OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, April 23, 1914, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-04-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Zagorici
.h je o-
HHt
k ifeT-HMWk i» J* Mri Jaatt Ik
•MM«
aflt ftafta ki aaka 4ekliaaata k*
itufcfcn, haftfti ja
fajaa kafctt M9 ka««l
»fc. wmhi
'tl^far si 'ttafai
NM MUk mmiii «1».
*mL14»4»«* t*!!m
Mi, a*Ml ft* nil, vm
jaMa mftfM
Wfctr
ri
VM*2 «ni«r Ina NtMk m»
ftmiMiliM y idt^Mi rad
aflro iapataftit in tako Marataa
padel kaiHaite atapaiaa, 4« »i
ja dwftfi «m refcro.
wntm apt. I« Radovi*
c*. Dm 1. april* so ae splaWi ka
nji
izbruh
posest-
(rfOTN Homaaa In v divjem
dim i vprefenim votom leteli po
eeati proti Leeeam. Na centi pri
radovljiški loli eb kraju sta nt*,
la cestar Valant iz Predtrga in
en delavec. Preden ata ae mogla
izogniti konjema, ata ju dohitela,
planila čes nju la ju vrgla v at ran.
Cestar Valant je bil težko poško
dovan, drugi delavec je dobil ve
liko rano na glavi, ki pa ni arartuo
no varua. Sreča v nesreči je bilo,
da ni bilo otrok na centi pred So-
IJulit !10- I»Wa d»c ^n^i" fe prii^l!
1.913 K,
i.krou.
•aiea
kom Va
rei.la
nik g.
zvečer,
pSus, po-
^fisoke So !ro
Na
SiT^'
pjftomu
in klice
do 3
vidita
li vo
in po-
TO
gi upniki začeli nastopati
ing.
i valit i
je iz-
|a Ja
Batki
da je
go
iivi-
»varo
ao
s*M.*r ,:v
v«»ga
domov Miiko Mencinger, poaeat-
meter globoko na kameniti tlak|,,oru
hiine veie, si prebil lobanjo in jei^T,'
tre.j da« popoldr, umrl. ue da bi|z
ll*
Iran Me-j!^ otroka pustila tamegaj76 jot
se blizu hiše nahaja in utonil. Ne
srečna mati 4o imela sitnosti,
klicana je ie k sodiiču. Pazite na
otroke!
Dafcr* tarUK V o We je
zuano, da je France Zabukovee.
posestnik in pek v Domžalah, pre-
rta oro
ta star
na po
skoraj
v kate-
Ko ga
ae ko
k zave
Franea
mimo.
foatilno
vse po
pone
Iteri j«
ie
so se
oble
zavite-
jutro je
let, do
in 's
nkel je,
»vi zavr
dalje z
ali se
lo da
ril, da
izlične
da bi
bi ae
»v ie
bil ie
ie
ro
ini
11,1
.ntv. je znalala vrednost njegove-|ro
no pravno zavarovani dolg pa 15
150 K 78 vin, Ta/en teh je bilo ie
6724 K. 78 vin. vknjiženih terja
tev, torej je bil mož ie do zadnje
ga za 9000 K aktiven. Ker ni bil
ziuožen tega dolga poplačati, za
Mi so razni upniki pritiskati, zla
sti tvrdka hininger je vzlic temu,
da je bila terjatev 5886 K 27 vin, I f'
na njegovem zemljiieu zavarova
na. dala tudi zaruhiti Zahukovee
ve premičnine. Valeči tega je imel
es*u
m"
H»a«k
I«paga
§MMta) paiar
Alliit iwilii Jph|Ja v va
a!
,4AkAn
taaaa SIMoNi ta Mmu
aftaaM kril* Y tiskaj arfaa-
t&aaJa Idai
JV.-VP iHB- J9jNK«J
M(Ik 4m*k MMMjl an a palja
la It gitilMl 1&90* wlfli aaaM ii
inM» ji« j« aattfl pa
to, U J* aMtea ftrjal, tor j« bi
la aaka 11 la ja Tatar vlekel
famfHWill Ja tt yariopij do
taL TmmtmSk* S^arjaan ao ljod
«i|» «pj*« najraijim nape
MiUMl'pk ja krka ape
|o. faMta(ktt Oataakn, po doat
ia tfaajarja, ja aatala katta. Tri
jt dragi, liwii Xak, Proeenik in
an kfnbffi ptav rac, kar
ao kaM&. Jthaajo fivaia, nimajo
«Meke. aimajo krm« sa iivino
Največji revel je Praeenik, ki je
lani s velikim tradom postavil nov
Mev in nov pod, »edaj je ob tw.
Skoda aaaia gotova nad 30.000
Zavarovani ao bili ca neznatne
sneske. Beda je velika.,
ITAJEtaO.
pri Igranja s oropam.
§tebiha.
Ko
je
naboj
sina Matijo v desno
njt
v ho
oko. Ra
n7". dp/'ka
nifll0°
V
Br''zn,k
b,,,1 nl obwku pri
V
Ptujn-
v
prišel k zavesti. Zapušča ieno in |v
pet otrok
^ora 3°
vlaku raM mrtvou1 in
rr, .. 1 jali v Maribor. Moštvo je vatrajao gasilo požar
Utopil j*- -ai- Umri ja v Pekla pri Polj^anah »e mu je po skoraj eeloumemi
dom^ iz ,m'
mw,1*ivpok. naduoitelj Simon Krop^j,
star Irael je
r*1'
^Q
gkj 0k(yUH mo
„jorRrfirjeno
wino
mriil',rk»
nini potom. V tej kritični dobi »ta fJutrai
ger na ratnn tirjatv* 1500 K,
ostanek pa poroštvo prevzela na
kar je tvrdka draibeni predlaf
umaknila. Ko ata imela obdolžen
ca proste roke, sta zabela z raz
prodaj« premižain ter denar
w-1 vil*. l)a bili upniki »evknjil»
K b- tub terjatev oškodovani, j* amev
no, vaaj ata pa tadi okdalieftea do
'•r vedela aa vse te te-»a:v»s
ena
Tako pravi Kurs.% d. je
da j« /abut.rt Diaiat
ski paadiiaiti šakal iaiteL bk
lik«, ta§a pa aa ae t«. mUH» Ja
81 «4a aMsttsMa, kar
n*il*
v Z»bukovčevi hiši prav pogosto ownadnevno dete. Najbrže je
občevala Joief Kuralt. trgovec in i
kl
cVIMqjB jp t.
iiu hrt'
€|pi ##WPIPHP Vp:Pl*
aa flMta aaaJa flnaa Vfaaati
laki.
•MMVt 'HMja
m,
*mu
Truplo ao prejM:- razami tudi na sosednje" stvari,
i
^Ktno
S?L^
Utihi itn) trtitr kMiaa.
dWav lack ja akalfl a pamela
flaaha v marj, a ao ga t« jravo
&aaae piUpili ia vode. ftivilja
Ji.I j« PeUn, atari Ti l»t, je sko
čila mala pred polnočjo v uliei
Farneto iz okna ter ar mofino po
bila. Prepeljali aa jo v bo!niinie|
Oaraika favala. Radi oboja ot*»
toženi Fran Preaelj, ki je v prept
ru attail Franca dtuoina z nofenj^
tako v nogo, da mu je prerezal ži
io odvodnico, in je mož valed i*
krvavljenja umrl, je bil pred go|
fiiko poroto obaojen radi preko*!
faiVuja nii«brana na«i8 mesecev
Na Bregu pri Ptuju ao ae igrali s Trialka parala. 3. aprila s« je
floibertovo piitolo neki vajenci iz |prod tržaško poroto
Ptnja ter streljali golobe. Pred ne- i dnevna obravnava proti olitoien
ko hiio ihi stali otroci uratnika! «'em Bregantu,
končal* tri-
Baaau
je eden zop«t ustrelil,'radi roparskega umora Nežo Mar
zadel tOletnega Stebibo- jy«r, ki
in Visintin^
ao
ga izvriili 29. deectnbr^
lanskega leta. Bregant
je
l'«»reža pri Mar«-, Na vojni ladj. Nadvojvoda Kraih
Ko s je
bil ob*
na ve^alih, Iiflssa na
je.' in ViMiiti*
-»rt na
radi tatvine na 10 dni xa ora.
jL'i
nik in kleparski mojster v Kad,h-- P™tal slep n« desnem ofetu. radi tat v.ne na
SFjIlji«!. st»P»«ab doma?e hiše »"f viel^ilk« voan. Neka| Poiarn* avztrijalivojBi ladju
mu je s,KKlr»nilo. da je psdel 1 !fa"
""t'"
,ežkp
«»ojih i •-Hniana. k je u»idra»» pr.nl'
h*iA*
*UrA™*r
nAS,Hl
trudu to tudi posrečilo.
žfriinjpto
jt hil
ta pričakovati, da bodoTndi dru-!IWstnk,»
)a
v*d»»
Jožef Janežič, mesar oba v I)om-11nstd-'i za.lušil«.
Žalah ter si to jKisestvo natanko! Moti so našli obešenega ne
ogledovala. Dne 29. septembra
ila
kp#a
191 i je prodal Zabukovee svoje
posestvo in premičnine Knraltu in
•lanežiču za Hi tisoč kron. Ta dva
sta prevzela vknjiženi dolg v okro
glem znesku 14.(HJ0 K, 2000 K sta
mu pa na roke izplačala. Takoj
prihodnjega dne Ma bila kupca
ie vknjiiena kot lastnika vsak do
polovice na prodan*** po-ustvu.
^ez par dni potem je Zabukovee
izginil iz Domial in se brikone
nahaja neznano kje v Ameriki.
Cela kupčija se je tako tiho in na
glo vriila, da iirii javnosti o tem
ai bilo ničesar znanega. Umevno
je, da je bilo tej trojici največ na
tem leteče, najbolj nevarne upni
ke zadovoljiti. V prvi vrsti sta da
videli da jo zamišljen hodil ob
Dravi in po gozdovih.
It Maribora. SOletni kočija! Nji
var je ukradel svojemu gospodar
ju, trgovcu Toplaku pri Sv. Lov
rencu v Slov. goricah 500 K in je
pobegnil z njimi v Maribor. Vese
lil pa se ni dolgo ukradenega de
narja kajti ie isti dan ga je mari
boraka policija v neki gostilni aa
Tegetfbofovi cesti zasledila in za
prla.
KMtdm a« je xaatrttpila v
gostilni Bntič 20Ietaa Aaa Mae
nik, douia v Raki na Dolenjekem".
kl§ afeatf 4a*«r.
K
smotki
»?be mrtvo svo
«P*lo pri njej v
odrastlega človeka. Pravijo
požarni
j, ^tolwasl^lnil
kolajno
i7(i -tOlHuo zvesto sluHmvanje. I Pri požoru je bil nek poniorsw a
-Mr K !fraL Ljutomera poročajo: 15ietni|hudo opeeen.
ta, j.
v*el z obešalnika za Mrko lovsko k i t-lovek v saiMinorniift!) nume
puško in jo ogledoval. Pri ten w i mi \i petega naiistropja v uliei
iatt* jc sprožila in iibre iA zadele Mirunar St. 27 v Trstu na dvori
idetnega viniSarakega fioiU Vin-}5*e ter obležal na mestu mrttnf
cencaMurSica v glavo. Fantek.jejHiani preiivaki ao o losa-abveatWi
nn mestu umrl. :]j polieij'o, ki je po pismih spozna*
i i a a e e je po Ptuju in ptui-'ia, ki jih je imel samoniorilet' iri
eej m«n« zadolžen Po sodni ee-
.jM)i. ck, je 451etni 3uido Mondol-
sko
,,ih f( V/T(k samoo„„a ni ana,..
i w
prepiri. ZelHi hi bilo, da hi sv i ji cifftr*. Ivau Kruiic v Chresu jtj
ljudstvo zabelo izobraževati iiijna«el na stopnjieali svoje hiše
vuemati za boj proti temu naj ve- jsmotko, ki jo je pobral in zapalil.
ejemu Škodljivcu človeitva. Po kratkem easu je smotka ek
Dazertiral je o-i ptujskega pijo- splodirala t»'r je Kruiie pri tem!
nirskega bataljona v Trbovlje pri- oslepel na obeh oeesih in zadobil'
stojen pijonir T'laga. Kakor se čn- tudi |h» ostalem obrazu težke po
itaiijaziaki meji are-ISkodbe taije poškodbe pa po pr-
tovan in izročen voja&kemu aodi-jsih. rokah ua vratu. Prepeljali
ieu. .ao ga takoj v bolnico v Pulj. Pre
Mad spanjem irnifnflla otroka.! i*k&va i*" dognala, da je bila v
Mftnja Vl(,ra^k
v
dina.uitna pa^rona. 8plo
P" Soifanju je 27. inarcaj*"" domneva, da ae je izvrši!
rl"
maSeevanja
KOROŠKO.
St. Vid ob Glini. Neki deček je
M*pil n« p'. \v, s tterim je b.
4i kotei vkIo. Pokrom
je {»sestnik I^emež iz Pobrežaj*.- je prelo.nij in ikjek je dobi!
pri Mariboru. Ljudje so ga preje hude opeklin ',
601etni posestnik Karol Schul
ter v občini Lading jc delal v kle
ti, kjer je deial rov, pri čepur ga
je |odsula xeiulja. Predno «o gn
mogli reiiH, je moi umrl.
Is Krive vrba poročajo, ds a- je
tamkaj vstrelil prej bogati posest
nik Juri Torn ar ker. Ta samomor
je v zvevi s slabimi časi in je tudi
več ali manj poaledica latikomi
i. ennati kojnik^. k: j- nad vse
rad kvartal. Splošno pa v Kri
vi vrbi Slovenci zelo nazadujejo.
Lansko poletje je tu šlo v konkurz
samo (tet obrtnikov, dva pa sta
Izpila je na mleka preoejlno mno- konkurzu komaj ušla. Neki goat il­
ia Kuralt in Janeiič tvrdki Linin- iiiw nek« močne kisline, ter aa jojničar, ki mu je tudi slaba predla,
prepeljali nezavestno ccljiko' se je pa tudi v jeseni vstrelil
bolnic«. Upanja ni, da okreva-1 Ifoveata v Dravi. KaJcor ne je že
ta. Vzrok, kakor tudi kje je dobi- poročalo svoječasno. jo pri 6t. lljuj
la kMino, ie ni znano. job Dravi v februarju izginHa ne-i
je v vesta Marija Kalk-ravno preti j»o
roko. V nedeljo, 2!. are* potegni
li so njeno truplo iz Drave. Ali k«
je takmt zgodila nesreča, samo
mor al umor. ae ne da dogaati.
sekati jroadu laatWl ofofellki po
atajavadja ^arinp in je odpeljaj
v zapore okretnega asHMa Ce
lja. To ao najkria irti eifai, ki ao
kMka jafaai iwHMi m&m tatvin
pa Ata^Mdkaai Ir 4nwjekaai in
lkkMa«|ft hm »k rim it pmd*
m* mm vnm
Vkailat se pojavil 1. aprila
v K iii nekega gostilničarja v Be
ljaka. Sknial je vlomiti v mesnici
predal, v katerem je kil denar,
vendar aa na to ni nam Hi«. Ker
n t' ai ft.» vse io sr«^4 ae /a
4araUfl a slato damsk* «rn ia
i» «a4 ia hwh|» feMka i^atiln^
«*sljo iMk^a goeta, ki jet
zveza med flmo-i
ia Kodami ae je otvorila
1. aprila in velja aedanji v osni red
[An 1. maja. Od 1. maja ae apreiae
ai vozni red tako, da bo imel avta
il zvezo z veiVrnim vlaka
ki pelje prati Beljaka.
V Beljaka
je i aamoraorifona aamenom a
•trelil kubar tamofaje vajaike
aire a svojo sluibeno pafto. Kro
gla ma je predrla prti in končno
•btMala v atfa. li»i ia «iri. Vzrok
poakuienemu aamaaiotu 4a ai
znan.
V Wietimga je izbrahail
na neznan na£in polar na posest.
Reiterja ter mu uničil vse
gospo­
darsko poalopje. Zgorelo je trne
ter je pcMeatnik reiii le golo iivlje
nje.
jfor Snva/tiim
10CSI0
&'ory cfrop
a
ho/p ifo
v"u1
Je v n#
1
kpm
'»»torju
brta! vnH ^uoin, ,ožar, ki bi se kmalu
O* AM 0*4/09***4
je idealni tobak
ZA
Long CutTobaooo
krepke može, zato ker pred pet­
desetimi leti je bil nalašč tako sestavljen, da je zado
voljil krepke, čvrste možake, kateri hočejo tobak, ki
nna kaj v sebi.
PEERLESS je tobak za moaike^gr pa kako
mešano listje. Ima pravi tobačni okus, vreže kot to
bak ter zadovolji moža, ki poželi tobak.
Poskusite PEERLESS skozi en teden, vzemite ga
za pomočnika, čim dlje boste žvečili ali kadili PEER
LESS. tem bolj ae Vam bo priljubiL Pockošoji boste
nehali s tem, da boate imeli PEERLESS v rabi vae leto.
Prodaja se povsod po 5c zavoj.
Drage veiikeati pa Me, Ite in 40e
IkatlJiaL
u
PLAČAJTE
ZEMLJIŠKI
DAVEK ZA
1913
N A
Chisholm, Minn.
BERITE IN RAZŠIRJAJTE "NARODNI VESTNIK".
.COLUMBIA
rOJfOOEATI
prodalnjo us rxiplsfilst
r»Btov n* t»,lr» it vtf krsj# 7dro
ličili trteT in K*n«(Ui
Ptiitf po as* renik, ki
*S*tonj
aAUXi BIRNfi
II? lnl Avdnaf. Ont 47
Naprej
z oranjem
in ne ustavi se dokler ne najdeš do za
voja PKKRLLSS. Potem lxš zamo^d
dovršiti res toliko dela, kolikor rit)
bi ga človek storil en dan. Imejle
PEERLESS v vašem žepu, da lx pri
pravljen za sladki, sočnati cik, ali pa
za hladno in bogato kadenje.
Rabi je od solnčnega vzhoda do
časa, da se večerja vleie vi vsi pri
znate kako čudovit tobak je PEER
LESS nič drugega kot pristni to
bak iz južnega Kentucky, kateri
je
omiajen od tri do pet let, da se dobi
it njega vso naravno bogastvo, slad
kobo in milobo.

MAtT ANO HOP TONIC
JAY W. ANDERSON, Ageat,
SB W. Michigan 8t., Dulutk,
Phone: Orand 1800.
PEERLESS
Miner's Stale Bank
Vev York. N V.

xml | txt