OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 16, 1914, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-03-16/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

1
\-v
If 'V
4.
fcV *«»,
i&r'
lrf
fu
)»or'.
"I'i ^vy
fir.
I? i/V
I, J«« 1
',
f' s
k» Mmmi
(hi
no
immtrnm
tinjr,
^frvnafMi t«k*J pe&NtJ<iate*«?* Do*
fl'fll* kot ponovno naročamo lavalvo NwM »ndS ti ttjeMM «raa*4
lal p*dtt«ljivi lw» Narodni V«" U iMItUM MMJNrcj* 4ft*
ataik. ki ae je v*#lej pokaaal koti^j^
odkritoarčrn prijatelj v» ia j' \y* '*"lWr trlofUvkmC.
-5 £aa a Hf. X.
odkritosrčen prijat«
affltfrtraten Slovenatva.
l*ri t«*j priliki telim, da kI
fctiprir fcotUVk wort of® fwilo
ten i moj dopiv
Konvem-ija J*lr»venakn Hrvat
afcc Zv»*/e, qlaviiwi mnlefceni v
4Nriiumft u. Mih.. je torej "»"t na
mi Xlovenei in brati Hrvati «U^ 'Vk/w» *l'^**rfa
tmjvafeicjii javni dogodljaj. Kot i »»J**« StoUaoce raja
Vzletni član f* Zveze *i »tejem
4olim*t apret»ov«»rHi par h«»aed.
del«*gati
«l$i v*- Ktorili t\ wiprwtek Z**w|
^l»n«v, t1-!« ni*-, /h pro!)iijo i» brtit-
Morit«' vh.. ra dohmhit «M«r,ov.
in n|ih i(ru/in, Morit- vih
Nh
ttv*{
prt*d dvviiii l«»ti ,i« v«-«' zborovalo hrhovsk koi5i,1 -v» *o tir«uri in
iti «kli'|«k» po privHt^iih liiiiali kot ]*/.ivlja. Sv«to\na aila vali /. na
na konvetH'ut'tn zliiraliAou v dvo-!m' didaviitvom, ?«ati «i spromitijajo
rani. l(*zuUat ae j« pokwal takoj d*l«y«ki' luna« ai» idntžujejo in v
po 1conv«,«Meiji. Tako tu- *tiu» »1«*-s iihliwtri ji^uili iti političnih
iorali, rtnijiitk xljortij«*, Nkl«pa in '»firnni/iuMj postavljajo »tr«h k.»
voli n»j *o fdiuo v dvorani. Trchajl'^"'11 '•'t' knvtiču, Iti poNtavlja
j« dolati odkrito, namrnontno, du »«tra«ila »ticam, da inu
bodn OMtala i» koiiv«neijo i'iata poj^v'*- unk^ijo. ln ako bi
t«. »i*1 hilo, dcliilo bi at duiiCN di'-
Vai m1 moratr tutji *avt-datif ^«.!i«*'»tvo za $.1 (Ml jhi 12 ur na dan,
tudi n« d»la vaak vaa v rudniku, i^' lalo bi kot ao dnlali aužnji. A
Ua obNtoji S. li Z. po vi^Hni ru-pHH'
s"
V*N*H
ill Of-
+m timw
fhWi** gnftujeot ii« v|a\u oV» a
Mih
fih*fpa
atehn*i nekake t*»iknče, «1»
roj
»tu i domovini. Npmauil
s«mo (iantvi o t»h tUtfhih
iiMliiatrijiriufrft ua
r'1
rtw «lovt»ni»kvna in Itrvnlikr«« un
rtldrt, ki tvori tu !ihA«i Zvezo p« o
MfCMnoi v»Mriiit. Tulko t*ikAj
od|fnvorii»«t u*kn v#n ilflogutj«? i' V. l!Hn 'r"
»torvi «, /.lor«hUj
ilrlu. tcika i"inicl na
M1
«p«.,jH. ki j" #t»vlj«*m» v v«1*' ^'Vr^T
w
i*)brnibo in uHpm}«»k .Imroxlovan.
nr /H
•m l(-lnv*tvji. ,.a poAlom- pri-\M «np|
z«v«rovahii ^si ,akot'
no. Ali ku»o v 'Ay-mi nit uniji, ^»tudi
je to i* w»v«r«»viilnn ItrHisk« Zv«»
*». ifnti^, da (ti nifilv^ojno |Km«
$JtHWt /H «ll»CHJ n.'I|f«Mi IH HWiWlC
Tu odohruviim tor»'j oivani/acijo
ppvMM-m
Joi»rikVnuio
irt!i *por, iln ho diuio* pr«?j !t*iwk«?im modrijana, k jf jtivvl »u
ittil pnjatidji Mivruititki. Vwidur *vob«.»d«» tlačenega kIojii,
pri konvriii-iji y tr**h« delovati 'Kmf* Lfva ToMoj. fci jf .^apiiui'
skupno. trfl« ir.imrovHii wkup:io
titib* j« protroaovati razna vpra
»»iiijft Hknpno, «Vtu«li olmtoji Zv.
ia h. «lv»«4i hrHtukih tmronJov
«ii'«'V in Urvntov. IVi kon
vwriciji nk Hoiitii Umt^1. ielt
*tMk£
morju In apon.iajam
jae pratekloati. Kot prepoden« pti
kov j« bilo prepudenih iz rojatnih
Tal, is domače grnde, in dane« ii-
Vlnui
fml vaem upam. eenjeni
4a delegatinj«. da ho«rtc na ko«ven i
,U^M
,nn' tujei. Ob goto
Jt
doV0,J amhK
j» .J.whn,, let, »..» M*li po
!'*. j*-
la»r* jo r«» iiruf»{^
»prt-m in j«, ttnpriilujo in inogro
V uiili iiH/ndiijo. Krulioltarha i'
twim, ostrejša je li»tu /a It-toni,
v vrotnh n«Mirui«^i0(n
pravilno j« t«r« j. d« jo o-jprol»t*rijat«, kAtvriic« i/korišt
nio tiiiii mi družili jviljih. v*i*kn kJika. A t/nilar •»Jan *n «vit»,
•in tudi priprotito ljixUtvo nhr»t"a
fttirno #oliiv»ii i »vitc^.n.
iiiK-hiffiin. ttHkrH()ii okro
išjtt j«- »»Hinj Ijut in.limtnji Uiu ij.|
teUvM bili no tUft«ii iu »o u-MttVS,v« *n rttipa irtcupaj
prli. Mrd rudarji MI p« potem clru(I1"1'' pi'ajwr po r»k\i .davne) .i
ifl
v svoji kiijini
4,1Vstajenj*-,
xprotninjajo, dan hi? avita in
darjev in drusrovratuih delavcev, i razmert* d^lavHtva IjimIo Ktiolj
Jhz sam, Mudi n«'rn
giMtil!iiiy'ar
^1» ?«', bo delavstvo '«lo2no in Če
iluiiin kruli t. «ldoiu in «t«m jono-:'0 dtdovalo in naittopalo *kup. i).:
*rn na to, da »v pri&tcvain i'a«tno.' i»v*'i v*wh atrok, rokinieCi. riida«
mn df'lnv*kMlin Rtanu, ki tvornriki delavci. #.t b»*ni(*Hrji
vadritu j«». mornarji, čaa vam kliiV :idruiit«' a«
Kapitalistov v tiaJH orjfftnlzaci |^n '"'fronito tlnrarortva in kapita
ji »i, in kar ukrepa in *klip«, Jw'^'iittjra jarma. Pomagaj ai aftai,
naj ili'la tako, da v prill dala v fKMna»ral. ta sloven
*fci orkrariuaeiii Tainti. ki ni#ta bi-!***'
li drmfji« kot na ('alinuel, mugo«!«'
iie uvidite potrebe in moi'-i or^an. J*'
r,'k
J1' pomemben in pravkVn,
Hi
j'1 /a«*'el Miriti dull pnwtos-
,m'f'
iai»m milim nanalorn, kako
aacij«. Jax ««m v velvrneatu Miit- »aifnali in te sa^anjajo bruh
««apoliN in opaauj*»iu, da «c ven nekateri na4» takozvani vodji1, in
»vet naifiblje k unijooi/mu, kt«r de P'jnjej'i v obra/. i*tim, od katerih
iavatvo uvideva, »i« ima 1« v zdrti i""' ^Vl' •hojrati*. Zavedajmo »a
ž«wju
do»«»(*i po&teti«- pla»*i |delavci tega zlorabljanja, če auio
«a pošteno drio. UnijMki dtlav«i i &*• uniji«i ali m«, podpira,uno a«- na
ufivaju |ovaoil v*« drit^i uglt^J obratno bo priftd, ko bodo
kot nennij*ki, in njih plaee ho tu-
tu-
di bol.i»w' kot one »('organizirane pij*vk^ vtonilo v laatiiein bia
ga delavstva Aatudi »t« mora pri- j''^tudi hnajo modat^ojni rav«
pinoati, da dobiva iM»uuijiki d«da-Mn
moramo pa vul njih,
l*nv*'
kakor na priliko razne »ur
vw tu»li zaradi pritiska unij bolj j«»"*«lj**aj» delavatva, 'o aloiai in
i« plače, f!« bi bil dan«« voa uni* kadar a« pa fre ca pod
jonkem, v#e delavk« zveze odpra- "kirpaj kot driijo alrupaj
padle bi tudi delavake pra- čojih atianamo v p«at. U
vh»a f»a lat« stopinja kakor so jc £lov*lkih pijavk,
jmfli črni auiiiji prad alavuiza iu niaaa, iztrebi iimrd aeHf it
otiiltoveiWnim prtslawlnikora Un dajat vo in priaid bo /a delavstvo
čolnom, fiorbe je potreba, vse ao
d*°
bori, te črv a« braoi, na dlaiiu |e Ppn«^nu»i«v%l?i vt»h vrat im atrok
tot*j da a rr«ora tuli nai dalav
aki aloj boriti za pravico in *a p&
ittno iivijenje, katero rartaH
vaakdo, ki dela. Raatofekati yr*
obilico
'biagra kompa«j te ««i i«,
d« »Ufvkarjev je lak, da jt Mral
vaki^oti atikrat «p«r dB m4ut.
D* *Hr toliko čaaa
f» iMIaliiaaja md»*.
«m ige nad zatiralai fo
Pnxirijfr ona, ki delujejo aop«-r
delavatvo, zoper prarteo, aoibajt«
valik «MMprvtBik«v ia
primite v rake daaaikov, ki
f#ika folkla ix katar« tate atrap
iata, ki 4etaj# aa
Vf^rn^ iwmw mwto* im
iraviea «aa»ltra
:*a« arta
Orvmm«(ii
Mm* in arte j*
Mi orfAaMNw^ DUMki itt
H. Z., tudi p»dpiwii w»
kjt-r ao (mnklnpl lih
lav«i. Taka podjrtja aaj icnla^«
jo nate tiakovine, takim V*}*'
in naj a« poveri (rlaailo.
IVi zadnji aeji uatefa draitva
av. St«fana, iit 21, H. Z., ar j«
ra/motrivalo o večih upraiaajih,
in druitvoaiki ao Vv^inoma eno
trlaano aklenili, da hi dflaffati (flo
beje prejrledali člen I.. točka 2, ki
govori o nanunu naroda v Ameri
ki.
Mi SIfltwiSi iu Hrvati, ki tvori:
mo S. H. 7.., amo vi»«iiioma delavci,
toraj fWHiieni bočka tudi. da bi a«
unj delalo zu blajror naa leot delav
ce. Keilor jf nasprotnik delavake
ffa napredka, ki je mogoč »dino
a
pomočjo delavnike indu«trije!n»
in politične organizacije, naj ne
pošlje v pokoj. V nafti alavni S. H.
35., naj imajo prmrtor le možje in
ne alevc. naj imajo prostor prepri
čani delavci in odkritosrčni prija
telji delavstva. Z drugim vaem
pm. In glaailo nate S. II. Z., mo
ra biti I kt naprednega iS}
jen ja
in ki ms ruj«' zoper delavnico orga
nizacijo. Fnijski liat na.) se vpo
fifova na vsak način kot gla«ilo iu
tudi za iZvrAevanje pravil in tiako
vin, čettuli je nekoliko dražji. U
niki d« lavei v/.držnjejo tmli pla
če neunijskih dolavwv, in zato jih
moramo podpirati, č* amo unijo
naši ali ne. to j« vse eno, pa naj
reč«- kedorkoli kaj tio&D. Vaak naj
bo toliko niožuk, da n« bo vkiel v
petičnih delegatih kakih bogov ali
Hpovelnikov, vaak naj ima avo
je pn^»rieanje in naj n« bo kimo
v*e. Pri t«j Zvezi je večina rudar
jev in rudarji jo moramo kontro
lirati in nobadiilr drngi. Delegati
vi morat« imeti vpogled v IMKIOČ
noat, in zato je, treba delati za bo
dočnost v bodočnosti je pa narpr?
de k doma, in zato moramo dati
tudi Zvezo v roke napmlnjakmu
alovenakim in hrvatakim, in nate
pravila je treba "prilagoditi na
prednimi čaan.
(wi
inltwi priti moru. nuj sv»»t. /.afliija
kamnom, naj tln?i iri priti*ka k
lloio". In, si olovok oaro danpn
HH (Vkoii, vkli, da »o v»e probuja,
v*o ?nvt!iln «vi4 prodrl je i« v
V alogi in edhioati moramo na
»lofiiti pri konvenciji vsi delavci
in delovati moramo za koriat de
la^vev ki ho naa poslali na Rly. Na
*a alavna S. II. Z. ima odprto 1»
po polje, treba je le, da ae preor
ganizira iu tla pride v roke mož,
ki imajo »rce in pamet,
rpam. da bomo atorili kolikor
mogoče več koriafnega za nMo
dično organizacijo, pozdravljala
v*n, cenjene člane in članiee, želim
tem natem dtdavakem liatu naj v«
čji nape ter beležim
Martin Zal ar delagat,
Calami, Mkk.
N«f»l ao apnli'am v javnoat, po^
aebno ue kar at^ tiče oaebnih doma
čifli zadev, ki nimajo poaebnetga po
m«?na za aploinoat najneljubte
mi pa je argumentirati z nradni
kom bodiai kateregakoli liata.
Iz ^ofovib jtanaoljivih rirov
aein j»oizvedel, da ae dolži mana za
ouo porodilo v glavnem zboma
nju tiakov«« družbe "OUMBlIk",
priobčeno "Narodnam VaiUil
ku z dne 23. februarja 1.1. T» n
41 \ubsduik ''GlmmSk+r y Inlint
z diw 6. tm. vaaj porrfeao ttafld||a
je, da je re« tako.
Ranici na ljub« iapavan fMIri
to in javno, da niaa«
besoma akvenak«BM
novice odkar ja
nanj pa mfara
t®*a aioer rm k*Š
driim jih pa
4a a«i a •«.
«Mtvo Na«aiaa|Bk
Wo do
Skaka,
-Ki-a.
ai
4»lt
UaatitefHk*
M'
Nekoliko Ima najb*M a t«m o
praviti dejstvo, ker ip bivli
dvanajstletni nnlar, tf jMMttam do
jedra tkanje »mi ar j««* jHmpatiai.
zujem hi moji nioči %minia.
nh» delavstvom. Jaa aavzemam
»taliače, če je Že v v«|ih očeh pra
vili«) ali no, da ao zaktrre rudar
jev. posebno "tramarirv", po/
aem opravičene. h/itejo miehi
ganski rudarji biti organizirani
kot ho organizirani njih bratje v
Montani in drugje, hnajo tatu u
stavno pravieo, in jaa jih aaradi
lovanja vredni ate, Mr, HfehWeiger
tega ne Iwm aovraiil^ kot jih aov
ražite vi, Mr. Sefetteiter. Obia
da imate kot inwdafHt lkrta. ki je
bil prvotno natne«jMi mi proav*
to in eniaiieipaeijo 4«t«Vjrtra. a
knko prirojeno jea»ttappatr. de
invakiin induatrijeloksi orgariza
i jam. Zdi ae mi, da In vi pokaza
li tud *voj ar«i naf^Ma narodnim
tn zavarovalnim nifaailniijjiun. s«
1)1 flneaj naneael #|t#. 8ttvkarje
pr. aeve hi najrajt^pipilUtiH z *r
liko bfttiuo, a ko v ne
more glavo ak^ilido Živ
Ijpn^a amo vai oMtipl^ii ne aamo
nekaj zbranih. .(!!i|j|^i| ,^atavkar:^
kot »-le rila. ik'tijiMiBirat« vao
med 'rmlečkvja1^® van»,
du ravno tkati
Ijinee tudi v2i
lam vaa tudi,
kaj ate pa vi, ti
«a prepričanja
ri atranki
tiaio a wot
aijr. K kateri If!
Hk» čaaaf
ia ne.
Wim
t« taed
afev*naki
Oft «i bOo
1
.^1 a k« ... r,. ..»uma.Kf
ww*twi* •wtmm
r«. UrMŠm.)
taoje fa^lipaalf^lif
i valavaflM
Wkerito. prijatdSJ «rad*
.... te m4o vattkm*
Mr Schweiger, 4Aaj
•ta MMIHaim odkrili avagfii nm*
you'
da bi tu »borova«je
Hev iu Mr. KiobaSftr,
PWIV lakko preprečila, da ki jaa
no bil fcaoljen v otlbor. To ta dva
goapoda lahko napravita vaakim
^rugkn, ne amno z menoj, kar ta
dva goapoda lastujeta večino dal
nie. Ali la gnapoda veuta boljte
krt to. Ona dobro veata, da aem
jaa delničar 'Olaanilta" te od u
»tanovitve, in «la twm ae trudil
za čaaa mojega na«l dveletnoga ti
pravljanja z« proapeh "Olaanika".
i i
laUk
Kolikor j« meui znano, Rev
Kh|čič ia Mr. Klobučar niatu
prav nič kt*iva. da .ni bilo mojt»
ime priohčeno dnigimi odborni
ki v "Glaaniku". Ked- je atvar
jmročal "Narodnema Veatniku"
ne vem, iozat tudi ime aulgt.
voron za to, V sedanjih razmerah
1'aluioetu za morejo ljudje mar
sikaj vgibati in aklopati, in tudi jo
opravičeno misliti, da pazijo de
lavci na vaako napako, si jo tohna
6ijo po »roje in si jo t.odj zapom
nijo. Xajbrle je. da ate dali vi, Mr.
S' hweiger, dotirn.nnu poroč«val
mi fwvod, da je pisal "Narodnemu
Veotniku" glede te zadeve, Pa ho
diai 'kakor hoče. 1'rodnik "(Jlaani
ka" bi la pazil da bi at moje im^
u vrati lo v liat. »a vnadar niaem
tujw. n človek «i lahko uiiali kam
f»e« taeo moli. "V
an", živel alovennki narod!
A
tarim takap
pW. fra-
lijMlrriprmilMkin
StmmliHratitimti.
MIVtMimtiim
ttnimlt pnkjtai
g.f] mamili
3i» umi
nm mi
Mite pri
NaSON UNWEN
oaal mm aa« Bmmt StettbMr
otrav
Wa» fm*
litini#
3
vrti n«
^aMjl «S«4a*A#fa ilbja.
,. wM a a^kl Dt^ter
ta^tt
sa#aatauče ae okoli Mbe ka
kar kl Mlaa «Mden a'po tevetk
k*i ^okaie'hrbet in te ae |Miu
Pml volitvami aaatavijo
Mino alovenaki delavci pri
_w
5 »*^*"»4(1
vaikik
kakor kitro ao voli-
ve končane, zavzamejo ta meat«
Švedi in Finci Vae take in anakit
aiaboati bo treba polagoma kor«
Hito odatraniti in iztrebili. V kra
jih kjer nad k ril ju
j« jo Hlovenei
vae druge a avojimi glaaovi, naj
bil Slovenec goapodtir Slovenaiti
volilei naj bi v-zdrtevali vaaki na
aelhiui vea čaa ptlitični klub, naj
bi ae pripravljali ukrbn« za volt
tve, in ob čaau volitev naj bi ae
vaa organizacija aknpn« vrgla v
politiko in imj bi akuaala pod jar
miti vae urad« če mo*goČe Zakaj i
naa kontrolirali drutfi? Na Ranae
je večina alovenrttih delavcev, i
In je prootor tudi za večino trgo
(H-v in večino uradnikov, f* «mo
Slovenci iz ni osa in krvi, če hnar o
glavo na pravem meatu, atianimo
zobe in pe«t in oaamoavojimo ni
vea Range. Če atorijo možje in
fantje ter žene in dekleta avoj.i
narinino tlolžnost bo na železnem
okraju goai»odaril Slovenec ne it
v rudniku, ampak tudi v trgovini
in v uradih. Zato je pa treba z.i
vednowti, zato je treba nlo£noati,
zato je treba izobrazbe. I.Tpannj,
da ae v*e to enkrat rresniči in da
bojno z nafc zaviMlnoatjo alednji
zbrmali aa vek»» nate mie "Au*tf
'--Ml JAMČIMO
ia« la COPENHAGEN SI
Ml vodno in |a tudl aatfaj
popolnoma priaton.
hočemo protfalatl povaod.
ga vaš trgovec nima, ga
mi pošljemo po pošti poj
vadnl coni 5 centov ta ii
dokler ga ne dobite pri
trgoveu v||$preiamamo
poštne anamke^ •'&
Je najboljši tobak na aveti
čikati.
v
PIRUHE
cem v staro
doMorino
-i
Ml
čil
-Rr3",." Mi
jmld radi
AModnik«
jmidjem di
In to wvcdi
grnmumx, k*r paJt/umitK*:
FRANK SAKSl
U CardaMt St, New York,
naji
NAJODCII pretkrti |t|
O U N I A
.,tpHMK- -VI ^fllNlpaM. flVIina IU
'-ty. Vi.,
alS

Minneapolis Minn.
druliv« av. Atefana it, 21 S II Z.
VIRGINIA MINN.
Copenhagen Snuff aa
I1W St CUr Ana, N. E. CkicM|

xml | txt