re
i II. 9 f,-hr»»arj* Na ».^o pob«- »'edak se ohdo ti«}: knjife.
i fleira pr«d»ednvka Xiehel Oreste

xml | txt