OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 26, 1914, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-03-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

1r«vin
ij«
»in An
I i'ir"\
j^pir?•«.m
POOP. DRUŠTVO' •CVCTC "Mm
Židinjim n«u» srvmMr
Scdol:
Anrora Hudar Vikt»*r V
»Mil jt bil usnrr^cu v Mohawk
dni k n Ko* ž.?|*7Dr ni.\v um pn
dt-l i/ skip«' hm iflavo »m jt* In)
takoj ubit F'ravij»i, da rntirt
tb-ioiu.t Mm km k^r »pora
Kiju I varoowf«w n*prni-i\ ||i
branjuj*. k
n* mat
SVETE BARBARE
auirimi.
lsfc«rp»rtra«w rirw- SI. |«n«art* IM3 4r*avt Nwwytvwt«
(i LAVNI URADNIKI
v ll,K-k. 1 O
Koren* I'*
\f. .V tx-k f|'
•i r,»

l«.
rv:
DBOR
i ti
v\
li.i* i
1'OUirfctl
Vili 1!!
AN TKl.HAN O i
IZ \OVE DOMOVINE.
Chisho
Podpirmti'
/.ak-ij" /,ito i
k:-\

pant i k "Ai|»-a"
I'^iiit'iii «f» lulik« jnivmvi. in v Ii,
u. »ia s*- i*«r,ibi. Vam di nar
•*ratk»-m p»vrut nazaj Za vaa
ko (.n i*i
Hibbing
l'
Vir i* ni ia
v
•Kifria
i f»r
i/\'ilo
1
MI inliriltm. i.
i na v i Muli1
•a .simpt»ii«linin.i
na vt(i vpraiiafij
1
idan in Tower,
Kftir ui -Kanja tifiiarja, t•• po
toni naznanjamo, -la latc^a lahko
'itijttjii pn poiti im iia«e #itroAki
*anii n»'rnor«'.|fi ali n» vtegnejo
rn Ha:ilta plača obresti po U od
Htntke od jirvofja dnera in
drnar lahko vaak '''as dvigne
Pojaanila (flt-de posojil in
drug«,-ltt
vaineji' »tvari iw dajejo pismeno
na /ahti-vo. Priporočamo vsem
i"«*njeiiim rojakom in jamC-itno za
popolna tajno»t varh nam zaupa
nih
/ad^v,
i N \.||
I jat i-v d«.bit«- (Mibotnico.
Dobijo pri Kir*t Stat. Bauk „f
Kl.v kj«'t lahko v mat«hninmi
pomenit« lianka j« odprta mak
l*ii od f». nr* Kjutraj do 3 ure po
poWof, ia iraško «wdo ao^ito
i**«Aer od 7 do K
I A
Anr
hm.
kakor tudi za hitro in
jhmInIh
WWL«PMWUP' Jlfpui
"PPIW Ufj^liSpi!pP|PWfll,IIIJl»l#l|ll ill
OHNI VFSTNJR
i- iti.L V drtijiit i'rill. Uft iii jr ro.inn l»l«-((t'»l il*Kin
tka dela. po*, bno a«% pripo« KrvMk jt .}in*ni««ir**l iu ohleJai.
*a menjavo čekov. kater«' kw nt m,. jedel «ko/i dni
hm odbitka.
1
ih»i'i jt* prespal mna.i brv/. v«t,k«-
Flveleth Vaški odvetnik jejodeje. Kakor hitro ga .if ua&el nai
i' n.i!i|r. «Im rfbčin*kn na ,wrli roj«k g« je upraftal ubogi
otrwl«, i
um kuj kruh« v irpu.
«tem bo prepovedano
iun ili »tole t* Krivee
•ion 4 rudnik |»ri Klv je
et* \po*li! mnogo de
i.udnik bo loval p«»d
niprti rudnik 8v
iku nekaj moj?.
*akoj fle ka
idink. k ate
!ih paro i
Prineael g« ,i- na W dlard v .lu
»tin & l^irntoM) trgovino. kjer je
bil če* no. T»k!i /tlravtuSka po
inoč i»» priAI.'t takoi. 11 ntravuika
r«. m* .»• i« Hrti
»j v
popolilaii
(JI. tajnik
tf. Na v o
/ojavi A i»
li.'ir. k«t.
/HpHtllkll.
.It'll S,'
1
Tako
(••ki krstiji
i nivših lr«
i »m na
nt
M. u\sk i
'ian'«!U
n k i, Poti
IlIt lHI 4^ II
i.li 1 i(
nolit
iti dtllt'|fH
jo s«' lir
«i' Klohu-
I t/.-i 11
.1
HM 1 k 111
i
i'rrbor« n
akt- *«-j«\ k«'.
!ti kali popr,
kar
M. •'.ur
jTi'V i
ill! plftllll
'1 .Mposlcill S' I
«»Ih takrnt.
1
-.i :i., |.i' .. ii
i I'*' i
.il
mi :.•
I'rrdawliiMv
in, da je 'ni
1. |K/ilra\.!
i
'il .upii'k
•t'li'1 ktn i
ia itu ni'
I V.:
MOH» mM •MKKIMKONIK A
hr.it .l..h:t N ifiin Ii pVi.il)i|.f
I': i K
Jom
i
I"
I
II
te
WHJard ukuj -•. j-.- .^^ubli
l»'mletni dHt»k itarii^m iVti-r
S»V"|fe]. VT nedeljo 15. t. ni. j« itd
rk«'v iu poti-ui ,.f *u4«'l, »imuf
"to tlmiiii v tirutfo stran v ga/t\.
J.brala ae je \flika mnoiica judi
.n ae jt
ua iskati. Iskali so
ta nedeljo
Haoka izvr-
jKipoldne,
v pon4r-
ljf'k in torek br»" impelut Polili,
ran jv bil jHinior /asUdnvaluj
ali krvni pija, pa vae bre/ usp4'ha.
Ae le v sredo 1#. ti«, ae p«»are
?ilo ffa najti v fjtieta grmovju.
i.H .iw Kiniit pn /.tirnv tirnih, kt"
j«- precej o*«'bel Njegova mati
tmli pri njemu Kakor vkli
i»bo#.Vk «kr» val in «tr vroil v krt
krm tlom«. fcelimo v#i i« uren,
kmalu povrne ««IVhv k utiiriJrn
V boltiiAniri v Koeheater nn
haja na* roj«k Aloj»ij KoAeak
Holehal je na ieloden in bil jr
|M«rirnn Kakor v sliši So
kratke*« vrnil ordravl it»n »lomu
kur mu v*i i**l• i, K 7.
Zapisnik konvencije Slovensko
Hrvatske Zveze v Ely, Minn.
&e*U seja Dne l'.» marca
•. :m,
li-nar
tiiui
l«'DHr
••rt.jnA.
š|«tr
11 HH
Pri'ilnj'tlti 11
jilic.il
1
v /jutrajšn
kjit kort s|t|i
m»t leni* «1h
s,
•.iim dopoUian
rnit v lirkuti rili
iMvdllO St po«l
i |r«-«|lur I
Brat .1.
1h /a i:
'mat on''
,i jo S|n\,
"•»••fani p..
tivru.
111(1 Mili.
r- t. It fcjf ti Irt 1 il i' fil lllll
I n.'m. i|lti litiji, ul»H u .'S)i *4(Hi(»)
INi.lpfral hrat John Kluhiifliar.
Mnit Atfiii'- predlaga /a
1'odpirnno po večini |«1^ifiitov
tJrf tin Klasuvaiijc. Spri jfto v»»
i»i Krat« .lolm A(fiii^ a prfdlof
Tolkli 14, Nt a rili pravil, rlar
K itt ri muff po prtt«'ku Afst flit's
i tin |x»slt|ii-ah, poU((HMif n
Ii It'ii'ii txHkodniiif poskotlli
ampak samo a posm n n
kalcro jt zavarovan
Krat Ant. (5t i 'ii ... prt. I! t. vr
oko. .t'J(H) lin t.-,.
i'Mtno
dt'lf^atitui
iftl tu" i IIH|
I l*l| V I V 4
I
pr- dla«a M« Spr-je
rat
St,potlpira
1 0 w n
n $ {.(HKi.oh if
ini.i
22 nI.,
i prt«ill()
i *r
N. sprt lir
It a n i kit
nta .In
ud /a
+."i(
ih Net I
I of k a t*. i{l
llaga,
-In
polnimi nut!,
o pi'«'Nei ati ifl."»it.iM(
K u i
Potjp,
j,iiu..
u i
tiregorič. Hrat A. lemn
i /a »HKMMI. I odpira brat |,
fina /a pred og brala Anton
I .... ..
Ti It' 'a
nn
II
1
N i ..I,
M,
moč. .los. Stfl'fii'
lVt'tlla^lUHi .la
a'-f trikrat ?.i\
I
'«».
F. Huli-H
lllffxli
I'ot'-kf Htarili
1
'i I .•! .- ...
r'.r Iti"
i-j i I N MI (Mi
i .Will'
+2.MK».(K1. Za tajnika
it.m
(I,h.'I
1 he ,sp' I
,.h i:., tu
TW'ka i r,. i
$2H».l»ll. i i
Sedma seja Dne 20
llr«ti ^i
brata .lo*. .Ii-riuait- /n i
Podpir.il brat .lolm Atrni."

1
sprr.iiij.
Niid/..'
.1
•. i +1U i
.-Ii,.:.
i... i
i riiokriiisii',
."»•' 11 a y
a \,
Hiti .f 1M MI I
l'1
.1.1,,..
t/-: -lop tlv. rojakn .. |^rJ
Pitslseiinik tla potem besetlo
prisnstevateljii. J«'o I., Hroxi«'liu.
V i.ttf
pofttaao delo.
Kirat .State Bank of Bljr, Mino.
't-drnatib beneslah pn»)ravi
Hr»«,fh t^ink". .1,1'.«»- irrg ,irl ^,ll|irHl
""V
''•I'1"4'""" i
I *Vn i'
,'«.!,,.k,k
r",l,r":
Itvt.lt KOvtinttku (to |,„i„,J"1"ifu
",i l«.l M«,.. ,.mll.,» k fij,,, j,
k u n n a
'vil ni« v Ju /firali te lot-kf a«' d«
•M'irn po d'l«'«ratib To'-ka
irii' po .i i "in. Spn jfto, iio
i1U0.
.lolm
I 't I:
l\
sl
1".i"
^iii
a ti
it
i"
.1 ur ij
»i Itisn s alljf. špri'Ji't
Hojf brata .lolm A^nifli a
!'. I Paul špt linr pn illaifa da w
••''•atu kni. 'i jami del«, plača
i |»rv«'|fa I Predlog podpi
ran |x hralu Ki'ril. šti|flifij
hi'Ht Fr. Levatik prttllaifa. da m-
i1m
,r
K"1.''i
J".. H|,r.J.-ttr .p„-'
a a k o 1
y 'V "»"V »»i prvega dne.
A
P« jemanj kot 14 dni bolan,
". ,W ,1111 odtrga pet dni. Podpiran
IMmor IS ,„,„U|. 1 o ,Kl,n„ru|
't, H.-I. I.-««
,ir
|Vvi
tif in u članu /a prvih kvnt nieae
cev
mi
/v drugega pol le­
ta i|2i.()0 na niesee, za tretji |Kil
j'»t a I ."».(hi na meaee. Hrat Fr.
Kr
|k,
:,r.r i-" «*..
l,r"
tlnigil, r, m~~- |~.ai.(Hl
11"*«^"'«,
Br.l llr^^H'. pmlpir.
'-j-' ki...«.«^ H«..I
w
g,
I t'^. lo j, Uk. (Im... .1«.
IWd °l U.Hltlt. I o.lptr.1 A. ••MW.Upr.j,.,,,
•'i!* «*S »~t J~. »V.j
.'"1 to P""«tir. .1« n, volitev ,.r.
'J »".t Nttt l.ifc.ivi.'' pr.,11.
»uprrj vrti pr.
t|.-..2li. «k» v««, t,jvUlK, ,.„,rir„„
•»tanh pravil. IMiatir* se o ud i
j*k'xlmni, katere .hbate ae -tr»n,
Fr
v
,..ini
Slovenski volilci na
U)ljše /možnosti.
'clou i
blagor
.!or- i-
lit ve
1 1.1 It I IIII
S,»ri' t*-t 't i...-
marca.
IV i- in::, .t.iprc
i
i: 'iluV-ajfiu «i..t!ii 11
iit.iniK Itort* iirniiiiiKr i.i
Nav/oi"i vsi. Hrat Mik»«
n n
Vpoitrvajoc mor
na Ely, odločil sem
ti za mestnega Mauiu^l
priporočam vsrm ^j0,
volilcem /a .iaklotip il(K||
ImkIo
rojaki na volili:i
7 aprila, |xverili t.i ,jr.
Ijnbijam delovati
stali tudi Vi, cenjeni rojaki, na volilni j,
S spoštovanjem
če torej /elite (ožteno in nepristi
nistrai ijo v našem mestu, |xmagajte n
lit ve. Naklonjenost Slovencev bodrc
ceniti.
Nižje podpisani se vljudno pripor
skim volilcem na Ely, da podpirajo na
dna 7. aprila mojo kandidaturo za
Mirovnega
w
/a koristi prebiv.ii..
Klv. Kot zaveden
tul oh vsaki prilik
Slov enccv, in ujan
kandidat
za
mestnega
blagajnika.
Slovenski volilci na El\|
Vljudno se Vam priporočam 7a
ga blagajnika na dan volitve dne 7.
tavljam Vam. da
bodem dal temu ura i
Občeval sem \'ami /e več lel,
zaposlen pri First State Bank |xxl v,i
Geo. L. Brozithem, kateri jedosedaj i
mestnega blagajnika, /a kateri urad ..
didiram, ker se je Mr. Brozich temu u i
dal. Ce Ixxlem i/voljen, bo moja ski I
interesom Slovencev, s katerimi sem
/vezi.
Prosim torej,
stojte mi
dne 7. aprila.
na stran
Na dan volitve
VOI.ITI /A MAJORJA kAM
Jaz podpisani kandidirani /a n
joraj in si' vljudno priporočam slo\«
cem. Obljubljam, da če bodem izvo
v(orabil vse moči /a koristi mesta in
Jaz sem pofolnoma neodvisen in bot
dobi vsak svoje pravice.
(MUNICIPAL JUDGL)
Jaz b'vam med Vami že več lel.
Ijam Vas, če bom izvoljen, da botl«'
urad absolutno pravično in v obranil
slojev.
Prosim Vas torej Vaše nakionjei
sov na dan volitve.
Mi
John A.
Hi
John
Schi
Kadar grwite na/aj v stari kraj /autfv.,
žel
Pifttt« R. C. IAACB,
Nortkweateni Paaaeoger Agent, ST
po parobrodno knjižico, ki kaie vdohnost
par&ika

S O V E N S K O K A O I S K
IIHHII. "Siiutll I. ||j
»I Oil I.MUlUlI ,, )|.
»Iiolih. Mum
OH I CIT. PA.
MINNESOTA.
itttjmii v r,iv »i inn in okoltri!
i Jar |K»»i!jit i* oar (m Amcri
I'onlii/ujtr *f Hank Money Or
•d»'r, ki jf bo]j praktitVn in cwM»j.
*i, k*kor iKiAtr i Mon«y Ord^r.
i WISCONSIN.
II v St V11 I
111111
i. t*m i i i: II
j»!•»• do!.,i
1'iinnja, in •.
(Hi/tlrava i
lI'PHt'U" llipf-^
»"t«\an.m I'-wiul!
.' no N|I|..
ii II lllfiii'
i 'i -iii
II »1« pri'I
11 i!'
I Brm .1
.jrlu' pr.
tajiro ulasovAiijt' Hf/nl
i i Za if'.'t.lMN) (Ml Into
I'oi'kn :'l »t rt ,• i I'
ifta
n I (Volni^il i (m"ipora.
I i Iti at .In- -l-rmaii
•Haifa $1 '0 im |aii brt'/ rn-df
Iti'at .lolm ilntirli (Mwlpira
Ai/iik-Ii prttllaifa /n
lil -i I-•'•... i.. |fM |i
i'• I
Kr. Levstik, Jos./Kriimanich
I'lfiUftlnik -. i k I ,j
11 i sfjt*. ol)
i iN^oldau.
Frank Church
Arthur Toms (R..I
John A. Harri.
Baltimore and Ohio
CHICAGO Jo NEW Y01

xml | txt