OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 09, 1914, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-03-09/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

n
DoplsL
i»miinm»w
Lmm
Hum, li'iiii. bu»ti
"Aj. mUhl je aam pri
l^rter, kdo pa v,-udar u k rar
po nelicikih vratih' »»t«ve
|f kak kova.' ko,KK» roka je *av
na dvigati teS.ko kladivu, ali f*e
kak maree. ki je n« p«d gl«h.
Odpre nvk««ltko »ehešku vrat*
bi |w»g*«»dal priil^a, ir hkori
slt-
,4V®e
t.
1110
ra
nH
prav leiK», m'e Peter
Kranjskemu Janezu ste n* pr kaj Virtj^ih -lanie (Iriištva sv. Ane
teh besedah malo pobeail i*111-
''Jolietuki Janei'Petru je
tm^jo Ves vnet a »r*vr« *t«» moj*
ji: Vwl xa ifrli»v tudi »»»o««!**'1, i *riea, ker
.•» človeka. ki je redu hi-l'
kt^s.vr Ljubij«m
11 z
(iilej 110. da bodo tako natančni, '-«to. da delujemo slo/.uo gl.»
p« vendar niaem mislil! No. p»i ko-

raji« velja seui xt druge "«£ik-j't*r
rn
ttv\
!rMa h«.V smukniti moiieelj S svojimi duhovnimi bfat V pr»-,lp»wtu imeli MMO fctatf
OTednje postav«. okrvglegs ohraza v^iiitn iivfl v iiajl«T*ai *h#% ..jvtuolk' Ha/mvrr
jmpravi
"\o tako. »I* me »u piinate? (li sotovariaa: pnjtiihi! ni n.i svo- jwaikee West Allis jih je ne
spod .latu-' *ew, »iovettaki '»alaiij^ veiike greite: pisal si, «1» je l»i•}knj *drn|jl» v nkoonko življenj«.
Lam« v Amerki, «U kakor tni Pr3-|^npnik "aahatued of his preatty poročila ata se Frank Baitcnhahi
*ijo: Joti. ki "4kof Število do --fharaetcr" itd tu p« b«'rem. iaiiu Katarina N« re«l. Že
^»riU d-l Teh io^ti i'.t
gl
,ia|
Tčiwth
šel Nn «e poteirdvat M:pr*,\ da hi
•.•d«* in ve četa v Spriittff it'ld jakofu" ne ^ptunul človeka, k
1*.../, »e p» Pittslf rpihu,Jjt»m veijajo Iw'sede: Ta «8 i-teor
bil nmi elau tretjefr* reJa -»v. Kran jj„ »etermmi.. Vidim Še raiH-skal
eiSka. potesroval sem «a k«toli-]g0
V
e.
.••Husivo. hranil njegove re^iiie^1 Kranjitkeiuu Jaiiezu je načelo
proti tr.lrtv.un drupih hniieov, pr" padati sree v hla^e. A Vimdar He
*0 *ne rsdi resniee. S? ^jnnaOit in rekel: Poprwi le
siariti i«^u ae mural. Me lww ven- iK.Jurj« za mene vi«) ««1 njemu
'•^jar 4»uMil v neheako kr.d^stvo.
f.hf^ veliko eerkev. n drl
ker: Blagor pretfMijnnim. ker, ljudi, in ljudi pod tem imenom
njih ju neheito kraljestvo. Na #*'. v(duo rad i'rjc). o? i n.ja! sla
piitoo držim, ^wehoo »em p*\VA »c vtltu **$. B»
\edno spominjal Tu aaeertl« jj.,
in actifttuui." Skrt je sr. Peter t^t^Sat *e ta
Tsvko je k!obas.n puspod svetuika, a povsti.li se j»- gla
lircnj^ki «J*ie* |*re^ »Y. Ivtrowa, !aj| »dtrovor: "Non fxnwuimis vse
ki je hil {a takf aamobvale k «wilu ^nH!rt«itija hvala, povzdigovanje
I nad 'jnife'.iiui in prevzetnost Vrne
aH
kratko." kar ai meni prlpovedo.fi*
v »l. A iKvoli, da že ja* pojtlvtlam Pefer obrnil j** hrbet pret nad
v Moje hukve. k« »toji nt pis«- škofijskimi «ve»oikwn «K vod
ieg ]'i1 Tvojim •tncu««. S»j kljt««** je zarožljal in .la
jfo/iiHs. A ko .1»' kak delavee priae« Ul2 jv atal. pred a«b«ik»mi
k tebi v žnpniaee, »i tudi ttaiprejivi^fKi.
-dprl veliko k*w. kjer si imel r»/ p„t
^krat na »nuljo in naj
y
'•gv,'tnik,.
0
j' »et^kik vt*tjt# »emljo
novrstne zapkntfie. in si poaiwlol jc ^jja ialoatajeja, ludi'ar'b«'« iz
k»ko imaž moža npmne^». In konv. neije... 8ie transit glorix
idiš, naA "hiHiu'*««" v je' esih i rummli
rav»o tako: vse po hukvah/|
Vei*. ini natanko prenovimo, ali sel
Wfcbra d«'l» elovckova vjtMnojo fti*! ''•^hW%W%av. Lovrenca it.
di
nje ko v mi življenjem le ma- 7, 8. Z.
potrpi, V tnalu Hom tukaj. -Na»e flrnitvo^e iai^ are jo re
je 2«l, »la moram tebe, ker »i ee!o'dno mesečno tejo dne 1. marca ti.
"nadakit*ij»ki svetnik" piMtiti ta job 2 uri pojnildne. Te seje so «e
ko dolgo i-ikati." jvdeležile tihli predsednica in ne
VI...jeedaj mrzlo, wsdhr Hmm
Kasaaljenje VelifuwrtTn imenih rrrdah te aatot* kater«
4 iwtrH* luxnrhw e* brv* lerfcm i»i. prenadili kaaewa MHtt
reeitah* A časih v-dan, *sm mm«, Mrav
sigwakeine predstavi *l. doto
eni »li sietnioa, p« ebi»,
velikokrat p« Mati Hoftja. je
MM.I čakat« Ml rfavo it teoji!
»t .. Ae več stoji. .. Kadi hole
tut" mu)* k a. nwi tu in a« 11««»'
maševati. berem da si tamu
Zbrali smo *e sku-
konveneije in nabave dvorane,
I1Rin
»al", bom pa 4e Petra potegnil tn g'«vt»«*Ka odbora,
nos. Druitvo sv. Lovrcnea j« skle
Kmalu se je vrnil Pet.-r z ange j«No P« »«j'. '1« še obdržava kon
ki je nesel velikansko knji-'
i( 19 naročeno od
v,,m
i.i* v Jožef .^kalalovi dvora
•jo. Naalonil se je na uebeiKa vrn-in'- (»l*vni odbor je ta sklep eno
ta in zai-»l brskati po knjigi a
8tavIU)
»pomin cHo življenje s|Kizi»til je,
**vrgel. ker je bilo baje
dolgo eana ga ni naftel v knjigi |Jrutvo Ane sklepu druatva *r.
ži^ Ijfuja. No. kaj pa tu, d« nima-: '-*vrenea gtede dvorane nenaklo-
»e zapisanega?" njeno in je protestiralo pri (rla-
Malo .-tilno se je zaxdelo Jane |a»'m otlboru glede najetja dvorane
tn. Priilo mu je nkenkrat
pred :"°j*ka
Jožefa Skala. O tem prote-
s'u
da le preoej manjka -kljub njego-
pred»edniea lrnStva sv. Ane
Jie
Vi'
vi "svetosti"... (uraden, »trankarsk in neveljaven,
"Kaj p«, ko bi me imeli bolj v *rr izvira le od ene elaniee.
ta norih bukvah zapi&uuegH' Po Podpisani vsl«yl tega protestj
glejte v 1a £«lnji indeks. Tudi jar ramo v im^nu druAtev «v. Ijovren
a«*m imel te, ki *11 w bolj pozneje i,# ~H. Z., in druitva sv. Ane
ali neradi priglasili, bolj ob k on- 1L
toraj je ta protest ne-
s
eu knjig napisano... Da bi pa vi, n««uralnega ugovora ene. ali dveh
mene. "Joliet«kega Škofa" «"'lanic društva av Ane od strani
Imeli v bukvah T. .. glavnega o»llHra in proti omahlji
in re«, JVter ni dolgo preliat*
p.
l^mnkarakim bixnesom... Fre^*
lijali so te zaraii reaniee. da ai te
^jiioral tožariti a zapisano ima«,
•lla si svojega nasprotnik« potla
čil le radi tega, ker je bil? tvoj'*
Inoinja tmij polna kot njegova
.fckt-bt-l »i, da kranjakf ovčiee ne bi
fol«- brez duiniega pastirja vjfc
ni «,c v Indiana in tam apravfl
:Jia faro Pepeta, a si mu vedno oči
^"|al, da ti ta pota^ie preeej delga
••:^e... Potov«! U ljubezni do "«ta
očeta" v atari kraji Sotrte
••p® ved vestno spolnjeval a
1 «i w Mice po Baii lTri^i
ia Dakueiji *Wm4* si H
miMijm tepčku MnMM.tM pn Mfral Bm Nwiii
H. Z., proti upo&tevanjn
(va*^'
tal, ko najde stran napiaom
bljenja
lo nagrbanedo, ko je začel brati, P^teat je hil enoglasno apre
"Reaniea je, kar ai mi pravil",!^ navzoeih flanov druit.
Je Peter nato kratko odvrnil, "ahi**- Lovrenc« it. 7, S. H. Z, in je
'3a atoji kratko zapimuio: Naučil p«*lp»»« od podpisanih uradnic
ae v Pittsburgu prirati»m
Andrej IfMtnA
Pnetim avrstite te rmUet
Iwmh Narodnega Ve*taika
Tuk.ij pri na* se
prišel v preshiteriji Bo*« mo !p,.f pognala okoli peči.
j*
1.
»lega od prvotuili naročil
i
nabave dvorane
ki
Jo«. ftOEM^ blagajnik
Uradnice drnštva «r. Ane M. II
S. H. Z.
Johna« atoli,
AafnU Baaom.
Ely, Minn., 1. marea 1914.
OenjanonrednAvo PolMjtm
*«m amyw v zneska 12.60 in
«iw
11,
bdiim
mm
J»H tovChionci•il-rtlUiOi^MfeAsWMMMlLiMr
w«» li mmšh «Mk fa maimkr. nut «^s »n.
VMlIi
e*s be*d^iiir
+*mm
Uio mfnj, Me
vremei
i ndnje jrtk«. »pivm^ail«. Ima
4tl enkrat celo do ranega i o»r« |jj tmo lopo toplo vrema nekaj 4a^*
po tem ni aeveda «*w« radi tmle-j* |»ar dni tuuaj na* je p* (iiM na*
«0
tJ
na Hj-Mu. »iU n« svetu ni ra»uo obrrknval lva ww jiWiknj p»rov v /.akonu. da tarie
trpel, vaaj ne .(!«.. Sata« «^voi,"]uvmt. Ura-j vcat»k) in tiho Javili «1 *»,
m»*g P» I*j«- 1 )ail »1 nekdaj katoliikn m^1 K.|mnoi(o jih p« tudi mgati jmw|
"Le pte*i prijatelj..IinJaot«-. 1«! *i IVfenwrtpuMt) do prihodnje ženitfie prili.
#v. Prter. p.1 sii*f I'kiei. Zarrinl *i
KoJj alaHn fo
o priptuuajo te«« Zdruitilo ap
hratov*k. mro Tudi pri naaih soswdih v Mtt-
fcolaree-k od rata |je rodom Hrvat, nevesta je p«
kdo v jolietskem iNotranjka. Portika ae je vršila
nedeljo popoldne, potem smo
pa zabavali do ranega jutra. Obi
sera tudi vee rojakov na West
Allis iti pri Frank Skok u sem pil
jako dobro doma presano vino
lioj:»k Skok j«- pft tudi i/vrstir
fotograf in ima vno stvar jako mo
derno urejeno. V njegovem pro
storu ima mnt.tro lepih fotografij,
in ona delegatov S. S. P. Z. pri
•konvenciji v Milwaukee je rex ir i
vi kraa. Slika je velika, na sredi
slike je znak S. S, P. Z., in pol
vsakim delecatom je Ime. Priporo
ram rojaka Skoka tudi našim de
legatom K. S K. J, ko bodo na kon
veneiji 15. august« t. L, da tudi
njega ]ovahijo, da iim napravi
»ako lep spomin.
Ogledal sem si tudi slovensko
cerkev na Allis, ker sem bil pri
svatbi. Cerkev je majhna, zidana,
stoji na lepem prostoru iri je lepo
opremljena. Zraven je župnUke.
Župnijo na W*st AUfs oakrbujo
rojak Rev. Pakiž.
n^"
K sklepu priporočam rojakom,
da t»i sv naročili na Narodni Ve*t
nik. Treba jo le, da ae človek vuaj
za pol leta naroči iu lisi se tako
priljubi, da ga neče nihče puatif i
vbh« S1m\ntfciu
Pozdrav
Meh.
Se nekoliko konvenciji S. II.
Z., katera w ofvori dne 17. marca
lf)14 na Ely, Minn.
Slišal fcem iz zanesljivih virov
kako uurovega in sovražniikegt
mišljenja so nekateri naši druit v
ni 'bratje'', fiden njih, se ve iz
istega tabora, ki deluje zoper de
lavske pravice, se je izrazil, da ho
pravico v žepu nosil. Toraj nam
lelavcam, ki bijemo s stavko In
/a koristi ne le n*Se, ampak z« ko
risti vseh delavcev, in tu so vite
ti tudi naši akebi. se grozi z revol
verji Taki
ho
naši nasprotniki
dali so delavsko stranko, aedaj bi
nas pa najraje potopili v žlici vo
le. Tako besedičenje je pa tudi
žaljivo za ve« Kly, Minn. Mar mi
siite. vi ftkehi, da so tam take pod
le duše kot ate vi, da vas bodo ?.
oroaj.Mu »prejeli? Prebivalstvo n«
Ely ne bo delalo ttlavolokov ake
bc«n ne bo jih pa tudi pričakova
lo
revohrerji v žepih, pač pa !»c
pe skrbelo, da ae bo z istim, ki
preakr-
za
konreneijo.
drultva av. Ane, It. 11, 8. H. Z.
fl|HJtwr, predsednik,
Vhtvvi XgaM, tajale.
IJO
nosil skrito orožje, postavno po
stopalo. Revolverji naj ostaacjo
doma mi nesimo naie glai» a«
Ely. lati p«, ki ima toliko Srno
vcat, da ae ne upa brez revolver
ja na Ely, naj pa o«t«a« d«**
med skebi. ker tak človek ae
da k konvenciji kjar ae
društveni bratje i& «p«t«e.
Pričakovati je, da bi« t« katrraa.
oijs manj ali bolj bunaa, k* ai bo
do stali nasproti dsfctgatje ia delt
gaiinje dveh naaprotnii aanorer
Vendar vaakn «tv«r «e da pri pa
metkih ljmieh z besedo dewti in
tudi tukaj ne bo trek« rsvolrer.
jev, am pik Itomo brez njih aspi i
|vili tudi nekaj dobtng« in karist
inega za 8, H, Z-, 'koj« obstoji po
i ostemni večini is dakwatva, tortj
•ndi neka/ *ahrf» Mnrtto.
r, da jvnimmm *.
aqJMr
Imwh
mm imt
is
hi
f*rr« ial
r^paliiotaBO, in ^iaai
cvpnt
11» vw|
mmtlH
(mi
tr»4j«, toftaft
6*
M'
•din«
mi
Kar »e||*te druit venUi
in S!o-
vetikam! Frank Br«noc,
zastopnik Nat". Vest.
Akamk,
1
pa da ao
«o(
w b«M efcistraS
«li jih p« ie
je ttftAen. ia
am. ker wa%
ika ujeda, ki Uri ®«t
•tanu. in neunkM j*
bi drugi KfaMvi Mali
ijo delamtva. Eat«^
ino na čela naie}
moite. ki ne kle6epla*
»•Henim at«Mnt. MHpak
tm narodnem in delav-
k«c
nradniki in- a» lOt«|»'
«K* #pl«lkost 'n ne na posamezne
pri prelatnjeli kon-
*aw^i|i |jj»dt loVHli pravil«, je pov
UiHfVno. da prečitamo poea
mc.ni delegati razna pravila dru
gih jedn^t in /vez, slovenskih, hr
Vdt^cih in angleških, ter vzamemo
odgcvarjl duhu čafia in d« bodo£
jedro i* njih. da ne bodo pravila
*o*-et čez par let tako pomaniklji
v«, da hi jih bilo treba pmlelov«
kajti pravila stanejo denar. V
e e v a n a s a n e n a s a v i
pravi!« |r iste stvari, ki i»o res
l»otrM»ne. Pra.no »lamo priobčati
je nesmiselno, -n pravila kakorauu
so potrebna /.a zavarovalno, or
jrari/arijo kot je S. H. Z., ao popri
noma dovolj velika, če vsebujejo
največ 200 točk. V tem se da vw»
[»veda i lita u ij pa ne bo nikd^
štsidiral.
mi,
na i
se vršijo iste najbolje pri va-h
Iruštvih prvo »li vsaj drugo ne
!elo. -8 tem olajšano tiradova
nje glavnega tajnika, kajti Če se
vriijo /m--t ko ineweA se po
beti-jo in od[oSljejo povsod ases
men i za..dotiiui tnosi-e. kar se pn
ne mor#tJ|fonii. če ima društvo se
jo xadnjft oed'ljo v mesecu, e
ker giavai tajnik tazpošlj« opt-
mine zn iaewm nti' koncem vsake
ita meseca z« prihodnji
Zveza *aj preskrbi *hmesce.
z*
knjig naj plača vsak član. Tisko
1111" naj (»odo v majhnih oblikah:
mi .mamo nekaj tiskovin, ki pač
niso ,riti« iz rok ti*k«rskih moj
strov, i'kna)o nolene prave raz
red be in »o j»evelike ter n eoku
sne.
Denarne piiitj*tve naj bi se po
šiljale naravno«! na glevneg« taj
nika, in le t« naj izroči denar bla
gajnil i. proti pabotniei Tudi taj
nik a.ij bi potrdi vs*\ prejemek
.| ^a::oga droit'«. Oo»ivo mora
pa priti
y.n i«
staraj g'* vir tsjuik
i»«d večje poroltvo kot j. sedaj.
Glavni tajnik in blagajnik naj bi
»klepala mesečno račiri in tlakih
šest mewH-ev naj bi ga pregled«! i
glavni odbor. Samottmevno, da
nor«jo biti raiaa) vedno v redu,
in pregledovale! aaj bi ae pregle
dali računov kadar jih jksdo pova
bi, ampak k«d)# «e prvgledova?
cem «lt potriitU. Ratai tajnik
naj objavi rnfipi naki anisee v
glasilu Zrese. (ilglti pa aaj bo
vsak oačia ttrt, U ne raj« ao
per koristi ialotosr, U
•m.
Prank Morvatlek, Ttrpaa,
PstaU«, Ai
pokritje

proda
daantksrskik ipaM, ia ki
0» unijfcki Malt fb ifcMMh« in
večina kry»rtftini|t l»4« k
imijik*
ti««# «9 «r^e te-
taj tndi ai
mm» iti*-
Prizatti as aw» ti^ od Otra.
•i neunijoor, 4«
aizetn ista
lisem toliko »JsJffK
*tvo« fO IWIU 6«
W danes p«£»
organizacije,
ske pl«če,
«daljial. K^
nijaki a!i a%V
nijski
«aik a«j b«
«M« Hm
fraktiteo
BeitSi hod kedal
Naročite je prg ko aM|oče,
mS.
Artoa rum, 0»s*by,
Fraak Boekevar, MeKlalM, Mlaa.
Irta Dcagavan, flsntaa, Ina.
Fnak Him. OataMt,
nuxon:
VL
Joaork Osaaaa. Da Pas,
VL
Joka Kalarta, fcrtagfttX, QL
Fraak Mattr, JaSk, BL
Fraak OoHrtrik, fnil,
mUMAi
N. M.
Wk. Fsval,
BOCK-PIVO GOTOVO ZA ODPOŠILJATI
Naročite |ri nin
NASI ZASTOPNIKI
Vwk tajnik poauj« Slov. kat. po0
drultva av. Barbar« j« pooblaMen |t
blritt aaratnlno sa 'Marodnl Tmail"
tar nas saatopatl sa vsa v
stroko spadajoča dala.
wmrsaoTA:
Jakob Dslak. BNrattk,
IHL Karak, U
J?J3£gi,K£&ES:
IO*b Makvtek, OtlWet, Miaa.
Joka /eriaa, lf«w Dalatk. ICtaa.
Anv Maka«,
vsa drti-
štva enake knjige po vzoren sve
žinah knjig, kar bode veliko pri«
lmnoglo k pravilnem in ItdSjeni po
slovanju. Stroike
ni sovra ma
MELROSE 4840. TELEFON:
MJunm, mm,
Svo(f k svo|im I
fMytSkai yttporote o«|)«^b rojak«« Iti
fosyodtoj«* Mrta
WkmMk
ia bof«1o a
MINN.
la okoBoo tvojo 1
grocerlfsko trgovii
Hvlao, kakor
boko,
•m, ktraaOb mm 1
«Mk HoroWa se
B0JAK1 rODPOUlTE
A H. V.DAS,
ELY,
S PC I« US A IN
MANUTAOTMINA TaSSVINA
Tem potom n«xiMuti)aiBO ccaj. obtetvu.dai
V zalogi dotli novih oblek ZA detke dalje
vrstnik tfpefauK obimJ in Icptpi blaga /a
obleke Cenj. odjenakem te vlaidno priporo
it obflcn poait pri Minipovanj
ju.
V VCCLONVflABfOUiaO«.SLTt MIK*
NAR00W VETSNflC ZA VAS, VI ZA NJE
F«tMaCSAKS
4».
V*

prod nsbsiktml wilt.
r*'.!fUt ira rrf^iA-ka: vw tu imam MHiKatH* ouJn«1 iv i, k*
Fraak Safe OK«« Wis.
fraak
rraaa
Jaka
Joka MaaiM, Haftw, Wis.
Fraak Mu Wast AMa, Wla.
Jasty
ba Utanlk. allot
Xa flatta, BL
Joaapk BUak, Mu«a
MINNEAPOLIS BREWING COMPl
AVENUE WEST.
KOV ALL ft SON,

xml | txt