OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, February 12, 1914, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-02-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

"X
dnevnika
porednen.
Amtri*kw hnmore»»ka
V i (|»lio.
Afr»*w #likan človA
4'iSwje
D«k\«t« «o poekftkala na atole
bil vdrl v klet pa 1
je se mi ni
.t, hi
bra z menoj. Prineal# »ni je zdra
vilo, ki ga ima mama. v.a migreno.
Huzanin glicerin, nekaj svojih uia
*il ter akkdico sladoUda. Če ae
kdaj oženim, vzamem gotovo Beti.
in
4,
i
BfSHSHfiHHSPSHHi
i ,h4(
**o
lAflSNU
Brat.
naJ
i/pohiilp. IVpa je oilprl vrata.
2
tem
da bi srodil steklega ps-i. }H)tem
je zliwel tudi na Sifol ter mi val *A»™ bo k»vol^n vstop v vae erderbarj«
palico p«i mieo "Poberi m-
V*«*'
tk^piStkiamiwnnt
slovanski j»0$,t,.,
•w^tk a-umUih i
ura,1,
marii" dokler se ni vitmidil i«««g »n «me zahtevati vae potreb-1 is pripravljalrmnu odlioru nekaka
». i !ne podatke k glavnih uradov dru-ipot, po kateri naj posluje.
a^n-ra mu pa sme ne aj
w
glavo: dere atola, pnvrdigne, |sklcn(i
pri ai pogtUa mizo. Nato so iieb«lira o jKmlovanju :pripra\ljalniynui o Hxwru.
•Nfcj jc le fant! Jnr^ek, pripravljalnega odbora. V ra*pra Zadeva Slovaškega Zavetiiča
prkli vun, ti rmvibanec' oberi ee
vo
mi v svoje »oho in taan počakaj*f B)ttcr» loži do prihodnje konvencije,
da s t(*»oj obračunam. Dobro, lo-| pr„f A are meni
llu1V
ter tako poreden kakor sem jaz?U'anom pripravljalnega odliora
meni br. Konda, da bi vsaka orga
nizacija prealrrliela *a svojega ?.a
utopnika [»rimerno plačo.
CJroxno sera bil topen. Daue« ve
čer ae čutim /elo pobitega in po
trtega. ljubi dnevnik. Vsi se jeae
name. Mislil hi «i k*^lo. da sem! Brat Šare pts.llapa, da pred
liajlMtlj krvoločen morilec. Želim sednik pripravljalnega odtwra
jim, tla bi me nihče več ne videl!dobi v slučaju ne-združitve plačo
razen Suxine in Beti Beti je do- poravnano proporeijouelno
za ju vseh prizadetih organijtacij.
IMača naj bi se mu nakazala vsak
mesce. Sprejeto.
Na
pomik MlttiMij v Ameriki. i Up#t .i« pri S. D. in P.
«««, 'll s* plača $100.00 amr-tnif" mr
8BBTA BSDHA 88JA. mglim Alanom
Skode.lieo kavo je prekucnil drftštvu "FVaneieo Ferrer' it. D. P. in P. D., da naj ae v vseh o
na »tek len
kava sp je
krožnik a kom potom, i 1IH S. N. J. in Jug. *oe. klubu jnrih obrne S. I). P. in T. D. na pri
pa ra/lila po prtn iit. 1, zahvalilo pismeno. Sprejet«.1 pravljalni odlmr. dasiravno no
kroftnik in skodelica «ta razbila Sledi čitanje dopisov. r»je, d« bi pri prihodnji »druženi
i«|v* Ikvbro veno. da win oble-j Prečka pismo društva it. 36 organizaciji bilo kaj s ptenijo.
del po vsem tebwn. Niacin ga Ho- i «*. 8. p. Z. v Springfield. 111. s kal Bi at Sare stavi preti log, da *c
ta) tako hudo vačtpnili, twin neare-jterim
me
fin te ni dala več poplaviti uttpeb Iste vsebine je pismo dr.j .M do prihodnje konvencije. Spre-
mi! Steklino dobim!"jstodenček it. 1(« S. N. P. J. fcjj^t rredfc« brata Mladica.
ji- vpil 'gospod Prim. Pmkleti iIndiauapoli«, livd. dr. ''Lcoi Brat Konda vprašuje, koliko 1»
pes' Hitro poMjjte po zdravnika, Tolstoj-' it. a« S. N. P. J. v Newjtisov omroma broSuriee xapboika
da mi rano i*rere. Vedno *em mi-! Ibilnth. Minn. Mnogo uspeha ko« se naroči. Brat Pogorelee meni. dn
slil. da bom r»U vodenice umrl,! ferenej ž«-li tudi d«'»pia rojakov ne hi bilo treba dati tiskati tega
seduj sem pa popade« po|»a VidrHi, Kavčič, Bjiudek, tloatiSa i zapiauika v bro&uricaftt, ker ga
den lV.a božjo voljo, moja nogalUt. 24. S. N. P. .T. v Jenney Lind.jlw v celoti prinesli itak trijo
Pofcljite hitro po edra'\"nika. ker bo) PRtit" poedrav Ar. "Smart^N-tirje H*ti če ne i* več.
nicer prepoy.uo! Kako ^tronua je i i" Kocjan iz Conomaugh, Pa. Brat Vecderbar predlaga, da
sinit radi stekline, ob. oh. oh!" Ark 'broSnre r.apisnika ne dajo tiskati,
Na
d^vni
t.T na VSO moč. vpile Najbolj acta pravljalnega odtwa. ./ Brat Sare pro .podlaga, d«
4. želel v tistem fenutkn. da W =te i
ieli zborovanju najlepai cel« tadevo 8. I). P. in P. 1). odk
Volitev pripravljalnega odbora.
Brat Mladič predlaga, da ae|
odak)v i onega rdečelasega, pe- kandidate notninira, voh p« tajno
gastegu mlekarja, ki jo hoče v/se-i vn aieer od vseh.
ti in napraviti mlekarno, potem jo: Brat Hrast protiprcdlaga. naj
precej v?.#m» tu, ko bom velik. De-j vsaka organizacija vol* zase, Pred
khea, ki malemu dečkn rada po-jiog brata Mladiča »prejet.
maga. to je deklica zawu- nrai Zavetnik povdarja, da dr
Zdi se mi, da je bilo očetu ial,{"Francisco Ferret ne žli sta Ikau
ker me je prod tremi dnevi takojket nikake odsLxlnine. ktotalP ,plede na to koliko je pojedo
pretepel
Pnde Voiiter^ri ker ^,lo itak li*ti prinesli.
^rderhar pr„llaga. dapaj nat«ne tohko brošur,c raprn-
pripravljalni odl»or dela v «o-! nikn. kolikor je kra,)evuih društev Iti Dajnel
zato me je vacl včeraj tndi ne Jug. Sov. klub it. 1, ter dajiv, je velgka zmota. Poleg kolca
teboj v meatio biao, kjer naj v»o svrho nakolekUna svota i
jtasa'.Mti. MHd)m pa, da bi par ,eh Ilraat. Brat Vwdertiar i/javlj«. da
«.arovni ^naJ vendar napraviti. Kojninakor »e more sprejeti kan lida
bom velik, 'ifc'wii biti tudi čarov- tore radi alabepa zdravja in ker
mk nekaj at vari je res, «elo je preveč xa(Mislen.
lahkih. Poiakuail bom ono z jajci| Brat Zavertmk in llraa* iatvolje
in žepnim robecm, kako «e dolg na «rta aftglaano.
tiiK? poire, potem si bom izpoaodil £a S. S.
inl kake goape uro in ae nekaj dru- voljen ««glaaiJO brat Konda.
jgih umetno« Ka*o bodo »estre ^a s I. 7, nomuiiran i
4»r»f*euvčene. ko bodo vjdele. da tu- ^gla^no jr,voljen tirat Sittei
4 ii njih mali bratec zna tak« stvari.: 2a druatvo av. IWbare prvotno i POMW fjftijjn
|lIK'em skrivaj učiti in ko neU^beden nwtupritkov twče »prejetiiTWIm. amlfAvl 1
|o iv.nl'mi .'it) črnoiol^kiot 11
ni e t- 'ionunaij*. Brat Stefaočič prvot
'Wtim, portavtaa v saionu n»i*o'fl, odkloni nominacijo
n» p'^Ujal b.,ru *e«!ram ter njik|k"r 'r
t«4okro awi
0i
Q| i [^ij. n v
*'W
imkmtm pdpovor. Mot
j» Majalo. 4a i
R1- ^ri prizadetih poaame.u.h tu praktik organi-1 igre a kartamL
^gH.n/acj. lVipravljalnemti od- U-acy. S,ir,jme «e prwJlog krataitleb je v*Mil
j.
Braf
Ur»*\
1
hvwwirvno vpraianje portvča
$12.tK
i Predsednik fcflenuksr oivori a#j :«(•«»*•. vdovam po #4.00 roe-c-rH)
j}0 oh 2. nri popoldne. Cita a* iN*- v«iovam ©troei p* $8.X V «1. bat o
nik zborovale*
v. Navaoči vsi. |o penxiji poaefcejo br. Xawrttiik,
Nato xe Čita zapisnik, ki t* z "'erderbar, tiantar, Sitt«*in Poto-
Ravrt tedaj *era se pa »motil ter norimi dodatki sprejme. kar
gs s kleičami zagrabil za piseal jtrat tajnik poroča, dn je prejel Na predlog brata flares ae de
ter ga poAtono vftčipniL |odgovor na v kongres poalaAs re* h»ata zaključi.
"An! Au. Au-" je Z*#|W 'n solucijo. He vzame na znan jo. Brat Mladič predlaga, naj kenn
akočil pokonci. Ural Qor*ek predlaga, da aejroči pričujočima tUMtopntk'tma S.
penri je ni*
hh'
]Htegne za nogo, kakor pa bi naa:K|V0 potom eas«)pisja. »n je gla- jbi tudi o tej stvari naredil priprav- se naj posvetuje z \V. F. of
.•bgri/«d attikel pest Sedite, seilttefjgjj ^»h itasameznih organizacij, ijalni odhor potridmi načrt, wcr glede Miru/ciija
Pojdite doli rt atolov, puuice! %en-|f|rA| Konda pripominja, da ta od- Ue bo p« itak morala cela zadeva
ka, Jialy drugu skodelico kave «a- jhor ne bi smel sklicati skupne kon j-redloiiti prihodnji oku)Hti kon
Hemii gostu. jvencije dokler niso vxe podrobne veuciji..
Starec j« biI pa Hl ju£e Mlcn prodpripra w gotove. Razpravlja T^rat Verderlar želi, naj ae za
kakor kuačar, vzel je svoj klobuk se glede števila delegatov bo-]kljirči. da pripravljalni odltor »c
ter f«i»el. Sedaj pa pravijo vai, jdočo skupiw konvencijo. Utavi tudi pravila, ter jih predloži
da ne je radi inone kupčija za hišo Brat Mladič pr-dUga. da naj' prihodnji skupni konvenciji. Br.
potfrla moram bili $ax jdo prihoduje kouvencije veljajo iTroit pvpraiuje, kako je z izkljit
Wv, -f" glede delegatov ista pravila, ka-jeuirai člani. Brat Zavertnik je pro-
Svetuje naj mi kdo, kaj bi sto-'kor jih hna zdaj vsaka orgunua-jti vsakemu b.kljueenju, člane, ki
I,"!, ako bi bil «.t mojem mestu .cija zase. Hprejeht. (ilede plač i kaj »krivijo, naj ae kaznuje na
it
daJn
tdruiiteV. l*redlog Na predlog brata Mladiča se
),r \'cisl,rbar, Mht-.s, na pre,lld^ brata AtefanJiča otl-
Vnj
bi pri- Brat Mladič vj»rašuje. kako bo
l»ro. prijatelj Priin, kaj nc. vedno pravljalnmn' o^oni naročilo, da 11- združitvijo posiuneznih krajev- tudi določila, da Mienuje izvrie
je Se bolj?« fe na« poreden deček j-ar
re rno^če pom i flan- nih društev. Brat Konda mani. da valili odbor potrebni p»d«db«*r, ki
drugi način. Tudi o tej zadevi *e
bo reoralo razpravljati ie na »kup
ni konvenciji.
Brat Žeh^nikar zaključi sejo in
'zasedanje sploh s primernim go
vorom ob sesti uri zvečer. Nato se
/ipianik prečita in sprejme.
bla
Martin teleanikar, prek«Hlnik.
Sofka Birlt, za pisni karkra.
A. J. Terbovec, zapisnikar.
VELIKA ZMOTA.
tf^Ofenor a reel Lcbbe--ia Pari­
u pr«-i. d. inorarao v«l„„ pre.et.itfc»n,in
,„|n
u
js
v
1
n
l"
r^taBo-
ra/i »«a,
t« 4lr av Barbar
r, to jf tjr. fttofan- laagoTOM
čič in PodwMMk. tavbljen j» kUjko
1mm fttefaaiič
preobjedanja. Ljud
da jim poj*
sti ptwle«liea
nmlij«. d. jim
/tirava hrana ne more iktvlovati.!
in
omovnowti, imajo taki Ijud
Herman^ kaie svoje nmetaosti. TalpoSlje ra,jie Ka itrajkarje. kar Hje"rws£j!^
človek je čarovnik in ka?.e take Upre rue. Denar «e »uroči bratu Ka .! -J" .1
čare, kakor bi rau aam ^lmlej po-'' ertniku.
magal. Niht'-e ne mor« videti, kako! Za S. P. J. im»nuje *e »lede
dela. Ja/ #am *eo» ven čas natan-{ *e kandklate xa v pripravljalni od
čno pazil t.Kla nisem ga mo*el bor: Wat Verderbar. Zavertnik in:
Iodide žoltavto obličje, v rveeij,^
v**»g»
ieaat il'-eiM vstopni, e. slednjič jim obetom čbui glavnega *tt«nrn Satm 9n4HIT, K *r ""••""'••I J« Wire
^Jpa kr,č«m j«»ka«ati, kako se vas]drnitva avete Bartar»» Da droitr,* W ®JT» Whll
napravi. Veaei a^m da sem ae 'l','t
^Hako jiitr« odl«čil sa ^ar^vaiitvo pravlptinem odboru, poKi^j.- *prej VlMkl MtOVMkaA^Mkl Tli
»Upaiti da tni H« t« pooel x#lo n- :iMta nominacije «)ia repre««at#n jaai otiocgn sfov. attgl. sfevaieo,
jaga
11a H, It, P. ia P. I). Mnamu
im
sa
ti* »iS'SW'-
BMMfiSSf!
TRAGEDIJA NA UUCL
Kiuuta« (*ily. Kan*., 8. februar
ja .Tohn F. French, *idar,
N-atrelil na «l«-i tvojo *e«o in «e-
Več ljudi je videlo »»mor »n aa
momor. /.ivela ata ločeno. Prenoh
je bi) 28 in ona 22 lnt stara.
iVMoinmsmOTVo
JE ODSTOPILO.
Slm'kholm, švedako, 1V febru
»rja— Svedaki ministerski pml
^edn*k in vsi ministri a* odstopili
visled sahteve ljudstva da |H
v»»ča ivedska vttjska.
Nedoigo teara demonstriralo jej
pred kraljevsko palačo okoli!
80,000 Švedov, ki so zahtevali, da
fce iioveča ivedka armada, ker ji
j»reti nevarnost Ku*ije. Tej demon
v tract i je sledila aocijuliiitična
dc«ionatracija, k,i je tndi čtela o
koli JiO.OOO siteijaliatov, kateri
a!
/•Me v ali, da se ne uda noboueg*
denarja v natuone cijske. Mini
.-•trrstvo je prišlo vsl^l tega v kle I
ice i* ksnjfh a« j* Jfeiilo «dtlc
aH
I ^6Wl*
PREPIR RADI KART
POVOD DVEH SMRTL
"Williams mi W \'a,. S. februar
ja William Aekerman je vatre
.Vdains v prepiru radi
Ad&tut, leieč na
Ackerraan-a. CM»a
Ista nrrtva.
PREMOCARJI IN RUDARJI
SE MOGOČE ZDRUilJO
iVnver, 7. tehrnarja, i/vriev«!
ni odlKtr Western FeU'ration of
Miners je dovdil imenovanje pwl
(klhora, kater, naj hi konVriral
odbori Fnited Mine Workers je
Oba podod'iora boata določila
dan kedaj bi se posvetovali glede
združenja. Posvetavanje lo naj
brže v Deti ver. ('olo.
Zdruieaj'' dalo premogar
jem in rudnrj. Mi vso drugo tuoč
kot «|o imajo d^uoa in ieleU
h: vreaaiči.
ZALJUBLJENO DEKLE
USMRTI ŽENO.
revolver in svileni dežnik.
Charles Slanning je bil premo
j'' ?r|tK/.nal ljubezen z de-
11 jt
l.t, |„. k«k»v,»t .TOJ«
nmrvec tudi kohemo. ker mudi,!
i i *«itropua.
ita je vecma slučajev neprebavno-i
r. nervozno^tjo. nespečooat jo in [stolu v tednu aačenai ae a 2!). mar
jdrugimi b»lezntmi. Najboljša po- jcem.
moč je Trinerjevo ameriško zdra-| 8,-hmidt j« bil apoznan krivim
ilitu gretifao vino, ker pre€eai
n
v krojsako obrt «pa-j
j,.M
je hi umoru
l*s.".-,,
SCHMIDT BO UMRL
KONCEM MARCA.
i New York. 11 februarja
{ro llsmr a ua e
l#ktrič«em
I irro/nejra umora in
it
v*o pusto tvariuo, in kerjrapztelesenja svoje ljubice katero
okrepi prebavila an njih redno je spravil v materinstvo in s kate
delo. J/vrstno v boleznih želodca, iro«ae je aam zvečal ko je kaplano
jeter in drwbja- V lekarnah. Jos. I val
grojsnejiega
»M KV. Kliiateti
Tritn-r, S. Aahlarid ave.. Schmidt-ovi odvetniki so ga 7.ago
7 revmatičnih ai varjali. eea da je bUuen, on sam
nevralgjenib bolečinah a« lahko jc pnzn#j btaMB* 4a
sanflMle Tiiaorjov liniment
Adv.
v*
powweuika. katera ata
je kriv. umora
NAJDETA DUHOVNA V
HU1 CA VStmiTA.
4
tndi brat l»4^1v«im^. k, Bača po dugev^ir«. j_ Antoaio, Te«., febntar/*
Src/ rsat ipnika v pri- '•MHMaMMMWMMaMfrom
in A nt«
'liarle*
navadili ka-,
tt$i
ml j«
tt Omm
i lil katol iikt^ga auaijnuiga Vi
Ural^.,k»r ga jo Mttlil JM
jegovem doMn, ko K je iwpHN
jkovaim vra^ #«oo*,
KIlW oasl
•V v-v
Plladne Mend
"•L
Najmodernejša
slovenska tiskarna
Ameriki
L'^nl ilav
Newaifc, N. J.. 7. februarja
lla'.el llfrdinan. 20letno ih kle, za
Ijubljeiiti v rharle* F. Manning-a.'-ihv
je vstrelilo ženo Manninga v sta
novanju. Dekle je Slo v atauova
nje Mr«. Mantling feakim paj-
i^i ... i h« heard before (Ma Court, at tha Ptw
pflanom. in je vatrelilo zeno v ourt itoouin in th« court n»u««
prisotnosti njene matere in aeatrc. 'ln 'miuih. in »»i«i County, on Monday.
Ko je morilka /bežala je pustila
cans*,
v^.
im« uafc male knJIKoe, k«tN ji
»vita okoli vaake «rt»klMiiet
Severovega Biiinii
za pi|u
ča
Opiauje razna obolenja, kakor kaaelj, vnetje-sap ^a,
prehlad, hripavoat, oalovaki kaaelj in drag« b4l«tni, prl ka
terih ae je r^ka/alo to »tlravilo xanealjiro in Irtoww. Ktijix
ico pošljemo tndi taatonj na zahtovauj«. Cmu dravila j« 2S
in 5l) centov.
SEVEROVE TABXAX
1
•m
on
th«
of le'.
fav» of rhe wutov of
n
it
any
\»talhM
je prišla
8.
W. (JILJMN.
V *-',
i Ixtt*.
n. i.
sm
noun
ooxm.
i,«
3$
SRfSMWUi
•^1
4
(Srtpfl'tlMHii tar Imp)
Dobro tndi sn odrntfo
Sladkorno od vajalo
Frijatao otrok*
•Mitfštvn Idravila so naprodaj v vseh lekarnah. Zahtevajte samo Sevoroara«,'%fe
nadomestitev. Ako jfh ne morete dobhi, naročite jih od na«.
W. F. SEVERA CO
tiiumtmi
Miiuu
Tiskarna Narodni
•a
PriaateC* |«4I
pr«bavo, Kftki.
MwM0wt MM
NdU«.
{CENA Mil 25
CEDftR R!
I0WI
Vesti
Izdelujmo vse v tiskarsko stroko spadaio
stvari lično, ccno in točno. Tiskovin
društva v eni ali več barvah nasa posel
Pismeni papir in kuverte izdelujemo jiq
okusno.
zadovoljno*!.
Poskusite naie delo. Mi jamč
Unifska tiskarna^
FARMA NA PRODAJ
80 »krov zemlje, 40 obdelanega,
lt» p* go«d. *e tako ji proda rad i
slabega »Iravja. Le« je vreden
$800.
lliia, hlev, pojata. knr-]
NASl ZASK
niak. $0 kurjadi, 2 kravi, 2 brani, jjfkrti Mak, Btwabik
/a -Takoj $400.
ostalo po #100. na leto. Štiri Max VtkuiM, Bv iJ
inilje ck! i* a Crivit«, dvtv milje: OUb-rv I
iMu Jerlaa Ki* Si,:^
od meata lieaver, ki »ta na ieleit- ant. rraak Km
»ei. Prmla ae radi xdravja. k«I«. lana.
ROMAN JOHANCA ,Q«o 9n*ch. ftawh
tl
BROtUEA
it
ttoeorilin« to law.
ZA JKOKN
JuAa« of Probata.
Ba*gledniee .lohaneo j«
po .V. rt kom.
/n•2."ie.
Dram. Knjigarna 535 Washing
ton ^t. Milwaukee, Wis.
Antoa Prana. Croabv
je daj raael I. 11. zve*ek rtank HoctaTar,
a pravo j/ato Dracovaa, tout.
ruTi t»Ht Morov* i
Ljubljane. Cena 40e.
ZDKAVtLNA KNJIGA NAftA
ZDBAVILA
je ravnokxr dotiakaua,
MlORIt \N
nrekori '••ak Breaea, Wstik'gn
.. Praak Saachar, Wi. .ri|
«tna. knjiga za vsakogar, poseb -1 Wodovatk, M""
n« /n -ženske. Cena ~»h\ John »tampfel, Orar
Ktb»r pa naroči «n *Ve«ek Jo
lutnee in označene dve knjigi jih!
..r.il i '"I I^HanUk. Joll« II
poilje-mo jniatoa laaaaiak, La
VOLAR-
jFrsak fkok, Waat A::
HjUniu'S
Joaeph Bliak, Okies« i^l
dobiti!1a^rirKolavte,Joka
Igra Johanca, rege komedija
treh dejanjih, atane 5Me.
Svojcem v Stari domovrui napra- Aalsa frstatk,'OUnt
vite veselje, če jim jmiljete Bo
man Johanee. Mi ga pofljemo brez |Iga. Mgs»c,
r««.«« d«Pl.«u, iSffHTeSiKi..
OflMANA
!*. M. Takataick, Oarv.
fWa. Favat, al~ ladi^»
VAJ
tmrf. I
Joka 4. Osra, |rKi«iJ
tin lOaaflMr.
Aror.i
OlarW.
WDO
frault
IMS* VMtPT, OkUin««
fitto liMmrt,
Wi- To'
•atoa Kikti, Tone'

#tef*a£*ie. 1? volj#« je Hrat Sitter.
Na vrat« prid«? lock* raisnoteeo-
Mfftaano itrslj*« beat Ooriek
la -4.*' m-r. p. --J|H[
v New York.
Orlu of B«utaf os fMMM fi
llttnVN. Stoto of Mlnucaola. County
ol Ht. Louln. 8S
n noun com
iN TH» MATTK« of tli« KlttU oC
Fraae Ca ija, I fr«'it»-nt.
THE PKTITiON of »te Marcu
iirh *-aiuu t.«"*« filuit in tliit t.'ourt, re
pr—»nI Ing. anion* 4Ji«r tblnf«. tktl
Frane tVoij«. theu being a resiitent of
Ihe County of St Louis. Stat« of Min
nesota. 'lied tnteatata. In tli« County of
tit. Louin, Slut* of MlnnwHtta,
IT 1» oFtMKUldl). That aald petition
11 h*- tfth »lav of Mart-h lt»H, at It'«,
o'clock, A and ali p«raon« Intara
»t«Hl in said haarlnr mii1 In anil matter
ar« tmrfby rltwl ami r^ulrrrt at *at(1
llm* an1 plnca to »low
It* 14. leaving e*tat«
In tha County of Ht. K"ul», State of
MIiuimoUu and that mid p«tltlon«r la
atturii«y
!W»iil liei i'ilcnt
of of the rut ate of •hiI
iWeilenl 1« yTaiitetl to Aana Marenlii«h
th«r* win aald petition atiould not
le (lanleil
ORWCRKI) KI'KTHKK. That thia Or
ttar iw sctvdfl by publication In th«
•NaroOnl
IatjsL DBUltJirt .Minn., February Wh,
IdU. -i ,':"
v ,.V
IN TIJK MATTKB Of tke Estate of
8tinan /wnloi, rarHl««t.
THE PETITION of Himan Zaako Ni
kolin bavin) Iteen file«) ia thia Osart,
wpr«*entiHK. amoag other ttiaga, that
Hti|au Zaako. thea b«lnjr a mMnt «t
thr (.'nunty of Ht. Loaiit, SM« of Wt
uoeota, itiml iateatat«, ia the CVintt
at. Louie, Stafe Minaeaota, oa* the
ird day of DattAnber, 1913 taaving
e«tat in the Couaty of St. Loata, State
of Vliniti'wla, and that »aid petttiouer
w th- attorney in fart of th« jpkariliaa
of tie miner hrire at law ef aaM def.e
(lent and prayiag tIta lettara of adsaiai
etraima of rhe entitf of aaid Aaeetleat
be jrrante-t to Jak6v Itilaa.
IT IS OknKRF.n, That aaid petltioa
be lv.ar'! ix f«r' tbi* Court, at the Prob
ate 'nurt Room* :a tbe Court H*«ae in
Iftilfttfc. i« eaid Coaatv, MmAu', the
!»th 4ay of Marefe UM, at Ua o etoek
A. I#., «nd ali |h!mm latareatad ia aaid
heart
ay aa4 ia eait) SMtter arc ferrety
oc.l aui tvtjaired at aaid time aad
plare to »how rauee, if aay that* ka,
*Hy nil peUia« slisaM a«S fea gaaa
tad.
415 West Michigan Str., Dnlith, li
h«-l praying lhat tetter* '»••»k talk, Omir
erank lialoit bx J2 Beaver, Win. jfnak HarraUek, Vi
i 'Lerta ratoUa, Avor
and tliwt iopy of t)il« Ortler ba aerv#J
on the ('»vim y Tiennurer of 8t l^.ula
County nit l«»a th«n twi dav» prlwr to
«ail ilay of hearing, and bv mailing
copy of tlii* onler t-» wftcti ii*ir and io
lerosf.'.l jiiirty at ln»t fourteen day*
before the **'ni dati" of bearing.
Mtttt!'A. k*Wrton. Clark of Pro-
li*. 1!», 2«, '14.
Ordsr of Iwrlai «a Vettttaa fsv M
•telitraUoo. 8ta»e of Minneaata,
5oiinty of 8t. t,oui«,
Drank Plants, Cahin
Xvaa Ostte, «e«th t|
wi«oonsis|
Frank Zajc, OUrsr, w:
Danffe Tsa^ ttanat
Marua Kltaar, Mi
oka Fajk, Oaaaatan.
ska Laamtk, Kan«
Praak »tudasctek, K i"
lartta ftaaeskse, & i1'
**iN?rk. Bro

xml | txt